Freely-Given.org Bible All Books Checks

<Up>

Priority Errors

Should not have text following character marker 'b in FRT -1:19,22,34,36,39

Marker '¬ms1' not expected at beginning of line in FRT -1:120,127

No h line in file in FRT :

Invalid '#' (NUMBER SIGN) word-building character (0x0023) in FRT -1:122

Showing 4 out of 43050 priority errors

Fix Text Errors

FRT -1:19 Paragraph marker 'b' should not contain text

FRT -1:22 Paragraph marker 'b' should not contain text

FRT -1:34 Paragraph marker 'b' should not contain text

FRT -1:36 Paragraph marker 'b' should not contain text

FRT -1:39 Paragraph marker 'b' should not contain text

GEN 2:0 Extra space after chapter number

GEN 2:0 Removed trailing space in c: 2

GEN 2:1 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo mbingu na dunia zikakamilika, pamoja na vyote vilivyomo.

GEN 2:2 Removed trailing space in v~: Katika siku ya saba Mungu alikuwa amekamilisha kazi aliyokuwa akiifanya, hivyo siku ya saba akapumzika kutoka kazi zake zote.

GEN 2:3 Removed trailing space in v~: Mungu akaibariki siku ya saba akaifanya takatifu, kwa sababu katika siku hiyo alipumzika kutoka kazi zote za kuumba alizokuwa amefanya.

GEN 2:3 Removed trailing space in s1: Adamu Na Eva

GEN 2:4 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo maelezo ya mbingu na dunia wakati zilipoumbwa.

GEN 2:4 Removed trailing space in p~: \nd Bwana\nd* Mungu alipoziumba mbingu na dunia,

GEN 2:5 Removed trailing space in v~: hapakuwepo na mche wa shambani uliokuwa umejitokeza ardhini, wala hapakuwepo na mmea wa shamba uliokuwa umeota, kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu alikuwa hajanyeshea mvua juu ya nchi, na hapakuwepo mtu wa kuilima ardhi,

GEN 2:6 Removed trailing space in v~: lakini umande ulitokeza kutoka ardhini na kunyesha uso wote wa nchi:

GEN 2:7 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu alimuumba mtu kutoka mavumbi\f + \fr 2:7 \ft Neno la Kiebrania la mavumbi ya ardhi ndilo kiini cha jina Adamu.\f* ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai puani mwake, naye mtu akawa kiumbe hai.

GEN 2:8 Removed trailing space in v~: Basi \nd Bwana\nd* Mungu alikuwa ameotesha bustani upande wa mashariki, katika Edeni, huko akamweka huyo mtu aliyemuumba.

GEN 2:9 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu akafanya aina zote za miti ziote kutoka ardhini, miti yenye kupendeza macho na mizuri kwa chakula. Katikati ya bustani ulikuwepo mti wa uzima na mti wa kujua mema na mabaya.

GEN 2:10 Removed trailing space in v~: Mto wa kunyeshea bustani ulitiririka toka Edeni, kuanzia hapa ukagawanyika kuwa mito minne.

GEN 2:11 Removed trailing space in v~: Mto wa kwanza uliitwa Pishoni, nao huzunguka nchi yote ya Havila ambako kuna dhahabu.

GEN 2:12 Removed trailing space in v~: (Dhahabu ya nchi hiyo ni nzuri, bedola na vito shohamu pia hupatikana huko.)

GEN 2:13 Removed trailing space in v~: Jina la mto wa pili ni Gihoni, ambao huzunguka nchi yote ya Kushi.

GEN 2:14 Removed trailing space in v~: Jina la mto wa tatu ni Tigrisi, unaopita mashariki ya Ashuru. Mto wa nne ni Frati.

GEN 2:15 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu akamchukua huyo mtu, akamweka kwenye Bustani ya Edeni ailime na kuitunza.

GEN 2:16 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu akamwagiza huyo mtu, akamwambia, “Uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani,

GEN 2:17 Removed trailing space in v~: lakini kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula matunda yake, hakika utakufa.”

GEN 2:18 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu akasema, “Si vyema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kumfaa.”

GEN 2:19 Removed trailing space in v~: Basi \nd Bwana\nd* Mungu alikuwa amefanyiza kutoka ardhi wanyama wote wa porini na ndege wote wa angani. Akawaleta kwa huyu mtu aone atawaitaje, nalo jina lolote alilokiita kila kiumbe hai, likawa ndilo jina lake.

GEN 2:20 Removed trailing space in v~: Hivyo Adamu akawapa majina wanyama wote wa kufugwa, ndege wa angani, na wanyama wote wa porini.

GEN 2:20 Removed trailing space in p~: Lakini kwa Adamu hakupatikana msaidizi wa kumfaa.

GEN 2:21 Removed trailing space in v~: Hivyo \nd Bwana\nd* Mungu akamfanya Adamu kulala usingizi mzito, naye alipokuwa amelala akachukua moja ya mbavu zake, akapafunika mahali pale kwa nyama.

GEN 2:22 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* Mungu akamfanya mwanamke kutoka kwenye ule ubavu aliouchukua kutoka kwa huyo mwanaume, akamleta huyo mwanamke kwa huyo mwanaume.

GEN 2:23 Removed trailing space in v~: Huyo mwanaume akasema,

GEN 2:23 Removed trailing space in p~: “Huyu sasa ni mfupa wa mifupa yangu

GEN 2:23 Removed trailing space in p~: na nyama ya nyama yangu,

GEN 2:23 Removed trailing space in p~: ataitwa ‘mwanamke,’\f + \fr 2:23 \ft Jina la Kiebrania la mwanamke linafanana na lile la mwanaume.\f*

GEN 2:23 Removed trailing space in p~: kwa kuwa alitolewa katika mwanaume.”

GEN 2:24 Removed trailing space in v~: Kwa sababu hii mwanaume atamwacha baba yake na mama yake na kuambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja.

GEN 2:25 Removed trailing space in v~: Adamu na mkewe wote wawili walikuwa uchi, wala hawakuona aibu.

GEN 3:0 Extra space after chapter number

GEN 3:0 Removed trailing space in c: 3

GEN 3:0 Removed trailing space in s1: Kuanguka Kwa Mwanadamu

GEN 3:1 Removed trailing space in v~: Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini ambao \nd Bwana\nd* Mungu aliwafanya. Nyoka akamwambia mwanamke, “Ati kweli Mungu alisema, ‘Kamwe msile matunda ya mti wowote wa bustanini’?”

GEN 3:2 Removed trailing space in v~: Mwanamke akamjibu nyoka, “Tunaweza kula matunda ya miti iliyoko bustanini,

GEN 3:3 Removed trailing space in v~: lakini Mungu alisema, ‘Kamwe msile tunda la mti ulio katikati ya bustani, wala kuugusa, la sivyo mtakufa.’ ”

GEN 3:4 Removed trailing space in v~: Lakini nyoka akamwambia mwanamke, “Hakika hamtakufa.

GEN 3:5 Removed trailing space in v~: Kwa maana Mungu anajua ya kuwa wakati mtakapoyala, macho yenu yatafumbuliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya.”

GEN 3:6 Removed trailing space in v~: Mwanamke alipoona ya kuwa tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula na la kupendeza macho, tena linatamanika kwa kujipatia hekima, basi akachuma katika matunda yake, akala, pia akampa mumewe, aliyekuwa pamoja naye, naye akala.

GEN 3:7 Removed trailing space in v~: Ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa, wakajiona kwamba walikuwa uchi; hivyo wakashona majani ya mtini, wakajifunika.

GEN 3:8 Removed trailing space in v~: Ndipo yule mwanaume na mkewe, waliposikia sauti ya \nd Bwana\nd* Mungu alipokuwa akitembea bustanini jioni, wakajificha kutoka mbele za \nd Bwana\nd* Mungu katikati ya miti ya bustani.

GEN 3:9 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* Mungu akamwita Adamu, “Uko wapi?”

GEN 3:10 Removed trailing space in v~: Naye akajibu, “Nilikusikia katika bustani nikaogopa kwa sababu nilikuwa uchi, hivyo nikajificha.”

GEN 3:11 Removed trailing space in v~: Mungu akamuuliza, “Ni nani aliyekuambia ya kuwa ulikuwa uchi? Je, umekula matunda ya mti niliokuamuru usile?”

GEN 3:12 Removed trailing space in v~: Adamu akasema, “Huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami alinipa sehemu ya tunda kutoka kwenye huo mti, nami nikala.”

GEN 3:13 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* Mungu akamuuliza mwanamke, “Ni nini hili ambalo umelifanya?” Mwanamke akajibu, “Nyoka alinidanganya, nami nikala.”

GEN 3:14 Removed trailing space in v~: Hivyo \nd Bwana\nd* Mungu akamwambia nyoka, “Kwa kuwa umefanya hili,

GEN 3:14 Removed trailing space in p~: “Umelaaniwa kuliko wanyama wote

GEN 3:14 Removed trailing space in p~: wa kufugwa na wa porini!

GEN 3:14 Removed trailing space in p~: Utatambaa kwa tumbo lako

GEN 3:14 Removed trailing space in p~: na kula mavumbi

GEN 3:14 Removed trailing space in p~: siku zote za maisha yako.

GEN 3:15 Removed trailing space in v~: Nami nitaweka uadui

GEN 3:15 Removed trailing space in p~: kati yako na huyo mwanamke,

GEN 3:15 Removed trailing space in p~: na kati ya uzao wako na wake,

GEN 3:15 Removed trailing space in p~: yeye atakuponda kichwa,

GEN 3:15 Removed trailing space in p~: nawe utamuuma kisigino.”

GEN 3:16 Removed trailing space in v~: Kwa mwanamke akasema,

GEN 3:16 Removed trailing space in p~: “Nitakuzidishia sana utungu wakati wa kuzaa kwako;

GEN 3:16 Removed trailing space in p~: kwa utungu utazaa watoto.

GEN 3:16 Removed trailing space in p~: Tamaa yako itakuwa kwa mumeo

GEN 3:16 Removed trailing space in p~: naye atakutawala.”

GEN 3:17 Removed trailing space in v~: Kwa Adamu akasema, “Kwa sababu umemsikiliza mke wako na ukala kutoka kwenye mti niliokuamuru, ‘Msile tunda lake,’

GEN 3:17 Removed trailing space in p~: “Ardhi imelaaniwa kwa sababu yako,

GEN 3:17 Removed trailing space in p~: kwa kazi ngumu utakula chakula kitokacho humo

GEN 3:17 Removed trailing space in p~: siku zote za maisha yako.

GEN 3:18 Removed trailing space in v~: Itazaa miiba na mibaruti kwa ajili yako,

GEN 3:18 Removed trailing space in p~: nawe utakula mimea ya shambani.

GEN 3:19 Removed trailing space in v~: Kwa jasho la uso wako

GEN 3:19 Removed trailing space in p~: utakula chakula chako

GEN 3:19 Removed trailing space in p~: hadi utakaporudi ardhini,

GEN 3:19 Removed trailing space in p~: kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo,

GEN 3:19 Removed trailing space in p~: kwa kuwa wewe u mavumbi

GEN 3:19 Removed trailing space in p~: na mavumbini wewe utarudi.”

GEN 3:20 Removed trailing space in v~: Adamu akamwita mkewe Eva, kwa kuwa atakuwa mama wa wote walio hai.

GEN 3:21 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu akawatengenezea Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika.

GEN 3:22 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* Mungu akasema, “Sasa mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu, kwa kujua mema na mabaya. Sharti asiruhusiwe kunyoosha mkono wake na kuchuma pia kutoka mti wa uzima akala, naye akaishi milele.”

GEN 3:23 Removed trailing space in v~: Hivyo \nd Bwana\nd* Mungu akamfukuzia mbali kutoka Bustani ya Edeni, akalime ardhi ambamo alitolewa.

GEN 3:24 Removed trailing space in v~: Baada ya kumfukuzia mbali Adamu, Mungu akaweka makerubi mashariki ya Bustani ya Edeni, pamoja na upanga wa moto ukimulika huku na huko kulinda njia ya kuuendea mti wa uzima.

GEN 4:0 Extra space after chapter number

GEN 4:0 Removed trailing space in c: 4

GEN 4:0 Removed trailing space in s1: Kaini Na Abeli

GEN 4:1 Removed trailing space in v~: Adamu akakutana kimwili na mkewe Eva, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Eva akasema, “Kwa msaada wa \nd Bwana\nd* nimemzaa mwanaume.”

GEN 4:2 Removed trailing space in v~: Baadaye akamzaa Abeli ndugu yake.

GEN 4:2 Removed trailing space in p~: Basi Abeli akawa mfugaji, na Kaini akawa mkulima.

GEN 4:3 Removed trailing space in v~: Baada ya muda Kaini akaleta baadhi ya mazao ya shamba kama sadaka kwa \nd Bwana\nd*.

GEN 4:4 Removed trailing space in v~: Lakini Abeli akaleta fungu nono kutoka baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake. \nd Bwana\nd* akamkubali Abeli pamoja na sadaka yake,

GEN 4:5 Removed trailing space in v~: lakini Mungu hakumkubali Kaini pamoja na sadaka yake. Kwa hiyo Kaini akakasirika sana, uso wake ukawa na huzuni.

GEN 4:6 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Kaini, “Kwa nini umekasirika? Kwa nini uso wako una huzuni?

GEN 4:7 Removed trailing space in v~: Ukifanya lililo sawa, je, hutakubalika? Lakini usipofanya lililo sawa, dhambi inakuvizia mlangoni mwako, inakutamani wewe, lakini inakupasa uishinde.”

GEN 4:8 Removed trailing space in v~: Basi Kaini akamwambia ndugu yake Abeli, “Twende shambani.” Walipokuwa shambani, Kaini akamshambulia Abeli ndugu yake, akamuua.

GEN 4:9 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamuuliza Kaini, “Ndugu yako Abeli yuko wapi?”

GEN 4:9 Removed trailing space in p~: Akamjibu, “Sijui, je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu?”

GEN 4:10 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasema, “Umefanya nini? Sikiliza! Damu ya ndugu yako inanililia mimi kutoka ardhini.

GEN 4:11 Removed trailing space in v~: Sasa umelaaniwa na umehamishwa kutoka ardhi, ambayo imefungua kinywa chake na kupokea damu ya ndugu yako kutoka mkononi mwako.

GEN 4:12 Removed trailing space in v~: Utakapoilima ardhi, haitakupa tena mazao yake. Utakuwa mtu wa kutangatanga duniani asiye na utulivu.”

GEN 4:13 Removed trailing space in v~: Kaini akamwambia \nd Bwana\nd*, “Adhabu yangu ni zaidi ya niwezavyo kustahimili.

GEN 4:14 Removed trailing space in v~: Leo unanifukuza kutoka nchi, nami nitafichwa mbali na uwepo wako. Nitakuwa mtu wa kutangatanga asiyetulia duniani na yeyote anionaye ataniua.”

GEN 4:15 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* akamwambia, “La sivyo, ikiwa mtu yeyote atamuua Kaini atalipizwa kisasi mara saba zaidi.” Kisha \nd Bwana\nd* akamwekea Kaini alama ili mtu yeyote ambaye angemwona asimuue.

GEN 4:16 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Kaini akaondoka mbele za \nd Bwana\nd* akaenda kuishi katika nchi ya Nodi, iliyoko mashariki ya Edeni.

GEN 4:17 Removed trailing space in v~: Kaini akakutana kimwili na mkewe, naye akapata mimba na akamzaa Enoki. Wakati huo Kaini alikuwa anajenga mji, akauita Enoki jina la mtoto wake.

GEN 4:18 Removed trailing space in v~: Enoki akamzaa Iradi, Iradi akamzaa Mehuyaeli, Mehuyaeli akamzaa Methushaeli, na Methushaeli akamzaa Lameki.

GEN 4:19 Removed trailing space in v~: Lameki alioa wanawake wawili, mmoja aliitwa Ada, na mwingine Sila.

GEN 4:20 Removed trailing space in v~: Ada akamzaa Yabali ambaye ni baba wa wale walioishi katika mahema na kufuga wanyama.

GEN 4:21 Removed trailing space in v~: Kaka yake aliitwa Yubali, aliyekuwa baba wa wote wapigao zeze na filimbi.

GEN 4:22 Removed trailing space in v~: Pia Sila alikuwa na mtoto wa kiume aliyeitwa Tubali-Kaini ambaye alifua vifaa vya aina mbalimbali vya shaba na chuma. Naama alikuwa dada wa Tubali-Kaini.

GEN 4:23 Removed trailing space in v~: Lameki akawaambia wake zake,

GEN 4:23 Removed trailing space in p~: “Ada na Sila nisikilizeni mimi;

GEN 4:23 Removed trailing space in p~: wake wa Lameki sikieni maneno yangu.

GEN 4:23 Removed trailing space in p~: Nimemuua mtu kwa kunijeruhi,

GEN 4:23 Removed trailing space in p~: kijana mdogo kwa kuniumiza.

GEN 4:24 Removed trailing space in v~: Kama Kaini atalipizwa kisasi mara saba,

GEN 4:24 Removed trailing space in p~: basi Lameki itakuwa mara sabini na saba.”

GEN 4:25 Removed trailing space in v~: Adamu akakutana kimwili na mke wake tena, akamzaa mwana, akamwita Sethi, akisema, “Mungu amenijalia mwana mwingine badala ya Abeli, kwa kuwa Kaini alimuua.”

GEN 4:26 Removed trailing space in v~: Naye Sethi akamzaa mwana, akamwita Enoshi.

GEN 4:26 Removed trailing space in p~: Wakati huo watu wakaanza kuliitia jina la \nd Bwana\nd*.

GEN 5:0 Extra space after chapter number

GEN 5:0 Removed trailing space in c: 5

GEN 5:0 Removed trailing space in s1: Kutoka Adamu Hadi Noa

GEN 5:0 Removed trailing space in r: (1 Nyakati 1:1-4)

GEN 5:1 Removed trailing space in v~: Hii ni orodha iliyoandikwa ya vizazi vya Adamu.

GEN 5:1 Removed trailing space in p~: Wakati Mungu alipomuumba Adamu, alimfanya kwa sura ya Mungu.

GEN 5:2 Removed trailing space in v~: Aliwaumba mwanaume na mwanamke, akawabariki. Walipokwisha kuumbwa, akawaita “mwanadamu.”

GEN 5:3 Removed trailing space in v~: Adamu alipokuwa ameishi miaka 130, alikuwa na mwana aliyekuwa na sura yake, mwenye kufanana naye. Akamwita Sethi.

GEN 5:4 Removed trailing space in v~: Baada ya Sethi kuzaliwa, Adamu aliishi miaka 800, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 5:5 Removed trailing space in v~: Adamu aliishi jumla ya miaka 930, ndipo akafa.

GEN 5:6 Removed trailing space in v~: Sethi alipokuwa ameishi miaka 105, akamzaa Enoshi.

GEN 5:7 Removed trailing space in v~: Baada ya kumzaa Enoshi, Sethi aliishi miaka 807, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 5:8 Removed trailing space in v~: Sethi aliishi jumla ya miaka 912, ndipo akafa.

GEN 5:9 Removed trailing space in v~: Enoshi alipokuwa ameishi miaka tisini, akamzaa Kenani.

GEN 5:10 Removed trailing space in v~: Baada ya kumzaa Kenani, Enoshi aliishi miaka 815, naye alikuwa na watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 5:11 Removed trailing space in v~: Enoshi aliishi jumla ya miaka 905, ndipo akafa.

GEN 5:12 Removed trailing space in v~: Kenani alipokuwa ameishi miaka sabini, akamzaa Mahalaleli.

GEN 5:13 Removed trailing space in v~: Baada ya kumzaa Mahalaleli, Kenani aliishi miaka 840, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 5:14 Removed trailing space in v~: Kenani aliishi jumla ya miaka 910, ndipo akafa.

GEN 5:15 Removed trailing space in v~: Mahalaleli alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano, akamzaa Yaredi.

GEN 5:16 Removed trailing space in v~: Baada ya kumzaa Yaredi, Mahalaleli aliishi miaka 830, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 5:17 Removed trailing space in v~: Mahalaleli aliishi jumla ya miaka 895, ndipo akafa.

GEN 5:18 Removed trailing space in v~: Yaredi alipokuwa ameishi miaka 162, akamzaa Enoki.

GEN 5:19 Removed trailing space in v~: Baada ya kumzaa Enoki, Yaredi aliishi miaka 800, naye akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 5:20 Removed trailing space in v~: Yaredi aliishi jumla ya miaka 962, ndipo akafa.

GEN 5:21 Removed trailing space in v~: Enoki alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano, akamzaa Methusela.

GEN 5:22 Removed trailing space in v~: Baada ya kumzaa Methusela, Enoki alitembea na Mungu miaka 300, na akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 5:23 Removed trailing space in v~: Enoki aliishi jumla ya miaka 365.

GEN 5:24 Removed trailing space in v~: Enoki akatembea na Mungu, kisha akatoweka, kwa sababu Mungu alimchukua.

GEN 5:25 Removed trailing space in v~: Methusela alipokuwa ameishi miaka 187, akamzaa Lameki.

GEN 5:26 Removed trailing space in v~: Baada ya kumzaa Lameki, Methusela aliishi miaka 782, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 5:27 Removed trailing space in v~: Methusela aliishi jumla ya miaka 969, ndipo akafa.

GEN 5:28 Removed trailing space in v~: Lameki alipokuwa ameishi miaka 182, alimzaa mwana.

GEN 5:29 Removed trailing space in v~: Akamwita jina lake Noa, akasema, “Yeye ndiye atakayetufariji katika kazi na maumivu makali ya mikono yetu yaliyosababishwa na ardhi iliyolaaniwa na \nd Bwana\nd*.”

GEN 5:30 Removed trailing space in v~: Baada ya Noa kuzaliwa, Lameki aliishi miaka 595, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 5:31 Removed trailing space in v~: Lameki aliishi jumla ya miaka 777, ndipo akafa.

GEN 5:32 Removed trailing space in v~: Baada ya Noa kuishi miaka 500, aliwazaa Shemu, Hamu na Yafethi.

GEN 6:0 Extra space after chapter number

GEN 6:0 Removed trailing space in c: 6

GEN 6:0 Removed trailing space in s1: Gharika Kuu

GEN 6:1 Removed trailing space in v~: Watu walipoanza kuongezeka idadi katika uso wa dunia na watoto wa kike wakazaliwa kwao,

GEN 6:2 Removed trailing space in v~: wana wa Mungu wakawaona kuwa hao binti za wanadamu walikuwa wazuri wa sura, wakaoa yeyote miongoni mwao waliyemchagua.

GEN 6:3 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akasema, “Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni wa kufa, siku zake zitakuwa miaka 120.”

GEN 6:4 Removed trailing space in v~: Wanefili walikuwako duniani siku hizo, na baadaye, hao wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu na kuzaa nao. Wanefili walikuwa mashujaa na watu waliojulikana wa zamani hizo.

GEN 6:5 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akaona jinsi uovu wa mwanadamu ulivyokuwa mkubwa duniani, na ya kuwa kila mwelekeo wa mawazo ya moyo wake wakati wote ulikuwa mbaya tu.

GEN 6:6 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasikitika kwamba alimuumba mwanadamu duniani, moyo wa Mungu ukajaa masikitiko.

GEN 6:7 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo \nd Bwana\nd* akasema, “Nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba kutoka kwenye uso wa dunia, wanadamu na wanyama, pamoja na viumbe vitambaavyo na ndege wa angani. Kwa maana nasikitika kuwaumba.”

GEN 6:8 Removed trailing space in v~: Lakini Noa akapata kibali machoni pa \nd Bwana\nd*.

GEN 6:9 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo vizazi vya Noa.

GEN 6:9 Removed trailing space in p~: Noa alikuwa mtu wa haki, na mkamilifu miongoni mwa watu wa wakati wake, tena alitembea na Mungu.

GEN 6:10 Removed trailing space in v~: Noa alikuwa na wana watatu: Shemu, Hamu na Yafethi.

GEN 6:11 Removed trailing space in v~: Wakati huu dunia ilikuwa imejaa uharibifu na ukatili machoni pa Mungu.

GEN 6:12 Removed trailing space in v~: Mungu akaona jinsi dunia ilivyoharibika, kwa maana watu wote duniani walikuwa wameharibu njia zao.

GEN 6:13 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mungu akamwambia Noa, “Nitawaangamiza watu wote, kwa kuwa dunia imejaa ukatili kwa sababu yao. Hakika mimi nitaangamiza watu pamoja na dunia.

GEN 6:14 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo jitengenezee safina kubwa kwa mbao za mvinje, tengeneza vyumba ndani yake na uipake lami ndani na nje.

GEN 6:15 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo utakavyoitengeneza: Safina iwe na urefu wa dhiraa 300,\f + \fr 6:15 \ft Dhiraa 300 ni sawa na mita 135.\f* upana wake dhiraa hamsini\f + \fr 6:15 \ft Dhiraa 50 ni sawa na mita 22:5.\f* na kimo chake dhiraa thelathini.\f + \fr 6:15 \ft Dhiraa 30 ni sawa na mita 13:5.\f*

GEN 6:16 Removed trailing space in v~: Itengenezee paa na umalizie safina kwa kuacha nafasi ya dhiraa moja\f + \fr 6:16 \ft Dhiraa moja ni sawa na sentimita 45.\f* juu. Weka mlango ubavuni mwa safina, na uifanye ya ghorofa ya chini, ya kati na ya juu.

GEN 6:17 Removed trailing space in v~: Nitaleta gharika ya maji juu ya nchi ili kuangamiza uhai wote chini ya mbingu, kila kiumbe chenye pumzi ya uhai ndani yake. Kila kitu juu ya nchi kitaangamia.

GEN 6:18 Removed trailing space in v~: Lakini Mimi nitaweka Agano langu na wewe, nawe utaingia ndani ya Safina, wewe pamoja na mke wako, wanao na wake zao.

GEN 6:19 Removed trailing space in v~: Utaingiza ndani ya Safina kila aina ya kiumbe hai wawili wawili, wa kiume na wa kike, ili kuwahifadhi hai pamoja na wewe.

GEN 6:20 Removed trailing space in v~: Wawili wa kila aina ya ndege, wa kila aina ya mnyama na wa kila aina ya kitambaacho ardhini watakuja kwako ili wahifadhiwe hai.

GEN 6:21 Removed trailing space in v~: Utachukua kila aina ya chakula kitakacholiwa, na ukiweke akiba kama chakula kwa ajili yako na yao.”

GEN 6:22 Removed trailing space in v~: Noa akafanya kila kitu kama vile Mungu alivyomwamuru.

GEN 7:0 Extra space after chapter number

GEN 7:0 Removed trailing space in c: 7

GEN 7:1 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Noa, “Ingia katika safina wewe na jamaa yako yote, kwa sababu katika kizazi hiki nimeona ya kuwa wewe ni mwenye haki.

GEN 7:2 Removed trailing space in v~: Uchukue wanyama saba walio safi wa kila aina, wa kiume na wa kike, na wanyama wawili wawili wa kila aina walio najisi wa kiume na wa kike.

GEN 7:3 Removed trailing space in v~: Pia uchukue ndege saba walio safi wa kila aina, wa kiume na wa kike, ili kuhifadhi aina zao mbalimbali katika dunia yote.

GEN 7:4 Removed trailing space in v~: Siku saba kuanzia sasa nitaleta mvua juu ya nchi kwa siku arobaini usiku na mchana, nami nitafutilia mbali kutoka uso wa nchi kila kiumbe hai nilichokiumba.”

GEN 7:5 Removed trailing space in v~: Noa akafanya yote kama \nd Bwana\nd* alivyomwamuru.

GEN 7:6 Removed trailing space in v~: Noa alikuwa na miaka 600 gharika ilipokuja juu ya dunia.

GEN 7:7 Removed trailing space in v~: Noa na mkewe na wanawe na wake zao wakaingia katika safina ili waepuke ile gharika.

GEN 7:8 Removed trailing space in v~: Jozi ya wanyama walio safi na walio najisi, ndege na viumbe vitambaavyo,

GEN 7:9 Removed trailing space in v~: wa kiume na wa kike, walikuja kwa Noa wakaingia katika safina kama Mungu alivyomwamuru Noa.

GEN 7:10 Removed trailing space in v~: Baada ya siku saba, maji ya gharika yakaja juu ya dunia.

GEN 7:11 Removed trailing space in v~: Katika siku ya kumi na saba ya mwezi wa pili mwaka wa 600 wa kuishi kwake Noa, siku hiyo ndipo chemchemi zote hata zilizo chini sana ya ardhi zilibubujika kwa nguvu, na malango ya mafuriko ya mbinguni yakafunguliwa.

GEN 7:12 Removed trailing space in v~: Mvua ikanyesha juu ya nchi siku arobaini usiku na mchana.

GEN 7:13 Removed trailing space in v~: Siku hiyo Noa, na mkewe, na wanawe Shemu, Hamu na Yafethi pamoja na wake zao wakaingia katika ile safina.

GEN 7:14 Removed trailing space in v~: Nao walikuwa pamoja na kila mnyama wa mwituni kufuatana na aina yake, wanyama wote wafugwao kufuatana na aina zao, kila kiumbe kitambaacho juu ya ardhi kwa aina yake, na kila ndege kufuatana na aina yake, naam kila kiumbe chenye mabawa.

GEN 7:15 Removed trailing space in v~: Viumbe vyote vyenye pumzi ya uhai ndani yake vikaja kwa Noa viwili viwili, vikaingia katika safina.

GEN 7:16 Removed trailing space in v~: Wanyama walioingia katika safina walikuwa wa kiume na wa kike, wa kila kiumbe chenye uhai kama Mungu alivyomwamuru Noa, ndipo \nd Bwana\nd* akamfungia ndani.

GEN 7:17 Removed trailing space in v~: Kwa siku arobaini mafuriko yaliendelea kujaa duniani na maji yalivyozidi kuongezeka, yaliinua safina juu sana kutoka kwenye uso wa nchi.

GEN 7:18 Removed trailing space in v~: Maji yakajaa na kuongezeka sana juu ya nchi, na safina ikaelea juu ya uso wa maji.

GEN 7:19 Removed trailing space in v~: Maji yakazidi kujaa juu ya nchi, yakaifunika milima yote mirefu chini ya mbingu yote.

GEN 7:20 Removed trailing space in v~: Maji yakaendelea kujaa yakaifunika milima kwa kina cha zaidi ya dhiraa kumi na tano.\f + \fr 7:20 \ft Dhiraa 15 ni sawa na mita 7.\f*

GEN 7:21 Removed trailing space in v~: Kila kiumbe hai kitambaacho juu ya nchi kikaangamia: Ndege, wanyama wa kufugwa, wanyama pori, viumbe vyote juu ya nchi na wanadamu wote.

GEN 7:22 Removed trailing space in v~: Kila kiumbe juu ya nchi kavu chenye pumzi ya uhai kikafa.

GEN 7:23 Removed trailing space in v~: Kila kitu chenye uhai juu ya uso wa nchi kilifutiliwa mbali, watu, wanyama, viumbe vitambaavyo na ndege warukao angani wakafutiliwa mbali toka duniani. Waliobaki ni Noa peke yake na wale waliokuwa pamoja naye ndani ya safina.

GEN 7:24 Removed trailing space in v~: Maji yakaifunika dunia kwa siku 150.

GEN 8:0 Extra space after chapter number

GEN 8:0 Removed trailing space in c: 8

GEN 8:0 Removed trailing space in s1: Mwisho Wa Gharika

GEN 8:1 Removed trailing space in v~: Mungu akamkumbuka Noa na wanyama wote wa porini na wa kufugwa waliokuwa naye ndani ya safina, akatuma upepo ukavuma katika dunia, nayo maji yakaondoka.

GEN 8:2 Removed trailing space in v~: Zile chemchemi zilizo chini sana ya ardhi pamoja na malango ya mafuriko ya mbinguni yakawa yamefungwa nayo mvua ikawa imekoma kunyesha kutoka angani.

GEN 8:3 Removed trailing space in v~: Maji yakaendelea kupungua taratibu katika nchi. Kunako mwisho wa siku ya 150, maji yalikuwa yamepungua,

GEN 8:4 Removed trailing space in v~: katika siku ya kumi na saba ya mwezi wa saba, safina ikatua katika milima ya Ararati.

GEN 8:5 Removed trailing space in v~: Maji yakaendelea kupungua hadi mwezi wa kumi, na siku ya kwanza ya mwezi wa kumi, vilele vya milima vikaonekana.

GEN 8:6 Removed trailing space in v~: Baada ya siku arobaini Noa akafungua dirisha alilokuwa amelifanya katika safina

GEN 8:7 Removed trailing space in v~: na akamtoa kunguru, akawa akiruka kwenda na kurudi mpaka maji yalipokwisha kukauka juu ya nchi.

GEN 8:8 Removed trailing space in v~: Kisha akamtoa hua ili aone kama maji yameondoka juu ya uso wa ardhi.

GEN 8:9 Removed trailing space in v~: Lakini hua hakupata mahali pa kutua kwa kuwa maji yalienea juu ya uso wa dunia yote, kwa hiyo akarudi kwa Noa ndani ya safina. Noa akanyoosha mkono akamchukua yule hua akamrudisha ndani ya safina.

GEN 8:10 Removed trailing space in v~: Noa akangojea siku saba zaidi kisha akamtoa tena hua kutoka safina.

GEN 8:11 Removed trailing space in v~: Wakati hua aliporejea kwa Noa jioni, alikuwa amechukua katika mdomo wake jani bichi la mzeituni, lililochumwa wakati ule ule! Ndipo Noa akajua ya kuwa maji yameondoka juu ya uso wa dunia.

GEN 8:12 Removed trailing space in v~: Akangojea siku saba zaidi na akamtuma tena hua, lakini wakati huu hua hakurudi tena kwa Noa.

GEN 8:13 Removed trailing space in v~: Katika siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza ya mwaka 601, wa kuishi kwake Noa, maji yalikuwa yamekauka duniani. Kisha Noa akafungua mlango wa safina akaona ya kuwa uso wa ardhi ulikuwa umekauka.

GEN 8:14 Removed trailing space in v~: Katika siku ya ishirini na saba ya mwezi wa pili dunia ilikuwa imekauka kabisa.

GEN 8:15 Removed trailing space in v~: Ndipo Mungu akamwambia Noa,

GEN 8:16 Removed trailing space in v~: “Toka ndani ya safina, wewe na mkeo na wanao na wake zao.

GEN 8:17 Removed trailing space in v~: Utoe nje kila aina ya kiumbe hai aliye pamoja nawe: Ndege, wanyama na viumbe vyote vitambaavyo juu ya ardhi, ili wakazae, na kuongezeka na kuijaza tena dunia.”

GEN 8:18 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Noa akatoka nje pamoja na mkewe, wanawe na wake zao.

GEN 8:19 Removed trailing space in v~: Wanyama wote na viumbe vyote vitambaavyo juu ya ardhi na ndege wote, kila kitu kiendacho juu ya nchi, aina moja baada ya nyingine vikatoka katika safina, kila aina ya kiumbe, kimoja baada ya kingine.

GEN 8:19 Removed trailing space in s1: Noa Atoa Dhabihu

GEN 8:20 Removed trailing space in v~: Kisha Noa akamjengea \nd Bwana\nd* madhabahu, akachukua baadhi ya wale wanyama na ndege wote walio safi, akatoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu.

GEN 8:21 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasikia harufu nzuri ya kupendeza, naye akasema moyoni mwake, “Kamwe sitailaani tena ardhi kwa sababu ya mwanadamu, hata ingawa kila mwelekeo wa moyo wake ni mbaya tangu ujana. Kamwe sitaangamiza tena viumbe hai vyote kama nilivyofanya.

GEN 8:22 Removed trailing space in v~: “Kwa muda dunia idumupo,

GEN 8:22 Removed trailing space in p~: wakati wa kupanda na wa kuvuna,

GEN 8:22 Removed trailing space in p~: wakati wa baridi na wa joto,

GEN 8:22 Removed trailing space in p~: wakati wa kiangazi na wa masika,

GEN 8:22 Removed trailing space in p~: usiku na mchana

GEN 8:22 Removed trailing space in p~: kamwe havitakoma.”

GEN 9:0 Extra space after chapter number

GEN 9:0 Removed trailing space in c: 9

GEN 9:0 Removed trailing space in s1: Mungu Aweka Agano Na Noa

GEN 9:1 Removed trailing space in v~: Ndipo Mungu akambariki Noa na wanawe, akiwaambia, “Zaeni mkaongezeke kwa idadi na mkaijaze tena dunia.

GEN 9:2 Removed trailing space in v~: Wanyama wote wa duniani, ndege wote wa angani, kila kiumbe kitambaacho juu ya ardhi, na samaki wote wa baharini wamekabidhiwa mikononi mwenu, nao watawaogopa na kuwahofu.

GEN 9:3 Removed trailing space in v~: Kila kitu chenye uhai kiendacho kitakuwa chakula chenu. Kama vile nilivyowapa mimea mbalimbali, sasa nawapa kila kitu.

GEN 9:4 Removed trailing space in v~: “Lakini kamwe msile nyama ambayo bado ina damu ya uhai wake, kwa maana damu ni uhai.

GEN 9:5 Removed trailing space in v~: Hakika damu ya uhai wenu nitaidai. Nitaidai kutoka kwa kila mnyama. Kutoka kwa kila mwanadamu pia nitaidai kwa ajili ya uhai wa mtu mwenzake.

GEN 9:6 Removed trailing space in v~: “Yeyote amwagaye damu ya mwanadamu,

GEN 9:6 Removed trailing space in p~: damu yake itamwagwa na mwanadamu,

GEN 9:6 Removed trailing space in p~: kwa kuwa katika mfano wa Mungu,

GEN 9:6 Removed trailing space in p~: Mungu alimuumba mwanadamu.

GEN 9:7 Removed trailing space in v~: Kuhusu ninyi, zaeni mwongezeke kwa wingi, mzidi katika dunia na kuijaza.”

GEN 9:8 Removed trailing space in v~: Ndipo Mungu akamwambia Noa na wanawe pamoja naye:

GEN 9:9 Removed trailing space in v~: “Sasa mimi ninaweka Agano langu nanyi, pamoja na uzao wenu baada yenu,

GEN 9:10 Removed trailing space in v~: pia na kila kiumbe hai kilichokuwa pamoja nanyi: Ndege, wanyama wa kufugwa na wanyama wote wa porini, wale wote waliotoka katika safina pamoja nanyi, kila kiumbe hai duniani.

GEN 9:11 Removed trailing space in v~: Ninaweka Agano nanyi: Kamwe uhai hautafutwa tena kwa gharika, kamwe haitakuwepo tena gharika ya kuangamiza dunia.”

GEN 9:12 Removed trailing space in v~: Mungu akasema, “Hii ni ishara ya Agano ninalofanya kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilicho pamoja nanyi, Agano kwa vizazi vyote vijavyo:

GEN 9:13 Removed trailing space in v~: Nimeweka upinde wangu wa mvua mawinguni, nao utakuwa ishara ya Agano nifanyalo kati yangu na dunia.

GEN 9:14 Removed trailing space in v~: Wakati wowote ninapotanda mawingu juu ya dunia na upinde wa mvua ukijitokeza mawinguni,

GEN 9:15 Removed trailing space in v~: nitakumbuka Agano langu kati yangu na ninyi na viumbe vyote vilivyo hai vya kila aina. Kamwe maji hayatakuwa tena gharika ya kuangamiza uhai wote.

GEN 9:16 Removed trailing space in v~: Wakati wowote upinde wa mvua unapotokea mawinguni, nitauona na kukumbuka Agano la milele kati ya Mungu na viumbe vyote vilivyo hai vya kila aina duniani.”

GEN 9:17 Removed trailing space in v~: Hivyo Mungu akamwambia Noa, “Hii ndiyo ishara ya Agano ambalo nimelifanya kati yangu na viumbe vyote vilivyo hai duniani.”

GEN 9:17 Removed trailing space in s1: Wana Wa Noa

GEN 9:18 Removed trailing space in v~: Wana wa Noa waliotoka ndani ya safina ni: Shemu, Hamu na Yafethi. (Hamu ndiye alikuwa baba wa Kanaani.)

GEN 9:19 Removed trailing space in v~: Hawa ndio waliokuwa wana watatu wa Noa, kutokana nao watu walienea katika dunia.

GEN 9:20 Removed trailing space in v~: Noa akawa mkulima, akawa mtu wa kwanza kupanda mizabibu.

GEN 9:21 Removed trailing space in v~: Alipokunywa huo mvinyo wake akalewa na akalala uchi kwenye hema lake.

GEN 9:22 Removed trailing space in v~: Hamu, baba wa Kanaani, akauona uchi wa baba yake na kuwaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje.

GEN 9:23 Removed trailing space in v~: Lakini Shemu na Yafethi wakachukua nguo wakaitanda mabegani mwao wote wawili, kisha wakaenda kinyumenyume, wakaufunika uchi wa baba yao. Nyuso zao zilielekea upande mwingine ili wasiuone uchi wa baba yao.

GEN 9:24 Removed trailing space in v~: Noa alipolevuka kutoka kwenye mvinyo wake na kujua lile ambalo mwanawe mdogo kuliko wote alilokuwa amemtendea,

GEN 9:25 Removed trailing space in v~: akasema,

GEN 9:25 Removed trailing space in p~: “Alaaniwe Kanaani!

GEN 9:25 Removed trailing space in p~: Atakuwa mtumwa wa chini sana

GEN 9:25 Removed trailing space in p~: kuliko watumwa wote kwa ndugu zake.”

GEN 9:26 Removed trailing space in v~: Pia akasema,

GEN 9:26 Removed trailing space in p~: “Abarikiwe \nd Bwana\nd*, Mungu wa Shemu!

GEN 9:26 Removed trailing space in p~: Kanaani na awe mtumwa wa Shemu.

GEN 9:27 Removed trailing space in v~: Mungu na apanue mipaka ya Yafethi;

GEN 9:27 Removed trailing space in p~: Yafethi na aishi katika mahema ya Shemu,

GEN 9:27 Removed trailing space in p~: na Kanaani na awe mtumwa wake.”

GEN 9:28 Removed trailing space in v~: Baada ya gharika Noa aliishi miaka 350.

GEN 9:29 Removed trailing space in v~: Noa alikuwa na jumla ya miaka 950, ndipo akafa.

GEN 11:0 Extra space after chapter number

GEN 11:0 Removed trailing space in c: 11

GEN 11:0 Removed trailing space in s1: Mnara Wa Babeli

GEN 11:1 Removed trailing space in v~: Wakati huo dunia yote ilikuwa na lugha moja na msemo mmoja.

GEN 11:2 Removed trailing space in v~: Watu walipoelekea upande wa mashariki, wakafika kwenye tambarare katika nchi ya Shinari\f + \fr 11:2 \ft Shinari ndio Babeli.\f* nao wakaishi huko.

GEN 11:3 Removed trailing space in v~: Wakasemezana wao kwa wao, “Njooni, tufyatue matofali na tuyachome vizuri kwa moto.” Walitumia matofali badala ya mawe, na lami kwa ajili ya kushikamanishia hayo matofali.

GEN 11:4 Removed trailing space in v~: Ndipo wakasema, “Njooni, tujijengee mji wenye mnara ambao utafika hadi mbinguni, ili tujipatie jina tusije tukatawanyika usoni pa dunia yote.”

GEN 11:5 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* akashuka ili auone mji na mnara ambao wanadamu waliokuwa wanaujenga.

GEN 11:6 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasema, “Ikiwa kama taifa moja wanaozungumza lugha moja wameanza kufanya hili, basi hakuna lolote watakalopanga kufanya ambalo halitawezekana kwao.

GEN 11:7 Removed trailing space in v~: Njooni, tushuke tuvuruge lugha yao ili wasielewane wao kwa wao.”

GEN 11:8 Removed trailing space in v~: Hivyo \nd Bwana\nd* akawatawanya kutoka mahali pale kwenda katika dunia yote, nao wakaacha kuujenga huo mji.

GEN 11:9 Removed trailing space in v~: Ndiyo maana pakaitwa Babeli, kwa sababu hapo ndipo \nd Bwana\nd* alipoivuruga lugha ya dunia nzima. Kutoka hapo \nd Bwana\nd* akawatawanya katika uso wa dunia yote.

GEN 11:9 Removed trailing space in s1: Shemu Hadi Abramu

GEN 11:9 Removed trailing space in r: (1 Nyakati 1:24-27)

GEN 11:10 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo vizazi vya Shemu.

GEN 11:10 Removed trailing space in p~: Miaka miwili baada ya gharika, Shemu alipokuwa na miaka 100, akamzaa Arfaksadi.

GEN 11:11 Removed trailing space in v~: Baada ya kumzaa Arfaksadi, Shemu aliishi miaka 500, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 11:12 Removed trailing space in v~: Wakati Arfaksadi alipokuwa na miaka thelathini na mitano, akamzaa Shela.

GEN 11:13 Removed trailing space in v~: Baada ya Arfaksadi kumzaa Shela, aliishi miaka 403, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 11:14 Removed trailing space in v~: Shela alipokuwa na miaka thelathini, akamzaa Eberi.

GEN 11:15 Removed trailing space in v~: Shela baada ya kumzaa Eberi, aliishi miaka 403, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 11:16 Removed trailing space in v~: Eberi alipokuwa na miaka thelathini na minne, akamzaa Pelegi.

GEN 11:17 Removed trailing space in v~: Baada ya Eberi kumzaa Pelegi, aliishi miaka 430, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 11:18 Removed trailing space in v~: Pelegi alipokuwa na miaka thelathini, akamzaa Reu.

GEN 11:19 Removed trailing space in v~: Baada ya Pelegi kumzaa Reu, aliishi miaka 209, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 11:20 Removed trailing space in v~: Reu alipokuwa na miaka thelathini na miwili, akamzaa Serugi.

GEN 11:21 Removed trailing space in v~: Baada ya Reu kumzaa Serugi, aliishi miaka 207, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 11:22 Removed trailing space in v~: Serugi alipokuwa na miaka thelathini, akamzaa Nahori.

GEN 11:23 Removed trailing space in v~: Baada ya Serugi kumzaa Nahori, aliishi miaka 200, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 11:24 Removed trailing space in v~: Nahori alipokuwa na miaka ishirini na tisa, akamzaa Tera.

GEN 11:25 Removed trailing space in v~: Baada ya Nahori kumzaa Tera, aliishi miaka 119, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

GEN 11:26 Removed trailing space in v~: Tera alipokuwa na miaka sabini, akamzaa Abramu, Nahori na Harani.

GEN 11:26 Removed trailing space in s1: Wazao Wa Tera

GEN 11:27 Removed trailing space in v~: Hawa ndio wazao wa Tera.

GEN 11:27 Removed trailing space in p~: Tera aliwazaa Abramu, Nahori na Harani. Harani akamzaa Loti.

GEN 11:28 Removed trailing space in v~: Tera alipokuwa bado hai, Harani akafa huko Uru ya Wakaldayo, nchi alimozaliwa.

GEN 11:29 Removed trailing space in v~: Abramu na Nahori walioa. Mke wa Abramu aliitwa Sarai, na mke wa Nahori aliitwa Milka; Milka na Iska walikuwa watoto wa Harani.

GEN 11:30 Removed trailing space in v~: Sarai alikuwa tasa, hakuwa na watoto.

GEN 11:31 Removed trailing space in v~: Tera akamchukua Abramu mwanawe, Loti mwana wa Harani mwanawe, na Sarai mkwewe, mke wa Abramu mwanawe, wakatoka kwa pamoja katika Uru ya Wakaldayo kwenda nchi ya Kanaani. Lakini walipofika Harani, wakaishi huko.

GEN 11:32 Removed trailing space in v~: Tera alikufa huko Harani akiwa na miaka 205.

GEN 12:0 Extra space after chapter number

GEN 12:0 Removed trailing space in c: 12

GEN 12:0 Removed trailing space in s1: Wito Wa Abramu

GEN 12:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akawa amemwambia Abramu, “Ondoka kutoka nchi yako, uache jamii yako na nyumba ya baba yako, uende hadi nchi nitakayokuonyesha.

GEN 12:2 Removed trailing space in v~: “Mimi nitakufanya taifa kubwa

GEN 12:2 Removed trailing space in p~: na nitakubariki,

GEN 12:2 Removed trailing space in p~: Nitalikuza jina lako,

GEN 12:2 Removed trailing space in p~: nawe utakuwa baraka.

GEN 12:3 Removed trailing space in v~: Nitawabariki wale wanaokubariki,

GEN 12:3 Removed trailing space in p~: na yeyote akulaaniye nitamlaani;

GEN 12:3 Removed trailing space in p~: na kupitia kwako mataifa yote duniani

GEN 12:3 Removed trailing space in p~: yatabarikiwa.”

GEN 12:4 Removed trailing space in v~: Hivyo Abramu akaondoka kama \nd Bwana\nd* alivyokuwa amemwambia; naye Loti akaondoka pamoja naye. Wakati Abramu alipoitwa aondoke Harani, alikuwa na miaka sabini na mitano.

GEN 12:5 Removed trailing space in v~: Abramu akamchukua Sarai mkewe pamoja na Loti mwana wa ndugu yake, mali zote walizokuwa nazo pamoja na watu aliokuwa amewapata huko Harani, wakasafiri mpaka nchi ya Kanaani, wakafika huko.

GEN 12:6 Removed trailing space in v~: Abramu akasafiri katika nchi hiyo akafika huko Shekemu, mahali penye mti wa mwaloni ulioko More. Wakati huo Wakanaani walikuwa wanaishi katika nchi hiyo.

GEN 12:7 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamtokea Abramu, akamwambia, “Nitawapa uzao wako nchi hii.” Hivyo hapa akamjengea madhabahu \nd Bwana\nd* aliyekuwa amemtokea.

GEN 12:8 Removed trailing space in v~: Kutoka huko Abramu akasafiri kuelekea kwenye vilima mashariki ya Betheli, naye akapiga hema huko, Betheli ikiwa upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Huko alimjengea \nd Bwana\nd* madhabahu na akaliitia jina la \nd Bwana\nd*.

GEN 12:9 Removed trailing space in v~: Kisha Abramu akasafiri kuelekea upande wa Negebu.

GEN 12:9 Removed trailing space in s1: Abramu Katika Nchi Ya Misri

GEN 12:10 Removed trailing space in v~: Basi kulikuwako na njaa katika nchi, naye Abramu akashuka kwenda Misri kukaa huko kwa muda, kwa maana njaa ilikuwa kali.

GEN 12:11 Removed trailing space in v~: Alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, “Ninajua ya kwamba wewe ni mwanamke mzuri wa sura.

GEN 12:12 Removed trailing space in v~: Wakati Wamisri watakapokuona, watasema, ‘Huyu ni mke wake.’ Ndipo wataniua, lakini wewe watakuacha hai.

GEN 12:13 Removed trailing space in v~: Sema wewe ni dada yangu, ili nitendewe mema kwa ajili yako, na maisha yangu yatahifadhiwa kwa sababu yako.”

GEN 12:14 Removed trailing space in v~: Abramu alipoingia Misri, Wamisri wakamwona Sarai kuwa ni mwanamke mzuri sana wa sura.

GEN 12:15 Removed trailing space in v~: Maafisa wa Farao walipomwona, wakamsifia kwa Farao; ndipo Sarai akapelekwa kwa nyumba ya mfalme.

GEN 12:16 Removed trailing space in v~: Kwa ajili ya Sarai, Farao akamtendea Abramu mema, naye Abramu akapata kondoo, ngʼombe, punda, ngamia na watumishi wa kiume na wa kike.

GEN 12:17 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* akamwadhibu Farao na nyumba yake kwa maradhi ya kufisha kwa sababu ya kumchukua Sarai, mke wa Abramu.

GEN 12:18 Removed trailing space in v~: Ndipo Farao akamwita Abramu, akamuuliza, “Umenifanyia nini? Kwa nini hukuniambia ni mke wako?

GEN 12:19 Removed trailing space in v~: Kwa nini ulisema, ‘Yeye ni dada yangu,’ hata nikamchukua kuwa mke wangu? Sasa basi, mke wako huyu hapa. Mchukue uende zako!”

GEN 12:20 Removed trailing space in v~: Kisha Farao akawapa watu wake amri kuhusu Abramu, wakamsindikiza pamoja na mke wake na kila alichokuwa nacho.

GEN 13:0 Extra space after chapter number

GEN 13:0 Removed trailing space in c: 13

GEN 13:0 Removed trailing space in s1: Abramu Na Loti Watengana

GEN 13:1 Removed trailing space in v~: Hivyo Abramu akakwea kutoka Misri kwenda Negebu, yeye na mkewe na kila kitu alichokuwa nacho, pia Loti akaenda pamoja naye.

GEN 13:2 Removed trailing space in v~: Wakati huo Abramu alikuwa tajiri sana wa mifugo, fedha na dhahabu.

GEN 13:3 Removed trailing space in v~: Kutoka Negebu, akapita mahali hadi mahali, hadi akafika Betheli, mahali hapo ambapo mwanzoni alipiga hema lake kati ya Betheli na Ai

GEN 13:4 Removed trailing space in v~: hapo ambapo alikuwa amejenga madhabahu ya kwanza. Huko Abramu akaliitia jina la \nd Bwana\nd*.

GEN 13:5 Removed trailing space in v~: Basi Loti, ambaye alikuwa anafuatana na Abramu, alikuwa pia na makundi ya mbuzi, kondoo, ngʼombe na mahema.

GEN 13:6 Removed trailing space in v~: Lakini nchi haikuwatosha kukaa pamoja kwa ajili ya wingi wa mali zao.

GEN 13:7 Removed trailing space in v~: Ukazuka ugomvi kati ya wachunga mifugo wa Abramu na wale wa Loti. Wakati huo, Wakanaani na Waperizi ndio waliokuwa wenyeji wa nchi hiyo.

GEN 13:8 Removed trailing space in v~: Hivyo Abramu akamwambia Loti, “Pasiwe na ugomvi wowote kati yangu na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wako, kwa kuwa sisi ni ndugu.

GEN 13:9 Removed trailing space in v~: Je, nchi yote haiko mbele yako? Tutengane. Kama ukielekea kushoto, nitakwenda kulia; kama ukielekea kulia, mimi nitakwenda kushoto.”

GEN 13:10 Removed trailing space in v~: Loti akatazama akaona lile bonde lote la Yordani kuwa lilikuwa na maji tele, kama bustani ya \nd Bwana\nd*, kama nchi ya Misri, kuelekea Soari. (Hii ilikuwa kabla \nd Bwana\nd* hajaharibu Sodoma na Gomora.)

GEN 13:11 Removed trailing space in v~: Hivyo Loti akajichagulia bonde lote la Yordani, akaelekea upande wa mashariki. Watu hao wawili wakatengana:

GEN 13:12 Removed trailing space in v~: Abramu akaishi katika nchi ya Kanaani, wakati Loti aliishi miongoni mwa miji ya lile bonde na kupiga mahema yake karibu na Sodoma.

GEN 13:13 Removed trailing space in v~: Basi watu wa Sodoma walikuwa waovu, wakifanya sana dhambi dhidi ya \nd Bwana\nd*.

GEN 13:14 Removed trailing space in v~: Baada ya Loti kuondoka \nd Bwana\nd* akamwambia Abramu, “Ukiwa hapo ulipo, inua macho yako utazame kaskazini na kusini, mashariki na magharibi.

GEN 13:15 Removed trailing space in v~: Nchi yote unayoiona nitakupa wewe na uzao wako hata milele.

GEN 13:16 Removed trailing space in v~: Nitaufanya uzao wako uwe mwingi kama mavumbi ya nchi, hivyo kama kuna yeyote awezaye kuhesabu mavumbi, basi uzao wako utahesabika.

GEN 13:17 Removed trailing space in v~: Ondoka, tembea katika marefu na mapana ya nchi, kwa maana ninakupa wewe.”

GEN 13:18 Removed trailing space in v~: Basi Abramu akaondoa mahema yake, akaenda kuishi karibu na mialoni ya Mamre huko Hebroni, huko akamjengea \nd Bwana\nd* madhabahu.

GEN 14:0 Extra space after chapter number

GEN 14:0 Removed trailing space in c: 14

GEN 14:0 Removed trailing space in s1: Abramu Amwokoa Loti

GEN 14:1 Removed trailing space in v~: Wakati huu Amrafeli mfalme wa Shinari, Arioko mfalme wa Elasari, Kedorlaoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Goimu

GEN 14:2 Removed trailing space in v~: kwa pamoja walikwenda kupigana vita dhidi ya Bera mfalme wa Sodoma, Birsha mfalme wa Gomora, Shinabu mfalme wa Adma, Shemeberi mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bela (yaani Soari).

GEN 14:3 Removed trailing space in v~: Hawa wote waliotajwa mwishoni waliunganisha majeshi yao kutoka Bonde la Sidimu (yaani Bahari ya Chumvi).

GEN 14:4 Removed trailing space in v~: Walikuwa wametawaliwa na Mfalme Kedorlaoma kwa miaka kumi na miwili, lakini mwaka wa kumi na tatu waliasi.

GEN 14:5 Removed trailing space in v~: Mnamo mwaka wa kumi na nne, Mfalme Kedorlaoma na wafalme waliojiunga naye walikwenda kupigana na kuwashinda Warefai katika Ashtaroth-Kanaimu, Wazuzi katika Hamu, Waemi katika Shawe-Kiriathaimu,

GEN 14:6 Removed trailing space in v~: na Wahori katika nchi ya kilima cha Seiri, hadi El-Parani karibu na jangwa.

GEN 14:7 Removed trailing space in v~: Kisha wakarudi wakaenda En-Misfati (yaani Kadeshi), wakashinda nchi yote ya Waamaleki, pamoja na Waamori waliokuwa wakiishi Hasason-Tamari.

GEN 14:8 Removed trailing space in v~: Ndipo mfalme wa Sodoma, mfalme wa Gomora, mfalme wa Adma, mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bela (yaani Soari) wakatoka kupanga majeshi yao kwenye Bonde la Sidimu

GEN 14:9 Removed trailing space in v~: dhidi ya Kedorlaoma, mfalme wa Elamu, Tidali mfalme wa Goimu, Amrafeli mfalme wa Shinari, na Arioko mfalme wa Elasari, yaani wafalme wanne dhidi ya wafalme watano.

GEN 14:10 Removed trailing space in v~: Basi Bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami, nao wafalme wa Sodoma na wa Gomora walipokimbia, baadhi ya watu walitumbukia huko na wengine wakakimbilia vilimani.

GEN 14:11 Removed trailing space in v~: Wale wafalme wanne wakateka mali yote ya Sodoma na Gomora pamoja na vyakula vyao vyote, kisha wakaenda zao.

GEN 14:12 Removed trailing space in v~: Pia walimteka Loti mwana wa ndugu yake Abramu pamoja na mali zake, kwa kuwa alikuwa akiishi Sodoma.

GEN 14:13 Removed trailing space in v~: Mtu mmoja aliyekuwa ametoroka akaja kumpa Abramu Mwebrania taarifa. Wakati huu Abramu alikuwa anaishi karibu na mialoni ya Mamre Mwamori, aliyekuwa ndugu yake Eshkoli na Aneri, ambao wote walikuwa wameungana na Abramu.

GEN 14:14 Removed trailing space in v~: Abramu alipopata habari kwamba jamaa yake amechukuliwa mateka, akawaita watu 318 wa nyumbani mwake waliokuwa wamefunzwa kupigana vita, wakawafuatilia hadi Dani.

GEN 14:15 Removed trailing space in v~: Wakati wa usiku Abramu aliwagawa watu wake katika vikosi ili awashambulie, na akawafuatilia, akawafukuza hadi Hoba, kaskazini ya Dameski.

GEN 14:16 Removed trailing space in v~: Akarudisha mali zote, na akamrudisha Loti jamaa yake na mali zake, pamoja na wanawake na watu wengine.

GEN 14:17 Removed trailing space in v~: Abramu aliporudi baada ya kumshinda Mfalme Kedorlaoma na wale wafalme waliojiunga naye, mfalme wa Sodoma akatoka kwenda kumlaki katika Bonde la Shawe (yaani Bonde la Mfalme).

GEN 14:18 Removed trailing space in v~: Ndipo Melkizedeki mfalme wa Salemu alipoleta mkate na divai. Alikuwa kuhani wa Mungu Aliye Juu Sana.

GEN 14:19 Removed trailing space in v~: Naye akambariki Abramu, akisema,

GEN 14:19 Removed trailing space in p~: “Abarikiwe Abramu na Mungu Aliye Juu Sana,

GEN 14:19 Removed trailing space in p~: Muumba wa mbingu na nchi.

GEN 14:20 Removed trailing space in v~: Abarikiwe Mungu Aliye Juu Sana,

GEN 14:20 Removed trailing space in p~: ambaye amewaweka adui zako mkononi mwako.”

GEN 14:20 Removed trailing space in p~: Ndipo Abramu akampa Melkizedeki sehemu ya kumi ya kila kitu.

GEN 14:21 Removed trailing space in v~: Mfalme wa Sodoma akamwambia Abramu, “Nipe hao watu na hizo mali uchukue wewe mwenyewe.”

GEN 14:22 Removed trailing space in v~: Lakini Abramu akamwambia mfalme wa Sodoma, “Nimeinua mkono wangu kwa \nd Bwana\nd*, Mungu Aliye Juu Sana, Muumba wa mbingu na dunia, na nimeapa

GEN 14:23 Removed trailing space in v~: kwamba sitapokea kitu chochote kilicho chako, hata kama ni uzi au gidamu ya kiatu, ili kamwe usije ukasema, ‘Nimemtajirisha Abramu.’

GEN 14:24 Removed trailing space in v~: Sitapokea chochote, ila kile tu watu wangu walichokula na sehemu ambayo ni fungu la watu waliokwenda pamoja nami, ambao ni Aneri, Eshkoli na Mamre. Wao na wapewe fungu lao.”

GEN 15:0 Extra space after chapter number

GEN 15:0 Removed trailing space in c: 15

GEN 15:0 Removed trailing space in s1: Agano La Mungu Na Abramu

GEN 15:1 Removed trailing space in v~: Baada ya jambo hili, neno la \nd Bwana\nd* likamjia Abramu katika maono:

GEN 15:1 Removed trailing space in p~: “Usiogope, Abramu.

GEN 15:1 Removed trailing space in p~: Mimi ni ngao yako,

GEN 15:1 Removed trailing space in p~: na thawabu yako kubwa sana.”

GEN 15:2 Removed trailing space in v~: Lakini Abramu akasema, “Ee \nd Bwana\nd* Mwenyezi, utanipa nini na mimi sina hata mtoto na atakayerithi nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski?”

GEN 15:3 Removed trailing space in v~: Abramu akasema, “Hukunipa watoto, hivyo mtumishi katika nyumba yangu ndiye atakuwa mrithi wangu.”

GEN 15:4 Removed trailing space in v~: Ndipo neno la \nd Bwana\nd* lilipomjia: “Mtu huyu hatakuwa mrithi wako, bali mwana atakayetoka katika viuno vyako mwenyewe ndiye atakayekuwa mrithi wako.”

GEN 15:5 Removed trailing space in v~: Akamtoa nje na kusema, “Tazama juu kuelekea mbinguni na uhesabu nyota, kama hakika utaweza kuzihesabu.” Ndipo akamwambia, “Hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa.”

GEN 15:6 Removed trailing space in v~: Abramu akamwamini \nd Bwana\nd*, naye kwake hili likahesabiwa kuwa haki.

GEN 15:7 Removed trailing space in v~: Pia akamwambia, “Mimi ndimi \nd Bwana\nd*, niliyekutoa toka Uru ya Wakaldayo nikupe nchi hii uimiliki.”

GEN 15:8 Removed trailing space in v~: Lakini Abramu akasema, “Ee \nd Bwana\nd* Mwenyezi, nitawezaje kujua kwamba nitapata kuimiliki?”

GEN 15:9 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia, “Niletee mtamba wa ngʼombe, mbuzi na kondoo dume, kila mmoja wa miaka mitatu, pamoja na hua na kinda la njiwa.”

GEN 15:10 Removed trailing space in v~: Abramu akamletea hivi vyote, akampasua kila mnyama vipande viwili, akavipanga kila kimoja kuelekea mwenzake, lakini hata hivyo ndege, hakuwapasua vipande viwili.

GEN 15:11 Removed trailing space in v~: Kisha ndege walao nyama wakatua juu ya mizoga, lakini Abramu akawafukuza.

GEN 15:12 Removed trailing space in v~: Wakati jua lilipokuwa linatua, Abramu akashikwa na usingizi mzito, giza nene na la kutisha likaja juu yake.

GEN 15:13 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia, “Ujue hakika kwamba wazao wako watakuwa wageni kwenye nchi ambayo si yao, nao watafanywa watumwa na kuteswa kwa miaka mia nne.

GEN 15:14 Removed trailing space in v~: Lakini nitaliadhibu taifa lile watakalolitumikia kama watumwa, na baadaye watatoka huko na mali nyingi.

GEN 15:15 Removed trailing space in v~: Wewe, hata hivyo utakwenda kwa baba zako kwa amani na kuzikwa katika uzee mwema.

GEN 15:16 Removed trailing space in v~: Katika kizazi cha nne wazao wako watarudi hapa, kwa maana dhambi ya Waamori bado haijafikia kipimo kilichojaa.”

GEN 15:17 Removed trailing space in v~: Wakati jua lilipokuwa limezama na giza limeingia, tanuru la moshi na mwali wa moto unaowaka vikatokea na kupita kati ya vile vipande vya nyama.

GEN 15:18 Removed trailing space in v~: Siku hiyo \nd Bwana\nd* akafanya Agano na Abramu, na kumwambia, “Nitawapa wazao wako nchi hii, kuanzia Kijito cha Misri\f + \fr 15:18 \fq Kijito cha Misri \ft hapa ina maana \fqa Wadi-el-Arish \ft kwenye mpaka wa kusini wa Yuda.\f* hadi mto ule mkubwa, Frati,

GEN 15:19 Removed trailing space in v~: yaani nchi ya Wakeni, Wakenizi, Wakadmoni,

GEN 15:20 Removed trailing space in v~: Wahiti, Waperizi, Warefai,

GEN 15:21 Removed trailing space in v~: Waamori, Wakanaani, Wagirgashi na Wayebusi.”

GEN 16:0 Extra space after chapter number

GEN 16:0 Removed trailing space in c: 16

GEN 16:0 Removed trailing space in s1: Hagari Na Ishmaeli

GEN 16:1 Removed trailing space in v~: Basi Sarai, mkewe Abramu, alikuwa hajamzalia watoto. Lakini alikuwa na mtumishi wa kike Mmisri jina lake Hagari,

GEN 16:2 Removed trailing space in v~: hivyo Sarai akamwambia Abramu, “\nd Bwana\nd* amenizuilia kupata watoto. Nenda, ukakutane kimwili na mtumishi wangu wa kike, huenda nitaweza kupata watoto kupitia kwake.”

GEN 16:2 Removed trailing space in p~: Abramu akakubaliana na lile Sarai alilosema.

GEN 16:3 Removed trailing space in v~: Hivyo baada ya Abramu kuishi katika nchi ya Kanaani miaka kumi, Sarai akamchukua mtumishi wake wa kike wa Kimisri, Hagari na kumpa mumewe awe mke wake.

GEN 16:4 Removed trailing space in v~: Akakutana kimwili na Hagari, naye akapata mimba.

GEN 16:4 Removed trailing space in p~: Hagari alipojua kuwa ana mimba, alianza kumdharau Sarai.

GEN 16:5 Removed trailing space in v~: Ndipo Sarai akamwambia Abramu, “Unawajibika na manyanyaso ninayoyapata. Nilimweka mtumishi wangu mikononi mwako, sasa kwa vile anajua kwamba ana mimba, ananidharau mimi. \nd Bwana\nd* na aamue kati yako na mimi.”

GEN 16:6 Removed trailing space in v~: Abramu akamwambia, “Mtumishi wako yuko mikononi mwako. Mtendee lolote unalofikiri ni bora zaidi.” Ndipo Sarai akamtesa Hagari, hivyo akamtoroka.

GEN 16:7 Removed trailing space in v~: Malaika wa \nd Bwana\nd* akamkuta Hagari karibu na chemchemi huko jangwani; ilikuwa chemchemi ile iliyokuwa kando ya barabara iendayo Shuri.

GEN 16:8 Removed trailing space in v~: Malaika akamwambia, “Hagari, mtumishi wa Sarai, umetokea wapi, na unakwenda wapi?”

GEN 16:8 Removed trailing space in p~: Akamjibu, “Ninamkimbia bibi yangu Sarai.”

GEN 16:9 Removed trailing space in v~: Ndipo malaika wa \nd Bwana\nd* akamwambia, “Rudi kwa bibi yako ukajishushe chini yake.”

GEN 16:10 Removed trailing space in v~: Malaika akaendelea akasema, “Nitazidisha wazao wako, hivi kwamba watakuwa wengi mno wasiohesabika.”

GEN 16:11 Removed trailing space in v~: Pia malaika wa \nd Bwana\nd* akamwambia:

GEN 16:11 Removed trailing space in p~: “Wewe sasa una mimba

GEN 16:11 Removed trailing space in p~: nawe utamzaa mwana.

GEN 16:11 Removed trailing space in p~: Utamwita jina lake Ishmaeli,\f + \fr 16:11 \ft Ishmaeli maana yake Mungu husikia.\f*

GEN 16:11 Removed trailing space in p~: kwa sababu \nd Bwana\nd* amesikia juu ya huzuni yako.

GEN 16:12 Removed trailing space in v~: Atakuwa punda-mwitu katikati ya wanadamu,

GEN 16:12 Removed trailing space in p~: mkono wake utakuwa dhidi ya kila mtu

GEN 16:12 Removed trailing space in p~: na mkono wa kila mtu dhidi yake,

GEN 16:12 Removed trailing space in p~: naye ataishi kwa uhasama

GEN 16:12 Removed trailing space in p~: na ndugu zake wote.”

GEN 16:13 Removed trailing space in v~: Hagari akampa \nd Bwana\nd* aliyezungumza naye jina hili: “Wewe ndiwe Mungu unionaye mimi,” kwa maana alisema, “Sasa nimemwona yeye anayeniona mimi.”

GEN 16:14 Removed trailing space in v~: Ndiyo sababu kisima kile kikaitwa Beer-Lahai-Roi,\f + \fr 16:14 \ft Beer-Lahai-Roi maana yake Yeye Aliye Hai Anionaye Mimi.\f* ambacho bado kipo huko hata leo kati ya Kadeshi na Beredi.

GEN 16:15 Removed trailing space in v~: Hivyo Hagari akamzalia Abramu mwana, naye Abramu akamwita huyo mwana Hagari aliyemzalia, Ishmaeli.

GEN 16:16 Removed trailing space in v~: Abramu alikuwa na umri wa miaka themanini na sita wakati Hagari alipomzalia Ishmaeli.

GEN 17:0 Extra space after chapter number

GEN 17:0 Removed trailing space in c: 17

GEN 17:0 Removed trailing space in s1: Agano La Tohara

GEN 17:1 Removed trailing space in v~: Abramu alipokuwa na miaka tisini na tisa, \nd Bwana\nd* akamtokea akamwambia, “Mimi ndimi Mungu Mwenyezi;\f + \fr 17:1 \ft Mungu Mwenyezi hapa ni jina la Kiebrania, El-Shaddai (yaani Mungu Mwenye utoshelevu wote).\f* enenda mbele zangu na uishi kwa unyofu.

GEN 17:2 Removed trailing space in v~: Nami nitafanya Agano langu kati yangu na wewe, nami nitakuzidisha sana sana.”

GEN 17:3 Removed trailing space in v~: Abramu akaanguka kifudifudi, naye Mungu akamwambia,

GEN 17:4 Removed trailing space in v~: “Kwa upande wangu, hili ndilo Agano langu na wewe: Wewe utakuwa baba wa mataifa mengi.

GEN 17:5 Removed trailing space in v~: Jina lako hutaitwa tena Abramu, bali jina lako litakuwa Abrahamu,\f + \fr 17:5 \ft Abrahamu maana yake Baba wa watu wengi.\f* kwa maana nimekufanya wewe baba wa mataifa mengi.

GEN 17:6 Removed trailing space in v~: Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, kwako yatatoka mataifa nao wafalme watatoka kwako.

GEN 17:7 Removed trailing space in v~: Nitalithibitisha Agano langu kama Agano la milele kati yangu na wewe na wazao wako baada yako na vizazi vijavyo niwe Mungu wako na Mungu wa wazao wako.

GEN 17:8 Removed trailing space in v~: Nchi yote ya Kanaani, unakoishi sasa kama mgeni, nitakupa kuwa milki yako milele, na uzao wako, nami nitakuwa Mungu wao.”

GEN 17:9 Removed trailing space in v~: Ndipo Mungu akamwambia Abrahamu, “Kwa upande wako, lazima ushike Agano langu, wewe na wazao wako kwa ajili ya vizazi vijavyo.

GEN 17:10 Removed trailing space in v~: Hili ni Agano langu na wewe pamoja na wazao wako baada yako, Agano mtakalolishika: Kila mwanaume miongoni mwenu atatahiriwa.

GEN 17:11 Removed trailing space in v~: Mtafanyiwa tohara na hii itakuwa ni alama ya Agano kati yangu na ninyi.

GEN 17:12 Removed trailing space in v~: Kwa vizazi vijavyo, kila mwanaume miongoni mwenu mwenye siku nane ni lazima atahiriwe, pamoja na watakaozaliwa nyumbani mwako au walionunuliwa kwa fedha kutoka kwa mgeni, wale ambao sio watoto wako.

GEN 17:13 Removed trailing space in v~: Awe amezaliwa nyumbani mwako au amenunuliwa kwa fedha yako, ni lazima watahiriwe. Agano langu katika mwili wako litakuwa ni Agano la milele.

GEN 17:14 Removed trailing space in v~: Kila mwanaume asiyetahiriwa, ambaye hajapata tohara ya mwilini, atatengwa na watu wake, amelivunja Agano langu.”

GEN 17:15 Removed trailing space in v~: Pia \nd Bwana\nd* akamwambia Abrahamu, “Kwa upande wa Sarai mkeo, hutamwita tena Sarai bali jina lake litakuwa Sara.

GEN 17:16 Removed trailing space in v~: Nitambariki na hakika nitakupatia mwana kwake. Nitambariki na kwamba atakuwa mama wa mataifa, wafalme wa mataifa watatoka kwake.”

GEN 17:17 Removed trailing space in v~: Abrahamu akaanguka kifudifudi, akacheka na kusema moyoni mwake, “Je, mtu wa miaka mia moja aweza kuzaa mwana? Je, Sara atazaa mtoto katika umri wa miaka tisini?”

GEN 17:18 Removed trailing space in v~: Abrahamu akamwambia Mungu, “Laiti Ishmaeli naye angeshiriki baraka yako!”

GEN 17:19 Removed trailing space in v~: Ndipo Mungu akasema, “Ndiyo, lakini mkeo Sara atakuzalia wewe mwana, nawe utamwita jina lake Isaki.\f + \fr 17:19 \ft Isaki maana yake Kucheka.\f* Nitalithibitisha Agano langu naye kama Agano la milele kwa ajili yake na wazao wake baada yake.

GEN 17:20 Removed trailing space in v~: Kwa upande wa Ishmaeli, nimekusikia: hakika nitambariki, nitamfanya awe na uzao mwingi na nitaongeza sana idadi yake. Atakuwa baba wa watawala kumi na wawili, nami nitamfanya awe taifa kubwa.

GEN 17:21 Removed trailing space in v~: Lakini Agano langu nitalithibitisha kwa Isaki, ambaye Sara atakuzalia mwaka ujao majira kama haya.”

GEN 17:22 Removed trailing space in v~: Wakati alipomaliza kuzungumza na Abrahamu, Mungu akapanda juu akaondoka kwa Abrahamu.

GEN 17:23 Removed trailing space in v~: Siku ile ile, Abrahamu akamchukua Ishmaeli mwanawe na wote waliozaliwa nyumbani mwake pamoja na walionunuliwa kwa fedha zake, kila mwanaume wa nyumbani mwake, akawatahiri, kama Mungu alivyomwagiza.

GEN 17:24 Removed trailing space in v~: Abrahamu alikuwa na umri wa miaka tisini na tisa alipotahiriwa,

GEN 17:25 Removed trailing space in v~: naye Ishmaeli mwanawe alitahiriwa akiwa na umri wa miaka kumi na mitatu.

GEN 17:26 Removed trailing space in v~: Abrahamu na Ishmaeli mwanawe walitahiriwa siku ile ile,

GEN 17:27 Removed trailing space in v~: Kila mwanaume nyumbani mwa Abrahamu, pamoja na wote waliozaliwa nyumbani mwake au aliyenunuliwa kwa fedha kutoka kwa mgeni, alitahiriwa pamoja naye.

GEN 18:0 Extra space after chapter number

GEN 18:0 Removed trailing space in c: 18

GEN 18:0 Removed trailing space in s1: Wageni Watatu

GEN 18:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamtokea Abrahamu karibu na mialoni ya Mamre wakati alipokuwa ameketi kwenye ingilio la hema lake wakati wa adhuhuri.

GEN 18:2 Removed trailing space in v~: Abrahamu akainua macho akaona watu watatu wamesimama karibu naye. Alipowaona, aliharakisha kutoka kwenye ingilio la hema lake kuwalaki na kuwasujudia hadi nchi.

GEN 18:3 Removed trailing space in v~: Akasema, “Kama nimepata kibali machoni penu, ee bwana wangu, usimpite mtumishi wako.

GEN 18:4 Removed trailing space in v~: Acha yaletwe maji kidogo, kisha ninyi nyote mnawe miguu yenu na mpumzike chini ya mti huu.

GEN 18:5 Removed trailing space in v~: Niruhusuni niwapatie chakula kidogo mle, ili mpate nguvu mwendelee na safari yenu, kwa kuwa mmekuja kwa mtumishi wenu.”

GEN 18:5 Removed trailing space in p~: Nao wakamjibu, “Vema sana, fanya kama unavyosema.”

GEN 18:6 Removed trailing space in v~: Hivyo Abrahamu akaharakisha akaingia hemani kwa Sara, akamwambia, “Chukua vipimo vitatu vya unga laini haraka, ukande na uoke mikate.”

GEN 18:7 Removed trailing space in v~: Kisha Abrahamu akakimbia kwenda kwenye kundi, akachagua ndama mzuri, laini na akampa mtumishi, ambaye aliharakisha kumtayarisha.

GEN 18:8 Removed trailing space in v~: Kisha akaleta jibini, maziwa na nyama ya yule ndama iliyoandaliwa, akaviweka mbele ya wageni. Walipokuwa wakila, alisimama karibu nao chini ya mti.

GEN 18:9 Removed trailing space in v~: Wakamuuliza, “Yuko wapi Sara mkeo?”

GEN 18:9 Removed trailing space in p~: Akasema, “Yuko huko, ndani ya hema.”

GEN 18:10 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akasema, “Hakika nitakurudia tena majira kama haya mwakani na Sara mkeo atakuwa ana mwana.”

GEN 18:10 Removed trailing space in p~: Sara alikuwa akiwasikiliza kwenye ingilio la hema, lililokuwa nyuma yake.

GEN 18:11 Removed trailing space in v~: Abrahamu na Sara walikuwa wazee tena waliosogea miaka, naye Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake.

GEN 18:12 Removed trailing space in v~: Hivyo Sara akacheka kimoyomoyo alipokuwa akiwaza, “Baada ya mimi kuwa mkongwe hivi na bwana wangu amezeeka, je, nitaweza kufurahia jambo hili?”

GEN 18:13 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Abrahamu, “Kwa nini Sara amecheka na kusema, ‘Kweli nitazaa mtoto nami sasa ni mzee?’

GEN 18:14 Removed trailing space in v~: Je, kuna jambo lolote gumu lisilowezekana kwa \nd Bwana\nd*? Nitakurudia mwakani majira kama haya, naye Sara atakuwa na mwana.”

GEN 18:15 Removed trailing space in v~: Sara akaogopa kwa kuwa alidanganya na kusema, “Mimi sikucheka.”

GEN 18:15 Removed trailing space in p~: Lakini Bwana akasema, “Ndiyo, ulicheka!”

GEN 18:15 Removed trailing space in s1: Abrahamu Aiombea Sodoma

GEN 18:16 Removed trailing space in v~: Wakati watu hao waliposimama ili waondoke, walielekeza nyuso zao Sodoma, Abrahamu akawatoa kitambo kidogo ili awasindikize.

GEN 18:17 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akasema, “Je, nimfiche Abrahamu jambo ninalokusudia kufanya?

GEN 18:18 Removed trailing space in v~: Hakika Abrahamu atakuwa taifa kubwa na lenye nguvu, kupitia kwake mataifa yote ya dunia yatabarikiwa.

GEN 18:19 Removed trailing space in v~: Kwa maana nimemchagua yeye, ili awaongoze watoto wake na jamaa yake kufuata njia ya \nd Bwana\nd*, kwa kuwa waadilifu na kutenda haki, ili \nd Bwana\nd* atimize ahadi yake kwa Abrahamu.”

GEN 18:20 Removed trailing space in v~: Basi \nd Bwana\nd* akasema, “Kilio dhidi ya Sodoma na Gomora ni kikubwa sana na dhambi yao inasikitisha sana,

GEN 18:21 Removed trailing space in v~: kwamba nitashuka nione kama waliyoyatenda ni mabaya kiasi cha kilio kilichonifikia. Kama sivyo, nitajua.”

GEN 18:22 Removed trailing space in v~: Basi wale watu wakageuka wakaenda kuelekea Sodoma, lakini Abrahamu akabaki amesimama mbele za \nd Bwana\nd*.

GEN 18:23 Removed trailing space in v~: Ndipo Abrahamu akamsogelea akasema: “Je, utawaangamiza wenye haki na waovu?

GEN 18:24 Removed trailing space in v~: Je, ikiwa watakuwepo watu wenye haki hamsini katika mji huo, hivi kweli utauangamiza na wala hutauacha kwa ajili ya hao watu hamsini wenye haki waliomo ndani yake?

GEN 18:25 Removed trailing space in v~: Hilo na liwe mbali nawe, kufanya jambo kama hilo, kuwaua wenye haki pamoja na waovu, kuwatendea wenye haki sawasawa na waovu. Iwe mbali nawe! Je, Mwamuzi wa dunia yote hatafanya lililo sawa?”

GEN 18:26 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasema, “Kama nikipata watu hamsini wenye haki katika mji wa Sodoma, nitausamehe huo mji wote kwa ajili yao.”

GEN 18:27 Removed trailing space in v~: Kisha Abrahamu akasema tena: “Sasa kwa kuwa nimekuwa na ujasiri wa kuzungumza na Bwana, ingawa mimi si kitu bali ni mavumbi na majivu;

GEN 18:28 Removed trailing space in v~: je, kama hesabu ya wenye haki imepungua watano katika hamsini, utauangamiza huo mji wote kwa ajili ya hao watano waliopungua?”

GEN 18:28 Removed trailing space in p~: Bwana akamwambia, “Kama nikiwakuta huko watu arobaini na watano, sitauangamiza.”

GEN 18:29 Removed trailing space in v~: Abrahamu akazungumza naye kwa mara nyingine, “Je, kama huko watapatikana watu arobaini tu?”

GEN 18:29 Removed trailing space in p~: Akamjibu, “Kwa ajili ya hao arobaini, sitauangamiza.”

GEN 18:30 Removed trailing space in v~: Ndipo akasema, “Bwana na asikasirike, lakini niruhusu nizungumze. Je, kama huko watakuwepo thelathini tu?”

GEN 18:30 Removed trailing space in p~: Akajibu, “Sitapaangamiza ikiwa nitawakuta huko watu thelathini.”

GEN 18:31 Removed trailing space in v~: Abrahamu akasema, “Sasa kwa kuwa nimekuwa na ujasiri sana kuzungumza na Bwana, je, kama wakipatikana huko watu ishirini tu?”

GEN 18:31 Removed trailing space in p~: Bwana akajibu, “Kwa ajili ya hao ishirini, sitauangamiza.”

GEN 18:32 Removed trailing space in v~: Abrahamu akasema, “Bwana na asikasirike, lakini niruhusu nizungumze tena mara moja tu. Itakuwaje kama watapatikana huko watu kumi tu?”

GEN 18:32 Removed trailing space in p~: Bwana akajibu, “Kwa ajili ya hao kumi, sitauangamiza.”

GEN 18:33 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alipomaliza kuzungumza na Abrahamu, akaondoka, naye Abrahamu akarudi nyumbani kwake.

GEN 19:0 Extra space after chapter number

GEN 19:0 Removed trailing space in c: 19

GEN 19:0 Removed trailing space in s1: Kuangamizwa Kwa Sodoma Na Gomora

GEN 19:1 Removed trailing space in v~: Malaika wale wawili wakafika Sodoma wakati wa jioni, naye Loti alikuwa ameketi kwenye lango la mji. Wakati alipowaona, aliondoka kwenda kuwalaki na kuwasujudia hadi chini.

GEN 19:2 Removed trailing space in v~: Akasema, “Bwana zangu, tafadhali karibuni kwenye nyumba ya mtumishi wenu. Mnaweza kunawa miguu na kulala hapa kisha asubuhi na mapema mwendelee na safari yenu.”

GEN 19:2 Removed trailing space in p~: Wakamjibu, “La hasha, tutalala hapa nje uwanjani.”

GEN 19:3 Removed trailing space in v~: Lakini akasisitiza kwa nguvu kwamba waingie pamoja naye nyumbani kwake. Akawaandalia chakula, mikate isiyotiwa chachu, nao wakala.

GEN 19:4 Removed trailing space in v~: Kabla hawajaenda kulala, watu wote kutoka kila sehemu ya mji wa Sodoma, vijana kwa wazee, waliizunguka nyumba.

GEN 19:5 Removed trailing space in v~: Wakamwita Loti wakisema, “Wako wapi wale watu ambao walikuja kwako jioni hii? Watoe nje kwetu ili tuweze kuwalawiti.”

GEN 19:6 Removed trailing space in v~: Loti akatoka nje kuonana nao, akaufunga mlango nyuma yake,

GEN 19:7 Removed trailing space in v~: akasema, “La hasha, rafiki zangu. Msifanye jambo hili ovu.

GEN 19:8 Removed trailing space in v~: Tazama, ninao binti wawili ambao kamwe hawajakutana kimwili na mwanaume. Acha niwatoe nje kwenu, nanyi mnaweza kuwafanyia lolote mnalotaka. Lakini msiwafanyie chochote watu hawa, kwa sababu wako kwenye ulinzi chini ya dari langu.”

GEN 19:9 Removed trailing space in v~: Wakamjibu, “Tuondokee mbali.” Wakaendelea kusema, “Huyu mtu alikuja hapa kama mgeni na sasa anataka kuwa mwamuzi wetu! Tutakutenda vibaya kuliko wao.” Waliendelea kumlazimisha Loti na kusonga mbele ili kuvunja mlango.

GEN 19:10 Removed trailing space in v~: Lakini watu wale waliokuwa ndani wakanyoosha mkono wakamvuta Loti ndani ya nyumba na kufunga mlango.

GEN 19:11 Removed trailing space in v~: Kisha wakawapiga kwa upofu wale watu waliokuwa mlangoni mwa ile nyumba, vijana kwa wazee, hivyo hawakuweza kuupata mlango.

GEN 19:12 Removed trailing space in v~: Wale watu wawili wakamwambia Loti, “Una mtu mwingine yeyote hapa, wakwe zako, wana au binti, ama yeyote mwingine aliye wako katika mji huu? Waondoe hapa,

GEN 19:13 Removed trailing space in v~: kwa sababu tunapaangamiza mahali hapa. Kilio kwa \nd Bwana\nd* dhidi ya watu wa hapa ni kikubwa kiasi kwamba ametutuma kupaangamiza.”

GEN 19:14 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Loti alitoka ili kuzungumza na wakwe zake, waliokuwa wamewaposa binti zake. Akawaambia, “Fanyeni haraka kuondoka mahali hapa, kwa kuwa \nd Bwana\nd* yu karibu kuangamiza mji huu!” Lakini wakwe zake walifikiri kwamba alikuwa akitania.

GEN 19:15 Removed trailing space in v~: Kunako mapambazuko, malaika wakamhimiza Loti, wakamwambia, “Fanya haraka! Mchukue mke wako na binti zako wawili walioko hapa, la sivyo utaangamizwa wakati mji utakapoadhibiwa.”

GEN 19:16 Removed trailing space in v~: Alipositasita, wale watu wakamshika mkono wake na mikono ya mke wake na binti zake wawili na kuwaongoza salama nje ya mji, kwa kuwa \nd Bwana\nd* alikuwa na huruma kwao.

GEN 19:17 Removed trailing space in v~: Mara walipokwisha kuwatoa nje, mmoja wao akawaambia, “Mkimbie kwa usalama wenu! Msitazame nyuma, wala msisimame popote katika nchi tambarare! Kimbilieni milimani, ama sivyo mtaangamizwa!”

GEN 19:18 Removed trailing space in v~: Lakini Loti akawajibu, “La hasha, bwana zangu, tafadhalini!

GEN 19:19 Removed trailing space in v~: Mtumishi wenu amepata kibali mbele ya macho yenu, nanyi mmeonyesha wema mkubwa kwangu kwa kuokoa maisha yangu. Lakini siwezi kukimbilia milimani, janga hili litanikumba, nami nitakufa.

GEN 19:20 Removed trailing space in v~: Tazama, hapa kuna mji karibu wa kukimbilia, nao ni mdogo. Niruhusuni nikimbilie humo, ni mdogo sana, ama sivyo? Ndipo maisha yangu yatasalimika.”

GEN 19:21 Removed trailing space in v~: Akamwambia, “Vema sana, nitalikubali hili ombi pia, sitauangamiza mji ulioutaja.

GEN 19:22 Removed trailing space in v~: Lakini ukimbilie huko haraka, kwa sababu sitaweza kufanya lolote mpaka ufike huko.” (Ndiyo maana mji huo ukaitwa Soari.\f + \fr 19:22 \ft Soari maana yake Mdogo.\f*)

GEN 19:23 Removed trailing space in v~: Wakati Loti alipofika Soari, jua lilikuwa limechomoza katika nchi.

GEN 19:24 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akanyesha moto wa kiberiti uliotoka mbinguni kwa \nd Bwana\nd* juu ya Sodoma na Gomora.

GEN 19:25 Removed trailing space in v~: Hivyo akaiteketeza miji ile na eneo lote la tambarare, pamoja na wote waliokuwa wanaishi katika miji, hata pia mimea yote katika nchi.

GEN 19:26 Removed trailing space in v~: Lakini mke wa Loti akatazama nyuma, hivyo akawa nguzo ya chumvi.

GEN 19:27 Removed trailing space in v~: Asubuhi na mapema siku iliyofuata, Abrahamu akaamka na kurudi mahali pale aliposimama mbele za \nd Bwana\nd*.

GEN 19:28 Removed trailing space in v~: Akatazama upande wa Sodoma na Gomora, kuelekea nchi yote ya tambarare, akaona moshi mzito ukipanda kutoka kwenye nchi, kama moshi utokao kwenye tanuru.

GEN 19:29 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mungu alipoiangamiza miji ya tambarare alimkumbuka Abrahamu, akamtoa Loti kutoka kwenye lile janga lililoharibu miji ile ambamo Loti alikuwa ameishi.

GEN 19:29 Removed trailing space in s1: Loti Na Binti Zake

GEN 19:30 Removed trailing space in v~: Loti na binti zake wawili waliondoka Soari na kufanya makao yao kule milimani, kwa maana aliogopa kukaa Soari. Yeye na binti zake wawili waliishi katika pango.

GEN 19:31 Removed trailing space in v~: Siku moja binti mkubwa akamwambia yule mdogo, “Baba yetu ni mzee na hakuna mwanaume mahali hapa atakayekutana na sisi kimwili, kama ilivyo desturi ya mahali pote duniani.

GEN 19:32 Removed trailing space in v~: Tumnyweshe baba yetu mvinyo kisha tukutane naye kimwili ili tuhifadhi uzao wetu kupitia baba yetu.”

GEN 19:33 Removed trailing space in v~: Usiku ule walimnywesha baba yao mvinyo, alipolewa binti yake mkubwa akaingia na kukutana naye kimwili. Baba yao hakujua wakati binti yake alipoingia kulala naye wala alipotoka.

GEN 19:34 Removed trailing space in v~: Siku iliyofuata binti mkubwa akamwambia yule mdogo, “Usiku uliopita mimi nilikutana kimwili na baba yangu. Tumnyweshe divai tena, usiku huu nawe ukutane naye kimwili ili tuweze kuhifadhi uzao wetu kupitia baba yetu.”

GEN 19:35 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wakamnywesha baba yao mvinyo tena usiku ule, naye binti yake mdogo akaingia, akakutana naye kimwili. Kwa mara nyingine baba yao hakujua binti yake alipolala naye wala alipoondoka.

GEN 19:36 Removed trailing space in v~: Hivyo binti wawili wa Loti wakapata mimba kwa baba yao.

GEN 19:37 Removed trailing space in v~: Binti mkubwa akamzaa mwana, akamwita jina lake Moabu; ndio baba wa Wamoabu hata leo.

GEN 19:38 Removed trailing space in v~: Binti mdogo naye pia akamzaa mwana, naye akamwita Benami; ndiye baba wa Waamoni hata leo.

GEN 20:0 Extra space after chapter number

GEN 20:0 Removed trailing space in c: 20

GEN 20:0 Removed trailing space in s1: Abrahamu Na Abimeleki

GEN 20:1 Removed trailing space in v~: Basi Abrahamu akaendelea mbele kutoka huko hadi nchi ya Negebu na akaishi kati ya Kadeshi na Shuri. Kwa muda mfupi alikaa Gerari kama mgeni,

GEN 20:2 Removed trailing space in v~: huko Abrahamu akasema kuhusu Sara mkewe, “Huyu ni dada yangu.” Kisha Abimeleki mfalme wa Gerari akatuma Sara aletwe, naye akamchukua.

GEN 20:3 Removed trailing space in v~: Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto wakati wa usiku na kumwambia, “Wewe ni kama mfu kwa sababu ya huyu mwanamke uliyemchukua; yeye ni mke wa mtu.”

GEN 20:4 Removed trailing space in v~: Wakati huo Abimeleki alikuwa bado hajamsogelea, kwa hiyo akasema, “Je, Bwana utaliharibu taifa lisilo na hatia?

GEN 20:5 Removed trailing space in v~: Hakusema kwangu, ‘Huyu ni dada yangu,’ naye Sara pia hakusema, ‘Huyu ni kaka yangu’? Nimefanya haya kwa dhamiri njema na mikono safi.”

GEN 20:6 Removed trailing space in v~: Kisha Mungu akamwambia katika ndoto, “Ndiyo, najua ya kwamba umefanya haya kwa dhamiri safi, kwa hiyo nimekuzuia usinitende dhambi. Ndiyo sababu sikukuacha umguse.

GEN 20:7 Removed trailing space in v~: Sasa umrudishe huyo mke wa mtu, kwa maana ni nabii, naye atakuombea nawe utaishi. Lakini kama hutamrudisha, ujue kwa hakika kuwa wewe na watu wako wote mtakufa.”

GEN 20:8 Removed trailing space in v~: Kesho yake asubuhi na mapema Abimeleki akawaita maafisa wake wote, na baada ya kuwaambia yote yaliyotokea, waliogopa sana.

GEN 20:9 Removed trailing space in v~: Kisha Abimeleki akamwita Abrahamu na kumwambia, “Wewe umetufanyia nini? Nimekukosea nini hata ukaleta hatia kubwa namna hii juu yangu na ufalme wangu? Umenifanyia mambo ambayo hayakupasa kufanyika.”

GEN 20:10 Removed trailing space in v~: Abimeleki akamuuliza Abrahamu, “Ulikuwa na kusudi gani kufanya hivi?”

GEN 20:11 Removed trailing space in v~: Abrahamu akajibu, “Niliwaza kwamba, ‘Hakika hakuna hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa sababu ya mke wangu.’

GEN 20:12 Removed trailing space in v~: Pamoja na hayo, ni kweli kwamba yeye ni dada yangu, binti wa baba yangu ingawa si mtoto wa mama yangu; basi akawa mke wangu.

GEN 20:13 Removed trailing space in v~: Wakati \nd Bwana\nd* aliponifanya nisafiri mbali na nyumbani mwa baba yangu, nilimwambia, ‘Hivi ndivyo utakavyoonyesha pendo lako kwangu: Kila mahali tutakapokwenda, kuhusu mimi sema, “Huyu ni kaka yangu.” ’ ”

GEN 20:14 Removed trailing space in v~: Kisha Abimeleki akatwaa kondoo na ngʼombe, na watumwa wa kiume na wa kike akampa Abrahamu, akamrudisha Sara kwa mumewe.

GEN 20:15 Removed trailing space in v~: Abimeleki akasema, “Nchi yangu iko mbele yako, ishi popote unapotaka.”

GEN 20:16 Removed trailing space in v~: Akamwambia Sara, “Ninampa kaka yako shekeli elfu moja za fedha. Hii ni kufidia kosa lililofanyika dhidi yako mbele ya wote walio pamoja nawe; haki yako imethibitishwa kabisa.”

GEN 20:17 Removed trailing space in v~: Kisha Abrahamu akamwomba Mungu, naye Mungu akamponya Abimeleki, mke wake, na watumwa wake wa kike kwamba waweze kupata watoto tena,

GEN 20:18 Removed trailing space in v~: kwa kuwa \nd Bwana\nd* alikuwa ameyafunga matumbo ya wote katika nyumba ya Abimeleki kwa sababu ya Sara, mke wa Abrahamu.

GEN 21:0 Extra space after chapter number

GEN 21:0 Removed trailing space in c: 21

GEN 21:0 Removed trailing space in s1: Kuzaliwa Kwa Isaki

GEN 21:1 Removed trailing space in v~: Wakati huu \nd Bwana\nd* akamrehemu Sara kama alivyokuwa amesema, naye \nd Bwana\nd* akamtendea Sara kile alichokuwa ameahidi.

GEN 21:2 Removed trailing space in v~: Sara akapata mimba, akamzalia Abrahamu mwana katika uzee wake, majira yale ya Mungu aliomwahidi.

GEN 21:3 Removed trailing space in v~: Abrahamu akamwita Isaki yule mwana ambaye Sara alimzalia.

GEN 21:4 Removed trailing space in v~: Isaki alipokuwa na umri wa siku nane, Abrahamu akamtahiri, kama Mungu alivyomwamuru.

GEN 21:5 Removed trailing space in v~: Abrahamu alikuwa na miaka 100 wakati Isaki mwanawe alipozaliwa.

GEN 21:6 Removed trailing space in v~: Sara akasema, “Mungu ameniletea kicheko, kila mmoja atakayesikia jambo hili atacheka pamoja nami.”

GEN 21:7 Removed trailing space in v~: Akaongeza kusema, “Nani angemwambia Abrahamu kuwa Sara angenyonyesha watoto? Tena nimemzalia mwana katika uzee wake.”

GEN 21:7 Removed trailing space in s1: Hagari Na Ishmaeli Wafukuzwa

GEN 21:8 Removed trailing space in v~: Mtoto akakua, akaachishwa kunyonya. Siku hiyo Isaki alipoachishwa kunyonya, Abrahamu alifanya sherehe kubwa.

GEN 21:9 Removed trailing space in v~: Lakini Sara aliona kuwa mwana ambaye Hagari, Mmisri, aliyemzalia Abrahamu alikuwa anadhihaki,

GEN 21:10 Removed trailing space in v~: Sara akamwambia Abrahamu, “Mwondoe mwanamke huyo mtumwa pamoja na mwanawe, kwa kuwa mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hatarithi pamoja na mwanangu Isaki.”

GEN 21:11 Removed trailing space in v~: Jambo hili lilimhuzunisha sana Abrahamu kwa sababu lilimhusu mwanawe.

GEN 21:12 Removed trailing space in v~: Lakini Mungu akamwambia, “Usihuzunike hivyo kwa sababu ya kijana na mtumishi wako wa kike. Sikiliza lolote Sara analokuambia, kwa sababu uzao wako utahesabiwa kupitia kwake Isaki.

GEN 21:13 Removed trailing space in v~: Nitamfanya huyu mwana wa mtumishi wako wa kike kuwa taifa pia, kwa sababu naye ni uzao wako.”

GEN 21:14 Removed trailing space in v~: Kesho yake asubuhi na mapema, Abrahamu akachukua chakula na kiriba cha maji, akampa Hagari. Akaviweka mabegani mwa Hagari, akamwondoa pamoja na kijana. Hagari akashika njia, akatangatanga katika jangwa la Beer-Sheba.

GEN 21:15 Removed trailing space in v~: Maji yalipokwisha kwenye kiriba, akamwacha kijana chini ya mojawapo ya vichaka.

GEN 21:16 Removed trailing space in v~: Kisha akajiendea zake akaketi karibu, umbali wa kutupa mshale, akawaza, “Siwezi kumwangalia kijana akifa.” Ikawa alipokuwa ameketi pale karibu, akaanza kulia kwa huzuni.

GEN 21:17 Removed trailing space in v~: Mungu akamsikia kijana akilia, malaika wa Mungu akamwita Hagari kutoka mbinguni na kumwambia, “Kuna nini Hagari? Usiogope, Mungu amesikia kijana analia akiwa amelala pale.

GEN 21:18 Removed trailing space in v~: Mwinue kijana na umshike mkono, kwa maana nitamfanya kuwa taifa kubwa.”

GEN 21:19 Removed trailing space in v~: Ndipo Mungu akamfumbua Hagari macho yake naye akaona kisima cha maji. Hivyo akaenda akajaza kiriba maji na kumpa kijana anywe.

GEN 21:20 Removed trailing space in v~: Mungu akawa pamoja na huyu kijana alipokuwa akiendelea kukua. Aliishi jangwani na akawa mpiga upinde.

GEN 21:21 Removed trailing space in v~: Alipokuwa akiishi katika Jangwa la Parani, mama yake akampatia mke kutoka Misri.

GEN 21:21 Removed trailing space in s1: Mapatano Katika Beer-Sheba

GEN 21:22 Removed trailing space in v~: Wakati huo Abimeleki na Fikoli mkuu wa majeshi yake wakamwambia Abrahamu, “Mungu yu pamoja nawe katika kila kitu unachofanya.

GEN 21:23 Removed trailing space in v~: Sasa niapie hapa mbele za Mungu kwamba hutanitenda hila mimi, watoto wangu wala wazao wangu. Nitendee mimi na nchi ambayo unaishi kama mgeni wema ule ule ambao nimekutendea.”

GEN 21:24 Removed trailing space in v~: Abrahamu akasema, “Ninaapa hivyo.”

GEN 21:25 Removed trailing space in v~: Ndipo Abrahamu akalalamika kwa Abimeleki kuhusu kisima cha maji ambacho watumishi wa Abimeleki walikuwa wamekinyangʼanya.

GEN 21:26 Removed trailing space in v~: Lakini Abimeleki akasema, “Sijui ni nani ambaye amefanya hili. Hukuniambia, leo tu ndipo ninasikia habari zake.”

GEN 21:27 Removed trailing space in v~: Hivyo Abrahamu akaleta kondoo na ngʼombe, akampa Abimeleki, nao watu hawa wawili wakafanya mapatano.

GEN 21:28 Removed trailing space in v~: Abrahamu akatenga kondoo wa kike saba kutoka kwenye kundi,

GEN 21:29 Removed trailing space in v~: Abimeleki akamuuliza Abrahamu, “Ni nini maana ya hawa kondoo wa kike saba uliowatenga peke yao?”

GEN 21:30 Removed trailing space in v~: Abrahamu akamjibu, “Upokee hawa kondoo wa kike saba kutoka mkononi mwangu kama ushahidi kuwa nilichimba kisima hiki.”

GEN 21:31 Removed trailing space in v~: Hivyo mahali pale pakaitwa Beer-Sheba, kwa sababu watu wawili waliapiana hapo.

GEN 21:32 Removed trailing space in v~: Baada ya mapatano kufanyika huko Beer-Sheba, Abimeleki na Fikoli mkuu wa majeshi yake wakarudi katika nchi ya Wafilisti.

GEN 21:33 Removed trailing space in v~: Abrahamu akapanda mti wa mkwaju huko Beer-Sheba, na hapo akaliitia jina la \nd Bwana\nd*, Mungu wa milele.

GEN 21:34 Removed trailing space in v~: Naye Abrahamu akakaa katika nchi ya Wafilisti kwa muda mrefu.

GEN 22:0 Extra space after chapter number

GEN 22:0 Removed trailing space in c: 22

GEN 22:0 Removed trailing space in s1: Kujua Uthabiti Wa Abrahamu

GEN 22:1 Removed trailing space in v~: Baadaye Mungu akamjaribu Abrahamu. Akamwambia, “Abrahamu!”

GEN 22:1 Removed trailing space in p~: Abrahamu akajibu, “Mimi hapa.”

GEN 22:2 Removed trailing space in v~: Kisha Mungu akamwambia, “Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, Isaki umpendaye, uende katika nchi ya Moria. Mtoe huko kama sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mmojawapo nitakaokuambia.”

GEN 22:3 Removed trailing space in v~: Abrahamu akaamka asubuhi na mapema siku iliyofuata, akamtayarisha punda wake. Akawachukua watumishi wake wawili pamoja na Isaki mwanawe. Baada ya kuchanja kuni za kutosha kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka kuelekea mahali Mungu alipokuwa amemwambia.

GEN 22:4 Removed trailing space in v~: Siku ya tatu Abrahamu akainua macho, akapaona mahali pale kwa mbali.

GEN 22:5 Removed trailing space in v~: Akawaambia watumishi wake, “Kaeni hapa pamoja na punda, wakati mimi na kijana tunakwenda kule. Tutakwenda kuabudu na kisha tutawarudia.”

GEN 22:6 Removed trailing space in v~: Abrahamu akachukua kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, akamtwika Isaki mwanawe, yeye mwenyewe akachukua moto na kisu. Walipokuwa wakienda pamoja,

GEN 22:7 Removed trailing space in v~: Isaki akanena akamwambia Abrahamu baba yake, “Baba yangu!”

GEN 22:7 Removed trailing space in p~: Abrahamu akaitika, “Mimi hapa, mwanangu.”

GEN 22:7 Removed trailing space in p~: Isaki akasema, “Moto na kuni zipo, Je, yuko wapi mwana-kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa?”

GEN 22:8 Removed trailing space in v~: Abrahamu akajibu, “Mwanangu, Mungu mwenyewe atajipatia mwana-kondoo kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa.” Nao hawa wawili wakaendelea mbele pamoja.

GEN 22:9 Removed trailing space in v~: Walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo, akaziweka kuni juu yake. Akamfunga Isaki mwanawe na akamlaza kwenye madhabahu, juu ya zile kuni.

GEN 22:10 Removed trailing space in v~: Kisha akanyoosha mkono wake na akachukua kisu ili amchinje mwanawe.

GEN 22:11 Removed trailing space in v~: Lakini malaika wa \nd Bwana\nd* akamwita kutoka mbinguni, akamwambia, “Abrahamu! Abrahamu!”

GEN 22:11 Removed trailing space in p~: Akajibu, “Mimi hapa.”

GEN 22:12 Removed trailing space in v~: Akamwambia, “Usimdhuru kijana, wala usimtendee jambo lolote. Sasa ninajua kwamba unamcha Mungu, kwa sababu hukunizuilia mwanao, mwana wako wa pekee.”

GEN 22:13 Removed trailing space in v~: Abrahamu akainua macho yake, akaona kondoo dume amenaswa pembe zake nyuma yake katika kichaka. Akaenda akamchukua huyo kondoo dume, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe.

GEN 22:14 Removed trailing space in v~: Abrahamu akapaita mahali pale Yehova-Yire.\f + \fr 22:14 \ft Yehova-Yire maana yake \+nd Bwana\+nd* atatupa.\f* Mpaka siku ya leo inasemekana, “Katika mlima wa \nd Bwana\nd* itapatikana.”

GEN 22:15 Removed trailing space in v~: Basi malaika wa \nd Bwana\nd* akamwita Abrahamu kutoka mbinguni mara ya pili,

GEN 22:16 Removed trailing space in v~: akasema, “Ninaapa kwa nafsi yangu, asema \nd Bwana\nd*, kwamba kwa sababu umefanya jambo hili na hukunizuilia mwanao, mwana wako wa pekee,

GEN 22:17 Removed trailing space in v~: hakika nitakubariki, na nitauzidisha uzao wako kama nyota za angani na kama mchanga ulioko pwani. Wazao wako watamiliki miji ya adui zao,

GEN 22:18 Removed trailing space in v~: na kupitia uzao wako mataifa yote duniani yatabarikiwa, kwa sababu umenitii.”

GEN 22:19 Removed trailing space in v~: Ndipo Abrahamu akawarudia watumishi wake, wakaondoka wakaenda wote pamoja mpaka Beer-Sheba. Abrahamu akaishi huko Beer-Sheba.

GEN 22:19 Removed trailing space in s1: Wana Wa Nahori

GEN 22:20 Removed trailing space in v~: Baada ya muda, Abrahamu akaambiwa, “Milka pia amepata watoto, amemzalia ndugu yako Nahori wana:

GEN 22:21 Removed trailing space in v~: Usi mzaliwa wake wa kwanza, Buzi nduguye, Kemueli (baba wa Aramu),

GEN 22:22 Removed trailing space in v~: Kesedi, Hazo, Pildashi, Yidlafu na Bethueli.”

GEN 22:23 Removed trailing space in v~: Bethueli akamzaa Rebeka. Milka alimzalia Nahori nduguye Abrahamu hao wana wanane.

GEN 22:24 Removed trailing space in v~: Suria wake Nahori aliyeitwa Reuma pia alikuwa na wana: Teba, Gahamu, Tahashi na Maaka.

GEN 23:0 Extra space after chapter number

GEN 23:0 Removed trailing space in c: 23

GEN 23:0 Removed trailing space in s1: Kifo Cha Sara

GEN 23:1 Removed trailing space in v~: Sara aliishi akawa na umri wa miaka mia na ishirini na saba.

GEN 23:2 Removed trailing space in v~: Sara akafa huko Kiriath-Arba (yaani Hebroni) katika nchi ya Kanaani, Abrahamu akamwombolezea na kumlilia Sara.

GEN 23:3 Removed trailing space in v~: Ndipo Abrahamu akainuka kutoka pale penye maiti ya mke wake. Akazungumza na Wahiti, akasema,

GEN 23:4 Removed trailing space in v~: “Mimi ni mpitaji na mgeni miongoni mwenu. Niuzieni sehemu ya ardhi yenu ili niweze kumzika maiti wangu.”

GEN 23:5 Removed trailing space in v~: Wahiti wakamjibu Abrahamu,

GEN 23:6 Removed trailing space in v~: “Bwana, tusikilize. Wewe ni mtawala mkuu sana miongoni mwetu. Zika maiti wako katika kaburi unalolipenda kati ya makaburi yetu. Hakuna mtu wa kwetu atakayekuzuia kaburi lake ili kuzika maiti wako.”

GEN 23:7 Removed trailing space in v~: Abrahamu akainuka na akasujudu mbele ya wenyeji wa nchi, yaani Wahiti.

GEN 23:8 Removed trailing space in v~: Akawaambia, “Kama mnaniruhusu kumzika maiti wangu, basi nisikilizeni mkamsihi Efroni mwana wa Sohari kwa niaba yangu

GEN 23:9 Removed trailing space in v~: ili aniuzie pango la Makpela, lililo mali yake, nalo liko mwisho wa shamba lake. Mwambieni aniuzie kwa bei kamili atakayosema ili liwe mahali pangu pa kuzikia miongoni mwenu.”

GEN 23:10 Removed trailing space in v~: Efroni Mhiti alikuwa ameketi miongoni mwa watu wake, akamjibu Abrahamu mbele ya Wahiti wote waliokuwepo katika lango la mji.

GEN 23:11 Removed trailing space in v~: “La hasha, bwana wangu, nisikilize, nakupa shamba, pia nakupa pango lililomo ndani yake. Nakupa mbele ya watu wangu. Uzike maiti wako.”

GEN 23:12 Removed trailing space in v~: Abrahamu akasujudu tena, mbele ya wenyeji wa nchi,

GEN 23:13 Removed trailing space in v~: akamwambia Efroni wale watu wakiwa wanasikia, “Tafadhali nisikilize. Nitakulipa fedha za hilo shamba. Kubali kuzipokea ili niweze kumzika maiti wangu.”

GEN 23:14 Removed trailing space in v~: Efroni akamjibu Abrahamu,

GEN 23:15 Removed trailing space in v~: “Nisikilize, bwana wangu, thamani ya ardhi hiyo ni shekeli 400 za fedha,\f + \fr 23:15 \ft Shekeli 400 za fedha ni sawa na kilo 4.5.\f* lakini hiyo ni nini kati yako na mimi? Mzike maiti wako.”

GEN 23:16 Removed trailing space in v~: Abrahamu akakubali masharti ya Efroni, akampimia ile fedha aliyotaja masikioni mwa Wahiti: Shekeli 400 za fedha kulingana na viwango vya uzito vilivyokuwa vikitumika wakati huo na wafanyabiashara.

GEN 23:17 Removed trailing space in v~: Hivyo shamba la Efroni huko Makpela karibu na Mamre, yaani shamba pamoja na pango lililokuwamo, nayo miti yote iliyokuwamo ndani ya mipaka ya shamba hilo, vilikabidhiwa,

GEN 23:18 Removed trailing space in v~: kwa Abrahamu kuwa mali yake mbele ya Wahiti wote waliokuwa wamekuja kwenye lango la mji.

GEN 23:19 Removed trailing space in v~: Baada ya hayo Abrahamu akamzika Sara mkewe kwenye pango ndani ya shamba la Makpela karibu na Mamre (huko Hebroni) katika nchi ya Kanaani.

GEN 23:20 Removed trailing space in v~: Hivyo Wahiti wakamkabidhi Abrahamu shamba pamoja na pango lililokuwa humo kuwa mahali pa kuzikia.

GEN 24:0 Extra space after chapter number

GEN 24:0 Removed trailing space in c: 24

GEN 24:0 Removed trailing space in s1: Isaki Na Rebeka

GEN 24:1 Removed trailing space in v~: Wakati huu Abrahamu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, naye \nd Bwana\nd* alikuwa amembariki katika kila njia.

GEN 24:2 Removed trailing space in v~: Akamwambia mtumishi wake mkuu wa vitu vyote katika nyumba yake, yule aliyekuwa msimamizi wa vitu vyote alivyokuwa navyo, “Weka mkono wako chini ya paja langu,

GEN 24:3 Removed trailing space in v~: Ninataka uape kwa \nd Bwana\nd*, Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke kutoka binti za Wakanaani, ambao ninaishi miongoni mwao,

GEN 24:4 Removed trailing space in v~: bali utakwenda katika nchi yangu na jamaa zangu umpatie Isaki mwanangu mke.”

GEN 24:5 Removed trailing space in v~: Yule mtumishi akamuuliza, “Je, kama huyo mwanamke atakataa kuja nami katika nchi hii? Je, nimpeleke mwanao katika hiyo nchi uliyotoka?”

GEN 24:6 Removed trailing space in v~: Abrahamu akasema, “Hakikisha kwamba hutamrudisha mwanangu huko.

GEN 24:7 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd*, Mungu wa mbingu, aliyenitoa nyumbani kwa baba yangu na nchi yangu niliyozaliwa na aliyesema nami na akaniahidi kwa kiapo, akisema, ‘Nitawapa watoto wako nchi hii,’ atatuma malaika wake akutangulie ili umpatie mwanangu mke kutoka huko.

GEN 24:8 Removed trailing space in v~: Kama huyo mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kutoka kiapo nilichokuapisha. Ila usimrudishe mwanangu huko.”

GEN 24:9 Removed trailing space in v~: Basi yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la bwana wake Abrahamu akamwapia kuhusu shauri hili.

GEN 24:10 Removed trailing space in v~: Ndipo huyo mtumishi akachukua ngamia kumi miongoni mwa ngamia za bwana wake, akaondoka, akiwa amechukua aina zote za vitu vizuri kutoka kwa bwana wake. Akaelekea Aramu-Naharaimu\f + \fr 24:10 \ft Yaani Mesopotamia ya Kaskazini-Magharibi.\f* na kushika njia kwenda mji wa Nahori.

GEN 24:11 Removed trailing space in v~: Akawapigisha ngamia magoti karibu na kisima cha maji nje ya mji, ilikuwa inaelekea jioni, wakati ambapo wanawake wanakuja kuteka maji.

GEN 24:12 Removed trailing space in v~: Kisha akaomba, “Ee \nd Bwana\nd*, Mungu wa bwana wangu Abrahamu, nipatie ushindi leo, uonyeshe huruma kwa bwana wangu Abrahamu.

GEN 24:13 Removed trailing space in v~: Tazama, nimesimama karibu na kisima hiki cha maji, nao binti za watu wa mji huu wanakuja kuteka maji.

GEN 24:14 Removed trailing space in v~: Basi na iwe hivi, nitakapomwambia binti mmojawapo, ‘Tafadhali tua mtungi wako nipate kunywa maji,’ naye akisema, ‘Kunywa, nitawanywesha na ngamia wako pia.’ Basi na awe ndiye uliyemchagua kwa ajili ya mtumishi wako Isaki. Kwa hili nitajua umemhurumia bwana wangu.”

GEN 24:15 Removed trailing space in v~: Ikawa kabla hajamaliza kuomba, Rebeka akatokea akiwa na mtungi begani mwake. Alikuwa binti wa Bethueli. Bethueli alikuwa mwana wa Milka aliyekuwa mke wa Nahori ndugu wa Abrahamu.

GEN 24:16 Removed trailing space in v~: Huyu msichana alikuwa mzuri sana wa sura, bikira, ambaye hakuna mtu aliyekuwa amekutana naye kimwili. Aliteremka kisimani, akajaza mtungi wake akapanda juu.

GEN 24:17 Removed trailing space in v~: Ndipo yule mtumishi akaharakisha kukutana naye akamwambia, “Tafadhali nipe maji kidogo katika mtungi wako.”

GEN 24:18 Removed trailing space in v~: Yule msichana akasema, “Kunywa, bwana wangu.” Akashusha kwa haraka mtungi mkononi mwake na akampa, akanywa.

GEN 24:19 Removed trailing space in v~: Baada ya kumpa yule mtumishi yale maji, akamwambia, “Nitateka maji kwa ajili ya ngamia zako pia mpaka wote watosheke.”

GEN 24:20 Removed trailing space in v~: Akafanya haraka kumimina maji kwenye birika ya kunyweshea wanyama, akakimbia kisimani kuteka maji mengine na akateka ya kuwatosha ngamia wake wote.

GEN 24:21 Removed trailing space in v~: Pasipo kusema neno, yule mtumishi akamtazama kwa makini aone kama \nd Bwana\nd* ameifanikisha safari yake, au la.

GEN 24:22 Removed trailing space in v~: Ikawa ngamia walipokwisha kunywa wote, yule mtumishi akampa huyo msichana pete ya puani ya dhahabu yenye uzito wa beka moja\f + \fr 24:22 \ft Beka moja ya dhahabu ni sawa na gramu 5.5.\f* na bangili mbili za dhahabu zenye uzito wa shekeli kumi.\f + \fr 24:22 \ft Shekeli 10 za dhahabu ni sawa na gramu 110.\f*

GEN 24:23 Removed trailing space in v~: Kisha akamuuliza, “Wewe ni binti wa nani? Tafadhali uniambie, je, kuna nafasi katika nyumba ya baba yako tutakapoweza kulala?”

GEN 24:24 Removed trailing space in v~: Yule msichana akamjibu, “Mimi ni binti wa Bethueli, mwana wa Milka aliyemzalia Nahori.”

GEN 24:25 Removed trailing space in v~: Akaendelea kusema, “Kwetu kuna majani mengi na malisho, tena kuna nafasi kwa ajili yenu kulala.”

GEN 24:26 Removed trailing space in v~: Yule mtumishi akasujudu na kumwabudu \nd Bwana\nd*,

GEN 24:27 Removed trailing space in v~: akisema, “Atukuzwe \nd Bwana\nd*, Mungu wa bwana wangu Abrahamu, ambaye hakuondoa wema na uaminifu wake kwa bwana wangu. Mimi nami, \nd Bwana\nd* ameniongoza safarini akanifikisha nyumbani kwa jamaa za bwana wangu.”

GEN 24:28 Removed trailing space in v~: Yule msichana akakimbia akawaeleza watu wa nyumbani mwa mama yake kuhusu mambo haya.

GEN 24:29 Removed trailing space in v~: Rebeka alikuwa na kaka aliyeitwa Labani, huyo akaharakisha kukutana na yule mtumishi kule kisimani.

GEN 24:30 Removed trailing space in v~: Mara alipoiona ile pete puani, na bangili mikononi mwa dada yake na kusikia yale maneno Rebeka aliyoambiwa na huyo mtumishi, alimwendea huyo mtumishi, akamkuta amesimama karibu na ngamia wake pale karibu na kisima.

GEN 24:31 Removed trailing space in v~: Akamwambia, “Karibu nyumbani wewe uliyebarikiwa na \nd Bwana\nd*, kwa nini unasimama huko nje? Mimi nimekuandalia nyumba na mahali kwa ajili ya ngamia.”

GEN 24:32 Removed trailing space in v~: Hivyo yule mtumishi akaenda nyumbani, mizigo ikaondolewa juu ya ngamia. Majani na malisho yakaletwa kwa ajili ya ngamia na maji kwa ajili yake na watu wake ili kunawa miguu.

GEN 24:33 Removed trailing space in v~: Ndipo chakula kikaandaliwa kwa ajili yake, lakini akasema, “Sitakula mpaka niwe nimewaambia yale niliyo nayo ya kusema.”

GEN 24:33 Removed trailing space in p~: Labani akasema, “Basi tuambie.”

GEN 24:34 Removed trailing space in v~: Hivyo akasema, “Mimi ni mtumishi wa Abrahamu.

GEN 24:35 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* amembariki sana bwana wangu, amekuwa tajiri. Amempa kondoo na ngʼombe, fedha na dhahabu, watumishi wa kiume na wa kike, ngamia na punda.

GEN 24:36 Removed trailing space in v~: Sara mkewe bwana wangu amemzalia mwana katika uzee wake, naye amempa kila kitu alichokuwa nacho.

GEN 24:37 Removed trailing space in v~: Naye bwana wangu ameniapisha na akasema, ‘Kamwe usimtwalie mwanangu mke katika binti za Wakanaani, ambao ninaishi katika nchi yao,

GEN 24:38 Removed trailing space in v~: ila uende mpaka kwa jamaa ya baba yangu na ukoo wangu mwenyewe, ukamtwalie mwanangu mke huko.’

GEN 24:39 Removed trailing space in v~: “Kisha nikamuuliza bwana wangu, ‘Je, kama huyo mwanamke hatakubali kurudi nami?’

GEN 24:40 Removed trailing space in v~: “Akanijibu, ‘\nd Bwana\nd* ambaye nimetembea mbele zake, atatuma malaika wake pamoja nawe, na kuifanikisha safari yako, ili uweze kupata mke kwa ajili ya mwanangu katika ukoo wangu na kutoka jamaa ya baba yangu.

GEN 24:41 Removed trailing space in v~: Kisha, utakapokwenda kwenye ukoo wangu, utakuwa umefunguliwa kutoka kiapo changu hata kama wakikataa kukupa huyo binti, utakuwa umefunguliwa kutoka kiapo changu.’

GEN 24:42 Removed trailing space in v~: “Nilipokuja kisimani leo nilisema, ‘Ee \nd Bwana\nd*, Mungu wa bwana wangu Abrahamu, ikikupendeza, naomba uifanikishe safari niliyoijia.

GEN 24:43 Removed trailing space in v~: Tazama, ninasimama kando ya kisima hiki, kama mwanamwali akija kuteka maji nami nikimwambia, tafadhali niruhusu ninywe maji kidogo kutoka kwenye mtungi wako,

GEN 24:44 Removed trailing space in v~: naye kama akiniambia, “Kunywa, nami nitateka maji kwa ajili ya ngamia wako pia,” basi huyo awe ndiye mke ambaye \nd Bwana\nd* amemchagulia mwana wa bwana wangu.’

GEN 24:45 Removed trailing space in v~: “Kabla sijamaliza kuomba moyoni mwangu, Rebeka akatokea, amebeba mtungi begani mwake. Akashuka kisimani akateka maji, nami nikamwambia, ‘Tafadhali nipe maji ninywe.’

GEN 24:46 Removed trailing space in v~: “Akafanya haraka kushusha mtungi wake begani na kusema, ‘Kunywa na nitawanywesha ngamia wako pia,’ basi nikanywa, akawanywesha na ngamia pia.

GEN 24:47 Removed trailing space in v~: “Nikamuuliza, ‘Wewe ni binti wa nani?’

GEN 24:47 Removed trailing space in p~: “Akasema, ‘Mimi ni binti wa Bethueli, mwana wa Nahori, Milka aliyemzalia.’

GEN 24:47 Removed trailing space in p~: “Ndipo nilipotia pete puani mwake na bangili mikononi mwake,

GEN 24:48 Removed trailing space in v~: nikasujudu na nikamwabudu \nd Bwana\nd*. Nikamtukuza \nd Bwana\nd*, Mungu wa bwana wangu Abrahamu, aliyeniongoza katika njia sahihi ili nimtwalie mwana na bwana wangu mke katika jamaa zake.

GEN 24:49 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtaonyesha wema na uaminifu kwa bwana wangu, mniambie, la sivyo, mniambie, ili niweze kujua njia ya kugeukia.”

GEN 24:50 Removed trailing space in v~: Labani na Bethueli wakajibu, “Jambo hili limetoka kwa \nd Bwana\nd*, hatuwezi kukuambia jambo lolote baya au jema.

GEN 24:51 Removed trailing space in v~: Rebeka yuko hapa, mchukue na uende, awe mke wa mwana wa bwana wako, sawasawa na \nd Bwana\nd* alivyoongoza.”

GEN 24:52 Removed trailing space in v~: Ikawa huyo mtumishi wa Abrahamu aliposikia waliyosema, alisujudu mpaka nchi mbele za \nd Bwana\nd*.

GEN 24:53 Removed trailing space in v~: Ndipo huyo mtumishi akatoa vitu vilivyotengenezwa kwa dhahabu na kwa fedha pamoja na mavazi, akampa Rebeka, pia akawapa zawadi za thamani kubwa nduguye na mamaye.

GEN 24:54 Removed trailing space in v~: Kisha yeye na wale watu waliokuwa pamoja naye wakala, wakanywa na kulala palepale.

GEN 24:54 Removed trailing space in p~: Walipoamka asubuhi, yule mtumishi, akasema, “Nipeni ruhusa nirudi kwa bwana wangu.”

GEN 24:55 Removed trailing space in v~: Lakini ndugu yake Rebeka pamoja na mama yake wakajibu, “Acha binti akae kwetu siku kumi au zaidi, ndipo mwondoke.”

GEN 24:56 Removed trailing space in v~: Lakini yule mtumishi akawaambia, “Msinicheleweshe, kwa kuwa \nd Bwana\nd* amefanikisha safari yangu, nipeni ruhusa nirudi kwa bwana wangu.”

GEN 24:57 Removed trailing space in v~: Ndipo wakasema, “Acha tumwite huyo binti tumuulize, tusikie atakavyosema.”

GEN 24:58 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wakamwita Rebeka na kumuuliza, “Je, utakwenda na mtu huyu?”

GEN 24:58 Removed trailing space in p~: Akasema, “Nitakwenda.”

GEN 24:59 Removed trailing space in v~: Hivyo wakamwaga ndugu yao Rebeka aondoke, pamoja na mjakazi wake, mtumishi wa Abrahamu na watu wake.

GEN 24:60 Removed trailing space in v~: Wakambariki Rebeka, wakamwambia,

GEN 24:60 Removed trailing space in p~: “Ndugu yetu, uwe wewe kumi elfu,

GEN 24:60 Removed trailing space in p~: mara elfu nyingi,

GEN 24:60 Removed trailing space in p~: nao wazao wako wamiliki

GEN 24:60 Removed trailing space in p~: malango ya adui zao.”

GEN 24:61 Removed trailing space in v~: Rebeka na vijakazi wake wakajiandaa, wakapanda ngamia zao wakafuatana na yule mtu. Hivyo yule mtumishi akamchukua Rebeka akaondoka.

GEN 24:62 Removed trailing space in v~: Basi Isaki alikuwa ametoka Beer-Lahai-Roi, kwa kuwa alikuwa anaishi nchi ya Negebu.

GEN 24:63 Removed trailing space in v~: Isaki akatoka kwenda shambani kutafakari wakati wa jioni, alipoinua macho yake, akaona ngamia wanakuja.

GEN 24:64 Removed trailing space in v~: Rebeka pia akainua macho akamwona Isaki. Akashuka kutoka kwenye ngamia wake

GEN 24:65 Removed trailing space in v~: na akamuuliza yule mtumishi, “Ni nani mtu yule aliye kule shambani anayekuja kutulaki?”

GEN 24:65 Removed trailing space in p~: Yule mtumishi akajibu, “Huyu ndiye bwana wangu.” Hivyo Rebeka akachukua shela yake akajifunika.

GEN 24:66 Removed trailing space in v~: Kisha yule mtumishi akamweleza Isaki mambo yote aliyoyatenda.

GEN 24:67 Removed trailing space in v~: Ndipo Isaki akamwingiza Rebeka katika hema la Sara mama yake, Isaki akamchukua Rebeka, hivyo akawa mke wake. Isaki akampenda, akafarijika baada ya kifo cha mama yake.

GEN 26:0 Extra space after chapter number

GEN 26:0 Removed trailing space in c: 26

GEN 26:0 Removed trailing space in s1: Isaki Na Abimeleki

GEN 26:1 Removed trailing space in v~: Basi njaa kubwa ikawa katika nchi hiyo, kuliko ile njaa iliyotangulia iliyotokea wakati wa Abrahamu. Isaki akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari.

GEN 26:2 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamtokea Isaki, akamwambia, “Usiende Misri, bali ukae katika nchi nitakayokuambia.

GEN 26:3 Removed trailing space in v~: Kaa katika nchi hii kwa kitambo, mimi nitakuwa pamoja na wewe na nitakubariki. Kwa maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote na nitatimiza kiapo nilichomwapia Abrahamu baba yako.

GEN 26:4 Removed trailing space in v~: Nitafanya wazao wako kuwa wengi kama nyota za angani, nami nitawapa nchi hizi zote na kutokana na uzao wako mataifa yote yatabarikiwa,

GEN 26:5 Removed trailing space in v~: kwa sababu Abrahamu alinitii mimi akatunza kanuni zangu na maagizo yangu, amri zangu pamoja na sheria zangu.”

GEN 26:6 Removed trailing space in v~: Hivyo Isaki akaishi huko Gerari.

GEN 26:7 Removed trailing space in v~: Watu wa mahali pale walipomuuliza habari za mke wake, akasema, “Huyu ni dada yangu,” kwa sababu aliogopa kusema, “Huyu ni mke wangu.” Alifikiri, “Watu wa mahali pale wataweza kumuua kwa sababu ya Rebeka, kwa kuwa alikuwa mzuri wa sura.”

GEN 26:8 Removed trailing space in v~: Wakati Isaki alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Wafilisti akachungulia dirishani, akaona jinsi Isaki alivyomkumbatia Rebeka mke wake.

GEN 26:9 Removed trailing space in v~: Abimeleki akamwita Isaki akamwambia, “Hakika huyu ni mke wako! Mbona uliniambia, ‘Huyu ni dada yangu?’ ”

GEN 26:9 Removed trailing space in p~: Isaki akamjibu, “Kwa sababu nilifikiri ningeweza kuuawa kwa sababu yake.”

GEN 26:10 Removed trailing space in v~: Ndipo Abimeleki akamjibu, “Ni nini hiki ulichotufanyia? Ingewezekana mtu yeyote akawa amekutana kimwili na mke wako, nawe ungeleta hatia juu yetu.”

GEN 26:11 Removed trailing space in v~: Hivyo Abimeleki akatoa amri kwa watu wote, akisema, “Yeyote atakayemnyanyasa mtu huyu au mkewe hakika atauawa.”

GEN 26:12 Removed trailing space in v~: Isaki akapanda mazao katika nchi hiyo, kwa mwaka huo huo, akavuna mara mia, kwa sababu \nd Bwana\nd* alimbariki.

GEN 26:13 Removed trailing space in v~: Isaki akawa tajiri, mali zake zikaendelea kuongezeka mpaka akawa tajiri sana.

GEN 26:14 Removed trailing space in v~: Akawa na mifugo ya kondoo na ngʼombe, na watumishi wengi sana, kiasi kwamba Wafilisti wakamwonea wivu.

GEN 26:15 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo visima vyote vilivyochimbwa na watumishi wakati wa Abrahamu baba yake, Wafilisti wakavifukia, wakavijaza udongo.

GEN 26:16 Removed trailing space in v~: Ndipo Abimeleki akamwambia Isaki, “Ondoka kwetu, kwa maana umetuzidi nguvu sana.”

GEN 26:17 Removed trailing space in v~: Basi Isaki akatoka huko akajenga kambi katika Bonde la Gerari, akaishi huko.

GEN 26:18 Removed trailing space in v~: Ndipo Isaki akavichimbua tena vile visima vya maji ambavyo vilichimbwa siku zile za Abrahamu baba yake, ambavyo Wafilisti walivifukia baada ya kufa Abrahamu, akavipa majina yale yale ambayo baba yake alikuwa amevipa.

GEN 26:19 Removed trailing space in v~: Watumishi wa Isaki wakachimba katika lile bonde wakagundua huko kisima chenye maji safi.

GEN 26:20 Removed trailing space in v~: Lakini wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaki wakisema, “Maji haya ni yetu!” Ndipo akakiita kile kisima Eseki,\f + \fr 26:20 \ft Eseki maana yake ni Ugomvi.\f* kwa sababu waligombana naye.

GEN 26:21 Removed trailing space in v~: Kisha wakachimba kisima kingine, lakini hata hicho pia wakakigombania, akakiita Sitna.\f + \fr 26:21 \ft Sitna maana yake Upinzani.\f*

GEN 26:22 Removed trailing space in v~: Akaondoka huko, akachimba kisima kingine, wala hakuna yeyote aliyekigombania. Akakiita Rehobothi,\f + \fr 26:22 \ft Rehobothi maana yake ni Mungu ametufanyia nafasi.\f* akisema, “Sasa \nd Bwana\nd* ametufanyia nafasi, nasi tutastawi katika nchi.”

GEN 26:23 Removed trailing space in v~: Kutoka pale akaenda Beer-Sheba.

GEN 26:24 Removed trailing space in v~: Usiku ule \nd Bwana\nd* akamtokea, akamwambia, “Mimi ndimi Mungu wa Abrahamu baba yako. Usiogope, kwa maana mimi niko pamoja nawe, nitakubariki na kuongeza idadi ya wazao wako kwa ajili ya Abrahamu mtumishi wangu.”

GEN 26:25 Removed trailing space in v~: Isaki akajenga madhabahu huko, akaliitia jina la \nd Bwana\nd*. Akapiga hema lake huko, nao watumishi wake wakachimba kisima.

GEN 26:26 Removed trailing space in v~: Wakati huo, Abimeleki alikuwa amemjia kutoka Gerari, akifuatana na Ahuzathi mshauri wake, pamoja na Fikoli jemadari wa majeshi yake.

GEN 26:27 Removed trailing space in v~: Isaki akawauliza, “Mbona mmekuja kwangu na ninyi mlinichukia na kunifukuza?”

GEN 26:28 Removed trailing space in v~: Wakamjibu, “Tuliona wazi kuwa \nd Bwana\nd* alikuwa pamoja nawe, kwa hiyo tukasema, ‘Inabidi kuwe na kiapo cha mapatano kati yetu, kati yetu na wewe. Na tufanye mkataba pamoja nawe

GEN 26:29 Removed trailing space in v~: kwamba hutatudhuru, kama jinsi nasi hatukuwanyanyasa bali tuliwatendea mema wakati wote na kuwaondoa kwetu kwa amani. Tena sasa umebarikiwa na \nd Bwana\nd*.’ ”

GEN 26:30 Removed trailing space in v~: Basi Isaki akawaandalia karamu, nao wakala na kunywa.

GEN 26:31 Removed trailing space in v~: Kesho yake asubuhi na mapema, wakaapizana wao kwa wao. Kisha Isaki akawaruhusu waende zao, wakamwacha Isaki kwa amani.

GEN 26:32 Removed trailing space in v~: Siku hiyo watumishi wa Isaki wakaja wakampa habari kuhusu kisima walichokuwa wamekichimba, wakamwambia, “Tumepata maji!”

GEN 26:33 Removed trailing space in v~: Naye akakiita Shiba,\f + \fr 26:33 \ft Shiba kwa Kiebrania maana yake ni Saba.\f* mpaka leo mji huo unaitwa Beer-Sheba.\f + \fr 26:33 \ft Beer-Sheba maana yake ni Kisima cha wale saba, yaani wale kondoo saba ambao Abrahamu aliwatoa kama ushahidi kati yake na Abimeleki.\f*

GEN 26:34 Removed trailing space in v~: Esau alipokuwa na umri wa miaka arobaini, akamwoa Yudithi binti Beeri Mhiti, kisha akamwoa Basemathi binti Eloni Mhiti.

GEN 26:35 Removed trailing space in v~: Hawa walikuwa chanzo cha huzuni ya Isaki na Rebeka.

GEN 27:0 Extra space after chapter number

GEN 27:0 Removed trailing space in c: 27

GEN 27:0 Removed trailing space in s1: Yakobo Anaipata Baraka Ya Isaki

GEN 27:1 Removed trailing space in v~: Isaki alipokuwa mzee na macho yake yalipokuwa yamekosa nguvu asiweze kuona tena, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, “Mwanangu.”

GEN 27:1 Removed trailing space in p~: Akajibu, “Mimi hapa.”

GEN 27:2 Removed trailing space in v~: Isaki akasema, “Mimi sasa ni mzee na sijui siku ya kifo changu.

GEN 27:3 Removed trailing space in v~: Sasa basi, chukua silaha zako, podo na upinde, uende nyikani, ukawinde nyama pori kwa ajili yangu.

GEN 27:4 Removed trailing space in v~: Uniandalie aina ya chakula kitamu nikipendacho uniletee nile, ili niweze kukubariki kabla sijafa.”

GEN 27:5 Removed trailing space in v~: Basi Rebeka alikuwa akisikiliza Isaki alipokuwa akizungumza na mwanawe Esau. Esau alipoondoka kwenda nyikani kuwinda nyama pori na kuleta,

GEN 27:6 Removed trailing space in v~: Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe, “Tazama, nimemsikia baba yako akimwambia ndugu yako Esau,

GEN 27:7 Removed trailing space in v~: ‘Niletee mawindo, kisha ukaniandalie chakula kitamu nile, ili niweze kukubariki mbele za \nd Bwana\nd* kabla sijafa.’

GEN 27:8 Removed trailing space in v~: Sasa, mwanangu, nisikilize kwa makini na ufanye yale ninayokuambia:

GEN 27:9 Removed trailing space in v~: Nenda sasa katika kundi ukaniletee wana-mbuzi wawili wazuri, ili niandalie chakula kitamu kwa ajili ya baba yako, kama vile anavyopenda.

GEN 27:10 Removed trailing space in v~: Kisha umpelekee baba yako ale, ili apate kukubariki kabla hajafa.”

GEN 27:11 Removed trailing space in v~: Yakobo akamwambia Rebeka mama yake, “Lakini ndugu yangu Esau ana nywele mwilini, mimi nina ngozi nyororo.

GEN 27:12 Removed trailing space in v~: Itakuwaje kama baba yangu akinigusa? Itaonekana kwake kama niliyemfanyia ujanja na kuleta laana juu yangu badala ya baraka.”

GEN 27:13 Removed trailing space in v~: Mama yake akamwambia, “Mwanangu, laana na iwe juu yangu. Fanya tu ninalokuambia, nenda ukaniletee hao wana-mbuzi.”

GEN 27:14 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo alikwenda akawaleta, akampa mama yake, akaandaa chakula kitamu, kama vile alivyopenda baba yake.

GEN 27:15 Removed trailing space in v~: Kisha Rebeka akachukua nguo nzuri za Esau mwanawe wa kwanza, alizokuwa nazo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo.

GEN 27:16 Removed trailing space in v~: Pia akamfunika mikononi na sehemu laini ya shingo kwa ngozi za mbuzi.

GEN 27:17 Removed trailing space in v~: Hatimaye akampa Yakobo hicho chakula kitamu pamoja na mkate aliouoka.

GEN 27:18 Removed trailing space in v~: Akamwendea baba yake akasema, “Baba yangu.”

GEN 27:18 Removed trailing space in p~: Akajibu, “Naam, mwanangu, wewe ni nani?”

GEN 27:19 Removed trailing space in v~: Yakobo akamwambia baba yake, “Mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia. Tafadhali uketi, ule sehemu ya mawindo yangu ili uweze kunibariki.”

GEN 27:20 Removed trailing space in v~: Isaki akamuuliza mwanawe. “Umepataje haraka namna hii, mwanangu?”

GEN 27:20 Removed trailing space in p~: Akajibu, “\nd Bwana\nd* Mungu wako amenifanikisha.”

GEN 27:21 Removed trailing space in v~: Kisha Isaki akamwambia Yakobo, “Mwanangu tafadhali sogea karibu nami ili nikupapase, nione kama hakika ndiwe Esau mwanangu, au la.”

GEN 27:22 Removed trailing space in v~: Yakobo akasogea karibu na baba yake Isaki, ambaye alimpapasa na kusema, “Sauti ni ya Yakobo, bali mikono ni ya Esau.”

GEN 27:23 Removed trailing space in v~: Hakumtambua, kwa sababu mikono yake ilikuwa na nywele kama ya ndugu yake Esau, kwa hiyo akambariki.

GEN 27:24 Removed trailing space in v~: Akamuuliza, “Hivi kweli wewe ni mwanangu Esau?”

GEN 27:24 Removed trailing space in p~: Akajibu, “Mimi ndiye.”

GEN 27:25 Removed trailing space in v~: Kisha akasema, “Mwanangu, niletee sehemu ya mawindo yako nile, ili nipate kukubariki.”

GEN 27:25 Removed trailing space in p~: Yakobo akamletea naye akala, akamletea na divai akanywa.

GEN 27:26 Removed trailing space in v~: Kisha Isaki baba yake akamwambia, “Njoo hapa, mwanangu, unibusu.”

GEN 27:27 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo akamwendea akambusu. Isaki aliposikia harufu ya nguo zake, akambariki, akasema,

GEN 27:27 Removed trailing space in p~: “Aha, harufu ya mwanangu

GEN 27:27 Removed trailing space in p~: ni kama harufu ya shamba

GEN 27:27 Removed trailing space in p~: ambalo \nd Bwana\nd* amelibariki.

GEN 27:28 Removed trailing space in v~: Mungu na akupe umande kutoka mbinguni

GEN 27:28 Removed trailing space in p~: na utajiri wa duniani:

GEN 27:28 Removed trailing space in p~: wingi wa nafaka na divai mpya.

GEN 27:29 Removed trailing space in v~: Mataifa na yakutumikie

GEN 27:29 Removed trailing space in p~: na mataifa yakusujudie.

GEN 27:29 Removed trailing space in p~: Uwe bwana juu ya ndugu zako,

GEN 27:29 Removed trailing space in p~: na wana wa mama yako wakusujudie.

GEN 27:29 Removed trailing space in p~: Walaaniwe wale wakulaanio,

GEN 27:29 Removed trailing space in p~: nao wale wakubarikio wabarikiwe.”

GEN 27:30 Removed trailing space in v~: Baada ya Isaki kumaliza kumbariki na baada tu ya Yakobo kuondoka kwa baba yake, ndugu yake Esau akaingia kutoka mawindoni.

GEN 27:31 Removed trailing space in v~: Naye pia akaandaa chakula kitamu akamletea baba yake. Kisha akamwambia, “Baba yangu, keti ule sehemu ya mawindo yangu, ili upate kunibariki.”

GEN 27:32 Removed trailing space in v~: Isaki baba yake akamuuliza, “Wewe ni nani?”

GEN 27:32 Removed trailing space in p~: Akajibu, “Mimi ni mwanao, mzaliwa wako wa kwanza, Esau.”

GEN 27:33 Removed trailing space in v~: Isaki akatetemeka kwa nguvu sana, akasema, “Alikuwa nani basi, ambaye aliwinda mawindo akaniletea? Nilikula kabla tu hujaja na nikambariki, naye hakika atabarikiwa!”

GEN 27:34 Removed trailing space in v~: Esau aliposikia maneno haya ya baba yake, akalia sauti kubwa na ya uchungu, na kumwambia baba yake, “Nibariki mimi, mimi pia, baba yangu!”

GEN 27:35 Removed trailing space in v~: Lakini akasema, “Ndugu yako amekuja kwa udanganyifu na akachukua baraka yako.”

GEN 27:36 Removed trailing space in v~: Esau akasema, “Si ndiyo sababu anaitwa Yakobo? Amenidanganya mara hizi mbili: Alichukua haki yangu ya kuzaliwa na sasa amechukua baraka yangu!” Kisha akauliza, “Hukubakiza hata baraka moja kwa ajili yangu?”

GEN 27:37 Removed trailing space in v~: Isaki akamjibu Esau, “Nimemfanya yeye kuwa bwana juu yako, pia nimewafanya ndugu zako wote kuwa watumishi wake, nimemtegemeza kwa nafaka na divai mpya. Sasa nitaweza kukufanyia nini, mwanangu?”

GEN 27:38 Removed trailing space in v~: Esau akamwambia baba yake, “Je, baba yangu una baraka moja tu? Unibariki mimi pia, baba yangu!” Kisha Esau akalia kwa sauti kubwa.

GEN 27:39 Removed trailing space in v~: Baba yake Isaki akamjibu, akamwambia,

GEN 27:39 Removed trailing space in p~: “Makao yako yatakuwa

GEN 27:39 Removed trailing space in p~: mbali na utajiri wa dunia,

GEN 27:39 Removed trailing space in p~: mbali na umande wa mbinguni juu.

GEN 27:40 Removed trailing space in v~: Utaishi kwa upanga,

GEN 27:40 Removed trailing space in p~: nawe utamtumikia ndugu yako,

GEN 27:40 Removed trailing space in p~: lakini wakati utakapokuwa umejikomboa,

GEN 27:40 Removed trailing space in p~: utatupa nira yake

GEN 27:40 Removed trailing space in p~: kutoka shingoni mwako.”

GEN 27:40 Removed trailing space in s1: Yakobo Anakimbilia Kwa Labani

GEN 27:41 Removed trailing space in v~: Esau akawa na kinyongo dhidi ya Yakobo kwa ajili ya baraka ambazo baba yake alikuwa amembariki. Akasema moyoni mwake, “Siku za kuomboleza kwa ajili ya baba yangu zimekaribia, ndipo nitamuua ndugu yangu Yakobo.”

GEN 27:42 Removed trailing space in v~: Rebeka alipokwisha kuambiwa yale aliyoyasema Esau mwanawe mkubwa, alimwita Yakobo mwanawe mdogo, akamwambia, “Ndugu yako Esau anajifariji kwa wazo la kukuua.

GEN 27:43 Removed trailing space in v~: Sasa basi, mwanangu, fanya nisemalo: Kimbilia haraka kwa Labani ndugu yangu kule Harani.

GEN 27:44 Removed trailing space in v~: Ukae naye kwa muda mpaka ghadhabu ya ndugu yako itulie.

GEN 27:45 Removed trailing space in v~: Wakati ndugu yako atakapokuwa hana hasira nawe tena na amesahau uliyomtendea, nitakupelekea ujumbe urudi. Kwa nini niwapoteze wote wawili kwa siku moja?”

GEN 27:46 Removed trailing space in v~: Kisha Rebeka akamwambia Isaki, “Nimechukia kuishi kwa sababu ya hawa wanawake wa Kihiti. Ikiwa Yakobo ataoa mke miongoni mwa wanawake wa nchi hii, wanawake wa Kihiti kama hawa, sitakuwa na faida kuendelea kuishi.”

GEN 28:0 Extra space after chapter number

GEN 28:0 Removed trailing space in c: 28

GEN 28:1 Removed trailing space in v~: Basi Isaki akamwita Yakobo, akambariki na akamwamuru, akisema, “Usioe mwanamke wa Kikanaani.

GEN 28:2 Removed trailing space in v~: Nenda mara moja mpaka Padan-Aramu, kwenye nyumba ya Bethueli baba wa mama yako. Uchukue mke kati ya binti za Labani ambaye ni ndugu wa mama yako.

GEN 28:3 Removed trailing space in v~: Mungu Mwenyezi\f + \fr 28:3 \ft Mungu Mwenyezi hapa ni jina la Kiebrania, El-Shaddai (yaani Mungu Mwenye utoshelevu wote).\f* na akubariki uwe na uzao uongezeke idadi yako upate kuwa jamii kubwa ya watu.

GEN 28:4 Removed trailing space in v~: Na akupe wewe na uzao wako baraka aliyopewa Abrahamu, upate kumiliki nchi unayoishi sasa kama mgeni, nchi ambayo Mungu alimpa Abrahamu.”

GEN 28:5 Removed trailing space in v~: Kisha Isaki akamuaga Yakobo, naye akaenda Padan-Aramu, kwa Labani mwana wa Bethueli Mwaramu, ndugu wa Rebeka, aliyekuwa mama wa Yakobo na Esau.

GEN 28:6 Removed trailing space in v~: Sasa Esau akajua kuwa Isaki amembariki Yakobo na kumtuma kwenda Padan-Aramu ili achukue mke huko na kwamba alipombariki alimwamuru akisema, “Usioe mke katika binti za Wakanaani,”

GEN 28:7 Removed trailing space in v~: tena kwamba Yakobo amewatii baba yake na mama yake naye amekwenda Padan-Aramu.

GEN 28:8 Removed trailing space in v~: Esau akatambua jinsi ambavyo baba yake Isaki anavyowachukia binti za Wakanaani.

GEN 28:9 Removed trailing space in v~: Ndipo Esau akaenda kwa Ishmaeli, akamwoa Mahalati, ndugu wa Nebayothi na binti wa Ishmaeli mwana wa Abrahamu, kuongezea wale wake wengine aliokuwa nao.

GEN 28:9 Removed trailing space in s1: Ndoto Ya Yakobo Huko Betheli

GEN 28:10 Removed trailing space in v~: Yakobo akatoka Beer-Sheba kwenda Harani.

GEN 28:11 Removed trailing space in v~: Alipofika mahali fulani, akalala hapo kwa sababu jua lilikuwa limetua. Akachukua jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake akajinyoosha akalala usingizi.

GEN 28:12 Removed trailing space in v~: Akaota ndoto ambayo aliona ngazi imesimamishwa juu ya ardhi, ncha yake ikiwa imefika mbinguni na malaika wa Mungu wakawa wakipanda na kushuka juu yake.

GEN 28:13 Removed trailing space in v~: Juu yake alisimama \nd Bwana\nd*, akasema, “Mimi ni \nd Bwana\nd*, Mungu wa baba yako Abrahamu na Mungu wa Isaki. Nchi ambayo umelala juu yake, nitakupa wewe na uzao wako.

GEN 28:14 Removed trailing space in v~: Uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki, kaskazini na kusini. Kupitia wewe na uzao wako mataifa yote ya duniani yatabarikiwa.

GEN 28:15 Removed trailing space in v~: Niko pamoja nawe nami nitakulinda kila uendako na nitakurudisha katika nchi hii. Sitakuacha mpaka nitakapofanya hayo niliyokuahidi.”

GEN 28:16 Removed trailing space in v~: Yakobo alipoamka kutoka usingizini, akawaza, “Hakika \nd Bwana\nd* yuko mahali hapa, wala mimi sikujua.”

GEN 28:17 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo akaogopa, akasema, “Mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ndipo nyumba ya Mungu ilipo, hili ni lango la mbinguni.”

GEN 28:18 Removed trailing space in v~: Asubuhi yake na mapema, Yakobo akalichukua lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake.

GEN 28:19 Removed trailing space in v~: Mahali pale akapaita Betheli,\f + \fr 28:19 \ft Betheli maana yake Nyumba ya Mungu.\f* ingawa mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu.

GEN 28:20 Removed trailing space in v~: Kisha Yakobo akaweka nadhiri, akisema, “Kama Mungu akiwa pamoja nami na kunilinda katika safari niendayo, akinipa chakula nile na nguo nivae

GEN 28:21 Removed trailing space in v~: na nirudi salama nyumbani kwa baba yangu, hapo ndipo \nd Bwana\nd* atakuwa Mungu wangu,

GEN 28:22 Removed trailing space in v~: nalo jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu na katika yote utakayonipa nitakutolea wewe sehemu ya kumi.”

GEN 29:0 Extra space after chapter number

GEN 29:0 Removed trailing space in c: 29

GEN 29:0 Removed trailing space in s1: Yakobo Awasili Padan-Aramu

GEN 29:1 Removed trailing space in v~: Kisha Yakobo akaendelea na safari yake na akafika kwenye nchi za mataifa ya mashariki.

GEN 29:2 Removed trailing space in v~: Huko akaona kisima katika shamba, pamoja na makundi matatu ya kondoo yamelala karibu na kisima hicho kwa sababu walikuwa wanakunywa maji kutoka kwenye kisimani hicho. Jiwe lililokuwa mdomoni mwa kisima lilikuwa kubwa.

GEN 29:3 Removed trailing space in v~: Wakati kondoo wanapokuwa wamekusanyika hapo, wachungaji huvingirisha jiwe hilo kutoka kwenye mdomo wa kisima na kunywesha kondoo. Kisha hulirudisha jiwe mahali pake juu ya mdomo wa kisima.

GEN 29:4 Removed trailing space in v~: Yakobo aliwauliza wachungaji, “Ndugu zangu, ninyi mmetoka wapi?”

GEN 29:4 Removed trailing space in p~: Wakamjibu, “Tumetoka Harani.”

GEN 29:5 Removed trailing space in v~: Aliwaambia, “Je, mnamjua Labani, mjukuu wa Nahori?”

GEN 29:5 Removed trailing space in p~: Wakamjibu, “Ndiyo, tunamfahamu.”

GEN 29:6 Removed trailing space in v~: Kisha Yakobo akawauliza, “Je, yeye ni mzima?”

GEN 29:6 Removed trailing space in p~: Wakasema, “Ndiyo, ni mzima, na hapa yuaja Raheli binti yake akiwa na kondoo.”

GEN 29:7 Removed trailing space in v~: Akasema, “Tazama, jua bado liko juu, si wakati wa kukusanya mifugo. Nywesheni kondoo na mwarudishe malishoni.”

GEN 29:8 Removed trailing space in v~: Walijibu, “Haiwezekani, mpaka kondoo wote wakusanyike na jiwe liwe limevingirishwa kutoka mdomo wa kisima. Ndipo tutanywesha kondoo.”

GEN 29:9 Removed trailing space in v~: Alipokuwa akizungumza nao, Raheli akaja pamoja na kondoo wa baba yake, kwa maana alikuwa mchunga kondoo.

GEN 29:10 Removed trailing space in v~: Yakobo alipomwona Raheli binti Labani, ndugu wa mama yake, pamoja na kondoo wa Labani, alikwenda na kulivingirisha jiwe kutoka mdomoni mwa kisima na kuwanywesha kondoo wa mjomba wake.

GEN 29:11 Removed trailing space in v~: Kisha Yakobo akambusu Raheli na akaanza kulia kwa sauti.

GEN 29:12 Removed trailing space in v~: Yakobo alikuwa amemwambia Raheli kuwa yeye alikuwa jamaa ya baba yake, na kwamba ni mwana wa Rebeka. Basi Raheli alikimbia na kumweleza baba yake.

GEN 29:13 Removed trailing space in v~: Mara Labani aliposikia habari kuhusu Yakobo, mwana wa ndugu yake, aliharakisha kwenda kumlaki. Akamkumbatia na kumbusu, halafu akamleta nyumbani kwake, kisha Yakobo akamwambia mambo yote.

GEN 29:14 Removed trailing space in v~: Ndipo Labani akamwambia, “Wewe ni nyama yangu na damu yangu mwenyewe.”

GEN 29:14 Removed trailing space in s1: Yakobo Awaoa Lea Na Raheli

GEN 29:14 Removed trailing space in p~: Baada ya Yakobo kukaa kwa Labani mwezi mzima,

GEN 29:15 Removed trailing space in v~: Labani akamwambia, “Kwa vile wewe ni jamaa yangu, ndiyo sababu unifanyie kazi bila ujira? Niambie ujira wako utakuwa nini.”

GEN 29:16 Removed trailing space in v~: Labani alikuwa na binti wawili, binti mkubwa aliitwa Lea na binti mdogo aliitwa Raheli.

GEN 29:17 Removed trailing space in v~: Lea alikuwa na macho dhaifu, lakini Raheli alikuwa na umbo la kupendeza na mzuri wa sura.

GEN 29:18 Removed trailing space in v~: Yakobo akampenda Raheli, akamwambia Labani, “Nitakutumikia kwa miaka saba kwa ajili ya kumpata Raheli binti yako mdogo.”

GEN 29:19 Removed trailing space in v~: Labani akasema, “Ni bora zaidi nikupe Raheli kuliko kumpa mtu mwingine yeyote. Kaa pamoja na mimi hapa.”

GEN 29:20 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Yakobo akatumika miaka saba ili kumpata Raheli, lakini ilionekana kwake kama siku chache tu kwa sababu ya upendo wake kwa Raheli.

GEN 29:21 Removed trailing space in v~: Ndipo Yakobo akamwambia Labani, “Nipe mke wangu. Muda wangu umekamilika, nami nataka nikutane naye kimwili.”

GEN 29:22 Removed trailing space in v~: Basi Labani akaalika watu wote wa mahali pale na akafanya karamu.

GEN 29:23 Removed trailing space in v~: Lakini ilipofika jioni, akamchukua Lea binti yake akampa Yakobo, naye Yakobo akakutana naye kimwili.

GEN 29:24 Removed trailing space in v~: Naye Labani akamtoa Zilpa, mtumishi wake wa kike, kuwa mtumishi wa Lea, binti yake.

GEN 29:25 Removed trailing space in v~: Kesho yake asubuhi, Yakobo akagundua kuwa amepewa Lea! Basi Yakobo akamwambia Labani, “Ni jambo gani hili ulilonitendea? Nilikutumikia kwa ajili ya Raheli, sivyo? Kwa nini umenidanganya?”

GEN 29:26 Removed trailing space in v~: Labani akajibu, “Si desturi yetu kumwoza binti mdogo kabla ya kumwoza binti mkubwa.

GEN 29:27 Removed trailing space in v~: Maliza juma la arusi ya binti huyu, kisha pia nitakupa huyu binti mdogo, kwa kutumika miaka mingine saba.”

GEN 29:28 Removed trailing space in v~: Naye Yakobo akafanya hivyo. Akamaliza juma na Lea, kisha Labani akampa Raheli binti yake kuwa mke wake.

GEN 29:29 Removed trailing space in v~: Labani akamtoa Bilha mtumishi wake wa kike kwa Raheli ili kuwa mtumishi wake.

GEN 29:30 Removed trailing space in v~: Pia Yakobo akakutana na Raheli kimwili, naye akampenda Raheli zaidi kuliko Lea. Yakobo akamtumikia Labani kwa miaka mingine saba.

GEN 29:30 Removed trailing space in s1: Wana Wa Yakobo

GEN 29:31 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alipoona kwamba Lea hapendwi, akampa watoto, lakini Raheli alikuwa tasa.

GEN 29:32 Removed trailing space in v~: Lea akapata mimba akazaa mwana. Akamwita Reubeni,\f + \fr 29:32 \ft Reubeni maana yake Ona mwana, yaani Yehova ameangalia taabu yangu.\f* kwa maana alisema, “Ni kwa sababu \nd Bwana\nd* ameona huzuni yangu. Hakika mume wangu sasa atanipenda.”

GEN 29:33 Removed trailing space in v~: Akapata tena mimba, naye alipozaa mwana, akasema, “Kwa sababu \nd Bwana\nd* alisikia kwamba sipendwi, amenipa tena huyu mwana.” Kwa hiyo akamwita Simeoni.\f + \fr 29:33 \ft Simeoni maana yake Anasikia, yaani sasa ataungana nami kama Raheli.\f*

GEN 29:34 Removed trailing space in v~: Akapata tena mimba, naye alipozaa mwana, akasema, “Sasa afadhali mume wangu ataambatana na mimi, kwa sababu nimemzalia wana watatu.” Kwa hiyo akamwita Lawi.\f + \fr 29:34 \ft Lawi maana yake Nimeunganishwa, yaani na mume wangu.\f*

GEN 29:35 Removed trailing space in v~: Akapata tena mimba, naye alipozaa mwana, akasema, “Wakati huu nitamsifu \nd Bwana\nd*.” Kwa hiyo akamwita Yuda.\f + \fr 29:35 \ft Yuda maana yake Sifa, yaani Nitamsifu Yehova.\f* Kisha akaacha kuzaa watoto.

GEN 30:0 Extra space after chapter number

GEN 30:0 Removed trailing space in c: 30

GEN 30:1 Removed trailing space in v~: Raheli alipoona hamzalii Yakobo watoto, akamwonea ndugu yake wivu. Hivyo akamwambia Yakobo, “Nipe watoto, la sivyo nitakufa!”

GEN 30:2 Removed trailing space in v~: Yakobo akamkasirikia, akamwambia, “Je, mimi ni badala ya Mungu, ambaye amekuzuia usizae watoto?”

GEN 30:3 Removed trailing space in v~: Ndipo Raheli akamwambia, “Hapa yupo Bilha, mtumishi wangu wa kike. Kutana naye kimwili ili aweze kunizalia watoto na kwa kupitia yeye mimi pia niweze kuwa na uzao.”

GEN 30:4 Removed trailing space in v~: Hivyo Raheli akampa Yakobo Bilha awe mke wake. Yakobo akakutana naye kimwili,

GEN 30:5 Removed trailing space in v~: Bilha akapata mimba, naye akamzalia Yakobo mwana.

GEN 30:6 Removed trailing space in v~: Ndipo Raheli akasema, “Mungu amenipa haki yangu, amesikiliza maombi yangu na kunipa mwana.” Kwa sababu hiyo akamwita Dani.\f + \fr 30:6 \ft Dani maana yake Anahukumu, yaani Mungu amenipa haki yangu.\f*

GEN 30:7 Removed trailing space in v~: Bilha mtumishi wa kike wa Raheli akapata mimba tena, akamzalia Yakobo mwana wa pili.

GEN 30:8 Removed trailing space in v~: Ndipo Raheli akasema, “Nilikuwa na mashindano makubwa na ndugu yangu, nami nimeshinda.” Kwa hiyo akamwita Naftali.\f + \fr 30:8 \ft Naftali maana yake Nimeshindana nami nimeshinda.\f*

GEN 30:9 Removed trailing space in v~: Lea alipoona kuwa amekoma kuzaa watoto, alimchukua mtumishi wake wa kike Zilpa, naye akampa Yakobo awe mke wake.

GEN 30:10 Removed trailing space in v~: Mtumishi wa Lea yaani Zilpa, akamzalia Yakobo mwana.

GEN 30:11 Removed trailing space in v~: Ndipo Lea akasema, “Hii ni bahati nzuri aje!” Kwa hiyo akamwita Gadi.

GEN 30:12 Removed trailing space in v~: Mtumishi wa kike wa Lea akamzalia Yakobo mwana wa pili.

GEN 30:13 Removed trailing space in v~: Ndipo Lea aliposema, “Jinsi gani nilivyo na furaha! Wanawake wataniita furaha.” Kwa hiyo akamwita Asheri.\f + \fr 30:13 \ft Asheri maana yake Nimefurahi, yaani Mungu amenifurahisha.\f*

GEN 30:14 Removed trailing space in v~: Wakati wa kuvuna ngano, Reubeni akaenda shambani akakuta tunguja, ambazo alizileta kwa Lea mama yake. Raheli akamwambia Lea, “Tafadhali nakuomba unipe baadhi ya tunguja za mwanao.”

GEN 30:15 Removed trailing space in v~: Lakini Lea akamwambia, “Haikukutosha kumtwaa mume wangu? Je, utachukua na tunguja za mwanangu pia?”

GEN 30:15 Removed trailing space in p~: Raheli akasema, “Vema sana! Yakobo atakutana nawe kimwili leo usiku, kwa malipo ya tunguja za mwanao.”

GEN 30:16 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Yakobo alipokuja kutoka shambani jioni ile, Lea akaenda kumlaki, akamwambia, “Lazima ukutane nami kimwili. Nimekukodisha kwa tunguja za mwanangu.” Kwa hiyo akakutana naye kimwili usiku ule.

GEN 30:17 Removed trailing space in v~: Mungu akamsikiliza Lea, naye akapata mimba akamzalia Yakobo mwana wa tano.

GEN 30:18 Removed trailing space in v~: Ndipo Lea akasema, “Mungu amenizawadia kwa kumpa mume wangu mtumishi wangu wa kike.” Kwa hiyo akamwita Isakari.\f + \fr 30:18 \ft Isakari maana yake Zawadi, yaani Mungu amenizawadia.\f*

GEN 30:19 Removed trailing space in v~: Lea akapata mimba tena akamzalia Yakobo mwana wa sita.

GEN 30:20 Removed trailing space in v~: Ndipo Lea aliposema, “Mungu amenizawadia kwa zawadi ya thamani sana. Wakati huu mume wangu ataniheshimu kwa sababu nimemzalia wana sita.” Kwa hiyo akamwita Zabuloni.\f + \fr 30:20 \ft Zabuloni maana yake Heshima.\f*

GEN 30:21 Removed trailing space in v~: Baadaye akamzaa mtoto wa kike akamwita Dina.\f + \fr 30:21 \ft Dina maana yake Tetea haki, yaani Mungu amenitetea katika mashindano yangu.\f*

GEN 30:22 Removed trailing space in v~: Ndipo Mungu akamkumbuka Raheli, akasikia maombi yake na akafungua tumbo lake.

GEN 30:23 Removed trailing space in v~: Akapata mimba na akamzaa mwana na kusema, “Mungu ameniondolea aibu yangu.”

GEN 30:24 Removed trailing space in v~: Akamwita Yosefu\f + \fr 30:24 \ft Yosefu maana yake Yeye na aongeze, yaani Mungu na aniongezee.\f* na kusema, “\nd Bwana\nd* na anipe mwana mwingine.”

GEN 30:24 Removed trailing space in s1: Makundi Ya Yakobo Yaongezeka

GEN 30:25 Removed trailing space in v~: Baada ya Raheli kumzaa Yosefu, Yakobo akamwambia Labani, “Nipe ruhusa nirudi katika nchi yangu.

GEN 30:26 Removed trailing space in v~: Nipe wake zangu na watoto, ambao nimetumika kuwapata, nami niende zangu. Unajua ni kazi kiasi gani ambayo nimekufanyia.”

GEN 30:27 Removed trailing space in v~: Lakini Labani akamwambia, “Ikiwa nimepata kibali machoni pako, tafadhali ukae. Nimegundua kwa njia ya uaguzi kwamba \nd Bwana\nd* amenibariki kwa sababu yako.”

GEN 30:28 Removed trailing space in v~: Akaongeza kumwambia, “Taja ujira wako nami nitakulipa.”

GEN 30:29 Removed trailing space in v~: Yakobo akamwambia, “Unajua jinsi ambavyo nimekutumikia na jinsi ambavyo wanyama wako walivyolishwa vizuri chini ya uangalizi wangu.

GEN 30:30 Removed trailing space in v~: Kidogo ulichokuwa nacho kabla sijaja kimeongezeka sana, naye \nd Bwana\nd* amekubariki popote nilipokuwa. Lakini sasa, ni lini nitashughulikia mambo ya nyumba yangu mwenyewe?”

GEN 30:31 Removed trailing space in v~: Labani akamuuliza, “Nikupe nini?”

GEN 30:31 Removed trailing space in p~: Yakobo akamjibu, “Usinipe chochote lakini kama utanifanyia jambo hili moja, nitaendelea kuchunga na kuyaangalia makundi yako.

GEN 30:32 Removed trailing space in v~: Niruhusu nipite katika makundi yako yote leo niondoe humo kila kondoo mwenye mabakabaka au madoadoa, kila mwana-kondoo mweusi na kila mbuzi mwenye madoadoa au mabakabaka. Hawa watakuwa ujira wangu.

GEN 30:33 Removed trailing space in v~: Uadilifu wangu utanishuhudia siku zijazo, kila utakapochunguza ujira ambao umenilipa mimi. Mbuzi yeyote wangu ambaye hana mabakabaka wala madoadoa, au mwana-kondoo ambaye si mweusi, atahesabika ameibwa.”

GEN 30:34 Removed trailing space in v~: Labani akasema, “Ninakubali na iwe kama ulivyosema.”

GEN 30:35 Removed trailing space in v~: Siku ile ile Yakobo akawaondoa beberu wote waliokuwa na mistari au madoadoa na mbuzi wake wote waliokuwa na mistari au madoadoa (wote waliokuwa na alama nyeupe juu yao) na wana-kondoo weusi wote, akawaweka chini ya uangalizi wa wanawe.

GEN 30:36 Removed trailing space in v~: Kisha Labani akamwacha Yakobo kwa mwendo wa safari ya siku tatu kati yake na Yakobo, wakati Yakobo akiendelea kuchunga lile kundi la Labani lililobaki.

GEN 30:37 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, Yakobo, akachukua fito mbichi zilizokatwa wakati huo huo za miti ya mlubna, mlozi na mwaramoni akazibambua ili mistari myeupe ionekane katika fito hizo.

GEN 30:38 Removed trailing space in v~: Kisha akaweka fito alizozibambua kwenye mabirika yote ya kunyweshea mifugo, ili ziwe mbele ya makundi walipokuja kunywa maji. Wanyama walipokuja kunywa maji, hali wakiwa wanahitaji mbegu,

GEN 30:39 Removed trailing space in v~: wakapandwa hizo fito zikiwa mbele yao. Wanyama waliopata mimba mbele ya hizo fito walizaa wanyama wenye mistari, madoadoa na mabakabaka.

GEN 30:40 Removed trailing space in v~: Yakobo akawatenga wadogo wa kundi peke yao, lakini akazielekeza nyuso za hao waliobaki kwenye wale wenye mistari na weusi waliokuwa mali ya Labani. Hivyo akatenga makundi yake mwenyewe, na wala hakuwachanganya na wanyama wa Labani.

GEN 30:41 Removed trailing space in v~: Kila mara wanyama wenye nguvu walipohitaji mbegu, Yakobo aliweka zile fito kwenye mabirika mbele ya hao wanyama, ili wapandwe karibu na hizo fito,

GEN 30:42 Removed trailing space in v~: lakini ikiwa wanyama walikuwa wadhaifu hakuziweka hizo fito. Hivyo wanyama wadhaifu wakawa wa Labani, na wanyama wenye nguvu wakawa wa Yakobo.

GEN 30:43 Removed trailing space in v~: Kwa njia hii Yakobo akastawi sana, tena akawa na makundi makubwa, watumishi wa kike na wa kiume na ngamia na punda.

GEN 31:0 Extra space after chapter number

GEN 31:0 Removed trailing space in c: 31

GEN 31:0 Removed trailing space in s1: Yakobo Akimbia Kutoka Kwa Labani

GEN 31:1 Removed trailing space in v~: Yakobo akawasikia wana wa Labani wakisema, “Yakobo amechukua kila kitu kilichokuwa cha baba yetu naye amepata utajiri huu wote kutokana na vile vilivyokuwa mali ya baba yetu.”

GEN 31:2 Removed trailing space in v~: Yakobo akatambua kwamba moyo wa Labani kwake haukuwa kama ulivyokuwa mwanzo.

GEN 31:3 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Yakobo, “Rudi katika nchi ya baba zako na kwa watu wako, nami nitakuwa pamoja nawe.”

GEN 31:4 Removed trailing space in v~: Hivyo Yakobo akatuma ujumbe kwa Raheli na Lea waje machungani yalikokuwa makundi yake.

GEN 31:5 Removed trailing space in v~: Akawaambia, “Naona moyo wa baba yenu kwangu sivyo kama ulivyokuwa mwanzoni, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami.

GEN 31:6 Removed trailing space in v~: Mnajua kwamba nimemtumikia baba yenu kwa nguvu zangu zote,

GEN 31:7 Removed trailing space in v~: hata hivyo baba yenu amenidanganya kwa kubadilisha ujira wangu mara kumi. Hata hivyo, Mungu hakumruhusu kunidhuru.

GEN 31:8 Removed trailing space in v~: Kama alisema, ‘Wenye madoadoa watakuwa ujira wako,’ basi makundi yote yalizaa wenye madoadoa, kama alisema, ‘Wenye mistari watakuwa ujira wako,’ basi makundi yote yalizaa wenye mistari.

GEN 31:9 Removed trailing space in v~: Hivyo Mungu amechukua mifugo ya baba yenu na amenipa mimi.

GEN 31:10 Removed trailing space in v~: “Wakati fulani majira ya kuzaliana niliota ndoto ambayo niliinua macho na kuona kwamba wale mabeberu waliokuwa wakipanda kundi walikuwa wa mistari, madoadoa na mabakabaka.

GEN 31:11 Removed trailing space in v~: Malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, ‘Yakobo.’ Nikamjibu, ‘Mimi hapa.’

GEN 31:12 Removed trailing space in v~: Akasema, ‘Inua macho yako uone wale mabeberu wote wanaopanda kundi wana mistari, madoadoa au mabakabaka, kwa maana nimeona yale yote ambayo Labani amekuwa akikutendea.

GEN 31:13 Removed trailing space in v~: Mimi ndiye Mungu wa Betheli, ulikomiminia ile nguzo mafuta na pale mahali uliponiwekea nadhiri. Sasa ondoka katika nchi hii mara moja urudi katika nchi uliyozaliwa.’ ”

GEN 31:14 Removed trailing space in v~: Ndipo Raheli na Lea wakajibu, “Je bado tu tunalo fungu lolote katika urithi wa nyumba ya baba yetu?

GEN 31:15 Removed trailing space in v~: Je, yeye hatuhesabu sisi kama wageni? Sio kwamba ametuuza tu, bali ametumia hata na vile vilivyolipwa kwa ajili yetu.

GEN 31:16 Removed trailing space in v~: Hakika utajiri wote ambao Mungu ameuchukua kutoka kwa baba yetu ni mali yetu na watoto wetu. Hivyo fanya lolote lile Mungu alilokuambia.”

GEN 31:17 Removed trailing space in v~: Ndipo Yakobo akawapandisha watoto wake na wake zake juu ya ngamia,

GEN 31:18 Removed trailing space in v~: naye akawaswaga wanyama wote mbele yake pamoja na vitu vyote alivyokuwa amechuma huko Padan-Aramu kwenda kwa baba yake Isaki katika nchi ya Kanaani.

GEN 31:19 Removed trailing space in v~: Labani alipokuwa amekwenda kukata kondoo wake manyoya, Raheli aliiba miungu ya nyumba ya baba yake.

GEN 31:20 Removed trailing space in v~: Zaidi ya hayo, Yakobo alimdanganya Labani Mwaramu kwa kutokumwambia kwamba anakimbia.

GEN 31:21 Removed trailing space in v~: Hivyo akakimbia pamoja na vitu vyote alivyokuwa navyo na kuvuka Mto Frati akaelekea nchi ya vilima katika Gileadi.

GEN 31:21 Removed trailing space in s1: Labani Amfuatilia Yakobo

GEN 31:22 Removed trailing space in v~: Siku ya tatu Labani akaambiwa kwamba Yakobo amekimbia.

GEN 31:23 Removed trailing space in v~: Akiwachukua jamaa zake, akamfuatia Yakobo kwa siku saba na kumkuta kwenye nchi ya vilima katika Gileadi.

GEN 31:24 Removed trailing space in v~: Ndipo Mungu akamjia Labani Mwaramu katika ndoto usiku na kumwambia, “Jihadhari usiseme neno lolote kwa Yakobo, liwe zuri au baya.”

GEN 31:25 Removed trailing space in v~: Yakobo alikuwa amepiga hema lake katika nchi ya vilima katika Gileadi wakati Labani alipomkuta, Labani na jamaa yake wakapiga kambi huko pia.

GEN 31:26 Removed trailing space in v~: Ndipo Labani akamwambia Yakobo, “Umefanya nini? Umenidanganya na umewachukua binti zangu kama mateka katika vita.

GEN 31:27 Removed trailing space in v~: Kwa nini ulikimbia kwa siri na kunidanganya? Kwa nini hukuniambia ili nikuage kwa furaha na nyimbo za matari na vinubi?

GEN 31:28 Removed trailing space in v~: Hata hukuniruhusu niwabusu wajukuu zangu na kuwaaga binti zangu. Umefanya kitu cha kipumbavu.

GEN 31:29 Removed trailing space in v~: Nina uwezo wa kukudhuru, lakini usiku uliopita Mungu wa baba yako alisema nami, akaniambia, ‘Jihadhari, usiseme neno lolote kwa Yakobo liwe zuri au baya.’

GEN 31:30 Removed trailing space in v~: Sasa umeondoka kwa sababu umetamani kurudi nyumbani kwa baba yako. Lakini kwa nini umeiba miungu yangu?”

GEN 31:31 Removed trailing space in v~: Yakobo akamjibu Labani, “Niliogopa, kwa sababu nilifikiri ungeweza kuninyangʼanya binti zako kwa nguvu.

GEN 31:32 Removed trailing space in v~: Lakini kama ukimkuta yeyote aliye na miungu yako, hataishi. Mbele ya jamaa yetu, angalia mwenyewe uone kama kuna chochote chako hapa nilicho nacho, kama kipo, kichukue.” Basi Yakobo hakujua kwamba Raheli alikuwa ameiba hiyo miungu.

GEN 31:33 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Labani akaingia ndani ya hema la Yakobo na ndani ya hema la Lea na ndani ya hema la watumishi wawili wa kike, lakini hakukuta chochote. Baadaye alipotoka katika hema la Lea, akaingia hema la Raheli.

GEN 31:34 Removed trailing space in v~: Basi Raheli ndiye alikuwa amechukua ile miungu ya nyumbani kwao na kuiweka katika matandiko ya ngamia na kukalia. Labani akatafuta kila mahali kwenye hema lakini hakupata chochote.

GEN 31:35 Removed trailing space in v~: Raheli akamwambia baba yake, “Usikasirike, bwana wangu kwa kuwa siwezi kusimama ukiwepo, niko katika hedhi.” Labani akatafuta lakini hakuweza kuipata miungu ya nyumbani kwake.

GEN 31:36 Removed trailing space in v~: Yakobo akakasirika na kumshutumu Labani, akisema, “Uhalifu wangu ni nini?” Akamuuliza Labani, “Ni dhambi gani niliyofanya hata unaniwinda?

GEN 31:37 Removed trailing space in v~: Sasa kwa kuwa umepekua vitu vyangu vyote umepata nini kilicho cha nyumbani mwako? Kiweke hapa mbele ya jamaa yako na yangu, nao waamue kati yetu sisi wawili.

GEN 31:38 Removed trailing space in v~: “Mpaka sasa nimekuwa pamoja nawe miaka ishirini. Kondoo wako na mbuzi wako hawajaharibu mimba, wala sijala kondoo dume kutoka makundi yako.

GEN 31:39 Removed trailing space in v~: Sikukuletea mfugo aliyeraruliwa na wanyama pori, nilibeba hasara mimi mwenyewe. Tena ulinidai malipo kwa chochote kilichoibwa mchana au usiku.

GEN 31:40 Removed trailing space in v~: Hii ndiyo iliyokuwa hali yangu: Niliumia kwa joto la mchana na baridi usiku, pia usingizi ulinipa.

GEN 31:41 Removed trailing space in v~: Ilikuwa hivi kwa miaka ile ishirini niliyokuwa nyumbani kwako. Nilikutumikia miaka ile kumi na minne kwa ajili ya binti zako wawili, miaka sita kwa ajili ya makundi yako, nawe ulibadilisha ujira wangu mara kumi.

GEN 31:42 Removed trailing space in v~: Kama Mungu wa baba yangu, Mungu wa Abrahamu na Hofu ya Isaki, hakuwa pamoja nami, hakika ungenifukuza mikono mitupu. Lakini Mungu ameona taabu yangu na kazi ngumu ya mikono yangu, naye usiku uliopita amekukemea.”

GEN 31:43 Removed trailing space in v~: Labani akamjibu Yakobo, “Wanawake hawa ni binti zangu, watoto hawa ni watoto wangu na makundi haya ni makundi yangu. Vyote unavyoviona ni vyangu. Lakini hata hivyo ninaweza kufanya nini kuhusu hawa binti zangu, au kuhusu watoto waliowazaa?

GEN 31:44 Removed trailing space in v~: Njoo sasa na tufanye agano, wewe na mimi, na liwe kama shahidi kati yetu.”

GEN 31:45 Removed trailing space in v~: Hivyo Yakobo akachukua jiwe, akalisimamisha kama nguzo.

GEN 31:46 Removed trailing space in v~: Akawaambia jamaa yake, “Kusanyeni mawe.” Hivyo wakachukua mawe na kuyakusanya yakawa lundo, wakala chakula hapo karibu na hilo lundo.

GEN 31:47 Removed trailing space in v~: Labani akaliita Yegar-Sahadutha\f + \fr 31:47 \ft Yegar-Sahadutha maana yake ni Lundo la ushahidi kwa Kiaramu.\f* na Yakobo akaliita Galeedi.\f + \fr 31:47 \ft Galeedi maana yake ni Lundo la ushahidi kwa Kiebrania.\f*

GEN 31:48 Removed trailing space in v~: Labani akasema, “Lundo hili ni shahidi kati yako na mimi leo.” Ndiyo maana likaitwa Galeedi.

GEN 31:49 Removed trailing space in v~: Pia liliitwa Mispa,\f + \fr 31:49 \ft Mispa maana yake Mnara wa ulinzi.\f* kwa sababu alisema, “\nd Bwana\nd* na aweke ulinzi kati yako na mimi wakati kila mmoja akiwa mbali na mwingine.

GEN 31:50 Removed trailing space in v~: Kama ukiwatenda mabaya binti zangu au ukioa wake wengine zaidi ya binti zangu, hata ingawa hakuna hata mmoja aliye pamoja nasi, kumbuka kwamba Mungu ni shahidi kati yako na mimi.”

GEN 31:51 Removed trailing space in v~: Pia Labani akamwambia Yakobo, “Hili ndilo lundo, na hii ndiyo nguzo niliyoisimamisha kati yako na mimi.

GEN 31:52 Removed trailing space in v~: Lundo hili ni shahidi na nguzo hii ni shahidi, kwamba sitavuka lundo hili kuja upande wako kukudhuru, nawe kwamba hutavuka lundo hili na nguzo hii kuja upande wangu kunidhuru.

GEN 31:53 Removed trailing space in v~: Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Nahori, Mungu wa baba zao, aamue kati yetu.”

GEN 31:53 Removed trailing space in p~: Hivyo Yakobo akaapa kwa jina la Hofu ya baba yake Isaki.

GEN 31:54 Removed trailing space in v~: Yakobo akatoa dhabihu juu ya kilima na akawaalika jamaa zake kula chakula. Baada ya kula, wakalala huko.

GEN 31:55 Removed trailing space in v~: Kesho yake asubuhi na mapema, Labani akawabusu wajukuu zake, binti zake na kuwabariki. Kisha akaondoka, akarudi nyumbani.

GEN 32:0 Extra space after chapter number

GEN 32:0 Removed trailing space in c: 32

GEN 32:0 Removed trailing space in s1: Yakobo Ajiandaa Kukutana Na Esau

GEN 32:1 Removed trailing space in v~: Yakobo pia akaondoka akaenda zake, nao malaika wa Mungu wakakutana naye.

GEN 32:2 Removed trailing space in v~: Yakobo alipowaona, akasema, “Hii ni kambi ya Mungu!” Kwa hiyo akapaita mahali pale Mahanaimu.\f + \fr 32:2 \ft Mahanaimu maana yake Kambi mbili.\f*

GEN 32:3 Removed trailing space in v~: Yakobo akatuma wajumbe kumtangulia kwa Esau ndugu yake huko Seiri, katika nchi ya Edomu.

GEN 32:4 Removed trailing space in v~: Akawaagiza akisema: “Hili ndilo mtakalomwambia bwana wangu Esau: ‘Mtumishi wako Yakobo anasema, nimekuwa nikiishi pamoja na Labani na nimekuwako huko mpaka sasa.

GEN 32:5 Removed trailing space in v~: Ninao ngʼombe na punda, kondoo na mbuzi, watumishi wa kiume na wa kike. Sasa ninatuma ujumbe huu kwa bwana wangu, ili nipate kibali machoni pako.’ ”

GEN 32:6 Removed trailing space in v~: Wajumbe waliporudi kwa Yakobo, wakamwambia, “Tulikwenda kuonana na ndugu yako Esau, naye sasa anakuja kukulaki akifuatana na wanaume 400.”

GEN 32:7 Removed trailing space in v~: Kwa hofu kuu na huzuni, Yakobo akagawanya watu aliokuwa nao katika makundi mawili, pia akagawanya makundi ya kondoo na mbuzi, na vilevile ngʼombe na ngamia.

GEN 32:8 Removed trailing space in v~: Yakobo alifikiri, “Kama Esau akija na kushambulia kundi moja, kundi lililobaki litaweza likanusurika.”

GEN 32:9 Removed trailing space in v~: Ndipo Yakobo akaomba, “Ee Mungu wa baba yangu Abrahamu, Mungu wa baba yangu Isaki, Ee \nd Bwana\nd*, ambaye uliniambia, ‘Rudi katika nchi yako na jamaa yako, nami nitakufanya ustawi,’

GEN 32:10 Removed trailing space in v~: mimi sistahili fadhili na uaminifu wako wote ulionitendea mimi mtumishi wako. Nilikuwa na fimbo tu mkononi mwangu nilipovuka mto huu wa Yordani, lakini sasa ninayo makundi mawili.

GEN 32:11 Removed trailing space in v~: Nakuomba, uniokoe na mkono wa ndugu yangu Esau, kwa maana ninaogopa kuwa atakuja kunishambulia, pia mama pamoja na watoto wao.

GEN 32:12 Removed trailing space in v~: Lakini umeshasema, ‘Hakika nitakufanya ustawi na kuufanya uzao wako kuwa mwingi kama mchanga wa baharini ambao hauwezi kuhesabika!’ ”

GEN 32:13 Removed trailing space in v~: Akalala pale usiku ule, miongoni mwa vitu alivyokuwa navyo, akachagua zawadi kwa ajili ya Esau ndugu yake:

GEN 32:14 Removed trailing space in v~: Mbuzi waume ishirini na mbuzi wake 200, kondoo dume ishirini na kondoo wake 200.

GEN 32:15 Removed trailing space in v~: Ngamia wake thelathini pamoja na ndama zao, ngʼombe wake arobaini na mafahali kumi, punda wake ishirini na punda waume kumi.

GEN 32:16 Removed trailing space in v~: Akaviweka chini ya uangalizi wa watumishi wake, kila kundi peke yake na kuwaambia, “Nitangulieni na kuacha nafasi kati ya makundi.”

GEN 32:17 Removed trailing space in v~: Akamwagiza yule aliyetangulia kuwa, “Ndugu yangu Esau atakapokutana nawe na kukuuliza, ‘Wewe ni wa nani? Unakwenda wapi? Wanyama hawa wote mbele yako ni mali ya nani?’

GEN 32:18 Removed trailing space in v~: Ndipo utakaposema, ‘Ni mali ya mtumishi wako Yakobo. Ni zawadi ambazo zimetumwa kwa bwana wangu Esau, naye anakuja nyuma yetu.’ ”

GEN 32:19 Removed trailing space in v~: Akamwagiza pia yule mtumishi wa kundi la pili, la tatu na yale mengine yote yaliyofuata akiwaambia, “Mtamwambia Esau maneno hayo hayo mtakapokutana naye.

GEN 32:20 Removed trailing space in v~: Hakikisheni mmesema, ‘Mtumishi wako Yakobo anakuja nyuma yetu.’ ” Kwa kuwa alifikiri, “Nitaweza kumtuliza kwa zawadi hizi ninazotanguliza, hatimaye, nitakapomwona, huenda atanikubali.”

GEN 32:21 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo zawadi za Yakobo zilitangulia mbele yake, lakini yeye mwenyewe alilala kambini usiku ule.

GEN 32:21 Removed trailing space in s1: Yakobo Ashindana Mweleka Na Mungu

GEN 32:22 Removed trailing space in v~: Usiku ule Yakobo akaamka akawachukua wake zake wawili, watumishi wake wawili wa kike na wanawe kumi na mmoja na akavuka kivuko cha Yaboki.

GEN 32:23 Removed trailing space in v~: Baada ya kuwavusha ngʼambo ya kijito, alivusha pia mali zake zote.

GEN 32:24 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Yakobo akaachwa peke yake na mtu mmoja akashikana naye mweleka mpaka mapambazuko.

GEN 32:25 Removed trailing space in v~: Yule mtu alipoona kuwa hawezi kumshinda, aligusa kiungio cha nyonga ya Yakobo kwa hiyo nyonga yake ikateguka wakati alipokuwa akishikana mweleka na yule mtu.

GEN 32:26 Removed trailing space in v~: Ndipo yule mtu akasema, “Niache niende, kwa kuwa ni mapambazuko.”

GEN 32:26 Removed trailing space in p~: Lakini Yakobo akajibu, “Sitakuacha uende usiponibariki.”

GEN 32:27 Removed trailing space in v~: Yule mtu akamuuliza, “Jina lako nani?”

GEN 32:27 Removed trailing space in p~: Akajibu, “Yakobo.”

GEN 32:28 Removed trailing space in v~: Ndipo yule mtu akasema, “Jina lako halitakuwa tena Yakobo, bali Israeli,\f + \fr 32:28 \ft Israeli maana yake Yeye ashindanaye na Mungu.\f* kwa sababu umeshindana na Mungu na watu pia, nawe umeshinda.”

GEN 32:29 Removed trailing space in v~: Yakobo akasema, “Tafadhali niambie jina lako.”

GEN 32:29 Removed trailing space in p~: Lakini akajibu, “Kwa nini kuniuliza Jina langu?” Ndipo akambariki huko.

GEN 32:30 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Yakobo akapaita mahali pale Penieli,\f + \fr 32:30 \ft Penieli maana yake Uso wa Mungu, ambalo ni sawa na Penueli kwa Kiebrania.\f* akasema, “Ni kwa sababu nimemwona Mungu uso kwa uso na bado maisha yangu yameokoka.”

GEN 32:31 Removed trailing space in v~: Jua lilikuwa linachomoza Yakobo alipoondoka Penueli, naye alikuwa akichechemea kwa sababu ya nyonga yake.

GEN 32:32 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo mpaka leo Waisraeli hawali mshipa ulioungana na kiungio cha nyonga, kwa sababu kiungio cha nyonga ya Yakobo kiliteguliwa karibu na mshipa huo.

GEN 33:0 Extra space after chapter number

GEN 33:0 Removed trailing space in c: 33

GEN 33:0 Removed trailing space in s1: Yakobo Akutana Na Esau

GEN 33:1 Removed trailing space in v~: Yakobo akainua macho akamwona Esau akija na watu wake 400, kwa hiyo akawagawanya watoto kati ya Lea, Raheli na wale watumishi wake wawili wa kike.

GEN 33:2 Removed trailing space in v~: Akawaweka wale watumishi wa kike na watoto wao mbele, Lea na watoto wake wakafuata, Raheli na Yosefu wakaja nyuma.

GEN 33:3 Removed trailing space in v~: Yeye mwenyewe akatangulia mbele na kusujudu mara saba alipomkaribia ndugu yake.

GEN 33:4 Removed trailing space in v~: Lakini Esau akamkimbilia Yakobo kumlaki na kumkumbatia, akamwangukia shingoni na kumbusu. Nao wakalia.

GEN 33:5 Removed trailing space in v~: Esau akainua macho akawaona wale wanawake na watoto. Akauliza, “Hawa uliofuatana nao ni nani?”

GEN 33:5 Removed trailing space in p~: Yakobo akamjibu, “Ni watoto ambao Mungu amempa mtumishi wako kwa neema.”

GEN 33:6 Removed trailing space in v~: Kisha wale watumishi wa kike na watoto wao wakakaribia na kusujudu.

GEN 33:7 Removed trailing space in v~: Kisha Lea na watoto wake wakaja na kusujudu. Mwisho wa wote wakaja Yosefu na Raheli, nao pia wakasujudu.

GEN 33:8 Removed trailing space in v~: Esau akauliza, “Una maana gani kuhusu makundi hayo yote niliyokutana nayo?”

GEN 33:8 Removed trailing space in p~: Akasema, “Ni ili kupata kibali machoni pako, bwana wangu.”

GEN 33:9 Removed trailing space in v~: Lakini Esau akamwambia, “Ndugu yangu, tayari nina wingi wa mali. Ulivyo navyo viwe vyako mwenyewe.”

GEN 33:10 Removed trailing space in v~: Yakobo akasema, “La hasha! Tafadhali, kama nimepata kibali machoni pako, upokee zawadi hii kutoka kwangu. Kwa maana kuuona uso wako, ni kama kuuona uso wa Mungu, kwa kuwa umenipokea kwa takabali kubwa.

GEN 33:11 Removed trailing space in v~: Tafadhali ukubali zawadi iliyoletwa kwako, kwa kuwa Mungu amenineemesha na ninavyo vyote ninavyohitaji.” Kwa sababu Yakobo alisisitiza, Esau akapokea.

GEN 33:12 Removed trailing space in v~: Ndipo Esau akasema, “Na tuendelee na safari, nitakuwa pamoja nawe.”

GEN 33:13 Removed trailing space in v~: Lakini Yakobo akamwambia, “Bwana wangu unajua kwamba watoto ni wachanga na kwamba ni lazima nitunze hawa kondoo wake na ngʼombe wanaonyonyesha. Wakipelekwa kwa haraka hata kama ni kwa siku moja tu, wanyama wote watakufa.

GEN 33:14 Removed trailing space in v~: Hivyo bwana wangu umtangulie mtumishi wako, wakati mimi nikija polepole kwa mwendo wa makundi yaliyo mbele yangu na mwendo wa watoto, mpaka nifike kwa bwana wangu huko Seiri.”

GEN 33:15 Removed trailing space in v~: Esau akamwambia, “Basi na niwaache baadhi ya watu wangu pamoja nawe.”

GEN 33:15 Removed trailing space in p~: Yakobo akauliza, “Lakini kwa nini ufanye hivyo, niache tu nipate kibali machoni pa bwana wangu.”

GEN 33:16 Removed trailing space in v~: Hivyo siku hiyo Esau akashika njia akarudi Seiri.

GEN 33:17 Removed trailing space in v~: Pamoja na hayo, Yakobo akaenda Sukothi,\f + \fr 33:17 \ft Sukothi maana yake Vibanda.\f* mahali alipojijengea makazi kwa ajili yake na mabanda kwa ajili ya mifugo yake. Hii ndiyo sababu sehemu ile inaitwa Sukothi.

GEN 33:18 Removed trailing space in v~: Baada ya Yakobo kutoka Padan-Aramu, alifika salama katika mji wa Shekemu huko Kanaani na kuweka kambi yake karibu na mji.

GEN 33:19 Removed trailing space in v~: Akanunua kiwanja kutoka kwa wana wa Hamori, baba wa Shekemu, kwa bei ya vipande mia vya fedha, ambapo alipiga hema lake.

GEN 33:20 Removed trailing space in v~: Pale akajenga madhabahu na kupaita El-Elohe-Israeli.\f + \fr 33:20 \ft El-Elohe-Israeli maana yake Mungu, Mungu wa Israeli au Mwenye Nguvu ni Mungu wa Israeli.\f*

GEN 34:0 Extra space after chapter number

GEN 34:0 Removed trailing space in c: 34

GEN 34:0 Removed trailing space in s1: Dina Na Washekemu

GEN 34:1 Removed trailing space in v~: Basi Dina, binti wa Yakobo aliyezaliwa na Lea, akatoka nje kuwatembelea wanawake wa nchi ile.

GEN 34:2 Removed trailing space in v~: Ikawa Shekemu mwana wa Hamori Mhivi, mtawala wa eneo lile alipomwona, akamchukua na kumnajisi.

GEN 34:3 Removed trailing space in v~: Moyo wake ukavutwa sana kwa Dina binti Yakobo, akampenda huyu msichana na akazungumza naye kwa kumbembeleza.

GEN 34:4 Removed trailing space in v~: Shekemu akamwambia baba yake Hamori, “Nipatie msichana huyu awe mke wangu.”

GEN 34:5 Removed trailing space in v~: Yakobo aliposikia kwamba binti yake Dina amenajisiwa, wanawe walikuwa mashambani wakichunga mifugo yake, kwa hiyo akalinyamazia jambo hilo mpaka waliporudi nyumbani.

GEN 34:6 Removed trailing space in v~: Kisha Hamori baba yake Shekemu akaenda kuzungumza na Yakobo.

GEN 34:7 Removed trailing space in v~: Basi wana wa Yakobo walikuwa wamerudi kutoka mashambani mara tu waliposikia kilichotokea. Walikuwa wamejawa na huzuni na ghadhabu, kwa sababu Shekemu alikuwa amefanya jambo la aibu katika Israeli kwa kukutana kimwili na binti wa Yakobo, kitu ambacho hakingepasa kufanyika.

GEN 34:8 Removed trailing space in v~: Lakini Hamori akawaambia, “Moyo wa mwanangu Shekemu umeelekea kwa binti yenu. Tafadhali mpeni awe mke wake.

GEN 34:9 Removed trailing space in v~: Oaneni na sisi, tupeni binti zenu, nanyi mchukue binti zetu.

GEN 34:10 Removed trailing space in v~: Mwaweza kuishi katikati yetu, nchi ni wazi kwenu. Ishini ndani yake, fanyeni biashara humu na mjipatie mali.”

GEN 34:11 Removed trailing space in v~: Kisha Shekemu akamwambia baba yake Dina pamoja na ndugu zake, “Na nipate kibali machoni penu, nami nitawapa chochote mtakachosema.

GEN 34:12 Removed trailing space in v~: Niambieni kiasi cha mahari na zawadi nitakayoileta, hata iwe kubwa kiasi gani, nami nitawalipa chochote mtakachodai. Nipeni tu huyu msichana awe mke wangu.”

GEN 34:13 Removed trailing space in v~: Kwa sababu ndugu yao Dina alikuwa amenajisiwa, wana wa Yakobo wakajibu kwa udanganyifu walipozungumza na Shekemu pamoja na baba yake Hamori.

GEN 34:14 Removed trailing space in v~: Wakawaambia, “Hatuwezi kufanya jambo kama hili, hatuwezi kumtoa dada yetu kwa mtu ambaye hakutahiriwa. Hiyo itakuwa aibu kwetu.

GEN 34:15 Removed trailing space in v~: Tutakuruhusu kwa sharti moja tu, kwamba mtakuwa kama sisi kwa kuwatahiri wanaume wenu wote.

GEN 34:16 Removed trailing space in v~: Kisha tutawapa binti zetu na sisi tutawachukua binti zenu. Tutaishi kwenu na tutakuwa watu wamoja nanyi.

GEN 34:17 Removed trailing space in v~: Lakini mkikataa kutahiriwa, tutamchukua ndugu yetu na kuondoka.”

GEN 34:18 Removed trailing space in v~: Pendekezo lao likawa jema kwa Hamori na Shekemu mwanawe.

GEN 34:19 Removed trailing space in v~: Kijana mdogo, ambaye alikuwa ameheshimiwa kati ya wote walioishi nyumbani mwa baba yake, hakupoteza muda kufanya waliyoyasema, kwa sababu alikuwa amependezwa sana na binti Yakobo.

GEN 34:20 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Hamori na Shekemu mwanawe walikwenda kwenye lango la mji kuzungumza na wenzao wa mjini.

GEN 34:21 Removed trailing space in v~: Wakasema, “Hawa watu ni marafiki kwetu, tuwaruhusu waishi katika nchi yetu na kufanya biashara ndani yake, nchi ina nafasi tele kwa ajili yao. Tunaweza kuoa binti zao. Nao wanaweza kuoa binti zetu.

GEN 34:22 Removed trailing space in v~: Lakini watu hao watakuwa tayari kukubali kuishi nasi kama watu wamoja nao kwa sharti kwamba wanaume wetu watahiriwe, kama wao.

GEN 34:23 Removed trailing space in v~: Je, si mifugo yao, mali zao na wanyama wao wengine wote watakuwa wetu? Basi na tuwape kibali, nao wataishi miongoni mwetu.”

GEN 34:24 Removed trailing space in v~: Wanaume wote waliotoka nje ya lango la mji walikubaliana na Hamori na Shekemu mwanawe na kila mwanaume katika mji ule akatahiriwa.

GEN 34:25 Removed trailing space in v~: Baada ya siku tatu, wakati wote wakiwa wangali katika maumivu, wana wawili wa Yakobo, yaani Simeoni na Lawi, ndugu zake Dina, wakachukua panga zao na kuvamia mji ambao haukutazamia vita, wakaua kila mwanaume.

GEN 34:26 Removed trailing space in v~: Wakawaua Hamori na Shekemu mwanawe kwa upanga kisha wakamchukua Dina kutoka nyumba ya Shekemu na kuondoka.

GEN 34:27 Removed trailing space in v~: Wana wa Yakobo walipita juu ya maiti katika kuteka nyara mji ule ambamo dada yao alikuwa amenajisiwa.

GEN 34:28 Removed trailing space in v~: Wakachukua kondoo na mbuzi, ngʼombe, punda na kila kitu kilichokuwa chao ndani ya mji ule na mashambani.

GEN 34:29 Removed trailing space in v~: Walichukua utajiri wao wote pamoja na wanawake na watoto wao, wakachukua nyara kila kitu ndani ya nyumba zao.

GEN 34:30 Removed trailing space in v~: Kisha Yakobo akawaambia Simeoni na Lawi, “Mmeleta taabu kwangu kwa kunifanya ninuke kama uvundo kwa Wakanaani na Waperizi, watu waishio katika nchi hii. Sisi ni wachache, kama wakiunganisha nguvu zao dhidi yangu na kunishambulia, mimi na nyumba yangu tutaangamizwa.”

GEN 34:31 Removed trailing space in v~: Lakini wakamjibu, “Je, ilikuwa vyema kumtendea dada yetu kama kahaba?”

GEN 35:0 Extra space after chapter number

GEN 35:0 Removed trailing space in c: 35

GEN 35:0 Removed trailing space in s1: Yakobo Arudi Betheli

GEN 35:1 Removed trailing space in v~: Kisha Mungu akamwambia Yakobo, “Panda uende Betheli ukakae huko na ukamjengee Mungu madhabahu huko, Yeye aliyekutokea ulipokuwa unamkimbia Esau ndugu yako.”

GEN 35:2 Removed trailing space in v~: Hivyo Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake pamoja na wote waliokuwa naye, “Iondoeni miungu ya kigeni ile iliyoko katikati yenu, jitakaseni na mkabadilishe nguo zenu.

GEN 35:3 Removed trailing space in v~: Kisha njooni, twende Betheli, mahali nitakapomjengea Mungu madhabahu, aliyenijibu katika siku ya shida yangu, ambaye amekuwa pamoja nami popote nilipokwenda.”

GEN 35:4 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wakampa Yakobo miungu yote ya kigeni waliyokuwa nayo, pamoja na pete zilizokuwa masikioni mwao. Yakobo akavizika chini ya mti wa mwaloni huko Shekemu.

GEN 35:5 Removed trailing space in v~: Kisha wakaondoka, na hofu ya Mungu ikawapata miji yote iliyowazunguka. Kwa hiyo hakuna aliyewafuatia wana wa Yakobo.

GEN 35:6 Removed trailing space in v~: Yakobo na watu wote waliokuwa pamoja naye wakafika Luzu (ndio Betheli), katika nchi ya Kanaani.

GEN 35:7 Removed trailing space in v~: Huko akajenga madhabahu na akapaita mahali pale El-Betheli,\f + \fr 35:7 \ft El-Betheli maana yake Mungu wa Betheli.\f* kwa sababu mahali pale ndipo Mungu alipojifunua kwake alipokuwa akimkimbia ndugu yake.

GEN 35:8 Removed trailing space in v~: Wakati huu Debora, mlezi wa Rebeka, akafa na akazikwa chini ya mti wa mwaloni ulioko chini ya Betheli. Kwa hiyo pakaitwa Alon-Bakuthi.\f + \fr 35:8 \ft Alon-Bakuthi maana yake Mwaloni wa Kilio.\f*

GEN 35:9 Removed trailing space in v~: Baada ya Yakobo kurudi kutoka Padan-Aramu, Mungu alimtokea tena na kumbariki.

GEN 35:10 Removed trailing space in v~: Mungu akamwambia, “Jina lako ni Yakobo, lakini hutaitwa tena Yakobo, jina lako utakuwa Israeli.” Kwa hiyo akamwita Israeli.

GEN 35:11 Removed trailing space in v~: Mungu akamwambia, “Mimi ndimi Mungu Mwenyezi,\f + \fr 35:11 \ft Mungu Mwenyezi hapa ni jina la Kiebrania, El-Shaddai (yaani Mungu Mwenye utoshelevu wote).\f* ukazae na kuongezeka. Taifa na jamii ya mataifa itatoka kwako, nao wafalme watatoka viunoni mwako.

GEN 35:12 Removed trailing space in v~: Nchi niliyowapa Abrahamu na Isaki nakupa wewe pia, nami nitawapa wazao wako baada yako.”

GEN 35:13 Removed trailing space in v~: Kisha Mungu akapanda juu kutoka kwake mahali pale alipozungumza naye.

GEN 35:14 Removed trailing space in v~: Yakobo akasimamisha nguzo ya jiwe mahali pale Mungu alipozungumza naye, akamimina sadaka ya kinywaji juu yake, pia akamimina mafuta juu yake.

GEN 35:15 Removed trailing space in v~: Yakobo akapaita mahali pale Mungu alipozungumza naye Betheli.\f + \fr 35:15 \ft Betheli maana yake Nyumba ya Mungu.\f*

GEN 35:15 Removed trailing space in s1: Vifo Vya Raheli Na Isaki

GEN 35:16 Removed trailing space in v~: Kisha wakaondoka Betheli. Walipokuwa umbali fulani kabla ya kufika Efrathi, Raheli akaanza kusikia uchungu na alipata shida kuu.

GEN 35:17 Removed trailing space in v~: Alipokuwa katika shida hii katika kujifungua, mkunga akamwambia, “Usiogope, kwa sababu umempata mwana mwingine.”

GEN 35:18 Removed trailing space in v~: Hapo alipopumua pumzi yake ya mwisho, kwa maana alikuwa akifa, akamwita mwanawe Benoni.\f + \fr 35:18 \ft Benoni maana yake Mwana wa huzuni yangu.\f* Lakini babaye akamwita Benyamini.\f + \fr 35:18 \ft Benyamini maana yake Mwana wa mkono wangu wa kuume.\f*

GEN 35:19 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Raheli akafa, akazikwa kando ya njia iendayo Efrathi (ndio Bethlehemu).

GEN 35:20 Removed trailing space in v~: Juu ya kaburi lake, Yakobo akasimamisha nguzo, ambayo mpaka leo inatambulisha kaburi la Raheli.

GEN 35:21 Removed trailing space in v~: Israeli akaendelea tena na safari yake na kupiga hema mbele mnara wa Ederi.

GEN 35:22 Removed trailing space in v~: Wakati Israeli alipokuwa akiishi katika nchi ile, Reubeni mwanawe alikutana kimwili na suria wa baba yake aitwaye Bilha, naye Israeli akasikia jambo hili.

GEN 35:22 Removed trailing space in p~: Yakobo alikuwa na wana kumi na wawili:

GEN 35:23 Removed trailing space in v~: Wana wa Lea walikuwa:

GEN 35:23 Removed trailing space in p~: Reubeni mzaliwa wa kwanza wa Yakobo,

GEN 35:23 Removed trailing space in p~: Simeoni, Lawi, Yuda, Isakari na Zabuloni.

GEN 35:24 Removed trailing space in v~: Wana wa Raheli walikuwa:

GEN 35:24 Removed trailing space in p~: Yosefu na Benyamini.

GEN 35:25 Removed trailing space in v~: Wana waliozaliwa na Bilha mtumishi wa kike wa Raheli walikuwa:

GEN 35:25 Removed trailing space in p~: Dani na Naftali.

GEN 35:26 Removed trailing space in v~: Wana waliozaliwa na Zilpa mtumishi wa kike wa Lea walikuwa:

GEN 35:26 Removed trailing space in p~: Gadi na Asheri.

GEN 35:26 Removed trailing space in p~: Hawa walikuwa wana wa Yakobo, waliozaliwa kwake akiwa Padan-Aramu.

GEN 35:27 Removed trailing space in v~: Yakobo akarudi nyumbani kwa baba yake Isaki huko Mamre, karibu na Kiriath-Arba (yaani Hebroni), ambapo walikuwa wameishi Abrahamu na Isaki.

GEN 35:28 Removed trailing space in v~: Isaki aliishi miaka 180.

GEN 35:29 Removed trailing space in v~: Kisha Isaki akapumua pumzi yake ya mwisho akafa, akakusanywa pamoja na watu wake akiwa mzee wa miaka mingi. Nao wanawe Esau na Yakobo wakamzika.

GEN 36:0 Extra space after chapter number

GEN 36:0 Removed trailing space in c: 36

GEN 36:0 Removed trailing space in s1: Wazao Wa Esau

GEN 36:0 Removed trailing space in r: (1 Nyakati 1:34-42)

GEN 36:1 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo vizazi vya Esau (yaani Edomu).

GEN 36:2 Removed trailing space in v~: Esau akaoa wake kutoka miongoni mwa wanawake wa Kanaani: Ada binti wa Eloni Mhiti, Oholibama binti wa Ana, mjukuu wa kike wa Sibeoni Mhivi,

GEN 36:3 Removed trailing space in v~: pia akaoa Basemathi binti wa Ishmaeli, dada yake Nebayothi.

GEN 36:4 Removed trailing space in v~: Ada akamzalia Esau Elifazi, Basemathi akamzaa Reueli,

GEN 36:5 Removed trailing space in v~: Oholibama akamzaa Yeushi, Yalamu na Kora. Hawa ndio wana wa Esau waliozaliwa kwake huko Kanaani.

GEN 36:6 Removed trailing space in v~: Esau akawachukua wake zake, watoto wake wa kiume na wa kike na wote wa nyumbani mwake, mifugo yake pamoja na wanyama wake wengine wote na mali yake yote ambayo alikuwa ameipata akiwa Kanaani, akahamia katika nchi iliyo mbali na Yakobo ndugu yake.

GEN 36:7 Removed trailing space in v~: Mali zao zilikuwa nyingi sana kiasi kwamba haikuwa rahisi wao kuishi pamoja, nchi waliyokuwa wakiishi isingewatosha wote kwa ajili ya mifugo yao.

GEN 36:8 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Esau (ambaye ni Edomu) aliishi katika nchi ya kilima huko Seiri.

GEN 36:9 Removed trailing space in v~: Hawa ndio wazao wa Esau, baba wa Waedomu, katika nchi ya kilima cha Seiri.

GEN 36:10 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo majina ya wana wa Esau:

GEN 36:10 Removed trailing space in p~: Elifazi, mwana wa Esau ambaye mkewe Ada alimzalia; na Reueli, mwana wa Esau ambaye mkewe Basemathi alimzalia.

GEN 36:11 Removed trailing space in v~: Wana wa Elifazi ni:

GEN 36:11 Removed trailing space in p~: Temani, Omari, Sefo, Gatamu na Kenazi.

GEN 36:12 Removed trailing space in v~: Elifazi mwana wa Esau alikuwa pia na suria aliyeitwa Timna, ambaye alimzalia Amaleki. Hawa ndio waliokuwa wajukuu wa Ada mke wa Esau.

GEN 36:13 Removed trailing space in v~: Wana wa Reueli ni:

GEN 36:13 Removed trailing space in p~: Nahathi, Zera, Shama na Miza. Hawa ndio waliokuwa wajukuu wa Basemathi mkewe Esau.

GEN 36:14 Removed trailing space in v~: Wana wa Oholibama binti Ana, mkewe Esau, aliyekuwa mjukuu wa Sibeoni, aliomzalia Esau ni:

GEN 36:14 Removed trailing space in p~: Yeushi, Yalamu na Kora.

GEN 36:15 Removed trailing space in v~: Hawa ndio waliokuwa wakuu miongoni mwa wazao wa Esau:

GEN 36:15 Removed trailing space in p~: Wakuu wa wana wa Elifazi, mzaliwa wa kwanza wa Esau ni:

GEN 36:15 Removed trailing space in p~: Temani, Omari, Sefo, Kenazi,

GEN 36:16 Removed trailing space in v~: Kora, Gatamu na Amaleki. Hawa ndio waliokuwa wakuu waliotoka kwa Elifazi huko Edomu, waliokuwa wajukuu wa kiume wa Ada.

GEN 36:17 Removed trailing space in v~: Wakuu wa wana wa Reueli, mwana wa Esau ni:

GEN 36:17 Removed trailing space in p~: Nahathi, Zera, Shama na Miza. Hawa ndio wakuu waliotoka kwa Reueli huko Edomu, waliokuwa wajukuu wa kiume wa Basemathi mkewe Esau.

GEN 36:18 Removed trailing space in v~: Wakuu wa wana wa Esau ambao mkewe Oholibama alimzalia ni:

GEN 36:18 Removed trailing space in p~: Yeushi, Yalamu na Kora. Hawa ndio wakuu waliotoka kwa mke wa Esau, Oholibama binti Ana.

GEN 36:19 Removed trailing space in v~: Hawa ndio waliokuwa wana wa Esau (ndiye Edomu), na hawa ndio waliokuwa wakuu wao.

GEN 36:20 Removed trailing space in v~: Hawa ndio walikuwa wana wa Seiri, Mhori, waliokuwa wakiishi katika nchi ile:

GEN 36:20 Removed trailing space in p~: Lotani, Shobali, Sibeoni, Ana,

GEN 36:21 Removed trailing space in v~: Dishoni, Eseri na Dishani. Hawa ndio wana wa Seiri huko Edomu waliokuwa wakuu kwa Wahori.

GEN 36:22 Removed trailing space in v~: Wana wa Lotani walikuwa:

GEN 36:22 Removed trailing space in p~: Hori na Homamu. Timna alikuwa dada yake Lotani.

GEN 36:23 Removed trailing space in v~: Wana wa Shobali walikuwa:

GEN 36:23 Removed trailing space in p~: Alvani, Manahathi, Ebali, Shefo na Onamu.

GEN 36:24 Removed trailing space in v~: Wana wa Sibeoni walikuwa:

GEN 36:24 Removed trailing space in p~: Aiya na Ana. Huyu Ana ndiye aligundua chemchemi ya maji moto jangwani alipokuwa akichunga punda za Sibeoni baba yake.

GEN 36:25 Removed trailing space in v~: Watoto wa Ana walikuwa:

GEN 36:25 Removed trailing space in p~: Dishoni na Oholibama binti wa Ana.

GEN 36:26 Removed trailing space in v~: Wana wa Dishoni walikuwa:

GEN 36:26 Removed trailing space in p~: Hemdani, Eshbani, Ithrani na Kerani.

GEN 36:27 Removed trailing space in v~: Wana wa Eseri walikuwa:

GEN 36:27 Removed trailing space in p~: Bilhani, Zaavani na Akani.

GEN 36:28 Removed trailing space in v~: Wana wa Dishani walikuwa:

GEN 36:28 Removed trailing space in p~: Usi na Arani.

GEN 36:29 Removed trailing space in v~: Hawa ndio waliokuwa wakuu wa Wahori:

GEN 36:29 Removed trailing space in p~: Lotani, Shobali, Sibeoni, Ana,

GEN 36:30 Removed trailing space in v~: Dishoni, Eseri na Dishani. Hawa ndio walikuwa wakuu wa Wahori, kufuatana na makundi yao, katika nchi ya Seiri.

GEN 36:30 Removed trailing space in s1: Watawala Wa Edomu

GEN 36:30 Removed trailing space in r: (1 Nyakati 1:43-54)

GEN 36:31 Removed trailing space in v~: Wafuatao ni wafalme waliotawala Edomu kabla ya mfalme yeyote wa Israeli kutawala:

GEN 36:32 Removed trailing space in v~: Bela mwana wa Beori alikuwa mfalme wa Edomu. Mji wake uliitwa Dinhaba.

GEN 36:33 Removed trailing space in v~: Bela alipofariki, Yobabu mwana wa Zera kutoka Bosra akawa mfalme baada yake.

GEN 36:34 Removed trailing space in v~: Yobabu alipofariki, Hushamu kutoka nchi ya Watemani akawa mfalme baada yake.

GEN 36:35 Removed trailing space in v~: Hushamu alipofariki, Hadadi mwana wa Bedadi, aliyeshinda Midiani katika nchi ya Moabu, akawa mfalme baada yake. Mji wake uliitwa Avithi.

GEN 36:36 Removed trailing space in v~: Hadadi alipofariki, Samla kutoka Masreka akawa mfalme baada yake.

GEN 36:37 Removed trailing space in v~: Samla alipofariki, Shauli kutoka Rehobothi ngʼambo ya Mto Frati akawa mfalme baada yake.

GEN 36:38 Removed trailing space in v~: Shauli alipofariki, Baal-Hanani mwana wa Akbori akawa mfalme baada yake.

GEN 36:39 Removed trailing space in v~: Baal-Hanani mwana wa Akbori alipofariki, Hadadi akawa mfalme baada yake. Mji wake uliitwa Pau, na mkewe aliitwa Mehetabeli binti Matredi, binti Me-Zahabu.

GEN 36:40 Removed trailing space in v~: Hawa ndio wakuu waliotokana na Esau, kwa majina, kufuatana na koo zao na nchi zao:

GEN 36:40 Removed trailing space in p~: Timna, Alva, Yethethi,

GEN 36:41 Removed trailing space in v~: Oholibama, Ela, Pinoni,

GEN 36:42 Removed trailing space in v~: Kenazi, Temani, Mibsari,

GEN 36:43 Removed trailing space in v~: Magdieli na Iramu. Hawa ndio walikuwa wakuu wa Edomu, kufuatana na makazi yao katika nchi waliyoimiliki.

GEN 36:43 Removed trailing space in p~: Huyu ndiye alikuwa Esau, baba wa Waedomu.

GEN 37:0 Extra space after chapter number

GEN 37:0 Removed trailing space in c: 37

GEN 37:0 Removed trailing space in s1: Ndoto Za Yosefu

GEN 37:1 Removed trailing space in v~: Yakobo akaishi Kanaani katika nchi ambayo baba yake alikuwa ameishi.

GEN 37:2 Removed trailing space in v~: Zifuatazo ni habari za Yakobo.

GEN 37:2 Removed trailing space in p~: Yosefu, kijana wa miaka kumi na saba, alikuwa akichunga makundi ya kondoo na mbuzi pamoja na ndugu zake wa mama wengine, yaani wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake za baba yake, naye akawa akimletea baba yake taarifa mbaya kuhusu hao ndugu zake.

GEN 37:3 Removed trailing space in v~: Basi, Israeli akampenda Yosefu kuliko yeyote miongoni mwa kaka zake, kwani ni mwanawe wa uzeeni, akamshonea joho lililorembwa vizuri sana.

GEN 37:4 Removed trailing space in v~: Ndugu zake walipoona kwamba baba yao anampenda Yosefu kuliko yeyote mwingine miongoni mwao, walimchukia na hawakusema naye neno lolote jema.

GEN 37:5 Removed trailing space in v~: Yosefu akaota ndoto, naye alipowaeleza ndugu zake, wakamchukia zaidi.

GEN 37:6 Removed trailing space in v~: Akawaambia, “Sikilizeni ndoto niliyoota:

GEN 37:7 Removed trailing space in v~: Tulikuwa tukifunga miganda ya nafaka shambani, ghafula mganda wangu ukasimama wima, wakati miganda yenu ikiuzunguka na kuuinamia.”

GEN 37:8 Removed trailing space in v~: Ndugu zake wakamwambia, “Wewe unakusudia kututawala? Hivi kweli wewe utatutawala sisi?” Wakaongeza kumchukia zaidi kwa sababu ya ndoto yake pamoja na yale aliyowaambia.

GEN 37:9 Removed trailing space in v~: Kisha akaota ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akisema, “Sikilizeni, nimeota ndoto nyingine, wakati huu jua, mwezi na nyota kumi na moja zilikuwa zinanisujudia.”

GEN 37:10 Removed trailing space in v~: Alipomwambia baba yake pamoja na ndugu zake, baba yake akamkemea akisema, “Ni ndoto gani hii uliyoota? Hivi kweli mama yako na mimi na ndugu zako tutakuja kukusujudia wewe hadi nchi?”

GEN 37:11 Removed trailing space in v~: Ndugu zake wakamwonea wivu, lakini baba yake akaliweka jambo hilo moyoni.

GEN 37:11 Removed trailing space in s1: Yosefu Auzwa Na Ndugu Zake

GEN 37:12 Removed trailing space in v~: Basi, ndugu zake walikuwa wamekwenda kuchunga makundi ya baba yao karibu na Shekemu,

GEN 37:13 Removed trailing space in v~: naye Israeli akamwambia Yosefu, “Kama ujuavyo, ndugu zako wanachunga makundi huko karibu na Shekemu. Njoo, nitakutuma kwao.”

GEN 37:13 Removed trailing space in p~: Yosefu akajibu, “Vema sana, niko tayari.”

GEN 37:14 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo akamwambia, “Nenda uone kama mambo yote ni salama kwa ndugu zako na makundi, kisha uniletee habari.” Ndipo akamtuma Yosefu kutoka Bonde la Hebroni.

GEN 37:14 Removed trailing space in p~: Yosefu alipofika Shekemu,

GEN 37:15 Removed trailing space in v~: mtu mmoja akamkuta akizungukazunguka mashambani na akamuuliza, “Unatafuta nini?”

GEN 37:16 Removed trailing space in v~: Akajibu, “Ninawatafuta ndugu zangu. Unaweza kuniambia wanachunga wapi makundi yao?”

GEN 37:17 Removed trailing space in v~: Yule mtu akajibu, “Wamehama hapa. Nilisikia wakisema, ‘Twende Dothani.’ ”

GEN 37:17 Removed trailing space in p~: Kwa hiyo Yosefu akawafuatilia ndugu zake na kuwakuta karibu na Dothani.

GEN 37:18 Removed trailing space in v~: Ndugu zake walipomwona akiwa mbali, kabla hajawafikia, wakapanga shauri baya la kumuua.

GEN 37:19 Removed trailing space in v~: Wakaambiana, “Yule mwota ndoto anakuja!

GEN 37:20 Removed trailing space in v~: Njooni sasa, tumuue na kumtupa katika shimo mojawapo na tuseme kwamba mnyama mkali amemrarua. Kisha tutaona matokeo ya ndoto zake.”

GEN 37:21 Removed trailing space in v~: Reubeni aliposikia jambo hili, akajaribu kumwokoa kutoka mikononi mwao akasema, “Tusiutoe uhai wake.

GEN 37:22 Removed trailing space in v~: Tusimwage damu yoyote. Mtupeni katika shimo lililoko hapa jangwani, lakini msimguse.” Reubeni alisema hivyo ili amwokoe kutoka mikononi mwao, kisha amrudishe nyumbani kwa baba yake.

GEN 37:23 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Yosefu alipowafikia ndugu zake, walimvua lile joho lake, lile joho lililorembwa vizuri alilokuwa amevaa.

GEN 37:24 Removed trailing space in v~: Kisha wakamchukua wakamtupa katika shimo. Wakati huo shimo lilikuwa tupu, halikuwa na maji ndani yake.

GEN 37:25 Removed trailing space in v~: Walipokaa ili wale chakula chao, wakainua macho wakaona msafara wa Waishmaeli ukija kutoka Gileadi. Ngamia wao walikuwa wamepakizwa mizigo ya vikolezo, uvumba na manemane, nao walikuwa njiani kuvipeleka Misri.

GEN 37:26 Removed trailing space in v~: Yuda akawaambia ndugu zake, “Tutafaidi nini ikiwa tutamuua ndugu yetu na kuificha damu yake?

GEN 37:27 Removed trailing space in v~: Njooni, tumuuze kwa hawa Waishmaeli. Tusimguse, kwa kuwa hata hivyo yeye ni ndugu yetu, nyama yetu na damu yetu wenyewe.” Ndugu zake wakakubali.

GEN 37:28 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wale wafanyabiashara Wamidiani walipofika pale, ndugu zake wakamtoa Yosefu kutoka kwenye lile shimo, na kumuuza kwa shekeli ishirini\f + \fr 37:28 \ft Shekeli 20 ni sawa na gramu 200.\f* za fedha kwa wale Waishmaeli, ambao walimpeleka Misri.

GEN 37:29 Removed trailing space in v~: Reubeni aliporudi kutazama kwenye lile shimo na kuona kwamba Yosefu hayupo, alirarua nguo zake.

GEN 37:30 Removed trailing space in v~: Akawarudia ndugu zake na kusema, “Kijana hayuko mle! Nielekee wapi sasa?”

GEN 37:31 Removed trailing space in v~: Kisha wakalichukua lile joho la Yosefu, wakachinja mbuzi na kulichovya katika damu.

GEN 37:32 Removed trailing space in v~: Wakalichukua lile joho lililorembwa vizuri na kulipeleka kwa baba yao na kusema, “Tumeliokota hili joho. Uchunguze uone kama ni la mwanao.”

GEN 37:33 Removed trailing space in v~: Baba yao akalitambua akasema, “Hili ni joho la mwanangu! Mnyama mkali amemrarua. Hakika Yosefu ameraruliwa vipande vipande.”

GEN 37:34 Removed trailing space in v~: Kisha Yakobo akararua nguo zake, akavaa nguo ya gunia na kumwombolezea mwanawe kwa siku nyingi.

GEN 37:35 Removed trailing space in v~: Wanawe wote na binti zake wakaja kumfariji, lakini hakukubali kufarijiwa. Akasema, “Hapana, nitamwombolezea mwanangu mpaka nimfikie kaburini.” Kwa hiyo baba yake akaendelea kumlilia.

GEN 37:36 Removed trailing space in v~: Wakati ule ule, Wamidiani wakamuuza Yosefu huko Misri kwa Potifa, mmojawapo wa maafisa wa Farao, aliyekuwa mkuu wa ulinzi.

GEN 39:0 Extra space after chapter number

GEN 39:0 Removed trailing space in c: 39

GEN 39:0 Removed trailing space in s1: Yosefu Na Mke Wa Potifa

GEN 39:1 Removed trailing space in v~: Wakati huu Yosefu alikuwa amechukuliwa mpaka Misri. Mmisri aliyeitwa Potifa aliyekuwa mmojawapo wa maafisa wa Farao, mkuu wa ulinzi, akamnunua Yosefu kutoka kwa Waishmaeli waliomleta Misri.

GEN 39:2 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alikuwa pamoja na Yosefu, naye akastawi, Yosefu akaishi nyumbani kwa bwana wake Mmisri.

GEN 39:3 Removed trailing space in v~: Potifa alipoona kuwa \nd Bwana\nd* alikuwa pamoja na Yosefu na kwamba \nd Bwana\nd* alimfanikisha kwa kila kitu alichokifanya,

GEN 39:4 Removed trailing space in v~: Yosefu alipata kibali machoni pa Potifa, akamfanya mhudumu wake. Potifa akamweka kuwa msimamizi wa nyumba yake, naye akamkabidhi kuwa mwangalizi wa kila kitu alichokuwa nacho.

GEN 39:5 Removed trailing space in v~: Kuanzia wakati huo Potifa alipomweka Yosefu kuwa msimamizi wa nyumba na mali zake zote alizokuwa nazo, \nd Bwana\nd* aliibariki nyumba ya Mmisri huyo kwa sababu ya Yosefu. Baraka ya \nd Bwana\nd* ilikuwa juu ya kila kitu alichokuwa nacho Potifa, nyumbani na shambani.

GEN 39:6 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Potifa akamwachia Yosefu uangalizi wa kila kitu alichokuwa nacho, Yosefu alipokuwa katika uongozi, Potifa hakuwa na sababu ya kujishughulisha na kitu chochote isipokuwa chakula alichokula.

GEN 39:6 Removed trailing space in p~: Yosefu alikuwa mwenye umbo zuri na sura ya kuvutia;

GEN 39:7 Removed trailing space in v~: baada ya kitambo mke wa Potifa akamtamani Yosefu, akamwambia, “Njoo, ukutane nami kimwili!”

GEN 39:8 Removed trailing space in v~: Lakini Yosefu akakataa. Akamwambia yule mwanamke, “Mimi nikiwa katika uongozi, bwana wangu hahusiki na kitu chochote katika nyumba hii, kila kitu alicho nacho amenikabidhi.

GEN 39:9 Removed trailing space in v~: Hapa nyumbani hakuna aliye mkuu kuliko mimi. Bwana wangu hakunizuilia kitu chochote isipokuwa wewe, kwa kuwa wewe ni mke wake. Nitawezaje basi kufanya uovu huu na kutenda dhambi dhidi ya Mungu?”

GEN 39:10 Removed trailing space in v~: Ingawa yule mwanamke aliendelea kumshawishi Yosefu siku baada ya siku, Yosefu alikataa kukutana naye kimwili wala kukaa karibu naye.

GEN 39:11 Removed trailing space in v~: Siku moja Yosefu akaingia ndani ya nyumba kufanya kazi zake, wala hapakuwepo na mfanyakazi yeyote ndani ya nyumba.

GEN 39:12 Removed trailing space in v~: Mke wa Potifa akashika vazi Yosefu alilokuwa amevaa, akamwambia, “Njoo tukutane kimwili!” Lakini Yosefu akaacha vazi lake mkononi mwa huyo mwanamke, akatoka nje ya nyumba akikimbia.

GEN 39:13 Removed trailing space in v~: Yule mwanamke alipoona kwamba Yosefu amemwachia vazi lake mkononi na kukimbilia nje ya nyumba,

GEN 39:14 Removed trailing space in v~: akawaita watumishi wake wa nyumbani, akawaambia, “Tazameni! Huyu Mwebrania ameletwa hapa kutudhihaki! Aliingia hapa ndani ili akutane nami kimwili, lakini nikapiga kelele.

GEN 39:15 Removed trailing space in v~: Aliposikia kelele za kuomba msaada, akaacha vazi lake kando yangu akakimbilia nje.”

GEN 39:16 Removed trailing space in v~: Yule mwanamke akaliweka lile vazi karibu naye mpaka Potifa aliporudi nyumbani.

GEN 39:17 Removed trailing space in v~: Ndipo akamweleza kisa hiki, akisema: “Yule mtumwa wa Kiebrania uliyetuletea alinijia ili kunidhihaki.

GEN 39:18 Removed trailing space in v~: Lakini mara nilipopiga kelele kuomba msaada, akaliacha vazi lake kando yangu akakimbia nje ya nyumba.”

GEN 39:19 Removed trailing space in v~: Potifa aliposikia kisa hiki mkewe alichomweleza, akisema, “Hivi ndivyo mtumwa wako alivyonitenda.” Hasira ya Potifa ikawaka.

GEN 39:20 Removed trailing space in v~: Potifa akamchukua Yosefu na kumweka gerezani, mahali ambapo wahalifu wa mfalme walikuwa wamefungwa.

GEN 39:20 Removed trailing space in p~: Lakini wakati Yosefu alipokuwa huko gerezani,

GEN 39:21 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alikuwa pamoja naye, akamhurumia na kumpa kibali mbele ya msimamizi wa gereza.

GEN 39:22 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo msimamizi wa gereza akamweka Yosefu awe mkuu wa wafungwa pamoja na kusimamia yote ambayo yalitendeka mle gerezani.

GEN 39:23 Removed trailing space in v~: Msimamizi wa gereza hakujishughulisha tena na kitu chochote kilichokuwa chini ya uangalizi wa Yosefu, kwa sababu \nd Bwana\nd* alikuwa pamoja na Yosefu akimfanikisha kwa kila alichofanya.

GEN 40:0 Extra space after chapter number

GEN 40:0 Removed trailing space in c: 40

GEN 40:0 Removed trailing space in s1: Mnyweshaji Na Mwokaji

GEN 40:1 Removed trailing space in v~: Baada ya muda, mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri, wakamkosea bwana wao, mfalme wa Misri.

GEN 40:2 Removed trailing space in v~: Farao akawakasirikia hawa maafisa wake wawili, mnyweshaji mkuu na mwokaji mkuu,

GEN 40:3 Removed trailing space in v~: akawaweka chini ya ulinzi katika nyumba ya mkuu wa kikosi cha ulinzi katika gereza lile lile alimofungwa Yosefu.

GEN 40:4 Removed trailing space in v~: Mkuu wa kikosi cha ulinzi akawakabidhi kwa Yosefu, naye akawahudumia.

GEN 40:4 Removed trailing space in p~: Walipokuwa wamekaa chini ya ulinzi kwa muda,

GEN 40:5 Removed trailing space in v~: kila mmoja wa hao wawili waliokuwa wamewekwa gerezani, yaani mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri, waliota ndoto usiku mmoja, na kila ndoto ilikuwa na maana yake tofauti.

GEN 40:6 Removed trailing space in v~: Yosefu alipowajia asubuhi yake, akawaona kwamba walikuwa na huzuni.

GEN 40:7 Removed trailing space in v~: Ndipo Yosefu akawauliza maafisa hao wa Farao waliokuwa chini ya ulinzi pamoja naye nyumbani mwa bwana wake, akasema, “Mbona nyuso zenu zimejaa huzuni leo?”

GEN 40:8 Removed trailing space in v~: Wakamjibu, “Sisi sote tuliota ndoto, lakini hapakuwa na mtu yeyote wa kuzifasiri.”

GEN 40:8 Removed trailing space in p~: Ndipo Yosefu akawaambia, “Je, kufasiri ndoto si kazi ya Mungu? Niambieni ndoto zenu.”

GEN 40:9 Removed trailing space in v~: Basi mkuu wa wanyweshaji akamweleza Yosefu ndoto yake. Akamwambia, “Katika ndoto yangu niliona mzabibu mbele yangu,

GEN 40:10 Removed trailing space in v~: nao mzabibu ulikuwa na matawi matatu. Mara tu ulipoanza kuchipua, maua yalichanua na vishada vyake vikawa zabibu zilizoiva.

GEN 40:11 Removed trailing space in v~: Kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu, nikazitwaa zabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao, na nikaweka kikombe mkononi mwake.”

GEN 40:12 Removed trailing space in v~: Yosefu akamwambia, “Hii ndiyo maana yake: Matawi matatu ni siku tatu.

GEN 40:13 Removed trailing space in v~: Katika siku hizi tatu, Farao atakutoa gerezani na kukuweka tena kwenye nafasi yako, nawe utaweka kikombe cha Farao mikononi mwake, kama vile ulivyokuwa unafanya ulipokuwa mnyweshaji wake.

GEN 40:14 Removed trailing space in v~: Lakini wakati mambo yatakapokuwia mazuri, unikumbuke, unifanyie wema, useme mema juu yangu kwa Farao ili niondoke huku gerezani.

GEN 40:15 Removed trailing space in v~: Kwa maana nilichukuliwa kwa nguvu kutoka nchi ya Waebrania, na hata hapa nilipo sikufanya lolote linalostahili niwekwe gerezani.”

GEN 40:16 Removed trailing space in v~: Yule mwokaji mkuu alipoona kuwa Yosefu amefasiri ikiwa na maana nzuri, akamwambia Yosefu, “Mimi pia niliota ndoto: Kichwani mwangu kulikuwepo vikapu vitatu vya mikate.

GEN 40:17 Removed trailing space in v~: Katika kikapu cha juu kulikuwa na aina zote za vyakula vilivyookwa kwa ajili ya Farao, lakini ndege walikuwa wakivila kutoka kwenye kikapu nilichokuwa nimebeba kichwani.”

GEN 40:18 Removed trailing space in v~: Yosefu akamwambia, “Hii ndiyo maana yake: Vikapu vitatu ni siku tatu.

GEN 40:19 Removed trailing space in v~: Katika siku hizi tatu, Farao atakata kichwa chako na kukutundika juu ya mti. Nao ndege watakula nyama ya mwili wako.”

GEN 40:20 Removed trailing space in v~: Mnamo siku ya tatu, ilikuwa kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Farao, naye akawaandalia maafisa wake wote karamu. Akawatoa gerezani mnyweshaji mkuu na mwokaji mkuu, akawaweka mbele ya maafisa wake:

GEN 40:21 Removed trailing space in v~: Ndipo akamrudisha mnyweshaji mkuu kwenye nafasi yake, ili aweke kikombe mikononi mwa Farao tena,

GEN 40:22 Removed trailing space in v~: lakini akamwangika yule mwokaji mkuu, sawasawa na jinsi Yosefu alivyowaambia katika tafsiri yake.

GEN 40:23 Removed trailing space in v~: Pamoja na hayo, mnyweshaji mkuu hakumkumbuka Yosefu, bali alimsahau.

GEN 41:0 Extra space after chapter number

GEN 41:0 Removed trailing space in c: 41

GEN 41:0 Removed trailing space in s1: Ndoto Za Farao

GEN 41:1 Removed trailing space in v~: Baada ya miaka miwili kamili kupita, Farao aliota ndoto: Tazama alikuwa amesimama kando ya Mto Naili,

GEN 41:2 Removed trailing space in v~: wakati ngʼombe saba, wazuri na wanono, walitokea mtoni wakajilisha kwenye matete.

GEN 41:3 Removed trailing space in v~: Baada yao ngʼombe wengine saba, wabaya na waliokonda, wakatokea mtoni Naili wakasimama kando ya wale wanono ukingoni mwa mto.

GEN 41:4 Removed trailing space in v~: Wale ngʼombe wabaya na waliokonda wakawala wale saba wazuri na wanono. Kisha Farao akaamka.

GEN 41:5 Removed trailing space in v~: Farao akaingia usingizini tena akaota ndoto ya pili: Akaona masuke saba ya nafaka, yenye afya na mazuri, yanakua katika bua moja.

GEN 41:6 Removed trailing space in v~: Baadaye, masuke mengine saba yakachipua, yakiwa membamba yaliyonyaushwa na upepo wa mashariki.

GEN 41:7 Removed trailing space in v~: Masuke yale membamba yakameza yale masuke saba yenye afya na yaliyojaa. Basi Farao akaamka kutoka usingizini, kumbe ilikuwa ndoto.

GEN 41:8 Removed trailing space in v~: Asubuhi yake, alifadhaika akilini, hivyo akawaita waaguzi wote pamoja na watu wenye busara wa Misri. Walipokuja, Farao akawaeleza ndoto zake, lakini hakuna hata mmoja aliyeweza kumfasiria.

GEN 41:9 Removed trailing space in v~: Ndipo mnyweshaji mkuu alipomwambia Farao, “Leo nimekumbushwa kuhusu kosa langu.

GEN 41:10 Removed trailing space in v~: Wakati fulani Farao aliwakasirikia watumishi wake, akanifunga mimi na mwokaji mkuu katika nyumba ya mkuu wa ulinzi.

GEN 41:11 Removed trailing space in v~: Kila mmoja wetu aliota ndoto katika usiku mmoja na kila ndoto ilikuwa na maana yake tofauti.

GEN 41:12 Removed trailing space in v~: Basi kijana wa Kiebrania aliyekuwa pamoja nasi huko, alikuwa mtumishi wa mkuu wa kikosi cha ulinzi. Tulimweleza ndoto zetu, naye akatufasiria, akitupa kila mtu tafsiri ya ndoto yake.

GEN 41:13 Removed trailing space in v~: Nayo mambo yakawa sawa kabisa na jinsi alivyotufasiria ndoto zetu: Mimi nilirudishwa kazini mwangu na huyo mtu mwingine akaangikwa.”

GEN 41:14 Removed trailing space in v~: Basi, Farao akatuma Yosefu aitwe, naye akatolewa kifungoni haraka. Baada ya kunyoa na kubadilisha nguo zake akaenda mbele ya Farao.

GEN 41:15 Removed trailing space in v~: Farao akamwambia Yosefu, “Nimeota ndoto, wala hakuna mtu hata mmoja anayeweza kuifasiri. Lakini nimesikia ikisemwa kwa habari yako kwamba unapoelezwa ndoto waweza kuifasiri.”

GEN 41:16 Removed trailing space in v~: Yosefu akamjibu Farao, “Siwezi kuifasiri, lakini Mungu atampa Farao jibu analolihitaji.”

GEN 41:17 Removed trailing space in v~: Kisha Farao akamwambia Yosefu, “Katika ndoto yangu nilikuwa nimesimama ukingoni mwa Mto Naili,

GEN 41:18 Removed trailing space in v~: nikawaona ngʼombe saba, wazuri na wanono, wakijitokeza kutoka mtoni wakaja kujilisha kwenye matete.

GEN 41:19 Removed trailing space in v~: Baada ya hao, ngʼombe wengine saba wadhaifu wakatokea, wabaya sana na waliokonda. Kamwe sikuwahi kuona ngʼombe wabaya jinsi hiyo katika nchi yote ya Misri.

GEN 41:20 Removed trailing space in v~: Hao ngʼombe waliokonda na wabaya sana wakawala wale ngʼombe saba walionona waliojitokeza kwanza.

GEN 41:21 Removed trailing space in v~: Lakini hata baada ya kuwala, hakuna mtu ambaye angeweza kusema kwamba wamekula, bado walionekana wabaya kama mwanzoni. Kisha nikaamka kutoka usingizini.

GEN 41:22 Removed trailing space in v~: “Pia katika ndoto zangu niliona masuke saba ya nafaka, yamejaa na mazuri, yanakua katika bua moja.

GEN 41:23 Removed trailing space in v~: Baada ya hayo masuke mengine saba yakachipua, yaliyonyauka, membamba na yamekaushwa na upepo wa mashariki.

GEN 41:24 Removed trailing space in v~: Yale masuke membamba ya nafaka yakayameza yale masuke saba mazuri yaliyojaa nafaka. Nimewaeleza waaguzi, wala hakuna yeyote aliyeweza kunifasiria.”

GEN 41:25 Removed trailing space in v~: Ndipo Yosefu akamwambia Farao, “Ndoto za Farao ni ndoto iyo hiyo moja. Mungu amemfunulia Farao jambo analokusudia kufanya karibuni.

GEN 41:26 Removed trailing space in v~: Ngʼombe saba wazuri ni miaka saba, nayo masuke saba mazuri yaliyojaa nafaka ni miaka saba, ni ndoto iyo hiyo moja.

GEN 41:27 Removed trailing space in v~: Ngʼombe saba waliokonda na wabaya wale waliojitokeza baadaye ni miaka saba, vivyo hivyo masuke saba ya ngano yaliyodhoofika na kukaushwa na upepo wa mashariki, ni miaka saba ya njaa.

GEN 41:28 Removed trailing space in v~: “Ni kama vile nilivyomwambia Farao: Mungu amemwonyesha Farao jambo analokusudia kufanya karibuni.

GEN 41:29 Removed trailing space in v~: Miaka saba ya neema inakuja katika nchi yote ya Misri,

GEN 41:30 Removed trailing space in v~: lakini itafuata miaka saba ya njaa. Ndipo neema yote ya Misri itasahaulika na njaa itaikumba nchi.

GEN 41:31 Removed trailing space in v~: “Neema iliyokuwa katika nchi haitakumbukwa, kwa sababu njaa itakayofuata itakuwa kali mno.

GEN 41:32 Removed trailing space in v~: Sababu ya ndoto kumjia Farao kwa namna mbili ni kwamba jambo hilo Mungu ameshaamua kwa hakika, naye Mungu atalifanya karibuni.

GEN 41:33 Removed trailing space in v~: “Basi sasa Farao na atafute mtu mwenye akili na hekima ili amweke kuwa msimamizi wa nchi ya Misri.

GEN 41:34 Removed trailing space in v~: Farao na aweke wenye amri nchini kote wakusanye sehemu ya tano ya mavuno ya Misri katika miaka hii saba ya neema.

GEN 41:35 Removed trailing space in v~: Wakusanye chakula chote katika miaka hii saba ya neema inayokuja na kuhifadhi nafaka chini ya mamlaka ya Farao, iwe akiba ya chakula katika miji.

GEN 41:36 Removed trailing space in v~: Chakula hiki kitakuwa akiba ya tahadhari kwa ajili ya nchi, ili kitumike katika ile miaka saba ya njaa itakayokuja Misri, ili nchi isiharibiwe na njaa.”

GEN 41:37 Removed trailing space in v~: Mpango huu ulionekana mzuri kwa Farao na kwa maafisa wake wote.

GEN 41:38 Removed trailing space in v~: Hivyo Farao akawauliza, “Je tunaweza kumpata yeyote kama mtu huyu, ambaye Roho wa Mungu yumo ndani yake?”

GEN 41:39 Removed trailing space in v~: Ndipo Farao akamwambia Yosefu, “Maadamu Mungu amekufunulia yote haya, hakuna mwingine yeyote mwenye akili na hekima kama wewe.

GEN 41:40 Removed trailing space in v~: Wewe utakuwa msimamizi wa jumba langu la kifalme, na watu wangu wote watatii amri zako. Ni kuhusu kiti cha ufalme tu nitakuwa mkuu kuliko wewe.”

GEN 41:40 Removed trailing space in s1: Yosefu Msimamizi Wa Misri

GEN 41:41 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Farao akamwambia Yosefu, “Sasa nakuweka uwe msimamizi wa nchi yote ya Misri.”

GEN 41:42 Removed trailing space in v~: Ndipo Farao akaivua pete yake ya muhuri kutoka kidoleni mwake na kuivalisha katika kidole cha Yosefu. Akamvika majoho mazuri ya kitani safi na mkufu wa dhahabu shingoni mwake.

GEN 41:43 Removed trailing space in v~: Akampandisha katika gari lake la farasi kama msaidizi wake, watu wakatangulia wakishangilia, wakisema, “Fungueni njia!” Ndivyo Farao alivyomweka Yosefu kuwa msimamizi wa nchi yote ya Misri.

GEN 41:44 Removed trailing space in v~: Kisha Farao akamwambia Yosefu, “Mimi ni Farao, lakini pasipo neno lako, hakuna mtu mwenye ruhusa kuinua mkono au mguu katika nchi yote ya Misri.”

GEN 41:45 Removed trailing space in v~: Farao akamwita Yosefu Safenath-Panea, pia akampa Asenathi binti Potifera, kuhani wa mji wa Oni,\f + \fr 41:45 \ft Yaani Heliopoli (Mji wa Jua).\f* kuwa mke wake. Ndipo Yosefu akaitembelea nchi yote ya Misri.

GEN 41:46 Removed trailing space in v~: Yosefu alikuwa na miaka thelathini alipoingia katika utumishi wa Farao mfalme wa Misri. Naye Yosefu akatoka mbele ya Farao akasafiri katika nchi yote ya Misri.

GEN 41:47 Removed trailing space in v~: Katika ile miaka saba ya neema nchi ilizaa mazao kwa wingi sana.

GEN 41:48 Removed trailing space in v~: Yosefu akakusanya chakula chote kilichozalishwa katika ile miaka saba ya neema nchini Misri, akakihifadhi katika ghala za miji. Katika kila mji kulihifadhiwa chakula kilichozalishwa katika mashamba yaliyouzunguka mji huo.

GEN 41:49 Removed trailing space in v~: Yosefu alihifadhi nafaka nyingi, mfano wa mchanga wa bahari, ilikuwa nyingi mno kiasi kwamba walishindwa kuweka kumbukumbu kwa sababu akiba ilizidi sana kupita kipimo.

GEN 41:50 Removed trailing space in v~: Kabla ya miaka ya njaa kuanza, Asenathi binti Potifera, kuhani wa mji wa Oni, alikuwa amemzalia Yosefu wana wawili wa kiume.

GEN 41:51 Removed trailing space in v~: Yosefu akamwita mzaliwa wake wa kwanza Manase, akisema, “Ni kwa sababu Mungu amenifanya nisahau taabu zangu zote pamoja na jamaa yote ya nyumba ya baba yangu.”

GEN 41:52 Removed trailing space in v~: Mwana wa pili akamwita Efraimu, akisema, “Ni kwa sababu Mungu amenistawisha katika nchi ya mateso yangu.”

GEN 41:53 Removed trailing space in v~: Ile miaka saba ya neema huko Misri ikaisha,

GEN 41:54 Removed trailing space in v~: nayo miaka ile saba ya njaa ikaanza, sawasawa na alivyosema Yosefu. Kulikuwa na njaa katika nchi nyingine zote, bali katika nchi yote ya Misri kulikuwa na chakula.

GEN 41:55 Removed trailing space in v~: Wakati nchi yote ya Misri ilipopatwa na njaa, watu wakamlilia Farao ili awape chakula. Ndipo Farao alipowaagiza Wamisri wote, akisema, “Nendeni kwa Yosefu, nanyi mfanye anachowaambia.”

GEN 41:56 Removed trailing space in v~: Wakati njaa ilipokuwa imeenea katika nchi yote, Yosefu akafungua ghala za vyakula na kuwauzia Wamisri nafaka, kwa sababu njaa ilikuwa kali mno katika nchi yote ya Misri.

GEN 41:57 Removed trailing space in v~: Pia nchi nyingine zote zilikuja Misri kununua nafaka kutoka kwa Yosefu, kwa sababu njaa ilikuwa kali mno duniani kote.

GEN 42:0 Extra space after chapter number

GEN 42:0 Removed trailing space in c: 42

GEN 42:0 Removed trailing space in s1: Ndugu Za Yosefu Waenda Misri

GEN 42:1 Removed trailing space in v~: Wakati Yakobo alipofahamu kuwa kuna nafaka huko Misri, akawaambia wanawe, “Mbona mnakaa tu hapa mnatazamana?”

GEN 42:2 Removed trailing space in v~: Akaendelea kuwaambia, “Nimesikia kuwa huko Misri kuna nafaka. Telemkeni huko mkanunue chakula kwa ajili yetu, ili tuweze kuishi wala tusife.”

GEN 42:3 Removed trailing space in v~: Ndipo wale ndugu kumi wa Yosefu, wakateremka huko Misri kununua nafaka.

GEN 42:4 Removed trailing space in v~: Lakini Yakobo hakumtuma Benyamini, ndugu yake Yosefu, pamoja na wengine, kwa sababu aliogopa asije akapatwa na madhara.

GEN 42:5 Removed trailing space in v~: Hivyo wana wa Israeli walikuwa miongoni mwa wale waliokwenda Misri kununua nafaka, kwani njaa ilikuwa katika nchi ya Kanaani pia.

GEN 42:6 Removed trailing space in v~: Wakati huo Yosefu alikuwa mtawala wa nchi ya Misri, naye alikuwa ndiye aliwauzia watu wote nafaka. Kwa hiyo wakati ndugu zake Yosefu walipofika, wakamsujudia hadi nyuso zao zikagusa ardhi.

GEN 42:7 Removed trailing space in v~: Mara Yosefu alipowaona ndugu zake, akawatambua, lakini akajifanya mgeni na kuzungumza nao kwa ukali, akiwauliza, “Ninyi mnatoka wapi?”

GEN 42:7 Removed trailing space in p~: Wakamjibu, “Tumetoka katika nchi ya Kanaani kuja kununua chakula.”

GEN 42:8 Removed trailing space in v~: Ingawa Yosefu aliwatambua ndugu zake, wao hawakumtambua.

GEN 42:9 Removed trailing space in v~: Ndipo Yosefu alipokumbuka ndoto zake kuwahusu wao, akawaambia, “Ninyi ni wapelelezi! Mmekuja kuangalia mahali ambapo nchi yetu haina ulinzi.”

GEN 42:10 Removed trailing space in v~: Wakamjibu, “Sivyo bwana wangu. Watumishi wako wamekuja kununua chakula.

GEN 42:11 Removed trailing space in v~: Sisi sote ni wana wa baba mmoja. Watumishi wako ni watu waaminifu, wala sio wapelelezi.”

GEN 42:12 Removed trailing space in v~: Akawaambia, “La hasha! Mmekuja kuangalia mahali ambapo nchi yetu haina ulinzi.”

GEN 42:13 Removed trailing space in v~: Lakini wakamjibu, “Watumishi wako walikuwa kumi na wawili, wana wa mtu mmoja ambaye anaishi katika nchi ya Kanaani. Sasa mdogo wetu wa mwisho yupo na baba yetu na mwingine alikufa.”

GEN 42:14 Removed trailing space in v~: Yosefu akawaambia, “Ni sawa kabisa kama nilivyowaambia: Ninyi ni wapelelezi!

GEN 42:15 Removed trailing space in v~: Na hivi ndivyo mtakavyojaribiwa: Hakika kama Farao aishivyo, hamtaondoka mahali hapa mpaka ndugu yenu mdogo aje hapa.

GEN 42:16 Removed trailing space in v~: Tumeni mmoja wenu akamlete huyo ndugu yenu, wengine mtawekwa gerezani, ili maneno yenu yajaribiwe kuona kama mnasema kweli. La sivyo, hakika kama Farao aishivyo ninyi ni wapelelezi!”

GEN 42:17 Removed trailing space in v~: Akawaweka wote chini ya ulinzi kwa siku tatu.

GEN 42:18 Removed trailing space in v~: Siku ya tatu Yosefu akawaambia, “Fanyeni hili nanyi mtaishi, kwa maana namwogopa Mungu:

GEN 42:19 Removed trailing space in v~: Ikiwa ninyi ni watu waaminifu, mmoja wa ndugu zenu na abaki kifungoni, nanyi wengine pelekeni nafaka kwa jamaa yenu wanaoteseka kwa njaa.

GEN 42:20 Removed trailing space in v~: Lakini ni lazima mniletee ndugu yenu mdogo hapa, ili maneno yenu yathibitike na kwamba msife.” Wakakubali kufanya hivyo.

GEN 42:21 Removed trailing space in v~: Wakaambiana wao kwa wao, “Hakika tunaadhibiwa kwa sababu ya ndugu yetu. Tuliona jinsi alivyohuzunika alipokuwa anatusihi kuponya maisha yake, lakini hatukumsikiliza, hiyo ndiyo sababu dhiki hii imetupata.”

GEN 42:22 Removed trailing space in v~: Reubeni akawajibu, “Sikuwaambieni msitende dhambi dhidi ya kijana? Lakini hamkunisikiliza! Sasa ni lazima tuadhibiwe kwa ajili ya damu yake.”

GEN 42:23 Removed trailing space in v~: Hawakujua kuwa Yosefu angewaelewa, kwa sababu alitumia mkalimani.

GEN 42:24 Removed trailing space in v~: Yosefu akajitenga nao akaanza kulia, kisha akawarudia na kuzungumza nao tena. Akataka Simeoni akamatwe na kufungwa mbele yao.

GEN 42:25 Removed trailing space in v~: Yosefu akatoa amri ya kujaza magunia yao nafaka na kuweka fedha ya kila mmoja ndani ya gunia lake, kisha wapewe mahitaji ya njiani. Baada ya kufanyiwa hayo yote,

GEN 42:26 Removed trailing space in v~: wakapakiza nafaka juu ya punda zao, wakaondoka.

GEN 42:27 Removed trailing space in v~: Walipofika mahali pa kulala huko njiani mmoja wao akafungua gunia lake ili amlishe punda wake, akakuta fedha yake kwenye mdomo wa gunia lake.

GEN 42:28 Removed trailing space in v~: Akawaambia ndugu zake, “Fedha yangu imerudishwa. Iko ndani ya gunia langu.”

GEN 42:28 Removed trailing space in p~: Mioyo yao ikazimia, na kila mmoja akamgeukia mwenzake wakitetemeka, wakaulizana, “Ni nini hiki Mungu alichotufanyia?”

GEN 42:29 Removed trailing space in v~: Walipofika kwa Yakobo baba yao katika nchi ya Kanaani, wakamweleza mambo yote yaliyowapata. Wakasema,

GEN 42:30 Removed trailing space in v~: “Huyo mtu ambaye ndiye bwana katika nchi hiyo alisema nasi kwa ukali, akatutendea kana kwamba sisi tulikuwa tunaipeleleza nchi.

GEN 42:31 Removed trailing space in v~: Lakini tulimwambia, ‘Sisi ni watu waaminifu, sio wapelelezi.

GEN 42:32 Removed trailing space in v~: Tulizaliwa ndugu kumi na wawili, wana wa baba mmoja. Mmoja alikufa, na mdogo wetu wa mwisho yupo na baba yetu huko Kanaani.’

GEN 42:33 Removed trailing space in v~: “Ndipo huyo mtu aliye bwana katika nchi hiyo alipotuambia, ‘Hivi ndivyo nitafahamu kuwa ninyi ni watu waaminifu: Mwacheni mmoja wa ndugu zenu pamoja nami hapa, kisha nendeni mpeleke chakula kwa ajili ya jamaa yenu inayoteseka kwa njaa.

GEN 42:34 Removed trailing space in v~: Lakini mleteni huyo ndugu yenu mdogo kwangu, ndipo nitajua kuwa ninyi sio wapelelezi, ila ni watu waaminifu. Kisha nitamrudisha ndugu yenu, nanyi mtaweza kufanya biashara katika nchi hii.’ ”

GEN 42:35 Removed trailing space in v~: Walipokuwa wanamimina nafaka kutoka kwenye magunia yao, ndani ya gunia la kila mtu kulikuwa na mfuko wa fedha! Wakati wao na baba yao walipoona mifuko ya fedha, wakaogopa.

GEN 42:36 Removed trailing space in v~: Yakobo baba yao akawaambia, “Ninyi mmenipokonya watoto wangu. Yosefu hayupo na Simeoni hayupo tena na sasa mnataka kumchukua Benyamini. Kila kitu ni kinyume nami!”

GEN 42:37 Removed trailing space in v~: Ndipo Reubeni akamwambia baba yake, “Waweza kuwaua wanangu wote wawili, ikiwa sitamrudisha Benyamini kwako. Mkabidhi Benyamini katika uangalizi wangu, nami nitamrudisha.”

GEN 42:38 Removed trailing space in v~: Lakini Yakobo akasema, “Mwanangu hatashuka huko pamoja nanyi; ndugu yake amekufa naye ndiye peke yake aliyebaki. Ikiwa atapatwa na madhara katika safari mnayoiendea, mtashusha kichwa changu chenye mvi kaburini kwa masikitiko.”

GEN 43:0 Extra space after chapter number

GEN 43:0 Removed trailing space in c: 43

GEN 43:0 Removed trailing space in s1: Safari Ya Pili Ya Kwenda Misri

GEN 43:1 Removed trailing space in v~: Wakati huu njaa ilikuwa bado ni kali mno katika nchi.

GEN 43:2 Removed trailing space in v~: Hivyo wakati walikuwa wamemaliza kula nafaka yote waliyoileta kutoka Misri, Yakobo baba yao akawaambia, “Rudini Misri mkatununulie chakula kingine zaidi.”

GEN 43:3 Removed trailing space in v~: Lakini Yuda akamwambia, “Mtu yule alituonya kwa msisitizo, ‘Hamtauona uso wangu tena mpaka mje na ndugu yenu.’

GEN 43:4 Removed trailing space in v~: Kama utakubali ndugu yetu aende pamoja nasi, tutakwenda kuwanunulia chakula.

GEN 43:5 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa hutamruhusu aende, hatutakwenda, kwa sababu mtu yule alituambia, ‘Hamtauona uso wangu tena mpaka mje pamoja na ndugu yenu.’ ”

GEN 43:6 Removed trailing space in v~: Israeli akauliza, “Kwa nini mkaniletea taabu hii kwa kumwambia yule mtu mlikuwa na ndugu mwingine?”

GEN 43:7 Removed trailing space in v~: Wakamjibu, “Yule mtu alituhoji kwa undani sana habari zetu na za jamaa yetu. Alituuliza, ‘Je, baba yenu bado yungali hai? Je mnaye ndugu mwingine?’ Sisi tulimjibu maswali yake tu. Tungewezaje kujua kwamba angesema, ‘Mleteni mdogo wenu hapa’?”

GEN 43:8 Removed trailing space in v~: Ndipo Yuda akamwambia baba yake Israeli, “Mtume kijana pamoja nami, nasi tutaondoka mara, ili sisi na wewe pamoja na watoto wetu tuweze kuishi, wala tusife.

GEN 43:9 Removed trailing space in v~: Mimi mwenyewe nitakuhakikishia usalama wake, mimi mwenyewe nitawajibika kumrudisha. Ikiwa sitamrudisha kwako na kumweka mbele yako, nitakuwa mwenye lawama mbele yako maisha yangu yote.

GEN 43:10 Removed trailing space in v~: Hakika, kama hatukuchelewa kuondoka, tungekuwa tumekwenda na kurudi mara mbili.”

GEN 43:11 Removed trailing space in v~: Basi baba yao Israeli akawaambia, “Kama ni lazima iwe hivyo, basi fanyeni hivi: Wekeni baadhi ya mazao bora ya nchi katika mifuko yenu na mpelekeeni yule mtu kama zawadi, zeri kidogo, asali kidogo, vikolezo, manemane, kungu na lozi.

GEN 43:12 Removed trailing space in v~: Chukueni fedha mara mbili, kwa kuwa mtazirudisha zile fedha zilizowekwa midomoni mwa magunia yenu. Labda ziliwekwa kwa makosa.

GEN 43:13 Removed trailing space in v~: Mchukueni ndugu yenu pia mrudi kwa huyo mtu mara moja.

GEN 43:14 Removed trailing space in v~: Naye Mungu Mwenyezi\f + \fr 43:14 \ft Mungu Mwenyezi hapa ni jina la Kiebrania, El-Shaddai (yaani Mungu Mwenye utoshelevu wote).\f* awajalieni rehema mbele ya huyo mtu ili apate kumwachia yule ndugu yenu na Benyamini mweze kurudi pamoja. Kwangu mimi kama nikufiwa nimefiwa.”

GEN 43:15 Removed trailing space in v~: Basi hao watu wakazichukua zile zawadi na zile fedha mara mbili pamoja na Benyamini. Wakafanya haraka kwenda Misri na walipofika wakajionyesha kwa Yosefu.

GEN 43:16 Removed trailing space in v~: Yosefu alipomwona Benyamini pamoja nao, akamwambia msimamizi wa nyumba yake, “Wachukue watu hawa nyumbani kwangu, mchinje mnyama na kuandalia chakula kwa kuwa watakula chakula cha mchana pamoja nami.”

GEN 43:17 Removed trailing space in v~: Yule Msimamizi akafanya kama Yosefu alivyomwambia na akawachukua wale watu nyumbani kwa Yosefu.

GEN 43:18 Removed trailing space in v~: Basi watu hao wakaogopa walipopelekwa nyumbani kwa Yosefu. Wakafikiri, “Tumeletwa hapa kwa ajili ya zile fedha zilizorudishwa katika magunia yetu mara ile ya kwanza. Anataka kutushambulia na kutushinda, atuchukue sisi kama watumwa, na atwae hawa punda zetu.”

GEN 43:19 Removed trailing space in v~: Hivyo wakamwendea msimamizi wa nyumba wa Yosefu na kuzungumza naye kwenye ingilio la nyumbani.

GEN 43:20 Removed trailing space in v~: Wakasema, “Tafadhali bwana, tulikuja hapa mara ya kwanza kununua chakula.

GEN 43:21 Removed trailing space in v~: Lakini mahali pale tulipotua wakati wa jioni tulifungua magunia yetu, na kila mmoja wetu akakuta fedha zake, kwenye mdomo wa gunia lake kiasi kile kile tulicholeta. Kwa hiyo tumezirudisha.

GEN 43:22 Removed trailing space in v~: Pia tumeleta fedha nyingine kwa ajili ya kununulia chakula. Hatujui ni nani aliziweka fedha hizo katika magunia yetu.”

GEN 43:23 Removed trailing space in v~: Akawaambia, “Vema, msiogope. Mungu wenu, Mungu wa baba yenu, amewapa ninyi hazina katika magunia yenu; mimi nilipokea fedha yenu.” Ndipo akawaletea Simeoni.

GEN 43:24 Removed trailing space in v~: Msimamizi akawapeleka wale watu katika nyumba ya Yosefu, akawapa maji ya kunawa miguu na kuwapa punda wao majani.

GEN 43:25 Removed trailing space in v~: Wakaandaa zawadi zao ili wampe Yosefu wakati atakapofika adhuhuri, kwa kuwa walikuwa wamesikia kwamba watakula chakula huko.

GEN 43:26 Removed trailing space in v~: Yosefu alipokuja nyumbani, walimkabidhi zile zawadi walizokuwa nazo, ambazo walikuwa wamezileta mle nyumbani, nao wakamsujudia hadi nchi.

GEN 43:27 Removed trailing space in v~: Akawauliza kuhusu hali yao, kisha akawaambia, “Yule baba yenu mzee mliyeniambia habari zake, yu hali gani? Je, bado yu hai?”

GEN 43:28 Removed trailing space in v~: Wakamjibu, “Mtumishi wako baba yetu bado anaishi na ni mzima.” Kisha wakainama chini kumpa heshima.

GEN 43:29 Removed trailing space in v~: Alipotazama na kumwona Benyamini ndugu yake, mwana wa mama yake hasa, akauliza, “Je, huyu ndiye ndugu yenu wa mwisho, ambaye mlinieleza habari zake?” Ndipo akasema, “Mungu na akufadhili, mwanangu.”

GEN 43:30 Removed trailing space in v~: Akiwa ameguswa sana kwa kumwona ndugu yake, Yosefu akatoka nje kwa haraka na kutafuta mahali pa kulilia. Akaingia kwenye chumba chake cha pekee na kulilia humo.

GEN 43:31 Removed trailing space in v~: Baada ya kunawa uso wake, akatoka nje na huku akijizuia akasema, “Pakueni chakula.”

GEN 43:32 Removed trailing space in v~: Wakampakulia Yosefu peke yake, ndugu zake peke yao na Wamisri waliokula pamoja naye peke yao, kwa sababu Wamisri wasingeweza kula pamoja na Waebrania, kwa maana ilikuwa ni chukizo kwa Wamisri.

GEN 43:33 Removed trailing space in v~: Watu hao walikuwa wameketi mbele yake kwa mfuatano wa umri wao, kuanzia mzaliwa wa kwanza hadi mzaliwa wa mwisho, wakatazamana wao kwa wao kwa mshangao.

GEN 43:34 Removed trailing space in v~: Wakati walipelekewa sehemu ya chakula kutoka mezani mwa Yosefu, sehemu ya Benyamini ilikuwa mara tano zaidi ya sehemu ya wale wengine. Kwa hiyo wakanywa na kufurahi pamoja naye.

GEN 44:0 Extra space after chapter number

GEN 44:0 Removed trailing space in c: 44

GEN 44:0 Removed trailing space in s1: Kikombe Cha Fedha Ndani Ya Gunia

GEN 44:1 Removed trailing space in v~: Kisha Yosefu akampa yule msimamizi wa nyumbani mwake maagizo haya: “Jaza magunia ya watu hawa kiasi cha chakula ambacho wanaweza kuchukua, na uweke fedha ya kila mtu kwenye mdomo wa gunia lake.

GEN 44:2 Removed trailing space in v~: Kisha weka kikombe changu kile cha fedha kwenye mdomo wa gunia la yule mdogo wa wote pamoja na fedha zake ambazo angenunulia nafaka yake.” Naye akafanya kama Yosefu alivyosema.

GEN 44:3 Removed trailing space in v~: Kulipopambazuka, hao watu wakaruhusiwa kuondoka pamoja na punda zao.

GEN 44:4 Removed trailing space in v~: Kabla hawajafika mbali kutoka mjini, Yosefu akamwambia mtumishi wake, “Wafuatilie wale watu mara moja, utakapowakuta, waambie, ‘Kwa nini mmelipiza wema kwa ubaya?

GEN 44:5 Removed trailing space in v~: Je, kikombe hiki sicho anachonywea bwana wangu na pia hukitumia kwa kutabiri mambo yajayo? Hili ni jambo ovu mlilolitenda.’ ”

GEN 44:6 Removed trailing space in v~: Alipowafikia, akarudia maneno haya kwao.

GEN 44:7 Removed trailing space in v~: Lakini wakamwambia mtumishi, “Kwa nini bwana wangu anasema maneno kama haya? Liwe mbali na watumishi wako wasije wakafanya jambo kama hilo!

GEN 44:8 Removed trailing space in v~: Hata hivyo tulikurudishia zile fedha kutoka nchi ya Kanaani ambazo tulizikuta kwenye midomo ya magunia yetu. Hivyo kwa nini tuibe fedha au dhahabu kutoka nyumbani kwa bwana wako?

GEN 44:9 Removed trailing space in v~: Ikiwa yeyote miongoni mwa watumishi wako atapatikana nacho, auawe, na sisi wengine tutakuwa watumwa wa bwana wangu.”

GEN 44:10 Removed trailing space in v~: Akajibu, “Vema sana; na iwe kama msemavyo. Yeyote atakayekutwa nacho atakuwa mtumwa wangu, lakini ninyi wengine mtakuwa hamna lawama.”

GEN 44:11 Removed trailing space in v~: Kila mmoja wao akafanya haraka kushusha gunia lake chini na kulifungua.

GEN 44:12 Removed trailing space in v~: Ndipo msimamizi akaendelea kutafuta, akianzia kwa mkubwa wa wote na akaishia kwa mdogo wa wote. Basi kikombe kikapatikana katika gunia la Benyamini.

GEN 44:13 Removed trailing space in v~: Kwa jambo hili, wakararua nguo zao. Ndipo wote wakapakiza mizigo yao juu ya punda zao na kurudi mjini.

GEN 44:14 Removed trailing space in v~: Yosefu alikuwa bado yuko nyumbani mwake wakati Yuda na kaka zake walipoingia, wote wakajitupa chini mbele yake.

GEN 44:15 Removed trailing space in v~: Yosefu akawaambia, “Ni jambo gani hili mlilolifanya? Hamjui kuwa mtu kama mimi anaweza kufahamu mambo kwa njia ya kutabiri?”

GEN 44:16 Removed trailing space in v~: Yuda akajibu, “Tutaweza kusema nini kwa bwana wangu? Tutaweza kuzungumza nini? Tutawezaje kuthibitisha kwamba hatuna hatia? Mungu amefunua hatia ya watumishi wako. Sasa sisi tu watumwa wa bwana wangu, sisi wenyewe pamoja na yule aliyepatikana na kikombe.”

GEN 44:17 Removed trailing space in v~: Lakini Yosefu alisema, “Liwe mbali nami kufanya jambo kama hili! Mtu yule tu aliyekutwa na kikombe ndiye atakayekuwa mtumwa wangu. Ninyi wengine, rudini kwa baba yenu kwa amani.”

GEN 44:18 Removed trailing space in v~: Ndipo Yuda akamwendea na kumwambia: “Tafadhali bwana wangu, mruhusu mtumishi wako aseme neno kwa bwana wangu. Usimkasirikie mtumishi wako, ingawa wewe ni sawa na Farao mwenyewe.

GEN 44:19 Removed trailing space in v~: Bwana wangu aliwauliza watumishi wake, ‘Mnaye baba au ndugu?’

GEN 44:20 Removed trailing space in v~: Nasi tukakujibu, ‘Tunaye baba yetu ambaye ni mzee; pia yupo mwanawe mdogo aliyezaliwa katika uzee wake. Ndugu yake amekufa, na huyu mdogo ndiye mwana pekee kwa mama yake aliyebaki, naye baba yake anampenda.’ 

GEN 44:21 Removed trailing space in v~: “Ndipo ulipowaambia watumishi wako, ‘Mleteni kwangu ili niweze kumwona kwa macho yangu mwenyewe.’

GEN 44:22 Removed trailing space in v~: Nasi tukamwambia bwana wangu, ‘Kijana hawezi kumwacha baba yake; akimwacha, baba yake atakufa.’

GEN 44:23 Removed trailing space in v~: Lakini ukawaambia watumishi wako, ‘Ndugu yenu mdogo asiposhuka pamoja nanyi, hamtauona uso wangu tena.’

GEN 44:24 Removed trailing space in v~: Tuliporudi nyumbani kwa mtumwa wako baba yangu, tulimwambia lile bwana wangu alilokuwa amesema.

GEN 44:25 Removed trailing space in v~: “Ndipo baba yetu aliposema, ‘Rudini Misri mkanunue chakula kingine.’

GEN 44:26 Removed trailing space in v~: Lakini tukamwambia, ‘Hatuwezi kushuka Misri mpaka ndugu yetu mdogo awe pamoja nasi ndipo tutakapokwenda. Hatutaweza kuuona uso wa yule mtu mpaka ndugu yetu mdogo awe pamoja nasi.’

GEN 44:27 Removed trailing space in v~: “Mtumwa wako baba yangu alituambia, ‘Mnajua mke wangu alinizalia wana wawili.

GEN 44:28 Removed trailing space in v~: Mmojawapo alipotea, nami nikasema, “Hakika ameraruliwa vipande vipande.” Nami sijamwona tangu wakati huo.

GEN 44:29 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtaniondolea huyu tena na akapatwa na madhara, mtashusha kichwa changu chenye mvi kaburini nikiwa mwenye huzuni.’

GEN 44:30 Removed trailing space in v~: “Hivyo sasa, kama kijana hatakuwa pamoja nasi nitakaporudi kwa mtumishi wako baba yangu, na kama baba yangu, ambaye maisha yake yamefungamanishwa na uhai wa kijana huyu,

GEN 44:31 Removed trailing space in v~: akiona kijana hayupo nasi, atakufa. Watumishi wako watashusha kichwa chenye mvi cha baba yetu kaburini kwa huzuni.

GEN 44:32 Removed trailing space in v~: Mtumwa wako alimhakikishia baba yangu usalama wa kijana. Nikamwambia, ‘Kama sikumrudisha kwako nitakuwa mwenye lawama mbele yako, baba yangu, maisha yangu yote!’

GEN 44:33 Removed trailing space in v~: “Sasa basi, tafadhali mruhusu mtumishi abaki hapa kama mtumwa wa bwana wangu badala ya kijana, naye kijana umruhusu arudi na ndugu zake.

GEN 44:34 Removed trailing space in v~: Ninawezaje kurudi kwa baba yangu kama kijana hatakuwa pamoja nami? La hasha! Usiniache nikaone huzuni ile itakayompata baba yangu.”

GEN 45:0 Extra space after chapter number

GEN 45:0 Removed trailing space in c: 45

GEN 45:0 Removed trailing space in s1: Yosefu Anajitambulisha

GEN 45:1 Removed trailing space in v~: Hapo Yosefu hakuweza kujizuia zaidi mbele ya wote waliokuwa wamesimama karibu naye, akapaza sauti, akasema, “Mwondoeni kila mtu mbele yangu!” Kwa hiyo hapakuwepo mtu yeyote pamoja na Yosefu alipojitambulisha kwa ndugu zake.

GEN 45:2 Removed trailing space in v~: Naye akalia kwa sauti kubwa kiasi kwamba Wamisri walimsikia, hata watu wa nyumbani mwa Farao wakapata hizo habari.

GEN 45:3 Removed trailing space in v~: Yosefu akawaambia ndugu zake, “Mimi ni Yosefu! Je, baba yangu angali hai bado?” Lakini ndugu zake hawakuweza kumjibu, kwa sababu walipatwa na hofu kuu mbele yake.

GEN 45:4 Removed trailing space in v~: Ndipo Yosefu akawaambia ndugu zake, “Sogeeni karibu nami.” Waliposogea, akasema, “Mimi ni ndugu yenu Yosefu, yule ambaye mlimuuza Misri!

GEN 45:5 Removed trailing space in v~: Sasa, msihuzunike wala msijichukie wenyewe kwa kuniuza huku, kwa sababu ilikuwa ni ili kuokoa maisha ya watu ndiyo sababu Mungu alinituma niwatangulie ninyi.

GEN 45:6 Removed trailing space in v~: Kwa miaka miwili sasa imekuwepo njaa katika nchi, pia kwa miaka mitano ijayo hapatakuwepo kulima wala kuvuna.

GEN 45:7 Removed trailing space in v~: Lakini Mungu alinitanguliza mbele yenu ili kuhifadhi mabaki kwa ajili yenu katika nchi, na kuokoa maisha yenu kwa wokovu mkuu.

GEN 45:8 Removed trailing space in v~: “Kwa hiyo basi, si ninyi mlionileta huku, bali ni Mungu. Alinifanya kuwa baba kwa Farao, bwana wa watu wa nyumbani mwake wote, na mtawala wa Misri yote.

GEN 45:9 Removed trailing space in v~: Sasa rudini haraka kwa baba yangu na mwambieni, ‘Hili ndilo mwanao Yosefu asemalo: Mungu amenifanya mimi kuwa bwana wa Misri yote. Shuka uje kwangu, wala usikawie.

GEN 45:10 Removed trailing space in v~: Nawe utaishi katika nchi ya Gosheni na kuwa karibu nami, wewe, watoto wako na wajukuu wako, makundi yako ya kondoo, mbuzi na ngʼombe, pamoja na vyote ulivyo navyo.

GEN 45:11 Removed trailing space in v~: Nitawatunza huko, kwa sababu bado iko miaka mingine mitano inayokuja ya njaa. La sivyo, wewe na nyumba yako na wote ulio nao mtakuwa fukara.’

GEN 45:12 Removed trailing space in v~: “Mnaweza kujionea wenyewe, hata ndugu yangu Benyamini, kwamba hakika ni mimi ninayezungumza nanyi.

GEN 45:13 Removed trailing space in v~: Mwambieni baba yangu juu ya heshima yote niliyopewa huku Misri, na kuhusu kila kitu mlichokiona. Mleteni baba yangu huku haraka.”

GEN 45:14 Removed trailing space in v~: Ndipo akamkumbatia Benyamini ndugu yake na kulia, naye Benyamini akamkumbatia akilia.

GEN 45:15 Removed trailing space in v~: Pia akawabusu ndugu zake wote, huku akilia. Baada ya hayo ndugu zake wakazungumza naye.

GEN 45:16 Removed trailing space in v~: Habari zilipofika kwenye jumba la Farao kwamba ndugu zake Yosefu wamefika, Farao na maafisa wake wote wakafurahi.

GEN 45:17 Removed trailing space in v~: Farao akamwambia Yosefu, “Waambie ndugu zako, ‘Fanyeni hivi: Pakieni wanyama wenu mrudi mpaka nchi ya Kanaani,

GEN 45:18 Removed trailing space in v~: mkamlete baba yenu na jamaa zenu kwangu. Nitawapa sehemu nzuri sana ya nchi ya Misri nanyi mtafurahia unono wa nchi.’

GEN 45:19 Removed trailing space in v~: “Mnaagizwa pia kuwaambia, ‘Fanyeni hivi: Chukueni magari ya kukokotwa kutoka Misri, kwa ajili ya watoto wenu na wake zenu, mkamchukue baba yenu mje.

GEN 45:20 Removed trailing space in v~: Msijali kamwe kuhusu mali zenu, kwa sababu mema yote ya Misri yatakuwa yenu.’ ”

GEN 45:21 Removed trailing space in v~: Hivyo wana wa Israeli wakafanya hivyo. Yosefu akawapa magari ya kukokotwa, kama Farao alivyoagiza, pia akawapa mahitaji kwa ajili ya safari yao.

GEN 45:22 Removed trailing space in v~: Kila mmoja mavazi mapya, lakini Benyamini akampa shekeli 300\f + \fr 45:22 \ft Shekeli 300 za fedha ni sawa na kilo 3.4.\f* za fedha, na jozi tano za nguo.

GEN 45:23 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo vitu alivyotuma kwa baba yake: punda kumi waliochukua vitu vizuri vya Misri, punda wake kumi waliobeba nafaka, mikate na mahitaji mengine ya safari.

GEN 45:24 Removed trailing space in v~: Akaagana na ndugu zake walipokuwa wakiondoka, akawaambia, “Msigombane njiani!”

GEN 45:25 Removed trailing space in v~: Basi wakatoka Misri na kufika kwa baba yao Yakobo katika nchi ya Kanaani.

GEN 45:26 Removed trailing space in v~: Wakamwambia baba yao, “Yosefu angali hai! Ukweli ni kwamba yeye ndiye mtawala wa Misri yote.” Yakobo akapigwa na bumbuazi; hakuwasadiki.

GEN 45:27 Removed trailing space in v~: Lakini walipokwisha kumweleza kila kitu ambacho Yosefu alikuwa amewaambia, na alipoona magari ya kukokotwa Yosefu aliyokuwa amempelekea ya kumchukua aende Misri, roho ya baba yao Yakobo ikahuishwa.

GEN 45:28 Removed trailing space in v~: Ndipo Israeli akasema, “Nimesadiki! Mwanangu Yosefu bado yu hai. Nitakwenda nikamwone kabla sijafa.”

GEN 46:0 Extra space after chapter number

GEN 46:0 Removed trailing space in c: 46

GEN 46:0 Removed trailing space in s1: Yakobo Aenda Misri

GEN 46:1 Removed trailing space in v~: Hivyo Israeli akaondoka na vyote vilivyokuwa mali yake, naye alipofika Beer-Sheba, akamtolea dhabihu Mungu wa Isaki baba yake.

GEN 46:2 Removed trailing space in v~: Mungu akanena na Israeli katika maono usiku na kusema, “Yakobo! Yakobo!”

GEN 46:2 Removed trailing space in p~: Akajibu, “Mimi hapa.”

GEN 46:3 Removed trailing space in v~: Mungu akamwambia, “Mimi ndimi Mungu wa baba yako, usiogope kushuka Misri, kwa maana huko nitakufanya taifa kubwa.

GEN 46:4 Removed trailing space in v~: Nitashuka Misri pamoja nawe, nami hakika nitakurudisha tena Kanaani. Mikono ya Yosefu mwenyewe ndiyo itakayofunga macho yako.”

GEN 46:5 Removed trailing space in v~: Ndipo Yakobo akaondoka Beer-Sheba nao wana wa Israeli wakamchukua baba yao Yakobo na watoto wao na wake zao katika magari ya kukokotwa yale Farao aliyokuwa amempelekea kumsafirisha.

GEN 46:6 Removed trailing space in v~: Wakachukua pia mifugo yao na mali walizokuwa wamezipata Kanaani, Yakobo na uzao wake wote wakashuka Misri.

GEN 46:7 Removed trailing space in v~: Akawachukua wanawe na binti zake, wajukuu wake wa kiume na wa kike, yaani uzao wake wote mpaka Misri.

GEN 46:8 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo majina ya wana wa Israeli (Yakobo na wazao wake), waliokwenda Misri:

GEN 46:8 Removed trailing space in p~: Reubeni mzaliwa wa kwanza wa Yakobo.

GEN 46:9 Removed trailing space in v~: Wana wa Reubeni ni:

GEN 46:9 Removed trailing space in p~: Hanoki, Palu, Hesroni na Karmi.

GEN 46:10 Removed trailing space in v~: Wana wa Simeoni ni:

GEN 46:10 Removed trailing space in p~: Yemueli, Yamini, Ohadi, Yakini, Sohari na Shauli mwana wa mwanamke Mkanaani.

GEN 46:11 Removed trailing space in v~: Wana wa Lawi ni:

GEN 46:11 Removed trailing space in p~: Gershoni, Kohathi na Merari.

GEN 46:12 Removed trailing space in v~: Wana wa Yuda ni:

GEN 46:12 Removed trailing space in p~: Eri, Onani, Shela, Peresi na Zera (lakini Eri na Onani walifariki katika nchi ya Kanaani).

GEN 46:12 Removed trailing space in p~: Wana wa Peresi ni:

GEN 46:12 Removed trailing space in p~: Hesroni na Hamuli.

GEN 46:13 Removed trailing space in v~: Wana wa Isakari ni:

GEN 46:13 Removed trailing space in p~: Tola, Puva, Yashubu na Shimroni.

GEN 46:14 Removed trailing space in v~: Wana wa Zabuloni ni:

GEN 46:14 Removed trailing space in p~: Seredi, Eloni na Yaleeli.

GEN 46:15 Removed trailing space in v~: Hawa ndio wana wa Lea aliomzalia Yakobo huko Padan-Aramu pamoja na binti yake Dina. Jumla ya wanawe na binti zake walikuwa thelathini na watatu.

GEN 46:16 Removed trailing space in v~: Wana wa Gadi ni:

GEN 46:16 Removed trailing space in p~: Sefoni, Hagi, Shuni, Esboni, Eri, Arodi na Areli.

GEN 46:17 Removed trailing space in v~: Wana wa Asheri ni:

GEN 46:17 Removed trailing space in p~: Imna, Ishva, Ishvi na Beria.

GEN 46:17 Removed trailing space in p~: Dada yao alikuwa Sera.

GEN 46:17 Removed trailing space in p~: Wana wa Beria ni:

GEN 46:17 Removed trailing space in p~: Heberi na Malkieli.

GEN 46:18 Removed trailing space in v~: Hawa ndio watoto Zilpa aliomzalia Yakobo, ambao Labani alimpa binti yake Lea; jumla yao walikuwa kumi na sita.

GEN 46:19 Removed trailing space in v~: Wana wa Raheli mke wa Yakobo ni:

GEN 46:19 Removed trailing space in p~: Yosefu na Benyamini.

GEN 46:20 Removed trailing space in v~: Huko Misri, Asenathi binti wa Potifera, aliyekuwa kuhani wa mji wa Oni,\f + \fr 46:20 \ft Yaani Heliopoli (Mji wa Jua).\f* alimzalia Yosefu wana wawili, Manase na Efraimu.

GEN 46:21 Removed trailing space in v~: Wana wa Benyamini ni:

GEN 46:21 Removed trailing space in p~: Bela, Bekeri, Ashbeli, Gera, Naamani, Ehi, Roshi, Mupimu, Hupimu na Ardi.

GEN 46:22 Removed trailing space in v~: Hawa ndio wana wa Raheli aliomzalia Yakobo; jumla yao ni kumi na wanne.

GEN 46:23 Removed trailing space in v~: Mwana wa Dani ni:

GEN 46:23 Removed trailing space in p~: Hushimu.

GEN 46:24 Removed trailing space in v~: Wana wa Naftali ni:

GEN 46:24 Removed trailing space in p~: Yaseeli, Guni, Yeseri na Shilemu.

GEN 46:25 Removed trailing space in v~: Hawa walikuwa wana wa Bilha aliomzalia Yakobo, ambaye Labani alikuwa amempa Raheli binti yake; jumla yao walikuwa saba.

GEN 46:26 Removed trailing space in v~: Wote waliokwenda Misri pamoja na Yakobo, waliokuwa wazao wake hasa pasipo kuhesabu wakwe zake, walikuwa watu sitini na sita.

GEN 46:27 Removed trailing space in v~: Pamoja na wana wawili waliozaliwa na Yosefu huko Misri, jumla yote ya jamaa ya Yakobo, waliokwenda Misri, walikuwa sabini.

GEN 46:28 Removed trailing space in v~: Basi Yakobo akamtanguliza Yuda aende kwa Yosefu ili amwelekeze njia ya Gosheni. Walipofika nchi ya Gosheni,

GEN 46:29 Removed trailing space in v~: gari kubwa zuri la Yosefu liliandaliwa, naye akaenda Gosheni kumlaki baba yake Israeli. Mara Yosefu alipofika mbele yake, alimkumbatia baba yake, akalia kwa muda mrefu.

GEN 46:30 Removed trailing space in v~: Israeli akamwambia Yosefu, “Sasa niko tayari kufa, kwa kuwa nimejionea mwenyewe kwamba bado uko hai.”

GEN 46:31 Removed trailing space in v~: Ndipo Yosefu akawaambia ndugu zake na watu wa nyumbani mwa baba yake, “Nitapanda kwa Farao na kumwambia, ‘Ndugu zangu na watu wa nyumbani mwa baba yangu, waliokuwa wakiishi katika nchi ya Kanaani, wamekuja kwangu.

GEN 46:32 Removed trailing space in v~: Watu hao ni wachunga mifugo, huchunga mifugo, wamekuja na makundi ya kondoo, mbuzi na ngʼombe pamoja na kila kitu walicho nacho.’

GEN 46:33 Removed trailing space in v~: Farao atakapowaita na kuwaulizeni, ‘Kazi yenu ni nini?’

GEN 46:34 Removed trailing space in v~: Mjibuni, ‘Watumwa wako wamekuwa wachunga mifugo tangu ujana wetu mpaka sasa, kama baba zetu walivyofanya.’ Ndipo mtakaporuhusiwa kukaa katika nchi ya Gosheni, kwa kuwa wachunga mifugo wote ni chukizo kwa Wamisri.”

GEN 47:0 Extra space after chapter number

GEN 47:0 Removed trailing space in c: 47

GEN 47:0 Removed trailing space in s1: Yakobo Ambariki Farao

GEN 47:1 Removed trailing space in v~: Yosefu akaenda na kumwambia Farao, “Baba yangu na ndugu zangu wamekuja kutoka nchi ya Kanaani wakiwa na makundi yao ya kondoo, mbuzi na ngʼombe, pamoja na kila kitu walicho nacho, nao sasa wapo huko Gosheni.”

GEN 47:2 Removed trailing space in v~: Akachagua ndugu zake watano na kuwaonyesha kwa Farao.

GEN 47:3 Removed trailing space in v~: Farao akawauliza hao ndugu zake, “Kazi yenu ni nini?”

GEN 47:3 Removed trailing space in p~: Wakamjibu, “Watumishi wako ni wachunga mifugo, kama vile baba zetu walivyokuwa.”

GEN 47:4 Removed trailing space in v~: Pia wakamwambia Farao, “Tumekuja kukaa huku kwa muda mfupi, kwa sababu njaa ni kali huko Kanaani, na mifugo ya watumishi wako haina malisho. Kwa hiyo sasa, tafadhali uruhusu watumishi wako wakae huko Gosheni.”

GEN 47:5 Removed trailing space in v~: Farao akamwambia Yosefu, “Baba yako na ndugu zako wamekuja kwako,

GEN 47:6 Removed trailing space in v~: nayo nchi ya Misri ipo mbele yako, uwakalishe baba yako na ndugu zako katika sehemu iliyo bora kupita zote katika nchi. Na waishi Gosheni. Kama unamfahamu yeyote miongoni mwao mwenye uwezo maalum, waweke wawe wasimamizi wa mifugo yangu.”

GEN 47:7 Removed trailing space in v~: Ndipo Yosefu akamleta Yakobo baba yake na kumtambulisha mbele ya Farao. Baada ya Yakobo kumbariki Farao,

GEN 47:8 Removed trailing space in v~: Farao akamuuliza, “Je una umri gani?”

GEN 47:9 Removed trailing space in v~: Naye Yakobo akamwambia Farao, “Siku za miaka ya kusafiri kwangu ni miaka 130. Miaka yangu imekuwa michache na ya taabu, wala haikufikia miaka ya kusafiri ya baba zangu.”

GEN 47:10 Removed trailing space in v~: Kisha Yakobo akambariki Farao, naye akaondoka mbele ya uso wake.

GEN 47:11 Removed trailing space in v~: Ndipo Yosefu akawakalisha baba yake na ndugu zake katika nchi ya Misri na kuwapa milki katika sehemu bora sana ya nchi, wilaya ya Ramesesi, kama Farao alivyoelekeza.

GEN 47:12 Removed trailing space in v~: Pia Yosefu akampa baba yake, na ndugu zake na wote wa nyumbani mwa baba yake vyakula, kwa kulingana na hesabu ya watoto wao.

GEN 47:12 Removed trailing space in s1: Uongozi Wa Yosefu Wakati Wa Njaa

GEN 47:13 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, hapakuwepo chakula katika sehemu yote kwa kuwa njaa ilikuwa kali sana; Misri na Kanaani zote zikaharibiwa kwa sababu ya njaa.

GEN 47:14 Removed trailing space in v~: Yosefu akakusanya fedha zote zilizopatikana kutoka mauzo ya nafaka huko Misri na Kanaani, akazileta kwenye jumba la kifalme la Farao.

GEN 47:15 Removed trailing space in v~: Fedha za watu wa Misri na Kanaani zilipokwisha, Wamisri wote wakamjia Yosefu na kumwambia, “Tupatie chakula. Kwa nini tufe mbele ya macho yako? Fedha zetu zimekwisha.”

GEN 47:16 Removed trailing space in v~: Yosefu akawaambia, “Basi leteni mifugo yenu, nitawauzia chakula kwa kubadilisha na mifugo yenu, kwa kuwa fedha zenu zimekwisha.”

GEN 47:17 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wakaleta mifugo yao kwa Yosefu, naye akawapa chakula kwa kubadilishana na farasi zao, kondoo na mbuzi zao, ngʼombe na punda zao. Katika mwaka huo wote Yosefu akawapa chakula kwa kubadilishana na mifugo yao yote.

GEN 47:18 Removed trailing space in v~: Mwaka ule ulipokwisha, wakamjia mwaka uliofuata na kumwambia, “Hatuwezi kuficha ukweli mbele za bwana wetu kwamba, kwa kuwa fedha zetu zimekwisha na wanyama wetu ni mali yako, sasa hakuna chochote kilichosalia kwa ajili ya bwana wetu isipokuwa miili yetu na ardhi yetu.

GEN 47:19 Removed trailing space in v~: Kwa nini tuangamie mbele ya macho yako, sisi pamoja na nchi yetu? Utununue sisi pamoja na ardhi yetu ili kubadilishana kwa chakula. Nasi pamoja na nchi yetu tutakuwa watumwa wa Farao. Tupe sisi mbegu ili tuweze kuishi wala tusife, nchi yetu isije ikawa ukiwa.”

GEN 47:20 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Yosefu akamnunulia Farao nchi yote ya Misri. Wamisri, mmoja baada ya mwingine, waliuza mashamba yao, kwa sababu njaa ilikuwa kali sana kwao. Nchi ikawa mali ya Farao,

GEN 47:21 Removed trailing space in v~: naye Yosefu akawafanya watu watumike kama watumwa, kuanzia upande mmoja wa Misri hadi upande mwingine.

GEN 47:22 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, hakununua nchi ya makuhani, kwa sababu walikuwa wanapata mgawo wao wa kawaida kutoka kwa Farao, nao walikuwa na chakula cha kuwatosha kutokana na mgawo waliopewa na Farao. Hii ndiyo sababu hawakuuza ardhi yao.

GEN 47:23 Removed trailing space in v~: Yosefu akawaambia watu, “Kwa vile nimewanunua ninyi pamoja na nchi yenu leo kuwa mali ya Farao, hapa kuna mbegu kwa ajili yenu ili mweze kuziotesha.

GEN 47:24 Removed trailing space in v~: Lakini wakati mazao yatakapokuwa tayari, mpeni Farao sehemu ya tano. Sehemu hizo nne zitakazobaki mtaziweka kama mbegu kwa ajili ya mashamba na kwa ajili ya chakula chenu wenyewe na cha watu wa nyumbani mwenu na watoto wenu.”

GEN 47:25 Removed trailing space in v~: Wakamwambia, “Umeokoa maisha yetu. Basi na tupate kibali mbele ya macho ya bwana wetu; tutakuwa watumwa wa Farao.”

GEN 47:26 Removed trailing space in v~: Basi Yosefu akaiweka iwe sheria kuhusu nchi ya Misri, ambayo inatumika mpaka leo, kwamba, sehemu ya tano ya mazao ni mali ya Farao. Ni nchi ya makuhani tu ambayo haikuwa ya Farao.

GEN 47:27 Removed trailing space in v~: Basi Waisraeli wakaishi Misri katika nchi ya Gosheni. Wakapata mali huko wakastawi na kuongezeka kwa wingi sana.

GEN 47:28 Removed trailing space in v~: Yakobo akaishi Misri miaka kumi na saba, nayo miaka ya maisha yake ilikuwa 147.

GEN 47:29 Removed trailing space in v~: Wakati ulipokaribia wa Israeli kufa, akamwita mwanawe Yosefu na kumwambia, “Kama nimepata kibali machoni pake, weka mkono wako chini ya paja langu na uniahidi kuwa utanifanyia fadhili na uaminifu. Usinizike Misri,

GEN 47:30 Removed trailing space in v~: lakini nitakapopumzika na baba zangu, unichukue kutoka Misri, ukanizike walipozikwa.”

GEN 47:30 Removed trailing space in p~: Yosefu akamwambia, “Nitafanya kama unavyosema.”

GEN 47:31 Removed trailing space in v~: Akamwambia, “Niapie.” Ndipo Yosefu akamwapia, naye Israeli akaabudu, akiwa ameegemea juu ya kichwa cha fimbo yake.

GEN 48:0 Extra space after chapter number

GEN 48:0 Removed trailing space in c: 48

GEN 48:0 Removed trailing space in s1: Manase Na Efraimu

GEN 48:1 Removed trailing space in v~: Baada ya muda Yosefu akaambiwa kwamba, “Baba yako ni mgonjwa.” Kwa hiyo akawachukua wanawe wawili Manase na Efraimu, pamoja naye.

GEN 48:2 Removed trailing space in v~: Yakobo alipoambiwa, “Mwanao Yosefu amekujia kukuona,” Israeli akakusanya nguvu zake, akaketi kitandani.

GEN 48:3 Removed trailing space in v~: Yakobo akamwambia Yosefu, “Mungu Mwenyezi\f + \fr 48:3 \ft Mungu Mwenyezi hapa ni jina la Kiebrania, El-Shaddai (yaani Mungu Mwenye utoshelevu wote).\f* alinitokea huko Luzu katika nchi ya Kanaani, huko akanibariki,

GEN 48:4 Removed trailing space in v~: naye akaniambia, ‘Nitakufanya ustawi na kuongezeka hesabu yako, nitakufanya kuwa jamii ya mataifa, nami nitakupa nchi hii uimiliki milele wewe na wazao wako baada yako.’

GEN 48:5 Removed trailing space in v~: “Sasa basi, wanao wawili waliozaliwa kwako huku Misri kabla sijaja hapa kwako watahesabiwa kuwa ni wangu; Efraimu na Manase watakuwa wangu, kama vile Reubeni na Simeoni walivyo wangu.

GEN 48:6 Removed trailing space in v~: Lakini watoto utakaowazaa baada yao watakuwa wako. Katika nchi watakayoirithi, watatambuliwa kwa jina la ndugu zao.

GEN 48:7 Removed trailing space in v~: Nilipokuwa ninarudi kutoka Padani, katika huzuni yangu Raheli alifariki katika nchi ya Kanaani tulipokuwa tungali tukisafiri, tukiwa karibu kufika Efrathi. Kwa hiyo nilimzika huko, kando ya njia iendayo Efrathi” (yaani Bethlehemu).

GEN 48:8 Removed trailing space in v~: Wakati Israeli alipowaona wana wa Yosefu, akauliza, “Hawa ni nani?”

GEN 48:9 Removed trailing space in v~: Yosefu akamjibu baba yake, “Hawa ni wana ambao Mungu amenipa nikiwa huku.”

GEN 48:9 Removed trailing space in p~: Ndipo Israeli akasema, “Walete kwangu ili niwabariki.”

GEN 48:10 Removed trailing space in v~: Basi macho ya Israeli yalikuwa hayaoni vizuri kwa sababu ya uzee, naye aliona kwa shida. Kwa hiyo Yosefu akawaleta wanawe karibu na baba yake, Israeli akawabusu na akawakumbatia.

GEN 48:11 Removed trailing space in v~: Israeli akamwambia Yosefu, “Kamwe sikutazamia kuuona uso wako tena, lakini sasa Mungu ameniruhusu kuwaona watoto wako pia.”

GEN 48:12 Removed trailing space in v~: Ndipo Yosefu akawaondoa wanawe magotini mwa Israeli naye akasujudu hadi nchi.

GEN 48:13 Removed trailing space in v~: Yosefu akachukua wale wana wawili, Efraimu kwenye mkono wake wa kuume akimwelekeza kwenye mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto akimwelekeza kwenye mkono wa kuume wa Israeli, akawaleta karibu na babu yao.

GEN 48:14 Removed trailing space in v~: Lakini Israeli akaupeleka mkono wake wa kuume, akauweka juu ya kichwa cha Efraimu, ingawa alikuwa ndiye mdogo, na mkono wake wa kushoto akaukatisha, akauweka juu ya kichwa cha Manase, ingawa Manase alikuwa ndiye mzaliwa wa kwanza.

GEN 48:15 Removed trailing space in v~: Ndipo akambariki Yosefu akisema,

GEN 48:15 Removed trailing space in p~: “Mungu ambaye baba zangu

GEN 48:15 Removed trailing space in p~: Abrahamu na Isaki walimtii,

GEN 48:15 Removed trailing space in p~: Mungu ambaye amekuwa mchungaji

GEN 48:15 Removed trailing space in p~: wa maisha yangu yote mpaka leo hii,

GEN 48:16 Removed trailing space in v~: Malaika ambaye aliniokoa kutoka madhara yote,

GEN 48:16 Removed trailing space in p~: yeye na awabariki vijana hawa.

GEN 48:16 Removed trailing space in p~: Na waitwe kwa jina langu

GEN 48:16 Removed trailing space in p~: na kwa majina ya baba zangu Abrahamu na Isaki,

GEN 48:16 Removed trailing space in p~: wao na waongezeke kwa wingi

GEN 48:16 Removed trailing space in p~: katika dunia.”

GEN 48:17 Removed trailing space in v~: Yosefu alipoona baba yake akiweka mkono wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, hakupendezwa, kwa hiyo akauchukua mkono wa baba yake kutoka kichwa cha Efraimu na kuuweka juu ya kichwa cha Manase.

GEN 48:18 Removed trailing space in v~: Yosefu akamwambia, “Hapana, baba yangu, huyu ndiye mzaliwa wa kwanza; uweke mkono wako wa kuume juu ya kichwa chake.”

GEN 48:19 Removed trailing space in v~: Lakini baba yake akakataa, akasema, “Ninajua, mwanangu, ninajua. Yeye pia atakuwa taifa, naye pia atakuwa mkuu. Hata hivyo, ndugu yake mdogo atakuwa mkuu kuliko yeye, nao wazao wake watakuwa kundi la mataifa.”

GEN 48:20 Removed trailing space in v~: Akawabarikia siku ile na kusema,

GEN 48:20 Removed trailing space in p~: “Kwa jina lenu Israeli watatamka baraka hii:

GEN 48:20 Removed trailing space in p~: ‘Mungu na awafanye kama Efraimu na Manase.’ ”

GEN 48:20 Removed trailing space in p~: Kwa hiyo akamtanguliza Efraimu mbele ya Manase.

GEN 48:21 Removed trailing space in v~: Ndipo Israeli akamwambia Yosefu, “Mimi ninakaribia kufa, lakini Mungu atakuwa pamoja nanyi, na atawarudisha katika nchi ya baba zenu.

GEN 48:22 Removed trailing space in v~: Kwako wewe, kama aliye juu ya ndugu zako, ninakupa sehemu moja zaidi ya ndugu zako, lile eneo nililoteka kwa Waamori kwa upanga wangu na upinde wangu.”

GEN 49:0 Extra space after chapter number

GEN 49:0 Removed trailing space in c: 49

GEN 49:0 Removed trailing space in s1: Yakobo Abariki Wanawe

GEN 49:1 Removed trailing space in v~: Ndipo Yakobo akawaita wanawe na kusema: “Kusanyikeni kunizunguka ili niweze kuwaambia lile litakalowatokea siku zijazo.

GEN 49:2 Removed trailing space in v~: “Kusanyikeni na msikilize, enyi wana wa Yakobo,

GEN 49:2 Removed trailing space in p~: msikilizeni baba yenu Israeli.

GEN 49:3 Removed trailing space in v~: “Reubeni, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza,

GEN 49:3 Removed trailing space in p~: nguvu zangu, tunda la kwanza la nguvu zangu,

GEN 49:3 Removed trailing space in p~: umepita kwa heshima, umepita kwa uwezo.

GEN 49:4 Removed trailing space in v~: Usiyezuiwa kama maji, basi hutakuwa mkuu tena,

GEN 49:4 Removed trailing space in p~: kwa kuwa ulipanda kwenye kitanda cha baba yako,

GEN 49:4 Removed trailing space in p~: kwenye kitanda changu na kukinajisi.

GEN 49:5 Removed trailing space in v~: “Simeoni na Lawi ni wana ndugu:

GEN 49:5 Removed trailing space in p~: panga zao ni silaha za jeuri.

GEN 49:6 Removed trailing space in v~: Mimi na nisiingie katika baraza lao,

GEN 49:6 Removed trailing space in p~: nami nisiunganike katika kusanyiko lao,

GEN 49:6 Removed trailing space in p~: kwa kuwa wamewaua watu katika hasira yao,

GEN 49:6 Removed trailing space in p~: walikata mishipa ya miguu ya mafahali

GEN 49:6 Removed trailing space in p~: kama walivyopenda.

GEN 49:7 Removed trailing space in v~: Hasira yao na ilaaniwe, kwa kuwa ni kali mno,

GEN 49:7 Removed trailing space in p~: nayo ghadhabu yao ni ya ukatili!

GEN 49:7 Removed trailing space in p~: Nitawatawanya katika Yakobo

GEN 49:7 Removed trailing space in p~: Na kuwasambaza katika Israeli.

GEN 49:8 Removed trailing space in v~: “Yuda, ndugu zako watakusifu;

GEN 49:8 Removed trailing space in p~: mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako;

GEN 49:8 Removed trailing space in p~: wana wa baba yako watakusujudia.

GEN 49:9 Removed trailing space in v~: Ee Yuda, wewe ni mwana simba;

GEN 49:9 Removed trailing space in p~: unarudi toka mawindoni, mwanangu.

GEN 49:9 Removed trailing space in p~: Kama simba hunyemelea na kulala chini,

GEN 49:9 Removed trailing space in p~: kama simba jike: nani athubutuye kumwamsha?

GEN 49:10 Removed trailing space in v~: Fimbo ya ufalme haitaondoka kwa Yuda,

GEN 49:10 Removed trailing space in p~: wala fimbo ya mtawala kati ya miguu yake,

GEN 49:10 Removed trailing space in p~: hadi aje yeye ambaye milki ni yake,

GEN 49:10 Removed trailing space in p~: ambaye utii wa mataifa ni wake.

GEN 49:11 Removed trailing space in v~: Atamfunga punda wake katika mzabibu,

GEN 49:11 Removed trailing space in p~: naye mwana-punda wake kwenye tawi lililo bora zaidi;

GEN 49:11 Removed trailing space in p~: atafua mavazi yake katika divai,

GEN 49:11 Removed trailing space in p~: majoho yake katika damu ya mizabibu.

GEN 49:12 Removed trailing space in v~: Macho yake yatakuwa mekundu kwa divai,

GEN 49:12 Removed trailing space in p~: meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa.

GEN 49:13 Removed trailing space in v~: “Zabuloni ataishi pwani ya bahari

GEN 49:13 Removed trailing space in p~: na kuwa bandari za kuegesha meli;

GEN 49:13 Removed trailing space in p~: mpaka wake utapanuka kuelekea Sidoni.

GEN 49:14 Removed trailing space in v~: “Isakari ni punda mwenye nguvu

GEN 49:14 Removed trailing space in p~: ambaye amelala kati ya mizigo yake.

GEN 49:15 Removed trailing space in v~: Aonapo palivyo pazuri mahali pake pa kupumzika

GEN 49:15 Removed trailing space in p~: na jinsi nchi yake inavyopendeza,

GEN 49:15 Removed trailing space in p~: atainamisha bega lake kwenye mzigo

GEN 49:15 Removed trailing space in p~: na kujitolea kwa ajili ya kazi ngumu.

GEN 49:16 Removed trailing space in v~: “Dani atahukumu watu wake kwa haki

GEN 49:16 Removed trailing space in p~: kama mmoja wa makabila ya Israeli.

GEN 49:17 Removed trailing space in v~: Dani atakuwa nyoka kando ya barabara,

GEN 49:17 Removed trailing space in p~: nyoka mwenye sumu kando ya njia,

GEN 49:17 Removed trailing space in p~: yule aumaye visigino vya farasi

GEN 49:17 Removed trailing space in p~: ili yule ampandaye aanguke chali.

GEN 49:18 Removed trailing space in v~: “Ee \nd Bwana\nd*, nautafuta wokovu wako.

GEN 49:19 Removed trailing space in v~: “Gadi atashambuliwa ghafula na kundi la washambuliaji,

GEN 49:19 Removed trailing space in p~: lakini yeye atawageukia na kuwashinda kabisa.

GEN 49:20 Removed trailing space in v~: “Chakula cha Asheri kitakuwa kinono,

GEN 49:20 Removed trailing space in p~: naye atatoa chakula kitamu kimfaacho mfalme.

GEN 49:21 Removed trailing space in v~: “Naftali ni kulungu jike aliyeachiwa huru

GEN 49:21 Removed trailing space in p~: azaaye watoto wazuri.

GEN 49:22 Removed trailing space in v~: “Yosefu ni mzabibu uzaao,

GEN 49:22 Removed trailing space in p~: mzabibu uzaao ulio kando ya chemchemi,

GEN 49:22 Removed trailing space in p~: ambao matawi yake hutanda ukutani.

GEN 49:23 Removed trailing space in v~: Kwa uchungu wapiga mshale walimshambulia,

GEN 49:23 Removed trailing space in p~: wakampiga mshale kwa ukatili.

GEN 49:24 Removed trailing space in v~: Lakini upinde wake ulibaki imara,

GEN 49:24 Removed trailing space in p~: mikono yake ikatiwa nguvu,

GEN 49:24 Removed trailing space in p~: na mkono wa Mwenye Nguvu wa Yakobo,

GEN 49:24 Removed trailing space in p~: kwa sababu ya Mchungaji, Mwamba wa Israeli,

GEN 49:25 Removed trailing space in v~: kwa sababu ya Mungu wa baba yako, anayekusaidia,

GEN 49:25 Removed trailing space in p~: kwa sababu ya Mwenyezi,\f + \fr 49:25 \ft Mwenyezi hapa ina maana ya Shaddai kwa Kiebrania.\f* yeye anayekubariki

GEN 49:25 Removed trailing space in p~: kwa baraka za mbinguni juu,

GEN 49:25 Removed trailing space in p~: baraka za kilindi kilichoko chini,

GEN 49:25 Removed trailing space in p~: baraka za matitini na za tumbo la uzazi.

GEN 49:26 Removed trailing space in v~: Baraka za baba yako ni kubwa

GEN 49:26 Removed trailing space in p~: kuliko baraka za milima ya kale,

GEN 49:26 Removed trailing space in p~: nyingi kuliko vilima vya kale.

GEN 49:26 Removed trailing space in p~: Baraka hizo zote na zikae juu ya kichwa cha Yosefu,

GEN 49:26 Removed trailing space in p~: juu ya paji la yule mkuu miongoni mwa ndugu zake.

GEN 49:27 Removed trailing space in v~: “Benyamini ni mbwa mwitu mlafi mwenye njaa kuu;

GEN 49:27 Removed trailing space in p~: asubuhi hurarua mawindo yake,

GEN 49:27 Removed trailing space in p~: jioni hugawa nyara.”

GEN 49:28 Removed trailing space in v~: Haya yote ndiyo makabila kumi na mawili ya Israeli, na hivi ndivyo baba yao alivyowaambia alipowabariki, akimpa kila mmoja baraka inayomfaa.

GEN 49:28 Removed trailing space in s1: Kifo Cha Yakobo

GEN 49:29 Removed trailing space in v~: Ndipo alipowapa maelekezo haya: “Mimi niko karibu kukusanywa kwa watu wangu. Mnizike pamoja na baba zangu kwenye pango katika shamba la Efroni, Mhiti,

GEN 49:30 Removed trailing space in v~: pango lililoko katika shamba la Makpela, karibu na Mamre huko Kanaani, ambalo Abrahamu alinunua kwa ajili ya mahali pa kuzikia kutoka kwa Efroni, Mhiti, pamoja na shamba.

GEN 49:31 Removed trailing space in v~: Huko ndiko Abrahamu na Sara mkewe walikozikwa, huko akazikwa Isaki na Rebeka mkewe, na huko nilimzika Lea.

GEN 49:32 Removed trailing space in v~: Shamba hilo na pango lililoko ndani yake lilinunuliwa kutoka kwa Wahiti.”

GEN 49:33 Removed trailing space in v~: Baada ya Yakobo kumaliza kutoa maelekezo hayo kwa wanawe, akarudisha miguu yake kitandani, akapumua pumzi ya mwisho, na akakusanywa kwa watu wake.

GEN 50:0 Extra space after chapter number

GEN 50:0 Removed trailing space in c: 50

GEN 50:1 Removed trailing space in v~: Basi Yosefu akamwangukia baba yake, akalilia juu yake na akambusu.

GEN 50:2 Removed trailing space in v~: Ndipo Yosefu akawaagiza matabibu waliokuwa wakimhudumia, wamtie baba yake Israeli dawa ili asioze. Hivyo matabibu wakamtia dawa asioze,

GEN 50:3 Removed trailing space in v~: wakatumia siku arobaini, kwa maana ndio muda uliotakiwa wa kutia dawa ili asioze. Nao Wamisri wakamwombolezea Yakobo kwa siku sabini.

GEN 50:4 Removed trailing space in v~: Siku za kumwombolezea zilipokwisha, Yosefu akawaambia washauri wa Farao, “Kama nimepata kibali machoni penu semeni na Farao kwa ajili yangu. Mwambieni,

GEN 50:5 Removed trailing space in v~: ‘Baba yangu aliniapisha na kuniambia, “Mimi niko karibu kufa; unizike katika kaburi lile nililochimba kwa ajili yangu mwenyewe katika nchi ya Kanaani.” Sasa nakuomba uniruhusu niende kumzika baba yangu, nami nitarudi.’ ”

GEN 50:6 Removed trailing space in v~: Farao akasema, “Panda, uende kumzika baba yako, kama alivyokuapiza kufanya.”

GEN 50:7 Removed trailing space in v~: Hivyo Yosefu akapanda kwenda kumzika baba yake. Maafisa wote wa Farao wakaenda pamoja naye, watu mashuhuri wa baraza lake na watu mashuhuri wote wa Misri.

GEN 50:8 Removed trailing space in v~: Hawa ni mbali na watu wote wa nyumbani kwa Yosefu, na ndugu zake, na wale wote wa nyumbani mwa baba yake. Ni watoto wao, makundi yao ya kondoo, mbuzi na ngʼombe tu waliobakia katika nchi ya Gosheni.

GEN 50:9 Removed trailing space in v~: Magari makubwa na wapanda farasi pia walipanda pamoja naye. Likawa kundi kubwa sana.

GEN 50:10 Removed trailing space in v~: Walipofika kwenye sakafu ya kupuria nafaka ya Atadi, karibu na Yordani, wakalia kwa sauti na kwa uchungu; Yosefu akapumzika huko kwa siku saba kumwombolezea baba yake.

GEN 50:11 Removed trailing space in v~: Wakanaani walioishi huko walipoona maombolezo yaliyofanyika katika sakafu ile ya kupuria ya Atadi, wakasema, “Wamisri wanafanya maombolezo makubwa.” Kwa hiyo mahali pale karibu na Yordani pakaitwa Abel-Mizraimu.\f + \fr 50:11 \ft Abel-Mizraimu maana yake Maombolezo ya Wamisri.\f*

GEN 50:12 Removed trailing space in v~: Hivyo wana wa Yakobo wakafanya kama baba yao alivyowaagiza:

GEN 50:13 Removed trailing space in v~: Wakamchukua mpaka nchi ya Kanaani, wakamzika kwenye pango katika shamba la Makpela, karibu na Mamre, ambalo Abrahamu alilinunua kutoka kwa Efroni, Mhiti, pamoja na shamba liwe mahali pa kuzikia.

GEN 50:14 Removed trailing space in v~: Baada ya Yosefu kumzika baba yake, akarudi Misri pamoja na ndugu zake na wale wote waliokuwa wamekwenda naye kumzika baba yake.

GEN 50:14 Removed trailing space in s1: Yosefu Awaondolea Ndugu Zake Mashaka

GEN 50:15 Removed trailing space in v~: Ndugu zake Yosefu walipoona kwamba baba yao amekufa, wakasema, “Itakuwaje kama Yosefu ataweka kinyongo dhidi yetu na kutulipa mabaya yote tuliyomtendea?”

GEN 50:16 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wakampelekea Yosefu ujumbe, wakasema, “Kabla baba yako hajafa aliacha maagizo haya:

GEN 50:17 Removed trailing space in v~: ‘Hili ndilo mtakalomwambia Yosefu: Ninakuomba uwasamehe ndugu zako dhambi na mabaya kwa vile walivyokutenda vibaya.’ Sasa tafadhali samehe dhambi za watumishi wa Mungu wa baba yako.” Ujumbe huu ulipomfikia, Yosefu akalia.

GEN 50:18 Removed trailing space in v~: Ndipo ndugu zake wakaja na kujitupa chini mbele yake. Wakasema, “Sisi ni watumwa wako.”

GEN 50:19 Removed trailing space in v~: Lakini Yosefu akawaambia, “Msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu?

GEN 50:20 Removed trailing space in v~: Mlikusudia kunidhuru, lakini Mungu alikusudia mema, ili litimie hili linalofanyika sasa, kuokoa maisha ya watu wengi.

GEN 50:21 Removed trailing space in v~: Hivyo basi, msiogope. Mimi nitawatunza ninyi nyote pamoja na watoto wenu.” Akawahakikishia na kusema nao kwa wema.

GEN 50:21 Removed trailing space in s1: Kifo Cha Yosefu

GEN 50:22 Removed trailing space in v~: Yosefu akakaa katika nchi ya Misri, yeye pamoja na jamaa yote ya baba yake. Akaishi miaka 110,

GEN 50:23 Removed trailing space in v~: naye akaona kizazi cha tatu cha watoto wa Efraimu. Pia akaona watoto wa Makiri mwana wa Manase, wakawekwa magotini mwa Yosefu walipozaliwa.

GEN 50:24 Removed trailing space in v~: Ndipo Yosefu akawaambia ndugu zake, “Mimi ninakaribia kufa. Lakini kwa hakika Mungu atawasaidia na kuwachukueni kutoka nchi hii na kuwapeleka katika nchi aliyomwahidi kwa kiapo Abrahamu, Isaki na Yakobo.”

GEN 50:25 Removed trailing space in v~: Naye Yosefu akawaapisha wana wa Israeli na kuwaambia, “Hakika Mungu atawasaidia, nanyi ni lazima mhakikishe mmepandisha mifupa yangu kutoka mahali hapa.”

GEN 50:26 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Yosefu akafa akiwa na umri wa miaka 110. Baada ya kumtia dawa ili asioze, akawekwa kwenye jeneza huko Misri.

EXO -1:0 Removed trailing space in id: EXO - Biblica® Open Kiswahili Contemporary Version

EXO -1:1 Removed trailing space in rem: Copyright © 1984, 1989, 2009, 2015 by Biblica, Inc.

EXO -1:2 Removed trailing space in h: Kutoka

EXO -1:3 Removed trailing space in toc1: Kutoka

EXO -1:4 Removed trailing space in toc2: Kutoka

EXO -1:5 Removed trailing space in toc3: Kut

EXO -1:6 Removed trailing space in mt1: Kutoka

EXO 1:0 Extra space after chapter number

EXO 1:0 Removed trailing space in c: 1

EXO 1:0 Removed trailing space in s1: Waisraeli Waonewa

EXO 1:1 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo majina ya wana wa Israeli ambao walikwenda Misri na Yakobo, kila mmoja akiwa pamoja na jamaa yake:

EXO 1:2 Removed trailing space in v~: Reubeni, Simeoni, Lawi na Yuda;

EXO 1:3 Removed trailing space in v~: Isakari, Zabuloni na Benyamini;

EXO 1:4 Removed trailing space in v~: Dani na Naftali, Gadi na Asheri.

EXO 1:5 Removed trailing space in v~: Wazao wote wa Yakobo walikuwa watu sabini; Yosefu alikuwa tayari yuko Misri.

EXO 1:6 Removed trailing space in v~: Basi Yosefu na kaka zake wote na kizazi kile chote walikufa,

EXO 1:7 Removed trailing space in v~: lakini Waisraeli walikuwa wamezaana na kuongezeka sana, idadi yao ikawa kubwa mno, kwa hiyo wakaijaza nchi.

EXO 1:8 Removed trailing space in v~: Kisha mfalme mpya ambaye hakufahamu habari za Yosefu akatawala Misri.

EXO 1:9 Removed trailing space in v~: Akawaambia watu wake, “Tazameni, Waisraeli wamekuwa wengi mno kwa idadi kutuliko sisi.

EXO 1:10 Removed trailing space in v~: Njooni, ni lazima tuwashughulikie kwa uangalifu, la sivyo watazidi kuwa wengi zaidi, na ikiwa patatokea vita, watajiunga na adui zetu kupigana dhidi yetu na kuondoka katika nchi hii.”

EXO 1:11 Removed trailing space in v~: Basi Wamisri wakaweka wasimamizi wa kuwasimamia na kuwatesa Waisraeli kwa kazi ngumu, nao wakajenga miji ya Pithomu na Ramesesi ya kuweka akiba ya Farao.

EXO 1:12 Removed trailing space in v~: Lakini walivyozidi kuteswa ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea katika nchi; Wamisri wakawaogopa Waisraeli,

EXO 1:13 Removed trailing space in v~: kwa hiyo wakawatumikisha kwa ukatili.

EXO 1:14 Removed trailing space in v~: Wakafanya maisha ya Waisraeli kuwa machungu kwa kufanya kazi ngumu ya kutengeneza lami na kufyatua matofali, na kazi zote za mashambani; katika kazi zao zote ngumu, Wamisri waliwatumia Waisraeli kwa ukatili.

EXO 1:15 Removed trailing space in v~: Mfalme wa Misri akawaambia wakunga wa Kimisri waliowazalisha wanawake wa Kiebrania, ambao majina yao ni Shifra na Pua,

EXO 1:16 Removed trailing space in v~: “Mtakapowazalisha wanawake wa Kiebrania, chunguzeni wanapojifungua. Ikiwa ni mtoto wa kiume, muueni, lakini ikiwa ni msichana, mwacheni aishi.”

EXO 1:17 Removed trailing space in v~: Lakini hao wakunga walimcha Mungu na hawakufanya kile mfalme wa Misri alichowaambia kufanya, bali wakawaacha watoto wa kiume waishi.

EXO 1:18 Removed trailing space in v~: Ndipo mfalme wa Misri akawaita hao wakunga, akawauliza, “Kwa nini mmefanya hivi? Mbona mmeacha watoto wa kiume waishi?”

EXO 1:19 Removed trailing space in v~: Wakunga wakamjibu Farao, “Wanawake wa Kiebrania ni tofauti na wanawake wa Kimisri; wao wana nguvu, nao hujifungua watoto kabla wakunga hawajafika.”

EXO 1:20 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mungu akawatendea mema wakunga hao. Waisraeli wakaongezeka na kuendelea kuwa wengi zaidi.

EXO 1:21 Removed trailing space in v~: Kwa vile hao wakunga walimcha Mungu, Mungu akawajalia kuwa na jamaa zao wenyewe.

EXO 1:22 Removed trailing space in v~: Kisha Farao akatoa agizo hili kwa watu wake wote: “Kila mtoto wa kiume atakayezaliwa kwa Waebrania lazima atupwe katika Mto Naili, bali kila mtoto wa kike aachwe aishi.”

EXO 2:0 Extra space after chapter number

EXO 2:0 Removed trailing space in c: 2

EXO 2:0 Removed trailing space in s1: Kuzaliwa Kwa Mose

EXO 2:1 Removed trailing space in v~: Basi mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaoa mwanamke Mlawi,

EXO 2:2 Removed trailing space in v~: naye mwanamke huyo akapata mimba, akazaa mtoto wa kiume. Alipoona mtoto huyo ni mzuri, akamficha kwa miezi mitatu.

EXO 2:3 Removed trailing space in v~: Lakini alipoona hawezi kumficha zaidi, akamtengenezea kisafina cha mafunjo, akakipaka lami. Kisha akamweka huyo mtoto ndani yake, akakificha katikati ya matete kando ya ukingo wa Mto Naili.

EXO 2:4 Removed trailing space in v~: Dada ya huyo mtoto akasimama mbali ili kuona kitakachompata mtoto.

EXO 2:5 Removed trailing space in v~: Ndipo binti Farao akateremka mtoni Naili kuoga, nao wahudumu wake wakawa wanatembea ukingoni mwa mto. Binti mfalme akaona kisafina katikati ya manyasi, akamtuma mmoja wa watumwa wake wa kike kukichukua.

EXO 2:6 Removed trailing space in v~: Alifungua kisafina akaona mtoto ndani yake. Mtoto alikuwa akilia, akamhurumia. Akasema, “Huyu ni mmoja wa watoto wa Kiebrania.”

EXO 2:7 Removed trailing space in v~: Ndipo dada wa huyo mtoto akamuuliza binti Farao, “Je, niende nikakutafutie mmoja wa wanawake wa Kiebrania akulelee huyu mtoto?”

EXO 2:8 Removed trailing space in v~: Binti Farao akamjibu, “Ndiyo, nenda.” Yule msichana akaenda akamleta mama wa mtoto.

EXO 2:9 Removed trailing space in v~: Binti Farao akamwambia, “Mchukue huyu mtoto unisaidie kumlea, nami nitakulipa.” Basi yule mwanamke akamchukua mtoto na kumlea.

EXO 2:10 Removed trailing space in v~: Mtoto alipokua, akampeleka kwa binti Farao, naye akawa mwanawe. Akamwita jina lake Mose akisema, “Nilimtoa kwenye maji.”

EXO 2:10 Removed trailing space in s1: Mose Akimbilia Midiani

EXO 2:11 Removed trailing space in v~: Siku moja, baada ya Mose kukua, akaondoka kwenda walikokuwa watu wake, na akachunguza jinsi walivyokuwa wakifanya kazi ngumu. Akamwona Mmisri akimpiga Mwebrania, mmojawapo wa watu wake.

EXO 2:12 Removed trailing space in v~: Mose akatazama huku na huko asione mtu yeyote, akamuua yule Mmisri, akamficha mchangani.

EXO 2:13 Removed trailing space in v~: Kesho yake akatoka, akaona Waebrania wawili wakipigana. Akamuuliza yule aliyekosa, “Mbona unampiga Mwebrania mwenzako?”

EXO 2:14 Removed trailing space in v~: Yule mtu akamjibu, “Ni nani aliyekufanya mtawala na mwamuzi juu yetu? Je, unataka kuniua kama ulivyomuua yule Mmisri?” Ndipo Mose akaogopa na kuwaza, “Jambo lile nililofanya lazima limefahamika.”

EXO 2:15 Removed trailing space in v~: Farao aliposikia jambo hili, alijaribu kumuua Mose, lakini Mose akamkimbia Farao na kwenda kuishi katika nchi ya Midiani, akaketi kando ya kisima.

EXO 2:16 Removed trailing space in v~: Kuhani wa Midiani alikuwa na binti saba, nao wakaja kisimani ili kuchota maji na kujaza hori kwa ajili ya kunyweshea mifugo ya baba yao.

EXO 2:17 Removed trailing space in v~: Baadhi ya wachungaji wakaja wakawafukuza hao wasichana. Ndipo Mose akainuka, akawasaidia na kunywesha mifugo yao.

EXO 2:18 Removed trailing space in v~: Hao wasichana waliporudi nyumbani kwa Reueli baba yao, akawauliza, “Imekuwaje leo mmerudi mapema hivyo?”

EXO 2:19 Removed trailing space in v~: Wakamjibu, “Mmisri mmoja alituokoa kutoka mikononi mwa wachungaji. Pia mtu huyo alituchotea maji na kunywesha mifugo.”

EXO 2:20 Removed trailing space in v~: Akawauliza binti zake, “Yuko wapi? Mbona mmemwacha? Mkaribisheni ale chakula.”

EXO 2:21 Removed trailing space in v~: Mose akakubali kukaa kwa huyo mtu, ambaye alimpa Mose binti yake aliyeitwa Sipora amwoe.

EXO 2:22 Removed trailing space in v~: Sipora alizaa mtoto wa kiume, naye Mose akamwita Gershomu, akisema, “Nimekuwa mgeni katika nchi ya kigeni.”

EXO 2:23 Removed trailing space in v~: Baada ya muda mrefu, mfalme wa Misri akafa. Waisraeli wakalia kwa huzuni katika utumwa wao, walilia na kilio chao cha kutaka msaada kwa ajili ya utumwa kikamfikia Mungu.

EXO 2:24 Removed trailing space in v~: Mungu akasikia kilio chao cha huzuni, akakumbuka Agano alilofanya na Abrahamu pamoja na Isaki na Yakobo.

EXO 2:25 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mungu akawaangalia Waisraeli na kuwahurumia.

EXO 3:0 Extra space after chapter number

EXO 3:0 Removed trailing space in c: 3

EXO 3:0 Removed trailing space in s1: Mose Na Kichaka Kinachowaka Moto

EXO 3:1 Removed trailing space in v~: Basi Mose alikuwa anachunga mifugo ya Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Mose akapeleka mifugo mbali nyuma ya jangwa, naye akafika Horebu, mlima wa Mungu.

EXO 3:2 Removed trailing space in v~: Huko malaika wa \nd Bwana\nd* akamtokea Mose katika mwali wa moto kutoka kichakani. Mose akaona kwamba ingawa kile kichaka kilikuwa kinawaka moto, kilikuwa hakiteketei.

EXO 3:3 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akawaza, “Nitageuka sasa nione kitu hiki cha ajabu, nami nione ni kwa nini kichaka hiki hakiteketei.”

EXO 3:4 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alipoona kuwa amegeuka ili aone, Mungu akamwita kutoka ndani ya kile kichaka, “Mose! Mose!”

EXO 3:4 Removed trailing space in p~: Naye Mose akajibu, “Mimi hapa.”

EXO 3:5 Removed trailing space in v~: Mungu akamwambia, “Usikaribie zaidi. Vua viatu vyako, kwa maana mahali unaposimama ni patakatifu.”

EXO 3:6 Removed trailing space in v~: Kisha akamwambia, “Mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaki, na Mungu wa Yakobo.” Mose aliposikia hayo, akafunika uso wake kwa sababu aliogopa kumtazama Mungu.

EXO 3:7 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia, “Hakika nimeona mateso ya watu wangu katika Misri. Nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, nami naguswa na mateso yao.

EXO 3:8 Removed trailing space in v~: Basi nimeshuka niwaokoe kutoka mkono wa Wamisri, niwatoe na kuwapandisha kutoka nchi hiyo, niwapeleke katika nchi nzuri na kubwa, nchi itiririkayo maziwa na asali, nchi ya Wakanaani, Wahiti, Waamori, Waperizi, Wahivi na Wayebusi.

EXO 3:9 Removed trailing space in v~: Sasa kilio cha Waisraeli kimenifikia, nami nimeona jinsi Wamisri wanavyowatesa.

EXO 3:10 Removed trailing space in v~: Basi, sasa nenda. Ninakutuma kwa Farao ili kuwatoa watu wangu Waisraeli kutoka Misri.”

EXO 3:11 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akamwambia Mungu, “Mimi ni nani hata niende kwa Farao kuwatoa Waisraeli nchini Misri?”

EXO 3:12 Removed trailing space in v~: Naye Mungu akasema, “Mimi nitakuwa pamoja nawe. Hii itakuwa ishara kwako kwamba ni Mimi nimekutuma: Hapo utakapokuwa umewatoa watu Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu.”

EXO 3:13 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia Mungu, “Ikiwa nitawaendea Waisraeli na kuwaambia, ‘Mungu wa baba zenu amenituma kwenu,’ nao wakiniuliza, ‘Jina lake ni nani?’ Nitawaambia nini?”

EXO 3:14 Removed trailing space in v~: Mungu akamwambia Mose, “\nd Mimi niko ambaye niko\nd*. Hivyo ndivyo utakavyowaambia Waisraeli: ‘\nd Mimi niko\nd* amenituma kwenu.’ ”

EXO 3:15 Removed trailing space in v~: Vilevile Mungu akamwambia Mose, “Waambie Waisraeli, ‘\nd Bwana\nd*, Mungu wa baba zenu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaki, na Mungu wa Yakobo amenituma kwenu.’ Hili ndilo Jina langu milele, Jina ambalo mtanikumbuka kwalo kutoka kizazi hadi kizazi.

EXO 3:16 Removed trailing space in v~: “Nenda, ukawakusanye wazee wa Israeli, uwaambie, ‘\nd Bwana\nd*, Mungu wa baba zenu, Mungu wa Abrahamu, Isaki na Yakobo, alinitokea akaniambia: Nimewatazama, nami nimeona mliyofanyiwa katika Misri.

EXO 3:17 Removed trailing space in v~: Nami nimeahidi kuwapandisha kutoka mateso yenu katika nchi ya Misri, niwapeleke nchi ya Wakanaani, Wahiti, Waamori, Waperizi, Wahivi na Wayebusi, nchi itiririkayo maziwa na asali.’

EXO 3:18 Removed trailing space in v~: “Wazee wa Israeli watakusikiliza. Kisha wewe na wazee mtakwenda kwa mfalme wa Misri na kumwambia, ‘\nd Bwana\nd*, Mungu wa Waebrania ametutokea. Turuhusu twende safari ya siku tatu huko jangwani kutoa dhabihu kwa \nd Bwana\nd* Mungu wetu.’

EXO 3:19 Removed trailing space in v~: Lakini nafahamu kwamba mfalme wa Misri hatawaruhusu kwenda, mpaka mkono wenye nguvu umlazimishe.

EXO 3:20 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo nitaunyoosha mkono wangu na kuwapiga Wamisri kwa maajabu yote nitakayofanya miongoni mwao. Baada ya hayo, atawaruhusu mwondoke.

EXO 3:21 Removed trailing space in v~: “Nami nitawapa hawa watu upendeleo mbele ya Wamisri, kwa hiyo mtakapoondoka nchini hamtaondoka mikono mitupu.

EXO 3:22 Removed trailing space in v~: Kila mwanamke Mwisraeli atamwomba jirani yake Mmisri na mwanamke yeyote anayeishi nyumbani kwake ampe vyombo vya fedha, dhahabu na nguo, ambavyo mtawavika wana wenu na binti zenu. Hivyo mtawateka nyara Wamisri.”

EXO 4:0 Extra space after chapter number

EXO 4:0 Removed trailing space in c: 4

EXO 4:0 Removed trailing space in s1: Ishara Za Mose

EXO 4:1 Removed trailing space in v~: Mose akamjibu, “Itakuwaje kama hawataniamini au kunisikiliza, waseme, ‘\nd Bwana\nd* hakukutokea’?”

EXO 4:2 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia, “Ni nini hicho kilicho mkononi mwako?”

EXO 4:2 Removed trailing space in p~: Akajibu, “Fimbo.”

EXO 4:3 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasema, “Itupe chini.”

EXO 4:3 Removed trailing space in p~: Mose akaitupa chini hiyo fimbo nayo ikawa nyoka, naye akaikimbia.

EXO 4:4 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia, “Nyoosha mkono wako umkamate mkiani.” Basi Mose akanyoosha mkono akamkamata yule nyoka, naye akabadilika tena kuwa fimbo mkononi mwake.

EXO 4:5 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasema, “Hivi ndivyo Waisraeli watakavyoamini kuwa \nd Bwana\nd*, Mungu wa baba zao, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaki, na Mungu wa Yakobo, amekutokea wewe.”

EXO 4:6 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia, “Weka mkono wako ndani ya joho lako.” Basi Mose akaweka mkono wake ndani ya joho lake, naye alipoutoa, ulikuwa na ukoma, mweupe kama theluji.

EXO 4:7 Removed trailing space in v~: Mungu akamwambia, “Sasa urudishe tena huo mkono ndani ya joho lako.” Basi Mose akaurudisha mkono wake ndani ya joho lake na alipoutoa, ulikuwa mzima, kama sehemu zingine za mwili wake.

EXO 4:8 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia, “Kama hawatakuamini wewe, au kutojali ishara ya kwanza, wataamini ishara ya pili.

EXO 4:9 Removed trailing space in v~: Lakini kama hawataamini ishara hizi mbili au hawatawasikiliza ninyi, chukua kiasi cha maji kutoka Mto Naili uyamimine juu ya ardhi kavu. Maji mtakayotoa mtoni yatakuwa damu juu ya ardhi.”

EXO 4:10 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia \nd Bwana\nd*, “Ee Bwana, kamwe sijapata kuwa msemaji kwa ufasaha wakati uliopita wala tangu ulipoanza kuzungumza na mtumishi wako. Ulimi wangu ni mzito kuzungumza.”

EXO 4:11 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia, “Ni nani aliyempa mwanadamu kinywa? Ni nani aliyemfanya mtu kuwa kiziwi au bubu? Ni nani anayempa mtu kuona au upofu? Je, si mimi, \nd Bwana\nd*?

EXO 4:12 Removed trailing space in v~: Sasa nenda, nitakusaidia kusema, nami nitakufundisha jambo la kusema.”

EXO 4:13 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akasema, “Ee Bwana, tafadhali mtume mtu mwingine kufanya kazi hiyo.”

EXO 4:14 Removed trailing space in v~: Ndipo hasira ya \nd Bwana\nd* ikawaka dhidi ya Mose, akamwambia, “Vipi kuhusu ndugu yako, Aroni Mlawi? Ninajua yeye anaweza kuzungumza vizuri. Naye yuko tayari njiani kukulaki, na moyo wake utafurahi wakati atakapokuona.

EXO 4:15 Removed trailing space in v~: Utazungumza naye na kuweka maneno kinywani mwake. Nitawasaidia ninyi wawili kusema, nami nitawafundisha jambo la kufanya.

EXO 4:16 Removed trailing space in v~: Aroni ataongea na watu badala yako na itakuwa kwamba yeye amekuwa kinywa chako nawe utakuwa kama Mungu kwake.

EXO 4:17 Removed trailing space in v~: Lakini chukua fimbo hii mkononi mwako ili uweze kuitumia kufanya ishara hizo za ajabu.”

EXO 4:17 Removed trailing space in s1: Mose Anarudi Misri

EXO 4:18 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akarudi kwa Yethro mkwewe akamwambia, “Niruhusu nirudi kwa watu wangu Misri kuona kama yuko hata mmoja wao ambaye bado anaishi.”

EXO 4:18 Removed trailing space in p~: Yethro akamwambia, “Nenda, nami nakutakia mema.”

EXO 4:19 Removed trailing space in v~: Basi \nd Bwana\nd* alikuwa amemwambia Mose huko Midiani, “Rudi Misri kwa maana watu wote waliotaka kukuua wamekufa.”

EXO 4:20 Removed trailing space in v~: Basi Mose akamchukua mkewe na wanawe, akawapandisha juu ya punda na kuanza safari kurudi Misri. Naye akaichukua ile fimbo ya Mungu mkononi mwake.

EXO 4:21 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Utakaporudi Misri, hakikisha kwamba utafanya mbele ya Farao maajabu yote niliyokupa uwezo wa kuyafanya. Lakini nitafanya moyo wake kuwa mgumu ili kwamba asiwaruhusu watu waende.

EXO 4:22 Removed trailing space in v~: Kisha mwambie Farao, ‘Hili ndilo asemalo \nd Bwana\nd*: Israeli ni mwanangu mzaliwa wa kwanza,

EXO 4:23 Removed trailing space in v~: nami nilikuambia, “Ruhusu mwanangu aondoke, ili aweze kuniabudu mimi.” Lakini ukakataa kumruhusu kwenda, basi nitaua mwana wako mzaliwa wa kwanza.’ ”

EXO 4:24 Removed trailing space in v~: Mose alipokuwa mahali pa kulala wageni akiwa njiani kurudi Misri, \nd Bwana\nd* akakutana naye, akataka kumuua.

EXO 4:25 Removed trailing space in v~: Lakini Sipora akachukua jiwe gumu, akakata govi la mwanawe na kugusa nalo miguu ya Mose. Sipora akasema, “Hakika wewe ni bwana arusi wa damu kwangu.”

EXO 4:26 Removed trailing space in v~: Sipora alipomwita Mose, “Bwana arusi wa damu,” alikuwa anamaanisha ile tohara. Baada ya hayo \nd Bwana\nd* akamwacha.

EXO 4:27 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Aroni, “Nenda jangwani ukamlaki Mose.” Basi akakutana na Mose kwenye mlima wa Mungu, akambusu.

EXO 4:28 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akamwambia Aroni kila kitu \nd Bwana\nd* alichomtuma kusema, vilevile habari za ishara na maajabu alizokuwa amemwamuru kufanya.

EXO 4:29 Removed trailing space in v~: Mose na Aroni wakawakusanya wazee wote wa Waisraeli,

EXO 4:30 Removed trailing space in v~: naye Aroni akawaambia kila kitu \nd Bwana\nd* alichokuwa amemwambia Mose. Pia akafanya ishara mbele ya watu,

EXO 4:31 Removed trailing space in v~: nao wakaamini. Nao waliposikia kuwa \nd Bwana\nd* anajishughulisha nao, na kwamba ameona mateso yao, walisujudu na kuabudu.

EXO 5:0 Extra space after chapter number

EXO 5:0 Removed trailing space in c: 5

EXO 5:0 Removed trailing space in s1: Matofali Bila Nyasi

EXO 5:1 Removed trailing space in v~: Baadaye Mose na Aroni wakaenda kwa Farao, wakamwambia, “Hili ndilo asemalo \nd Bwana\nd*, Mungu wa Israeli: ‘Waruhusu watu wangu waende, ili waweze kunifanyia sikukuu huko jangwani.’ ”

EXO 5:2 Removed trailing space in v~: Farao akasema, “Huyo \nd Bwana\nd* ni nani, hata nimtii na kuruhusu Israeli uende? Simjui huyo \nd Bwana\nd* wala sitawaruhusu Israeli waende.”

EXO 5:3 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose na Aroni wakasema, “Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Sasa turuhusu tuwe na safari ya siku tatu ya jangwani ili tukamtolee \nd Bwana\nd* Mungu wetu dhabihu, la sivyo aweza kutupiga sisi kwa tauni au kwa upanga.”

EXO 5:4 Removed trailing space in v~: Lakini mfalme wa Misri akasema, “Mbona ninyi Mose na Aroni mnawachukua watu waache kazi zao? Rudini kwenye kazi zenu!”

EXO 5:5 Removed trailing space in v~: Kisha Farao akasema, “Tazama, sasa watu hawa ni wengi, nanyi mnawazuia kufanya kazi.”

EXO 5:6 Removed trailing space in v~: Siku iyo hiyo Farao akatoa amri hii kwa viongozi wa watumwa na wasimamizi wa watu akawaambia:

EXO 5:7 Removed trailing space in v~: “Tangu sasa msiwape hawa watu nyasi za kutengenezea matofali. Wao wakusanye nyasi zao wenyewe.

EXO 5:8 Removed trailing space in v~: Lakini watakeni kutengeneza matofali kiasi kile kile cha mwanzo, kiwango kisipunguzwe. Wao ni wavivu, ndiyo sababu wanalia, wakisema, ‘Turuhusiwe twende kumtolea Mungu wetu dhabihu.’

EXO 5:9 Removed trailing space in v~: Fanyeni kazi kuwa ngumu zaidi kwa watu hao ili kwamba wakazane na kazi na kuacha kusikiliza uongo.”

EXO 5:10 Removed trailing space in v~: Basi viongozi wa watumwa na wasimamizi wakaenda kuwaambia watu, “Hivi ndivyo Farao asemavyo: ‘Sitawapa tena nyasi.

EXO 5:11 Removed trailing space in v~: Nendeni mkatafute nyasi wenyewe popote mnapoweza kuzipata, lakini kazi yenu haitapunguzwa hata kidogo.’ ”

EXO 5:12 Removed trailing space in v~: Basi watu wakatawanyika kote nchini Misri kukusanya mabua ya kutumia badala ya nyasi.

EXO 5:13 Removed trailing space in v~: Viongozi wa watumwa wakasisitiza, wakisema, “Timizeni kazi mnayotakiwa kwa kila siku, kama wakati ule mlipokuwa mkipewa nyasi.”

EXO 5:14 Removed trailing space in v~: Wasimamizi wa Kiisraeli waliochaguliwa na viongozi wa watumwa wa Farao walipigwa na kuulizwa, “Kwa nini hamkutimiza kiwango chenu cha kutengeneza matofali jana na leo, kama mwanzoni?”

EXO 5:15 Removed trailing space in v~: Ndipo wasimamizi wa Kiisraeli wakaenda kumlilia Farao, wakisema: “Mbona umewatendea watumishi wako hivi?

EXO 5:16 Removed trailing space in v~: Watumishi wako hawapewi nyasi, hata hivyo tumeambiwa, ‘Tengenezeni matofali!’ Watumishi wako wanapigwa, lakini kosa ni la watu wako wenyewe.”

EXO 5:17 Removed trailing space in v~: Farao akasema, “Ninyi ni wavivu ndiyo sababu mnasema, ‘Turuhusu twende tukamtolee \nd Bwana\nd* dhabihu.’

EXO 5:18 Removed trailing space in v~: Sasa nendeni kazini. Hamtapewa nyasi zozote, nanyi ni lazima mtengeneze matofali.”

EXO 5:19 Removed trailing space in v~: Wasimamizi wa Kiisraeli walitambua kuwa wako taabani walipoambiwa, “Hamtakiwi kupunguza idadi ya matofali mliotakiwa kutengeneza kila siku.”

EXO 5:20 Removed trailing space in v~: Walipoondoka kwa Farao, wakawakuta Mose na Aroni wakingojea kukutana nao,

EXO 5:21 Removed trailing space in v~: wakawaambia Mose na Aroni, “\nd Bwana\nd* na awaangalie awahukumu ninyi! Mmetufanya tunuke kwa Farao na maafisa wake, nanyi mmeweka upanga mikononi mwao ili kutuua sisi.”

EXO 5:21 Removed trailing space in s1: Mungu Anaahidi Ukombozi

EXO 5:22 Removed trailing space in v~: Mose akarudi kwa \nd Bwana\nd* na kumwambia, “Ee Bwana, mbona umewaletea watu hawa taabu? Kwa nini basi ukanituma mimi?

EXO 5:23 Removed trailing space in v~: Tangu nilipomwendea Farao kuzungumza naye kwa jina lako, amewaletea taabu watu hawa, nawe kamwe hujawakomboa watu wako.”

EXO 6:0 Extra space after chapter number

EXO 6:0 Removed trailing space in c: 6

EXO 6:1 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Sasa utaona kitu nitakachomfanyia Farao: Kwa sababu ya mkono wangu wenye nguvu atawaachia watu waende; kwa sababu ya mkono wangu wenye nguvu atawafukuza waondoke nchini mwake.”

EXO 6:2 Removed trailing space in v~: Pia Mungu akamwambia Mose, “Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

EXO 6:3 Removed trailing space in v~: Nilimtokea Abrahamu, Isaki na Yakobo kama Mungu Mwenyezi,\f + \fr 6:3 \ft Mungu Mwenyezi hapa ni jina la Kiebrania, El-Shaddai (yaani Mungu Mwenye utoshelevu wote).\f* ingawa sikuwajulisha Jina langu, Yehova, Mimi mwenyewe sikujitambulisha kwao.

EXO 6:4 Removed trailing space in v~: Pia niliweka Agano langu nao kuwapa nchi ya Kanaani, ambako waliishi kama wageni.

EXO 6:5 Removed trailing space in v~: Zaidi ya hayo, nimesikia kilio cha huzuni cha Waisraeli ambao Wamisri wamewatia utumwani, nami nimelikumbuka Agano langu.

EXO 6:6 Removed trailing space in v~: “Kwa hiyo, waambie Waisraeli: ‘Mimi ndimi \nd Bwana\nd*, nami nitawatoa mtoke katika kongwa la Wamisri. Nitawaweka huru mtoke kuwa watumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyooshwa pamoja na matendo makuu ya hukumu.

EXO 6:7 Removed trailing space in v~: Nitawatwaa mwe watu wangu mwenyewe, nami nitakuwa Mungu wenu. Ndipo mtajua kuwa mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu, niliyewatoa chini ya kongwa la Wamisri.

EXO 6:8 Removed trailing space in v~: Nami nitawaleta mpaka nchi niliyoapa kwa mkono ulioinuliwa kumpa Abrahamu, Isaki na Yakobo. Nitawapa iwe milki yenu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.’ ”

EXO 6:9 Removed trailing space in v~: Mose akawaarifu Waisraeli jambo hili, lakini hawakumsikiliza kwa sababu ya maumivu makuu ya moyoni na utumwa wa kikatili.

EXO 6:10 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

EXO 6:11 Removed trailing space in v~: “Nenda, mwambie Farao mfalme wa Misri awaachie Waisraeli waondoke nchini mwake.”

EXO 6:12 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akamwambia \nd Bwana\nd*, “Ikiwa Waisraeli hawatanisikiliza, kwa nini yeye Farao anisikilize mimi, ambaye huzungumza kwa kigugumizi?”

EXO 6:12 Removed trailing space in s1: Orodha Ya Jamaa Ya Mose Na Aroni

EXO 6:13 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akanena na Mose na Aroni kuhusu Waisraeli na Farao mfalme wa Misri, naye akawaamuru wawatoe Waisraeli kutoka Misri.

EXO 6:14 Removed trailing space in v~: Hawa walikuwa wakuu wa jamaa zao:

EXO 6:14 Removed trailing space in p~: Wana wa Reubeni mzaliwa wa kwanza wa kiume wa Israeli walikuwa Hanoki, Palu, Hesroni na Karmi. Hawa walikuwa ndio koo za Reubeni.

EXO 6:15 Removed trailing space in v~: Wana wa Simeoni walikuwa Yemueli, Yamini, Ohadi, Yakini, Sohari na Shauli mwana wa mwanamke Mkanaani. Hawa walikuwa ndio koo za Simeoni.

EXO 6:16 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo majina ya wana wa Lawi kufuatana na orodha zao: Gershoni, Kohathi na Merari. Lawi aliishi miaka 137.

EXO 6:17 Removed trailing space in v~: Wana wa Gershoni kwa koo, walikuwa Libni na Shimei.

EXO 6:18 Removed trailing space in v~: Wana wa Kohathi walikuwa Amramu, Ishari, Hebroni na Uzieli. Kohathi aliishi miaka 133.

EXO 6:19 Removed trailing space in v~: Wana wa Merari walikuwa Mahli na Mushi.

EXO 6:19 Removed trailing space in p~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Lawi kufuatana na orodha zao.

EXO 6:20 Removed trailing space in v~: Amramu akamwoa Yokebedi, shangazi yake, ambaye alimzalia Aroni na Mose. Amramu aliishi miaka 137.

EXO 6:21 Removed trailing space in v~: Wana wa Ishari walikuwa Kora, Nefegi na Zikri.

EXO 6:22 Removed trailing space in v~: Wana wa Uzieli walikuwa Mishaeli, Elisafani na Sithri.

EXO 6:23 Removed trailing space in v~: Aroni akamwoa Elisheba binti wa Aminadabu ndugu yake Nashoni, naye akamzalia Nadabu, Abihu, Eleazari na Ithamari.

EXO 6:24 Removed trailing space in v~: Wana wa Kora walikuwa Asiri, Elikana na Abiasafu. Hawa walikuwa ndio koo za Kora.

EXO 6:25 Removed trailing space in v~: Eleazari mwana wa Aroni akamwoa mmoja wa binti za Putieli, naye akamzalia Finehasi.

EXO 6:25 Removed trailing space in p~: Hawa walikuwa ndio wakuu wa jamaa za Walawi, ukoo kwa ukoo.

EXO 6:26 Removed trailing space in v~: Hawa walikuwa Aroni na Mose wale wale ambao \nd Bwana\nd* aliwaambia, “Watoeni Waisraeli katika nchi ya Misri kwa vikosi vyao.”

EXO 6:27 Removed trailing space in v~: Ndio hao hao waliozungumza na Farao mfalme wa Misri kuhusu kuwatoa Waisraeli Misri. Ilikuwa ni huyo Mose na huyo Aroni.

EXO 6:27 Removed trailing space in s1: Aroni Kuzungumza Badala Ya Mose

EXO 6:28 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* aliponena na Mose huko Misri,

EXO 6:29 Removed trailing space in v~: akamwambia, “Mimi ndimi \nd Bwana\nd*. Mwambie Farao mfalme wa Misri kila kitu nikuambiacho.”

EXO 6:30 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akamwambia \nd Bwana\nd*, “Kwa kuwa mimi huzungumza kwa kigugumizi, Farao atanisikiliza mimi?”

EXO 7:0 Extra space after chapter number

EXO 7:0 Removed trailing space in c: 7

EXO 7:1 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Tazama, nimekufanya kuwa kama Mungu kwa Farao, naye Aroni, huyo ndugu yako, atakuwa nabii wako.

EXO 7:2 Removed trailing space in v~: Utasema kila kitu nitakachokuagiza, naye Aroni ndugu yako atamwambia Farao awaachie Waisraeli watoke katika nchi yake.

EXO 7:3 Removed trailing space in v~: Lakini nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Ingawa nitazidisha ishara na maajabu katika Misri,

EXO 7:4 Removed trailing space in v~: hatawasikiliza. Kisha nitaupeleka mkono wangu juu ya Misri, na kwa matendo makuu ya hukumu nitavitoa vikundi vyangu, watu wangu Waisraeli.

EXO 7:5 Removed trailing space in v~: Nao Wamisri watajua kuwa Mimi ndimi \nd Bwana\nd* nitakapounyoosha mkono wangu dhidi ya Misri na kuwatoa Waisraeli watoke humo.”

EXO 7:6 Removed trailing space in v~: Mose na Aroni wakafanya sawasawa kama vile \nd Bwana\nd* alivyowaagiza.

EXO 7:7 Removed trailing space in v~: Mose alikuwa na umri wa miaka themanini na Aroni alikuwa na umri wa miaka themanini na mitatu walipozungumza na Farao.

EXO 7:7 Removed trailing space in s1: Fimbo Ya Aroni Yawa Nyoka

EXO 7:8 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose na Aroni,

EXO 7:9 Removed trailing space in v~: “Farao atakapowaambia, ‘Fanyeni muujiza,’ basi mwambie Aroni, ‘Chukua fimbo yako na uitupe chini mbele ya Farao,’ nayo fimbo itakuwa nyoka.”

EXO 7:10 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose na Aroni wakaenda kwa Farao wakafanya sawasawa kama vile \nd Bwana\nd* alivyoagiza. Aroni akaitupa ile fimbo yake chini mbele ya Farao na maafisa wake, nayo ikawa nyoka.

EXO 7:11 Removed trailing space in v~: Farao naye akawaita watu wenye maarifa na wachawi na waganga wa Kimisri, nao wakafanya vivyo hivyo kwa siri ya uganga wao.

EXO 7:12 Removed trailing space in v~: Kila mmoja alitupa fimbo yake chini, nayo ikawa nyoka. Lakini fimbo ya Aroni ikazimeza zile fimbo zao.

EXO 7:13 Removed trailing space in v~: Hata hivyo moyo wa Farao ukawa mgumu, naye hakuwasikiliza Mose na Aroni, sawasawa kama vile \nd Bwana\nd* alivyokuwa amesema.

EXO 7:13 Removed trailing space in s1: Pigo La Kwanza: Damu

EXO 7:14 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Moyo wa Farao ni mgumu, anakataa kuwaachia watu kuondoka.

EXO 7:15 Removed trailing space in v~: Nenda kwa Farao asubuhi wakati anapokwenda mtoni. Ngoja ukingoni mwa Naili ili uonane naye, na uchukue mkononi mwako fimbo ile iliyobadilishwa kuwa nyoka.

EXO 7:16 Removed trailing space in v~: Kisha umwambie, ‘\nd Bwana\nd*, Mungu wa Waebrania, amenituma nikuambie: Waachie watu wangu waende, ili wapate kuniabudu jangwani. Lakini hadi sasa hujasikiliza.

EXO 7:17 Removed trailing space in v~: Hili ndilo \nd Bwana\nd* asemalo: Kwa hili utajua kuwa Mimi ndimi \nd Bwana\nd*: Fimbo iliyo mkononi mwangu nitapiga nayo maji ya Naili nayo yatabadilika kuwa damu.

EXO 7:18 Removed trailing space in v~: Samaki waliomo katika Mto Naili watakufa, nao mto utanuka vibaya, Wamisri hawataweza kunywa hayo maji yake.’ ”

EXO 7:19 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Mwambie Aroni, ‘Chukua ile fimbo yako unyooshe mkono wako juu ya maji ya Misri, juu ya chemchemi na mifereji, juu ya madimbwi na mabwawa yote,’ navyo vitabadilika kuwa damu. Damu itakuwa kila mahali katika Misri, hata kwenye vyombo vya miti na vya mawe.”

EXO 7:20 Removed trailing space in v~: Mose na Aroni wakafanya kama vile \nd Bwana\nd* alivyokuwa amewaagiza. Akainua fimbo yake machoni pa Farao na maafisa wake na kuyapiga maji ya Mto Naili, na maji yote yakabadilika kuwa damu.

EXO 7:21 Removed trailing space in v~: Samaki katika Mto Naili wakafa, nao mto ukanuka vibaya sana kiasi kwamba Wamisri hawakuweza kunywa maji yake. Damu ilikuwa kila mahali katika nchi ya Misri.

EXO 7:22 Removed trailing space in v~: Lakini waganga wa Misri kwa kutumia siri ya uganga wao wakafanya vivyo hivyo, nao moyo wa Farao ukawa mgumu, hakuwasikiliza Mose na Aroni, kama vile \nd Bwana\nd* alivyokuwa amesema.

EXO 7:23 Removed trailing space in v~: Badala yake, Farao akageuka, akaenda kwenye jumba lake la kifalme, wala hakulitia hili moyoni.

EXO 7:24 Removed trailing space in v~: Nao Wamisri wote wakachimba kandokando ya Mto Naili kupata maji ya kunywa, kwa sababu hawakuweza kunywa maji ya mto.

EXO 7:24 Removed trailing space in s1: Pigo La Pili: Vyura

EXO 7:25 Removed trailing space in v~: Zilipita siku saba baada ya \nd Bwana\nd* kuyapiga maji ya Mto Naili.

EXO 8:0 Extra space after chapter number

EXO 8:0 Removed trailing space in c: 8

EXO 8:1 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nenda kwa Farao ukamwambie, ‘Hili ndilo asemalo \nd Bwana\nd*: Waachie watu wangu waende, ili wapate kuniabudu.

EXO 8:2 Removed trailing space in v~: Kama ukikataa kuwaruhusu kuondoka, basi nitaipiga nchi yako yote kwa kuwaletea vyura.

EXO 8:3 Removed trailing space in v~: Mto Naili utafurika vyura. Watakuja kwenye jumba lako la kifalme na katika chumba chako cha kulala na kitandani mwako, katika nyumba za maafisa wako na kwa watu wako, vyura hao wataingia katika meko yenu na kwenye vyombo vya kukandia unga.

EXO 8:4 Removed trailing space in v~: Vyura watapanda juu yako, juu ya watu wako na maafisa wako wote.’ ”

EXO 8:5 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Mwambie Aroni, ‘Nyoosha mkono wako ukiwa na ile fimbo yako juu ya vijito, mifereji na madimbwi, fanya vyura waje juu ya nchi ya Misri.’ ”

EXO 8:6 Removed trailing space in v~: Ndipo Aroni akaunyoosha mkono wake juu ya maji ya Misri, nao vyura wakatokea na kuifunika nchi.

EXO 8:7 Removed trailing space in v~: Lakini waganga wakafanya vivyo hivyo kwa siri ya uganga wao, nao pia wakafanya vyura kuja juu ya nchi ya Misri.

EXO 8:8 Removed trailing space in v~: Ndipo Farao akamwita Mose na Aroni na kusema, “Mwombeni \nd Bwana\nd* awaondoe vyura kutoka kwangu na kwa watu wangu, nami nitawaachia watu wenu waende kumtolea \nd Bwana\nd* dhabihu.”

EXO 8:9 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia Farao, “Ninakupa heshima ya kuamua ni wakati gani wa kukuombea wewe, maafisa wako na watu wako ili kwamba vyura watoke kwenu na kwenye nyumba zenu. Isipokuwa wale walio katika Mto Naili.”

EXO 8:10 Removed trailing space in v~: Farao akasema, “Kesho.”

EXO 8:10 Removed trailing space in p~: Mose akamjibu, “Itakuwa kama unavyosema, ili upate kujua kwamba hakuna yeyote kama \nd Bwana\nd* Mungu wetu.

EXO 8:11 Removed trailing space in v~: Vyura wataondoka kwako na katika nyumba zako, kwa maafisa wako na kwa watu wako, ila watabakia katika Mto Naili tu.”

EXO 8:12 Removed trailing space in v~: Baada ya Mose na Aroni kuondoka kwa Farao, Mose akamlilia \nd Bwana\nd* kuhusu vyura aliokuwa amewaleta kwa Farao.

EXO 8:13 Removed trailing space in v~: Naye \nd Bwana\nd* akafanya lile Mose alilomwomba. Vyura wakafia ndani ya nyumba, viwanjani na mashambani.

EXO 8:14 Removed trailing space in v~: Wakayakusanya malundo, nchi nzima ikanuka.

EXO 8:15 Removed trailing space in v~: Lakini Farao alipoona pametokea nafuu, akaushupaza moyo wake na hakuwasikiliza Mose na Aroni, kama vile \nd Bwana\nd* alivyokuwa amesema.

EXO 8:15 Removed trailing space in s1: Pigo La Tatu: Viroboto

EXO 8:16 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Mwambie Aroni, ‘Nyoosha fimbo yako uyapige mavumbi ya ardhi,’ nayo nchi yote ya Misri mavumbi yatakuwa viroboto.”

EXO 8:17 Removed trailing space in v~: Wakafanya hivyo, Aroni aliponyoosha mkono wake wenye fimbo na kuyapiga mavumbi ya nchi, viroboto wakawajia watu na wanyama. Mavumbi yote katika nchi ya Misri yakawa viroboto.

EXO 8:18 Removed trailing space in v~: Lakini waganga walipojaribu kutengeneza viroboto kwa siri ya uganga wao, hawakuweza. Nao viroboto walikuwa juu ya watu na wanyama.

EXO 8:19 Removed trailing space in v~: Waganga wale wakamwambia Farao, “Hiki ni kidole cha Mungu.” Lakini moyo wa Farao ukawa mgumu naye hakuwasikiliza, kama vile \nd Bwana\nd* alivyosema.

EXO 8:19 Removed trailing space in s1: Pigo La Nne: Mainzi

EXO 8:20 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Amka mapema asubuhi na usimame mbele ya Farao wakati anapokwenda mtoni nawe umwambie, ‘Hili ndilo \nd Bwana\nd* asemalo: Waachie watu wangu waende, ili wapate kuniabudu.

EXO 8:21 Removed trailing space in v~: Kama hutawaachia watu wangu waondoke nitakupelekea makundi ya mainzi juu yako, kwa maafisa wako, kwa watu wako na kwenye nyumba zenu. Nyumba za Wamisri zitajazwa mainzi, hata na ardhi yote ya Misri.

EXO 8:22 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini siku ile nitafanya kitu tofauti katika nchi ya Gosheni, ambapo watu wangu wanaishi, hapatakuwepo na makundi ya mainzi, ili mpate kujua kwamba Mimi, \nd Bwana\nd*, niko katika nchi hii.

EXO 8:23 Removed trailing space in v~: Nitaweka tofauti kati ya watu wangu na watu wenu. Ishara hii ya ajabu itatokea kesho.’ ”

EXO 8:24 Removed trailing space in v~: Naye \nd Bwana\nd* akafanya hivyo. Makundi makubwa ya mainzi yalimiminika katika jumba la kifalme la Farao na katika nyumba za maafisa wake, pia nchi yote ya Misri ikaharibiwa na mainzi.

EXO 8:25 Removed trailing space in v~: Ndipo Farao akamwita Mose na Aroni na kuwaambia, “Nendeni mkamtolee Mungu wenu dhabihu katika nchi hii.”

EXO 8:26 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akamwambia, “Hilo halitakuwa sawa. Dhabihu tutakazomtolea \nd Bwana\nd* Mungu wetu zitakuwa chukizo kwa Wamisri. Kama tukitoa dhabihu ambazo ni chukizo mbele yao, je, hawatatupiga mawe?

EXO 8:27 Removed trailing space in v~: Ni lazima twende mwendo wa siku tatu mpaka tufike jangwani ili tumtolee \nd Bwana\nd* Mungu wetu dhabihu, kama alivyotuagiza.”

EXO 8:28 Removed trailing space in v~: Farao akamwambia, “Nitawaruhusu mwende kumtolea \nd Bwana\nd* Mungu wenu dhabihu huko jangwani, lakini hamna ruhusa kwenda mbali sana. Sasa mniombee.”

EXO 8:29 Removed trailing space in v~: Mose akajibu, “Mara tu nitakapoondoka, nitamwomba \nd Bwana\nd* na kesho mainzi yataondoka kwa Farao, kwa maafisa wake na kwa watu wake. Hakikisha tu kwamba Farao hatatenda kwa udanganyifu tena kwa kutokuwaachia watu waende kumtolea \nd Bwana\nd* dhabihu.”

EXO 8:30 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akamwacha Farao na kumwomba \nd Bwana\nd*,

EXO 8:31 Removed trailing space in v~: naye \nd Bwana\nd* akafanya lile Mose alilomwomba. Mainzi yakaondoka kwa Farao, kwa maafisa wake na kwa watu wake, wala hakuna hata inzi aliyebakia.

EXO 8:32 Removed trailing space in v~: Lakini wakati huu pia Farao akaushupaza moyo wake, wala hakuwaruhusu Waisraeli waondoke.

EXO 9:0 Extra space after chapter number

EXO 9:0 Removed trailing space in c: 9

EXO 9:0 Removed trailing space in s1: Pigo La Tano: Vifo Vya Mifugo

EXO 9:1 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nenda kwa Farao ukamwambie, ‘Hili ndilo \nd Bwana\nd*, Mungu wa Waebrania asemalo: “Waachie watu wangu waende ili wapate kuniabudu.”

EXO 9:2 Removed trailing space in v~: Kama ukikataa kuwaachia waende, nawe ukiendelea kuwashikilia,

EXO 9:3 Removed trailing space in v~: mkono wa \nd Bwana\nd* utaleta pigo baya kwa mifugo yako, juu ya farasi wako, punda, ngamia, ngʼombe wako, kondoo na mbuzi.

EXO 9:4 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* ataweka tofauti kati ya mifugo ya Israeli na ile ya Misri, kwamba hakuna mnyama wa Mwisraeli atakayekufa.’ ”

EXO 9:5 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akaweka wakati na kusema, “Kesho \nd Bwana\nd* atalitenda hili katika nchi.”

EXO 9:6 Removed trailing space in v~: Siku iliyofuata \nd Bwana\nd* akalitenda: Mifugo yote ya Wamisri ikafa, lakini hakuna hata mnyama mmoja wa wana wa Israeli aliyekufa.

EXO 9:7 Removed trailing space in v~: Farao akatuma watu kuchunguza, nao wakakuta kuwa hakuna hata mnyama mmoja wa Waisraeli aliyekufa. Lakini moyo wa Farao haukukubali kuwaachia watu waende.

EXO 9:7 Removed trailing space in s1: Pigo La Sita: Majipu

EXO 9:8 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose na Aroni, “Chukueni majivu ya tanuru, naye Mose ayarushe angani mbele ya Farao.

EXO 9:9 Removed trailing space in v~: Yatakuwa vumbi jepesi juu ya nchi yote ya Misri, pia yatatokea majipu yenye kufura juu ya watu na wanyama katika nchi yote.”

EXO 9:10 Removed trailing space in v~: Basi wakachukua majivu kwenye tanuru na kusimama mbele ya Farao. Mose akayarusha hewani, nayo majipu yenye kufura yakatokea miilini mwa watu na wanyama.

EXO 9:11 Removed trailing space in v~: Waganga hawakuweza kusimama mbele ya Mose kwa sababu ya majipu yale yaliyokuwa miilini mwao na juu ya miili ya Wamisri wote.

EXO 9:12 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, naye hakuwasikiliza Mose na Aroni, sawasawa kama vile \nd Bwana\nd* alivyokuwa amemwambia Mose.

EXO 9:12 Removed trailing space in s1: Pigo La Saba: Mvua Ya Mawe

EXO 9:13 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Amka mapema asubuhi, usimame mbele ya Farao, umwambie, ‘Hili ndilo asemalo \nd Bwana\nd*, Mungu wa Waebrania: Waachie watu wangu waende, ili kwamba waweze kuniabudu,

EXO 9:14 Removed trailing space in v~: au wakati huu nitaleta mapigo yangu yenye nguvu dhidi yako, maafisa wako na watu wako, ili upate kujua kuwa hakuna mwingine kama Mimi katika dunia yote.

EXO 9:15 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa mpaka sasa ningelikuwa nimenyoosha mkono wangu na kukupiga wewe na watu wako kwa pigo ambalo lingekufutilia mbali juu ya nchi.

EXO 9:16 Removed trailing space in v~: Lakini nimekuinua wewe kwa kusudi hili hasa, ili nipate kukuonyesha uwezo wangu, na ili Jina langu lipate kutangazwa duniani yote.

EXO 9:17 Removed trailing space in v~: Bado unaendelea kujiinua juu ya watu wangu, wala hutaki kuwaachia waende.

EXO 9:18 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo, kesho wakati kama huu nitaleta mvua mbaya sana ya mawe ambayo haijapata kunyesha katika nchi ya Misri, tangu siku ilipoumbwa mpaka leo.

EXO 9:19 Removed trailing space in v~: Sasa toa amri urudishe wanyama wote watoke malishoni na chochote ambacho kipo mashambani waje mpaka mahali pa usalama, kwa sababu mvua ya mawe itanyesha juu ya kila mtu na kila mnyama ambaye hajaletwa ndani ambao bado wako nje mashambani, nao watakufa.’ ”

EXO 9:20 Removed trailing space in v~: Wale maafisa wa Farao ambao waliliogopa neno la \nd Bwana\nd* wakafanya haraka kuwaleta watumwa wao na mifugo yao ndani.

EXO 9:21 Removed trailing space in v~: Lakini wale waliopuuza neno la \nd Bwana\nd* wakawaacha watumwa wao na mifugo yao shambani.

EXO 9:22 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nyoosha mkono wako kuelekea angani ili kwamba mvua ya mawe inyeshe juu ya Misri yote, juu ya watu, wanyama na juu ya kila kitu kiotacho katika mashamba ya Misri.”

EXO 9:23 Removed trailing space in v~: Mose alipoinyoosha fimbo yake kuelekea angani, \nd Bwana\nd* akatuma ngurumo na mvua ya mawe, umeme wa radi ulimulika hadi nchi. Kwa hiyo \nd Bwana\nd* akaifanya mvua ya mawe kunyesha juu ya nchi ya Misri,

EXO 9:24 Removed trailing space in v~: mvua ya mawe ikanyesha na radi ikamulika pote. Ikawa dhoruba ya kutisha ambayo haijakuwako katika nchi ya Misri, tangu nchi hiyo iwe taifa.

EXO 9:25 Removed trailing space in v~: Mvua ya mawe ikaharibu kila kitu katika nchi ya Misri kilichokuwa katika mashamba, watu na wanyama, ikaharibu kila kitu kinachoota mashambani na kuvunja kila mti.

EXO 9:26 Removed trailing space in v~: Mahali pekee ambapo mvua ya mawe haikunyesha ni nchi ya Gosheni, ambako Waisraeli waliishi.

EXO 9:27 Removed trailing space in v~: Ndipo Farao akawaita Mose na Aroni akawaambia, “Wakati huu nimetenda dhambi. \nd Bwana\nd* ni mwenye haki, mimi na watu wangu ni wakosaji.

EXO 9:28 Removed trailing space in v~: Mwombeni \nd Bwana\nd*, kwa kuwa tumepata ngurumo na mvua za mawe za kututosha. Nitawaachia mwondoke; hamtahitaji kungoja zaidi.”

EXO 9:29 Removed trailing space in v~: Mose akamjibu, “Nitakapokuwa nimetoka nje ya mji, nitanyoosha mikono yangu juu kumwomba \nd Bwana\nd*. Ngurumo zitakoma na hapatakuwepo mvua ya mawe tena, ili upate kujua kuwa, nchi ni mali ya \nd Bwana\nd*.

EXO 9:30 Removed trailing space in v~: Lakini ninajua kuwa wewe na maafisa wako bado hammwogopi \nd Bwana\nd* Mungu.”

EXO 9:31 Removed trailing space in v~: (Kitani na shayiri viliharibiwa, kwa kuwa shayiri ilikuwa na masuke, na kitani ilikuwa katika kutoa maua.

EXO 9:32 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, ngano na jamii nyingine ya ngano hazikuharibiwa kwa sababu zilikuwa hazijakomaa bado.)

EXO 9:33 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akaondoka kwa Farao akaenda nje ya mji. Mose akanyoosha mikono yake kuelekea kwa \nd Bwana\nd*, ngurumo na mvua ya mawe vikakoma, mvua haikuendelea tena kunyesha nchini.

EXO 9:34 Removed trailing space in v~: Farao alipoona kwamba mvua ya mawe na ngurumo zimekoma, akafanya dhambi tena. Yeye na maafisa wake wakafanya mioyo yao kuwa migumu.

EXO 9:35 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo moyo wa Farao ukawa mgumu, wala hakuwaachia Waisraeli waende, kama vile \nd Bwana\nd* alivyokuwa amesema kupitia Mose.

EXO 10:0 Extra space after chapter number

EXO 10:0 Removed trailing space in c: 10

EXO 10:0 Removed trailing space in s1: Pigo La Nane: Nzige

EXO 10:1 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nenda kwa Farao, kwa kuwa nimeufanya moyo wake kuwa mgumu na mioyo ya maafisa wake ili kwamba nipate kutenda ishara hizi zangu za ajabu miongoni mwao

EXO 10:2 Removed trailing space in v~: ili upate kuwaeleza watoto wako na wajukuu wako jinsi nilivyowatendea Wamisri kwa ukali na jinsi nilivyofanya ishara zangu miongoni mwao, nanyi mpate kujua kuwa Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.”

EXO 10:3 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose na Aroni wakaenda kwa Farao na kumwambia, “Hili ndilo \nd Bwana\nd*, Mungu wa Waebrania, asemalo: ‘Utaendelea hata lini kukataa kunyenyekea mbele yangu? Waachie watu wangu waende, ili wapate kuniabudu.

EXO 10:4 Removed trailing space in v~: Kama ukikataa kuwaachia waende, kesho nitaleta nzige katika nchi yako.

EXO 10:5 Removed trailing space in v~: Nao watafunika uso wa ardhi hata usionekane. Watatafuna mabaki machache yaliyobakizwa baada ya ile mvua ya mawe, yaani pamoja na kila mti unaoota katika mashamba yenu.

EXO 10:6 Removed trailing space in v~: Nzige hao watajaza nyumba zako, za maafisa wako wote na za Wamisri wote. Jambo ambalo baba zenu wala babu zenu hawajapata kuona tangu siku ile walipoanza kuishi katika nchi hii mpaka leo hii.’ ” Ndipo Mose akageuka na kumwacha Farao.

EXO 10:7 Removed trailing space in v~: Maafisa wa Farao wakamwambia, “Mpaka lini huyu mtu atakuwa tanzi kwetu? Waachie hao watu waende zao, ili wapate kumwabudu \nd Bwana\nd* Mungu wao. Je, bado hutambui kuwa Misri imeangamia?”

EXO 10:8 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose na Aroni wakaletwa kwa Farao. Farao akawaambia, “Nendeni, mkamwabudu \nd Bwana\nd* Mungu wenu. Lakini ni nani hasa watakaokwenda?”

EXO 10:9 Removed trailing space in v~: Mose akajibu, “Tutakwenda na vijana wetu na wazee, pamoja na wana wetu na binti zetu, pia pamoja na kondoo zetu, ngʼombe, mbuzi, farasi na punda kwa sababu tutaadhimisha sikukuu kwa \nd Bwana\nd*.”

EXO 10:10 Removed trailing space in v~: Farao akasema, “\nd Bwana\nd* awe pamoja nanyi, kama nikiwaruhusu mwondoke pamoja na wanawake wenu na watoto wenu! Ni wazi kwamba mna makusudi mabaya.

EXO 10:11 Removed trailing space in v~: La hasha! Wanaume peke yao na waende, wakamwabudu \nd Bwana\nd*, kwa kuwa hilo ndilo mmekuwa mkiomba.” Kwa hiyo Mose na Aroni wakaondolewa mbele ya Farao.

EXO 10:12 Removed trailing space in v~: Basi \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nyoosha mkono wako juu ya Misri ili kundi la nzige liweze kuingia juu ya nchi na kutafuna kila kitu kiotacho katika mashamba na kila kitu kilichosazwa na ile mvua ya mawe.”

EXO 10:13 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akanyoosha fimbo yake juu ya Misri, \nd Bwana\nd* akauleta upepo wa mashariki ukavuma katika nchi yote mchana wote na usiku kucha, kufikia asubuhi upepo ukawa umeleta nzige.

EXO 10:14 Removed trailing space in v~: Wakaivamia Misri yote na kukaa kila eneo la nchi kwa wingi. Kamwe hapajapata kuwepo pigo la nzige kama hilo, wala halitakuwepo tena.

EXO 10:15 Removed trailing space in v~: Wakafunika ardhi yote mpaka ardhi ikawa nyeusi. Wakatafuna kile chote kilichokuwa kimebakizwa na ile mvua ya mawe, kila kitu kiotacho mashambani pamoja na matunda kwenye miti. Hakuna kitu chochote cha kijani kilichosalia katika miti au mmea katika nchi yote ya Misri.

EXO 10:16 Removed trailing space in v~: Farao akawaita Mose na Aroni kwa haraka na kuwaambia, “Nimetenda dhambi dhidi ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu na dhidi yenu pia.

EXO 10:17 Removed trailing space in v~: Sasa unisamehe dhambi yangu mara moja tena na umwombe \nd Bwana\nd* Mungu wako aondoe pigo hili baya kwangu.”

EXO 10:18 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akaondoka kwa Farao akamwomba \nd Bwana\nd*.

EXO 10:19 Removed trailing space in v~: Naye \nd Bwana\nd* akaugeuza upepo ukavuma kutoka magharibi, wenye nguvu nyingi, ambao uliwaondoa wale nzige na kuwapeleka kwenye Bahari ya Shamu. Hakuna nzige hata mmoja aliyebaki popote katika nchi ya Misri.

EXO 10:20 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, wala hakuwaachia Waisraeli waondoke.

EXO 10:20 Removed trailing space in s1: Pigo La Tisa: Giza

EXO 10:21 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nyoosha mkono wako kuelekea angani ili giza litande katika nchi ya Misri, giza ambalo watu wanaweza kulipapasa na kulihisi.”

EXO 10:22 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akaunyoosha mkono wake kuelekea angani, na giza nene likafunika pote katika nchi ya Misri kwa muda wa siku tatu.

EXO 10:23 Removed trailing space in v~: Hakuna mtu yeyote aliyeweza kumwona mwenzake, wala kuondoka mahali alipokuwa kwa muda wa siku tatu. Lakini Waisraeli wote walikuwa na mwanga katika maeneo yao waliyokuwa wanaishi.

EXO 10:24 Removed trailing space in v~: Ndipo Farao akamwita Mose na kusema, “Nendeni, mkamwabudu \nd Bwana\nd*. Hata wanawake na watoto wenu mwaweza kwenda nao pia, lakini kondoo, mbuzi na ngʼombe wenu waacheni.”

EXO 10:25 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akasema, “Huna budi kuturuhusu tuwe na dhabihu na sadaka za kuteketezwa za kutoa mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wetu.

EXO 10:26 Removed trailing space in v~: Sisi ni lazima tuondoke na mifugo yetu pia, wala hakuna ukwato utakaoachwa nyuma. Inatupasa kutumia baadhi ya hiyo mifugo katika kumwabudu \nd Bwana\nd* Mungu wetu, kwa kuwa mpaka tutakapofika huko hatutakuwa tumefahamu ni nini tutakachotumia katika kumwabudu \nd Bwana\nd*.”

EXO 10:27 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, hakuwa radhi kuwaachia waondoke.

EXO 10:28 Removed trailing space in v~: Farao akamwambia Mose, “Ondoka mbele yangu! Hakikisha kuwa hutakuja mbele yangu tena! Siku ile utakapouona uso wangu utakufa.”

EXO 10:29 Removed trailing space in v~: Mose akamjibu, “Iwe kama ulivyosema! Kamwe sitauona uso wako tena.”

EXO 11:0 Extra space after chapter number

EXO 11:0 Removed trailing space in c: 11

EXO 11:0 Removed trailing space in s1: Pigo La Kumi: Kuuawa Wazaliwa Wa Kwanza

EXO 11:1 Removed trailing space in v~: Basi \nd Bwana\nd* alikuwa amemwambia Mose, “Nitaleta pigo moja zaidi kwa Farao na katika nchi ya Misri. Baada ya hilo, atawaacha mwondoke hapa na atakapofanya hivyo, atawafukuza mtoke kabisa.

EXO 11:2 Removed trailing space in v~: Waambie watu wote waume kwa wake wawaombe majirani zao vitu vya fedha na vya dhahabu.”

EXO 11:3 Removed trailing space in v~: (\nd Bwana\nd* akawafanya Wamisri wawe na moyo wa ukarimu kwa Waisraeli, naye Mose mwenyewe akaheshimiwa sana na maafisa wa Farao na watu wote katika nchi ya Misri.)

EXO 11:4 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akasema, “Hili ndilo \nd Bwana\nd* asemalo: ‘Panapo usiku wa manane Mimi nitapita katika nchi yote ya Misri.

EXO 11:5 Removed trailing space in v~: Kila mwanaume kifungua mimba katika Misri atakufa, kuanzia mzaliwa wa kwanza wa kiume wa Farao, aketiye penye kiti cha ufalme, hadi mzaliwa wa kwanza wa kiume wa mtumwa wa kike, anayesaga nafaka kwa jiwe, pamoja na kila mzaliwa wa kwanza wa mifugo.

EXO 11:6 Removed trailing space in v~: Patakuwepo kilio kikubwa katika nchi yote ya Misri, kilio kibaya ambacho hakijakuwepo wala kamwe hakitakuwepo tena.

EXO 11:7 Removed trailing space in v~: Lakini miongoni mwa Waisraeli hakuna hata mbwa atakayembwekea mwanadamu wala mnyama yeyote.’ Ndipo mtakapojua kuwa \nd Bwana\nd* huweka tofauti kati ya Misri na Israeli.

EXO 11:8 Removed trailing space in v~: Maafisa hawa wako wote watanijia, wakisujudu mbele yangu, wakisema, ‘Ondoka, wewe pamoja na watu wako wote wanaokufuata!’ Baada ya haya nitaondoka.” Kisha Mose, huku akiwa amewaka hasira, akamwacha Farao.

EXO 11:9 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alikuwa amemwambia Mose, “Farao atakataa kukusikiliza, ili maajabu yangu yapate kuongezeka katika nchi ya Misri.”

EXO 11:10 Removed trailing space in v~: Mose na Aroni wakafanya maajabu haya yote mbele ya Farao, lakini \nd Bwana\nd* akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, wala hakuwaachia Waisraeli waondoke katika nchi yake.

EXO 12:0 Extra space after chapter number

EXO 12:0 Removed trailing space in c: 12

EXO 12:0 Removed trailing space in s1: Pasaka

EXO 12:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose na Aroni katika nchi ya Misri,

EXO 12:2 Removed trailing space in v~: “Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, yaani mwezi wa kwanza wa mwaka wenu.

EXO 12:3 Removed trailing space in v~: Iambie jumuiya yote ya Israeli kwamba katika siku ya kumi ya mwezi huu, kila mtu atatwaa mwana-kondoo mmoja kwa ajili ya familia yake, mmoja kwa kila nyumba.

EXO 12:4 Removed trailing space in v~: Ikiwa nyumba yoyote ina watu wachache wasioweza kumaliza huyo mwana-kondoo mzima, nyumba hiyo itabidi ishirikiane na nyumba ya jirani wa karibu, baada ya kuzingatia idadi ya watu waliomo. Mtaangalia ni kiasi gani cha nyama kitahitajika kulingana na mahitaji ya kila mtu.

EXO 12:5 Removed trailing space in v~: Wanyama mtakaowachagua, lazima wawe wa kiume wa umri wa mwaka mmoja wasiokuwa na dosari, mwaweza kuwachukua kati ya kondoo au mbuzi.

EXO 12:6 Removed trailing space in v~: Tunzeni wanyama hao mpaka siku ya kumi na nne ya mwezi, ambapo lazima watu wa jumuiya yote ya Israeli wachinje wanyama hao wakati wa jioni.

EXO 12:7 Removed trailing space in v~: Ndipo watakapochukua baadhi ya hiyo damu na kuipaka kwenye vizingiti vya juu na miimo ya milango ya nyumba ambamo watakula wana-kondoo hao.

EXO 12:8 Removed trailing space in v~: Usiku huo huo watakula nyama iliyookwa kwenye moto, pamoja na mboga chungu za majani na mikate isiyotiwa chachu.

EXO 12:9 Removed trailing space in v~: Msile nyama mbichi wala iliyochemshwa, lakini iwe imeokwa kwenye moto, kichwa, miguu na nyama zake za ndani.

EXO 12:10 Removed trailing space in v~: Msibakize nyama yoyote mpaka asubuhi; nazo kama zitabakia mpaka asubuhi, lazima mziteketeze kwa moto.

EXO 12:11 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo mtakavyokula: Mtajifunga mikanda viunoni, mtakuwa mmevaa viatu vyenu miguuni na kushika fimbo zenu mkononi mwenu. Mle kwa haraka; hii ni Pasaka ya \nd Bwana\nd*.

EXO 12:12 Removed trailing space in v~: “Usiku huo huo nitapita katika nchi yote ya Misri na kumuua kila mzaliwa wa kwanza, wa wanadamu na wa wanyama, nami nitaihukumu miungu yote ya Misri. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

EXO 12:13 Removed trailing space in v~: Damu itakuwa ishara kwa ajili yenu ya kuonyesha nyumba ambazo mtakuwamo; nami nitakapoiona damu, nitapita juu yenu. Hakuna pigo la uharibifu litakalowagusa ninyi nitakapoipiga Misri.

EXO 12:14 Removed trailing space in v~: “Siku hii itakuwa kumbukumbu kwenu, mtaiadhimisha kuwa sikukuu kwa \nd Bwana\nd*, katika vizazi vyenu vyote: mtaishika kuwa amri ya kudumu.

EXO 12:15 Removed trailing space in v~: Kwa siku saba mtakula mikate isiyotiwa chachu. Katika siku ya kwanza mtaondoa chachu yote ndani ya nyumba zenu, kwa maana yeyote atakayekula chochote chenye chachu kuanzia siku ya kwanza hadi ya saba lazima akatiliwe mbali kutoka Israeli.

EXO 12:16 Removed trailing space in v~: Katika siku ya kwanza mtakuwa na kusanyiko takatifu, na kusanyiko jingine katika siku ya saba. Katika siku hizo msifanye kazi kamwe isipokuwa kutayarisha chakula cha kila mmoja; hilo ndilo tu mtakalofanya.

EXO 12:17 Removed trailing space in v~: “Mtaadhimisha Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu, kwa sababu hiyo ndiyo siku ile niliyovitoa vikosi vyenu kutoka Misri. Mtaiadhimisha siku hii kwa vizazi vyenu vyote kuwa amri ya kudumu.

EXO 12:18 Removed trailing space in v~: Katika mwezi wa kwanza mtakula mikate isiyotiwa chachu, kuanzia jioni ya siku ya kumi na nne hadi jioni ya siku ya ishirini na moja.

EXO 12:19 Removed trailing space in v~: Kwa muda wa siku saba isionekane chachu yoyote katika nyumba zenu. Yeyote alaye chochote chenye chachu ndani yake, lazima akatiliwe mbali kutoka jumuiya ya Israeli, akiwa ni mgeni au mzawa.

EXO 12:20 Removed trailing space in v~: Msile chochote kilichotiwa chachu. Popote muishipo, ni lazima mle mikate isiyotiwa chachu.”

EXO 12:21 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akawaita wazee wote wa Israeli na kuwaambia, “Nendeni mara moja mkachague wanyama kwa ajili ya jamaa zenu, mkachinje mwana-kondoo wa Pasaka.

EXO 12:22 Removed trailing space in v~: Chukueni kitawi cha hisopo, kichovyeni kwenye damu iliyopo kwenye sinia na kuipaka baadhi ya hiyo damu kwenye vizingiti na kwenye miimo yote miwili ya milango. Mtu yeyote asitoke nje ya mlango wa nyumba yake mpaka asubuhi.

EXO 12:23 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* apitapo katika nchi yote kuwapiga Wamisri, ataiona damu juu ya vizingiti na kwenye miimo ya milango, naye atapita juu, wala hatamruhusu mwangamizi kuingia katika nyumba zenu na kuwapiga ninyi.

EXO 12:24 Removed trailing space in v~: “Shikeni maagizo haya yawe kanuni ya kudumu kwenu na kwa ajili ya wazao wenu.

EXO 12:25 Removed trailing space in v~: Mtakapoingia katika nchi \nd Bwana\nd* atakayowapa kama alivyoahidi, shikeni desturi hii.

EXO 12:26 Removed trailing space in v~: Watoto wenu watakapowauliza, ‘Sikukuu hii ina maana gani kwenu?’

EXO 12:27 Removed trailing space in v~: Basi waambieni, ‘Hii ni dhabihu ya Pasaka kwa \nd Bwana\nd*, ambaye alipita juu ya nyumba za Waisraeli katika nchi ya Misri na hakudhuru nyumba zetu alipowapiga Wamisri.’ ” Ndipo watu wa Israeli waliposujudu na kuabudu.

EXO 12:28 Removed trailing space in v~: Waisraeli wakafanya kama vile \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose na Aroni.

EXO 12:29 Removed trailing space in v~: Ilipofika usiku wa manane, \nd Bwana\nd* akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika Misri, kuanzia mzaliwa wa kwanza wa Farao, mrithi wa kiti cha ufalme, hadi mzaliwa wa kwanza wa mfungwa, aliyekuwa gerezani, na wazaliwa wa kwanza wa mifugo yote pia.

EXO 12:30 Removed trailing space in v~: Farao, na maafisa wake wote, na Wamisri wote wakaamka usiku, na kulikuwa na kilio kikubwa katika nchi ya Misri, kwa kuwa haikuwepo nyumba ambayo hakufa mtu.

EXO 12:30 Removed trailing space in s1: Kutoka

EXO 12:31 Removed trailing space in v~: Wakati huo Farao akawaita Mose na Aroni na kuwaambia, “Ondokeni! Tokeni kwa watu wangu, ninyi pamoja na Waisraeli! Nendeni mkamwabudu \nd Bwana\nd* kama mlivyoomba.

EXO 12:32 Removed trailing space in v~: Chukueni makundi yenu ya kondoo na mbuzi pamoja na ngʼombe, kama mlivyosema, nanyi mwende zenu. Nanyi pia mnibariki.”

EXO 12:33 Removed trailing space in v~: Wamisri wakawahimiza Waisraeli waondoke kwa haraka na kuacha nchi yao. Kwa kuwa walisema, “La sivyo, tutakufa wote!”

EXO 12:34 Removed trailing space in v~: Hivyo watu wakachukua donge lao la unga kabla ya kutiwa chachu, wakaweka ndani ya mabakuli ya kukandia, wakayaviringisha katika vitambaa na kuyabeba mabegani mwao.

EXO 12:35 Removed trailing space in v~: Waisraeli wakafanya kama Mose alivyowaelekeza, nao wakawaomba Wamisri wawapatie vitu vya fedha, dhahabu na nguo.

EXO 12:36 Removed trailing space in v~: Basi \nd Bwana\nd* alikuwa amewafanya Wamisri kuwa wakarimu kwa hawa watu, wakawapatia Waisraeli vile walivyotaka kwao; kwa hiyo wakawateka nyara Wamisri.

EXO 12:37 Removed trailing space in v~: Waisraeli wakasafiri kutoka Ramesesi mpaka Sukothi. Walikuwepo wanaume wapatao 600,000 waendao kwa miguu bila kuhesabu wanawake na watoto.

EXO 12:38 Removed trailing space in v~: Watu wengine wengi wakafuatana nao, pamoja na makundi makubwa ya mifugo wakiwemo kondoo, mbuzi na ngʼombe.

EXO 12:39 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza maandazi yasiyotiwa chachu kwa ule unga uliokandwa waliokuwa wameutoa Misri, donge hilo la unga halikuwa limetiwa chachu, kwa kuwa walikuwa wameondolewa Misri kwa haraka nao hawakuwa na muda wa kuandaa chakula chao.

EXO 12:40 Removed trailing space in v~: Waisraeli walikuwa wameishi Misri kwa muda wa miaka 430.

EXO 12:41 Removed trailing space in v~: Ilikuwa ni siku ya mwisho ya hiyo miaka 430, vikosi vyote vya \nd Bwana\nd* vilipokuwa vimeondoka Misri.

EXO 12:42 Removed trailing space in v~: Kwa sababu \nd Bwana\nd* aliutenga usiku ule ili kuwatoa Waisraeli katika nchi ya Misri, katika usiku huu Waisraeli wote wanapaswa kuadhimisha kwa kukesha ili kumheshimu \nd Bwana\nd* katika vizazi vijavyo.

EXO 12:42 Removed trailing space in s1: Masharti Kwa Ajili Ya Pasaka

EXO 12:43 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose na Aroni, “Haya ndiyo masharti kwa ajili ya Pasaka:

EXO 12:43 Removed trailing space in p~: “Mgeni hataruhusiwa kula Pasaka.

EXO 12:44 Removed trailing space in v~: Mtumwa yeyote ambaye mmemnunua aweza kuila kama mmemtahiri,

EXO 12:45 Removed trailing space in v~: lakini kibarua yeyote au msafiri haruhusiwi kula.

EXO 12:46 Removed trailing space in v~: “Sharti iliwe ndani ya nyumba; msichukue nyama yoyote nje ya nyumba hiyo. Msiuvunje mfupa wowote.

EXO 12:47 Removed trailing space in v~: Jumuiya yote ya Israeli ni lazima waiadhimishe Pasaka hiyo.

EXO 12:48 Removed trailing space in v~: “Mgeni aishiye miongoni mwenu ambaye anataka kuadhimisha Pasaka ya \nd Bwana\nd* ni lazima wanaume wote waliomo nyumbani mwake wawe wametahiriwa, ndipo aweze kushiriki kama mzawa. Mwanaume yeyote asiyetahiriwa haruhusiwi kuila.

EXO 12:49 Removed trailing space in v~: Sheria iyo hiyo itamuhusu mzawa na mgeni anayeishi miongoni mwenu.”

EXO 12:50 Removed trailing space in v~: Waisraeli wote walifanya kama vile \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose na Aroni.

EXO 12:51 Removed trailing space in v~: Siku ile ile \nd Bwana\nd* akawatoa Waisraeli katika nchi ya Misri kwa vikosi vyao.

EXO 13:0 Extra space after chapter number

EXO 13:0 Removed trailing space in c: 13

EXO 13:0 Removed trailing space in s1: Kuwekwa Wakfu Kwa Wazaliwa Wa Kwanza

EXO 13:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

EXO 13:2 Removed trailing space in v~: “Niwekeeni wakfu kila mzaliwa wa kwanza wa kiume. Kila mtoto wa kwanza aliye kifungua tumbo miongoni mwa Waisraeli ni mali yangu, akiwa wa mwanadamu au wa mnyama.”

EXO 13:3 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akawaambia watu, “Ikumbukeni siku hii, siku ambayo mlitoka katika nchi ya Misri, katika nchi ya utumwa, kwa sababu \nd Bwana\nd* aliwatoa humo kwa mkono wenye nguvu. Msile chochote kilichotiwa chachu.

EXO 13:4 Removed trailing space in v~: Leo, katika mwezi wa Abibu,\f + \fr 13:4 \ft Abibu ni jina la mwezi wa kwanza kwa Wayahudi, ambao ni mwezi wa nne katika kalenda yetu.\f* mnatoka.

EXO 13:5 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* atakapokuleta katika nchi ya Wakanaani, Wahiti, Waamori, Wahivi na Wayebusi, nchi aliyowaapia baba zako kukupa, nchi itiririkayo maziwa na asali, utaiadhimisha sikukuu hii katika mwezi huu:

EXO 13:6 Removed trailing space in v~: Kwa siku saba utakula mikate isiyotiwa chachu na katika siku ya saba utamfanyia \nd Bwana\nd* sikukuu.

EXO 13:7 Removed trailing space in v~: Kwa muda wa siku saba utakula mikate isiyotiwa chachu, pasionekane kitu chochote kilicho na chachu miongoni mwako, wala chachu yoyote isionekane popote ndani ya mipaka yako.

EXO 13:8 Removed trailing space in v~: Siku ile utamwambia mwanao, ‘Nafanya hivi kwa sababu ya jambo ambalo \nd Bwana\nd* alinitendea nilipotoka katika nchi ya Misri.’

EXO 13:9 Removed trailing space in v~: Adhimisho hili, litakuwa kama alama kwenye mkono wako na ukumbusho katika paji lako la uso, kwamba sheria ya \nd Bwana\nd* inapaswa iwe kinywani mwako. Kwa kuwa \nd Bwana\nd* alikutoa katika nchi ya Misri kwa mkono wake wenye nguvu.

EXO 13:10 Removed trailing space in v~: Ni lazima uishike amri hii kwa wakati uliopangwa mwaka baada ya mwaka.

EXO 13:11 Removed trailing space in v~: “Baada ya \nd Bwana\nd* kukuingiza katika nchi ya Wakanaani na kukupa nchi hiyo, kama alivyokuahidi kwa kiapo na kwa baba zako,

EXO 13:12 Removed trailing space in v~: inakupasa kumtolea \nd Bwana\nd* mzaliwa wa kwanza wa kila tumbo. Wazaliwa wote wa kwanza wa kiume wa mifugo yako ni mali ya \nd Bwana\nd*.

EXO 13:13 Removed trailing space in v~: Kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana-kondoo, lakini kama hukumkomboa, utamvunja shingo yake. Kila mzaliwa wa kwanza mwanaume miongoni mwa wana wenu utamkomboa.

EXO 13:14 Removed trailing space in v~: “Katika siku zijazo, mwanao akikuuliza, ‘Hii ina maana gani?’ Mwambie, ‘Kwa mkono wenye nguvu \nd Bwana\nd* alitutoa katika nchi ya Misri, kutoka nchi ya utumwa.

EXO 13:15 Removed trailing space in v~: Farao alipokataa kwa ukaidi kuturuhusu kuondoka, \nd Bwana\nd* aliua kila mzaliwa wa kwanza wa Wamisri, mwanadamu na wa mnyama. Hii ndiyo sababu ninatoa dhabihu kwa \nd Bwana\nd* mzaliwa wa kwanza wa kiume, wa kila tumbo na kumkomboa kila mzaliwa wa kwanza wa wana wangu.’

EXO 13:16 Removed trailing space in v~: Jambo hili litakuwa kama ishara kwenye mkono wako na kama alama kwenye paji la uso wako, kwamba \nd Bwana\nd* alikutoa katika nchi ya Misri kwa mkono wake wenye nguvu.”

EXO 13:16 Removed trailing space in s1: Nguzo Ya Wingu Na Moto

EXO 13:17 Removed trailing space in v~: Farao alipowaachia watu waende, Mungu hakuwaongoza kufuata njia ipitiayo katika nchi ya Wafilisti, ingawa njia hiyo ilikuwa fupi zaidi. Kwa maana Mungu alisema, “Wakikabiliana na vita, wanaweza kubadili mawazo yao na kurudi Misri.”

EXO 13:18 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mungu akawaongoza watu kupitia njia ya kuzunguka kupitia jangwani, kuelekea Bahari ya Shamu. Waisraeli walipanda kutoka nchi ya Misri wakiwa wamejiandaa kwa vita.

EXO 13:19 Removed trailing space in v~: Mose akachukua mifupa ya Yosefu kwa sababu Yosefu alikuwa amewaapisha wana wa Israeli. Alikuwa amewaambia, “Hakika Mungu atakuja kuwasaidia, nanyi ni lazima mwiichukue mifupa yangu mwende nayo kutoka mahali hapa.”

EXO 13:20 Removed trailing space in v~: Baada ya Waisraeli kuondoka Sukothi wakapiga kambi huko Ethamu pembeni mwa jangwa.

EXO 13:21 Removed trailing space in v~: Wakati wa mchana \nd Bwana\nd* aliwatangulia kwa nguzo ya wingu kuwaongoza katika njia yao, na wakati wa usiku aliwatangulia kwa nguzo ya moto kuwaangazia, ili waweze kusafiri mchana au usiku.

EXO 13:22 Removed trailing space in v~: Ile nguzo ya wingu wakati wa mchana au ile nguzo ya moto wakati wa usiku haikuondoka mahali pake mbele ya watu.

EXO 14:0 Extra space after chapter number

EXO 14:0 Removed trailing space in c: 14

EXO 14:0 Removed trailing space in s1: Kuvuka Bahari Ya Shamu

EXO 14:1 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

EXO 14:2 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli wageuke nyuma na wapige kambi karibu na Pi-Hahirothi, kati ya Migdoli na bahari. Watapiga kambi kando ya bahari, mkabala na Baal-Sefoni.

EXO 14:3 Removed trailing space in v~: Farao atafikiri kwamba, ‘Hao Waisraeli wanatangatanga katika nchi kwa kuchanganyikiwa, nalo jangwa limewafungia.’

EXO 14:4 Removed trailing space in v~: Nami nitaufanya moyo wa Farao mgumu, naye atawafuatilia. Lakini nitajipatia utukufu kwa ajili yangu mwenyewe kupitia Farao na jeshi lake lote, nao Wamisri watajua kuwa mimi ndimi \nd Bwana\nd*.” Kwa hiyo Waisraeli wakafanya hivyo.

EXO 14:5 Removed trailing space in v~: Mfalme wa Misri alipoambiwa kuwa Waisraeli wamekimbia, Farao na maafisa wake wakabadili nia zao kuhusu Waisraeli, wakasema, “Tumefanya nini? Tumewaachia Waisraeli waende zao na tumeukosa utumishi wao!”

EXO 14:6 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo akaandaliwa gari lake la vita, naye akaenda pamoja na jeshi lake.

EXO 14:7 Removed trailing space in v~: Akachukua magari bora mia sita, pamoja na magari mengine yote ya Misri, pamoja na maafisa wa magari hayo yote.

EXO 14:8 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akaufanya mgumu moyo wa Farao, mfalme wa Misri, kwa hiyo akawafuatia Waisraeli, waliokuwa wakiondoka Misri kwa ujasiri.

EXO 14:9 Removed trailing space in v~: Nao Wamisri, yaani farasi wote wa Farao na magari ya vita, wapanda farasi na vikosi vya askari, wakawafuatia Waisraeli, wakawakuta karibu na Pi-Hahirothi, mkabala na Baal-Sefoni walipokuwa wamepiga kambi kando ya bahari.

EXO 14:10 Removed trailing space in v~: Farao alipokaribia, Waisraeli wakainua macho yao, wakawaona Wamisri wakija nyuma yao. Wakashikwa na hofu, wakamlilia \nd Bwana\nd*.

EXO 14:11 Removed trailing space in v~: Wakamwambia Mose, “Je, ni kwamba hayakuwako makaburi huko Misri hata umetuleta tufe huku jangwani? Umetufanyia nini kututoa Misri?

EXO 14:12 Removed trailing space in v~: Hatukukuambia tulipokuwa huko Misri, tuache tuwatumikie Wamisri? Ingekuwa vyema zaidi kwetu kuwatumikia Wamisri kuliko kufa jangwani!”

EXO 14:13 Removed trailing space in v~: Mose akawajibu Waisraeli, “Msiogope. Simameni imara, nanyi mtauona wokovu \nd Bwana\nd* atakaowapatia leo. Hao Wamisri mnaowaona leo kamwe hamtawaona tena.

EXO 14:14 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* atawapigania ninyi, nanyi mnatakiwa kutulia tu.”

EXO 14:15 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Kwa nini wewe unanililia? Waambie Waisraeli waendelee mbele.

EXO 14:16 Removed trailing space in v~: Inua fimbo yako na unyooshe mkono wako juu ya bahari ili kuyagawa maji, hivyo kwamba Waisraeli wapate kupita mahali pakavu baharini.

EXO 14:17 Removed trailing space in v~: Nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu kusudi waingie baharini wakiwafuatia. Nami nitajipatia utukufu kupitia Farao pamoja na jeshi lake lote, kupitia magari yake ya vita na wapanda farasi wake.

EXO 14:18 Removed trailing space in v~: Nao Wamisri watajua kwamba Mimi ndimi \nd Bwana\nd* nitakapojipatia utukufu kupitia Farao, magari yake ya vita na wapanda farasi wake.”

EXO 14:19 Removed trailing space in v~: Ndipo malaika wa Mungu, aliyekuwa akisafiri mbele ya jeshi la Israeli, akaondoka akakaa nyuma yao. Pia ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao na kusimama nyuma,

EXO 14:20 Removed trailing space in v~: ikakaa kati ya majeshi ya Misri na Israeli. Usiku kucha wingu likaleta giza upande mmoja na nuru kwa upande mwingine, kwa hiyo hakuna aliyemkaribia mwenzake usiku kucha.

EXO 14:21 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akanyoosha mkono wake juu ya bahari, naye \nd Bwana\nd* akayasukuma maji ya bahari nyuma kwa upepo mkali wa mashariki usiku ule wote na kupafanya nchi kavu. Maji yakagawanyika,

EXO 14:22 Removed trailing space in v~: nao Waisraeli wakapita baharini mahali pakavu, maji yakiwa ukuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto.

EXO 14:23 Removed trailing space in v~: Wamisri wakawafuatia ndani ya bahari, pamoja na farasi wote wa Farao, magari ya vita na wapanda farasi.

EXO 14:24 Removed trailing space in v~: Karibia mapambazuko, \nd Bwana\nd* akaliangalia jeshi la Wamisri kutoka ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha.

EXO 14:25 Removed trailing space in v~: Mungu akayaondoa magurudumu ya magari yao, kwa hivyo wakayaendesha kwa shida. Nao Wamisri wakasema, “Tuachane na Waisraeli! \nd Bwana\nd* anawapigania dhidi ya Misri.”

EXO 14:25 Removed trailing space in s1: Wafuatiaji Wazama

EXO 14:26 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nyoosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudiane yawafunike Wamisri, magari yao ya vita na wapanda farasi wao.”

EXO 14:27 Removed trailing space in v~: Mose akanyoosha mkono wake juu ya bahari, wakati wa mapambazuko bahari ikarudiana na kuwa kama kawaida. Wamisri wakajaribu kuyakimbia maji, lakini \nd Bwana\nd* akawasukumia ndani ya bahari.

EXO 14:28 Removed trailing space in v~: Maji yakarudiana na kuyafunika magari ya vita na wapanda farasi pamoja na jeshi lote la Farao lililokuwa limewafuata Waisraeli ndani ya bahari. Hakuna hata mmoja wao aliyenusurika.

EXO 14:29 Removed trailing space in v~: Lakini Waisraeli wakapita baharini mahali pakavu, ukiwepo ukuta wa maji upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto.

EXO 14:30 Removed trailing space in v~: Siku ile \nd Bwana\nd* akawaokoa Waisraeli kutoka mikononi mwa Wamisri, nao Waisraeli wakawaona Wamisri wamelala ufuoni mwa bahari wakiwa wamekufa.

EXO 14:31 Removed trailing space in v~: Basi Waisraeli walipoona uwezo mkubwa \nd Bwana\nd* aliodhihirisha dhidi ya Wamisri, watu wakamwogopa \nd Bwana\nd* na wakaweka tumaini lao kwake na kwa Mose mtumishi wake.

EXO 15:0 Extra space after chapter number

EXO 15:0 Removed trailing space in c: 15

EXO 15:0 Removed trailing space in s1: Wimbo Wa Mose Na Miriamu

EXO 15:1 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose na Waisraeli wakamwimbia \nd Bwana\nd* wimbo huu:

EXO 15:1 Removed trailing space in p~: “Nitamwimbia \nd Bwana\nd*,

EXO 15:1 Removed trailing space in p~: kwa kuwa ametukuzwa sana.

EXO 15:1 Removed trailing space in p~: Farasi na mpanda farasi

EXO 15:1 Removed trailing space in p~: amewatosa baharini.

EXO 15:2 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* ni nguvu zangu na wimbo wangu;

EXO 15:2 Removed trailing space in p~: amekuwa wokovu wangu.

EXO 15:2 Removed trailing space in p~: Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu,

EXO 15:2 Removed trailing space in p~: Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza.

EXO 15:3 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* ni shujaa wa vita;

EXO 15:3 Removed trailing space in p~: \nd Bwana\nd* ndilo jina lake.

EXO 15:4 Removed trailing space in v~: Magari ya vita ya Farao na jeshi lake

EXO 15:4 Removed trailing space in p~: amewatosa baharini.

EXO 15:4 Removed trailing space in p~: Maafisa wa Farao walio bora sana

EXO 15:4 Removed trailing space in p~: wamezamishwa katika Bahari ya Shamu.

EXO 15:5 Removed trailing space in v~: Maji yenye kina yamewafunika,

EXO 15:5 Removed trailing space in p~: wamezama mpaka vilindini kama jiwe.

EXO 15:6 Removed trailing space in v~: “Mkono wako wa kuume, Ee \nd Bwana\nd*

EXO 15:6 Removed trailing space in p~: ulitukuka kwa uweza.

EXO 15:6 Removed trailing space in p~: Mkono wako wa kuume, Ee \nd Bwana\nd*,

EXO 15:6 Removed trailing space in p~: ukamponda adui.

EXO 15:7 Removed trailing space in v~: Katika ukuu wa utukufu wako,

EXO 15:7 Removed trailing space in p~: ukawaangusha chini wale waliokupinga.

EXO 15:7 Removed trailing space in p~: Uliachia hasira yako kali,

EXO 15:7 Removed trailing space in p~: ikawateketeza kama kapi.

EXO 15:8 Removed trailing space in v~: Kwa pumzi ya pua zako

EXO 15:8 Removed trailing space in p~: maji yalijilundika.

EXO 15:8 Removed trailing space in p~: Mawimbi ya maji yakasimama imara kama ukuta,

EXO 15:8 Removed trailing space in p~: vilindi vikagandamana ndani ya moyo wa bahari.

EXO 15:9 Removed trailing space in v~: “Adui alijivuna,

EXO 15:9 Removed trailing space in p~: ‘Nitawafuatia, nitawapata.

EXO 15:9 Removed trailing space in p~: Nitagawanya nyara;

EXO 15:9 Removed trailing space in p~: nitajishibisha kwa wao.

EXO 15:9 Removed trailing space in p~: Nitafuta upanga wangu

EXO 15:9 Removed trailing space in p~: na mkono wangu utawaangamiza.’

EXO 15:10 Removed trailing space in v~: Lakini ulipuliza kwa pumzi yako,

EXO 15:10 Removed trailing space in p~: bahari ikawafunika.

EXO 15:10 Removed trailing space in p~: Wakazama kama risasi

EXO 15:10 Removed trailing space in p~: kwenye maji makuu.

EXO 15:11 Removed trailing space in v~: “Ni nani miongoni mwa miungu aliye kama wewe, Ee \nd Bwana\nd*?

EXO 15:11 Removed trailing space in p~: Ni nani kama Wewe:

EXO 15:11 Removed trailing space in p~: uliyetukuka katika utakatifu,

EXO 15:11 Removed trailing space in p~: utishaye katika utukufu,

EXO 15:11 Removed trailing space in p~: ukitenda maajabu?

EXO 15:12 Removed trailing space in v~: Uliunyoosha mkono wako wa kuume

EXO 15:12 Removed trailing space in p~: na nchi ikawameza.

EXO 15:13 Removed trailing space in v~: “Katika upendo wako usiokoma utawaongoza

EXO 15:13 Removed trailing space in p~: watu uliowakomboa.

EXO 15:13 Removed trailing space in p~: Katika nguvu zako utawaongoza

EXO 15:13 Removed trailing space in p~: mpaka makao yako matakatifu.

EXO 15:14 Removed trailing space in v~: Mataifa watasikia na kutetemeka,

EXO 15:14 Removed trailing space in p~: uchungu utawakamata watu wa Ufilisti.

EXO 15:15 Removed trailing space in v~: Wakuu wa Edomu wataogopa,

EXO 15:15 Removed trailing space in p~: viongozi wa Moabu watatetemeka kwa hofu,

EXO 15:15 Removed trailing space in p~: watu wa Kanaani watayeyuka,

EXO 15:16 Removed trailing space in v~: vitisho na hofu vitawaangukia.

EXO 15:16 Removed trailing space in p~: Kwa nguvu ya mkono wako

EXO 15:16 Removed trailing space in p~: watatulia kama jiwe,

EXO 15:16 Removed trailing space in p~: mpaka watu wako waishe kupita, Ee \nd Bwana\nd*,

EXO 15:16 Removed trailing space in p~: mpaka watu uliowanunua wapite.

EXO 15:17 Removed trailing space in v~: Utawaingiza na kuwapandikiza

EXO 15:17 Removed trailing space in p~: juu ya mlima wa urithi wako:

EXO 15:17 Removed trailing space in p~: hapo mahali, Ee \nd Bwana\nd*, ulipopafanya kuwa makao yako,

EXO 15:17 Removed trailing space in p~: mahali patakatifu, Ee \nd Bwana\nd*, ulipopajenga kwa mikono yako.

EXO 15:18 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* atatawala

EXO 15:18 Removed trailing space in p~: milele na milele.”

EXO 15:19 Removed trailing space in v~: Farasi wa Farao, magari yake ya vita na wapanda farasi wake walipoingia baharini, \nd Bwana\nd* aliyarudisha maji ya bahari yakawafunika, lakini wana wa Israeli walipita baharini mahali pakavu.

EXO 15:20 Removed trailing space in v~: Kisha Miriamu yule nabii mke, ndugu yake Aroni, akachukua matari mkononi mwake na wanawake wote wakamfuata na matari yao wakicheza.

EXO 15:21 Removed trailing space in v~: Miriamu akawaimbia:

EXO 15:21 Removed trailing space in p~: “Mwimbieni \nd Bwana\nd*,

EXO 15:21 Removed trailing space in p~: kwa maana ametukuka sana.

EXO 15:21 Removed trailing space in p~: Farasi na mpanda farasi

EXO 15:21 Removed trailing space in p~: amewatosa baharini.”

EXO 15:21 Removed trailing space in s1: Maji Ya Mara Na Elimu

EXO 15:22 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akawaongoza Israeli kutoka Bahari ya Shamu na kuingia katika Jangwa la Shuri. Kwa siku tatu walisafiri jangwani bila kupata maji.

EXO 15:23 Removed trailing space in v~: Walipofika Mara, hawakuweza kunywa maji yake kwa sababu yalikuwa machungu. (Ndiyo sababu mahali hapo panaitwa Mara\f + \fr 15:23 \ft Mara maana yake ni Chungu.\f*)

EXO 15:24 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo watu wakamnungʼunikia Mose, wakisema, “Tunywe nini?”

EXO 15:25 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akamlilia \nd Bwana\nd*, naye \nd Bwana\nd* akamwonyesha kipande cha mti. Akakitupa ndani ya maji, nayo maji yakawa matamu.

EXO 15:25 Removed trailing space in p~: Huko \nd Bwana\nd* akawapa amri na sheria na huko akawajaribu.

EXO 15:26 Removed trailing space in v~: Mungu akasema, “Kama mkisikiliza kwa bidii sauti ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu na kuyafanya yaliyo sawa machoni pake, kama mkiyatii maagizo yake na kuzishika amri zake zote, sitaleta juu yenu ugonjwa wowote niliowaletea Wamisri, kwa kuwa Mimi ndimi \nd Bwana\nd*, niwaponyaye.”

EXO 15:27 Removed trailing space in v~: Kisha wakafika Elimu, mahali palipokuwa na chemchemi kumi na mbili, na miti sabini ya mitende, wakapiga kambi huko karibu na maji.

EXO 16:0 Extra space after chapter number

EXO 16:0 Removed trailing space in c: 16

EXO 16:0 Removed trailing space in s1: Mana Na Kware

EXO 16:1 Removed trailing space in v~: Jumuiya yote ya Kiisraeli ikaondoka Elimu, wakafika Jangwa la Sini, lililokuwa kati ya Elimu na Sinai, siku ya kumi na tano ya mwezi wa pili baada ya kutoka Misri.

EXO 16:2 Removed trailing space in v~: Huko jangwani hiyo jumuiya yote wakawanungʼunikia Mose na Aroni.

EXO 16:3 Removed trailing space in v~: Waisraeli wakawaambia, “Laiti tungelikufa kwa mkono wa \nd Bwana\nd* huko Misri! Huko tuliketi tukizunguka masufuria ya nyama na tukala vyakula tulivyovitaka, lakini ninyi mmetuleta huku jangwani ili mpate kuua mkutano huu wote kwa njaa.”

EXO 16:4 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nitanyesha mikate kutoka mbinguni kwa ajili yenu. Watu watatoka kila siku na kukusanya kitakachowatosha kwa siku ile, kwa njia hii, nitawajaribu nione kama watafuata maelekezo yangu.

EXO 16:5 Removed trailing space in v~: Siku ya sita watatayarisha kile waletacho ndani, nacho kitakuwa mara mbili kuliko ya kile walichokusanya kila siku.”

EXO 16:6 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose na Aroni wakawaambia Waisraeli wote, “Jioni mtajua kwamba \nd Bwana\nd* ndiye aliwatoa Misri,

EXO 16:7 Removed trailing space in v~: kisha asubuhi mtauona utukufu wa \nd Bwana\nd*, kwa sababu amesikia manungʼuniko yenu dhidi yake. Sisi ni nani hata mtunungʼunikie?”

EXO 16:8 Removed trailing space in v~: Pia Mose akasema, “Mtajua kuwa alikuwa \nd Bwana\nd* wakati atakapowapa nyama mle ifikapo jioni na mikate yote mtakayohitaji asubuhi kwa sababu amesikia manungʼuniko yenu dhidi yake. Sisi ni nani? Hamnungʼuniki dhidi yetu, bali dhidi ya \nd Bwana\nd*.”

EXO 16:9 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akamwambia Aroni, “Iambie jumuiya yote ya Waisraeli kwamba, ‘Mje mbele zake \nd Bwana\nd*, kwa maana amesikia manungʼuniko yenu.’ ”

EXO 16:10 Removed trailing space in v~: Aroni alipokuwa akizungumza na jumuiya yote ya Waisraeli, wakatazama kuelekea jangwani, na huko wakaona utukufu wa \nd Bwana\nd* ukitokeza katika wingu.

EXO 16:11 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

EXO 16:12 Removed trailing space in v~: “Nimesikia manungʼuniko ya Waisraeli. Waambie, ‘Jioni mtakula nyama, na asubuhi mtashiba mikate. Ndipo mtajua ya kwamba Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.’ ”

EXO 16:13 Removed trailing space in v~: Jioni ile kware wakaja wakaifunika kambi na asubuhi kulikuwa na tabaka la umande kuzunguka kambi.

EXO 16:14 Removed trailing space in v~: Wakati umande ulipoondoka, vipande vidogo vidogo kama theluji vilionekana juu ya uso wa jangwa.

EXO 16:15 Removed trailing space in v~: Waisraeli walipoona, wakaambiana, “Hiki ni nini?” Kwa kuwa hawakujua kilikuwa kitu gani.

EXO 16:15 Removed trailing space in p~: Mose akawaambia, “Huu ndio mkate ambao \nd Bwana\nd* amewapa mle.

EXO 16:16 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo \nd Bwana\nd* alivyoamuru: ‘Kila mmoja akusanye kiasi anachohitaji. Chukueni pishi\f + \fr 16:16 \ft Pishi ni kipimo cha ujazo, kwa Kiebrania ni omeri, ambacho ni sawa na kilo mbili.\f* moja kwa kila mtu mliye naye katika hema yenu.’ ”

EXO 16:17 Removed trailing space in v~: Waisraeli wakafanya kama walivyoambiwa, baadhi yao wakakusanya zaidi, wengine pungufu.

EXO 16:18 Removed trailing space in v~: Nao walipopima katika pishi, yule aliyekusanya zaidi hakuwa na ziada, wala aliyekusanya kidogo hakupungukiwa. Kila mmoja alikusanya kiasi alichohitaji.

EXO 16:19 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akawaambia, “Mtu yeyote asibakize chochote mpaka asubuhi.”

EXO 16:20 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, wengine hawakuzingatia aliyosema Mose, wakahifadhi kiasi fulani mpaka asubuhi, lakini kile alichohifadhi kikajaa mabuu na kuanza kunuka. Kwa hiyo Mose akawakasirikia.

EXO 16:21 Removed trailing space in v~: Kila asubuhi, kila mmoja alikusanya kiasi alichohitaji na jua lilipokuwa kali, iliyeyuka.

EXO 16:22 Removed trailing space in v~: Siku ya sita, wakakusanya mara mbili, kiasi cha pishi mbili kwa kila mtu, nao viongozi wa jumuiya wakaja kumwarifu Mose.

EXO 16:23 Removed trailing space in v~: Mose akawaambia, “Hivi ndivyo alivyoagiza \nd Bwana\nd*: ‘Kesho itakuwa siku ya mapumziko, Sabato takatifu kwa \nd Bwana\nd*. Kwa hiyo okeni kile mnachotaka kuoka na mchemshe kile mnachotaka kuchemsha. Hifadhini chochote kinachobaki na mkiweke mpaka asubuhi.’ ”

EXO 16:24 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wakavihifadhi mpaka asubuhi, kama Mose alivyoagiza, na havikunuka wala kuwa na mabuu.

EXO 16:25 Removed trailing space in v~: Mose akawaambia, “Kuleni leo, kwa sababu leo ni Sabato kwa \nd Bwana\nd*. Hamtapata chochote juu ya nchi leo.

EXO 16:26 Removed trailing space in v~: Kwa siku sita mtakusanya, lakini siku ya saba, yaani Sabato, hakutakuwepo chochote.”

EXO 16:27 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, baadhi ya watu wakatoka kwenda kukusanya siku ya saba, lakini hawakupata chochote.

EXO 16:28 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Je, mtaacha kushika maagizo na maelekezo yangu mpaka lini?

EXO 16:29 Removed trailing space in v~: Fahamuni kuwa \nd Bwana\nd* amewapa ninyi Sabato, ndiyo sababu katika siku ya sita amewapa mikate ya siku mbili. Kila mmoja inampasa kukaa pale alipo katika siku ya saba. Hata mmoja haruhusiwi kutoka.”

EXO 16:30 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo watu wakapumzika siku ya saba.

EXO 16:31 Removed trailing space in v~: Watu wa Israeli wakaita ile mikate mana\f + \fr 16:31 \ft Mana maana yake ni mkate kutoka mbinguni.\f* Ilikuwa myeupe kama mbegu za mtama na ladha yake ilikuwa kama mkate mwembamba uliotengenezwa kwa asali.

EXO 16:32 Removed trailing space in v~: Mose akasema, “Hivi ndivyo alivyoagiza \nd Bwana\nd*: ‘Chukueni pishi ya mana na kuhifadhi kwa ajili ya vizazi vijavyo ili vione mikate niliyowapa mle jangwani nilipowatoa katika nchi ya Misri.’ ”

EXO 16:33 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akamwambia Aroni, “Chukua gudulia na uweke pishi moja ya mana ndani yake. Kisha uweke mbele za \nd Bwana\nd* ili kihifadhiwe kwa ajili ya vizazi vijavyo.”

EXO 16:34 Removed trailing space in v~: Kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose, hatimaye Aroni alikuja kuihifadhi ndani ya Sanduku la Ushuhuda.

EXO 16:35 Removed trailing space in v~: Waisraeli wakala mana kwa miaka arobaini, mpaka walipofika katika nchi iliyokaliwa na watu; walikula mana hadi walipofika mpakani mwa Kanaani.

EXO 16:36 Removed trailing space in v~: (Pishi moja ni sehemu ya kumi ya kipimo cha efa.\f + \fr 16:36 \ft Efa moja ni sawa na kilo 22.\f*)

EXO 17:0 Extra space after chapter number

EXO 17:0 Removed trailing space in c: 17

EXO 17:0 Removed trailing space in s1: Maji Kutoka Kwenye Mwamba

EXO 17:0 Removed trailing space in r: (Hesabu 20:1-13)

EXO 17:1 Removed trailing space in v~: Jumuiya yote ya Israeli ikaondoka kutoka Jangwa la Sini, ikisafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine kama \nd Bwana\nd* alivyoagiza. Wakapiga kambi huko Refidimu, lakini hapakuwa na maji ya watu kunywa.

EXO 17:2 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wakagombana na Mose wakisema, “Tupe maji ya kunywa.”

EXO 17:2 Removed trailing space in p~: Mose akajibu, “Mbona mnagombana nami? Kwa nini mnamjaribu \nd Bwana\nd*?”

EXO 17:3 Removed trailing space in v~: Lakini watu walikuwa na kiu huko, wakanungʼunika dhidi ya Mose, wakisema, “Kwa nini ulitutoa kule Misri, ukatuleta hapa utuue kwa kiu sisi, watoto wetu na mifugo yetu?”

EXO 17:4 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akamlilia \nd Bwana\nd*, akasema, “Niwafanyie nini watu hawa? Sasa wanakaribia kunipiga kwa mawe.”

EXO 17:5 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamjibu Mose, “Pita mbele ya watu. Wachukue pamoja nawe baadhi ya wazee wa Israeli, ichukue mkononi mwako ile fimbo uliyopiga nayo Mto Naili, nawe uende.

EXO 17:6 Removed trailing space in v~: Huko nitasimama mbele yako karibu na mwamba wa Horebu. Uupige mwamba na maji yatatoka ndani yake kwa ajili ya watu kunywa.” Kwa hiyo Mose akafanya haya mbele ya wazee wa Israeli.

EXO 17:7 Removed trailing space in v~: Naye akapaita mahali pale Masa,\f + \fr 17:7 \ft Masa maana yake ni Kujaribu.\f* na Meriba\f + \fr 17:7 \ft Meriba maana yake ni Kugombana.\f* kwa sababu Waisraeli waligombana na kumjaribu \nd Bwana\nd* wakisema, “Je, \nd Bwana\nd* yu pamoja nasi au la?”

EXO 17:7 Removed trailing space in s1: Vita Na Waamaleki

EXO 17:8 Removed trailing space in v~: Waamaleki wakaja na kuwashambulia Waisraeli huko Refidimu.

EXO 17:9 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia Yoshua, “Chagua baadhi ya watu wetu na uende kupigana na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilima nikiwa na fimbo ya Mungu mkononi mwangu.”

EXO 17:10 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Yoshua akapigana na Waamaleki kama Mose alivyomwagiza, nao Mose, Aroni na Huri wakapanda juu ya kilima.

EXO 17:11 Removed trailing space in v~: Ikawa wakati wote Mose alipokuwa amenyanyua mikono yake, Waisraeli walikuwa wakishinda, lakini kila aliposhusha mikono yake Waamaleki walishinda.

EXO 17:12 Removed trailing space in v~: Mikono ya Mose ilipochoka, wakachukua jiwe na kumpa alikalie. Aroni na Huri wakaishikilia juu mikono ya Mose, mmoja upande huu na mwingine upande huu. Wakaitegemeza mikono yake ikabaki thabiti mpaka jua lilipozama.

EXO 17:13 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Yoshua akalishinda jeshi la Waamaleki kwa upanga.

EXO 17:14 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Andika mambo haya katika kitabu ili yakumbukwe, na uhakikishe kwamba Yoshua amesikia, kwa sababu nitafuta kabisa kumbukumbu la Amaleki chini ya mbingu.”

EXO 17:15 Removed trailing space in v~: Mose akajenga madhabahu na kuiita Yehova Nisi.\f + \fr 17:15 \ft Yehova Nisi maana yake ni \+nd Bwana\+nd* ni Bendera yangu.\f*

EXO 17:16 Removed trailing space in v~: Mose akasema, “Kwa maana mikono iliinuliwa mpaka kwenye kiti cha enzi cha \nd Bwana\nd*. \nd Bwana\nd* atakuwa na vita dhidi ya Waamaleki kutoka kizazi hata kizazi.”

EXO 18:0 Extra space after chapter number

EXO 18:0 Removed trailing space in c: 18

EXO 18:0 Removed trailing space in s1: Yethro Amtembelea Mose

EXO 18:1 Removed trailing space in v~: Basi Yethro, kuhani wa Midiani, baba mkwe wa Mose, akawa amesikia kila kitu Mungu alichomfanyia Mose na watu wake wa Israeli, pia jinsi \nd Bwana\nd* alivyowatoa Israeli Misri.

EXO 18:2 Removed trailing space in v~: Baada ya Mose kumrudisha mkewe Sipora, Yethro baba mkwe wake alimpokea

EXO 18:3 Removed trailing space in v~: pamoja na wanawe wawili. Jina la mmoja aliitwa Gershomu, kwa kuwa Mose alisema, “Nimekuwa mgeni katika nchi ya kigeni.”

EXO 18:4 Removed trailing space in v~: Mwingine aliitwa Eliezeri, kwa kuwa alisema, “Mungu wa baba yangu alikuwa msaada wangu, akaniokoa kutoka upanga wa Farao.”

EXO 18:5 Removed trailing space in v~: Yethro, baba mkwe wa Mose, pamoja na wana wawili wa Mose na mkewe, wakamjia Mose huko jangwani, mahali alipokuwa amepiga kambi karibu na mlima wa Mungu.

EXO 18:6 Removed trailing space in v~: Yethro alikuwa ametuma ujumbe kwake Mose, kusema, “Mimi Yethro baba mkwe wako ninakuja kwako pamoja na mke wako na wanao wawili.”

EXO 18:7 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akatoka kumlaki baba mkwe wake, akainama na kumbusu. Wakasalimiana, kisha wakaingia hemani.

EXO 18:8 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia baba mkwe wake kuhusu kila kitu \nd Bwana\nd* alichomfanyia Farao na Wamisri kwa ajili ya Israeli, na pia kuhusu shida zote walizokutana nazo njiani na jinsi \nd Bwana\nd* alivyowaokoa.

EXO 18:9 Removed trailing space in v~: Yethro akafurahishwa sana kusikia juu ya mambo yote mazuri \nd Bwana\nd* aliyowatendea Waisraeli kuwaokoa kutoka mkono wa Wamisri.

EXO 18:10 Removed trailing space in v~: Yethro akasema, “Sifa na ziwe kwa \nd Bwana\nd*, aliyekuokoa wewe kutoka mikononi mwa Wamisri na Farao, na aliyewaokoa watu kutoka mikononi mwa Wamisri.

EXO 18:11 Removed trailing space in v~: Sasa najua ya kuwa \nd Bwana\nd* ni mkuu kuliko miungu mingine yote, kwa kuwa amewatendea hivi wale waliowatenda Israeli kwa ujeuri.”

EXO 18:12 Removed trailing space in v~: Kisha Yethro, baba mkwe wa Mose, akaleta sadaka ya kuteketezwa na dhabihu nyingine kwa Mungu, naye Aroni pamoja na wazee wote wa Israeli wakaja kula chakula pamoja na baba mkwe wa Mose mbele za Mungu.

EXO 18:12 Removed trailing space in s1: Ushauri Wa Yethro

EXO 18:12 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 1:9-18)

EXO 18:13 Removed trailing space in v~: Siku iliyofuata, Mose akachukua nafasi yake kama hakimu wa watu, nao wakasimama kumzunguka kuanzia asubuhi hadi jioni.

EXO 18:14 Removed trailing space in v~: Baba mkwe wake alipoona yote Mose anayowafanyia watu, akasema, “Ni nini hiki unachowafanyia watu? Kwa nini wewe unakuwa mwamuzi wa watu hawa peke yako, wakati watu hawa wamesimama wakikuzunguka tangu asubuhi mpaka jioni?”

EXO 18:15 Removed trailing space in v~: Mose akamjibu, “Kwa sababu watu wananijia kutaka mapenzi ya Mungu.

EXO 18:16 Removed trailing space in v~: Kila wakiwa na shauri huletwa kwangu, nami huamua kati ya mtu na mwenzake na kuwajulisha juu ya amri na sheria za Mungu.”

EXO 18:17 Removed trailing space in v~: Baba mkwe wa Mose akamjibu, “Unachofanya sio kizuri.

EXO 18:18 Removed trailing space in v~: Wewe pamoja na watu hawa wanaokujia mtajichosha bure. Kazi ni nzito sana kwako, huwezi kuibeba mwenyewe.

EXO 18:19 Removed trailing space in v~: Sasa nisikilize mimi, nitakupa shauri, naye Mungu na awe pamoja nawe. Yapasa wewe uwe mwakilishi wa watu mbele za Mungu na ulete mashauri yao kwake.

EXO 18:20 Removed trailing space in v~: Uwafundishe amri na sheria, tena uwaonyeshe namna ya kuishi na kazi zinazowapasa wao kufanya.

EXO 18:21 Removed trailing space in v~: Lakini uchague watu wenye uwezo miongoni mwa watu wote, watu wanaomwogopa Mungu, watu waaminifu wanaochukia mali ya dhuluma, uwateuwe wawe maafisa juu ya maelfu, mamia, hamsini na makumi.

EXO 18:22 Removed trailing space in v~: Waweke wawe waamuzi wa watu kwa wakati wote, lakini waambie wakuletee kila shauri lililo gumu; yale yaliyo rahisi wayaamue wao wenyewe. Hii itafanya mzigo wako kuwa mwepesi, kwa sababu watashirikiana nawe.

EXO 18:23 Removed trailing space in v~: Kama ukifanya hivi, na ikiwa Mungu ameagiza hivyo, utaweza kushinda uchovu, nao watu hawa wote watarudi nyumbani wameridhika.”

EXO 18:23 Removed trailing space in s1: Kuchaguliwa Kwa Waamuzi

EXO 18:24 Removed trailing space in v~: Mose akamsikiliza baba mkwe wake na kufanya kila kitu alichosema.

EXO 18:25 Removed trailing space in v~: Mose akawachagua watu wenye uwezo kutoka Israeli yote, akawafanya kuwa viongozi wa watu, maafisa juu ya maelfu, mamia, hamsini na makumi.

EXO 18:26 Removed trailing space in v~: Wakatumika kama waamuzi wa watu kwa wakati wote. Mashauri magumu wakayaleta kwa Mose, lakini yale yaliyo rahisi wakayaamua wenyewe.

EXO 18:27 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akaagana na Yethro baba mkwe wake, naye akarudi kwa nchi yake.

EXO 19:0 Extra space after chapter number

EXO 19:0 Removed trailing space in c: 19

EXO 19:0 Removed trailing space in s1: Waisraeli Kwenye Mlima Sinai

EXO 19:1 Removed trailing space in v~: Mnamo mwezi wa tatu baada ya Waisraeli kuondoka Misri, siku kama iyo hiyo, wakafika katika Jangwa la Sinai.

EXO 19:2 Removed trailing space in v~: Baada ya kuondoka Refidimu, waliingia katika Jangwa la Sinai na Israeli wakapiga kambi pale jangwani mbele ya mlima.

EXO 19:3 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akakwea kwenda kwa Mungu, naye \nd Bwana\nd* akamwita kutoka kwenye ule mlima akasema, “Hivi ndivyo utakavyosema na nyumba ya Yakobo na utakachowaambia watu wa Israeli:

EXO 19:4 Removed trailing space in v~: ‘Ninyi wenyewe mmeona nililofanya huko Misri, jinsi nilivyowabeba kwenye mbawa za tai na kuwaleta kwangu.

EXO 19:5 Removed trailing space in v~: Sasa kama mkinitii kikamilifu na kutunza Agano langu, basi ninyi mtakuwa mali yangu ya thamani kubwa miongoni mwa mataifa yote. Ijapokuwa dunia yote ni mali yangu,

EXO 19:6 Removed trailing space in v~: ninyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu.’ Haya ndiyo maneno utakayosema kwa wana wa Israeli.”

EXO 19:7 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akarudi, akawaita wazee wa watu na kuwaambia maneno yote ambayo \nd Bwana\nd* alikuwa amemwamuru ayaseme.

EXO 19:8 Removed trailing space in v~: Watu wote wakajibu kwa pamoja, “Tutafanya kila kitu \nd Bwana\nd* alichokisema.” Naye Mose akarudisha majibu yao kwa \nd Bwana\nd*.

EXO 19:9 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nitakujia katika wingu zito, ili watu wanisikie nikinena nawe na kila mara waweke tumaini lao kwako.” Kisha Mose akamwambia \nd Bwana\nd* yale ambayo watu walikuwa wamesema.

EXO 19:10 Removed trailing space in v~: Naye \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nenda kwa watu ukawaweke wakfu leo na kesho. Waambie wafue nguo zao

EXO 19:11 Removed trailing space in v~: na wawe tayari siku ya tatu, kwa sababu siku hiyo, \nd Bwana\nd* atashuka juu ya mlima Sinai machoni pa watu wote.

EXO 19:12 Removed trailing space in v~: Weka mipaka kuzunguka mlima kwa ajili ya watu, uwaambie, ‘Mwe waangalifu, msije mkapanda mlimani au kuugusa. Yeyote atakayeugusa mlima hakika atauawa.

EXO 19:13 Removed trailing space in v~: Hakika atapigwa mawe au kupigwa mishale; mkono wa mtu hautamgusa. Akiwa mwanadamu au mnyama, hataruhusiwa kuishi.’ Ila tu wakati baragumu itakapopigwa kwa mfululizo, ndipo watu wote watakapopanda mlimani.”

EXO 19:14 Removed trailing space in v~: Baada ya Mose kushuka kutoka mlimani akawaendea watu na kuwaweka wakfu, wakafua nguo zao.

EXO 19:15 Removed trailing space in v~: Kisha akawaambia watu, “Jitayarisheni kwa ajili ya siku ya tatu. Mwanaume yeyote asimkaribie mwanamke.”

EXO 19:16 Removed trailing space in v~: Asubuhi ya siku ya tatu kulikuwa na ngurumo na radi pamoja na wingu nene juu ya mlima na mlio mkubwa sana wa tarumbeta. Kila mmoja aliyekuwa kambini akatetemeka.

EXO 19:17 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akawaongoza watu kutoka kambini kukutana na Mungu, nao wakasimama chini ya mlima.

EXO 19:18 Removed trailing space in v~: Mlima Sinai ulikuwa umefunikwa na moshi, kwa sababu \nd Bwana\nd* alishuka juu yake katika moto. Moshi wa moto huo ulipanda juu kama moshi kutoka kwenye tanuru kubwa na mlima wote ukatetemeka kwa nguvu nyingi,

EXO 19:19 Removed trailing space in v~: nayo sauti ya tarumbeta ikawa kubwa zaidi na zaidi. Kisha Mose akazungumza na sauti ya \nd Bwana\nd* ikamjibu.

EXO 19:20 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akashuka juu ya Mlima Sinai na akamwita Mose apande juu mlimani. Kwa hiyo Mose akapanda juu,

EXO 19:21 Removed trailing space in v~: naye \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Shuka ukawaonye watu ili wasijipenyeze kutafuta kumwona \nd Bwana\nd* na wengi wao wakafa.

EXO 19:22 Removed trailing space in v~: Hata makuhani, watakaomkaribia \nd Bwana\nd* ni lazima wajiweke wakfu, la sivyo \nd Bwana\nd* atawaadhibu.”

EXO 19:23 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia \nd Bwana\nd*, “Watu hawawezi kupanda mlima Sinai kwa sababu wewe mwenyewe ulituonya ukisema, ‘Wekeni mipaka kuuzunguka mlima na kuutenga kama patakatifu.’ ”

EXO 19:24 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akajibu, “Shuka ukamlete Aroni pamoja nawe. Lakini makuhani pamoja na watu wasije wakalazimisha kuja kwa \nd Bwana\nd*, nisije nikawaadhibu.”

EXO 19:25 Removed trailing space in v~: Basi Mose akashuka kwa watu na kuwaambia lile aliloambiwa.

EXO 20:0 Extra space after chapter number

EXO 20:0 Removed trailing space in c: 20

EXO 20:0 Removed trailing space in s1: Amri Kumi

EXO 20:0 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 5:1-21)

EXO 20:1 Removed trailing space in v~: Ndipo Mungu akasema maneno haya yote:

EXO 20:2 Removed trailing space in v~: “Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wako, niliyekutoa Misri, kutoka nchi ya utumwa.

EXO 20:3 Removed trailing space in v~: Usiwe na miungu mingine ila mimi.

EXO 20:4 Removed trailing space in v~: Usijitengenezee sanamu katika umbo la kitu chochote kilicho juu mbinguni, au duniani chini, au ndani ya maji.

EXO 20:5 Removed trailing space in v~: Usivisujudie wala kuviabudu; kwa kuwa Mimi, \nd Bwana\nd* Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, ninayewaadhibu watoto kwa ajili ya dhambi za baba zao hadi kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao,

EXO 20:6 Removed trailing space in v~: lakini ninaonyesha upendo kwa maelfu ya vizazi vya wale wanipendao na kuzishika amri zangu.

EXO 20:7 Removed trailing space in v~: Usilitaje bure jina la \nd Bwana\nd* Mungu wako, kwa kuwa \nd Bwana\nd* hataacha kumhesabia hatia yeye alitajaye jina lake bure.

EXO 20:8 Removed trailing space in v~: Ikumbuke siku ya Sabato, uitakase.

EXO 20:9 Removed trailing space in v~: Kwa siku sita utafanya kazi na kutenda shughuli zako zote,

EXO 20:10 Removed trailing space in v~: lakini siku ya saba ni Sabato kwa \nd Bwana\nd* Mungu wako. Siku hiyo hutafanya kazi yoyote, wewe, wala mwanao au binti yako, wala mtumishi wako wa kiume au wa kike, wala wanyama wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako.

EXO 20:11 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa kwa siku sita, \nd Bwana\nd* aliumba mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo, lakini akapumzika siku ya saba. Kwa hiyo \nd Bwana\nd* akaibariki siku ya Sabato na kuifanya takatifu.

EXO 20:12 Removed trailing space in v~: Waheshimu baba yako na mama yako, ili upate kuishi siku nyingi katika nchi anayokupa \nd Bwana\nd* Mungu wako.

EXO 20:13 Removed trailing space in v~: Usiue.

EXO 20:14 Removed trailing space in v~: Usizini.

EXO 20:15 Removed trailing space in v~: Usiibe.

EXO 20:16 Removed trailing space in v~: Usimshuhudie jirani yako uongo.

EXO 20:17 Removed trailing space in v~: Usiitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake wa kiume au wa kike, wala ngʼombe wake au punda wake, wala chochote kile alicho nacho jirani yako.”

EXO 20:17 Removed trailing space in s1: Watu Wanaogopa

EXO 20:17 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 5:22-33)

EXO 20:18 Removed trailing space in v~: Watu walipoona ngurumo na radi, na kusikia mlio wa tarumbeta, na kuuona mlima katika moshi, walitetemeka kwa woga. Wakasimama mbali

EXO 20:19 Removed trailing space in v~: na wakamwambia Mose, “Sema nasi wewe mwenyewe, nasi tutakusikiliza. Lakini usimwache Mungu aseme nasi, la sivyo tutakufa.”

EXO 20:20 Removed trailing space in v~: Mose akawaambia watu, “Msiogope! Mungu amekuja kuwajaribu, ili kwamba hofu ya Mungu iwakalie, msitende dhambi.”

EXO 20:21 Removed trailing space in v~: Watu wakabaki mbali, wakati Mose alipolisogelea lile giza nene mahali pale Mungu alipokuwa.

EXO 20:21 Removed trailing space in s1: Sanamu Na Madhabahu

EXO 20:22 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Waambie Waisraeli hivi: ‘Mmejionea wenyewe kwamba nimesema nanyi kutoka mbinguni:

EXO 20:23 Removed trailing space in v~: Msijifanyizie miungu yoyote na kuilinganisha nami, msijitengenezee miungu ya fedha wala miungu ya dhahabu.

EXO 20:24 Removed trailing space in v~: “ ‘Utanitengenezea madhabahu ya udongo, na juu yake utoe sadaka za kuteketezwa kwa moto na sadaka za amani, kondoo zako, mbuzi na ngʼombe zako. Popote nitakapofanya Jina langu liheshimiwe, nitakuja kwenu na kuwabariki.

EXO 20:25 Removed trailing space in v~: Ikiwa unanitengenezea madhabahu ya mawe, usiijenge kwa mawe ya kuchonga, maana mkitumia chombo cha kuchongea mtaitia unajisi.

EXO 20:26 Removed trailing space in v~: Msitumie ngazi kupandia kwenye madhabahu yangu, uchi wako usije ukadhihirika kwa chini.’

EXO 21:0 Extra space after chapter number

EXO 21:0 Removed trailing space in c: 21

EXO 21:0 Removed trailing space in s1: Watumishi Wa Kiebrania

EXO 21:0 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 15:12-18)

EXO 21:1 Removed trailing space in v~: “Hizi ndizo sheria utakazoweka mbele ya Waisraeli:

EXO 21:2 Removed trailing space in v~: “Kama ukimnunua mtumwa wa Kiebrania, atakutumikia kwa miaka sita. Lakini katika mwaka wa saba, atakuwa huru naye atakwenda zake pasipo kulipa chochote.

EXO 21:3 Removed trailing space in v~: Kama akija peke yake, atakwenda huru peke yake, lakini kama akija na mke, ataondoka pamoja naye.

EXO 21:4 Removed trailing space in v~: Kama bwana wake alimpatia mke naye akamzalia wana au binti, mwanamke pamoja na watoto wake watakuwa mali ya bwana wake na huyo mwanaume ataondoka peke yake.

EXO 21:5 Removed trailing space in v~: “Lakini kama mtumishi akisema, ‘Ninampenda bwana wangu, mke wangu pamoja na watoto na sitaki kuwa huru,’

EXO 21:6 Removed trailing space in v~: ndipo bwana wake atakapolazimika kumpeleka mbele ya waamuzi. Kisha atampeleka kwenye mlango au kizingiti na kutoboa sikio lake kwa shazia. Naye atamtumikia bwana wake maisha yake yote.

EXO 21:7 Removed trailing space in v~: “Kama mtu akimuuza binti yake kuwa mtumwa, hataachwa huru kama watumwa wa kiume waachiwavyo.

EXO 21:8 Removed trailing space in v~: Kama hakumpendeza bwana wake aliyemchagua, huyo bwana atamwacha akombolewe. Hatakuwa na haki ya kumuuza kwa wageni, kwa sababu huyo bwana atakuwa amekosa uaminifu.

EXO 21:9 Removed trailing space in v~: Kama akimchagua aolewe na mwanawe, ni lazima ampe haki za kuwa binti yake.

EXO 21:10 Removed trailing space in v~: Ikiwa huyo mwana aliyeozwa mtumwa mwanamke ataoa mwanamke mwingine, ni lazima aendelee kumtosheleza huyo mke wa kwanza kwa chakula, mavazi na haki zote za ndoa.

EXO 21:11 Removed trailing space in v~: Iwapo hatamtosheleza kwa mambo hayo matatu, huyo mke wa kwanza ataondoka na kuwa huru bila malipo yoyote ya fedha.

EXO 21:11 Removed trailing space in s1: Majeraha Ya Mwilini

EXO 21:12 Removed trailing space in v~: “Yeyote ampigaye mtu na kumuua ni lazima auawe hakika.

EXO 21:13 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, kama hakumuua kwa makusudi, lakini Mungu akaruhusu itendeke, basi atakimbilia mahali nitakapomchagulia.

EXO 21:14 Removed trailing space in v~: Lakini kama mtu akipanga na kumuua mwingine kwa makusudi, mwondoe katika madhabahu yangu na kumuua.

EXO 21:15 Removed trailing space in v~: “Yeyote amshambuliaye baba yake au mama yake ni lazima auawe.

EXO 21:16 Removed trailing space in v~: “Yeyote amtekaye nyara mwingine akamuuza au akamweka kwake, akikamatwa ni lazima auawe.

EXO 21:17 Removed trailing space in v~: “Yeyote atakayemlaani baba yake au mama yake ni lazima auawe.

EXO 21:18 Removed trailing space in v~: “Kama watu wakigombana na mmoja akimpiga mwingine kwa jiwe au kwa ngumi yake na hakufa bali akaugua na kulala kitandani,

EXO 21:19 Removed trailing space in v~: yule aliyempiga ngumi hatahesabiwa kuwa na hatia kama mwenzake ataamka na kujikongoja kwa fimbo yake, lakini hata hivyo, ni lazima amlipe fidia ya muda wake aliopoteza na awajibike mpaka apone kabisa.

EXO 21:20 Removed trailing space in v~: “Kama mtu akimpiga mtumwa wake wa kiume au wa kike kwa fimbo na mtumwa huyo akafa papo hapo, ni lazima aadhibiwe

EXO 21:21 Removed trailing space in v~: lakini ikiwa mtumwa ataamka baada ya siku moja au mbili, hataadhibiwa, kwa sababu yule mtumwa ni mali yake.

EXO 21:22 Removed trailing space in v~: “Ikiwa watu wawili wanapigana na wakamuumiza mwanamke mjamzito, naye akazaa kabla ya wakati lakini hakuna majeraha makubwa, mhalifu atatozwa mali kiasi cha madai ya mume wa yule mwanamke, na jinsi mahakama itakavyoamua.

EXO 21:23 Removed trailing space in v~: Lakini kukiwa na jeraha kubwa, ni lazima ulipe uhai kwa uhai,

EXO 21:24 Removed trailing space in v~: jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu,

EXO 21:25 Removed trailing space in v~: kuchomwa moto kwa kuchomwa moto, jeraha kwa jeraha, mchubuko kwa mchubuko.

EXO 21:26 Removed trailing space in v~: “Ikiwa mtu atampiga mtumwa mwanaume au mwanamke kwenye jicho na kuliharibu, ni lazima amwache huru yule mtumwa kama fidia ya hilo jicho.

EXO 21:27 Removed trailing space in v~: Kama akimvunja jino mtumwa wa kiume au wa kike, ni lazima amwache huru huyo mtumwa kwa kufidia hilo jino.

EXO 21:28 Removed trailing space in v~: “Kama fahali akimuua mwanaume au mwanamke kwa kumpiga kwa pembe, fahali huyo ni lazima auawe kwa kupigwa mawe, na nyama yake haitaliwa. Lakini mwenye fahali huyo hatawajibika.

EXO 21:29 Removed trailing space in v~: Lakini hata hivyo, ikiwa huyo fahali amekuwa na tabia ya kupiga kwa pembe, na mwenyewe ameonywa na hakutaka kumfungia naye akamuua mwanaume au mwanamke, huyo fahali ni lazima auawe kwa mawe na mwenye fahali pia auawe.

EXO 21:30 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa malipo yatatakiwa kwake, basi anaweza kulipa kinachodaiwa ili kuukomboa uhai wake.

EXO 21:31 Removed trailing space in v~: Sheria hii pia itatumika ikiwa fahali atampiga kwa pembe mwana au binti.

EXO 21:32 Removed trailing space in v~: Ikiwa fahali atampiga mtumwa wa kike au wa kiume, mwenye fahali atalipa shekeli thelathini\f + \fr 21:32 \ft Shekeli 30 ni sawa na gramu 300.\f* za fedha kwa bwana mwenye mtumwa, na fahali ni lazima auawe kwa mawe.

EXO 21:33 Removed trailing space in v~: “Kama mtu akiacha shimo wazi, ama akachimba shimo kisha asilifukie, na ngʼombe au punda akatumbukia ndani yake,

EXO 21:34 Removed trailing space in v~: mwenye shimo ni lazima alipe hasara iliyotokea; ni lazima amlipe mwenye mnyama. Mnyama aliyekufa atakuwa wake.

EXO 21:35 Removed trailing space in v~: “Kama fahali wa mtu fulani atamuumiza fahali wa mtu mwingine na akafa, watamuuza yule aliye hai na wagawane sawa fedha pamoja na mnyama aliyekufa.

EXO 21:36 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, kama ikifahamika kwamba fahali huyo alikuwa na tabia ya kupiga kwa pembe na mwenyewe hakumfunga, ni lazima mwenye fahali alipe mnyama kwa mnyama, na mnyama aliyekufa atakuwa wake.

EXO 22:0 Extra space after chapter number

EXO 22:0 Removed trailing space in c: 22

EXO 22:0 Removed trailing space in s1: Ulinzi Wa Mali

EXO 22:1 Removed trailing space in v~: “Kama mtu akiiba maksai au kondoo na kumchinja au kumuuza, ni lazima alipe ngʼombe watano badala ya maksai mmoja na kondoo wanne badala ya kondoo mmoja.

EXO 22:2 Removed trailing space in v~: “Kama mwizi akishikwa anavunja nyumba akapigwa hata akafa, aliyemuua hana hatia ya kumwaga damu;

EXO 22:3 Removed trailing space in v~: lakini jambo hilo likitokea wakati jua limechomoza, huyo mtu atakuwa na hatia ya kumwaga damu.

EXO 22:3 Removed trailing space in p~: “Mwizi huyo sharti alipe, lakini kama hana kitu, lazima auzwe ili alipe kwa ajili ya wizi wake.

EXO 22:4 Removed trailing space in v~: “Kama mnyama aliyeibwa akikutwa hai mikononi mwake, ikiwa ni maksai au punda au kondoo, lazima alipe mara mbili.

EXO 22:5 Removed trailing space in v~: “Kama mtu akichunga mifugo yake katika shamba au shamba la mizabibu, na akawaachia wajilishe katika shamba la mtu mwingine, ni lazima alipe vitu bora kutoka kwenye shamba lake mwenyewe au kutoka shamba lake la mizabibu.

EXO 22:6 Removed trailing space in v~: “Kama moto ukiwaka na kuenea kwenye vichaka vya miiba na kuteketeza miganda ya nafaka au nafaka ambayo haijavunwa, au kuteketeza shamba lote, mtu yule aliyewasha moto lazima alipe.

EXO 22:7 Removed trailing space in v~: “Kama mtu akimpa jirani yake fedha au mali nyingine amtunzie, na kama vikiibwa kutoka nyumba ya huyo jirani, kama mwizi atashikwa, lazima alipe mara mbili.

EXO 22:8 Removed trailing space in v~: Lakini mwizi asipopatikana, mwenye nyumba atafika mbele ya waamuzi ili kuthibitisha kuwa hakuchukua mali ya mwenzake.

EXO 22:9 Removed trailing space in v~: Pakiwepo jambo lolote la mali isiyo halali, ikiwa ni maksai, punda, kondoo, mavazi, ama mali yoyote iliyopotea ambayo fulani atasema, ‘Hii ni mali yangu,’ pande zote mbili wataleta mashauri yao mbele ya waamuzi. Yule ambaye waamuzi watamwona kuwa na hatia atamlipa jirani yake mara mbili.

EXO 22:10 Removed trailing space in v~: “Kama mtu akimpa jirani yake punda, ngʼombe, kondoo au mnyama mwingine yeyote amtunzie, akifa au akijeruhiwa au akichukuliwa wakati haonekani na mtu yeyote,

EXO 22:11 Removed trailing space in v~: jambo hili kati yao wawili litaamuliwa kwa kuapa kiapo mbele za \nd Bwana\nd*, kwamba huyo jirani hakuhusika na wizi wa mali ya jirani yake. Mwenye mali itampasa akubali jambo hili, na hakuna malipo yatakayohitajika.

EXO 22:12 Removed trailing space in v~: Lakini kama mnyama aliibwa kwa jirani, itampasa amlipe mwenye mnyama.

EXO 22:13 Removed trailing space in v~: Kama ameraruliwa na mnyama pori, ataleta mabaki ya mnyama kama ushahidi, naye hatadaiwa kulipa mnyama aliyeraruliwa.

EXO 22:14 Removed trailing space in v~: “Kama mtu akimwazima mnyama kutoka kwa jirani yake, na kama akiumia au akafa na mwenye mnyama hayupo, lazima amlipe huyo mnyama.

EXO 22:15 Removed trailing space in v~: Lakini mwenye mnyama akiwa angalipo na mnyama wake, mwazimaji hatalazimika kumlipa. Kama mnyama alikuwa amekodishwa, fedha iliyolipwa kwa kukodisha inatosha kwa kufidia hasara.

EXO 22:15 Removed trailing space in s1: Uwajibikaji Wa Kijamii

EXO 22:16 Removed trailing space in v~: “Kama mtu akimshawishi bikira ambaye hajaposwa na akilala naye, lazima alipe mahari, kisha atamwoa msichana huyo.

EXO 22:17 Removed trailing space in v~: Baba wa msichana akikataa katakata kumpa huyo mtu huyo msichana wake, bado ni lazima huyo mtu atalipa mahari kama inavyostahili malipo ya ubikira.

EXO 22:18 Removed trailing space in v~: “Usiruhusu mwanamke mchawi aishi.

EXO 22:19 Removed trailing space in v~: “Mtu yeyote aziniye na mnyama lazima auawe.

EXO 22:20 Removed trailing space in v~: “Mtu awaye yote anayemtolea mungu mwingine dhabihu isipokuwa \nd Bwana\nd*, lazima aangamizwe.

EXO 22:21 Removed trailing space in v~: “Usimtendee mgeni vibaya au kumwonea, kwa kuwa nanyi mlikuwa wageni huko Misri.

EXO 22:22 Removed trailing space in v~: “Usimdhulumu mjane wala yatima.

EXO 22:23 Removed trailing space in v~: Kama ukifanya hivyo nao wakinililia, hakika nitasikia kilio chao.

EXO 22:24 Removed trailing space in v~: Hasira yangu itawaka, nami nitawaua kwa upanga, wake zenu watakuwa wajane na watoto wenu watakuwa yatima.

EXO 22:25 Removed trailing space in v~: “Kama ukimkopesha mmojawapo wa watu wangu fedha ambaye ni mhitaji, usiwe kama mtu mkopesha fedha; usimtoze riba.

EXO 22:26 Removed trailing space in v~: Kama ukichukua vazi la jirani kama rehani, ulirudishe kwake kabla jua kuzama,

EXO 22:27 Removed trailing space in v~: kwa kuwa vazi lake ndilo pekee alilo nalo la kumfunika mwili wake. Ni nini kingine atajifunika nacho? Atakaponililia, nitasikia, kwa kuwa nina huruma.

EXO 22:28 Removed trailing space in v~: “Usimkufuru Mungu au kumlaani mtawala wa watu wako.

EXO 22:29 Removed trailing space in v~: “Usiache kutoa sadaka kutoka ghala lako au mapipa yako.

EXO 22:29 Removed trailing space in p~: “Lazima unipe mzaliwa wa kwanza wa wana wako.

EXO 22:30 Removed trailing space in v~: Ufanye vivyo hivyo kwa ngʼombe wako na kwa kondoo wako. Waache wakae na mama zao kwa siku saba, lakini siku ya nane unipe.

EXO 22:31 Removed trailing space in v~: “Ninyi mtakuwa watu wangu watakatifu. Kwa hiyo msile nyama ya mnyama aliyeraruliwa na wanyama pori; mtupieni mbwa.

EXO 23:0 Extra space after chapter number

EXO 23:0 Removed trailing space in c: 23

EXO 23:0 Removed trailing space in s1: Sheria Za Haki Na Rehema

EXO 23:1 Removed trailing space in v~: “Usieneze habari za uongo. Usimsaidie mtu mwovu kwa kuwa shahidi mwenye nia ya kudhuru wengine.

EXO 23:2 Removed trailing space in v~: “Usifuate umati wa watu katika kutenda mabaya. Unapotoa ushahidi kwenye mashtaka, usipotoshe haki ukijumuika na umati wa watu,

EXO 23:3 Removed trailing space in v~: nawe usimpendelee mtu maskini katika mashtaka yake.

EXO 23:4 Removed trailing space in v~: “Kama ukikutana na maksai au punda wa adui yako anapotea, hakikisha umemrudisha kwake.

EXO 23:5 Removed trailing space in v~: Ukiona punda wa mtu anayekuchukia ameanguka na mzigo wake, usimwache hapo alipoangukia; hakikisha kuwa umemsaidia.

EXO 23:6 Removed trailing space in v~: “Usiwanyime haki watu wako walio maskini katika mashtaka yao.

EXO 23:7 Removed trailing space in v~: Ujiepushe na mashtaka ya uongo, wala usimuue mtu asiye na hatia au mtu mwaminifu, kwa maana sitamhesabia hana hatia yeye aliye na hatia.

EXO 23:8 Removed trailing space in v~: “Usipokee rushwa, kwa kuwa rushwa hupofusha wale waonao, na kupinda maneno ya wenye haki.

EXO 23:9 Removed trailing space in v~: “Usimwonee mgeni; ninyi wenyewe mnajua jinsi mgeni anavyojisikia, kwa sababu mlikuwa wageni Misri.

EXO 23:9 Removed trailing space in s1: Sheria Za Sabato

EXO 23:10 Removed trailing space in v~: “Kwa muda wa miaka sita mtapanda mashamba yenu na kuvuna mazao,

EXO 23:11 Removed trailing space in v~: lakini katika mwaka wa saba usiilime ardhi wala kuitumia, ili watu walio maskini miongoni mwenu waweze kupata chakula kutoka kwenye hayo mashamba, nao wanyama pori wapate chakula kwa yale mabaki watakayobakiza. Utafanya hivyo katika shamba lako la mizabibu na la mizeituni.

EXO 23:12 Removed trailing space in v~: “Kwa siku sita fanya kazi zako, lakini siku ya saba usifanye kazi, ili maksai wako na punda wako wapate kupumzika, naye mtumwa aliyezaliwa nyumbani mwako, pamoja na mgeni, wapate kustarehe.

EXO 23:13 Removed trailing space in v~: “Uzingatie kutenda kila kitu nilichokuambia. Usiombe kwa majina ya miungu mingine, wala usiyaruhusu kusikika kinywani mwako.

EXO 23:13 Removed trailing space in s1: Sikukuu Tatu Za Mwaka

EXO 23:13 Removed trailing space in r: (Kutoka 34:18-26; Kumbukumbu 16:1-17)

EXO 23:14 Removed trailing space in v~: “Mara tatu kwa mwaka utanifanyia sikukuu.

EXO 23:15 Removed trailing space in v~: “Utaadhimisha Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu; kwa siku saba utakula mikate isiyotiwa chachu kama nilivyokuagiza. Fanya jambo hili kwa wakati uliopangwa katika mwezi wa Abibu, ndio mwezi wa nne, kwa sababu katika mwezi huo ulitoka Misri.

EXO 23:15 Removed trailing space in p~: “Mtu yeyote asije mbele yangu mikono mitupu.

EXO 23:16 Removed trailing space in v~: “Utaadhimisha Sikukuu ya Mavuno kwa malimbuko ya mazao yako uliyopanda katika shamba lako.

EXO 23:16 Removed trailing space in p~: “Utaadhimisha Sikukuu ya Kukusanya mavuno mwishoni mwa mwaka, unapokusanya mavuno yako toka shambani.

EXO 23:17 Removed trailing space in v~: “Mara tatu kwa mwaka wanaume wote watakuja mbele za \nd Bwana\nd* Mwenyezi.

EXO 23:18 Removed trailing space in v~: “Msitoe damu ya dhabihu kwangu pamoja na kitu chochote kilicho na chachu.

EXO 23:18 Removed trailing space in p~: “Mafuta ya mnyama wa sadaka ya sikukuu yangu yasibakizwe mpaka asubuhi.

EXO 23:19 Removed trailing space in v~: “Utaleta malimbuko bora ya ardhi yako katika nyumba ya \nd Bwana\nd* Mungu wako.

EXO 23:19 Removed trailing space in p~: “Usimchemshe mwana-mbuzi katika maziwa ya mama yake.

EXO 23:19 Removed trailing space in s1: Malaika Wa Mungu Kuandaa Njia

EXO 23:20 Removed trailing space in v~: “Tazama, ninamtuma malaika akutangulie mbele yako akulinde njiani na kukuleta mpaka mahali nilipoandaa.

EXO 23:21 Removed trailing space in v~: Mtamtii na kusikiliza kile anachokisema. Usiasi dhidi yake; hatakusamehe uasi wako, kwa maana Jina langu limo ndani yake.

EXO 23:22 Removed trailing space in v~: Kama ukitii kweli kweli kile asemacho na kufanya yote nisemayo, nitakuwa adui wa adui zako, na nitawapinga wale wakupingao.

EXO 23:23 Removed trailing space in v~: Malaika wangu atatangulia mbele yako na kukuleta katika nchi ya Waamori, Wahiti, Waperizi, Wakanaani, Wahivi na Wayebusi, nami nitawafutilia mbali.

EXO 23:24 Removed trailing space in v~: Usiisujudie miungu yao, au kuiabudu, wala kufuata desturi yao. Utayabomoa kabisa na kuvunjavunja mawe yao ya ibada vipande vipande.

EXO 23:25 Removed trailing space in v~: Utamwabudu \nd Bwana\nd* Mungu wako, na baraka zake zitakuwa juu ya vyakula vyako na maji yako. Nami nitaondoa maradhi miongoni mwako,

EXO 23:26 Removed trailing space in v~: na hakuna atakayeharibu mimba wala atakayekuwa tasa katika nchi yako. Nami nitakupa maisha makamilifu.

EXO 23:27 Removed trailing space in v~: “Nitapeleka utisho wangu mbele yako na kufadhaisha kila taifa utakalolifikia. Nitafanya adui zako wote wakupe kisogo na kukimbia.

EXO 23:28 Removed trailing space in v~: Nitatanguliza manyigu mbele yako kuwafukuza Wahivi, Wakanaani na Wahiti waondoke njiani mwako.

EXO 23:29 Removed trailing space in v~: Lakini sitawafukuza kwa mara moja, kwa sababu nchi itabaki ukiwa na wanyama pori watakuwa wengi mno kwako.

EXO 23:30 Removed trailing space in v~: Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, mpaka uwe umeongezeka kiasi cha kutosha kuimiliki nchi.

EXO 23:31 Removed trailing space in v~: “Nitaweka mipaka ya nchi yako kuanzia Bahari ya Shamu hadi Bahari ya Wafilisti, na kuanzia jangwani hadi Mto Frati. Nitawatia watu wanaoishi katika nchi hizo mikononi mwako, nawe utawafukuza watoke mbele yako.

EXO 23:32 Removed trailing space in v~: Usifanye agano lolote nao wala na miungu yao.

EXO 23:33 Removed trailing space in v~: Usiwaache waishi katika nchi yako, la sivyo watakusababisha utende dhambi dhidi yangu, kwa sababu ibada ya miungu yao hakika itakuwa mtego kwako.”

EXO 24:0 Extra space after chapter number

EXO 24:0 Removed trailing space in c: 24

EXO 24:0 Removed trailing space in s1: Agano Lathibitishwa

EXO 24:1 Removed trailing space in v~: Kisha Mungu akamwambia Mose, “Njooni huku juu kwa \nd Bwana\nd*, wewe na Aroni, Nadabu na Abihu, pamoja na wazee sabini wa Israeli. Mniabudu kwa mbali,

EXO 24:2 Removed trailing space in v~: lakini Mose peke yake ndiye atakayemkaribia \nd Bwana\nd*; wengine wasije karibu. Nao watu wasije wakapanda pamoja naye.”

EXO 24:3 Removed trailing space in v~: Mose alipokwenda na kuwaambia watu maneno yote na sheria zote za \nd Bwana\nd*, wakaitikia kwa sauti moja, “Kila kitu alichosema \nd Bwana\nd* tutakifanya.”

EXO 24:4 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akaandika kila kitu \nd Bwana\nd* alichokuwa amesema.

EXO 24:4 Removed trailing space in p~: Akaamka kesho yake asubuhi na mapema na kujenga madhabahu chini ya mlima na kusimamisha nguzo kumi na mbili za mawe kuwakilisha makabila kumi na mawili ya Israeli.

EXO 24:5 Removed trailing space in v~: Kisha akawatuma vijana wanaume wa Kiisraeli, nao wakatoa sadaka za kuteketezwa na dhabihu za mafahali wachanga kuwa sadaka za amani kwa \nd Bwana\nd*.

EXO 24:6 Removed trailing space in v~: Mose akachukua nusu ya damu ya wale wanyama na kuiweka kwenye mabakuli na nusu nyingine akainyunyiza juu ya madhabahu.

EXO 24:7 Removed trailing space in v~: Kisha akachukua kile Kitabu cha Agano na kuwasomea watu. Nao wakajibu, “Tutafanya kila kitu alichosema \nd Bwana\nd*, nasi tutatii.”

EXO 24:8 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akachukua ile damu, akawanyunyizia wale watu, akasema, “Hii ni damu ya agano ambalo \nd Bwana\nd* amelifanya nanyi kufuatana na maneno haya yote.”

EXO 24:9 Removed trailing space in v~: Mose na Aroni, Nadabu na Abihu, pamoja na wazee sabini wa Israeli wakapanda mlimani,

EXO 24:10 Removed trailing space in v~: nao wakamwona Mungu wa Israeli. Chini ya miguu yake kulikuwa na kitu kama sakafu ya mawe ya yakuti samawi, iliyo safi kama anga angavu.

EXO 24:11 Removed trailing space in v~: Lakini Mungu hakuinua mkono wake dhidi ya hawa viongozi wa Waisraeli; walimwona Mungu, nao wakala na kunywa.

EXO 24:12 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Panda uje kwangu huku mlimani na ukae hapa, nami nitakupa vibao vya mawe, vyenye sheria na amri ambazo nimeziandika ziwe mwongozo wao.”

EXO 24:13 Removed trailing space in v~: Basi Mose akaondoka na Yoshua mtumishi wake, naye Mose akapanda juu kwenye mlima wa Mungu.

EXO 24:14 Removed trailing space in v~: Mose akawaambia wazee wa Israeli, “Tungojeni hapa mpaka tutakapowarudia. Aroni na Huri wako pamoja nanyi, na kila aliye na neno aweza kuwaendea wao.”

EXO 24:15 Removed trailing space in v~: Mose alipopanda juu mlimani, wingu liliufunika huo mlima,

EXO 24:16 Removed trailing space in v~: nao utukufu wa \nd Bwana\nd* ukatua juu ya Mlima Sinai. Kwa muda wa siku sita wingu lilifunika mlima, na siku ya saba \nd Bwana\nd* akamwita Mose kutoka katikati ya lile wingu.

EXO 24:17 Removed trailing space in v~: Kwa Waisraeli utukufu wa \nd Bwana\nd* ulionekana kama moto uteketezao juu ya mlima.

EXO 24:18 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akaingia ndani ya lile wingu alivyokuwa akipanda mlimani. Naye akakaa huko mlimani kwa muda wa siku arobaini, usiku na mchana.

EXO 25:0 Extra space after chapter number

EXO 25:0 Removed trailing space in c: 25

EXO 25:0 Removed trailing space in s1: Sadaka Kwa Ajili Ya Maskani Ya Mungu

EXO 25:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 35:4-9)

EXO 25:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

EXO 25:2 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli waniletee sadaka. Utapokea sadaka kwa niaba yangu kutoka kwa kila mtu ambaye moyo wake wapenda kutoa.

EXO 25:3 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo sadaka utakazozipokea kutoka kwao: dhahabu, fedha na shaba;

EXO 25:4 Removed trailing space in v~: nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, za rangi nyekundu, pamoja na kitani safi; singa za mbuzi;

EXO 25:5 Removed trailing space in v~: ngozi za kondoo dume zilizopakwa rangi nyekundu, na ngozi za pomboo;\f + \fr 25:5 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f* mbao za mshita;

EXO 25:5 Found footnote ending with space in \v~: ngozi za kondoo dume zilizopakwa rangi nyekundu, na ngozi za pomboo;\f + \fr 25:5 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f* mbao za mshita;

EXO 25:6 Removed trailing space in v~: mafuta ya zeituni kwa ajili ya taa; vikolezi kwa ajili ya mafuta ya upako, pamoja na uvumba wa harufu nzuri;

EXO 25:7 Removed trailing space in v~: na vito vya shohamu na vito vingine vya thamani vya kuweka kwenye kisibau na kile kifuko cha kifuani.

EXO 25:8 Removed trailing space in v~: “Kisha uwaamuru wanitengenezee mahali patakatifu, nami nitakaa miongoni mwao.

EXO 25:9 Removed trailing space in v~: Tengeneza hema hili na vyombo vyake vyote sawasawa na kielelezo nitakachokuonyesha.

EXO 25:9 Removed trailing space in s1: Sanduku La Agano

EXO 25:9 Removed trailing space in r: (Kutoka 37:1-9)

EXO 25:10 Removed trailing space in v~: “Nao watatengeneza Sanduku la mbao za mshita, lenye urefu wa dhiraa mbili na nusu,\f + \fr 25:10 \ft Dhiraa mbili na nusu ni sawa na sentimita 112.5.\f* upana wa dhiraa moja na nusu,\f + \fr 25:10 \ft Dhiraa moja na nusu ni sawa na sentimita 67.5.\f* na kimo cha dhiraa moja na nusu.

EXO 25:11 Removed trailing space in v~: Utalifunika hilo Sanduku kwa dhahabu safi ndani na nje, na kulifanyia ukingo wa dhahabu juu yake kulizunguka.

EXO 25:12 Removed trailing space in v~: Utalisubu kwa pete nne za dhahabu na kuzifungia kwenye miguu yake minne, pete mbili kwa upande mmoja na pete mbili kwa upande mwingine.

EXO 25:13 Removed trailing space in v~: Kisha utatengeneza mipiko ya mti wa mshita na kuzifunika kwa dhahabu.

EXO 25:14 Removed trailing space in v~: Utaiingiza hiyo mipiko kwenye zile pete katika pande mbili za Sanduku ili kulibeba.

EXO 25:15 Removed trailing space in v~: Hiyo mipiko itabakia daima katika hizo pete za hilo Sanduku; haitaondolewa.

EXO 25:16 Removed trailing space in v~: Kisha weka ndani ya hilo Sanduku ule Ushuhuda nitakaokupa.

EXO 25:17 Removed trailing space in v~: “Tengeneza kifuniko cha upatanisho cha dhahabu safi, chenye urefu wa dhiraa mbili na nusu, na upana wa dhiraa moja na nusu.

EXO 25:18 Removed trailing space in v~: Tengeneza makerubi wawili wa dhahabu iliyofuliwa katika miisho ya hicho kifuniko.

EXO 25:19 Removed trailing space in v~: Tengeneza kerubi mmoja kwenye mwisho mmoja, na kerubi mwingine kwenye mwisho mwingine; watengeneze makerubi hao wawe kitu kimoja na hicho kifuniko katika miisho hiyo miwili.

EXO 25:20 Removed trailing space in v~: Makerubi hao watakuwa wametandaza mabawa kuelekea juu, yakitia kivuli hicho kifuniko. Makerubi hao wataelekeana, wakitazama hicho kifuniko.

EXO 25:21 Removed trailing space in v~: Weka huo Ushuhuda nitakaokupa ndani ya hilo Sanduku la Agano, na uweke hicho kifuniko juu ya hilo Sanduku.

EXO 25:22 Removed trailing space in v~: Hapo juu ya hicho kifuniko, kati ya hao makerubi wawili walioko juu ya hilo Sanduku la Ushuhuda, hapo ndipo nitakapokutana nawe na kukupa maagizo yangu kwa ajili ya Waisraeli.

EXO 25:22 Removed trailing space in s1: Meza Ya Mikate Ya Wonyesho

EXO 25:22 Removed trailing space in r: (Kutoka 37:10-16)

EXO 25:23 Removed trailing space in v~: “Tengeneza meza ya mbao za mshita yenye urefu wa dhiraa mbili,\f + \fr 25:23 \ft Dhiraa mbili ni sawa na sentimita 90.\f* upana wa dhiraa moja, na kimo cha dhiraa moja na nusu.

EXO 25:24 Removed trailing space in v~: Ifunike kwa dhahabu safi, na kuitengenezea ukingo wa dhahabu kuizunguka pande zote.

EXO 25:25 Removed trailing space in v~: Kisha tengeneza upapi wenye upana wa nyanda nne,\f + \fr 25:25 \ft Nyanda nne ni sawa na sentimita 8.\f* na ufanyie ule upapi ukingo wa dhahabu kuuzunguka pande zote.

EXO 25:26 Removed trailing space in v~: Tengeneza pete nne za dhahabu kwa ajili ya meza hiyo, na uzifungie kwenye pembe nne, pale penye miguu yake minne.

EXO 25:27 Removed trailing space in v~: Pete hizo zitakuwa karibu na ukingo ule ili kuishikilia ile mipiko itakayotumika kuibebea hiyo meza.

EXO 25:28 Removed trailing space in v~: Tengeneza mipiko hiyo kwa mbao za mshita, uifunike na dhahabu, uitumie kubeba hiyo meza.

EXO 25:29 Removed trailing space in v~: Tengeneza sahani zake na masinia yake kwa dhahabu safi, pamoja na bilauri na bakuli zake kwa ajili ya kumiminia sadaka.

EXO 25:30 Removed trailing space in v~: Utaweka mikate ya Wonyesho juu ya meza hii iwe mbele yangu daima.

EXO 25:30 Removed trailing space in s1: Kinara Cha Taa

EXO 25:30 Removed trailing space in r: (Kutoka 37:17-24)

EXO 25:31 Removed trailing space in v~: “Tengeneza kinara cha taa cha dhahabu safi iliyofuliwa vizuri katika kitako chake na ufito wake; vikombe vyake vinavyofanana na ua, matovu yake na maua yake viwe kitu kimoja.

EXO 25:32 Removed trailing space in v~: Matawi sita yatatokeza kuanzia ule ufito wa katikati wa kinara cha taa: matawi matatu upande mmoja na matatu upande mwingine.

EXO 25:33 Removed trailing space in v~: Vikombe vitatu vya mfano wa maua ya mlozi yenye matovu na maua vitakuwa katika tawi moja, vikombe vitatu katika tawi jingine, na vivyo hivyo kwa matawi yote sita yanayotokeza kwenye kile kinara cha taa.

EXO 25:34 Removed trailing space in v~: Juu ya kinara chenyewe vitakuwepo vikombe vinne vya mfano wa maua ya mlozi yakiwa na matovu yake na maua yake.

EXO 25:35 Removed trailing space in v~: Tovu moja litakuwa chini ya jozi ya kwanza ya matawi yaliyotokeza kwenye kinara cha taa, tovu la pili chini ya jozi ya pili, nalo tovu la tatu chini ya jozi ya tatu, yaani matawi sita kwa jumla.

EXO 25:36 Removed trailing space in v~: Matovu na matawi yote yatakuwa kitu kimoja na kile kinara cha taa, yakifuliwa kwa dhahabu safi.

EXO 25:37 Removed trailing space in v~: “Kisha tengeneza taa zake saba na uziweke juu ya kinara hicho ili ziangaze mbele yake.

EXO 25:38 Removed trailing space in v~: Mikasi ya kusawazishia tambi, pamoja na masinia, zote zitakuwa za dhahabu safi.

EXO 25:39 Removed trailing space in v~: Utatumia talanta moja\f + \fr 25:39 \ft Talanta moja ya dhahabu ni sawa na kilo 34.\f* ya dhahabu safi kutengeneza hicho kinara na vifaa vyake vyote.

EXO 25:40 Removed trailing space in v~: Hakikisha kuwa umevitengeneza sawasawa na ule mfano ulioonyeshwa kule mlimani.

EXO 26:14 Found footnote ending with space in \v~: Tengeneza kifuniko cha hema kwa ngozi za kondoo dume zilizotiwa rangi nyekundu, na juu yake kifuniko cha ngozi za pomboo.\f + \fr 26:14 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f*

EXO 27:0 Extra space after chapter number

EXO 27:0 Removed trailing space in c: 27

EXO 27:0 Removed trailing space in s1: Madhabahu Ya Sadaka Ya Kuteketezwa

EXO 27:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 38:1-7)

EXO 27:1 Removed trailing space in v~: “Jenga madhabahu ya mbao za mti wa mshita, kimo chake kiwe dhiraa tatu;\f + \fr 27:1 \ft Dhiraa 3 ni sawa na mita 1.35.\f* itakuwa mraba, urefu wake dhiraa tano,\f + \fr 27:1 \ft Dhiraa 5 ni sawa na mita 2.25.\f* na upana wake dhiraa tano.

EXO 27:2 Removed trailing space in v~: Tengeneza upembe kwenye kila pembe ya hizo pembe nne, ili zile pembe na madhabahu ziwe zimeungana, na ufunike madhabahu kwa shaba.

EXO 27:3 Removed trailing space in v~: Tengeneza vyombo vyake vyote kwa shaba: vyungu vyake vya kuondolea majivu, masepetu, mabakuli ya kunyunyizia, uma za nyama, na vyombo vya kuchukulia moto.

EXO 27:4 Removed trailing space in v~: Kisha tengenezea hayo madhabahu wavu wa shaba, na utengeneze pete za shaba kwenye kila moja ya hizo pembe nne za huo wavu.

EXO 27:5 Removed trailing space in v~: Weka wavu huo chini ya ukingo wa madhabahu ili ufikie nusu ya kimo cha madhabahu.

EXO 27:6 Removed trailing space in v~: Tengeneza mipiko ya mti wa mshita kwa ajili ya madhabahu, na uifunike kwa shaba.

EXO 27:7 Removed trailing space in v~: Hiyo mipiko itaingizwa kwenye zile pete ili iwe pande mbili za madhabahu inapobebwa.

EXO 27:8 Removed trailing space in v~: Tengeneza madhabahu yawe na uvungu ndani yake ukitumia mbao. Utaitengeneza sawasawa na vile ulivyoonyeshwa mlimani.

EXO 27:8 Removed trailing space in s1: Ua Wa Kukutania

EXO 27:8 Removed trailing space in r: (Kutoka 38:9-20)

EXO 27:9 Removed trailing space in v~: “Tengeneza ua kwa ajili ya Hema la Kukutania. Upande wa kusini utakuwa na urefu wa dhiraa mia moja,\f + \fr 27:9 \ft Dhiraa 100 ni sawa na mita 45.\f* na utakuwa na mapazia ya kitani iliyosokotwa vizuri,

EXO 27:10 Removed trailing space in v~: pamoja na nguzo ishirini na vitako vya shaba ishirini, na kulabu na tepe za fedha juu ya hizo nguzo.

EXO 27:11 Removed trailing space in v~: Upande wa kaskazini utakuwa na urefu wa dhiraa mia moja, nao utakuwa na mapazia, pamoja na nguzo ishirini na vitako vya shaba ishirini, pamoja na kulabu na tepe za fedha juu ya hizo nguzo.

EXO 27:12 Removed trailing space in v~: “Upande wa magharibi wa ua utakuwa na upana wa dhiraa hamsini,\f + \fr 27:12 \ft Dhiraa 50 ni sawa na mita 22.5.\f* nao utakuwa na mapazia, na nguzo kumi na vitako vyake kumi.

EXO 27:13 Removed trailing space in v~: Upande wa mwisho wa mashariki jua linakochomoza, ua pia utakuwa na upana wa dhiraa hamsini.

EXO 27:14 Removed trailing space in v~: Mapazia yenye urefu wa dhiraa kumi na tano yatakuwa upande mmoja wa ingilio, pamoja na nguzo tatu na vitako vitatu.

EXO 27:15 Removed trailing space in v~: Kutakuwepo tena na mapazia ya dhiraa kumi na tano\f + \fr 27:15 \ft Dhiraa 15 ni sawa na mita 6.75.\f* kwa upande mwingine wa ingilio, pamoja na nguzo tatu na vitako vitatu.

EXO 27:16 Removed trailing space in v~: “Kuhusu ingilio la ua, weka pazia lenye urefu wa dhiraa ishirini\f + \fr 27:16 \ft Dhiraa 20 ni sawa na mita 9.\f* la nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na za rangi nyekundu pamoja na kitani iliyosokotwa vizuri, kazi ya mtarizi. Pazia hilo litashikiliwa na nguzo nne na vitako vinne.

EXO 27:17 Removed trailing space in v~: Nguzo zote zinazozunguka ua zitakuwa na tepe na kulabu za fedha, na vitako vya shaba.

EXO 27:18 Removed trailing space in v~: Ua wa kukutania utakuwa na urefu wa dhiraa mia moja na upana wa dhiraa hamsini, ukiwa na mapazia ya kitani yaliyosokotwa vizuri yenye urefu wa dhiraa tano kwenda juu na vitako vya shaba.

EXO 27:19 Removed trailing space in v~: Vyombo vingine vyote vinavyotumika katika maskani kwa shughuli yoyote, pamoja na vigingi vyote na hata vile vya ua, vitakuwa vya shaba.

EXO 27:19 Removed trailing space in s1: Mafuta Ya Kinara Cha Taa

EXO 27:19 Removed trailing space in r: (Walawi 24:1-4)

EXO 27:20 Removed trailing space in v~: “Utawaamuru Waisraeli wakuletee mafuta safi ya zeituni yaliyokamuliwa kwa ajili ya mwanga ili zile taa ziwake mfululizo.

EXO 27:21 Removed trailing space in v~: Katika Hema la Kukutania, nje ya pazia lililo mbele ya Sanduku la Ushuhuda, Aroni na wanawe watahakikisha kuwa taa hizo zinawaka kuanzia jioni mpaka asubuhi mbele za \nd Bwana\nd*. Hili litakuwa agizo la milele miongoni mwa Waisraeli kwa vizazi vyote vijavyo.

EXO 28:0 Extra space after chapter number

EXO 28:0 Removed trailing space in c: 28

EXO 28:0 Removed trailing space in s1: Mavazi Ya Kikuhani

EXO 28:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 39:1-7)

EXO 28:1 Removed trailing space in v~: “Mtwae Aroni ndugu yako aliyeletwa kwako kutoka miongoni mwa Waisraeli, pamoja na wanawe Nadabu, Abihu, Eleazari na Ithamari, ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani.

EXO 28:2 Removed trailing space in v~: Mshonee Aroni ndugu yako mavazi matakatifu ili yampe ukuu na heshima.

EXO 28:3 Removed trailing space in v~: Waambie mafundi stadi wote niliowapa hekima katika shughuli hiyo wamtengenezee Aroni mavazi hayo, ili awekwe wakfu, anitumikie katika kazi ya ukuhani.

EXO 28:4 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo mavazi watakayoshona: kifuko cha kifuani, kisibau, kanzu, joho lililorembwa, kilemba na mshipi. Mavazi haya yatashonwa kwa ajili ya ndugu yako Aroni na wanawe ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani.

EXO 28:5 Removed trailing space in v~: Waambie watumie dhahabu na nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na za rangi nyekundu pamoja na kitani safi.

EXO 28:5 Removed trailing space in s1: Kisibau

EXO 28:6 Removed trailing space in v~: “Tengeneza kisibau cha dhahabu, na nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, za rangi nyekundu na kitani safi iliyosokotwa, kazi ya fundi stadi.

EXO 28:7 Removed trailing space in v~: Kitakuwa na vipande viwili vya mabegani vilivyoshikizwa kwenye pembe zake mbili ili kufungia kisibau.

EXO 28:8 Removed trailing space in v~: Mshipi wa kiunoni uliofumwa kwa ustadi utafanana nacho: utakuwa kitu kimoja na hicho kisibau, nao utengenezwe kwa dhahabu na nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na nyekundu na kwa kitani iliyosokotwa vizuri.

EXO 28:9 Removed trailing space in v~: “Chukua vito viwili vya shohamu, na uchore juu yake majina ya wana wa Israeli

EXO 28:10 Removed trailing space in v~: kufuatana na walivyozaliwa: majina sita katika kito kimoja, na mengine sita katika kito kingine.

EXO 28:11 Removed trailing space in v~: Yachore majina ya wana wa Israeli juu ya vito hivyo viwili kama vile sonara anavyochonga muhuri. Kisha uvitie vito hivyo katika vijalizo vya dhahabu,

EXO 28:12 Removed trailing space in v~: na uvifungie juu ya vipande vya mabega ya kisibau yawe kama vito vya ukumbusho kwa wana wa Israeli. Aroni atavaa majina hayo mabegani mwake kama kumbukumbu mbele za \nd Bwana\nd*.

EXO 28:13 Removed trailing space in v~: Tengeneza vijalizo vya dhahabu

EXO 28:14 Removed trailing space in v~: na mikufu miwili ya dhahabu safi iliyosokotwa kama kamba, na uifunge mikufu hiyo kwenye vijalizo.

EXO 28:14 Removed trailing space in s1: Kifuko Cha Kifuani

EXO 28:14 Removed trailing space in r: (Kutoka 39:8-21)

EXO 28:15 Removed trailing space in v~: “Fanyiza kifuko cha kifuani kwa ajili ya kufanya maamuzi, kazi ya fundi stadi. Kitengeneze kama kile kisibau: cha dhahabu, na nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na za rangi nyekundu, cha kitani safi iliyosokotwa.

EXO 28:16 Removed trailing space in v~: Kitakuwa cha mraba, chenye urefu wa shibiri moja\f + \fr 28:16 \ft Shibiri moja ni sawa na sentimita 22.\f* na upana wa shibiri moja, na kikunjwe mara mbili.

EXO 28:17 Removed trailing space in v~: Kisha weka safu nne za vito vya thamani juu yake. Safu ya kwanza itakuwa na akiki, yakuti manjano na zabarajadi;

EXO 28:18 Removed trailing space in v~: katika safu ya pili itakuwa na almasi, yakuti samawi na zumaridi;

EXO 28:19 Removed trailing space in v~: safu ya tatu itakuwa na hiakintho, akiki nyekundu na amethisto;

EXO 28:20 Removed trailing space in v~: na safu ya nne itakuwa na krisolitho, shohamu na yaspi. Yote yatiwe kwenye vijalizo vya dhahabu.

EXO 28:21 Removed trailing space in v~: Patakuwa na vito kumi na viwili, kila kimoja kwa jina mojawapo la wana wa Israeli, kila kimoja kichorwe kama muhuri kikiwa na jina mojawapo la yale makabila kumi na mawili.

EXO 28:22 Removed trailing space in v~: “Kwa ajili ya kile kifuko cha kifuani, tengeneza mikufu ya dhahabu safi, iliyosokotwa kama kamba.

EXO 28:23 Removed trailing space in v~: Tengeneza pete mbili za dhahabu kwa ajili yake, uzifungie kwenye pembe mbili za hicho kifuko cha kifuani.

EXO 28:24 Removed trailing space in v~: Funga ile mikufu miwili ya dhahabu kwenye hizo pete zilizo katika pembe za hicho kifuko cha kifuani,

EXO 28:25 Removed trailing space in v~: nazo zile ncha nyingine za mkufu zifunge kwenye vile vijalizo viwili, na uzishikamanishe na vile vipande vya mabega vya kile kisibau upande wa mbele.

EXO 28:26 Removed trailing space in v~: Tengeneza pete mbili za dhahabu, uzishikamanishe kwenye pembe mbili za chini, upande wa ndani wa kifuko cha kifuani karibu na kisibau.

EXO 28:27 Removed trailing space in v~: Tengeneza pete nyingine mbili za dhahabu, na uzishikamanishe sehemu ya chini ya vipande vya mabega upande wa mbele wa kile kisibau, karibu na pindo juu kidogo ya mshipi wa kiunoni wa kisibau.

EXO 28:28 Removed trailing space in v~: Pete za kifuko cha kifuani zitafungwa kwenye pete zile za kisibau kwa kamba ya buluu, ziunganishwe na ule mshipi wa kiunoni, ili kifuko cha kifuani kisisogee kutoka kwenye kile kisibau.

EXO 28:29 Removed trailing space in v~: “Wakati wowote Aroni aingiapo Mahali Patakatifu, atakuwa na yale majina ya wana wa Israeli moyoni mwake juu ya kile kifuko cha kifuani cha uamuzi kama kumbukumbu ya kudumu mbele za \nd Bwana\nd*.

EXO 28:30 Removed trailing space in v~: Pia weka Urimu na Thumimu\f + \fr 28:30 \ft Urimu na Thumimu maana yake ni Nuru na Kweli; vifaa hivi viliwekwa kwenye kifuko cha juu cha kisibau cha kuhani mkuu ili kujua mapenzi ya Mungu kwenye mambo ya kutatanisha.\f* ndani ya kifuko cha kifuani, yawe juu ya moyo wa Aroni kila mara aingiapo mbele za \nd Bwana\nd*. Kwa hiyo siku zote Aroni atakuwa na uwezo kufanya maamuzi kwa ajili ya wana wa Israeli mbele za \nd Bwana\nd*.

EXO 28:30 Removed trailing space in s1: Mavazi Mengine Ya Kikuhani

EXO 28:30 Removed trailing space in r: (Kutoka 39:22-31)

EXO 28:31 Removed trailing space in v~: “Shona joho la kisibau lote kwa kitambaa cha rangi ya buluu tupu,

EXO 28:32 Removed trailing space in v~: na katikati uweke nafasi ya kuingizia kichwa. Kutakuwa na utepe uliofumwa, unaofanana na ukosi kuizunguka nafasi hiyo, ili isichanike.

EXO 28:33 Removed trailing space in v~: Tengeneza makomamanga ya nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na za rangi nyekundu kuzunguka pindo la hilo joho, na uweke pia vikengele vya dhahabu kati ya hayo makomamanga.

EXO 28:34 Removed trailing space in v~: Hivyo vikengele vya dhahabu na makomamanga vitapishana kuzunguka upindo wa joho lile.

EXO 28:35 Removed trailing space in v~: Ni lazima Aroni alivae anapofanya huduma. Sauti ya hivyo vikengele itasikika anapoingia na kutoka Mahali Patakatifu mbele za \nd Bwana\nd*, ili asije akafa.

EXO 28:36 Removed trailing space in v~: “Tengeneza bamba la dhahabu safi na uchore juu yake maneno haya kama vile muhuri huchorwa: \sc Mtakatifu kwa Bwana\sc*.

EXO 28:37 Removed trailing space in v~: Lifunge hilo bamba kwa kamba ya buluu kwenye kilemba, nalo ni lazima liwe mbele ya kilemba.

EXO 28:38 Removed trailing space in v~: Aroni alivae bamba hilo kwenye paji la uso wake, naye atachukua hatia kuhusu sadaka takatifu za Waisraeli wanazoweka wakfu, sadaka za aina yoyote. Litakuwa kwenye paji la uso wa Aroni daima ili zikubalike kwa \nd Bwana\nd*.

EXO 28:39 Removed trailing space in v~: “Fuma koti la kitani safi na ufanye kilemba cha kitani safi. Mshipi uwe ni kazi ya mtarizi.

EXO 28:40 Removed trailing space in v~: Watengenezee wana wa Aroni makoti, mishipi na kofia, ili kuwapa ukuu na heshima.

EXO 28:41 Removed trailing space in v~: Baada ya kumvika Aroni ndugu yako pamoja na wanawe nguo hizi, watie mafuta na kuwabariki. Waweke wakfu ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani.

EXO 28:42 Removed trailing space in v~: “Watengenezee nguo za ndani za kitani zitakazofunika mwili, kutoka kiunoni hadi mapajani.

EXO 28:43 Removed trailing space in v~: Aroni na wanawe ni lazima wavae haya kila wanapoingia katika Hema la Kukutania au wanaposogelea madhabahu wakati wa kutoa huduma katika Mahali Patakatifu, ili wasije wakafanya kosa wakafa.

EXO 28:43 Removed trailing space in p~: “Haya yawe maagizo ya kudumu kwa Aroni na vizazi vyake.

EXO 29:0 Extra space after chapter number

EXO 29:0 Removed trailing space in c: 29

EXO 29:0 Removed trailing space in s1: Kuweka Wakfu Makuhani

EXO 29:0 Removed trailing space in r: (Walawi 8:1-36)

EXO 29:1 Removed trailing space in v~: “Hili ndilo utakalofanya ili kuwaweka wakfu makuhani ili wanitumikie mimi katika kazi ya ukuhani: Chukua fahali mchanga mmoja na kondoo dume wawili wasio na dosari.

EXO 29:2 Removed trailing space in v~: Kutokana na unga laini wa ngano usiotiwa chachu, tengeneza mikate na maandazi yaliyokandwa kwa mafuta, pamoja na mikate midogo myembamba.

EXO 29:3 Removed trailing space in v~: Viwekwe vyote ndani ya kikapu na kuvitoa pamoja na yule fahali na wale kondoo dume wawili.

EXO 29:4 Removed trailing space in v~: Kisha mlete Aroni na wanawe kwenye lango la Hema la Kukutania na uwaoshe kwa maji.

EXO 29:5 Removed trailing space in v~: Chukua yale mavazi na umvike Aroni koti, joho la kisibau na kisibau chenyewe pamoja na kile kifuko cha kifuani. Mfungie hicho kisibau kwa ule mshipi wa kiunoni uliosukwa kwa ustadi.

EXO 29:6 Removed trailing space in v~: Weka kilemba kichwani mwake na kuweka taji takatifu ishikamane na hicho kilemba.

EXO 29:7 Removed trailing space in v~: Chukua yale mafuta ya upako umimine juu ya kichwa chake.

EXO 29:8 Removed trailing space in v~: Walete wanawe na uwavike makoti,

EXO 29:9 Removed trailing space in v~: pia uwavike zile tepe za kichwani. Ndipo uwafunge Aroni na wanawe mishipi. Ukuhani ni wao kwa agizo la kudumu. Kwa njia hii utamweka wakfu Aroni na wanawe.

EXO 29:10 Removed trailing space in v~: “Mlete yule fahali mbele ya Hema la Kukutania, naye Aroni na wanawe wataweka mikono yao juu ya kichwa chake.

EXO 29:11 Removed trailing space in v~: Mchinje huyo fahali mbele za \nd Bwana\nd* kwenye mlango wa Hema la Kukutania.

EXO 29:12 Removed trailing space in v~: Chukua sehemu ya damu ya huyo fahali na kuipaka kwenye pembe za hayo madhabahu kwa kidole chako, na damu iliyobaki uimwage sehemu ya chini ya madhabahu.

EXO 29:13 Removed trailing space in v~: Kisha chukua mafuta yote ya huyo mnyama ya sehemu za ndani, yale yanayofunika ini, figo zote mbili pamoja na mafuta yake, uviteketeze juu ya madhabahu.

EXO 29:14 Removed trailing space in v~: Lakini nyama ya huyo fahali na ngozi yake na matumbo yake utavichoma nje ya kambi. Hii ni sadaka ya dhambi.

EXO 29:15 Removed trailing space in v~: “Chukua mmoja wa wale kondoo dume, naye Aroni na wanawe wataweka mikono yao juu ya kichwa chake.

EXO 29:16 Removed trailing space in v~: Mchinje huyo kondoo dume, chukua damu yake na uinyunyize pande zote za hayo madhabahu.

EXO 29:17 Removed trailing space in v~: Mkate huyo kondoo dume vipande vipande na usafishe sehemu za ndani pamoja na miguu, ukiviweka pamoja na kichwa na vipande vingine.

EXO 29:18 Removed trailing space in v~: Kisha mteketeze huyo kondoo dume mzima juu ya madhabahu. Hii ni sadaka ya kuteketezwa kwa \nd Bwana\nd*, harufu ya kupendeza, sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto.

EXO 29:19 Removed trailing space in v~: “Mchukue yule kondoo dume mwingine, naye Aroni na wanawe waweke mikono yao juu ya kichwa chake.

EXO 29:20 Removed trailing space in v~: Mchinje, uchukue sehemu ya damu yake na kuipaka kwenye masikio ya Aroni na wanawe, kwenye vidole gumba vya mikono yao ya kuume, pia kwenye vidole gumba vya miguu yao ya kuume. Kisha nyunyiza hiyo damu pande zote za madhabahu.

EXO 29:21 Removed trailing space in v~: Pia chukua sehemu ya damu iliyo juu ya madhabahu na sehemu ya mafuta ya upako, umnyunyizie Aroni na mavazi yake, pia wanawe na mavazi yao. Ndipo Aroni na wanawe pamoja na mavazi yao watakuwa wamewekwa wakfu.

EXO 29:22 Removed trailing space in v~: “Chukua mafuta ya huyu kondoo dume, mafuta ya mkia, mafuta ya sehemu za ndani yale yanayofunika ini, figo zote mbili na mafuta yake, pamoja na paja la kulia. (Huyo ndiye kondoo dume kwa ajili ya kuwaweka wakfu.)

EXO 29:23 Removed trailing space in v~: Kutoka kwenye kile kikapu chenye mikate iliyotengenezwa bila chachu, kilichoko mbele za \nd Bwana\nd*, chukua mkate, andazi lililokandwa kwa mafuta na mkate mdogo mwembamba.

EXO 29:24 Removed trailing space in v~: Viweke vitu hivi vyote mikononi mwa Aroni na wanawe na uviinue mbele za \nd Bwana\nd* kuwa sadaka ya kuinuliwa.

EXO 29:25 Removed trailing space in v~: Kisha vichukue vitu hivyo kutoka mikononi mwao, uviteketeze juu ya madhabahu pamoja na sadaka ya kuteketezwa kuwa harufu nzuri ya kupendeza kwa \nd Bwana\nd*, sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto.

EXO 29:26 Removed trailing space in v~: Baada ya kuchukua kidari cha huyo kondoo dume wa kuwekwa wakfu kwa Aroni, kiinue mbele za \nd Bwana\nd* kuwa sadaka ya kuinuliwa, nayo itakuwa fungu lako.

EXO 29:27 Removed trailing space in v~: “Weka wakfu zile sehemu za kondoo dume aliyetumika kwa kumweka wakfu Aroni na wanawe: kidari kile kilichoinuliwa na lile paja lililotolewa.

EXO 29:28 Removed trailing space in v~: Siku zote hili litakuwa fungu la kawaida kutoka kwa Waisraeli kwa ajili ya Aroni na wanawe. Hili ni toleo la Waisraeli watakalotoa kwa \nd Bwana\nd* kutoka sadaka zao za amani.

EXO 29:29 Removed trailing space in v~: “Mavazi matakatifu ya Aroni yatakuwa ya wazao wake ili kwamba waweze kutiwa mafuta na kuwekwa wakfu wakiwa wameyavaa.

EXO 29:30 Removed trailing space in v~: Mwana atakayeingia mahali pake kuwa kuhani na kuja kwenye Hema la Kukutania kuhudumu katika Mahali Patakatifu atayavaa kwa siku saba.

EXO 29:31 Removed trailing space in v~: “Chukua nyama ya huyo kondoo dume wa kuwaweka wakfu uipike katika Mahali Patakatifu.

EXO 29:32 Removed trailing space in v~: Aroni na wanawe wataila ile nyama ya huyo kondoo dume pamoja na ile mikate iliyo kwenye hicho kikapu wakiwa hapo ingilio la Hema la Kukutania.

EXO 29:33 Removed trailing space in v~: Watakula sadaka hizi ambazo upatanisho ulifanywa kwazo kwa ajili ya kuwaweka wakfu na kuwatakasa. Lakini hakuna mtu mwingine yeyote anayeruhusiwa kuvila, kwa sababu ni vitakatifu.

EXO 29:34 Removed trailing space in v~: Ikiwa nyama yoyote ya huyo kondoo dume iliyotumika kwa kuwaweka wakfu au mkate wowote umebaki mpaka asubuhi, vichomwe. Kamwe visiliwe, kwa sababu ni vitakatifu.

EXO 29:35 Removed trailing space in v~: “Hivyo utamfanyia Aroni na wanawe kila kitu kama vile nilivyokuamuru: Utachukua muda wa siku saba kuwaweka wakfu.

EXO 29:36 Removed trailing space in v~: Utatoa dhabihu ya fahali kila siku kuwa sadaka ya dhambi ili kufanya upatanisho. Takasa madhabahu kwa kufanya upatanisho kwa ajili yake, nayo uitie mafuta na kuiweka wakfu.

EXO 29:37 Removed trailing space in v~: Kwa muda wa siku saba fanya upatanisho kwa ajili ya madhabahu na kuiweka wakfu. Ndipo madhabahu itakuwa takatifu sana na chochote kitakachoigusa kitakuwa kitakatifu.

EXO 29:38 Removed trailing space in v~: “Kwa kawaida hiki ndicho utakachotoa juu ya madhabahu kila siku: wana-kondoo wawili wenye umri wa mwaka mmoja.

EXO 29:39 Removed trailing space in v~: Utamtoa mmoja asubuhi na huyo mwingine jioni.

EXO 29:40 Removed trailing space in v~: Pamoja na mwana-kondoo wa kwanza utatoa efa moja\f + \fr 29:40 \ft Efa moja ni sawa na kilo 22.\f* ya unga wa ngano laini uliochanganywa na robo ya hini\f + \fr 29:40 \ft Robo ya hini ni sawa na lita moja.\f* ya mafuta yaliyokamuliwa, pamoja na robo ya hini ya divai kuwa sadaka ya kinywaji.

EXO 29:41 Removed trailing space in v~: Huyo mwana-kondoo mwingine mtoe dhabihu wakati wa machweo pamoja na sadaka za unga na za kinywaji kama vile ulivyofanya asubuhi, kuwa harufu ya kupendeza, sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto.

EXO 29:42 Removed trailing space in v~: “Kwa vizazi vijavyo itakuwa kawaida kutoa sadaka hii ya kuteketezwa kila mara kwenye ingilio la Hema la Kukutania mbele za \nd Bwana\nd*. Hapo ndipo nitakapokutana na ninyi na kusema nanyi,

EXO 29:43 Removed trailing space in v~: Huko ndipo nitakapokutana na Waisraeli, nalo Hema la Kukutania litatakaswa na utukufu wangu.

EXO 29:44 Removed trailing space in v~: “Kwa hiyo nitaliweka wakfu Hema la Kukutania pamoja na madhabahu, nami nitamweka wakfu Aroni na wanawe ili wanitumikie mimi katika kazi ya ukuhani.

EXO 29:45 Removed trailing space in v~: Ndipo nitakapofanya makao miongoni mwa Waisraeli na kuwa Mungu wao.

EXO 29:46 Removed trailing space in v~: Nao watajua kuwa Mimi Ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wao, aliyewatoa Misri ili nipate kufanya makao miongoni mwao. Mimi Ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wao.

EXO 30:0 Extra space after chapter number

EXO 30:0 Removed trailing space in c: 30

EXO 30:0 Removed trailing space in s1: Madhabahu Ya Kufukizia Uvumba

EXO 30:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 37:25-28)

EXO 30:1 Removed trailing space in v~: “Tengeneza madhabahu kwa mbao za mshita kwa ajili ya kufukizia uvumba.

EXO 30:2 Removed trailing space in v~: Madhabahu hayo yawe mraba, urefu na upana wake dhiraa moja,\f + \fr 30:2 \ft Dhiraa moja ni sawa na sentimita 45.\f* na kimo cha dhiraa mbili,\f + \fr 30:2 \ft Dhiraa mbili ni sawa na sentimita 90.\f* nazo pembe zake zitakuwa kitu kimoja nayo.

EXO 30:3 Removed trailing space in v~: Funika hayo madhabahu juu na pande zote na pia pembe zake kwa dhahabu safi, na uifanyizie ukingo wa dhahabu kuizunguka.

EXO 30:4 Removed trailing space in v~: Tengeneza pete mbili za dhahabu kwa ajili ya madhabahu chini ya huo ukingo, ziwe mbili kila upande, za kushikilia hiyo mipiko itumikayo kuibebea madhabahu.

EXO 30:5 Removed trailing space in v~: Tengeneza mipiko kwa miti ya mshita na uifunike kwa dhahabu.

EXO 30:6 Removed trailing space in v~: Weka hayo madhabahu mbele ya lile pazia lililo mbele ya Sanduku la Ushuhuda, lililo mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya Sanduku la Ushuhuda, mahali ambapo nitakutana nawe.

EXO 30:7 Removed trailing space in v~: “Itampasa Aroni kufukiza uvumba wenye harufu nzuri juu ya madhabahu kila siku asubuhi wakati anapowasha zile taa.

EXO 30:8 Removed trailing space in v~: Itampasa afukize uvumba tena wakati anapowasha taa wakati wa machweo ili uvumba ufukizwe daima mbele za \nd Bwana\nd* kwa vizazi vijavyo.

EXO 30:9 Removed trailing space in v~: Usifukize uvumba mwingine wowote juu ya madhabahu haya au sadaka nyingine yoyote ya kuteketezwa wala sadaka ya nafaka, wala usimimine sadaka ya kinywaji juu yake.

EXO 30:10 Removed trailing space in v~: Mara moja kwa mwaka Aroni atafanya upatanisho juu ya pembe za hayo madhabahu. Upatanisho huu wa mwaka lazima ufanywe kwa damu ya sadaka ya upatanisho kwa ajili ya dhambi kwa vizazi vijavyo. Ni takatifu sana kwa \nd Bwana\nd*.”

EXO 30:10 Removed trailing space in s1: Fedha Ya Upatanisho

EXO 30:11 Removed trailing space in v~: Naye \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

EXO 30:12 Removed trailing space in v~: “Utakapowahesabu Waisraeli, kila mmoja lazima alipe kwa \nd Bwana\nd* fidia kwa ajili ya nafsi yake wakati wa kuhesabiwa kwake. Ndipo hakutakuwa na pigo juu yao unapowahesabu.

EXO 30:13 Removed trailing space in v~: Kila mmoja anayekwenda upande wa wale waliokwisha hesabiwa atatoa nusu shekeli,\f + \fr 30:13 \ft Nusu shekeli ni sawa na gramu 6.\f* kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, ambayo ina uzito wa gera ishirini.\f + \fr 30:13 \ft Gera 20 ni sawa na shekeli moja au gramu 12.\f* Hii nusu shekeli ni sadaka kwa \nd Bwana\nd*.

EXO 30:14 Removed trailing space in v~: Wote wale wanaovuka, wenye umri wa miaka ishirini au zaidi, watatoa sadaka kwa \nd Bwana\nd*.

EXO 30:15 Removed trailing space in v~: Matajiri hawatalipa zaidi ya nusu shekeli, nao maskini hawatatoa pungufu wakati mnatoa sadaka kwa \nd Bwana\nd* kwa kufanya upatanisho wa nafsi zenu.

EXO 30:16 Removed trailing space in v~: Utapokea fedha ya upatanisho kutoka kwa Waisraeli na uzitumie kwa ajili ya huduma ya Hema la Kukutania. Itakuwa ni ukumbusho kwa Waisraeli mbele za \nd Bwana\nd* kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu.”

EXO 30:16 Removed trailing space in s1: Sinia La Kunawia

EXO 30:17 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

EXO 30:18 Removed trailing space in v~: “Tengeneza sinia la shaba lenye kitako cha shaba kwa ajili ya kunawia. Liweke kati ya Hema la Kukutania na madhabahu, kisha uweke maji ndani yake.

EXO 30:19 Removed trailing space in v~: Aroni na wanawe watanawa mikono na miguu yao kwa maji yatokayo katika hilo sinia.

EXO 30:20 Removed trailing space in v~: Wakati wowote wanapoingia katika Hema la Kukutania, watanawa kwa maji ili kwamba wasije wakafa. Pia, wanapokaribia madhabahu ili kuhudumu kwa kuleta sadaka zilizotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto,

EXO 30:21 Removed trailing space in v~: watanawa mikono na miguu yao ili kwamba wasije wakafa. Hii itakuwa ni amri ya kudumu kwa ajili ya Aroni na wazao wake kwa vizazi vijavyo.”

EXO 30:21 Removed trailing space in s1: Mafuta Ya Upako

EXO 30:22 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

EXO 30:23 Removed trailing space in v~: “Chukua vikolezi bora vifuatavyo: shekeli 500\f + \fr 30:23 \ft Shekeli 500 ni sawa na kilo 6.\f* za manemane ya maji, shekeli 250\f + \fr 30:23 \ft Shekeli 250 ni sawa na kilo 3.\f* za mdalasini wenye harufu nzuri, shekeli 250 za miwa yenye harufu nzuri,

EXO 30:24 Removed trailing space in v~: shekeli 500 za aina nyingine ya mdalasini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, pia hini\f + \fr 30:24 \ft Hini moja ni sawa na lita 4.\f* ya mafuta ya zeituni.

EXO 30:25 Removed trailing space in v~: Vitengeneze vikolezi hivi kuwa mafuta matakatifu ya upako yenye harufu nzuri, kazi ya mtengeneza manukato. Yatakuwa mafuta matakatifu ya upako.

EXO 30:26 Removed trailing space in v~: Kisha yatumie kupaka hilo Hema la Kukutania, Sanduku la Ushuhuda,

EXO 30:27 Removed trailing space in v~: meza na vifaa vyake vyote, kinara cha taa na vifaa vyake vyote, madhabahu ya kufukizia uvumba,

EXO 30:28 Removed trailing space in v~: madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na vyombo vyake vyote na sinia pamoja na kitako chake.

EXO 30:29 Removed trailing space in v~: Utaviweka wakfu ili viwe vitakatifu sana na kila kitakachoigusa kitakuwa kitakatifu.

EXO 30:30 Removed trailing space in v~: “Mtie Aroni na wanawe mafuta na uwaweke wakfu ili waweze kunitumikia katika kazi ya ukuhani.

EXO 30:31 Removed trailing space in v~: Waambie Waisraeli, ‘Haya yatakuwa mafuta matakatifu yangu ya upako kwa vizazi vijavyo.

EXO 30:32 Removed trailing space in v~: Usiyamimine juu ya miili ya wanadamu wala usitengeneze mafuta ya aina nyingine kwa utaratibu huu. Ni mafuta matakatifu na ni lazima myaone kuwa ni matakatifu.

EXO 30:33 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote atakayetengeneza manukato kama hayo na yeyote atakayeyamimina juu ya mtu yeyote ambaye si kuhani atakatiliwa mbali na watu wake.’ ”

EXO 30:33 Removed trailing space in s1: Uvumba

EXO 30:34 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Chukua vikolezi vyenye harufu nzuri vifuatavyo: natafi, shekelethi, kelbena na uvumba safi vyote vikiwa na vipimo sawa,

EXO 30:35 Removed trailing space in v~: pia tengeneza mchanganyiko wa uvumba wenye harufu nzuri, kazi ya mtengeneza manukato. Utiwe chumvi ili upate kuwa safi na mtakatifu.

EXO 30:36 Removed trailing space in v~: Saga baadhi yake kuwa unga na uweke mbele ya Sanduku la Ushuhuda ndani ya Hema la Kukutania, mahali ambapo nitakutana nawe. Itakuwa takatifu sana kwenu.

EXO 30:37 Removed trailing space in v~: Msitengeneze uvumba mwingine wowote wa namna hii kwa ajili yenu wenyewe; uoneni kuwa ni mtakatifu kwa \nd Bwana\nd*.

EXO 30:38 Removed trailing space in v~: Yeyote atakayetengeneza uvumba kama huu ili kufurahia harufu yake nzuri lazima akatiliwe mbali na watu wake.”

EXO 31:0 Extra space after chapter number

EXO 31:0 Removed trailing space in c: 31

EXO 31:0 Removed trailing space in s1: Bezaleli Na Oholiabu

EXO 31:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 35:30–36:1)

EXO 31:1 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

EXO 31:2 Removed trailing space in v~: “Tazama, nimemchagua Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda,

EXO 31:3 Removed trailing space in v~: nami nimemjaza Roho wa Mungu, pamoja na ustadi, uwezo na ujuzi katika aina zote za ufundi,

EXO 31:4 Removed trailing space in v~: ili kubuni michoro ya kupendeza katika ufundi wa dhahabu, fedha na shaba,

EXO 31:5 Removed trailing space in v~: kuchonga vito na kuvitia mahali, kufanya ufundi kwa mbao, na kujishughulisha na aina zote za ufundi.

EXO 31:6 Removed trailing space in v~: Tena nimemteua Oholiabu mwana wa Ahisamaki, wa kabila la Dani, ili kumsaidia. Pia mafundi wote nimewapa ustadi wa kutengeneza kila kitu nilichokuamuru wewe:

EXO 31:7 Removed trailing space in v~: Hema la Kukutania, Sanduku la Ushuhuda pamoja na kiti cha rehema juu yake, pia na vifaa vyote vya kwenye hema,

EXO 31:8 Removed trailing space in v~: meza na vifaa vyake, kinara cha taa cha dhahabu safi na vifaa vyake vyote, madhabahu ya kufukizia uvumba,

EXO 31:9 Removed trailing space in v~: madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na vyombo vyake vyote, sinia na kinara chake,

EXO 31:10 Removed trailing space in v~: pamoja na mavazi matakatifu yaliyofumwa ya kuhani Aroni, na mavazi kwa ajili ya wanawe wakati wanahudumu katika kazi ya ukuhani,

EXO 31:11 Removed trailing space in v~: pia mafuta ya upako na uvumba wenye harufu nzuri kwa ajili ya Mahali Patakatifu. Watavitengeneza sawasawa kama vile nilivyokuagiza wewe.”

EXO 31:11 Removed trailing space in s1: Sabato

EXO 31:12 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

EXO 31:13 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli, ‘Ninyi ni lazima mzishike Sabato zangu. Hii itakuwa ni ishara kati yangu na ninyi kwa ajili ya vizazi vijavyo, ili mpate kujua kwamba Mimi Ndimi \nd Bwana\nd*, niwafanyaye ninyi watakatifu.

EXO 31:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Mtaishika Sabato, kwa sababu ni takatifu kwenu. Yeyote atakayeinajisi lazima auawe, yeyote atakayefanya kazi siku hiyo lazima akafie mbali na watu wake.

EXO 31:15 Removed trailing space in v~: Kwa siku sita, mtafanya kazi, lakini siku ya saba ni Sabato ya kupumzika, takatifu kwa \nd Bwana\nd*. Yeyote afanyaye kazi yoyote siku ya Sabato ni lazima auawe.

EXO 31:16 Removed trailing space in v~: Waisraeli wataishika Sabato, kuiadhimisha kwa vizazi vijavyo kuwa Agano la milele.

EXO 31:17 Removed trailing space in v~: Itakuwa ishara kati yangu na Waisraeli milele, kwa kuwa kwa muda wa siku sita \nd Bwana\nd* aliumba mbingu na dunia, na siku ya saba akaacha kufanya kazi, akapumzika.’ ”

EXO 31:18 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alipomaliza kusema na Mose juu ya Mlima Sinai, Mungu akampa vile vibao viwili vya Ushuhuda, vibao vya mawe vilivyoandikwa kwa kidole cha Mungu.

EXO 32:0 Extra space after chapter number

EXO 32:0 Removed trailing space in c: 32

EXO 32:0 Removed trailing space in s1: Ndama Wa Dhahabu

EXO 32:0 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 9:6-29)

EXO 32:1 Removed trailing space in v~: Watu walipoona kuwa Mose amekawia sana kushuka kutoka mlimani, walimkusanyikia Aroni na kumwambia, “Njoo, tutengenezee miungu itakayotutangulia. Kwa maana huyu jamaa yetu Mose aliyetupandisha kutoka Misri, hatujui jambo lililompata.”

EXO 32:2 Removed trailing space in v~: Aroni akawajibu, “Vueni vipuli vya dhahabu ambavyo wake zenu, wana wenu na binti zenu wamevaa, mkaniletee.”

EXO 32:3 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo watu wote wakavua vipuli vyao, wakavileta kwa Aroni.

EXO 32:4 Removed trailing space in v~: Akavichukua vile vitu walivyomkabidhi, akavifanyiza kwa kusubu sanamu yenye umbo la ndama, akaichonga kwa kutumia chombo. Kisha wakasema, “Hii ndiyo miungu yenu, ee Israeli, iliyowapandisha kutoka Misri.”

EXO 32:5 Removed trailing space in v~: Aroni alipoona hili, akajenga madhabahu mbele ya yule ndama na kutangaza, “Kesho kutakuwa na sikukuu kwa \nd Bwana\nd*.”

EXO 32:6 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo siku iliyofuata watu wakaamka asubuhi na mapema na kutoa sadaka za kuteketeza na sadaka za amani. Baadaye watu wakaketi kula na kunywa, nao wakasimama, wakajizamisha katika sherehe.

EXO 32:7 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Shuka, kwa sababu watu wako, uliowatoa Misri, wamepotoka.

EXO 32:8 Removed trailing space in v~: Wamekuwa wepesi kugeuka na kuacha niliyowaamuru, na wamejitengenezea sanamu ya kuyeyusha yenye umbo la ndama. Wameisujudia na kuitolea dhabihu, nao wamesema, ‘Hii ndiyo miungu yenu, ee Israeli iliyokupandisha kutoka Misri.’ ”

EXO 32:9 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nimeona watu hawa, nao ni watu wenye shingo ngumu.

EXO 32:10 Removed trailing space in v~: Sasa niache ili hasira yangu ipate kuwaka dhidi yao, nami nipate kuwaangamiza. Kisha nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa.”

EXO 32:11 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akamsihi \nd Bwana\nd* Mungu wake, akasema, “Ee \nd Bwana\nd*, kwa nini hasira yako iwake dhidi ya watu wako, wale uliowatoa Misri kwa uweza mkuu na mkono wenye nguvu?

EXO 32:12 Removed trailing space in v~: Kwa nini Wamisri waseme, ‘Ni kwa nia mbaya aliwatoa Misri, ili awaue milimani na kuwafuta usoni mwa dunia’? Achilia mbali hasira yako kali, waonee huruma na usilete maafa juu ya watu wako.

EXO 32:13 Removed trailing space in v~: Wakumbuke watumishi wako Abrahamu, Isaki na Israeli, ambao uliwaapia kwa nafsi yako mwenyewe: ‘Nitawafanya uzao wako kuwa wengi kama nyota za angani, nami nitawapa wazao wako nchi hii yote ambayo niliwaahidia, nayo itakuwa urithi wao milele.’ ”

EXO 32:14 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akawaonea huruma, wala hakuleta juu ya watu wake maafa aliyokuwa amekusudia.

EXO 32:15 Removed trailing space in v~: Mose akageuka, akashuka kutoka mlimani akiwa na vibao viwili vya Ushuhuda mikononi mwake. Vilikuwa vimeandikwa pande zote mbili, mbele na nyuma.

EXO 32:16 Removed trailing space in v~: Vibao hivyo vilikuwa kazi ya Mungu; maandishi yalikuwa mwandiko wa Mungu, yaliyochorwa kama muhuri juu ya vibao.

EXO 32:17 Removed trailing space in v~: Yoshua aliposikia sauti za watu wakipiga kelele, akamwambia Mose, “Kuna sauti ya vita kambini.”

EXO 32:18 Removed trailing space in v~: Mose akajibu:

EXO 32:18 Removed trailing space in p~: “Si sauti ya ushindi,

EXO 32:18 Removed trailing space in p~: wala si sauti ya kushindwa;

EXO 32:18 Removed trailing space in p~: ni sauti ya kuimba ninayosikia.”

EXO 32:19 Removed trailing space in v~: Mose alipoikaribia kambi na kuona yule ndama na ile michezo, hasira yake ikawaka, akatupa vile vibao vilivyokuwa mikononi mwake, akavipasua vipande vipande pale chini ya mlima.

EXO 32:20 Removed trailing space in v~: Kisha akamchukua yule ndama waliokuwa wamemtengeneza na kumchoma kwenye moto, kisha akamsaga kuwa unga, akanyunyiza kwenye maji na kuwafanya Waisraeli wanywe.

EXO 32:21 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia Aroni, “Watu hawa walikufanyia nini, hata ukawaongoza kufanya dhambi kubwa hivyo?”

EXO 32:22 Removed trailing space in v~: Aroni akamwambia, “Usikasirike bwana wangu. Unajua jinsi watu hawa walivyo tayari kwa maovu.

EXO 32:23 Removed trailing space in v~: Wao waliniambia, ‘Tufanyie miungu itakayotuongoza. Kwa kuwa huyu jamaa yetu Mose aliyetupandisha kutoka Misri, hatufahamu yaliyompata.’

EXO 32:24 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo nikawaambia, ‘Yeyote aliye na kito chochote cha dhahabu avue.’ Kisha wakanipa hiyo dhahabu, nami nikaitupa motoni, akatokea huyu ndama!”

EXO 32:25 Removed trailing space in v~: Mose akaona kuwa watu wameasi, kwa kuwa Aroni alikuwa amewaacha waasi, na hivyo kuwa kichekesho kwa adui zao.

EXO 32:26 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akasimama kwenye ingilio la kambi, akasema, “Yeyote aliye upande wa \nd Bwana\nd*, aje upande wangu.” Walawi wote wakamjia.

EXO 32:27 Removed trailing space in v~: Ndipo alipowaambia, “Hili ndilo \nd Bwana\nd*, Mungu wa Israeli asemalo: ‘Kila mmoja wenu ajifunge upanga wake kiunoni aende huku na huko kambi yote mwisho hadi mwisho mwingine, kila mmoja amuue ndugu yake, na rafiki yake na jirani yake.’ ”

EXO 32:28 Removed trailing space in v~: Walawi wakafanya kama Mose alivyoamuru, siku ile wakafa watu wapatao 3,000.

EXO 32:29 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akasema, “Leo mmewekwa wakfu kwa \nd Bwana\nd*, kwa kuwa mlikuwa kinyume na wana wenu wenyewe na ndugu zenu, naye Mungu amewabariki leo.”

EXO 32:30 Removed trailing space in v~: Siku iliyofuata Mose akawaambia watu, “Mmefanya dhambi kubwa. Lakini sasa nitapanda juu kwa \nd Bwana\nd*, labda nitaweza kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu.”

EXO 32:31 Removed trailing space in v~: Hivyo Mose akarudi kwa \nd Bwana\nd* na kumwambia, “Lo! Hawa watu wamefanya dhambi kubwa namna gani! Wamejitengenezea miungu ya dhahabu.

EXO 32:32 Removed trailing space in v~: Lakini sasa nakusihi, wasamehe dhambi yao; lakini kama sivyo, basi nifute kutoka kwenye kitabu ulichoandika.”

EXO 32:33 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamjibu Mose, “Yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta kutoka kwenye kitabu changu.

EXO 32:34 Removed trailing space in v~: Sasa nenda, uongoze hao watu mpaka mahali nilipokuambia, naye malaika wangu atakutangulia. Pamoja na hayo, wakati utakapofika wa mimi kuwaadhibu, nitawaadhibu kwa ajili ya dhambi yao.”

EXO 32:35 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akawapiga watu kwa ugonjwa wa tauni kwa sababu ya yale waliyoyafanya kwa ndama yule ambaye alitengenezwa na Aroni.

EXO 33:0 Extra space after chapter number

EXO 33:0 Removed trailing space in c: 33

EXO 33:0 Removed trailing space in s1: Amri Ya Kuondoka Sinai

EXO 33:1 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Ondoka mahali hapa, wewe pamoja na hao watu uliowapandisha kutoka Misri, mpande mpaka nchi niliyomwahidi Abrahamu, Isaki na Yakobo kwa kiapo, nikisema, ‘Nitawapa wazao wenu nchi hii.’

EXO 33:2 Removed trailing space in v~: Nitamtuma malaika mbele yenu, naye atawafukuza Wakanaani, Waamori, Wahiti, Waperizi, Wahivi na Wayebusi.

EXO 33:3 Removed trailing space in v~: Pandeni mwende katika nchi itiririkayo maziwa na asali. Lakini mimi sitakwenda pamoja nanyi, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisije nikawaangamiza njiani.”

EXO 33:4 Removed trailing space in v~: Watu waliposikia habari hizo za huzuni, wakaanza kuomboleza wala hakuna mtu aliyevaa mapambo yoyote.

EXO 33:5 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa \nd Bwana\nd* alikuwa amemwambia Mose, “Waambie Waisraeli, ‘Ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama ningefuatana nanyi hata kwa muda mfupi, ningewaangamiza. Sasa vueni mapambo yenu, nami nitaamua nitakalowatendea.’ ”

EXO 33:6 Removed trailing space in v~: Hivyo Waisraeli wakavua mapambo yao katika Mlima wa Horebu.

EXO 33:6 Removed trailing space in s1: Hema La Kukutania

EXO 33:7 Removed trailing space in v~: Basi Mose alikuwa na desturi ya kuchukua hema na kuliweka wakfu nje ya kambi umbali kiasi, akaliita “Hema la Kukutania.” Kila aliyekuwa akiulizia shauri kwa \nd Bwana\nd*, angelikwenda katika Hema la Kukutania nje ya kambi.

EXO 33:8 Removed trailing space in v~: Wakati wowote Mose alipokwenda kwenye Hema, watu wote waliinuka na kusimama kwenye maingilio ya mahema yao, wakimwangalia Mose mpaka aingie kwenye Hema.

EXO 33:9 Removed trailing space in v~: Kila mara Mose alipoingia ndani ya hema, nguzo ya wingu ingeshuka chini na kukaa kwenye ingilio, wakati Mungu akizungumza na Mose.

EXO 33:10 Removed trailing space in v~: Kila mara watu walipoona hiyo nguzo ya wingu ikiwa imesimama kwenye ingilio la hema, wote walisimama wakaabudu, kila mmoja kwenye ingilio la hema lake.

EXO 33:11 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* angezungumza na Mose uso kwa uso, kama vile mtu azungumzavyo na rafiki yake. Kisha Mose angerudi kambini, lakini msaidizi wake kijana Yoshua mwana wa Nuni hakuondoka mle Hemani.

EXO 33:11 Removed trailing space in s1: Mose Na Utukufu Wa \nd Bwana\nd*

EXO 33:12 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia \nd Bwana\nd*, “Umekuwa ukiniambia, ‘Ongoza watu hawa,’ lakini hujanifahamisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Umesema, ‘Ninakujua wewe kwa jina lako, nawe umepata kibali mbele zangu.’

EXO 33:13 Removed trailing space in v~: Ikiwa umependezwa nami, nifundishe njia zako ili nipate kukujua, nami nizidi kupata kibali mbele zako. Kumbuka kuwa taifa hili ni watu wako.”

EXO 33:14 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akajibu, “Uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha.”

EXO 33:15 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akamwambia, “Kama Uso wako hauendi pamoja nasi, usituondoe hapa.

EXO 33:16 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote atajuaje kuwa mimi pamoja na watu wako tumepata kibali mbele zako, usipokwenda pamoja nasi? Ni nini kingine kitakachoweza kututofautisha mimi na watu wako miongoni mwa watu wengine wote walio katika uso wa dunia?”

EXO 33:17 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Nitakufanyia jambo lile uliloomba, kwa sababu ninapendezwa nawe, nami ninakujua kwa jina lako.”

EXO 33:18 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akasema, “Basi nionyeshe utukufu wako.”

EXO 33:19 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akasema, “Nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza Jina langu, \nd Bwana\nd*, mbele ya uso wako. Nitamrehemu yeye nimrehemuye, na pia nitamhurumia yeye nimhurumiaye.”

EXO 33:20 Removed trailing space in v~: Lakini Mungu akasema, “Hutaweza kuuona uso wangu, kwa kuwa hakuna mtu yeyote awezaye kuniona akaishi.”

EXO 33:21 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akasema, “Kuna mahali karibu nami ambapo unaweza kusimama juu ya mwamba.

EXO 33:22 Removed trailing space in v~: Utukufu wangu unapopita, nitakuweka gengeni kwenye mwamba na kukufunika kwa mkono wangu mpaka nitakapokwisha kupita.

EXO 33:23 Removed trailing space in v~: Kisha nitaondoa mkono wangu nawe utaona mgongo wangu; lakini kamwe uso wangu hautaonekana.”

EXO 34:0 Extra space after chapter number

EXO 34:0 Removed trailing space in c: 34

EXO 34:0 Removed trailing space in s1: Vibao Vipya Vya Mawe

EXO 34:0 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 10:1-5)

EXO 34:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Chonga vibao viwili vya mawe kama vile vya kwanza, nami nitaandika juu yake maneno yale yaliyokuwa kwenye vile vibao vya kwanza, ulivyovivunja.

EXO 34:2 Removed trailing space in v~: Uwe tayari asubuhi, kisha upande juu ya Mlima Sinai. Uje mbele zangu kukutana nami huko juu ya mlima.

EXO 34:3 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote asije pamoja nawe, wala asionekane mtu popote juu ya mlima, wala kondoo na mbuzi au ngʼombe wasilishe karibu mbele ya huo mlima.”

EXO 34:4 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akachonga vibao viwili vya mawe kama vile vya kwanza, naye akapanda juu ya Mlima Sinai asubuhi na mapema, kama \nd Bwana\nd* alivyokuwa amemwagiza, akachukua vile vibao viwili vya mawe mikononi mwake.

EXO 34:5 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akashuka katika wingu akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina lake, \nd Bwana\nd*.

EXO 34:6 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akapita mbele ya Mose, akitangaza, “\nd Bwana\nd*, \nd Bwana\nd*, Mungu mwenye huruma na neema, asiye mwepesi wa hasira, mwingi wa upendo na uaminifu,

EXO 34:7 Removed trailing space in v~: akidumisha upendo kwa maelfu, pia akisamehe uovu, uasi na dhambi. Lakini haachi kuadhibu mwenye hatia; huwaadhibu watoto na watoto wao kwa ajili ya dhambi ya baba zao hata katika kizazi cha tatu na cha nne.”

EXO 34:8 Removed trailing space in v~: Mara Mose akasujudu na kuabudu.

EXO 34:9 Removed trailing space in v~: Mose akasema, “Ee \nd Bwana\nd*, kama nimepata kibali mbele zako, basi \nd Bwana\nd* uende pamoja nasi. Ingawa watu hawa ni wenye shingo ngumu, samehe uovu wetu na dhambi yetu, tuchukue kuwa urithi wako.”

EXO 34:9 Removed trailing space in s1: Kufanya Agano Upya

EXO 34:9 Removed trailing space in r: (Kutoka 23:14-19; Kumbukumbu 7:1-5; 16:1-17)

EXO 34:10 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akasema: “Tazama ninafanya Agano mbele ya watu wako wote. Mbele ya watu wako wote nitafanya maajabu ambayo hayajafanyika katika taifa lolote katika ulimwengu wote. Watu wale mnaoishi miongoni mwao wataona jinsi ilivyo ya kushangaza ile kazi nitakayowafanyia mimi \nd Bwana\nd* wenu.

EXO 34:11 Removed trailing space in v~: Tii yale ninayokuamuru leo. Tazama nawafukuza mbele yako Waamori, Wakanaani, Wahiti, Waperizi, Wahivi na Wayebusi.

EXO 34:12 Removed trailing space in v~: Uwe mwangalifu, usifanye agano na wale wanaokaa katika nchi ile unayoiendea, la sivyo watakuwa mtego katikati yako.

EXO 34:13 Removed trailing space in v~: Bomoa madhabahu yao, vunja mawe yao ya kuabudia na ukatekate nguzo zao za Ashera.

EXO 34:14 Removed trailing space in v~: Usiabudu mungu mwingine, kwa kuwa \nd Bwana\nd*, ambaye jina lake ni Wivu, ni Mungu mwenye wivu.

EXO 34:15 Removed trailing space in v~: “Uwe mwangalifu usifanye agano na wale watu wanaoishi katika nchi, kwa maana wakati wanapojifanyia ukahaba kwa miungu yao na kuwatolea kafara, watakualika wewe nawe utakula sadaka za matambiko yao.

EXO 34:16 Removed trailing space in v~: Unapowachagua baadhi ya binti zao kuwa wake wa wana wenu na binti hao wakajifanyia ukahaba kwa miungu yao, watawaongoza wana wenu kufanya vivyo hivyo.

EXO 34:17 Removed trailing space in v~: “Usijifanyie sanamu za kusubu.

EXO 34:18 Removed trailing space in v~: “Utaadhimisha Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu. Kwa siku saba mtakula mikate isiyotiwa chachu, kama nilivyokuamuru. Fanya hivi kwa wakati ulioamriwa, katika mwezi wa Abibu, ndio mwezi wa nne, kwa kuwa katika mwezi huo ndipo wewe ulipotoka Misri.

EXO 34:19 Removed trailing space in v~: “Mzaliwa wa kwanza wa kila tumbo ni mali yangu, pamoja na wazaliwa wa kwanza wote wa kiume wa mifugo yako, ikiwa ni wa ngʼombe au wa kondoo au mbuzi.

EXO 34:20 Removed trailing space in v~: Utakomboa mzaliwa wa kwanza wa punda kwa mwana-kondoo, lakini kama humkomboi, utavunja shingo yake. Utakomboa wazaliwa wako wa kwanza wote wa kiume.

EXO 34:20 Removed trailing space in p~: “Mtu yeyote asije mbele zangu mikono mitupu.

EXO 34:21 Removed trailing space in v~: “Kwa siku sita utafanya kazi, lakini siku ya saba utapumzika, hata ikiwa ni majira ya kulima au ya kuvuna lazima upumzike.

EXO 34:22 Removed trailing space in v~: “Utaadhimisha Sikukuu ya Majuma kwa malimbuko ya mavuno ya ngano, na Sikukuu ya Mavuno mwishoni mwa mwaka.

EXO 34:23 Removed trailing space in v~: Mara tatu kwa mwaka wanaume wako wote watakuja mbele za \nd Bwana\nd* Mwenyezi, Mungu wa Israeli.

EXO 34:24 Removed trailing space in v~: Nitawafukuza mataifa mbele yako na kupanua mipaka ya nchi yako, wala hakuna mtu yeyote atakayeitamani nchi yako wakati unapokwenda mara tatu kila mwaka kuonana na \nd Bwana\nd* Mungu wako.

EXO 34:25 Removed trailing space in v~: “Usinitolee damu ya dhabihu pamoja na kitu chochote chenye chachu, wala usibakize dhabihu yoyote ya Sikukuu ya Pasaka mpaka asubuhi.

EXO 34:26 Removed trailing space in v~: “Leta matunda ya kwanza yaliyo bora zaidi ya ardhi yako katika nyumba ya \nd Bwana\nd* Mungu wako.

EXO 34:26 Removed trailing space in p~: “Usimchemshe mwana-mbuzi katika maziwa ya mama yake.”

EXO 34:27 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Andika maneno haya, kwa maana kulingana na maneno haya, nimefanya Agano na wewe pamoja na Israeli.”

EXO 34:28 Removed trailing space in v~: Mose alikuwa huko pamoja na \nd Bwana\nd* kwa siku arobaini usiku na mchana bila kula chakula wala kunywa maji. Naye akaandika juu ya vibao maneno ya Agano, yaani zile Amri Kumi.

EXO 34:28 Removed trailing space in s1: Mngʼao Wa Uso Wa Mose

EXO 34:29 Removed trailing space in v~: Mose alipoteremka kutoka Mlima Sinai akiwa na vile vibao viwili vya Ushuhuda mikononi mwake, hakujua kuwa uso wake ulikuwa ukingʼaa, kwa sababu alikuwa amezungumza na \nd Bwana\nd*.

EXO 34:30 Removed trailing space in v~: Aroni na Waisraeli wote walipomwona Mose, kuwa uso wake unangʼaa, waliogopa kumkaribia.

EXO 34:31 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akawaita, kwa hiyo Aroni na viongozi wote wa jumuiya wakarudi, naye akazungumza nao.

EXO 34:32 Removed trailing space in v~: Baadaye Waisraeli wote wakamkaribia, naye akawapa amri zote \nd Bwana\nd* alizompa katika Mlima wa Sinai.

EXO 34:33 Removed trailing space in v~: Mose alipomaliza kuzungumza nao, akaweka utaji kwenye uso wake.

EXO 34:34 Removed trailing space in v~: Lakini kila wakati Mose alipoingia mbele za \nd Bwana\nd* kuzungumza naye, aliondoa ule utaji mpaka alipotoka nje. Naye alipotoka nje na kuwaambia Waisraeli lile ambalo ameagizwa,

EXO 34:35 Removed trailing space in v~: waliona kuwa uso wake unangʼaa. Kisha Mose angeliweka tena utaji juu ya uso wake mpaka alipokwenda kuzungumza na \nd Bwana\nd*.

EXO 35:0 Extra space after chapter number

EXO 35:0 Removed trailing space in c: 35

EXO 35:0 Removed trailing space in s1: Masharti Ya Sabato

EXO 35:1 Removed trailing space in v~: Mose akakusanya jumuiya yote ya Waisraeli na kuwaambia, “Haya ndiyo mambo ambayo \nd Bwana\nd* amewaamuru ninyi mfanye:

EXO 35:2 Removed trailing space in v~: Kwa siku sita, mtafanya kazi, lakini siku ya saba itakuwa takatifu kwenu, Sabato ya kupumzika kwa \nd Bwana\nd*. Yeyote atakayefanya kazi yoyote siku hiyo ni lazima auawe.

EXO 35:3 Removed trailing space in v~: Msiwashe moto mahali popote katika makazi yenu siku ya Sabato.”

EXO 35:3 Removed trailing space in s1: Vifaa Kwa Ajili Ya Maskani Ya Mungu

EXO 35:3 Removed trailing space in r: (Kutoka 25:1-9)

EXO 35:4 Removed trailing space in v~: Mose akaiambia jumuiya yote ya Waisraeli, “Hili ndilo \nd Bwana\nd* aliloamuru:

EXO 35:5 Removed trailing space in v~: Toeni sadaka kwa \nd Bwana\nd* kutoka mali mliyo nayo. Kila mmoja aliye na moyo wa kupenda atamletea \nd Bwana\nd* sadaka ya dhahabu, fedha na shaba;

EXO 35:6 Removed trailing space in v~: nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, za rangi nyekundu na kitani safi; singa za mbuzi;

EXO 35:7 Removed trailing space in v~: ngozi za kondoo dume zilizopakwa rangi nyekundu, na ngozi za pomboo;\f + \fr 35:7 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f* mbao za mshita;

EXO 35:7 Found footnote ending with space in \v~: ngozi za kondoo dume zilizopakwa rangi nyekundu, na ngozi za pomboo;\f + \fr 35:7 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f* mbao za mshita;

EXO 35:8 Removed trailing space in v~: mafuta ya zeituni kwa ajili ya taa; vikolezi kwa ajili ya mafuta ya upako, pamoja na uvumba wa harufu nzuri;

EXO 35:9 Removed trailing space in v~: vito vya shohamu, na vito vingine vya thamani vya kuweka kwenye kisibau na kile kifuko cha kifuani.

EXO 35:10 Removed trailing space in v~: “Wote wenye ujuzi miongoni mwenu inawapasa kuja na kutengeneza kila kitu \nd Bwana\nd* alichoamuru:

EXO 35:11 Removed trailing space in v~: Maskani pamoja na hema lake na kifuniko chake, vibanio, mihimili, mataruma, nguzo na vitako;

EXO 35:12 Removed trailing space in v~: Sanduku la Agano pamoja na mipiko yake, kifuniko cha kiti cha rehema na pazia linalokizuia;

EXO 35:13 Removed trailing space in v~: meza na mipiko yake pamoja na vyombo vyake vyote, mikate ya Wonyesho;

EXO 35:14 Removed trailing space in v~: kinara cha taa kwa ajili ya mwanga pamoja na vifaa vyake vyote, taa na mafuta kwa ajili ya mwanga;

EXO 35:15 Removed trailing space in v~: madhabahu ya kufukiza uvumba pamoja na mipiko yake, mafuta ya upako na uvumba wenye harufu nzuri; pazia la mlangoni mahali pa kuingilia ndani ya maskani;

EXO 35:16 Removed trailing space in v~: madhabahu ya sadaka za kuteketeza pamoja na wavu wake wa shaba, mipiko yake pamoja na vyombo vyake vyote; sinia la shaba pamoja na tako lake;

EXO 35:17 Removed trailing space in v~: pazia la eneo la ua pamoja na nguzo zake na vitako vyake, pazia la ingilio la kwenye ua;

EXO 35:18 Removed trailing space in v~: vigingi vya hema kwa ajili ya maskani pamoja na ua na kamba zake;

EXO 35:19 Removed trailing space in v~: mavazi yaliyofumwa yanayovaliwa wakati wa huduma katika mahali patakatifu, yaani mavazi matakatifu kwa ajili ya kuhani Aroni, na mavazi kwa ajili ya wanawe watakapokuwa wakihudumu katika kazi ya ukuhani.”

EXO 35:20 Removed trailing space in v~: Ndipo jumuiya yote ya Waisraeli ilipoondoka mbele ya Mose,

EXO 35:21 Removed trailing space in v~: na kila mmoja aliyependa na ambaye moyo wake ulimsukuma alikuja na kuleta sadaka kwa \nd Bwana\nd*, kwa ajili ya kazi katika Hema la Kukutania, kwa ajili ya huduma yake yote na kwa ajili ya mavazi matakatifu.

EXO 35:22 Removed trailing space in v~: Wote waliokuwa na utayari, wanaume kwa wanawake, wakaja wakaleta vito vya dhahabu vya kila aina: vipini, vipuli, pete na mapambo. Wote wakatoa dhahabu zao kama sadaka ya kuinuliwa kwa \nd Bwana\nd*.

EXO 35:23 Removed trailing space in v~: Kila mmoja aliyekuwa na nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, au za rangi nyekundu au kitani safi, au singa za mbuzi, ngozi za kondoo dume zilizotiwa rangi nyekundu, au ngozi za pomboo, wakavileta.

EXO 35:24 Removed trailing space in v~: Wale waliotoa sadaka ya fedha au shaba wakavileta kama sadaka kwa \nd Bwana\nd*, na kila aliyekuwa na mti wa mshita kwa ajili ya kazi yoyote ile akauleta.

EXO 35:25 Removed trailing space in v~: Kila mwanamke aliyekuwa na ujuzi alisokota kwa mikono yake na alileta kile alichosokota, iwe ni nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, au za rangi nyekundu au kitani safi.

EXO 35:26 Removed trailing space in v~: Wanawake wote waliopenda na waliokuwa na ujuzi wakasokota singa za mbuzi.

EXO 35:27 Removed trailing space in v~: Viongozi wakaleta vito vya shohamu pamoja na vito vingine vya thamani kwa ajili ya kuweka kwenye kisibau na kwenye kifuko cha kifuani.

EXO 35:28 Removed trailing space in v~: Wakaleta pia vikolezi na mafuta ya zeituni kwa ajili ya mwanga, kwa ajili ya mafuta ya upako na kwa ajili ya uvumba wenye harufu nzuri.

EXO 35:29 Removed trailing space in v~: Waisraeli wote waume kwa wake waliokuwa wanapenda wakaleta mbele za \nd Bwana\nd* kwa hiari yao wenyewe sadaka kwa ajili ya kazi yote ya \nd Bwana\nd* aliyokuwa amewaagiza kuifanya kupitia kwa Mose.

EXO 35:29 Removed trailing space in s1: Bezaleli Na Oholiabu

EXO 35:29 Removed trailing space in r: (Kutoka 31:1-11)

EXO 35:30 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akawaambia Waisraeli, “Tazameni, \nd Bwana\nd* amemchagua Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda,

EXO 35:31 Removed trailing space in v~: naye amemjaza Roho wa Mungu, pamoja na ustadi, na uwezo na ujuzi katika aina zote za ufundi,

EXO 35:32 Removed trailing space in v~: ili kubuni michoro ya kupendeza katika ufundi wa dhahabu, fedha na shaba,

EXO 35:33 Removed trailing space in v~: kuchonga vito na kuvitia mahali, kufanya ufundi kwa mbao, na kujishughulisha na aina zote za ufundi wa kupendeza.

EXO 35:34 Removed trailing space in v~: Tena amempa yeye pamoja na Oholiabu, mwana wa Ahisamaki, wa kabila la Dani, uwezo wa kufundisha wengine.

EXO 35:35 Removed trailing space in v~: Amewajaza ustadi wa kufanya kazi za aina zote zifanywazo na mafundi, na wenye kubuni michoro, pia na watarizi kwa rangi za buluu, zambarau, nyekundu na kitani safi, na wafumaji: wote wakiwa mafundi na wabunifu hodari.

EXO 36:0 Extra space after chapter number

EXO 36:0 Removed trailing space in c: 36

EXO 36:1 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Bezaleli, Oholiabu na kila mtu \nd Bwana\nd* aliyempa ustadi na uwezo wa kujua jinsi ya kufanya kazi zote za kujenga mahali patakatifu wataifanya hiyo kazi kama vile \nd Bwana\nd* alivyoagiza.”

EXO 36:2 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akawaita Bezaleli na Oholiabu na kila mtu mwenye ustadi ambaye \nd Bwana\nd* alikuwa amempa uwezo na mwenye kupenda kuja na kufanya kazi.

EXO 36:3 Removed trailing space in v~: Wakapokea kutoka kwa Mose sadaka zote ambazo Waisraeli walikuwa wameleta ili kuifanya kazi ya ujenzi wa Mahali Patakatifu. Nao watu wakaendelea kuleta sadaka za hiari kila asubuhi.

EXO 36:4 Removed trailing space in v~: Ikafika wakati mafundi wote wenye ujuzi waliokuwa wakiifanya kazi yote ya mahali patakatifu wakasimamisha kazi zao,

EXO 36:5 Removed trailing space in v~: wakaja na kumwambia Mose, “Watu wanaleta vitu vingi kuliko tunavyohitaji kwa ajili ya kazi hii ambayo \nd Bwana\nd* ameagiza ifanyike.”

EXO 36:6 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akatoa agizo, nao wakapeleka neno hili katika kambi yote: “Mtu yeyote mwanaume au mwanamke asilete tena kitu chochote kwa ajili ya sadaka ya mahali patakatifu.” Hivyo watu wakazuiliwa kuleta zaidi,

EXO 36:7 Removed trailing space in v~: kwa sababu walivyokuwa navyo tayari vilitosha na kuzidi kuifanya kazi yote.

EXO 36:7 Removed trailing space in s1: Maskani Ya Mungu

EXO 36:7 Removed trailing space in r: (Kutoka 26:1-37)

EXO 36:8 Removed trailing space in v~: Watu wote wenye ustadi miongoni mwa wafanyakazi wote wakatengeneza maskani kwa mapazia kumi ya kitani iliyosokotwa vizuri, na nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na za rangi nyekundu, naye fundi stadi akatirizi makerubi kwenye mapazia hayo.

EXO 36:9 Removed trailing space in v~: Mapazia yote yalitoshana kwa ukubwa: kila moja lilikuwa na urefu wa dhiraa ishirini na nane,\f + \fr 36:9 \ft Dhiraa 28 ni sawa na mita 12.6.\f* na upana wa dhiraa nne\f + \fr 36:9 \ft Dhiraa nne ni sawa na mita 1.8.\f*

EXO 36:10 Removed trailing space in v~: Wakayaunganisha mapazia matano pamoja, pia wakafanya vivyo hivyo kwa hayo mengine matano.

EXO 36:11 Removed trailing space in v~: Kisha wakatengeneza vitanzi vya kitambaa cha buluu kwenye upindo wa pazia la mwisho la fungu la kwanza, pia wakafanya vivyo hivyo na pazia la fungu la mwisho.

EXO 36:12 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza pia vitanzi hamsini katika pazia mmoja, na vitanzi vingine hamsini kwenye pazia la mwisho la fungu hilo lingine, nazo vitanzi vyote vikaelekeana.

EXO 36:13 Removed trailing space in v~: Kisha wakatengeneza vifungo hamsini vya dhahabu, na wakavitumia kufunga na kuunganisha zile fungu mbili za mapazia pamoja ili maskani ipate kuwa kitu kimoja.

EXO 36:14 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza mapazia kumi na moja ya singa za mbuzi kwa ajili ya kufunika maskani.

EXO 36:15 Removed trailing space in v~: Mapazia hayo kumi na moja yalikuwa na kipimo kimoja, yaani urefu wa dhiraa thelathini,\f + \fr 36:15 \ft Dhiraa 30 ni sawa na mita 13.5.\f* na upana wa dhiraa nne.

EXO 36:16 Removed trailing space in v~: Wakaunganisha mapazia matano kuwa fungu moja, na hayo mengine sita kuwa fungu lingine.

EXO 36:17 Removed trailing space in v~: Kisha wakatengeneza vitanzi hamsini kwenye upindo wa pazia la mwisho la fungu moja, na vivyo hivyo kwenye upindo wa pazia la mwisho la fungu hilo lingine.

EXO 36:18 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza vifungo hamsini vya shaba ili kukaza hema pamoja kuwa kitu kimoja.

EXO 36:19 Removed trailing space in v~: Kisha wakatengeneza kifuniko cha hema kwa ngozi za kondoo dume zilizotiwa rangi nyekundu, na juu yake kifuniko cha ngozi za pomboo.\f + \fr 36:19 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f*

EXO 36:19 Found footnote ending with space in \v~: Kisha wakatengeneza kifuniko cha hema kwa ngozi za kondoo dume zilizotiwa rangi nyekundu, na juu yake kifuniko cha ngozi za pomboo.\f + \fr 36:19 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f*

EXO 36:20 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza mihimili ya kusimamisha ya mti wa mshita kwa ajili ya maskani.

EXO 36:21 Removed trailing space in v~: Kila mhimili ulikuwa na urefu wa dhiraa kumi,\f + \fr 36:21 \ft Dhiraa 10 ni sawa na mita 4.5.\f* na upana wa dhiraa moja na nusu,\f + \fr 36:21 \ft Dhiraa moja na nusu ni sawa na sentimita 67.5.\f*

EXO 36:22 Removed trailing space in v~: zikiwa na ndimi mbili zilizokuwa sambamba kila mmoja na mwingine. Wakatengeneza mihimili yote ya maskani jinsi hii.

EXO 36:23 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza mihimili ishirini kwa ajili ya upande wa kusini wa maskani,

EXO 36:24 Removed trailing space in v~: na wakatengeneza vitako arobaini vya fedha vya kuweka chini ya hiyo mihimili, vitako viwili kwa kila mhimili, kimoja chini ya kila ulimi.

EXO 36:25 Removed trailing space in v~: Kwa upande wa kaskazini wa maskani wakatengeneza mihimili ishirini

EXO 36:26 Removed trailing space in v~: na vitako arobaini vya fedha, viwili chini ya kila mhimili.

EXO 36:27 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza mihimili sita kwa mwisho ulio mbali, yaani upande wa magharibi wa maskani,

EXO 36:28 Removed trailing space in v~: na mihimili miwili ikatengenezwa kwa ajili ya pembe za maskani za upande uliokuwa mbali.

EXO 36:29 Removed trailing space in v~: Katika pembe hizi mbili mihimili yake ilikuwa miwili kuanzia chini mpaka juu, na ikaingizwa kwenye pete moja; mihimili ya pembe hizi mbili ilifanana.

EXO 36:30 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo kulikuwa na mihimili minane, na vitako kumi na sita vya fedha, viwili chini ya kila mhimili.

EXO 36:31 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza pia mataruma kwa mti wa mshita: matano kwa ajili ya mihimili ya upande mmoja wa maskani,

EXO 36:32 Removed trailing space in v~: matano kwa ajili ya mihimili ya upande mwingine, na matano kwa ajili mihimili ya upande wa magharibi, mwisho kabisa mwa maskani.

EXO 36:33 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza taruma la katikati, likapenya katikati ya mihimili kutoka mwisho mmoja hadi mwisho mwingine.

EXO 36:34 Removed trailing space in v~: Wakaifunika hiyo mihimili kwa dhahabu, na wakatengeneza pete za dhahabu za kushikilia hayo mataruma. Pia wakayafunika hayo mataruma kwa dhahabu.

EXO 36:35 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza pazia la nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na za rangi nyekundu na kitani safi iliyosokotwa vizuri, naye fundi stadi akatirizi makerubi kwenye hilo pazia.

EXO 36:36 Removed trailing space in v~: Wakatengeneza nguzo nne za mti wa mshita kwa ajili yake na kuzifunika kwa dhahabu. Wakatengeneza kulabu za dhahabu kwa ajili ya nguzo hizo, na kusubu vitako vinne vya fedha.

EXO 36:37 Removed trailing space in v~: Kwa ajili ya ingilio la hema wakatengeneza pazia la nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na za rangi nyekundu na kitani safi iliyosokotwa vizuri, kazi ya mtarizi.

EXO 36:38 Removed trailing space in v~: Pia wakatengeneza nguzo tano zenye kulabu. Wakafunika ncha za juu za hizo nguzo pamoja na tepe zake kwa dhahabu, na pia wakatengeneza vitako vyake vitano vya shaba.

EXO 37:0 Extra space after chapter number

EXO 37:0 Removed trailing space in c: 37

EXO 37:0 Removed trailing space in s1: Sanduku La Agano

EXO 37:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 25:10-22)

EXO 37:1 Removed trailing space in v~: Bezaleli akatengeneza Sanduku la mbao za mshita: urefu wake ulikuwa dhiraa mbili na nusu,\f + \fr 37:1 \ft Dhiraa moja na nusu ni sawa na mita 1.13.\f* upana wake dhiraa moja na nusu, na kimo chake dhiraa moja na nusu.

EXO 37:2 Removed trailing space in v~: Akalifunika kwa dhahabu safi ndani na nje, na kulizungushia ukingo wa dhahabu.

EXO 37:3 Removed trailing space in v~: Akasubu pete nne za dhahabu na kuzifungia kwenye miguu yake minne, pete mbili kwa upande mmoja na pete mbili kwa upande mwingine.

EXO 37:4 Removed trailing space in v~: Kisha akatengeneza mipiko ya mti wa mshita na kuzifunika kwa dhahabu.

EXO 37:5 Removed trailing space in v~: Akaiingiza hiyo mipiko kwenye zile pete katika pande mbili za Sanduku ili kulibeba.

EXO 37:6 Removed trailing space in v~: Akatengeneza kifuniko cha upatanisho kwa dhahabu safi: urefu wake ulikuwa dhiraa mbili na nusu, na upana wake dhiraa moja na nusu.

EXO 37:7 Removed trailing space in v~: Kisha akatengeneza makerubi wawili wa dhahabu iliyofuliwa katika miisho ya hicho kifuniko.

EXO 37:8 Removed trailing space in v~: Akatengeneza kerubi mmoja kwenye mwisho mmoja, na kerubi mwingine kwenye mwisho mwingine; akawatengeneza kuwa kitu kimoja na hicho kifuniko katika miisho hiyo miwili.

EXO 37:9 Removed trailing space in v~: Makerubi hao walikuwa wametandaza mabawa kuelekea juu, wakitia kivuli hicho kifuniko. Makerubi hao walielekeana, wakitazama hicho kifuniko.

EXO 37:9 Removed trailing space in s1: Meza

EXO 37:9 Removed trailing space in r: (Kutoka 25:23-30)

EXO 37:10 Removed trailing space in v~: Akatengeneza meza ya mbao za mshita yenye urefu wa dhiraa mbili,\f + \fr 37:10 \ft Dhiraa mbili ni sawa na sentimita 90.\f* upana wa dhiraa moja,\f + \fr 37:10 \ft Dhiraa moja ni sawa na sentimita 45.\f* na kimo cha dhiraa moja na nusu.

EXO 37:11 Removed trailing space in v~: Kisha akaifunika kwa dhahabu safi, na kuitengenezea ukingo wa dhahabu kuizunguka pande zote.

EXO 37:12 Removed trailing space in v~: Pia akatengeneza upapi wenye upana wa nyanda nne,\f + \fr 37:12 \ft Nyanda nne ni sawa na sentimita 8.\f* na kuufanyia ule upapi ukingo wa dhahabu kuuzunguka pande zote.

EXO 37:13 Removed trailing space in v~: Akasubu pete nne za dhahabu kwa ajili ya meza hiyo, na kuzifungia kwenye pembe nne, pale penye miguu yake minne.

EXO 37:14 Removed trailing space in v~: Pete hizo ziliwekwa karibu na ukingo ule ili kuishikilia ile mipiko iliyotumika kuibebea hiyo meza.

EXO 37:15 Removed trailing space in v~: Mipiko hiyo ya kubebea meza ilitengenezwa kwa mti wa mshita, na ilikuwa imefunikwa kwa dhahabu.

EXO 37:16 Removed trailing space in v~: Vyombo vyote vya mezani vilitengenezwa kwa dhahabu safi: yaani sahani zake, masinia, na bakuli na bilauri zake kwa ajili ya kumiminia sadaka za vinywaji.

EXO 37:16 Removed trailing space in s1: Kinara Cha Taa

EXO 37:16 Removed trailing space in r: (Kutoka 25:31-40)

EXO 37:17 Removed trailing space in v~: Akatengeneza kinara cha taa cha dhahabu safi iliyofuliwa vizuri katika kitako chake na ufito wake; vikombe vyake vilivyofanana na ua, matovu na maua vilikuwa kitu kimoja.

EXO 37:18 Removed trailing space in v~: Matawi sita yalitokeza kuanzia ule ufito wa katikati wa kinara cha taa: matawi matatu upande mmoja na matatu upande mwingine.

EXO 37:19 Removed trailing space in v~: Vikombe vitatu vya mfano wa maua ya mlozi yenye matovu na maua vilikuwa katika tawi moja, vikombe vitatu katika tawi jingine, na vivyo hivyo kwa matawi yote sita yaliyotokeza kwenye kile kinara cha taa.

EXO 37:20 Removed trailing space in v~: Juu ya kinara chenyewe kulikuwepo na vikombe vinne vya mfano wa maua ya mlozi yakiwa na matovu yake na maua yake.

EXO 37:21 Removed trailing space in v~: Tovu moja lilikuwa chini ya jozi ya kwanza ya matawi yaliyotokeza kwenye kinara cha taa, tovu la pili chini ya jozi ya pili, nalo tovu la tatu chini ya jozi ya tatu, yaani, matawi sita kwa jumla.

EXO 37:22 Removed trailing space in v~: Matovu na matawi yote yalikuwa kitu kimoja na kile kinara cha taa, yakiwa yamefuliwa kwa dhahabu safi.

EXO 37:23 Removed trailing space in v~: Akatengeneza taa zake saba, na pia mikasi ya kusawazishia tambi, pamoja na masinia, zote kwa dhahabu safi.

EXO 37:24 Removed trailing space in v~: Akatengeneza kinara hicho cha taa pamoja na vifaa vyake vyote kutumia talanta\f + \fr 37:24 \ft Talanta moja ya dhahabu ni sawa na kilo 34.\f* moja ya dhahabu safi.

EXO 37:24 Removed trailing space in s1: Madhabahu Ya Kufukizia Uvumba

EXO 37:24 Removed trailing space in r: (Kutoka 30:1-5)

EXO 37:25 Removed trailing space in v~: Akatengeneza madhabahu ya kufukizia uvumba kwa mbao za mshita. Ilikuwa ya mraba, urefu na upana wake dhiraa moja, na kimo cha dhiraa mbili, nazo pembe zake zilikuwa kitu kimoja nayo.

EXO 37:26 Removed trailing space in v~: Akafunika hayo madhabahu juu na pande zote na pia zile pembe zake kwa dhahabu safi, na akayafanyizia ukingo wa dhahabu kuizunguka.

EXO 37:27 Removed trailing space in v~: Akatengeneza pete mbili za dhahabu kwa ajili ya madhabahu chini ya huo ukingo, zikiwa mbili kila upande, za kushikilia hiyo mipiko iliyotumika kuyabebea madhabahu.

EXO 37:28 Removed trailing space in v~: Akatengeneza mipiko kwa miti ya mshita na kuifunika kwa dhahabu.

EXO 37:29 Removed trailing space in v~: Pia akatengeneza mafuta matakatifu ya upako, na uvumba safi wenye harufu nzuri, kazi ya mtengeneza manukato.

EXO 38:0 Extra space after chapter number

EXO 38:0 Removed trailing space in c: 38

EXO 38:0 Removed trailing space in s1: Madhabahu Ya Sadaka Ya Kuteketezwa

EXO 38:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 27:1-8)

EXO 38:1 Removed trailing space in v~: Akatengeneza madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa mbao za mti wa mshita, kimo chake dhiraa tatu;\f + \fr 38:1 \ft Dhiraa 3 ni sawa na mita 1.35.\f* nayo ilikuwa mraba, urefu wake dhiraa tano, na upana wa dhiraa tano\f + \fr 38:1 \ft Dhiraa 5 ni sawa na mita 2.25.\f*

EXO 38:2 Removed trailing space in v~: Akatengeneza upembe kwenye kila pembe ya hizo pembe nne, ili zile pembe na madhabahu zikawa zimeungana, akafunika madhabahu kwa shaba.

EXO 38:3 Removed trailing space in v~: Akatengeneza vyombo vyake vyote kwa shaba: vyungu vyake vya kuondolea majivu, masepetu, mabakuli ya kunyunyizia, uma za nyama na vyombo vya kuchukulia moto.

EXO 38:4 Removed trailing space in v~: Akatengeneza wavu wa shaba chini ya ukingo wa madhabahu ili ufikie nusu ya kimo cha madhabahu.

EXO 38:5 Removed trailing space in v~: Akasubu pete za shaba za kushikilia ile mipiko kwa ajili ya zile pembe nne za huo wavu wa shaba.

EXO 38:6 Removed trailing space in v~: Akatengeneza mipiko ya mti wa mshita na kuifunika kwa shaba.

EXO 38:7 Removed trailing space in v~: Akaiingiza ile mipiko kwenye zile pete, ili iwe pande mbili za madhabahu kwa ajili ya kuibeba. Akaitengeneza madhabahu yenye uvungu ndani yake akitumia mbao.

EXO 38:7 Removed trailing space in s1: Sinia La Kunawia

EXO 38:7 Removed trailing space in r: (Kutoka 30:18)

EXO 38:8 Removed trailing space in v~: Akatengeneza sinia la shaba lenye kitako cha shaba kutoka kwa vioo vya shaba vilivyotolewa na wanawake waliohudumu pale ingilio la Hema la Kukutania.

EXO 38:8 Removed trailing space in s1: Ua Wa Hema La Kukutania

EXO 38:8 Removed trailing space in r: (Kutoka 27:9-19)

EXO 38:9 Removed trailing space in v~: Kisha akatengeneza ua. Upande wa kusini ulikuwa na urefu wa dhiraa mia moja,\f + \fr 38:9 \ft Dhiraa 100 ni sawa na mita 45.\f* na ulikuwa na mapazia ya kitani iliyosokotwa vizuri,

EXO 38:10 Removed trailing space in v~: pamoja na nguzo ishirini na vitako vya shaba ishirini, na kulabu na tepe za fedha juu ya hizo nguzo.

EXO 38:11 Removed trailing space in v~: Upande wa kaskazini ulikuwa na urefu wa dhiraa mia moja, pamoja na nguzo ishirini na vitako vya shaba ishirini, pamoja na kulabu na tepe za fedha juu ya hizo nguzo.

EXO 38:12 Removed trailing space in v~: Upande wa mwisho wa magharibi ulikuwa na upana wa dhiraa hamsini\f + \fr 38:12 \ft Dhiraa 50 ni sawa na mita 22.5.\f* na ulikuwa na mapazia, na nguzo kumi na vitako vyake kumi, pamoja na kulabu na tepe za fedha juu ya hizo nguzo.

EXO 38:13 Removed trailing space in v~: Upande wa mwisho wa mashariki jua linakochomoza, pia ulikuwa na upana wa dhiraa hamsini.

EXO 38:14 Removed trailing space in v~: Mapazia yenye urefu wa dhiraa kumi na tano\f + \fr 38:14 \ft Dhiraa 15 ni sawa na mita 6.75.\f* yalikuwa upande mmoja wa ingilio, pamoja na nguzo tatu na vitako vitatu.

EXO 38:15 Removed trailing space in v~: Mapazia yenye urefu wa dhiraa kumi na tano yalikuwa upande mwingine wa ingilio la ua, pamoja na nguzo tatu na vitako vitatu.

EXO 38:16 Removed trailing space in v~: Mapazia yote yaliyozunguka ua yalikuwa ya kitani iliyosokotwa vizuri.

EXO 38:17 Removed trailing space in v~: Vitako vya nguzo vilikuwa vya shaba. Kulabu na tepe juu ya nguzo zilikuwa za fedha, na ncha zake zilifunikwa kwa fedha. Kwa hiyo nguzo zote za ua zilikuwa na tepe za fedha.

EXO 38:18 Removed trailing space in v~: Pazia la ingilio la ua lilikuwa la nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na za rangi nyekundu pamoja na kitani iliyosokotwa vizuri, kazi ya mtarizi. Pazia hilo lilikuwa na urefu wa dhiraa ishirini kama zile za kwenye ua, na kimo chake kilikuwa dhiraa tano,

EXO 38:19 Removed trailing space in v~: likiwa na nguzo nne na vitako vinne vya shaba. Kulabu zake na tepe zake zilikuwa za fedha, na ncha zake zilikuwa zimefunikwa kwa fedha.

EXO 38:20 Removed trailing space in v~: Vigingi vyote vya maskani na vya ua ulioizunguka vilikuwa vya shaba.

EXO 38:20 Removed trailing space in s1: Vifaa Vilivyotumika

EXO 38:21 Removed trailing space in v~: Ifuatayo ni orodha ya vifaa vilivyotumika kwa ajili ya ujenzi wa maskani, maskani ya Ushuhuda, ambavyo vilitayarishwa na Walawi kama alivyoagiza Mose, chini ya usimamizi wa Ithamari, mwana wa kuhani Aroni.

EXO 38:22 Removed trailing space in v~: (Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda, alifanya kila kitu \nd Bwana\nd* alichomwamuru Mose,

EXO 38:23 Removed trailing space in v~: akiwa pamoja na Oholiabu mwana wa Ahisamaki, wa kabila la Dani, fundi stadi wa kutia nakshi, kubuni michoro, mtarizi kwa rangi ya buluu, ya zambarau, nyekundu na kitani safi.)

EXO 38:24 Removed trailing space in v~: Jumla ya dhahabu iliyopatikana kutokana na sadaka ya kuinuliwa kwa ajili ya kazi ya mahali patakatifu ilikuwa na uzito wa talanta 29 na shekeli 730,\f + \fr 38:24 \ft Talanta 29 na shekeli 730 ni sawa na tani moja.\f* kulingana na shekeli ya mahali patakatifu.

EXO 38:25 Removed trailing space in v~: Fedha iliyopatikana kutokana na jumuiya ya watu waliohesabiwa ilikuwa yenye uzito wa talanta mia moja na shekeli 1,775,\f + \fr 38:25 \ft Talanta 100 na shekeli 1,775 za fedha ni sawa na tani 3.4.\f* kulingana na shekeli ya mahali patakatifu.

EXO 38:26 Removed trailing space in v~: Kila mtu alitoa beka moja, ambayo ni sawa na nusu shekeli ya fedha, kwa kazi ya mahali patakatifu, kutoka kwa kila mtu aliyekuwa amehesabiwa mwenye umri wa miaka ishirini au zaidi, ambao jumla yao walikuwa wanaume 603,550.

EXO 38:27 Removed trailing space in v~: Talanta hizo 100 za fedha zilitumika kusubu vile vitako mia moja kwa ajili ya mahali patakatifu na pazia: vitako mia moja kwa talanta mia, yaani, talanta moja kwa kila kitako.

EXO 38:28 Removed trailing space in v~: Akatumia zile shekeli hizo 1,775 kutengeneza kulabu za nguzo, kufunika ncha za nguzo na kutengeneza vitanzi vyake.

EXO 38:29 Removed trailing space in v~: Shaba iliyopatikana kutokana na sadaka ya kuinuliwa ilikuwa na uzito wa talanta 70 na shekeli 2,400.\f + \fr 38:29 \ft Talanta 70 na shekeli 2,400 ni sawa na tani 2.4.\f*

EXO 38:30 Removed trailing space in v~: Akaitumia hiyo shaba kutengeneza vitako vya ingilio la Hema la Kukutania, madhabahu ya shaba pamoja na ule wavu wake na vyombo vyake vyote,

EXO 38:31 Removed trailing space in v~: vile vitako vya ule ua uliozunguka na vile vya ingilio, na vigingi vyote vya Maskani pamoja na ule ua uliozunguka.

EXO 39:0 Extra space after chapter number

EXO 39:0 Removed trailing space in c: 39

EXO 39:0 Removed trailing space in s1: Mavazi Ya Kikuhani

EXO 39:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 28:1-14)

EXO 39:1 Removed trailing space in v~: Kutokana na nyuzi za rangi ya buluu, ya zambarau na nyekundu akatengeneza mavazi yaliyofumwa kwa ajili ya kuhudumu katika mahali patakatifu. Pia akamshonea Aroni mavazi matakatifu, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

EXO 39:1 Removed trailing space in s1: Kisibau

EXO 39:2 Removed trailing space in v~: Akatengeneza kisibau cha dhahabu, na nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na nyekundu na kitani iliyosokotwa vizuri.

EXO 39:3 Removed trailing space in v~: Akafua vipande vyembamba vya dhahabu kwa nyundo na kutengeneza nyuzi nyembamba ili kuzifuma pamoja na hizo nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na za rangi nyekundu na kitani safi, kazi ya fundi stadi.

EXO 39:4 Removed trailing space in v~: Akatengeneza vipande vya mabegani vya kisibau, vilivyoshikizwa kwenye pembe zake mbili ili kukifungia kisibau.

EXO 39:5 Removed trailing space in v~: Mshipi wa kiunoni uliofumwa kwa ustadi ulifanana nacho: ulikuwa kitu kimoja na hicho kisibau, nao ulitengenezwa kwa dhahabu na nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na nyekundu na kwa kitani iliyosokotwa vizuri, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

EXO 39:6 Removed trailing space in v~: Akatengeneza vito vya shohamu vilivyowekwa katika vijalizo vya dhahabu, navyo vilichorwa na majina ya wana wa Israeli kama vile muhuri huchorwa.

EXO 39:7 Removed trailing space in v~: Kisha akavifungia kwenye vipande vya mabega ya kisibau kuwa vito vya ukumbusho kwa wana wa Israeli, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

EXO 39:7 Removed trailing space in s1: Kifuko Cha Kifuani

EXO 39:7 Removed trailing space in r: (Kutoka 28:15-30)

EXO 39:8 Removed trailing space in v~: Akafanyiza kifuko cha kifuani, kazi ya fundi stadi. Akakitengeneza kama kile kisibau: cha dhahabu, na nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na za rangi nyekundu, cha kitani safi iliyosokotwa.

EXO 39:9 Removed trailing space in v~: Kifuko hicho kilikuwa cha mraba, chenye urefu wa shibiri moja\f + \fr 39:9 \ft Shibiri moja ni sawa na sentimita 22.\f* na upana wa shibiri moja, nacho kilikunjwa mara mbili.

EXO 39:10 Removed trailing space in v~: Kifuko hicho kilipambwa kwa safu nne za vito vya thamani. Safu ya kwanza ilikuwa na akiki, yakuti manjano na zabarajadi;

EXO 39:11 Removed trailing space in v~: safu ya pili ilikuwa na almasi, yakuti samawi na zumaridi;

EXO 39:12 Removed trailing space in v~: safu ya tatu ilikuwa na hiakintho, akiki nyekundu na amethisto;

EXO 39:13 Removed trailing space in v~: katika safu ya nne ilikuwa na krisolitho, shohamu na yaspi. Vito hivyo vilitiwa kwenye vijalizo vya dhahabu.

EXO 39:14 Removed trailing space in v~: Palikuwa na vito kumi na viwili, kila kimoja kikiwa na jina mojawapo la wana wa Israeli; kila kimoja kilichorwa kama muhuri kikiwa na jina mojawapo la yale makabila kumi na mawili.

EXO 39:15 Removed trailing space in v~: Kwa ajili ya kile kifuko cha kifuani akakitengenezea mikufu ya dhahabu safi, iliyosokotwa kama kamba.

EXO 39:16 Removed trailing space in v~: Akatengeneza vijalizo viwili vya dhahabu na pete mbili za dhahabu, na kuzifungia pete hizo kwenye pembe mbili za hicho kifuko cha kifuani.

EXO 39:17 Removed trailing space in v~: Akafunga hiyo mikufu miwili ya dhahabu kwenye hizo pete katika pembe za hicho kifuko cha kifuani,

EXO 39:18 Removed trailing space in v~: nazo zile ncha nyingine za mkufu akazifunga kwenye vile vijalizo viwili, na kuzishikamanisha na vile vipande vya mabega vya kile kisibau upande wa mbele.

EXO 39:19 Removed trailing space in v~: Akatengeneza pete mbili za dhahabu na kuzishikamanisha kwenye pembe mbili za chini, upande wa ndani wa kifuko cha kifuani karibu na kisibau.

EXO 39:20 Removed trailing space in v~: Kisha akatengeneza pete nyingine mbili za dhahabu na kuzishikamanisha sehemu ya chini ya vipande vya mabega upande wa mbele wa kile kisibau, karibu na pindo juu kidogo ya mshipi wa kiunoni wa kisibau.

EXO 39:21 Removed trailing space in v~: Akafunga pete za hicho kifuko cha kifuani kwenye pete za kisibau kwa kamba ya buluu, wakiziunganisha na ule mshipi wa kiunoni, ili kifuko cha kifuani kisisogee kutoka kwenye kile kisibau, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

EXO 39:21 Removed trailing space in s1: Mavazi Mengine Ya Kikuhani

EXO 39:21 Removed trailing space in r: (Kutoka 28:31-43)

EXO 39:22 Removed trailing space in v~: Akashona joho la kisibau lote kwa kitambaa cha rangi ya buluu tupu, kazi ya mfumaji,

EXO 39:23 Removed trailing space in v~: na lilikuwa na nafasi ya shingo katikati ya joho lile iliyofanana na ukosi, na utepe ulioshonwa kuizunguka nafasi hiyo ili isichanike.

EXO 39:24 Removed trailing space in v~: Akatengeneza makomamanga ya nyuzi za rangi ya buluu, za zambarau, na nyekundu na ya kitani iliyosokotwa vizuri kuzunguka pindo la hilo joho.

EXO 39:25 Removed trailing space in v~: Kisha akatengeneza vikengele vya dhahabu safi na kuvishikamanisha kuzunguka pindo hilo kati ya hayo makomamanga.

EXO 39:26 Removed trailing space in v~: Hivyo vikengele na makomamanga vilipishana kuzunguka upindo wa joho ili livaliwe kwa kuhudumu, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

EXO 39:27 Removed trailing space in v~: Pia akamtengenezea Aroni na wanawe makoti ya kitani safi, kazi ya mfumaji,

EXO 39:28 Removed trailing space in v~: na kilemba cha kitani safi, tepe za kichwani za kitani, na nguo za ndani za kitani iliyosokotwa vizuri.

EXO 39:29 Removed trailing space in v~: Mshipi ulikuwa wa kitani iliyosokotwa vizuri ya rangi ya buluu, na zambarau, na nyekundu, kazi ya mtarizi, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

EXO 39:30 Removed trailing space in v~: Kisha akatengeneza lile bamba, taji takatifu, kwa dhahabu safi na kuchora juu yake maneno haya kama vile muhuri huchorwa: \sc Mtakatifu kwa Bwana\sc*.

EXO 39:31 Removed trailing space in v~: Kisha wakalifunga kwa kamba ya rangi ya buluu ili kulishikamanisha na kile kilemba kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

EXO 39:31 Removed trailing space in s1: Mose Akagua Maskani Ya Mungu

EXO 39:31 Removed trailing space in r: (Kutoka 35:10-19)

EXO 39:32 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo kazi yote ya maskani, Hema la Kukutania ikakamilika. Waisraeli wakafanya kila kitu sawasawa kama vile \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

EXO 39:33 Removed trailing space in v~: Ndipo wakaleta maskani kwa Mose: hema pamoja na vifaa vyake vyote, vibanio vyake, mihimili yake, mataruma yake, nguzo na vitako vyake;

EXO 39:34 Removed trailing space in v~: kifuniko cha ngozi za kondoo dume kilichotiwa rangi nyekundu, kifuniko cha ngozi za pomboo,\f + \fr 39:34 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f* pazia la kufunikia;

EXO 39:34 Found footnote ending with space in \v~: kifuniko cha ngozi za kondoo dume kilichotiwa rangi nyekundu, kifuniko cha ngozi za pomboo,\f + \fr 39:34 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f* pazia la kufunikia;

EXO 39:35 Removed trailing space in v~: Sanduku la Ushuhuda pamoja na mipiko yake na kiti cha rehema,

EXO 39:36 Removed trailing space in v~: meza pamoja na vyombo vyake vyote na mikate ya Wonyesho;

EXO 39:37 Removed trailing space in v~: kinara cha taa cha dhahabu safi, safu zake za taa pamoja na vifaa vyake vyote pamoja na mafuta kwa ajili ya taa;

EXO 39:38 Removed trailing space in v~: madhabahu ya dhahabu, mafuta ya upako, uvumba wenye harufu nzuri na pazia la ingilio la hema;

EXO 39:39 Removed trailing space in v~: madhabahu ya shaba, pamoja na wavu wa shaba, nguzo zake na vyombo vyake vyote, sinia, na tako lake;

EXO 39:40 Removed trailing space in v~: mapazia ya ua pamoja na nguzo na vitako vyake, pia na pazia kwa ajili ya ingilio la kwenye ua; kamba zake na vigingi vya hema kwa ajili ya ua; vyombo vyote vilivyohitajiwa kwa ajili ya maskani, Hema la Kukutania;

EXO 39:41 Removed trailing space in v~: na mavazi yaliyofumwa yanayovaliwa wakati wa huduma katika mahali patakatifu, yaani mavazi matakatifu ya kuhani Aroni na mavazi kwa ajili ya wanawe watakapokuwa wakihudumu katika kazi ya ukuhani.

EXO 39:42 Removed trailing space in v~: Waisraeli walikuwa wamefanya kazi yote sawasawa na vile \nd Bwana\nd* alivyokuwa amemwagiza Mose.

EXO 39:43 Removed trailing space in v~: Mose akakagua kazi na kuona kuwa walikuwa wameifanya sawasawa kama vile \nd Bwana\nd* alivyokuwa ameagiza. Kwa hiyo Mose akawabariki.

EXO 40:0 Extra space after chapter number

EXO 40:0 Removed trailing space in c: 40

EXO 40:0 Removed trailing space in s1: Kuweka Wakfu Maskani Ya Mungu

EXO 40:1 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose:

EXO 40:2 Removed trailing space in v~: “Simika Maskani ya Mungu, yaani Hema la Kukutania, katika siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza.

EXO 40:3 Removed trailing space in v~: Weka Sanduku la Ushuhuda ndani yake na ulifunike kwa pazia. Ingiza meza na kupanga vitu vyake juu yake.

EXO 40:4 Removed trailing space in v~: Kisha ingiza kinara cha taa na uweke taa zake juu yake.

EXO 40:5 Removed trailing space in v~: Weka madhabahu ya dhahabu ya kufukizia uvumba mbele ya Sanduku la Ushuhuda kisha uweke pazia kwenye lango la Maskani ya Mungu.

EXO 40:6 Removed trailing space in v~: “Weka madhabahu ya sadaka za kuteketezwa mbele ya lango la Maskani ya Mungu, yaani Hema la Kukutania;

EXO 40:7 Removed trailing space in v~: weka sinia kati ya Hema la Kukutania na madhabahu, na uweke maji ndani yake.

EXO 40:8 Removed trailing space in v~: Fanyiza ua kuzunguka maskani na uweke pazia penye ingilio la ua.

EXO 40:9 Removed trailing space in v~: “Chukua mafuta ya upako, ipake Maskani ya Mungu pamoja na kila kitu kilichomo ndani yake; iweke wakfu pamoja na vitu vyote vilivyomo ndani mwake, nayo itakuwa takatifu.

EXO 40:10 Removed trailing space in v~: Kisha yapake mafuta hayo madhabahu ya kuteketezea sadaka pamoja na vifaa vyake vyote; weka wakfu madhabahu nayo yatakuwa takatifu sana.

EXO 40:11 Removed trailing space in v~: Paka sinia mafuta pamoja na kishikilio chake na uviweke wakfu.

EXO 40:12 Removed trailing space in v~: “Mlete Aroni na wanawe kwenye ingilio la Hema la Kukutania na uwaoshe kwa maji.

EXO 40:13 Removed trailing space in v~: Kisha mvike Aroni yale mavazi matakatifu, umtie mafuta na kumweka wakfu ili apate kunitumikia katikati ya ukuhani.

EXO 40:14 Removed trailing space in v~: Walete wanawe na uwavike makoti.

EXO 40:15 Removed trailing space in v~: Kisha watie mafuta kama ulivyomtia baba yao, ili nao pia wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Kutiwa mafuta kwao kutakuwa kwa ajili ya ukuhani utakaoendelea kwa vizazi vyote vijavyo.”

EXO 40:16 Removed trailing space in v~: Mose akafanya kila kitu sawa kama vile \nd Bwana\nd* alivyomwagiza.

EXO 40:17 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Maskani ya Mungu ilisimikwa katika siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, katika mwaka wa pili.

EXO 40:18 Removed trailing space in v~: Mose alipoweka wakfu Maskani ya Mungu, aliweka vitako mahali pake, akasimamisha mihimili, akatia mataruma na kusimamisha nguzo.

EXO 40:19 Removed trailing space in v~: Kisha akalitandaza hema juu ya Maskani ya Mungu na kuifunika hema, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza.

EXO 40:20 Removed trailing space in v~: Akachukua ule Ushuhuda na kuuweka ndani ya Sanduku la Agano, akaweka ile mipiko ya kubebea hilo Sanduku na kuweka kiti cha rehema juu yake.

EXO 40:21 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akalileta Sanduku ndani ya Maskani ya Mungu, akatundika pazia ili kulifunika Sanduku la Ushuhuda, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza.

EXO 40:22 Removed trailing space in v~: Mose akaweka meza ndani ya Hema la Kukutania, upande wa kaskazini ya Maskani ya Mungu nje ya pazia

EXO 40:23 Removed trailing space in v~: na kupanga mikate juu yake mbele za \nd Bwana\nd*, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza.

EXO 40:24 Removed trailing space in v~: Akaweka kinara cha taa ndani ya Hema la Kukutania mkabala na meza upande wa kusini mwa Maskani ya Mungu

EXO 40:25 Removed trailing space in v~: na kuziweka taa mbele za \nd Bwana\nd*, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza.

EXO 40:26 Removed trailing space in v~: Mose akaweka madhabahu ya dhahabu ndani ya Hema la Kukutania mbele ya pazia

EXO 40:27 Removed trailing space in v~: na kufukiza uvumba wenye harufu nzuri, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza.

EXO 40:28 Removed trailing space in v~: Kisha akaweka pazia kwenye ingilio la Maskani ya Mungu.

EXO 40:29 Removed trailing space in v~: Mose akaweka madhabahu ya sadaka za kuteketezwa karibu na ingilio la Maskani ya Mungu, yaani Hema la Kukutania, na kutoa juu yake sadaka za kuteketezwa na sadaka za nafaka kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza.

EXO 40:30 Removed trailing space in v~: Akaweka sinia kati ya Hema la Kukutania na madhabahu, akaweka maji ndani yake kwa ajili ya kunawia,

EXO 40:31 Removed trailing space in v~: Naye Mose, Aroni na wanawe wakayatumia kwa kunawia mikono na miguu yao.

EXO 40:32 Removed trailing space in v~: Wakanawa kila walipoingia katika Hema la Kukutania au walipoikaribia madhabahu kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

EXO 40:33 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akafanya ua kuizunguka Maskani ya Mungu na madhabahu, pia akaweka pazia kwenye ingilio la huo ua. Hivyo Mose akaikamilisha kazi.

EXO 40:33 Removed trailing space in s1: Utukufu Wa \nd Bwana\nd*

EXO 40:33 Removed trailing space in r: (Hesabu 9:15-23)

EXO 40:34 Removed trailing space in v~: Ndipo wingu likafunika Hema la Kukutania, na utukufu wa \nd Bwana\nd* ukaijaza Maskani ya Mungu.

EXO 40:35 Removed trailing space in v~: Mose hakuweza kuingia ndani ya Hema la Kukutania kwa sababu wingu lilikuwa limetua juu ya Hema, nao utukufu wa \nd Bwana\nd* ukaijaza Maskani ya Mungu.

EXO 40:36 Removed trailing space in v~: Katika safari yote ya Waisraeli, kila wakati wingu lilipoinuka kutoka juu ya Maskani ya Mungu, wangeondoka;

EXO 40:37 Removed trailing space in v~: lakini kama wingu halikuinuka, hawakuondoka, mpaka siku lilipoinuka.

EXO 40:38 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wingu la \nd Bwana\nd* lilikuwa juu ya maskani mchana, na moto ulikuwa katika hilo wingu wakati wa usiku, machoni pa nyumba yote ya Israeli siku zote za safari zao.

LEV 2:0 Extra space after chapter number

LEV 2:0 Removed trailing space in c: 2

LEV 2:0 Removed trailing space in s1: Sadaka Ya Nafaka

LEV 2:1 Removed trailing space in v~: “ ‘Mtu yeyote aletapo sadaka ya nafaka kwa \nd Bwana\nd*, sadaka yake itakuwa ya unga laini. Atamimina mafuta juu yake, aweke uvumba juu yake,

LEV 2:2 Removed trailing space in v~: naye atapeleka kwa makuhani wana wa Aroni. Kuhani atachukua konzi moja iliyojaa unga laini na mafuta pamoja na uvumba wote, na kuuteketeza kama sehemu ya kumbukumbu juu ya madhabahu, sadaka iliyotolewa kwa moto, harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*.

LEV 2:3 Removed trailing space in v~: Sadaka ya nafaka iliyobaki ni ya Aroni na wanawe, ni sehemu ya sadaka iliyo takatifu sana iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto.

LEV 2:4 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama utaleta sadaka ya nafaka iliyookwa jikoni, itakuwa ya unga laini: maandazi yaliyotengenezwa bila kutiwa chachu, yaliyochanganywa na mafuta, au mikate myembamba iliyotengenezwa bila kutiwa chachu, na iliyopakwa mafuta.

LEV 2:5 Removed trailing space in v~: Iwapo sadaka yako ya nafaka imeandaliwa kwenye kikaango, itakuwa ni ya unga laini uliochanganywa na mafuta, bila chachu.

LEV 2:6 Removed trailing space in v~: Ukande na kumimina mafuta juu yake; hii ni sadaka ya nafaka.

LEV 2:7 Removed trailing space in v~: Kama sadaka yako ya nafaka imepikwa kwenye sufuria, itatengenezwa kwa unga laini na mafuta.

LEV 2:8 Removed trailing space in v~: Ilete hiyo sadaka ya nafaka iliyotengenezwa kwa vitu hivi kwa \nd Bwana\nd*; mkabidhi kuhani ambaye ataipeleka madhabahuni.

LEV 2:9 Removed trailing space in v~: Naye atatoa ile sehemu ya kumbukumbu kutoka kwenye hiyo sadaka ya nafaka na kuiteketeza juu ya madhabahu kuwa sadaka iliyotolewa kwa moto, harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*.

LEV 2:10 Removed trailing space in v~: Sadaka ya nafaka iliyobaki ni ya Aroni na wanawe; ni sehemu ya sadaka iliyo takatifu sana ya sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto.

LEV 2:11 Removed trailing space in v~: “ ‘Kila sadaka ya nafaka unayoleta kwa \nd Bwana\nd* ni lazima ifanywe bila kutiwa chachu, kwa kuwa huna ruhusa kuchoma chachu yoyote au asali katika sadaka itolewayo kwa \nd Bwana\nd* kwa moto.

LEV 2:12 Removed trailing space in v~: Unaweza kuzileta kwa \nd Bwana\nd* kama sadaka ya malimbuko, lakini haziwezi kutolewa juu ya madhabahu kama harufu nzuri ya kupendeza.

LEV 2:13 Removed trailing space in v~: Koleza sadaka zako zote za nafaka kwa chumvi. Usiache kuweka chumvi ya Agano la Mungu wako katika sadaka zako za nafaka; weka chumvi kwenye sadaka zako zote.

LEV 2:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama ukileta malimbuko ya sadaka ya nafaka kwa \nd Bwana\nd*, utatoa masuke yaliyopondwa ya nafaka mpya iliyookwa kwa moto.

LEV 2:15 Removed trailing space in v~: Weka mafuta na uvumba juu yake; ni sadaka ya nafaka.

LEV 2:16 Removed trailing space in v~: Kuhani atateketeza ile sehemu ya kumbukumbu kutoka kwenye hiyo sadaka ya nafaka iliyopondwa kwa mafuta, pamoja na uvumba wote, kama sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto.

LEV 3:0 Extra space after chapter number

LEV 3:0 Removed trailing space in c: 3

LEV 3:0 Removed trailing space in s1: Sadaka Ya Amani

LEV 3:1 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama sadaka ya mtu ni sadaka ya amani, naye akatoa ngʼombe kutoka kundi, akiwa dume au jike, atamleta mnyama asiye na dosari mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 3:2 Removed trailing space in v~: Ataweka mkono wake juu ya kichwa cha sadaka yake na kumchinja penye ingilio la Hema la Kukutania. Ndipo makuhani wana wa Aroni watanyunyiza damu yake pande zote za madhabahu.

LEV 3:3 Removed trailing space in v~: Kutoka kwenye hiyo sadaka ya amani ataleta sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto: mafuta yote ya mnyama yafunikayo sehemu za ndani, ama yanayoungana na hizo sehemu za ndani,

LEV 3:4 Removed trailing space in v~: figo zote pamoja na mafuta yote yanayozizunguka karibu na kiuno na yale yanayofunika ini, ambayo atayaondoa pamoja na figo.

LEV 3:5 Removed trailing space in v~: Kisha wana wa Aroni wataiteketeza juu ya madhabahu, juu ya ile sadaka ya kuteketezwa iliyoko juu ya kuni zinazowaka, kama sadaka ya kuteketezwa kwa moto, harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*.

LEV 3:6 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama akitoa kondoo au mbuzi kutoka kundi kama sadaka ya amani kwa \nd Bwana\nd*, atamtoa dume au jike asiye na dosari.

LEV 3:7 Removed trailing space in v~: Kama akimtoa mwana-kondoo, atamleta mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 3:8 Removed trailing space in v~: Ataweka mkono wake juu ya kichwa cha sadaka yake, naye atamchinja mbele ya Hema la Kukutania. Kisha wana wa Aroni watanyunyiza damu yake kwenye madhabahu pande zote.

LEV 3:9 Removed trailing space in v~: Kutoka kwenye hiyo sadaka ya amani ataleta dhabihu iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto: mafuta yake, mafuta yote ya mkia uliokatwa karibu na uti wa mgongo, mafuta yote yanayofunika sehemu za ndani au yale yanayounganika nazo,

LEV 3:10 Removed trailing space in v~: figo mbili pamoja na mafuta yanayozizunguka yaliyo karibu na kiuno na yale yanayofunika ini, ambayo atayatoa pamoja na figo.

LEV 3:11 Removed trailing space in v~: Kuhani ataviteketeza juu ya madhabahu kama chakula, sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto.

LEV 3:12 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama sadaka yake ni mbuzi, ataileta mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 3:13 Removed trailing space in v~: Ataweka mkono wake juu ya kichwa chake na kumchinja mbele ya Hema la Kukutania. Kisha wana wa Aroni watanyunyiza damu yake kwenye madhabahu pande zote.

LEV 3:14 Removed trailing space in v~: Kutokana na ile sadaka anayotoa, atatoa sadaka hii kwa \nd Bwana\nd* kwa moto: mafuta yote yanayofunika sehemu za ndani na yale yanayoungana nazo,

LEV 3:15 Removed trailing space in v~: figo zote mbili pamoja na mafuta yaliyo juu yake karibu na kiuno na yanayofunika ini, ambayo atayaondoa pamoja na figo.

LEV 3:16 Removed trailing space in v~: Kuhani ataviteketeza juu ya madhabahu kama chakula, sadaka iliyotolewa kwa moto, harufu nzuri. Mafuta yote ya mnyama ni ya \nd Bwana\nd*.

LEV 3:17 Removed trailing space in v~: “ ‘Hii ni kanuni ya kudumu kwa vizazi vijavyo, popote muishipo: Msile mafuta yoyote ya mnyama wala damu.’ ”

LEV 4:0 Extra space after chapter number

LEV 4:0 Removed trailing space in c: 4

LEV 4:0 Removed trailing space in s1: Sadaka Ya Dhambi

LEV 4:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 4:2 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli: ‘Mtu yeyote afanyapo dhambi bila kukusudia na akatenda lile lililokatazwa katika amri yoyote ya \nd Bwana\nd*:

LEV 4:3 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa kuhani aliyetiwa mafuta amefanya dhambi na kuwaletea watu hatia, lazima alete kwa \nd Bwana\nd* fahali mchanga asiye na dosari, kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya dhambi aliyotenda.

LEV 4:4 Removed trailing space in v~: Atamkabidhi huyo fahali kwenye ingilio la Hema la Kukutania mbele za \nd Bwana\nd*. Ataweka mkono wake juu ya kichwa cha huyo fahali na kumchinja mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 4:5 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani huyo aliyetiwa mafuta atachukua sehemu ya damu ya huyo fahali na kuileta katika Hema la Kukutania.

LEV 4:6 Removed trailing space in v~: Atachovya kidole chake katika hiyo damu na kuinyunyiza sehemu yake mara saba mbele za \nd Bwana\nd* mbele ya pazia la mahali patakatifu.

LEV 4:7 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani atatia sehemu ya hiyo damu juu ya pembe za madhabahu ya kufukizia uvumba wenye harufu nzuri iliyoko mbele za \nd Bwana\nd* katika Hema la Kukutania. Damu iliyobaki ya huyo fahali ataimwaga chini ya hayo madhabahu ya kuteketezea sadaka kwenye ingilio la Hema la Kukutania.

LEV 4:8 Removed trailing space in v~: Atayaondoa mafuta yote ya fahali huyo wa sadaka ya dhambi, mafuta yale yanayofunika sehemu za ndani au zile zinazounganika nazo,

LEV 4:9 Removed trailing space in v~: figo zote mbili na mafuta yaliyo juu yake karibu na kiuno na yale yanayofunika ini ambayo atayaondoa pamoja na figo zote,

LEV 4:10 Removed trailing space in v~: kama vile mafuta yanayoondolewa kutoka kwenye maksai aliyetolewa sadaka ya amani. Kisha kuhani ataviteketeza juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa.

LEV 4:11 Removed trailing space in v~: Lakini ngozi ya huyo fahali na nyama zake zote, pamoja na kichwa na miguu yake, sehemu za ndani na matumbo,

LEV 4:12 Removed trailing space in v~: yaani sehemu nyingine zote zilizobaki za huyo fahali, lazima azitoe nje ya kambi mpaka mahali palipo safi kiibada, ambapo majivu hutupwa, naye atamchoma kwa moto juu ya kuni zilizoko juu ya lundo la majivu.

LEV 4:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa jumuiya yote ya Israeli watatenda dhambi pasipo kukusudia na kufanya lile lililokatazwa katika amri yoyote ya \nd Bwana\nd*, hata kama jumuiya haifahamu juu ya jambo hilo, wana hatia.

LEV 4:14 Removed trailing space in v~: Wanapotambua kuhusu dhambi waliyoitenda, lazima kusanyiko lilete fahali mchanga kuwa sadaka ya dhambi na kuikabidhi mbele ya Hema la Kukutania.

LEV 4:15 Removed trailing space in v~: Wazee wa jumuiya wataweka mikono yao juu ya kichwa cha huyo fahali aliye mbele za \nd Bwana\nd*, naye fahali atachinjwa mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 4:16 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani aliyetiwa mafuta ataiingiza sehemu ya damu ya huyo fahali ndani ya Hema la Kukutania.

LEV 4:17 Removed trailing space in v~: Atachovya kidole chake kwenye damu na kuinyunyiza mara saba mbele za \nd Bwana\nd* mbele ya hilo pazia.

LEV 4:18 Removed trailing space in v~: Atatia sehemu ya hiyo damu juu ya pembe za madhabahu yaliyo mbele za \nd Bwana\nd* katika Hema la Kukutania. Damu iliyobaki ataimwaga chini ya madhabahu ya kuteketezea sadaka, penye ingilio la Hema la Kukutania.

LEV 4:19 Removed trailing space in v~: Atayaondoa mafuta yote ya yule fahali na kuyateketeza juu ya madhabahu,

LEV 4:20 Removed trailing space in v~: naye atamfanyia fahali huyu kama alivyomfanyia yule fahali mwingine wa sadaka ya dhambi. Kwa njia hii kuhani atawafanyia watu upatanisho, nao watasamehewa.

LEV 4:21 Removed trailing space in v~: Kisha atamchukua yule fahali nje ya kambi na kumteketeza kama alivyomteketeza yule wa kwanza. Hii ni sadaka ya dhambi kwa ajili ya jumuiya.

LEV 4:22 Removed trailing space in v~: “ ‘Wakati kiongozi ametenda dhambi bila kukusudia na kufanya yaliyokatazwa katika amri yoyote ya \nd Bwana\nd* Mungu wake, ana hatia.

LEV 4:23 Removed trailing space in v~: Atakapofahamishwa dhambi aliyotenda, ni lazima alete mbuzi dume asiye na dosari kama sadaka yake.

LEV 4:24 Removed trailing space in v~: Ataweka mkono wake juu ya kichwa cha yule mbuzi na kumchinja mahali pale ambapo sadaka za kuteketezwa huchinjiwa mbele za \nd Bwana\nd*. Hii ni sadaka ya dhambi.

LEV 4:25 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani atachukua sehemu ya damu ya sadaka ya dhambi kwa kidole chake na kuitia kwenye pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketeza, na kuimwaga damu iliyobaki chini ya madhabahu.

LEV 4:26 Removed trailing space in v~: Atayateketeza mafuta yote juu ya madhabahu, kama alivyoteketeza mafuta ya sadaka ya amani. Kwa njia hii kuhani atafanya upatanisho wa dhambi kwa ajili ya yule mtu, naye atasamehewa.

LEV 4:27 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mtu katika jumuiya ametenda dhambi pasipo kukusudia na kufanya lile lililokatazwa katika amri yoyote ya \nd Bwana\nd*, yeye ana hatia.

LEV 4:28 Removed trailing space in v~: Atakapofahamishwa dhambi yake aliyoitenda, ni lazima alete mbuzi jike asiye na dosari kama sadaka yake kwa ajili ya dhambi aliyotenda.

LEV 4:29 Removed trailing space in v~: Ataweka mkono wake juu ya kichwa cha sadaka ya dhambi na kumchinjia mahali pa kuteketezea sadaka.

LEV 4:30 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani atachukua sehemu ya ile damu kwa kidole chake na kuitia kwenye pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na kuimwaga damu iliyobaki chini ya madhabahu.

LEV 4:31 Removed trailing space in v~: Atayaondoa mafuta yote, kama vile mafuta yaondolewavyo kwenye sadaka ya amani, naye kuhani atayateketeza juu ya madhabahu kama harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*. Kwa njia hii kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atasamehewa.

LEV 4:32 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa ataleta mwana-kondoo kama sadaka yake ya dhambi, atamleta jike asiye na dosari.

LEV 4:33 Removed trailing space in v~: Ataweka mkono wake juu ya kichwa cha huyo mwana-kondoo na kumchinja kwa ajili ya sadaka ya dhambi mahali sadaka ya kuteketezwa huchinjiwa.

LEV 4:34 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani atachukua sehemu ya damu ya sadaka ya dhambi kwa kidole chake na kuitia juu ya pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, na ile damu iliyobaki ataimwaga chini ya madhabahu.

LEV 4:35 Removed trailing space in v~: Ataondoa mafuta yote, kama vile mafuta yaondolewavyo kutoka kwenye mwana-kondoo wa sadaka ya amani, naye kuhani atayateketeza juu ya madhabahu juu ya zile sadaka zilizotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto. Kwa njia hii kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa dhambi aliyoitenda, naye atasamehewa.

LEV 5:0 Extra space after chapter number

LEV 5:0 Removed trailing space in c: 5

LEV 5:0 Removed trailing space in s1: Sadaka Zingine Za Kuondoa Dhambi

LEV 5:1 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mtu atakuwa ametenda dhambi kwa sababu hakusema alipotakiwa kutoa ushahidi hadharani kuhusu jambo aliloona au kujua habari zake, yeye anastahili adhabu.

LEV 5:2 Removed trailing space in v~: “ ‘Au kama mtu akigusa kitu chochote ambacho ni najisi, iwe ni mizoga ya wanyama pori walio najisi, au ya wanyama wafugwao walio najisi, au ya viumbe vitambaavyo ardhini, hata akiwa hana habari, amekuwa najisi na mwenye hatia.

LEV 5:3 Removed trailing space in v~: “ ‘Au kama akigusa kitu kilicho kichafu kinachotokana na binadamu, kitu chochote kile kinachoweza kumfanya awe najisi, hata akiwa hana habari, atakapofahamu atakuwa na hatia.

LEV 5:4 Removed trailing space in v~: “ ‘Au kama mtu ameapa kufanya kitu chochote bila kufikiri, kiwe chema au kibaya, kwa vyovyote mtu aweza kuapa bila kujali, hata akiwa hana habari, atakapofahamu atakuwa na hatia.

LEV 5:5 Removed trailing space in v~: “ ‘Wakati mtu yeyote atakapokuwa na hatia katika mojawapo ya haya, lazima akiri ni kwa njia gani ametenda dhambi,

LEV 5:6 Removed trailing space in v~: na kama adhabu ya dhambi aliyoitenda, lazima alete kwa \nd Bwana\nd* kondoo jike au mbuzi jike kutoka kwenye kundi lake kama sadaka ya dhambi; naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa dhambi yake.

LEV 5:7 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini huyo mtu kama hataweza kumtoa mwana-kondoo, ataleta hua wawili au makinda mawili ya njiwa kwa \nd Bwana\nd* kuwa adhabu kwa ajili ya dhambi yake, mmoja wa hao ndege kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na wa pili kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa.

LEV 5:8 Removed trailing space in v~: Atawaleta kwa kuhani, ambaye atamtoa kwanza ndege mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Atamvunja shingo na kuacha kichwa chake kikiningʼinia,

LEV 5:9 Removed trailing space in v~: naye atanyunyiza sehemu ya hiyo damu ya sadaka ya dhambi kwenye pembe za madhabahu. Damu iliyobaki lazima ichuruzwe chini ya madhabahu. Hii ni sadaka ya dhambi.

LEV 5:10 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani atamtoa yule ndege wa pili kama sadaka ya kuteketezwa kwa kufuata utaratibu uliowekwa, na hivyo kufanya upatanisho kwa ajili yake kwa dhambi aliyoitenda, naye atasamehewa.

LEV 5:11 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa basi, hawezi kupata hua wawili au makinda mawili ya njiwa, ataleta sehemu ya kumi ya efa\f + \fr 5:11 \ft Sehemu ya kumi ya efa ni sawa na kilo moja.\f* ya unga laini kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Kamwe asiweke mafuta wala uvumba juu yake, kwa sababu ni sadaka ya dhambi.

LEV 5:12 Removed trailing space in v~: Atauleta unga kwa kuhani, ambaye atachukua konzi moja kama sehemu ya kumbukumbu na atauteketeza kwenye madhabahu juu ya sadaka zilizotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto. Hii ni sadaka ya dhambi.

LEV 5:13 Removed trailing space in v~: Kwa njia hii kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa dhambi yoyote ya hizo alizotenda, naye atasamehewa. Sadaka iliyobaki itakuwa ya kuhani, kama ilivyokuwa ile sadaka ya nafaka.’ ”

LEV 5:13 Removed trailing space in s1: Sadaka Ya Hatia

LEV 5:14 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose:

LEV 5:15 Removed trailing space in v~: “Mtu anapokiuka na kutenda dhambi pasipo kukusudia kuhusu mojawapo ya mambo matakatifu ya \nd Bwana\nd*, huyo mtu ataleta kwa \nd Bwana\nd* kama adhabu kondoo dume mmoja kutoka kundi lake, asiye na dosari na mwenye thamani halisi kifedha, kulingana na shekeli ya mahali patakatifu. Hii ni sadaka ya hatia.

LEV 5:16 Removed trailing space in v~: Ni lazima alipe kwa yale aliyoshindwa kufanya kuhusu vitu vitakatifu, kwa kuongeza sehemu ya tano ya thamani ile na kuitoa yote kwa kuhani, ambaye atamfanyia upatanisho kwa huyo kondoo dume kama sadaka ya dhambi, naye atasamehewa.

LEV 5:17 Removed trailing space in v~: “Kama mtu akifanya dhambi na kufanya yale yaliyokatazwa katika mojawapo ya amri za \nd Bwana\nd*, hata ikiwa hajui, yeye ana hatia na anastahili adhabu.

LEV 5:18 Removed trailing space in v~: Atamletea kuhani kama sadaka ya hatia kondoo dume kutoka kundi lake, kondoo asiye na dosari na mwenye thamani halisi kifedha. Kwa njia hii kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa kosa alilotenda bila kukusudia, naye atasamehewa.

LEV 5:19 Removed trailing space in v~: Hii ni sadaka ya hatia; amekuwa na hatia kwa kufanya kosa dhidi ya \nd Bwana\nd*.”

LEV 6:0 Extra space after chapter number

LEV 6:0 Removed trailing space in c: 6

LEV 6:0 Removed trailing space in s1: Kurudisha Kilichochukuliwa

LEV 6:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose:

LEV 6:2 Removed trailing space in v~: “Kama mtu yeyote akitenda dhambi, naye si mwaminifu kwa \nd Bwana\nd* kwa kumdanganya jirani yake kuhusu kitu fulani alichokabidhiwa, au kimeachwa chini ya utunzaji wake, au kimeibwa, au kama akimdanganya,

LEV 6:3 Removed trailing space in v~: au akiokota mali iliyopotea na akadanganya, au kuapa kwa uongo, au kama akitenda dhambi yoyote ambayo watu waweza kuitenda;

LEV 6:4 Removed trailing space in v~: wakati akitenda dhambi hizo na kuwa mwenye hatia, ni lazima arudishe kile alichokuwa amekiiba au amekichukua kwa dhuluma, au alichokuwa amekabidhiwa, au mali iliyokuwa imepotea akaipata,

LEV 6:5 Removed trailing space in v~: au chochote alichokuwa amekiapia kwa uongo. Lazima akirudishe kikamilifu, na aongeze sehemu ya tano ya thamani yake, vyote ampe mwenye mali siku ile anapeleka sadaka yake ya hatia.

LEV 6:6 Removed trailing space in v~: Kisha kama adhabu lazima amletee kuhani, yaani kwa \nd Bwana\nd*, kama sadaka yake ya hatia, kondoo dume asiye na dosari na mwenye thamani kamili kutoka kundi lake.

LEV 6:7 Removed trailing space in v~: Kwa njia hii kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za \nd Bwana\nd*, naye atasamehewa kwa kosa lolote katika mambo hayo aliyoyatenda yaliyomfanya kuwa na hatia.”

LEV 6:7 Removed trailing space in s1: Sadaka Ya Kuteketezwa

LEV 6:8 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose:

LEV 6:9 Removed trailing space in v~: “Mpe Aroni na wanawe agizo hili: ‘Haya ndiyo masharti kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa: Sadaka ya kuteketezwa itabaki kwenye moto juu ya madhabahu usiku kucha, mpaka asubuhi, nao moto lazima uwe unaendelea kuwaka juu ya madhabahu.

LEV 6:10 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani atavaa mavazi yake ya kitani, pamoja na nguo za ndani za kitani mwilini wake, na aondoe majivu ya sadaka ya kuteketezwa ambayo moto umeteketeza juu ya madhabahu, na kuyaweka kando ya madhabahu.

LEV 6:11 Removed trailing space in v~: Kisha atayavua mavazi haya na kuvaa mengine, naye achukue yale majivu nje ya kambi na kuyapeleka mahali palipo safi kwa kawaida ya ibada.

LEV 6:12 Removed trailing space in v~: Moto ulio juu ya madhabahu lazima uwe unaendelea kuwaka, kamwe usizimike. Kila asubuhi kuhani ataongeza kuni na kupanga sadaka ya kuteketezwa juu ya moto, na kuteketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake.

LEV 6:13 Removed trailing space in v~: Moto lazima uendelee kuwaka juu ya madhabahu mfululizo, kamwe usizimike.

LEV 6:13 Removed trailing space in s1: Sadaka Ya Nafaka

LEV 6:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Haya ndiyo masharti ya sadaka ya nafaka: Wana wa Aroni wataileta mbele za \nd Bwana\nd*, mbele za madhabahu.

LEV 6:15 Removed trailing space in v~: Kuhani atachukua konzi ya unga laini na mafuta, pamoja na uvumba wote ulioko juu ya sadaka ya nafaka, ateketeze sehemu ya kumbukumbu juu ya madhabahu kama harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*.

LEV 6:16 Removed trailing space in v~: Aroni na wanawe watakula sehemu iliyobaki, lakini italiwa bila kutiwa chachu mahali patakatifu, nao wataila kwenye ua wa Hema la Kukutania.

LEV 6:17 Removed trailing space in v~: Kamwe haitaokwa na chachu; nimewapa kama fungu lao la sadaka iliyotolewa kwangu kwa moto. Ni takatifu sana, kama vile ilivyo sadaka ya dhambi na ya hatia.

LEV 6:18 Removed trailing space in v~: Kila mwanaume mzao wa Aroni aweza kuila. Ni fungu lake la kawaida la sadaka zilizotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto kwa vizazi vijavyo. Chochote kinachozigusa kitakuwa kitakatifu.’ ”

LEV 6:19 Removed trailing space in v~: Tena \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 6:20 Removed trailing space in v~: “Hii ni sadaka ambayo Aroni na wanawe wanapaswa kuleta kwa \nd Bwana\nd* siku atakapotiwa mafuta: sehemu ya kumi ya efa\f + \fr 6:20 \ft Sehemu ya kumi ya efa ni sawa na kilo moja.\f* ya unga laini kama sadaka ya kawaida ya nafaka. Nusu yake ataitoa asubuhi na nusu nyingine jioni.

LEV 6:21 Removed trailing space in v~: Iandae kwa mafuta kwenye kikaango; ilete ikiwa imechanganywa vizuri, na utoe hiyo sadaka ya nafaka ikiwa imevunjwa vipande vipande kuwa harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*.

LEV 6:22 Removed trailing space in v~: Mwanawe atakayeingia mahali pake kama kuhani aliyetiwa mafuta ndiye atakayeiandaa. Ni fungu la kawaida la \nd Bwana\nd*, nalo litateketezwa kabisa.

LEV 6:23 Removed trailing space in v~: Kila sadaka ya nafaka ya kuhani itateketezwa kabisa; kamwe haitaliwa.”

LEV 6:23 Removed trailing space in s1: Sadaka Ya Dhambi

LEV 6:24 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 6:25 Removed trailing space in v~: “Mwambie Aroni na wanawe: ‘Haya ndiyo masharti kwa ajili ya sadaka ya dhambi: Sadaka ya dhambi itachinjiwa mbele za \nd Bwana\nd* mahali sadaka ya kuteketezwa huchinjiwa, ni takatifu sana.

LEV 6:26 Removed trailing space in v~: Kuhani anayeitoa ndiye atakayeikula; itakuliwa katika mahali patakatifu, katika ua wa Hema la Kukutania.

LEV 6:27 Removed trailing space in v~: Chochote kitakachogusa nyama yoyote ya hiyo sadaka kitakuwa kitakatifu, na kama hiyo damu itadondokea juu ya vazi, lazima uifulie mahali patakatifu.

LEV 6:28 Removed trailing space in v~: Chungu cha udongo kitakachopikiwa nyama lazima kivunjwe, lakini kama imepikiwa kwenye chombo cha shaba, chombo hicho kitasuguliwa na kusuuzwa kwa maji.

LEV 6:29 Removed trailing space in v~: Kila mwanaume katika familia ya kuhani aweza kula nyama hiyo; ni takatifu sana.

LEV 6:30 Removed trailing space in v~: Lakini kila sadaka ya dhambi ambayo damu yake imeletwa ndani ya Hema la Kukutania kufanya upatanisho katika Mahali Patakatifu kamwe haitaliwa; lazima iteketezwe.

LEV 7:0 Extra space after chapter number

LEV 7:0 Removed trailing space in c: 7

LEV 7:0 Removed trailing space in s1: Sadaka Ya Hatia

LEV 7:1 Removed trailing space in v~: “ ‘Haya ndiyo masharti kwa ajili ya sadaka ya hatia, ambayo ni takatifu sana:

LEV 7:2 Removed trailing space in v~: Sadaka ya hatia itachinjiwa mahali pale ambapo sadaka ya kuteketezwa huchinjiwa, nayo damu yake itanyunyizwa pande zote za madhabahu.

LEV 7:3 Removed trailing space in v~: Mafuta yake yote yatatolewa sadaka: mafuta ya mkia na mafuta yale yanayofunika sehemu za ndani,

LEV 7:4 Removed trailing space in v~: figo zote mbili pamoja na mafuta yanayozizunguka yaliyo karibu na kiuno na yale yanayofunika ini, ambayo yataondolewa pamoja na hizo figo.

LEV 7:5 Removed trailing space in v~: Kuhani atayateketeza juu ya madhabahu kuwa sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto. Hii ni sadaka ya hatia.

LEV 7:6 Removed trailing space in v~: Mwanaume yeyote katika jamaa ya kuhani aweza kuila, lakini lazima iliwe mahali patakatifu; ni takatifu sana.

LEV 7:7 Removed trailing space in v~: “ ‘Sheria hii ya sadaka ya hatia ni sawasawa na ile ya sadaka ya dhambi: Nyama ya yule mnyama aliyetolewa sadaka ni ya yule kuhani anayesimamia ibada ya upatanisho.

LEV 7:8 Removed trailing space in v~: Kuhani anayetoa sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya mtu yeyote anaweza kuichukua ngozi ya mnyama yule aliyetolewa iwe yake.

LEV 7:9 Removed trailing space in v~: Kila sadaka ya nafaka iliyookwa jikoni au kupikwa katika sufuria au katika kikaangio itakuwa ya kuhani anayeitoa.

LEV 7:10 Removed trailing space in v~: Nayo kila sadaka ya nafaka, iwe imechanganywa na mafuta au iko kavu, itakuwa ya wana wa Aroni, nayo itagawanywa sawa kati yao.

LEV 7:10 Removed trailing space in s1: Sadaka Ya Amani

LEV 7:11 Removed trailing space in v~: “ ‘Haya ndiyo masharti kwa ajili ya sadaka ya amani ambayo mtu aweza kuileta kwa \nd Bwana\nd*:

LEV 7:12 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mtu atatoa sadaka ya amani kwa ajili ya kuonyesha shukrani, pamoja na sadaka hii ya shukrani, atatoa maandazi yasiyotiwa chachu yaliyochanganywa na mafuta, mikate myembamba isiyotiwa chachu iliyopakwa mafuta, maandazi ya unga laini uliokandwa vizuri na kuchanganywa na mafuta.

LEV 7:13 Removed trailing space in v~: Pamoja na sadaka hii ya amani ya shukrani ataleta sadaka ya maandazi yaliyotengenezwa kwa chachu.

LEV 7:14 Removed trailing space in v~: Ataleta moja ya kila aina ya andazi kama sadaka, matoleo kwa \nd Bwana\nd*; hii ni ya kuhani anayenyunyiza damu ya sadaka ya amani.

LEV 7:15 Removed trailing space in v~: Nyama ya sadaka ya amani kwa ajili ya shukrani lazima iliwe siku iyo hiyo inapotolewa; hutabakiza kitu chochote mpaka asubuhi.

LEV 7:16 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini kama sadaka yake ni kwa ajili ya nadhiri au ni sadaka ya hiari, sadaka hiyo italiwa siku hiyo inapotolewa, lakini chochote kinachobakia kinaweza kuliwa kesho yake.

LEV 7:17 Removed trailing space in v~: Nyama yoyote ya sadaka inayobaki mpaka siku ya tatu lazima iteketezwe kwa moto.

LEV 7:18 Removed trailing space in v~: Kama nyama yoyote ya sadaka ya amani italiwa siku ya tatu, \nd Bwana\nd* hataikubali. Haitahesabiwa kwake huyo aliyeitoa, kwa kuwa ni najisi. Mtu atakayekula sehemu yake yoyote atahesabiwa hatia.

LEV 7:19 Removed trailing space in v~: “ ‘Nyama ile inayogusa chochote ambacho ni najisi kwa kawaida ya ibada kamwe haitaliwa, ni lazima iteketezwe kwa moto. Kuhusu nyama nyingine, mtu yeyote aliye safi kwa kawaida ya ibada anaweza kuila.

LEV 7:20 Removed trailing space in v~: Lakini kama mtu yeyote najisi akila nyama yoyote ya sadaka ya amani iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd*, huyo mtu lazima akatiliwe mbali na watu wake.

LEV 7:21 Removed trailing space in v~: Kama mtu yeyote akigusa kitu kilicho najisi, iwe ni uchafu wa mwanadamu, au mnyama najisi, au kitu chochote kilicho najisi, kitu cha kuchukiza, kisha akala nyama yoyote ya sadaka ya amani iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd*, mtu huyo ni lazima akatiliwe mbali na watu wake.’ ”

LEV 7:21 Removed trailing space in s1: Kula Mafuta Na Kunywa Damu Kwakatazwa

LEV 7:22 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 7:23 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli: ‘Msile mafuta yoyote ya ngʼombe, kondoo wala mbuzi.

LEV 7:24 Removed trailing space in v~: Mafuta ya mnyama aliyekutwa amekufa au ameraruliwa na mnyama pori yanaweza kutumika kwa kazi nyingine yoyote, lakini kamwe msiyale.

LEV 7:25 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote alaye mafuta ya mnyama ambaye ametolewa sadaka kwa \nd Bwana\nd* kwa moto ni lazima akatiliwe mbali na watu wake.

LEV 7:26 Removed trailing space in v~: Popote mtakapoishi, kamwe msinywe damu ya ndege yeyote wala ya mnyama.

LEV 7:27 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtu yeyote atakunywa damu, mtu huyo lazima akatiliwe mbali na watu wake.’ ”

LEV 7:27 Removed trailing space in s1: Fungu La Makuhani

LEV 7:28 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 7:29 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli: ‘Mtu yeyote aletaye sadaka ya amani kwa \nd Bwana\nd* ataleta sehemu ya sadaka hiyo kama dhabihu yake kwa \nd Bwana\nd*.

LEV 7:30 Removed trailing space in v~: Ataleta sadaka kwa mikono yake mwenyewe iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto; ataleta mafuta ya huyo mnyama pamoja na kidari, naye atainua hicho kidari mbele za \nd Bwana\nd* kuwa sadaka ya kuinuliwa.

LEV 7:31 Removed trailing space in v~: Kuhani atayateketeza hayo mafuta juu ya madhabahu, lakini kidari kitakuwa cha Aroni na wanawe.

LEV 7:32 Removed trailing space in v~: Paja la kulia la sadaka zako za amani utampa kuhani kama matoleo.

LEV 7:33 Removed trailing space in v~: Mwana wa Aroni atoaye damu na mafuta ya sadaka ya amani ndiye atakayepewa paja hilo la kulia kuwa fungu lake.

LEV 7:34 Removed trailing space in v~: Kutoka kwenye sadaka za amani za Waisraeli, mimi Mungu nimepokea kidari kile kilichoinuliwa pamoja na lile paja lililotolewa, nami nimevitoa kwa kuhani Aroni na wanawe kuwa fungu lao la kawaida kutoka kwa Waisraeli.’ ”

LEV 7:35 Removed trailing space in v~: Hii ndiyo sehemu ya sadaka zilizotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto, ambazo zilitengwa kwa ajili ya Aroni na wanawe siku ile walipowekwa wakfu ili kumtumikia \nd Bwana\nd* katika kazi ya ukuhani.

LEV 7:36 Removed trailing space in v~: Siku ile walipotiwa mafuta, \nd Bwana\nd* aliagiza kwamba Waisraeli wawape hili kama fungu lao la kawaida kwa vizazi vijavyo.

LEV 7:37 Removed trailing space in v~: Basi haya ndiyo masharti kuhusu sadaka ya kuteketezwa, sadaka ya nafaka, sadaka ya dhambi, sadaka ya hatia, sadaka ya kuwekwa wakfu, na sadaka ya amani,

LEV 7:38 Removed trailing space in v~: ambayo \nd Bwana\nd* alimpa Mose juu ya Mlima Sinai siku ile alipowaagiza Waisraeli walete sadaka zao kwa \nd Bwana\nd*, katika Jangwa la Sinai.

LEV 8:0 Extra space after chapter number

LEV 8:0 Removed trailing space in c: 8

LEV 8:0 Removed trailing space in s1: Kuwekwa Wakfu Kwa Aroni Na Wanawe

LEV 8:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 29:1-37)

LEV 8:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 8:2 Removed trailing space in v~: “Waletee Aroni na wanawe mavazi yao, mafuta ya upako, fahali kwa ajili ya sadaka ya dhambi, kondoo dume wawili na kikapu chenye mikate iliyotengenezwa bila chachu.

LEV 8:3 Removed trailing space in v~: Kisha kusanya mkutano wote kwenye ingilio la Hema la Kukutania.”

LEV 8:4 Removed trailing space in v~: Mose akafanya kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza, na mkutano ukakusanyika kwenye ingilio la Hema la Kukutania.

LEV 8:5 Removed trailing space in v~: Mose akaliambia kusanyiko, “Hili ndilo \nd Bwana\nd* ameagiza lifanyike.”

LEV 8:6 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akamleta Aroni na wanawe mbele, akawaosha kwa maji.

LEV 8:7 Removed trailing space in v~: Akamvika Aroni koti, akamfunga mshipi, akamvika joho na kumvalisha kisibau. Pia akafunga kisibau juu yake na kukifunga kiunoni mwake kwa mshipi wake uliosokotwa kwa ustadi.

LEV 8:8 Removed trailing space in v~: Akaweka kifuko cha kifuani juu yake, na kuweka Urimu na Thumimu\f + \fr 8:8 \ft Urimu na Thumimu maana yake ni Nuru na Kweli; vifaa hivi viliwekwa kwenye kifuko cha juu cha kisibau cha kuhani mkuu ili kujua mapenzi ya Mungu kwenye mambo ya kutatanisha.\f* kwenye hicho kifuko.

LEV 8:9 Removed trailing space in v~: Kisha akamvika Aroni kilemba kichwani pake, akaweka lile bamba la dhahabu, yaani ile taji takatifu, upande wa mbele wa kilemba, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

LEV 8:10 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akachukua mafuta ya upako na kuipaka maskani na kila kitu kilichokuwamo ndani yake, kisha akaviweka wakfu.

LEV 8:11 Removed trailing space in v~: Akanyunyiza baadhi ya mafuta juu ya madhabahu mara saba, akaipaka madhabahu mafuta na vyombo vyake vyote pamoja na sinia na kinara chake, ili kuviweka wakfu.

LEV 8:12 Removed trailing space in v~: Akamimina sehemu ya hayo mafuta ya upako kichwani mwa Aroni, akamtia mafuta ili kumweka wakfu.

LEV 8:13 Removed trailing space in v~: Kisha akawaleta wana wa Aroni mbele, akawavika makoti, akawafunga mishipi na kuwavika vilemba, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

LEV 8:14 Removed trailing space in v~: Kisha akamtoa fahali kwa ajili ya sadaka ya dhambi, nao Aroni na wanawe wakaweka mikono yao juu ya kichwa chake.

LEV 8:15 Removed trailing space in v~: Mose akamchinja yule fahali na akachukua sehemu ya hiyo damu, kisha kwa kidole chake akaitia kwenye pembe zote za madhabahu ili kutakasa madhabahu. Akaimwaga damu iliyobaki chini ya madhabahu. Kwa hiyo akayaweka wakfu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya madhabahu.

LEV 8:16 Removed trailing space in v~: Pia Mose akachukua mafuta yote yanayozunguka sehemu za ndani, mafuta yanayofunika ini, figo zote mbili pamoja na mafuta yake, akayateketeza juu ya madhabahu.

LEV 8:17 Removed trailing space in v~: Lakini fahali, ikiwa pamoja na ngozi yake na nyama yake na sehemu zake za ndani na matumbo, akaiteketeza nje ya kambi, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

LEV 8:18 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akamleta kondoo dume kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, naye Aroni na wanawe wakaweka mikono yao juu ya kichwa chake.

LEV 8:19 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akamchinja yule kondoo dume na kunyunyiza damu yake pande zote za madhabahu.

LEV 8:20 Removed trailing space in v~: Mose akamkata yule kondoo dume vipande vipande na kukiteketeza kichwa, vile vipande na yale mafuta.

LEV 8:21 Removed trailing space in v~: Kisha akamsafisha sehemu za ndani na miguu kwa maji, na kumteketeza yule kondoo dume mzima juu ya madhabahu kuwa sadaka ya kuteketezwa, harufu nzuri ya kupendeza, sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

LEV 8:22 Removed trailing space in v~: Kisha akaleta kondoo dume mwingine, ndiye kondoo dume kwa ajili ya kuwaweka wakfu, naye Aroni na wanawe wakaweka mikono yao juu ya kichwa chake.

LEV 8:23 Removed trailing space in v~: Mose akamchinja yule kondoo dume, akaichukua sehemu ya damu yake na kuipaka juu ya ncha ya sikio la kuume la Aroni, na juu ya kidole gumba cha mkono wake wa kuume na juu ya kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume.

LEV 8:24 Removed trailing space in v~: Pia Mose akawaleta hao wana wa Aroni mbele, akaipaka sehemu ya hiyo damu kwenye ncha za masikio yao ya kuume, juu ya vidole gumba vya mikono yao ya kuume, na juu ya vidole vikubwa vya miguu yao ya kuume. Kisha akanyunyiza damu pande zote za madhabahu.

LEV 8:25 Removed trailing space in v~: Akachukua mafuta ya mnyama, mafuta ya mkia, mafuta yote yanayozunguka sehemu za ndani, mafuta yanayofunika ini, figo zote mbili pamoja na mafuta yake, na paja la kulia.

LEV 8:26 Removed trailing space in v~: Kisha kutoka kwenye kikapu cha mikate iliyotengenezwa bila chachu, kilichokuwa mbele za \nd Bwana\nd*, akachukua andazi moja, na jingine lililotengenezwa kwa mafuta, na mkate mwembamba; akaviweka hivi vyote juu ya mafungu ya mafuta ya mnyama, na juu ya lile paja la kulia.

LEV 8:27 Removed trailing space in v~: Akaviweka hivi vyote mikononi mwa Aroni na wanawe, na kuviinua mbele za \nd Bwana\nd* kuwa sadaka ya kuinuliwa.

LEV 8:28 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akavichukua kutoka mikononi mwao na kuviteketeza juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kuwa sadaka ya kuwekwa wakfu, harufu nzuri ya kupendeza, sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto.

LEV 8:29 Removed trailing space in v~: Kisha akachukua kidari, kilicho fungu la Mose la kondoo dume kwa ajili ya kuwekwa wakfu, na kukiinua mbele za \nd Bwana\nd* kama sadaka ya kuinuliwa, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

LEV 8:30 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akachukua sehemu ya mafuta ya upako, na sehemu ya damu kutoka kwenye madhabahu, na kuvinyunyiza juu ya Aroni na mavazi yake, na juu ya wanawe na mavazi yao. Kwa hiyo akamweka Aroni na mavazi yake wakfu, pamoja na wanawe na mavazi yao.

LEV 8:31 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akamwambia Aroni na wanawe, “Pika hiyo nyama kwenye ingilio la Hema la Kukutania, na uile hapo pamoja na mkate kutoka kwenye kikapu cha sadaka ya kuweka wakfu, kama nilivyoagiza, nikisema, ‘Aroni na wanawe wataila.’

LEV 8:32 Removed trailing space in v~: Kisha teketeza nyama na mikate iliyobaki.

LEV 8:33 Removed trailing space in v~: Msitoke kwenye ingilio la Hema la Kukutania kwa muda wa siku saba, mpaka siku zenu za kuwekwa wakfu ziwe zimetimia, kwa kuwa muda wenu wa kuwekwa wakfu utakuwa siku saba.

LEV 8:34 Removed trailing space in v~: Lile lililofanyika leo liliagizwa na \nd Bwana\nd* ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu.

LEV 8:35 Removed trailing space in v~: Lazima mkae kwenye ingilio la Hema la Kukutania usiku na mchana kwa siku saba, na kufanya lile \nd Bwana\nd* analolitaka, ili kwamba msife; kwa kuwa hilo ndilo nililoamriwa.”

LEV 8:36 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Aroni na wanawe wakafanya kila kitu \nd Bwana\nd* alichoamuru kupitia kwa Mose.

LEV 9:0 Extra space after chapter number

LEV 9:0 Removed trailing space in c: 9

LEV 9:0 Removed trailing space in s1: Makuhani Waanza Huduma Yao

LEV 9:1 Removed trailing space in v~: Katika siku ya nane, Mose akawaita Aroni na wanawe, na wazee wa Israeli.

LEV 9:2 Removed trailing space in v~: Akamwambia Aroni, “Chukua ndama dume kwa ajili ya sadaka yako ya dhambi, na kondoo dume kwa sadaka yako ya kuteketezwa, wote wawili wasiwe na dosari, nao uwalete mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 9:3 Removed trailing space in v~: Kisha waambie Waisraeli: ‘Chukueni mbuzi dume kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na ndama na mwana-kondoo, wote wawili wawe wa umri wa mwaka mmoja, na wasio na dosari, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa,

LEV 9:4 Removed trailing space in v~: na pia maksai na kondoo dume kwa ajili ya sadaka ya amani, ili kutoa dhabihu mbele za \nd Bwana\nd*, pamoja na sadaka ya nafaka iliyochanganywa na mafuta. Kwa kuwa leo \nd Bwana\nd* atawatokea.’ ”

LEV 9:5 Removed trailing space in v~: Wakavileta vile vitu Mose alivyowaagiza mbele ya Hema la Kukutania, nalo kusanyiko lote likakaribia na kusimama mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 9:6 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akasema, “Hili ndilo \nd Bwana\nd* alilowaagiza mlifanye, ili utukufu wa \nd Bwana\nd* upate kuonekana kwenu.”

LEV 9:7 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia Aroni, “Njoo madhabahuni ili utoe dhabihu yako ya sadaka ya dhambi na sadaka yako ya kuteketezwa, ufanye upatanisho kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya watu. Kisha utoe sadaka ya upatanisho kwa ajili ya watu, kama vile \nd Bwana\nd* alivyoagiza.”

LEV 9:8 Removed trailing space in v~: Hivyo Aroni akaja madhabahuni na kumchinja yule ndama kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili yake mwenyewe.

LEV 9:9 Removed trailing space in v~: Wanawe wakamletea damu, naye akachovya kidole chake katika hiyo damu, akaitia kwenye pembe za madhabahu, nayo damu iliyobaki akaimwaga chini ya madhabahu.

LEV 9:10 Removed trailing space in v~: Juu ya madhabahu akateketeza mafuta, figo na mafuta yanayofunika ini kutoka kwenye hiyo sadaka ya dhambi, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

LEV 9:11 Removed trailing space in v~: Akateketeza nyama na ngozi nje ya kambi.

LEV 9:12 Removed trailing space in v~: Kisha Aroni akachinja sadaka ya kuteketezwa. Wanawe wakamletea damu, naye akainyunyiza pande zote za madhabahu.

LEV 9:13 Removed trailing space in v~: Wakamletea sadaka ya kuteketezwa kipande kwa kipande, pamoja na kichwa, naye akaviteketeza juu ya madhabahu.

LEV 9:14 Removed trailing space in v~: Akasafisha sehemu za ndani na miguu, akaviteketeza juu ya sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu.

LEV 9:15 Removed trailing space in v~: Kisha Aroni akaleta sadaka ile iliyokuwa kwa ajili ya watu. Akachukua yule mbuzi wa sadaka ya dhambi kwa ajili ya watu, akamchinja na kumtoa kwa ajili ya sadaka ya dhambi, kama alivyofanya kwa ile ya kwanza.

LEV 9:16 Removed trailing space in v~: Aroni akaleta sadaka ya kuteketezwa na kuitoa kama ilivyoelekezwa.

LEV 9:17 Removed trailing space in v~: Pia akaleta sadaka ya nafaka, akachukua konzi moja na kuiteketeza juu ya madhabahu, pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya asubuhi.

LEV 9:18 Removed trailing space in v~: Akachinja maksai na kondoo dume kama sadaka ya amani kwa ajili ya watu. Wanawe Aroni wakampa ile damu, naye akainyunyiza kwenye madhabahu pande zote.

LEV 9:19 Removed trailing space in v~: Lakini sehemu zile za mafuta ya yule maksai na kondoo dume, yaani mafuta ya mkia, mafuta yaliyofunika tumbo, ya figo na yaliyofunika ini,

LEV 9:20 Removed trailing space in v~: hivi vyote wakaviweka juu ya vidari, kisha Aroni akayateketeza hayo mafuta ya wanyama juu ya madhabahu.

LEV 9:21 Removed trailing space in v~: Aroni akaviinua vile vidari na paja la kulia mbele za \nd Bwana\nd* ili viwe sadaka ya kuinuliwa, kama Mose alivyoagiza.

LEV 9:22 Removed trailing space in v~: Kisha Aroni akainua mikono yake kuwaelekea watu na kuwabariki. Naye baada ya kutoa dhabihu ya sadaka ya dhambi, sadaka ya kuteketezwa, na sadaka ya amani, akashuka chini.

LEV 9:23 Removed trailing space in v~: Kisha Mose na Aroni wakaingia kwenye Hema la Kukutania. Walipotoka nje, wakawabariki watu. Nao utukufu wa \nd Bwana\nd* ukawatokea watu wote.

LEV 9:24 Removed trailing space in v~: Moto ukaja kutoka uwepo wa \nd Bwana\nd*, ukairamba ile sadaka ya kuteketezwa, pamoja na sehemu ya mafuta yaliyokuwa juu ya madhabahu. Watu wote walipoona jambo hili, wakapiga kelele kwa furaha na kusujudu.

LEV 10:0 Extra space after chapter number

LEV 10:0 Removed trailing space in c: 10

LEV 10:0 Removed trailing space in s1: Kifo Cha Nadabu Na Abihu

LEV 10:1 Removed trailing space in v~: Nadabu na Abihu, wana wa Aroni, wakachukua vyetezo vyao, wakaweka moto ndani yake na kuongeza uvumba; kisha wakamtolea \nd Bwana\nd* moto usio halali, kinyume na agizo la Mungu.

LEV 10:2 Removed trailing space in v~: Hivyo moto ukaja kutoka kwa uwepo wa \nd Bwana\nd* na kuwaramba, nao wakafa mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 10:3 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akamwambia Aroni, “Hili ndilo alilonena \nd Bwana\nd* wakati aliposema:

LEV 10:3 Removed trailing space in p~: “ ‘Miongoni mwa wale watakaonikaribia

LEV 10:3 Removed trailing space in p~: nitajionyesha kuwa mtakatifu;

LEV 10:3 Removed trailing space in p~: machoni pa watu wote

LEV 10:3 Removed trailing space in p~: nitaheshimiwa.’ ”

LEV 10:3 Removed trailing space in p~: Aroni akanyamaza.

LEV 10:4 Removed trailing space in v~: Mose akawaita Mishaeli na Elisafani, wana wa Uzieli mjomba wake Aroni, akawaambia, “Njooni hapa. Ondoeni miili ya binamu zenu mbele ya mahali patakatifu, mkaipeleke nje ya kambi.”

LEV 10:5 Removed trailing space in v~: Hivyo wakaja na kuwaondoa, wakiwa bado wamevalia makoti yao ya ibada, wakawapeleka nje ya kambi, kama Mose alivyoamuru.

LEV 10:6 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akamwambia Aroni pamoja na wanawe, Eleazari na Ithamari, “Msifunue vichwa vyenu wala msirarue mavazi yenu, la sivyo mtakufa na \nd Bwana\nd* ataikasirikia jumuiya nzima. Lakini ndugu zenu, nyumba yote ya Israeli, wanaweza kuwaombolezea wale ambao \nd Bwana\nd* amewaangamiza kwa moto.

LEV 10:7 Removed trailing space in v~: Msitoke nje ya ingilio la Hema la Kukutania, la sivyo mtakufa, kwa sababu mafuta ya \nd Bwana\nd* ya upako yako juu yenu.” Hivyo wakafanya kama vile Mose alivyosema.

LEV 10:8 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Aroni,

LEV 10:9 Removed trailing space in v~: “Wewe na wanao msinywe mvinyo wala kinywaji kingine kilichochachuka wakati mwingiapo katika Hema la Kukutania, la sivyo mtakufa. Hili litakuwa Agizo la kudumu kwa vizazi vijavyo.

LEV 10:10 Removed trailing space in v~: Ni lazima mtenganishe kilicho kitakatifu na kile kilicho cha kawaida, kati ya yaliyo najisi na yaliyo safi,

LEV 10:11 Removed trailing space in v~: na lazima mwafundishe Waisraeli amri zote ambazo \nd Bwana\nd* aliwapa kupitia Mose.”

LEV 10:12 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia Aroni pamoja na wanawe waliosalia, Eleazari na Ithamari, “Chukueni sadaka ya nafaka iliyobaki kutoka sadaka zilizotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto, muile hapo kando ya madhabahu ikiwa imeandaliwa bila chachu, kwa sababu ni takatifu sana.

LEV 10:13 Removed trailing space in v~: Mtaila katika mahali patakatifu kwa sababu ni fungu lenu na fungu la wana wenu la sadaka zilizotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto, kwa maana hivyo ndivyo nilivyoamriwa.

LEV 10:14 Removed trailing space in v~: Lakini wewe na wanao na binti zako mwaweza kula kidari kile kilichoinuliwa na paja lile lililotolewa. Mtavila mahali safi pa kawaida ya ibada; mmepewa wewe na watoto wako kuwa fungu lenu la sadaka za amani za Waisraeli.

LEV 10:15 Removed trailing space in v~: Paja lile lililotolewa na kidari kile kilichoinuliwa lazima viletwe pamoja na sehemu za mafuta ya sadaka za kuteketezwa kwa moto, ili kuinuliwa mbele za \nd Bwana\nd* kama sadaka ya kuinuliwa. Hili litakuwa fungu lako la kawaida na wanao, kama \nd Bwana\nd* alivyoagiza.”

LEV 10:16 Removed trailing space in v~: Mose alipouliza kuhusu mbuzi atolewaye kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na kukuta kwamba ameteketezwa, aliwakasirikia Eleazari na Ithamari, wana wa Aroni waliobaki, akawauliza,

LEV 10:17 Removed trailing space in v~: “Kwa nini hamkula sadaka ya dhambi katika eneo la mahali patakatifu? Ni takatifu sana. Mlipewa ninyi ili kuondoa hatia ya jumuiya kwa ajili ya kuwafanyia upatanisho mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 10:18 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa damu yake haikuletwa ndani ya Mahali Patakatifu, mngemla mbuzi huyo katika sehemu ya mahali patakatifu kama nilivyoagiza.”

LEV 10:19 Removed trailing space in v~: Aroni akamjibu Mose, “Leo wanangu wametoa sadaka zao za dhambi na sadaka zao za kuteketezwa mbele za \nd Bwana\nd*, lakini mambo kama haya yamenitokea mimi. Je, \nd Bwana\nd* angependezwa kama ningekuwa nimekula sadaka ya dhambi leo?”

LEV 10:20 Removed trailing space in v~: Mose aliposikia haya, akaridhika.

LEV 11:0 Extra space after chapter number

LEV 11:0 Removed trailing space in c: 11

LEV 11:0 Removed trailing space in s1: Vyakula Najisi Na Visivyo Najisi

LEV 11:0 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 14:3-21)

LEV 11:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akawaambia Mose na Aroni,

LEV 11:2 Removed trailing space in v~: “Waambieni Waisraeli: ‘Kati ya wanyama wote waishio juu ya nchi, hawa ndio mtakaowala:

LEV 11:3 Removed trailing space in v~: Mwaweza kula mnyama yeyote mwenye kwato zilizogawanyika sehemu mbili na ambaye hucheua.

LEV 11:4 Removed trailing space in v~: “ ‘Kuna wanyama wengine ambao hucheua tu au wenye kwato zilizogawanyika tu, lakini hao kamwe msiwale. Ngamia ingawa hucheua hana kwato zilizogawanyika; kwa kawaida ya ibada hiyo ni najisi kwenu.

LEV 11:5 Removed trailing space in v~: Pelele ingawa hucheua hana kwato zilizogawanyika; huyo ni najisi kwenu.

LEV 11:6 Removed trailing space in v~: Sungura ingawa hucheua hana kwato zilizogawanyika; huyo ni najisi kwenu.

LEV 11:7 Removed trailing space in v~: Naye nguruwe ingawa anazo kwato zilizogawanyika sehemu mbili, hacheui; huyo ni najisi kwenu.

LEV 11:8 Removed trailing space in v~: Kamwe msile nyama yao wala kugusa mizoga yao; wao ni najisi kwenu.

LEV 11:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Kuhusu viumbe wote wanaoishi ndani ya maji ya bahari na vijito, mtakula wale wote wenye mapezi na magamba.

LEV 11:10 Removed trailing space in v~: Lakini viumbe wote ndani ya bahari au vijito wasio na mapezi na magamba, wakiwa miongoni mwa makundi au viumbe wote ndani ya maji, hao ni machukizo kwenu.

LEV 11:11 Removed trailing space in v~: Nao watakuwa machukizo kwenu. Msile nyama yao, nayo mizoga yao itakuwa machukizo.

LEV 11:12 Removed trailing space in v~: Chochote kinachoishi ndani ya maji ambacho hakina mapezi na magamba kitakuwa chukizo kwenu.

LEV 11:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Wafuatao ndio ndege watakaokuwa machukizo kwenu, hivyo msiwale kwa sababu ni chukizo: tai, furukombe, kipungu,

LEV 11:14 Removed trailing space in v~: mwewe mwekundu, aina zote za mwewe mweusi,

LEV 11:15 Removed trailing space in v~: aina zote za kunguru,

LEV 11:16 Removed trailing space in v~: mbuni, kiruka-njia, dudumizi, kipanga, shakwe, aina zote za kipanga,

LEV 11:17 Removed trailing space in v~: bundi, mnandi, bundi mkubwa,

LEV 11:18 Removed trailing space in v~: mumbi, mwari, nderi,

LEV 11:19 Removed trailing space in v~: korongo, koikoi wa aina yoyote, hudihudi na popo.

LEV 11:20 Removed trailing space in v~: “ ‘Wadudu wote warukao ambao hutembea kwa miguu minne watakuwa chukizo kwenu.

LEV 11:21 Removed trailing space in v~: Lakini wako viumbe wenye mabawa ambao hutembea kwa miguu minne mtakaowala: wale wenye vifundo katika miguu yao ya kurukaruka juu ya ardhi.

LEV 11:22 Removed trailing space in v~: Miongoni mwa hawa, mtakula nzige wa aina zote, senene, parare au panzi.

LEV 11:23 Removed trailing space in v~: Lakini viumbe wengine wote wenye mabawa na wenye miguu minne ni machukizo kwenu.

LEV 11:23 Removed trailing space in s1: Wanyama Ambao Ni Najisi

LEV 11:24 Removed trailing space in v~: “ ‘Mtajinajisi kwa wanyama hawa. Yeyote agusaye mizoga yao atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 11:25 Removed trailing space in v~: Yeyote atakayebeba mizoga ya viumbe hawa ni lazima afue nguo zake, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 11:26 Removed trailing space in v~: “ ‘Kila mnyama mwenye ukwato ulioachana lakini haukugawanyika kabisa, au yule asiyecheua, huyo ni najisi kwenu; yeyote agusaye mzoga wowote wa hao atakuwa najisi.

LEV 11:27 Removed trailing space in v~: Miongoni mwa wanyama wote watembeao kwa miguu minne, wale watembeao kwa vitanga vyao ni najisi kwenu; yeyote agusaye mizoga yao atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 11:28 Removed trailing space in v~: Yeyote atakayebeba mizoga yao ni lazima afue nguo zake, naye atakuwa najisi mpaka jioni. Wanyama hawa ni najisi kwenu.

LEV 11:29 Removed trailing space in v~: “ ‘Kuhusu wanyama watambaao juu ya ardhi, hawa ni najisi kwenu: kicheche, panya, aina yoyote ya mijusi mikubwa,

LEV 11:30 Removed trailing space in v~: guruguru, kenge, mijusi ya ukutani, goromoe na kinyonga.

LEV 11:31 Removed trailing space in v~: Hao wote watambaao juu ya ardhi ni najisi kwenu. Yeyote agusaye mizoga yao atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 11:32 Removed trailing space in v~: Ikiwa mmoja wao atakufa na kuangukia juu ya kitu fulani, chombo hicho, hata kikiwa cha matumizi gani, kitakuwa najisi, kiwe kimetengenezwa kwa mti, nguo, ngozi au gunia. Kiweke ndani ya maji; kitakuwa najisi mpaka jioni, kisha kitakuwa safi tena.

LEV 11:33 Removed trailing space in v~: Ikiwa mmoja wa wanyama aliyekufa ataangukia ndani ya chungu, kila kilichomo katika chungu hicho kitakuwa najisi, nawe ni lazima uvunje chungu hicho.

LEV 11:34 Removed trailing space in v~: Chakula chochote ambacho chaweza kuliwa lakini kikawa kimeingia maji kutoka kwenye chungu hicho ni najisi, na kitu chochote cha majimaji ambacho chaweza kunyweka kutoka kwenye chungu hicho ni najisi.

LEV 11:35 Removed trailing space in v~: Chochote ambacho mzoga wa mmojawapo utaangukia kitakuwa najisi. Jiko au chungu cha kupikia ni lazima kivunjwe. Ni najisi, nawe ni lazima uvihesabu kuwa najisi.

LEV 11:36 Removed trailing space in v~: Lakini chemchemi au kisima, mahali pa kuchota maji, patakuwa safi, lakini yeyote atakayegusa moja ya mizoga hii ni najisi.

LEV 11:37 Removed trailing space in v~: Kama mzoga ukianguka juu ya mbegu zozote ambazo ni za kupanda, zinabaki safi.

LEV 11:38 Removed trailing space in v~: Lakini kama mbegu imetiwa maji na mzoga ukaanguka juu yake, hiyo mbegu ni najisi kwenu.

LEV 11:39 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mnyama ambaye mnaruhusiwa kumla akifa, yeyote atakayeugusa mzoga wake atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 11:40 Removed trailing space in v~: Yeyote atakayekula sehemu ya mzoga huo ni lazima afue nguo zake, naye atakuwa najisi mpaka jioni. Yeyote atakayebeba mzoga huo ni lazima afue nguo zake, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 11:41 Removed trailing space in v~: “ ‘Kila kiumbe kitambaacho juu ya ardhi ni chukizo; kisiliwe.

LEV 11:42 Removed trailing space in v~: Msile kiumbe chochote kitambaacho juu ya ardhi, kiwe kitambaacho kwa tumbo lake, au kitambaacho kwa miguu minne au kwa miguu mingi; ni chukizo.

LEV 11:43 Removed trailing space in v~: Msijitie unajisi kwa chochote katika viumbe hivi. Msijitie unajisi kwa viumbe hivyo au kutiwa unajisi navyo.

LEV 11:44 Removed trailing space in v~: Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu; jitakaseni mwe watakatifu, kwa sababu mimi ni mtakatifu. Msijitie unajisi wenyewe kwa kiumbe chochote kile kiendacho juu ya ardhi.

LEV 11:45 Removed trailing space in v~: Mimi ndimi \nd Bwana\nd* niliyewapandisha mtoke Misri ili niwe Mungu wenu. Kwa hiyo kuweni watakatifu kwa sababu Mimi ni mtakatifu.

LEV 11:46 Removed trailing space in v~: “ ‘Haya ndiyo masharti kuhusu wanyama, ndege, kila kiumbe hai kiendacho ndani ya maji, na kila kiumbe kiendacho juu ya ardhi.

LEV 11:47 Removed trailing space in v~: Ni lazima mpambanue kati ya kilicho najisi na kilicho safi, kati ya viumbe hai vinavyoweza kuliwa na vile visivyoweza kuliwa.’ ”

LEV 12:0 Extra space after chapter number

LEV 12:0 Removed trailing space in c: 12

LEV 12:0 Removed trailing space in s1: Utakaso Baada Ya Kuzaa Mtoto

LEV 12:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 12:2 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli: ‘Mwanamke ambaye atapata mimba na kuzaa mtoto wa kiume atakuwa najisi kwa kawaida ya ibada kwa siku saba, kama anavyokuwa najisi wakati wa siku zake za hedhi.

LEV 12:3 Removed trailing space in v~: Mvulana atatahiriwa siku ya nane.

LEV 12:4 Removed trailing space in v~: Kisha ni lazima huyo mwanamke asubiri kwa siku thelathini na tatu, ndipo atakaswe kutoka damu kwake. Hataruhusiwa kugusa kitu chochote kilicho kitakatifu au kuingia mahali patakatifu, mpaka siku za kutakaswa kwake zimetimia.

LEV 12:5 Removed trailing space in v~: Kama akimzaa mtoto wa kike, mwanamke huyo atakuwa najisi kwa majuma mawili, kama wakati wake wa hedhi. Kisha atasubiri kwa siku sitini na sita, ndipo atatakaswa kutoka damu kwake.

LEV 12:6 Removed trailing space in v~: “ ‘Siku zake za utakaso kwa ajili ya mwana au binti zitakapotimia, mwanamke huyo atamletea kuhani kwenye ingilio la Hema la Kukutania mwana-kondoo mwenye umri wa mwaka mmoja kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, na kinda la njiwa au hua kwa ajili ya sadaka ya dhambi.

LEV 12:7 Removed trailing space in v~: Atavitoa mbele za \nd Bwana\nd* ili kufanya upatanisho kwa ajili yake, na kisha atakuwa safi kwa desturi ya ibada kutokana na kutokwa damu kwake.

LEV 12:7 Removed trailing space in p~: “ ‘Haya ndiyo masharti kwa ajili ya mwanamke atakayezaa mtoto wa kiume au wa kike.

LEV 12:8 Removed trailing space in v~: Kama huyo mwanamke hana uwezo wa kumpata mwana-kondoo, ataleta hua wawili au makinda mawili ya njiwa, moja kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa na mwingine kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Kwa njia hii, kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atakuwa safi.’ ”

LEV 13:0 Extra space after chapter number

LEV 13:0 Removed trailing space in c: 13

LEV 13:0 Removed trailing space in s1: Masharti Kuhusu Magonjwa Ya Ngozi Yaambukizayo

LEV 13:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akawaambia Mose na Aroni,

LEV 13:2 Removed trailing space in v~: “Iwapo mtu yeyote atakuwa na uvimbe au upele au alama nyeupe juu ya ngozi yake ambayo yaweza kuwa ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza,\f + \fr 13:2 \ft Ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza, yaani ukoma, ni neno lililotumika kwa Kiebrania kueleza magonjwa mbalimbali ya ngozi ambayo si lazima yawe ni ukoma halisi.\f* ni lazima aletwe kwa Aroni kuhani ama kwa wanawe, kuhani mmojawapo.

LEV 13:3 Removed trailing space in v~: Kuhani atachunguza hicho kidonda kilichopo juu ya ngozi yake, na kama nywele za mahali palipo na kidonda zimebadilika kuwa nyeupe, na ikiwa kidonda kimeingia ndani ya ngozi, basi ni ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza, yaani ukoma. Kuhani atakapomchunguza, atamtangaza mtu huyo kuwa ni najisi kwa kawaida ya ibada.

LEV 13:4 Removed trailing space in v~: Kama alama juu ya ngozi yake ni nyeupe, lakini haionekani kuwa imeingia ndani zaidi ya ngozi, na nywele kwenye alama hiyo hazijageuka kuwa nyeupe, kuhani atamtenga mtu huyo mahali pa pekee kwa siku saba.

LEV 13:5 Removed trailing space in v~: Siku ya saba, kuhani atamchunguza, na kama hakuona badiliko kwenye kile kidonda na hakijaenea juu ya ngozi, atamtenga kwa siku nyingine saba.

LEV 13:6 Removed trailing space in v~: Siku ya saba kuhani atamchunguza tena, na kama kidonda kimepungua na hakijaenea juu ya ngozi, kuhani atamtangaza mtu huyo kuwa ni safi, ni upele tu. Ni lazima mtu huyo afue mavazi yake, naye atakuwa safi.

LEV 13:7 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa ule upele utaenea juu ya ngozi yake baada ya yeye kujionyesha kwa kuhani na kutangazwa kuwa safi, ni lazima aende tena kwa kuhani.

LEV 13:8 Removed trailing space in v~: Kuhani atamchunguza, na kama upele umeenea kwenye ngozi, atamtangaza kuwa najisi, kwani ni ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza, yaani ukoma.

LEV 13:9 Removed trailing space in v~: “Wakati mtu yeyote ana ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza, ni lazima aletwe kwa kuhani.

LEV 13:10 Removed trailing space in v~: Kuhani atamchunguza na kama kuna uvimbe mweupe juu ya ngozi ambao umefanya nywele kuwa nyeupe, na kama kuna nyama mbichi ndani ya uvimbe,

LEV 13:11 Removed trailing space in v~: ni ugonjwa sugu wa ngozi, na kuhani atamtangaza kuwa najisi. Hatamtenga tena kwa sababu ni najisi tayari.

LEV 13:12 Removed trailing space in v~: “Ikiwa ugonjwa utakuwa umeenea kwenye ngozi yake yote kwa kadiri kuhani atakavyoweza kuona, kwamba umeenea kwenye ngozi yote ya huyo mgonjwa kutoka kichwani mpaka wayo,

LEV 13:13 Removed trailing space in v~: kuhani atamchunguza, na kama ugonjwa umeenea mwili mzima, atamtangaza huyo mtu kuwa safi. Kwa kuwa mwili wote umekuwa mweupe, yeye ni safi.

LEV 13:14 Removed trailing space in v~: Lakini itokeapo nyama mbichi kwenye ngozi yake, atakuwa najisi.

LEV 13:15 Removed trailing space in v~: Kuhani atakapoiona hiyo nyama mbichi, atamtangaza mtu huyo kuwa najisi. Hiyo nyama mbichi ni najisi, ana ugonjwa wa kuambukiza.

LEV 13:16 Removed trailing space in v~: Hiyo nyama mbichi ikigeuka na kuwa nyeupe, ni lazima amwendee kuhani.

LEV 13:17 Removed trailing space in v~: Kuhani atamchunguza, na kama vidonda vimekuwa vyeupe, kuhani atamtangaza mgonjwa huyo kuwa safi; kisha atakuwa safi.

LEV 13:18 Removed trailing space in v~: “Wakati mtu ana jipu juu ya ngozi yake nalo likapona,

LEV 13:19 Removed trailing space in v~: napo mahali palipokuwa na jipu pakatokea uvimbe mweupe, au alama yenye wekundu na weupe, ni lazima akajionyeshe kwa kuhani.

LEV 13:20 Removed trailing space in v~: Kuhani atapachunguza, na kama uvimbe umezama ndani ya ngozi, na nywele zimegeuka kuwa nyeupe, kuhani atamtangaza mtu huyo kuwa najisi. Ni ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza uliojitokeza pale jipu lilipokuwa.

LEV 13:21 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa wakati kuhani anapopachunguza pakawa hapana nywele nyeupe ndani yake, wala hakuna shimo bali pamepungua, basi kuhani atamtenga mtu huyo kwa siku saba.

LEV 13:22 Removed trailing space in v~: Kama unaenea kwenye ngozi, kuhani atamtangaza kuwa najisi; ni ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza.

LEV 13:23 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa ile alama haijabadilika wala kuenea, ni kovu tu kutokana na jipu, kuhani atamtangaza kuwa safi.

LEV 13:24 Removed trailing space in v~: “Wakati mtu ameungua kwenye ngozi yake, pakatokea alama yenye wekundu na weupe, au alama nyeupe ikaonekana penye nyama mbichi pale palipoungua,

LEV 13:25 Removed trailing space in v~: kuhani ataichunguza ile alama, na kama nywele zilizoko juu yake zimegeuka kuwa nyeupe, napo pametokea shimo, basi huo ni ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza ambao umetokea juu ya jeraha la moto. Kuhani atamtangaza kuwa najisi; ni ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza.

LEV 13:26 Removed trailing space in v~: Lakini kama kuhani akichunguza na kuona kwamba hakuna nywele nyeupe kwenye alama ile, wala hakuna shimo napo pameanza kupungua, basi kuhani atamtenga kwa siku saba.

LEV 13:27 Removed trailing space in v~: Siku ya saba kuhani atamchunguza tena, na kama unaenea kwenye ngozi, kuhani atamtangaza kuwa najisi; ni ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza.

LEV 13:28 Removed trailing space in v~: Lakini, kama alama ile haikubadilika na wala haijaenea kwenye ngozi, napo pamepungua, ni uvimbe kutokana na jeraha la moto, na kuhani atamtangaza kuwa safi; ni kovu tu kutokana na kuungua.

LEV 13:29 Removed trailing space in v~: “Ikiwa mwanaume au mwanamke ana kidonda juu ya kichwa au juu ya kidevu,

LEV 13:30 Removed trailing space in v~: kuhani atakichunguza kile kidonda, na kama ataona kuwa kimeingia ndani, na nywele zilizoko juu yake ni njano na nyembamba, kuhani atamtangaza mtu huyo kuwa najisi, kwani ni upele; ni ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza wa kichwa au kidevu.

LEV 13:31 Removed trailing space in v~: Lakini kama kuhani akichunguza aina hii ya kidonda, kionekane kuwa hakina shimo na hakuna nywele nyeusi juu yake, basi atamtenga mtu huyo kwa siku saba.

LEV 13:32 Removed trailing space in v~: Siku ya saba kuhani atachunguza kidonda kile, na kama upele haujaenea, na hakuna nywele za manjano juu yake, wala hakuna shimo lolote,

LEV 13:33 Removed trailing space in v~: mtu huyo ni lazima anyolewe, isipokuwa mahali palipo na ugonjwa, naye kuhani atamtenga kwa siku nyingine saba.

LEV 13:34 Removed trailing space in v~: Siku ya saba kuhani atachunguza tena ule upele; ikiwa haujaenea kwenye ngozi na hakuna shimo mahali pale, kuhani atamtangaza kuwa safi. Lazima afue nguo zake, naye atakuwa safi.

LEV 13:35 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa upele utaenea juu ya ngozi baada ya kutangazwa kuwa safi,

LEV 13:36 Removed trailing space in v~: kuhani atamchunguza, na kama upele umeenea kwenye ngozi, kuhani hana haja ya kutazama kama kuna nywele za manjano, mtu huyo ni najisi.

LEV 13:37 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, katika uchunguzi wake akiona hapajabadilika, na nywele nyeusi zimeota juu yake, upele umepona. Yeye si najisi, kuhani atamtangaza kuwa safi.

LEV 13:38 Removed trailing space in v~: “Ikiwa mwanaume au mwanamke ana alama nyeupe juu ya ngozi yake,

LEV 13:39 Removed trailing space in v~: kuhani atamchunguza, na kama alama hizo zina weupe uliofifia, ni vipele visivyo na madhara vilivyojitokeza kwenye ngozi; mtu huyo ni safi.

LEV 13:40 Removed trailing space in v~: “Wakati mwanaume hana nywele naye ana upaa, yeye ni safi.

LEV 13:41 Removed trailing space in v~: Ikiwa hana nywele kwenye ngozi ya kichwa chake, na ana upaa tangu kwenye paji, ni safi.

LEV 13:42 Removed trailing space in v~: Lakini kama ana kidonda chenye wekundu na weupe kwenye kichwa chake chenye upaa, au kwenye paji la uso, ni ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza unaojitokeza kichwani au kwenye paji lake la uso.

LEV 13:43 Removed trailing space in v~: Kuhani atamchunguza, na kama kidonda kilichovimba juu ya kichwa chake au kwenye paji la uso ni chekundu au cheupe kama ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza,

LEV 13:44 Removed trailing space in v~: mtu huyo ni mgonjwa, na ni najisi. Kuhani atamtangaza kuwa najisi kwa sababu ya kidonda kwenye kichwa chake.

LEV 13:45 Removed trailing space in v~: “Mtu mwenye ugonjwa kama huo wa kuambukiza ni lazima avae nguo zilizoraruka, awachilie nywele zake bila kuzichana, afunike sehemu ya chini ya uso wake, na apige kelele, ‘Najisi! Najisi!’

LEV 13:46 Removed trailing space in v~: Kwa muda wote atakaokuwa na ugonjwa huo wa kuambukiza atabaki kuwa najisi. Ni lazima aishi peke yake; ni lazima aishi nje ya kambi.

LEV 13:46 Removed trailing space in s1: Masharti Kuhusu Upele

LEV 13:47 Removed trailing space in v~: “Kama vazi lolote lina maambukizo ya upele: likiwa ni vazi la sufu au kitani,

LEV 13:48 Removed trailing space in v~: lolote lililofumwa au kusokotwa likiwa la kitani au la sufu, ngozi yoyote au chochote kilichotengenezwa kwa ngozi,

LEV 13:49 Removed trailing space in v~: tena kama maambukizo kwenye vazi, au ngozi, au lililofumwa au kusokotwa, au kifaa chochote cha ngozi, ni rangi ya kijani au nyekundu, huo ni upele unaoenea na ni lazima kuhani aonyeshwe.

LEV 13:50 Removed trailing space in v~: Kuhani atachunguza upele huo na kukitenga kifaa hicho kwa siku saba.

LEV 13:51 Removed trailing space in v~: Siku ya saba atakichunguza, na kama upele umeenea kwenye nguo, au kifaa kilichofumwa au kusokotwa, au ngozi, kwa vyovyote vile itumikavyo, ni upele uangamizao, kifaa hicho ni najisi.

LEV 13:52 Removed trailing space in v~: Ni lazima aichome hiyo nguo, ikiwa ni ya sufu ama kitani iliyofumwa ama kusokotwa, ama chombo chochote cha ngozi chenye maambukizo, kwa kuwa ni upele unaoangamiza; chombo chote ni lazima kichomwe moto.

LEV 13:53 Removed trailing space in v~: “Lakini wakati kuhani atakapokichunguza na kuona kuwa ule upele haujaenea kwenye nguo iliyofumwa au kusokotwa, au vifaa vya ngozi,

LEV 13:54 Removed trailing space in v~: ataagiza kwamba kifaa chenye maambukizo kisafishwe. Kisha atakitenga kwa siku saba.

LEV 13:55 Removed trailing space in v~: Baada ya kifaa chenye maambukizo kusafishwa, kuhani atakichunguza, na kama upele haujaonyesha badiliko lolote, hata kama haujaenea, ni najisi. Kichome kwa moto, iwe upele umeenea upande mmoja au mwingine.

LEV 13:56 Removed trailing space in v~: Kama kuhani ataona kuwa ile alama imefifia baada ya kuoshwa, basi atararua sehemu iliyo ambukizwa ya nguo au ngozi au kifaa kilichofumwa au kusokotwa.

LEV 13:57 Removed trailing space in v~: Lakini kama ikijitokeza tena kwenye nguo au kitu kilichofumwa au kusokotwa, ama kifaa cha ngozi, kwamba ule upele unaenea, chochote chenye upele ni lazima kichomwe kwa moto.

LEV 13:58 Removed trailing space in v~: Nguo, au kitu kilichofumwa au kusokotwa, au kifaa chochote cha ngozi ambacho kimesafishwa na kuondolewa upele, ni lazima kioshwe tena, nacho kitakuwa safi.”

LEV 13:59 Removed trailing space in v~: Haya ni masharti kuhusu maambukizo ya upele kwenye mavazi ya sufu au kitani, yaliyofumwa ama kusokotwa, ama kifaa chochote cha ngozi, kwa ajili ya kuvitangaza kuwa safi au najisi.

LEV 14:0 Extra space after chapter number

LEV 14:0 Removed trailing space in c: 14

LEV 14:0 Removed trailing space in s1: Kutakasa Kutoka Maambukizo Ya Magonjwa Ya Ngozi

LEV 14:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 14:2 Removed trailing space in v~: “Haya ndiyo masharti yamhusuyo mtu mgonjwa wakati wa kufanyiwa ibada ya utakaso wakati aletwapo kwa kuhani:

LEV 14:3 Removed trailing space in v~: Kuhani atakwenda kumchunguza nje ya kambi. Kama mtu huyo atakuwa amepona ugonjwa wake wa ngozi wa kuambukiza,

LEV 14:4 Removed trailing space in v~: kuhani ataagiza vitu vifuatavyo viletwe kwa ajili ya mtu atakayetakaswa: ndege wawili safi walio hai, mti wa mwerezi, kitani nyekundu, na hisopo.

LEV 14:5 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani ataagiza kwamba mmoja wa ndege wale achinjwe kwenye chungu chenye maji safi.

LEV 14:6 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani atamchukua ndege aliye hai na kumtumbukiza pamoja na mti wa mwerezi, kitani nyekundu na hisopo ndani ya damu ya yule ndege aliyechinjiwa kwenye maji safi.

LEV 14:7 Removed trailing space in v~: Atamnyunyizia yule mwenye ugonjwa wa kuambukiza maji hayo mara saba, na kumtangaza kuwa safi. Kisha atamwachia yule ndege aliye hai aende zake kwenye mashamba.

LEV 14:8 Removed trailing space in v~: “Huyo mtu atakayetakaswa ni lazima afue nguo zake, anyoe nywele zake zote, na aoge kwa maji; ndipo atakapokuwa safi kwa desturi ya ibada. Baada ya hili anaweza kuingia kambini, lakini ni lazima akae nje ya hema lake kwa siku saba.

LEV 14:9 Removed trailing space in v~: Siku ya saba ni lazima anyoe nywele zake zote; yaani anyoe nywele za kichwa, ndevu zake, kope zake na nywele nyingine zote. Ni lazima afue nguo zake, na aoge kwa maji, naye atakuwa safi.

LEV 14:10 Removed trailing space in v~: “Siku ya nane, ni lazima alete kondoo dume wawili na kondoo jike mmoja, wote wa mwaka mmoja na wasio na dosari, pamoja na sehemu tatu za kumi za efa\f + \fr 14:10 \ft Sehemu tatu za kumi za efa ni sawa na kilo 3.\f* za unga laini uliochanganywa na mafuta, kwa ajili ya sadaka ya nafaka, na logi moja\f + \fr 14:10 \ft Logi ni kipimo cha ujazo ambacho ni sawa na lita 0.3.\f* ya mafuta.

LEV 14:11 Removed trailing space in v~: Kuhani atakayemtangaza kuwa safi atahitaji kumkabidhi mgonjwa aliyepona pamoja na sadaka zake zote mbele za \nd Bwana\nd* katika ingilio la Hema la Kukutania.

LEV 14:12 Removed trailing space in v~: “Kisha kuhani atamchukua mmoja wa wale kondoo dume na kumtoa kuwa sadaka ya hatia, pamoja na ile logi moja ya mafuta; ataviinua mbele za \nd Bwana\nd* kuwa sadaka ya kuinuliwa.

LEV 14:13 Removed trailing space in v~: Atamchinja huyo kondoo katika mahali patakatifu ambapo sadaka ya dhambi na ile ya kuteketezwa huchinjiwa. Kama ilivyo sadaka ya dhambi, sadaka ya hatia ni ya kuhani; nayo ni takatifu sana.

LEV 14:14 Removed trailing space in v~: Kuhani atachukua sehemu ya damu ya sadaka ya hatia na kuitia kwenye ncha ya sikio la kuume la yule atakayetakaswa, kwenye kidole gumba cha mkono wake wa kuume, na kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume.

LEV 14:15 Removed trailing space in v~: Kuhani atachukua sehemu ya ile logi ya mafuta, ayamimine kwenye kiganja cha mkono wake mwenyewe wa kushoto,

LEV 14:16 Removed trailing space in v~: na achovye kidole chake cha shahada cha mkono wake wa kuume kwenye mafuta yaliyoko kwenye kiganja chake, na kwa kidole hicho anyunyize mafuta hayo mara saba mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 14:17 Removed trailing space in v~: Kuhani atampaka yule anayetakaswa sehemu ya mafuta yaliyobaki kiganjani kwenye ncha ya sikio lake la kuume, kwenye kidole gumba cha mkono wake wa kuume, na kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume, mahali palepale alipompaka damu ya sadaka ya kuondoa hatia.

LEV 14:18 Removed trailing space in v~: Kuhani atayapaka mafuta yaliyobaki kwenye kiganja chake juu ya kichwa cha yule anayetakaswa, na kufanya upatanisho kwa ajili yake mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 14:19 Removed trailing space in v~: “Kisha kuhani atatoa dhabihu ya sadaka ya dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya yule atakayetakaswa kutoka unajisi wake. Baada ya hayo, kuhani atachinja sadaka ya kuteketezwa

LEV 14:20 Removed trailing space in v~: na kuitoa juu ya madhabahu, pamoja na sadaka ya nafaka ili kumfanyia upatanisho, naye atakuwa safi.

LEV 14:21 Removed trailing space in v~: “Hata hivyo, kama ni maskini na hawezi kupata vitu hivi, lazima achukue mwana-kondoo mmoja kama sadaka ya hatia ipate kuinuliwa ili kumfanyia upatanisho, pamoja na sehemu ya kumi ya efa\f + \fr 14:21 \ft Sehemu ya kumi ya efa ni sawa na lita 2.\f* ya unga laini uliochanganywa na logi moja ya mafuta kwa ajili ya sadaka ya nafaka,

LEV 14:22 Removed trailing space in v~: na hua wawili au makinda mawili ya njiwa, kile atakachoweza kupata, mmoja kwa sadaka ya dhambi, na mwingine kwa sadaka ya kuteketezwa.

LEV 14:23 Removed trailing space in v~: “Katika siku ya nane, lazima avilete vitu hivyo kwa kuhani, kwa ajili ya kutakaswa kwake kwenye ingilio la Hema la Kukutania mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 14:24 Removed trailing space in v~: Kuhani atamchukua mwana-kondoo kwa ajili ya sadaka ya hatia, pamoja na ile logi ya mafuta ya kuinuliwa mbele za \nd Bwana\nd* kuwa sadaka ya kuinuliwa.

LEV 14:25 Removed trailing space in v~: Atamchinja huyo mwana-kondoo kwa ajili ya sadaka ya hatia. Pia ataichukua sehemu ya damu yake na kuipaka kwenye ncha ya sikio la kuume la yule anayetakaswa, na aipake pia kwenye kidole gumba cha mkono wa kuume wa huyo mtu, na kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume.

LEV 14:26 Removed trailing space in v~: Kuhani atamiminia sehemu ya mafuta kwenye kiganja chake cha mkono wa kushoto,

LEV 14:27 Removed trailing space in v~: na kwa kidole chake cha shahada cha mkono wa kuume, atamnyunyizia yule anayetakaswa yale mafuta yaliyo kwenye kiganja chake mara saba mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 14:28 Removed trailing space in v~: Atampaka mafuta yaliyobaki kwenye kiganja chake katika sehemu zote, kama alivyompaka damu ya sadaka ya hatia: yaani, kwenye ncha ya sikio la kuume la yule anayetakaswa, kwenye kidole gumba cha mkono wake wa kuume, na kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume.

LEV 14:29 Removed trailing space in v~: Kuhani atayapaka mafuta yaliyobaki katika kiganja chake kwenye kichwa cha yule anayetakaswa, na kufanya upatanisho kwa ajili yake mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 14:30 Removed trailing space in v~: Kisha atatoa dhabihu wale hua ama yale makinda ya njiwa ambayo mtu ataweza kuwapata,

LEV 14:31 Removed trailing space in v~: mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na mwingine kuwa sadaka ya kuteketezwa, pamoja na sadaka ya nafaka. Kwa njia hii kuhani atafanya upatanisho mbele za \nd Bwana\nd* kwa ajili ya yule anayetakaswa.”

LEV 14:32 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo masharti kwa mtu yeyote mwenye ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza, na ambaye hana uwezo wa kutoa sadaka za kawaida kwa ajili ya kutakaswa kwake.

LEV 14:32 Removed trailing space in s1: Kutakaswa Upele

LEV 14:33 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akawaambia Mose na Aroni,

LEV 14:34 Removed trailing space in v~: “Mtakapoingia katika nchi ya Kanaani ambayo ninawapa kuwa milki yenu, nami nikaweka upele ueneao kwenye nyumba katika nchi ile,

LEV 14:35 Removed trailing space in v~: ni lazima mwenye nyumba hiyo akamwambie kuhani, ‘Nimeona kitu fulani kinachofanana na upele kwenye nyumba yangu.’

LEV 14:36 Removed trailing space in v~: Kuhani ataagiza vitu vyote vitolewe ndani ya nyumba, kabla hajaenda kuchunguza kama ina ugonjwa huo, ili kitu chochote ndani ya nyumba kisitangazwe kuwa najisi. Baada ya hili, kuhani ataingia ndani na kuikagua hiyo nyumba.

LEV 14:37 Removed trailing space in v~: Atachunguza upele huo katika kuta za nyumba hiyo, nazo kama zina rangi ya kijani kibichi au wekundu, na kuna mibonyeo ndani ya ukuta,

LEV 14:38 Removed trailing space in v~: kuhani atatoka na kufunga mlango wa nyumba hiyo kwa siku saba.

LEV 14:39 Removed trailing space in v~: Siku ya saba, kuhani atarudi kuikagua nyumba. Kama upele umeenea juu ya kuta,

LEV 14:40 Removed trailing space in v~: ataagiza kwamba mawe yote yaliyoambukizwa yaondolewe na kutupwa katika eneo lililo najisi nje ya mji.

LEV 14:41 Removed trailing space in v~: Kuta zote za ndani ya nyumba hiyo ni lazima zikwanguliwe, na kifusi chake kitupwe mahali najisi nje ya mji.

LEV 14:42 Removed trailing space in v~: Kisha watachukua mawe mengine na kujenga palipobomolewa kwa udongo mpya wa mfinyanzi, na kuipiga nyumba hiyo lipu mpya.

LEV 14:43 Removed trailing space in v~: “Ikiwa upele huo utatokea tena ndani ya ile nyumba baada ya mawe kuondolewa na nyumba kukwanguliwa na kuwekwa lipu mpya,

LEV 14:44 Removed trailing space in v~: kuhani atakwenda kuikagua, na kama upele umeenea ndani ya nyumba, basi ni upele uharibuo; nyumba hiyo ni najisi.

LEV 14:45 Removed trailing space in v~: Ni lazima ibomolewe: mawe yake, mbao na lipu yake, vyote vikatupwe nje ya mji mahali palipo najisi.

LEV 14:46 Removed trailing space in v~: “Yeyote atakayeingia katika nyumba hiyo ikiwa imefungwa, atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 14:47 Removed trailing space in v~: Yeyote atakayelala au kula ndani ya nyumba hiyo ni lazima afue nguo zake.

LEV 14:48 Removed trailing space in v~: “Lakini ikiwa kuhani atakuja kuikagua na kukuta kuwa upele haujaenea tena baada ya nyumba kupigwa lipu, ataitangaza nyumba ile kuwa safi, kwa sababu upele umekwisha.

LEV 14:49 Removed trailing space in v~: Ili kuitakasa nyumba hiyo, mwenye nyumba ataleta ndege wawili, mti wa mwerezi, kitani nyekundu na hisopo.

LEV 14:50 Removed trailing space in v~: Atamchinja mmoja wa wale ndege kwenye chungu chenye maji safi.

LEV 14:51 Removed trailing space in v~: Kisha atachukua mti wa mwerezi, hisopo, kitani nyekundu na ndege aliye hai, na kuvitumbukiza ndani ya damu ya ndege aliyechinjwa pamoja na maji safi, na kuinyunyizia nyumba ile mara saba.

LEV 14:52 Removed trailing space in v~: Ataitakasa nyumba kwa damu ya yule ndege, maji safi, ndege aliye hai, mti wa mwerezi, hisopo na kitani nyekundu.

LEV 14:53 Removed trailing space in v~: Kisha atamwachia yule ndege aliye hai huru mashambani nje ya mji. Kwa njia hii atafanya upatanisho kwa ajili ya nyumba ile, nayo itakuwa safi.”

LEV 14:54 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo masharti kuhusu aina yoyote ya ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza, mwasho wowote,

LEV 14:55 Removed trailing space in v~: upele ndani ya nguo au ndani ya nyumba,

LEV 14:56 Removed trailing space in v~: kwa uvimbe, vipele au kipaku kingʼaacho,

LEV 14:57 Removed trailing space in v~: kupambanua wakati kitu fulani ni safi au najisi.

LEV 14:57 Removed trailing space in p~: Haya ndiyo masharti kuhusu magonjwa ya ngozi ya kuambukiza na upele.

LEV 15:0 Extra space after chapter number

LEV 15:0 Removed trailing space in c: 15

LEV 15:0 Removed trailing space in s1: Kutokwa Na Umajimaji Usababishao Unajisi

LEV 15:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akawaambia Mose na Aroni,

LEV 15:2 Removed trailing space in v~: “Semeni na Waisraeli mwaambie: ‘Wakati mtu yeyote anapotokwa na usaha mwilini, usaha huo ni najisi.

LEV 15:3 Removed trailing space in v~: Iwe unaendelea kutiririka kutoka mwilini mwake au umeziba, utamfanya kuwa najisi. Hivi ndivyo usaha wake utakavyomletea unajisi:

LEV 15:4 Removed trailing space in v~: “ ‘Kitanda chochote atakacholalia mtu mwenye kutokwa na usaha kitakuwa najisi, na chochote atakachokalia kitakuwa najisi.

LEV 15:5 Removed trailing space in v~: Yeyote atakayegusa kitanda chake ni lazima afue nguo zake na aoge kwa maji, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:6 Removed trailing space in v~: Yeyote atakayeketi juu ya kitu chochote alichokalia mwenye kutokwa na usaha, ni lazima afue nguo zake, na aoge kwa maji, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:7 Removed trailing space in v~: “ ‘Yeyote atakayemgusa mtu mwenye kutokwa na usaha, ni lazima afue nguo zake na aoge kwa maji, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:8 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mtu mwenye kutokwa na usaha atamtemea mate mtu yeyote ambaye ni safi, mtu huyo ni lazima afue nguo zake na aoge kwa maji, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Kila tandiko ambalo mtu huyo atalikalia wakati wa kupanda mnyama litakuwa najisi,

LEV 15:10 Removed trailing space in v~: na yeyote atakayegusa kitu chochote alichokuwa amekalia atakuwa najisi mpaka jioni. Yeyote atakayeinua vitu hivyo ni lazima afue nguo zake na aoge kwa maji, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:11 Removed trailing space in v~: “ ‘Yeyote atakayeguswa na mtu anayetokwa na usaha bila kunawa mikono yake kwa maji, ni lazima afue nguo zake na aoge kwa maji, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:12 Removed trailing space in v~: “ ‘Chungu cha udongo kitakachoguswa na mtu huyo ni lazima kivunjwe, na kifaa chochote cha mbao kitaoshwa kwa maji.

LEV 15:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Wakati mtu atakapotakasika kutoka usaha wake, anapaswa kuhesabu siku saba kwa utakaso wake. Ni lazima afue nguo zake na aoge kwa maji safi, naye atatakasika.

LEV 15:14 Removed trailing space in v~: Siku ya nane, atachukua hua wawili au makinda mawili ya njiwa, aje mbele za \nd Bwana\nd* kwenye ingilio la Hema la Kukutania, na kumpa kuhani.

LEV 15:15 Removed trailing space in v~: Kuhani atavitoa dhabihu, mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi na huyo mwingine kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Kwa njia hii atafanya upatanisho mbele za \nd Bwana\nd* kwa ajili ya huyo mtu kwa sababu ya kutokwa usaha kwake.

LEV 15:16 Removed trailing space in v~: “ ‘Wakati mtu akitokwa na shahawa, ni lazima aoge mwili mzima kwa maji, na atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:17 Removed trailing space in v~: Vazi lolote ama ngozi yoyote yenye shahawa juu yake ni lazima ioshwe kwa maji, na itakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:18 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtu atalala na mwanamke, na kukawa na kutoka kwa shahawa, ni lazima wote waoge kwa maji, nao watakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:19 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mwanamke atatokwa na damu ya kawaida ya mwezi, atakuwa najisi kwa siku saba, na yeyote atakayemgusa atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:20 Removed trailing space in v~: “ ‘Chochote atakacholalia wakati wake wa hedhi kitakuwa najisi, na chochote atakachokikalia kitakuwa najisi.

LEV 15:21 Removed trailing space in v~: Yeyote atakayegusa kitanda chake ni lazima afue nguo zake na aoge kwa maji, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:22 Removed trailing space in v~: Yeyote atakayegusa chochote atakachokalia ni lazima afue nguo zake na aoge kwa maji, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:23 Removed trailing space in v~: Kiwe ni kitanda ama chochote alichokuwa amekikalia, ikiwa mtu yeyote atakigusa, atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:24 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mwanaume atalala naye na ile damu ya mwezi ikamgusa, atakuwa najisi kwa siku saba; kitanda chochote atakachokilalia huyo mwanaume kitakuwa najisi.

LEV 15:25 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mwanamke atatokwa na damu kwa siku nyingi zaidi ya siku zake za mwezi, au amekuwa na damu inayoendelea zaidi ya kipindi chake, atakuwa najisi kwa kipindi chote cha shida hiyo, kama ilivyokuwa katika siku za hedhi yake.

LEV 15:26 Removed trailing space in v~: Kitanda chochote atakachokilalia huyo mwanamke wakati anaendelea kutokwa na damu kitakuwa najisi, kama kilivyokuwa kitanda chake wakati wa siku zake za hedhi, na chochote atakachokalia kitakuwa najisi, kama wakati wake wa hedhi.

LEV 15:27 Removed trailing space in v~: Yeyote agusaye vitu hivyo atakuwa najisi; ni lazima afue nguo zake na kuoga kwa maji, naye atakuwa najisi mpaka jioni.

LEV 15:28 Removed trailing space in v~: “ ‘Wakati atakapotakasika kutoka hedhi yake, ni lazima ahesabu siku saba, na baada ya hapo atakuwa safi kwa kawaida ya ibada.

LEV 15:29 Removed trailing space in v~: Siku ya nane ni lazima achukue hua wawili au makinda mawili ya njiwa, na kumletea kuhani kwenye mlango wa Hema la Kukutania.

LEV 15:30 Removed trailing space in v~: Kuhani atatoa dhabihu, mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na huyo mwingine kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Kwa njia hii, atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za \nd Bwana\nd* kwa sababu ya unajisi wa kutokwa damu kwake.

LEV 15:31 Removed trailing space in v~: “ ‘Ni lazima uwatenge Waisraeli kutokana na vitu ambavyo vinawafanya najisi, ili wasife katika unajisi wao kwa kunajisi makao yangu,\f + \fr 15:31 \ft Yaani \fqa maskani ya Mungu\ft . \f* ambayo yapo katikati yao.’ ”

LEV 15:31 Found footnote ending with space in \v~: “ ‘Ni lazima uwatenge Waisraeli kutokana na vitu ambavyo vinawafanya najisi, ili wasife katika unajisi wao kwa kunajisi makao yangu,\f + \fr 15:31 \ft Yaani \fqa maskani ya Mungu\ft . \f* ambayo yapo katikati yao.’ ”

LEV 15:32 Removed trailing space in v~: Haya ni masharti kwa ajili ya mtu mwenye kutokwa na usaha, kwa ajili ya yeyote atakayetokwa na shahawa,

LEV 15:33 Removed trailing space in v~: kwa ajili ya mwanamke katika siku zake za hedhi, kwa ajili ya mwanaume au mwanamke atokwaye na usaha, na kwa ajili ya mwanaume alalaye na mwanamke ambaye ni najisi kwa kawaida ya ibada.

LEV 16:0 Extra space after chapter number

LEV 16:0 Removed trailing space in c: 16

LEV 16:0 Removed trailing space in s1: Siku Ya Upatanisho

LEV 16:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasema na Mose baada ya kifo cha wale wana wawili wa Aroni waliokufa walipokaribia mbele za \nd Bwana\nd*.

LEV 16:2 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose: “Mwambie ndugu yako Aroni asije wakati wowote atakavyo yeye ndani ya Patakatifu pa Patakatifu, nyuma ya pazia pale mbele ya kiti cha rehema kile kilichoko juu ya Sanduku la Agano, la sivyo atakufa, kwa sababu huwa ninatokea ndani ya wingu juu ya kile kiti cha rehema.

LEV 16:3 Removed trailing space in v~: “Hivi ndivyo Aroni atakavyoingia katika mahali patakatifu: atachukua fahali mchanga kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na kondoo dume kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa.

LEV 16:4 Removed trailing space in v~: Atavaa koti takatifu la kitani, pamoja na nguo za ndani za kitani; atafunga mshipi wa kitani kiunoni, na kuvaa kilemba cha kitani. Haya ni mavazi matakatifu, kwa hiyo ni lazima aoge kwa maji kabla ya kuyavaa mavazi hayo.

LEV 16:5 Removed trailing space in v~: Atachukua mbuzi dume wawili kutoka kwa jumuiya ya Israeli kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na kondoo dume kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa.

LEV 16:6 Removed trailing space in v~: “Aroni atamtoa huyo fahali kwa ajili ya sadaka yake ya dhambi ili afanye upatanisho kwa ajili yake mwenyewe na nyumba yake.

LEV 16:7 Removed trailing space in v~: Kisha atawachukua wale mbuzi dume wawili na kuwaleta mbele za \nd Bwana\nd* kwenye ingilio la Hema la Kukutania.

LEV 16:8 Removed trailing space in v~: Aroni atapiga kura kwa ajili ya hao mbuzi wawili, mmoja kwa ajili ya \nd Bwana\nd* na mwingine kwa ajili ya kubebeshwa dhambi.\f + \fr 16:8 \ft Yaani \fqa Azazeli\ft , maana yake \fqa mbuzi wa ondoleo la dhambi\ft ; pia ms. 10, 26.\f*

LEV 16:9 Removed trailing space in v~: Aroni atamleta yule mbuzi ambaye kura ya \nd Bwana\nd* imemwangukia na kumtoa dhabihu kwa ajili ya sadaka ya dhambi.

LEV 16:10 Removed trailing space in v~: Lakini mbuzi aliyechaguliwa kwa kura kuwa wa kubebeshwa dhambi atatolewa akiwa hai mbele za \nd Bwana\nd*, atumike kwa kufanya upatanisho kwa kumwacha aende jangwani akiwa amebebeshwa dhambi.

LEV 16:11 Removed trailing space in v~: “Aroni atamleta yule fahali kwa ajili ya sadaka ya dhambi yake mwenyewe, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake na nyumba yake, naye atamchinja huyo fahali kwa ajili ya sadaka ya dhambi yake mwenyewe.

LEV 16:12 Removed trailing space in v~: Atachukua chetezo kilichojaa makaa yanayowaka kutoka madhabahuni mbele za \nd Bwana\nd*, na konzi mbili za uvumba laini uliosagwa vizuri wenye harufu, na kuvipeleka nyuma ya pazia.

LEV 16:13 Removed trailing space in v~: Ataweka uvumba juu ya moto mbele za \nd Bwana\nd*, na moshi wa uvumba utafunika kile kiti cha rehema kilicho juu ya Ushuhuda, ili asife.

LEV 16:14 Removed trailing space in v~: Atachukua sehemu ya damu ya fahali, na kwa kidole chake atanyunyiza sehemu ya mbele ya kiti cha rehema; kisha atanyunyiza sehemu ya hiyo damu kwa kidole chake mara saba mbele ya kiti cha rehema.

LEV 16:15 Removed trailing space in v~: “Kisha atamchinja mbuzi wa sadaka ya dhambi kwa ajili ya watu, na kuichukua damu yake nyuma ya pazia, na aifanyie kama alivyofanya kwa damu ya fahali: Atanyunyiza juu ya kiti cha rehema na mbele yake.

LEV 16:16 Removed trailing space in v~: Kwa njia hii atafanya upatanisho kwa ajili ya Patakatifu pa Patakatifu kwa sababu ya unajisi na uasi wa Waisraeli, kwa dhambi zao zozote. Atafanya hivyo kwa ajili ya Hema la Kukutania, ambalo liko miongoni mwao katikati ya unajisi wao.

LEV 16:17 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote haruhusiwi kuwa ndani ya Hema la Kukutania, kuanzia wakati Aroni anapoingia kufanya upatanisho katika Patakatifu pa Patakatifu, hadi atakapotoka nje, baada ya kujifanyia upatanisho yeye mwenyewe na nyumba yake, pamoja na jumuiya yote ya Israeli.

LEV 16:18 Removed trailing space in v~: “Kisha atatoka aje kwenye madhabahu yaliyo mbele za \nd Bwana\nd* na kufanya upatanisho kwa ajili yake. Atachukua sehemu ya damu ya fahali na sehemu ya damu ya mbuzi, na kuiweka kwenye pembe za madhabahu.

LEV 16:19 Removed trailing space in v~: Atanyunyiza baadhi ya hiyo damu juu ya madhabahu kwa kidole chake mara saba, ili kuitakasa na kuiweka wakfu kutokana na unajisi wa Waisraeli.

LEV 16:20 Removed trailing space in v~: “Aroni atakapokuwa amemaliza kufanya upatanisho kwa ajili ya Patakatifu pa Patakatifu, Hema la Kukutania na madhabahu, atamleta mbele yule mbuzi aliye hai.

LEV 16:21 Removed trailing space in v~: Aroni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote na uasi wa Waisraeli, yaani dhambi zao zote, ili kuziweka juu ya kichwa cha huyo mbuzi. Atamwachia huyo mbuzi akimbilie jangwani kwa uangalizi wa mtu aliyepewa wajibu huo.

LEV 16:22 Removed trailing space in v~: Yule mbuzi atachukua juu yake dhambi zao zote mpaka mahali pasipo na watu; naye yule mtu atamwachia akimbilie jangwani.

LEV 16:23 Removed trailing space in v~: “Kisha Aroni ataenda ndani ya Hema la Kukutania na kuvua yale mavazi ya kitani aliyoyavaa kabla ya kuingia katika Patakatifu pa Patakatifu, naye atayaacha pale.

LEV 16:24 Removed trailing space in v~: Ataoga kwa maji katika mahali patakatifu na kuvaa mavazi yake ya kawaida. Kisha atatoka na kutoa dhabihu ya sadaka ya kuteketezwa kwa ajili yake na sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya watu, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake mwenyewe, na kwa ajili ya watu.

LEV 16:25 Removed trailing space in v~: Pia atachoma mafuta ya mnyama wa sadaka ya dhambi juu ya madhabahu.

LEV 16:26 Removed trailing space in v~: “Yule mtu anayemwachia yule mbuzi wa kubebeshwa dhambi ni lazima afue nguo zake na kuoga kwa maji; baadaye anaweza kuingia kambini.

LEV 16:27 Removed trailing space in v~: Yule fahali na mbuzi waliotolewa kwa ajili ya sadaka za dhambi, ambao damu yao ilikuwa imeletwa Patakatifu pa Patakatifu kwa ajili ya kufanya upatanisho, ni lazima watolewe nje ya kambi. Ngozi zao, nyama, na matumbo pamoja na mavi vitateketezwa kwa moto.

LEV 16:28 Removed trailing space in v~: Mtu atakayevichoma ni lazima afue nguo zake na aoge kwa maji; baadaye ataweza kuingia kambini.

LEV 16:29 Removed trailing space in v~: “Hili litakuwa agizo la kudumu kwa ajili yenu: Katika siku ya kumi ya mwezi wa saba ni lazima mfunge, wala msifanye kazi yoyote, iwe mzawa au mgeni anayeishi miongoni mwenu,

LEV 16:30 Removed trailing space in v~: kwa sababu siku hii upatanisho utafanyika kwa ajili yenu ili kuwatakasa. Kisha mtakuwa safi mbele za \nd Bwana\nd* kutokana na dhambi zenu zote.

LEV 16:31 Removed trailing space in v~: Ni Sabato ya mapumziko, na lazima mfunge; ni agizo la kudumu.

LEV 16:32 Removed trailing space in v~: Kuhani ambaye ametiwa mafuta na kuwekwa wakfu ili kuingia mahali pa baba yake kama kuhani mkuu atafanya upatanisho. Atavaa mavazi matakatifu ya kitani,

LEV 16:33 Removed trailing space in v~: na kufanya upatanisho kwa ajili ya Patakatifu pa Patakatifu, Hema la Kukutania na madhabahu, na pia kwa ajili ya makuhani, pamoja na jumuiya yote ya watu.

LEV 16:34 Removed trailing space in v~: “Hili litakuwa agizo la kudumu kwa ajili yenu: Upatanisho utafanywa mara moja tu kwa mwaka kwa ajili ya dhambi zote za Waisraeli.”

LEV 16:34 Removed trailing space in p~: Ndivyo ilivyofanyika, kama vile \nd Bwana\nd* alivyomwamuru Mose.

LEV 17:0 Extra space after chapter number

LEV 17:0 Removed trailing space in c: 17

LEV 17:0 Removed trailing space in s1: Kunywa Damu Kumekatazwa

LEV 17:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 17:2 Removed trailing space in v~: “Sema na Aroni na wanawe, pamoja na Waisraeli wote, uwaambie: ‘Hili ndilo \nd Bwana\nd* aliloagiza:

LEV 17:3 Removed trailing space in v~: Mwisraeli yeyote atakayetoa dhabihu ya maksai, mwana-kondoo au mbuzi ndani ya kambi au nje yake,

LEV 17:4 Removed trailing space in v~: badala ya kuileta kwenye ingilio la Hema la Kukutania ili kuileta kama sadaka kwa \nd Bwana\nd* mbele ya Maskani ya \nd Bwana\nd*, mtu huyo atahesabiwa kuwa na hatia ya kumwaga damu; ni lazima akatiliwe mbali na watu wake.

LEV 17:5 Removed trailing space in v~: Hii ni ili Waisraeli wamletee \nd Bwana\nd* dhabihu wanazozifanya sasa mahali pa wazi mashambani. Ni lazima wazilete kwa makuhani, yaani kwa \nd Bwana\nd*, katika ingilio la Hema la Kukutania, na kutoa dhabihu kama sadaka za amani.

LEV 17:6 Removed trailing space in v~: Kuhani atanyunyiza damu kwenye madhabahu ya \nd Bwana\nd* katika ingilio la Hema la Kukutania, na kuyateketeza mafuta ya hiyo dhabihu kuwa harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*.

LEV 17:7 Removed trailing space in v~: Hawatatoa kamwe dhabihu zao kwa sanamu za mbuzi ambazo wamekuwa wakijifanyia nazo ukahaba. Hili litakuwa agizo la kudumu kwao na kwa ajili ya vizazi vijavyo.’

LEV 17:8 Removed trailing space in v~: “Waambie: ‘Mwisraeli yeyote au mgeni yeyote anayeishi miongoni mwao atakayetoa sadaka ya kuteketezwa au dhabihu

LEV 17:9 Removed trailing space in v~: bila kuileta kwenye ingilio la Hema la Kukutania ili kutoa dhabihu kwa \nd Bwana\nd*, mtu huyo ni lazima akatiliwe mbali na watu wake.

LEV 17:10 Removed trailing space in v~: “ ‘Mwisraeli yeyote au mgeni anayeishi miongoni mwao ambaye atakunywa damu yoyote, nitakuwa kinyume cha mtu huyo atakayekunywa damu na kumkatilia mbali na watu wake.

LEV 17:11 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa uhai wa kiumbe uko ndani ya damu, nami nimewapa hiyo damu ili mfanyie upatanisho kwa ajili yenu wenyewe juu ya madhabahu; damu ndiyo ifanyayo upatanisho kwa ajili ya maisha ya mtu.

LEV 17:12 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo, ninawaambia Waisraeli, “Hakuna hata mmoja wenu anayeruhusiwa kunywa damu, wala mgeni anayeishi miongoni mwenu haruhusiwi kunywa damu.”

LEV 17:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Mwisraeli yeyote au mgeni anayeishi miongoni mwenu ambaye atamwinda mnyama au ndege anayeruhusiwa kuliwa ni lazima aimwage damu na kuifunika kwa udongo,

LEV 17:14 Removed trailing space in v~: kwa sababu uhai wa kila kiumbe ni katika damu yake. Ndiyo sababu nimewaambia Waisraeli, “Kamwe msinywe damu ya kiumbe chochote, kwa sababu uhai wa kila kiumbe ni katika damu yake; yeyote atakayekunywa damu ni lazima akatiliwe mbali.”

LEV 17:15 Removed trailing space in v~: “ ‘Mtu yeyote, awe mzawa au mgeni, ambaye atakula mzoga wa kitu chochote ama kilichouawa na wanyama mwitu ni lazima afue nguo zake na aoge kwa maji, naye atakuwa najisi kwa kawaida ya ibada mpaka jioni, kisha atakuwa safi.

LEV 17:16 Removed trailing space in v~: Lakini kama hakufua nguo zake na kuoga, atakuwa na hatia kwa kosa hilo.’ ”

LEV 18:0 Extra space after chapter number

LEV 18:0 Removed trailing space in c: 18

LEV 18:0 Removed trailing space in s1: Uhusiano Wa Kukutana Kimwili Kinyume Cha Sheria

LEV 18:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 18:2 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli uwaambie: ‘Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

LEV 18:3 Removed trailing space in v~: Msifanye kama wafanyavyo huko Misri, mahali mlipokuwa mnaishi, wala msifanye kama wanavyofanya katika nchi ya Kanaani, mahali ninapowapeleka. Msifuate matendo yao.

LEV 18:4 Removed trailing space in v~: Ni lazima mzitii sheria zangu, na mwe waangalifu kuzifuata amri zangu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

LEV 18:5 Removed trailing space in v~: Zishikeni amri zangu na sheria zangu, kwa maana mtu anayezitii ataishi kwa hizo. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 18:6 Removed trailing space in v~: “ ‘Hakuna mtu awaye yote atakayemsogelea ndugu wa karibu ili kukutana naye kimwili. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 18:7 Removed trailing space in v~: “ ‘Usimvunjie heshima baba yako kwa kukutana kimwili na mama yako. Yeye ni mama yako; usiwe na mahusiano kama hayo naye.

LEV 18:8 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na mke wa baba yako; hiyo itamvunjia heshima baba yako.

LEV 18:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na dada yako, wala binti wa baba yako, au binti wa mama yako, awe amezaliwa katika nyumba hiyo au mahali pengine.

LEV 18:10 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na binti wa mwanao ama binti wa binti yako; utajivunjia heshima.

LEV 18:11 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na binti wa mke wa baba yako, aliyezaliwa na baba yako; huyo ni dada yako.

LEV 18:12 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na dada wa baba yako; ni ndugu wa karibu wa baba yako.

LEV 18:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na dada wa mama yako, kwa sababu ni ndugu wa mama yako wa karibu.

LEV 18:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Usimvunjie heshima ndugu wa baba yako, kwa kukutana kimwili na mke wake; yeye ni shangazi yako.

LEV 18:15 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na mkwe wako, yeye ni mke wa mwanao; usiwe na mahusiano kama hayo naye.

LEV 18:16 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na mke wa kaka yako; utamvunjia heshima kaka yako.

LEV 18:17 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na mwanamke kisha na binti yake. Usikutane kimwili na binti wa mwanawe au binti wa binti yake; hao ni ndugu zake wa karibu. Huo ni uovu.

LEV 18:18 Removed trailing space in v~: “ ‘Usimchukue dada wa mke wako kuwa mke mwenza, na kukutana naye kimwili wakati bado mke wako anaishi.

LEV 18:19 Removed trailing space in v~: “ ‘Usimsogelee mwanamke ili kukutana naye kimwili wakati wa unajisi wa siku zake za mwezi.

LEV 18:20 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na mke wa jirani yako na kujitia naye unajisi.

LEV 18:21 Removed trailing space in v~: “ ‘Usimtoe mtoto wako yeyote awe kafara kwa mungu Moleki, kwani hutalinajisi kamwe jina la Mungu wako. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 18:22 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na mwanaume kama mtu akutanaye na mwanamke; hilo ni chukizo.

LEV 18:23 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na mnyama na kujitia unajisi kwake. Mwanamke asijipeleke kwa mnyama ili kukutana naye kimwili; huo ni upotovu.

LEV 18:24 Removed trailing space in v~: “ ‘Msijitie unajisi kwa njia yoyote katika hizi, kwa sababu hivi ndivyo mataifa nitakayoyafukuza mbele yenu yalivyojitia unajisi.

LEV 18:25 Removed trailing space in v~: Hata nchi ilitiwa unajisi, hivyo nikaiadhibu kwa dhambi zake, nayo nchi ikawatapika wakazi wake.

LEV 18:26 Removed trailing space in v~: Lakini ni lazima uzitunze amri zangu na sheria zangu. Mzawa na wageni waishio miongoni mwenu kamwe wasifanye mambo yoyote ya machukizo haya,

LEV 18:27 Removed trailing space in v~: kwa kuwa mambo haya yote yalifanywa na watu walioishi katika nchi hii kabla yenu, na nchi ikawa najisi.

LEV 18:28 Removed trailing space in v~: Kama mkiinajisi nchi, itawatapika kama ilivyowatapika mataifa yaliyowatangulia.

LEV 18:29 Removed trailing space in v~: “ ‘Kila mtu atakayefanya mojawapo ya machukizo haya, watu hao ni lazima wakatiliwe mbali na watu wao.

LEV 18:30 Removed trailing space in v~: Shikeni maagizo yangu, wala msifuate desturi za machukizo yoyote yaliyofanywa kabla hamjafika katika nchi hii, na kujitia unajisi kwa hayo. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wako.’ ”

LEV 19:0 Extra space after chapter number

LEV 19:0 Removed trailing space in c: 19

LEV 19:0 Removed trailing space in s1: Sheria Mbalimbali

LEV 19:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 19:2 Removed trailing space in v~: “Sema na kusanyiko lote la Israeli na uwaambie: ‘Kuweni watakatifu, kwa kuwa mimi, \nd Bwana\nd* Mungu wenu, ni mtakatifu.

LEV 19:3 Removed trailing space in v~: “ ‘Kila mmoja wenu ni lazima amheshimu mama yake na baba yake, na pia ni lazima kuzishika Sabato zangu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

LEV 19:4 Removed trailing space in v~: “ ‘Msiabudu sanamu, wala msijitengenezee miungu ya shaba. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

LEV 19:5 Removed trailing space in v~: “ ‘Mnapotoa dhabihu ya sadaka ya amani kwa \nd Bwana\nd*, toeni kwa namna ambayo itakubaliwa kwa niaba yenu.

LEV 19:6 Removed trailing space in v~: Sadaka hiyo italiwa siku iyo hiyo mnayoitoa, au kesho yake; chochote kitakachobaki hadi siku ya tatu lazima kiteketezwe kwa moto.

LEV 19:7 Removed trailing space in v~: Kama sehemu yoyote ya sadaka hiyo italiwa siku ya tatu, itakuwa si safi, nayo haitakubaliwa.

LEV 19:8 Removed trailing space in v~: Yeyote atakayekula atawajibishwa, kwa sababu amenajisi kitu kilicho kitakatifu kwa \nd Bwana\nd*; mtu huyo lazima akatiliwe mbali na watu wake.

LEV 19:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Wakati uvunapo mavuno ya nchi yako, usivune hadi kwenye mipaka ya shamba lako, wala usikusanye mabaki ya mavuno yako.

LEV 19:10 Removed trailing space in v~: Usirudi mara ya pili katika shamba lako la mizabibu, wala usiokote zabibu zilizoanguka chini. Ziache kwa ajili ya maskini na mgeni. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wako.

LEV 19:11 Removed trailing space in v~: “ ‘Usiibe.

LEV 19:11 Removed trailing space in p~: “ ‘Usiseme uongo.

LEV 19:11 Removed trailing space in p~: “ ‘Msidanganyane.

LEV 19:12 Removed trailing space in v~: “ ‘Usiape kwa uongo kwa Jina langu, na hivyo kulinajisi jina la Mungu wako. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 19:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Usimdhulumu wala kumwibia jirani yako.

LEV 19:13 Removed trailing space in p~: “ ‘Usishikilie mshahara wa kibarua usiku kucha hadi asubuhi.

LEV 19:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Usimlaani kiziwi, wala usiweke kikwazo mbele ya kipofu, lakini umche Mungu wako. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 19:15 Removed trailing space in v~: “ ‘Usipotoshe haki; usionyeshe kumpendelea maskini, wala upendeleo kwa mwenye cheo, bali mwamulie jirani yako kwa haki.

LEV 19:16 Removed trailing space in v~: “ ‘Usieneze uchochezi miongoni mwa watu wako.

LEV 19:16 Removed trailing space in p~: “ ‘Usifanye kitu chochote kile kinachohatarisha maisha ya jirani yako. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 19:17 Removed trailing space in v~: “ ‘Usimchukie ndugu yako moyoni mwako. Karipia jirani yako kwa uwazi ili usishiriki hatia yake.

LEV 19:18 Removed trailing space in v~: “ ‘Usijilipizie kisasi wala kuwa na kinyongo dhidi ya mmoja wa jamaa yako, lakini mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 19:19 Removed trailing space in v~: “ ‘Mtazishika amri zangu.

LEV 19:19 Removed trailing space in p~: “ ‘Usiwaache wanyama wako wa kufugwa wakazaana na wengine wa aina tofauti.

LEV 19:19 Removed trailing space in p~: “ ‘Usipande mbegu za aina mbili katika shamba lako.

LEV 19:19 Removed trailing space in p~: “ ‘Usivae nguo iliyofumwa kwa nyuzi za aina mbili tofauti.

LEV 19:20 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mwanaume anakutana kimwili na mwanamke ambaye ni msichana mtumwa aliyeposwa na mwanaume mwingine, lakini ambaye hajakombolewa wala hajapewa uhuru, lazima iwepo adhabu inayofaa. Hata hivyo hawatauawa, kwa sababu msichana alikuwa bado hajaachwa huru.

LEV 19:21 Removed trailing space in v~: Lakini huyo mtu lazima alete kondoo dume kwenye ingilio la Hema la Kukutania kwa ajili ya sadaka ya hatia kwa \nd Bwana\nd*.

LEV 19:22 Removed trailing space in v~: Kupitia kwa huyo kondoo dume wa sadaka ya hatia, kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za \nd Bwana\nd* kwa ajili ya dhambi aliyotenda, naye atasamehewa dhambi yake.

LEV 19:23 Removed trailing space in v~: “ ‘Mtakapoingia katika hiyo nchi na kupanda aina yoyote ya mti wa matunda, hesabuni matunda yake kama yaliyokatazwa. Kwa miaka mitatu mtayahesabu kwamba yamekatazwa; hayaruhusiwi kuliwa.

LEV 19:24 Removed trailing space in v~: Katika mwaka wa nne matunda yote ya mti huo yatakuwa matakatifu, sadaka ya sifa kwa \nd Bwana\nd*.

LEV 19:25 Removed trailing space in v~: Bali katika mwaka wa tano mnaweza kula matunda ya mti huo. Kwa njia hii mavuno yenu yataongezewa. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wako.

LEV 19:26 Removed trailing space in v~: “ ‘Msile nyama yoyote yenye damu ndani yake.

LEV 19:26 Removed trailing space in p~: “ ‘Msifanye uaguzi wala uchawi.

LEV 19:27 Removed trailing space in v~: “ ‘Msikate nywele za kichwa denge, wala kunyoa pembe za ndevu zenu.

LEV 19:28 Removed trailing space in v~: “ ‘Msichanje chale miili yenu kwa ajili ya mfu, wala msijichore alama juu ya miili yenu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 19:29 Removed trailing space in v~: “ ‘Usimdhalilishe binti yako kwa kumfanya kahaba, la sivyo nchi itageukia ukahaba na kujaa uovu.

LEV 19:30 Removed trailing space in v~: “ ‘Shika Sabato zangu na kuheshimu mahali pangu patakatifu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 19:31 Removed trailing space in v~: “ ‘Msiende kwa waaguzi, wala msitafute wapunga pepo, kwa maana watawanajisi. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wako.

LEV 19:32 Removed trailing space in v~: “ ‘Uwapo mbele ya mzee, simama ili kuonyesha heshima kwa wazee, nawe umche Mungu wako. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 19:33 Removed trailing space in v~: “ ‘Wakati mgeni anaishi pamoja nawe katika nchi yako, usimnyanyase.

LEV 19:34 Removed trailing space in v~: Mgeni anayeishi pamoja nawe ni lazima umtendee kama mmoja wa wazawa wa nchi yako. Mpende kama unavyojipenda mwenyewe, kwa maana ulikuwa mgeni katika nchi ya Misri. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wako.

LEV 19:35 Removed trailing space in v~: “ ‘Usitumie vipimo vya udanganyifu unapopima urefu, kupima uzito, wala kupima wingi.

LEV 19:36 Removed trailing space in v~: Tumia mizani halali, mawe ya kupimia uzito halali, efa\f + \fr 19:36 \ft Efa kilikuwa kipimo cha vitu vikavu.\f* halali, na hini\f + \fr 19:36 \ft Hini kilikuwa kipimo cha vitu vimiminika.\f* halali. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wako, ambaye alikutoa katika nchi ya Misri.

LEV 19:37 Removed trailing space in v~: “ ‘Shika amri zangu zote na sheria zangu zote, nawe uzifuate. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.’ ”

LEV 20:0 Extra space after chapter number

LEV 20:0 Removed trailing space in c: 20

LEV 20:0 Removed trailing space in s1: Adhabu Kwa Ajili Ya Dhambi

LEV 20:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 20:2 Removed trailing space in v~: “Sema na wana wa Israeli: ‘Mwisraeli yeyote au mgeni anayeishi katika Israeli ambaye atamtoa yeyote miongoni mwa watoto wake kuwa sadaka kwa mungu Moleki, mtu huyo lazima auawe. Watu wa jumuiya hiyo watampiga kwa mawe.

LEV 20:3 Removed trailing space in v~: Mimi nitauelekeza uso wangu dhidi ya mtu huyo, nami nitamkatilia mbali na watu wake. Kwa maana kwa kumtoa mmoja wa watoto wake kwa mungu Moleki, amenajisi madhabahu yangu na kulinajisi Jina langu takatifu.

LEV 20:4 Removed trailing space in v~: Ikiwa watu wa jumuiya watafumba macho wakati mtu huyo anapomtoa mmoja wa watoto wake kwa mungu Moleki, nao wakaacha kumuua,

LEV 20:5 Removed trailing space in v~: mimi nitauelekeza uso wangu dhidi ya mtu huyo pamoja na jamaa yake, nami nitawakatilia mbali yeye na watu wote waliofanya ukahaba na Moleki.

LEV 20:6 Removed trailing space in v~: “ ‘Mimi nitauelekeza uso wangu dhidi ya mtu anayeenda kwa waaguzi na wenye pepo, na hivyo kujifanyia ukahaba kwa kuwafuata, nami nitamkatilia mbali na watu wake.

LEV 20:7 Removed trailing space in v~: “ ‘Jitakaseni basi, nanyi kuweni watakatifu, kwa sababu mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

LEV 20:8 Removed trailing space in v~: Shikeni amri zangu na kuzifuata. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*, niwafanyaye ninyi watakatifu.

LEV 20:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mtu yeyote atamlaani baba yake au mama yake, lazima auawe. Amemlaani baba yake au mama yake, nayo damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe.

LEV 20:10 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mtu atazini na mke wa mtu mwingine, yaani mke wa jirani yake, wazinzi hao wawili lazima wauawe.

LEV 20:11 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mtu atakutana kimwili na mke wa baba yake, hakumheshimu baba yake. Mwanaume huyo na mwanamke huyo wote wauawe; damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao wenyewe.

LEV 20:12 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mtu atakutana kimwili na mke wa mwanawe, lazima wote wawili wauawe. Walichokifanya ni upotovu; damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao wenyewe.

LEV 20:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mwanaume akikutana kimwili na mwanaume mwenzake kama vile mwanaume afanyavyo na mwanamke, wanaume hao wawili wamefanya lililo chukizo sana. Lazima wauawe; nayo damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao wenyewe.

LEV 20:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mwanaume ataoa binti pamoja na mama yake, huo ni uovu. Wote watatu ni lazima wachomwe moto, ili kwamba pasiwepo na uovu katikati yenu.

LEV 20:15 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mwanaume akikutana kimwili na mnyama, ni lazima auawe, na pia ni lazima mnyama huyo auawe.

LEV 20:16 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mwanamke atamsogelea mnyama kukutana naye kimwili, muueni mwanamke huyo pamoja na mnyama pia. Lazima wauawe; damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao wenyewe.

LEV 20:17 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mtu anamwoa dada yake, binti aliyezaliwa na baba yake au mama yake, nao wakakutana kimwili, ni aibu. Lazima wakatiliwe mbali machoni pa watu wao. Huyo mwanaume amemwaibisha dada yake, hivyo atawajibika kwa ajili ya uovu huo.

LEV 20:18 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mwanaume atalala na mwanamke aliye katika hedhi yake na kukutana naye kimwili, amefunua mtiririko wa hedhi yake, naye huyo mwanamke amejifunua uchi wake. Wote wawili lazima wakatiliwe mbali na watu wao.

LEV 20:19 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikutane kimwili na dada wa mama yako wala wa baba yako, kwa maana hilo litamwaibisha jamaa wa karibu; ninyi wawili mtawajibika kwa ajili ya uovu huo.

LEV 20:20 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mwanaume atakutana kimwili na shangazi yake, amemwaibisha mjomba wake. Nao watawajibika kwa ajili ya uovu huo; watakufa bila kuzaa mtoto.

LEV 20:21 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mwanaume ataoa mke wa ndugu yake, hili ni tendo chafu; amemwaibisha ndugu yake. Nao hawatazaa mtoto.

LEV 20:22 Removed trailing space in v~: “ ‘Zishikeni amri na sheria zangu zote na kuzifuata, ili nchi ninayowaleta kuishi isiwatapike.

LEV 20:23 Removed trailing space in v~: Kamwe msiishi kwa kufuata desturi za mataifa nitakayoyafukuza mbele yenu. Kwa sababu walifanya mambo haya yote, nami nikachukizwa sana nao.

LEV 20:24 Removed trailing space in v~: Lakini niliwaambia ninyi, “Mtaimiliki nchi yao; nitawapa ninyi kuwa urithi, nchi inayotiririka maziwa na asali.” Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu, ambaye amewatenga kutoka mataifa.

LEV 20:25 Removed trailing space in v~: “ ‘Kwa hiyo, ninyi lazima mweze kutofautisha kati ya wanyama walio safi na wasio safi, pia kati ya ndege wasio safi na walio safi. Msijitie unajisi kutokana na mnyama yeyote, au ndege, wala kitu chochote kitambaacho juu ya ardhi, vile ambavyo nimevitenga kuwa najisi kwa ajili yenu.

LEV 20:26 Removed trailing space in v~: Mtakuwa watakatifu kwangu, kwa sababu Mimi, \nd Bwana\nd*, ni mtakatifu, nami nimewatenga kutoka mataifa kuwa wangu mwenyewe.

LEV 20:27 Removed trailing space in v~: “ ‘Mwanaume au mwanamke ambaye ni mchawi, mwaguzi au mwenye kupunga pepo miongoni mwenu lazima auawe. Mtawapiga kwa mawe; nayo damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao wenyewe.’ ”

LEV 21:0 Extra space after chapter number

LEV 21:0 Removed trailing space in c: 21

LEV 21:0 Removed trailing space in s1: Sheria Kwa Ajili Ya Makuhani

LEV 21:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Sema na makuhani, wana wa Aroni, uwaambie: ‘Kamwe kuhani asijitie unajisi kwa utaratibu wa kiibada kwa ajili ya mtu wake yeyote anayekufa,

LEV 21:2 Removed trailing space in v~: isipokuwa jamaa wake wa karibu, kama vile mama yake au baba yake, mwanawe au binti yake, ndugu yake,

LEV 21:3 Removed trailing space in v~: au dada yake asiyeolewa ambaye anamtegemea kwa kuwa hana mume, kwa ajili ya hao aweza kujitia unajisi.

LEV 21:4 Removed trailing space in v~: Kamwe asijitie unajisi mwenyewe kutokana na wale watu ambao anahusiana nao kwa kuoana, na hivyo kujitia unajisi.

LEV 21:5 Removed trailing space in v~: “ ‘Kamwe makuhani wasinyoe nywele za vichwa vyao wala wasinyoe pembeni mwa ndevu zao, au kuweka chale kwenye miili yao.

LEV 21:6 Removed trailing space in v~: Lazima wawe watakatifu kwa Mungu wao, na kamwe wasilinajisi jina la Mungu wao. Kwa sababu ndio wanaotoa sadaka za kuteketezwa kwa moto kwa \nd Bwana\nd*, chakula cha Mungu wao, hivyo lazima wawe watakatifu.

LEV 21:7 Removed trailing space in v~: “ ‘Kamwe wasioe wanawake waliojinajisi kwa ukahaba, au waliopewa talaka na waume wao, kwa sababu makuhani ni watakatifu kwa Mungu wao.

LEV 21:8 Removed trailing space in v~: Waoneni kuwa watakatifu, kwa sababu ndio wanaotoa chakula cha Mungu wenu. Kumbukeni kuwa ni watakatifu, kwa sababu Mimi \nd Bwana\nd* ni mtakatifu, Mimi niwafanyaye ninyi kuwa watakatifu.

LEV 21:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa binti wa kuhani anajitia unajisi kwa kufanya ukahaba, anamwaibisha baba yake; lazima achomwe kwa moto.

LEV 21:10 Removed trailing space in v~: “ ‘Kuhani mkuu, yule miongoni mwa ndugu zake ambaye amekwisha kutiwa mafuta kwa kumiminiwa juu ya kichwa chake, na ambaye amewekwa wakfu kuvaa mavazi ya ukuhani, kamwe asiache nywele zake bila kufunikwa, wala asirarue nguo zake.

LEV 21:11 Removed trailing space in v~: Kamwe asiingie mahali palipo maiti ndani. Kamwe asijitie unajisi, hata kwa ajili ya baba yake au mama yake,

LEV 21:12 Removed trailing space in v~: wala asiondoke mahali patakatifu pa Mungu wake au kupanajisi, kwa sababu amewekwa wakfu kwa mafuta ya Mungu wake. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 21:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Mwanamke kuhani atakayemwoa lazima awe bikira.

LEV 21:14 Removed trailing space in v~: Kamwe asimwoe mjane, au mwanamke aliyepewa talaka, wala mwanamke aliyejinajisi kwa ukahaba, bali atamwoa tu bikira kutoka miongoni mwa watu wake,

LEV 21:15 Removed trailing space in v~: na hivyo hatawatia unajisi watoto wake miongoni mwa watu wake. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*, nimfanyaye mtakatifu.’ ”

LEV 21:16 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 21:17 Removed trailing space in v~: “Mwambie Aroni: ‘Kwa vizazi vijavyo, hakuna mzao wako mwenye dosari atakayekaribia kutoa chakula cha Mungu wake.

LEV 21:18 Removed trailing space in v~: Hakuna mtu mwenye dosari yoyote awezaye kukaribia: hakuna mtu aliye kipofu au kiwete, au aliyeharibika uso au asiye na viungo kamili,

LEV 21:19 Removed trailing space in v~: hakuna mtu mwenye mguu au mkono uliolemaa,

LEV 21:20 Removed trailing space in v~: au mwenye kibiongo au aliyedumaa, au aliye na tatizo la macho, au aliye na uvimbe wenye usaha au majipu, au aliyehasiwa.

LEV 21:21 Removed trailing space in v~: Hakuna mzao wa kuhani Aroni mwenye kilema chochote atakayekaribia kutoa sadaka kwa \nd Bwana\nd* ya kuteketezwa kwa moto. Kama ana kilema, kamwe asikaribie kutoa chakula cha Mungu wake.

LEV 21:22 Removed trailing space in v~: Anaweza kula chakula kitakatifu sana cha Mungu wake, pia hata chakula kitakatifu.

LEV 21:23 Removed trailing space in v~: Lakini kwa sababu ya kilema chake, kamwe asikaribie karibu na pazia wala kukaribia madhabahu, asije akanajisi mahali patakatifu pangu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*, niwafanyaye watakatifu.’ ”

LEV 21:24 Removed trailing space in v~: Basi Mose akamwambia Aroni jambo hili na wanawe, pamoja na Waisraeli wote.

LEV 22:0 Extra space after chapter number

LEV 22:0 Removed trailing space in c: 22

LEV 22:0 Removed trailing space in s1: Matumizi Ya Sadaka Takatifu

LEV 22:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 22:2 Removed trailing space in v~: “Mwambie Aroni na wanawe kushughulikia kwa uangalifu sadaka takatifu Waisraeli wanazoziweka wakfu kwangu, ili wasilinajisi Jina langu takatifu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 22:3 Removed trailing space in v~: “Waambie: ‘Katika vizazi vijavyo, ikiwa yeyote wa wazao wako ni najisi kwa taratibu za kiibada, naye akakaribia sadaka takatifu zile Waisraeli wanazoweka wakfu kwa \nd Bwana\nd*, mtu huyo lazima akatiliwe mbali na uso wangu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 22:4 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mzao wa Aroni ana ugonjwa wa ngozi unaoambukiza au anatokwa na usaha mwilini, hawezi kula sadaka takatifu mpaka atakasike. Pia atakuwa najisi ikiwa atagusa kitu chochote kilicho najisi kwa kugusa maiti au mtu aliyetokwa na shahawa,

LEV 22:5 Removed trailing space in v~: au ikiwa atagusa kitu chochote kitambaacho kimfanyacho mtu najisi, au mtu yeyote awezaye kumtia unajisi, hata unajisi uwe gani.

LEV 22:6 Removed trailing space in v~: Mtu anayegusa kitu chochote cha aina hiyo atakuwa najisi mpaka jioni. Kamwe hatakula sadaka yoyote takatifu mpaka yeye mwenyewe awe ameoga kwa maji.

LEV 22:7 Removed trailing space in v~: Wakati jua linapotua, atakuwa safi, na baadaye anaweza kula sadaka takatifu, kwa kuwa ni vyakula vyake.

LEV 22:8 Removed trailing space in v~: Kamwe asile nyama ya mzoga wala iliyoraruliwa na wanyama pori, naye akatiwa unajisi kwa hilo. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 22:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Makuhani lazima washike maagizo yangu ili wasiwe na hatia, wakafa kwa kuyadharau. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* ninayewafanya watakatifu.

LEV 22:10 Removed trailing space in v~: “ ‘Hakuna mtu yeyote asiye wa jamaa ya kuhani anayeruhusiwa kula sadaka takatifu, hata mgeni wa kuhani au mfanyakazi wake haruhusiwi kuila.

LEV 22:11 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa kuhani amenunua mtumwa kwa fedha, au mtumwa amezaliwa katika nyumba ya kuhani huyo, mtumwa huyo aweza kula chakula cha huyo kuhani.

LEV 22:12 Removed trailing space in v~: Ikiwa binti wa kuhani ameolewa na mtu asiye kuhani, binti huyo haruhusiwi kula chochote cha matoleo matakatifu.

LEV 22:13 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa binti wa kuhani amekuwa mjane au amepewa talaka, naye hana watoto, na akarudi kuishi na jamaa ya baba yake kama wakati wa usichana wake, binti huyo anaweza kula chakula cha baba yake. Hata hivyo, mtu asiyeruhusiwa hawezi kula chochote katika chakula hiki.

LEV 22:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mtu yeyote amekula sadaka takatifu kwa makosa, lazima atoe malipo ya sadaka hiyo kwa kuhani na kuongeza sehemu ya tano ya thamani ya sadaka hiyo.

LEV 22:15 Removed trailing space in v~: Kamwe makuhani wasiinajisi sadaka takatifu ambayo Waisraeli wameitoa kwa \nd Bwana\nd*

LEV 22:16 Removed trailing space in v~: kwa kuwaruhusu kuzila sadaka hizo takatifu, na hivyo kuwaletea hatia ya kudaiwa malipo. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* niwafanyaye watakatifu.’ ”

LEV 22:16 Removed trailing space in s1: Dhabihu Zisizokubalika

LEV 22:17 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 22:18 Removed trailing space in v~: “Sema na Aroni na wanawe, na Waisraeli wote uwaambie: ‘Ikiwa mmoja wenu, aliye Mwisraeli au mgeni anayeishi katika nchi ya Israeli, atatoa matoleo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa kwa moto kwa \nd Bwana\nd*, iwe kutimiza nadhiri au kuwa sadaka ya hiari,

LEV 22:19 Removed trailing space in v~: lazima mtoe mnyama dume asiye na dosari, akiwa ngʼombe, mbuzi au kondoo, ili aweze kukubalika kwa niaba yako.

LEV 22:20 Removed trailing space in v~: Kamwe usitoe kitu chochote chenye dosari kwa sababu hakitakubaliwa kwa niaba yako.

LEV 22:21 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote aletapo sadaka ya amani kwa \nd Bwana\nd* kutoka kundi la ngʼombe au mbuzi ili kutimiza nadhiri maalum au sadaka ya hiari, lazima sadaka hiyo isiwe na dosari au waa ili ikubalike.

LEV 22:22 Removed trailing space in v~: Kamwe usimtolee \nd Bwana\nd* mnyama aliye kipofu, aliyejeruhiwa wala aliye kilema, au chochote kilicho na uvimbe, au chenye upele au vidonda vinavyotoka usaha. Kamwe chochote cha aina hii kisiwekwe juu ya madhabahu kuwa sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* ya kuteketezwa kwa moto.

LEV 22:23 Removed trailing space in v~: Lakini waweza ukatoa ngʼombe au kondoo mwenye kilema au aliyedumaa kama sadaka ya hiari, lakini hii haitakubalika kuwa sadaka ya kutimiza nadhiri.

LEV 22:24 Removed trailing space in v~: Kamwe usimtolee \nd Bwana\nd* mnyama ambaye mapumbu yake yamejeruhiwa, au kuhasiwa, au kuraruliwa au kukatwa. Kamwe usifanye hivi katika nchi yako mwenyewe,

LEV 22:25 Removed trailing space in v~: na kamwe usikubali wanyama wa aina hii kutoka mkono wa mgeni ili kuwatoa wanyama hao kuwa chakula kwa Mungu wako. Wanyama hao hawatakubaliwa kwa niaba yako, kwa sababu wana vilema, nao wana dosari.’ ”

LEV 22:26 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 22:27 Removed trailing space in v~: “Wakati ndama, mwana-kondoo au mwana-mbuzi azaliwapo, atabaki na mama yake kwa siku saba. Kuanzia siku ya nane na kuendelea anaweza kukubaliwa kuwa sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa kuteketezwa kwa moto.

LEV 22:28 Removed trailing space in v~: Usimchinje ngʼombe na ndama wake, au kondoo na kitoto chake siku moja.

LEV 22:29 Removed trailing space in v~: “Unapomtolea \nd Bwana\nd* dhabihu ya shukrani, itoe kwa namna ambayo itakubalika kwa niaba yako.

LEV 22:30 Removed trailing space in v~: Ni lazima iliwe siku iyo hiyo, pasipo kubakiza chochote mpaka asubuhi. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 22:31 Removed trailing space in v~: “Shikeni maagizo yangu na kuyafuata. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 22:32 Removed trailing space in v~: Msilinajisi Jina langu takatifu. Lazima nikubalike kuwa mtakatifu kwa Waisraeli. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* ninayewafanya watakatifu,

LEV 22:33 Removed trailing space in v~: na niliyewatoa katika nchi ya Misri niwe Mungu wenu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.”

LEV 23:0 Extra space after chapter number

LEV 23:0 Removed trailing space in c: 23

LEV 23:0 Removed trailing space in s1: Sikukuu Zilizoamriwa

LEV 23:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 23:2 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli na uwaambie: ‘Hizi ndizo sikukuu zangu zilizoamriwa, sikukuu zilizoamriwa za \nd Bwana\nd*, ambazo mtazitangaza kuwa makusanyiko matakatifu.

LEV 23:2 Removed trailing space in s1: Sabato

LEV 23:3 Removed trailing space in v~: “ ‘Kuna siku sita mnazoweza kufanya kazi, lakini siku ya saba ni Sabato ya kupumzika, siku ya kusanyiko takatifu. Hamtafanya kazi yoyote. Popote mnapoishi, ni Sabato kwa \nd Bwana\nd*.

LEV 23:3 Removed trailing space in s1: Pasaka Na Mikate Isiyotiwa Chachu

LEV 23:3 Removed trailing space in r: (Hesabu 28:16-25)

LEV 23:4 Removed trailing space in v~: “ ‘Hizi ni sikukuu za \nd Bwana\nd* zilizoamriwa, makusanyiko matakatifu mtakayoyatangaza kwa nyakati zilizoamriwa:

LEV 23:5 Removed trailing space in v~: Pasaka ya \nd Bwana\nd* huanza jioni ya siku ya kumi na nne ya mwezi wa kwanza.

LEV 23:6 Removed trailing space in v~: Siku ya kumi na tano ya mwezi huo wa kwanza, Sikukuu ya \nd Bwana\nd* ya Mikate Isiyotiwa Chachu huanza; kwa siku saba, mtakula mikate isiyotiwa chachu.

LEV 23:7 Removed trailing space in v~: Katika siku ya kwanza, mtakuwa na kusanyiko takatifu, na msifanye kazi zenu za kawaida.

LEV 23:8 Removed trailing space in v~: Kwa siku saba mtamletea \nd Bwana\nd* sadaka ya kuteketezwa kwa moto. Kwenye siku hiyo ya saba mtafanya kusanyiko takatifu, na msifanye kazi zenu za kawaida.’ ”

LEV 23:8 Removed trailing space in s1: Malimbuko

LEV 23:9 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 23:10 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli na uwaambie: ‘Mtakapoingia katika nchi nitakayowapa na kuvuna mazao ya nchi hiyo, leteni kwa kuhani mganda wa nafaka ya kwanza mtakayovuna.

LEV 23:11 Removed trailing space in v~: Naye atauinua huo mganda mbele za \nd Bwana\nd* ili ukubaliwe kwa niaba yenu; kuhani ataupunga siku inayofuata Sabato.

LEV 23:12 Removed trailing space in v~: Siku hiyo mtakapoinua huo mganda, lazima mtoe kwa \nd Bwana\nd* dhabihu ya kuteketezwa kwa moto ya mwana-kondoo wa mwaka mmoja asiye na dosari,

LEV 23:13 Removed trailing space in v~: pamoja na sadaka yake ya nafaka ya sehemu mbili za kumi za efa\f + \fr 23:13 \ft Sehemu mbili za kumi za efa ni sawa na kilo mbili.\f* za unga laini uliochanganywa na mafuta, sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa kuteketezwa kwa moto, harufu nzuri ya kupendeza, na sadaka yake ya kinywaji ya robo ya hini\f + \fr 23:13 \ft Robo ya hini ni sawa na lita moja.\f* ya divai.

LEV 23:14 Removed trailing space in v~: Kamwe msile mkate wowote, au nafaka iliyokaangwa au nafaka mpya, mpaka siku ile mtakayomletea Mungu wenu sadaka hii. Hili litakuwa agizo la kudumu kwa vizazi vijavyo, popote mnapoishi.

LEV 23:14 Removed trailing space in s1: Sikukuu Ya Majuma

LEV 23:14 Removed trailing space in r: (Hesabu 28:26-31)

LEV 23:15 Removed trailing space in v~: “ ‘Tangu siku ile iliyofuata Sabato, siku mliyotoa sadaka ya mganda wa kuinuliwa, hesabuni majuma saba kamili.

LEV 23:16 Removed trailing space in v~: Mtahesabu siku hamsini mpaka siku inayofuata Sabato ya saba, ndipo mtatoa sadaka ya nafaka mpya kwa \nd Bwana\nd*.

LEV 23:17 Removed trailing space in v~: Kutoka popote mnapoishi, mtaleta mikate miwili ya unga laini, sehemu mbili za kumi za efa, uliookwa kwa chachu, kuwa sadaka ya kuinuliwa ya malimbuko kwa \nd Bwana\nd*.

LEV 23:18 Removed trailing space in v~: Toeni pamoja na hiyo mikate wana-kondoo saba, kila mmoja wa mwaka mmoja asiye na dosari, na fahali mchanga, na kondoo dume wawili. Watakuwa sadaka ya kuteketezwa kwa moto iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd*, pamoja na sadaka za nafaka na sadaka za vinywaji, sadaka iliyotolewa kwa moto yenye harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*.

LEV 23:19 Removed trailing space in v~: Kisha toeni dhabihu ya mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na wana-kondoo wawili, kila mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya amani.

LEV 23:20 Removed trailing space in v~: Kuhani atawainua hao wana-kondoo wawili mbele za \nd Bwana\nd* kuwa sadaka ya kuinuliwa, pamoja na mkate wa malimbuko. Ni sadaka takatifu kwa \nd Bwana\nd* kwa ajili ya kuhani.

LEV 23:21 Removed trailing space in v~: Siku iyo hiyo mtatangaza kusanyiko takatifu, na msifanye kazi zenu za kawaida. Hili litakuwa agizo la kudumu kwa vizazi vijavyo, popote mnapoishi.

LEV 23:22 Removed trailing space in v~: “ ‘Mnapovuna mavuno ya ardhi yenu, msivune hadi mpakani mwa shamba lenu, au kukusanya masazo ya mavuno yenu. Hayo utayaacha kwa ajili ya maskini na mgeni. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.’ ”

LEV 23:22 Removed trailing space in s1: Sikukuu Ya Tarumbeta

LEV 23:22 Removed trailing space in r: (Hesabu 29:1-6)

LEV 23:23 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 23:24 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli: ‘Katika siku ya kwanza ya mwezi wa saba mtakuwa na siku ya mapumziko, kusanyiko takatifu la ukumbusho litakaloadhimishwa kwa kupiga tarumbeta.

LEV 23:25 Removed trailing space in v~: Msifanye kazi zenu zozote za kawaida, lakini toeni sadaka kwa \nd Bwana\nd* iliyoteketezwa kwa moto.’ ”

LEV 23:25 Removed trailing space in s1: Siku Ya Upatanisho

LEV 23:25 Removed trailing space in r: (Hesabu 29:7-11)

LEV 23:26 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 23:27 Removed trailing space in v~: “Siku ya kumi ya mwezi huu wa saba ni Siku ya Upatanisho. Mtafanya kusanyiko takatifu, mfunge, nanyi mtoe sadaka kwa \nd Bwana\nd* ya kuteketezwa kwa moto.

LEV 23:28 Removed trailing space in v~: Msifanye kazi siku hiyo, kwa sababu ni Siku ya Upatanisho, ambapo upatanisho unafanyika kwa ajili yenu mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

LEV 23:29 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote ambaye hatafunga siku hiyo ni lazima akatiliwe mbali na watu wake.

LEV 23:30 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote atakayefanya kazi siku hiyo nitamwangamiza kutoka miongoni mwa watu wake.

LEV 23:31 Removed trailing space in v~: Hamtafanya kazi kamwe. Hili litakuwa agizo la kudumu kwa vizazi vijavyo popote mnapoishi.

LEV 23:32 Removed trailing space in v~: Ni Sabato ya mapumziko kwenu ninyi, na lazima mfunge. Tangu jioni ya siku ya tisa ya mwezi hadi jioni inayofuata, mtaishika Sabato yenu.”

LEV 23:32 Removed trailing space in s1: Sikukuu Ya Vibanda

LEV 23:32 Removed trailing space in r: (Hesabu 29:12-40)

LEV 23:33 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 23:34 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli: ‘Katika siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba, Sikukuu ya \nd Bwana\nd* ya vibanda itaanza, nayo itaadhimishwa kwa siku saba.

LEV 23:35 Removed trailing space in v~: Siku ya kwanza ni kusanyiko takatifu, msifanye kazi zenu za kawaida.

LEV 23:36 Removed trailing space in v~: Kwa siku saba toeni sadaka kwa \nd Bwana\nd* za kuteketezwa kwa moto. Kwenye siku ya nane fanyeni kusanyiko takatifu, na mtoe sadaka kwa \nd Bwana\nd* ya kuteketezwa kwa moto. Ni kusanyiko la mwisho, msifanye kazi zenu za kawaida.

LEV 23:37 Removed trailing space in v~: (“ ‘Hizi ni sikukuu za \nd Bwana\nd* zilizoamriwa, ambazo mtazitangaza kuwa makusanyiko matakatifu kwa kuleta sadaka kwa \nd Bwana\nd* za kuteketeza kwa moto: sadaka za kuteketezwa na sadaka za nafaka, dhabihu na sadaka za vinywaji zitahitajika kila siku.

LEV 23:38 Removed trailing space in v~: Sadaka hizi ni nyongeza ya zile mnazozitoa katika Sabato za \nd Bwana\nd*, na pia ni nyongeza ya matoleo yenu ya chochote mlichoweka nadhiri, na sadaka zenu zote za hiari mnazozitoa kwa \nd Bwana\nd*.)

LEV 23:39 Removed trailing space in v~: “ ‘Basi kuanzia siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba, baada ya kuvuna mazao yote ya nchi, mtaadhimisha sikukuu kwa \nd Bwana\nd* kwa siku saba; siku ya kwanza ni mapumziko, pia siku ya nane ni mapumziko.

LEV 23:40 Removed trailing space in v~: Siku ya kwanza mtachukua matunda mazuri ya miti, matawi ya mitende, matawi yenye majani mengi, na matawi ya mirebi, nanyi mtashangilia mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu kwa siku saba.

LEV 23:41 Removed trailing space in v~: Mtaadhimisha siku hii kuwa sikukuu kwa \nd Bwana\nd* kwa siku saba kila mwaka. Hili litakuwa agizo la kudumu kwa vizazi vijavyo; iadhimisheni mwezi wa saba.

LEV 23:42 Removed trailing space in v~: Mtaishi katika vibanda kwa siku saba: Wazawa wote wa Waisraeli wataishi katika vibanda,

LEV 23:43 Removed trailing space in v~: ili wazao wenu wajue kuwa niliwafanya Waisraeli waishi kwenye vibanda nilipowatoa Misri. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.’ ”

LEV 23:44 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akawatangazia Waisraeli sikukuu zilizoamriwa na \nd Bwana\nd*.

LEV 24:0 Extra space after chapter number

LEV 24:0 Removed trailing space in c: 24

LEV 24:0 Removed trailing space in s1: Mafuta Na Mikate Mbele Za \nd Bwana\nd*

LEV 24:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 24:2 Removed trailing space in v~: “Waagize Waisraeli wakuletee mafuta safi ya zeituni yaliyokamuliwa kwa ajili ya mwanga ili taa ziwe zinawaka daima.

LEV 24:3 Removed trailing space in v~: Nje ya pazia la Ushuhuda ndani ya Hema la Kukutania, Aroni ataziwasha taa mbele za \nd Bwana\nd* kuanzia jioni hadi asubuhi bila kuzima. Hili litakuwa agizo la kudumu kwa vizazi vijavyo.

LEV 24:4 Removed trailing space in v~: Taa zilizo juu ya kinara cha dhahabu safi mbele za \nd Bwana\nd* lazima zihudumiwe daima.

LEV 24:5 Removed trailing space in v~: “Chukua unga laini, uoke mikate kumi na miwili, ukitumia sehemu mbili za kumi za efa\f + \fr 24:5 \ft Sehemu mbili za kumi za efa ni sawa na kilo mbili.\f* za unga kwa kila mkate.

LEV 24:6 Removed trailing space in v~: Iweke katika mistari miwili, kila mstari mikate sita, uiweke mbele za \nd Bwana\nd* juu ya meza iliyotengenezwa kwa dhahabu safi.

LEV 24:7 Removed trailing space in v~: Kando ya kila mstari, weka uvumba safi kama sehemu ya kumbukumbu ili kuwakilisha mikate kuwa sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa kuteketezwa kwa moto.

LEV 24:8 Removed trailing space in v~: Mikate hii itawekwa mbele za \nd Bwana\nd* kila wakati, Sabato baada ya Sabato, kwa niaba ya Waisraeli, kuwa Agano la kudumu.

LEV 24:9 Removed trailing space in v~: Hii ni mali ya Aroni na wanawe, watakaoila katika mahali patakatifu, kwa sababu ni sehemu takatifu sana ya fungu lao la kawaida la sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa kuteketezwa kwa moto.”

LEV 24:9 Removed trailing space in s1: Mwenye Kukufuru Apigwa Mawe

LEV 24:10 Removed trailing space in v~: Basi mwana wa mama Mwisraeli na baba Mmisri alikwenda miongoni mwa Waisraeli, nayo mapigano yakatokea ndani ya kambi kati yake na Mwisraeli.

LEV 24:11 Removed trailing space in v~: Huyu mwana wa mwanamke Mwisraeli akalikufuru Jina la \nd Bwana\nd* kwa kulaani; kwa hiyo wakamleta kwa Mose. (Jina la mama yake aliitwa Shelomithi binti wa Dibri, wa kabila la Dani.)

LEV 24:12 Removed trailing space in v~: Nao wakamweka mahabusu mpaka mapenzi ya \nd Bwana\nd* yawe wazi kwao.

LEV 24:13 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose:

LEV 24:14 Removed trailing space in v~: “Mchukue huyo aliyekufuru nje ya kambi. Wale wote waliomsikia akikufuru wataweka mikono juu ya kichwa chake, kisha kusanyiko lote litampiga mawe.

LEV 24:15 Removed trailing space in v~: Waambie Waisraeli: ‘Ikiwa mtu yeyote atamlaani Mungu wake, atakuwa na hatia kwa uovu wake;

LEV 24:16 Removed trailing space in v~: yeyote atakayekufuru Jina la \nd Bwana\nd* ni lazima auawe. Kusanyiko lote litampiga kwa mawe. Iwe ni mgeni au mzawa, atakapolikufuru Jina la \nd Bwana\nd*, ni lazima auawe.

LEV 24:17 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mtu yeyote atamuua mtu mwingine, ni lazima auawe.

LEV 24:18 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote auaye mnyama wa mtu mwingine lazima afidie, uhai kwa uhai.

LEV 24:19 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtu yeyote atamjeruhi jirani yake, chochote alichomtenda naye atatendewa:

LEV 24:20 Removed trailing space in v~: iwapo amemvunja mfupa atavunjwa mfupa, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Kama alivyomjeruhi mwenzake, vivyo hivyo ndivyo atakavyojeruhiwa.

LEV 24:21 Removed trailing space in v~: Yeyote auaye mnyama wa mtu lazima alipe fidia, lakini yeyote auaye mtu, lazima auawe.

LEV 24:22 Removed trailing space in v~: Mtakuwa na sheria iyo hiyo kwa mgeni na kwa mzawa. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.’ ”

LEV 24:23 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akasema na Waisraeli, nao wakamchukua yule aliyekufuru nje ya kambi na kumpiga mawe. Waisraeli wakafanya kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

LEV 25:0 Extra space after chapter number

LEV 25:0 Removed trailing space in c: 25

LEV 25:0 Removed trailing space in s1: Mwaka Wa Sabato

LEV 25:0 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 15:1-11)

LEV 25:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose katika Mlima Sinai,

LEV 25:2 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli uwaambie: ‘Mtakapoingia katika nchi ninayowapa ninyi, nchi yenyewe ni lazima ishike Sabato kwa ajili ya \nd Bwana\nd*.

LEV 25:3 Removed trailing space in v~: Kwa miaka sita mtapanda mazao katika mashamba yenu, nanyi kwa miaka sita mtaikata mizabibu yenu matawi na kuvuna mazao yake.

LEV 25:4 Removed trailing space in v~: Lakini mwaka wa saba nchi lazima iwe na Sabato ya mapumziko, Sabato kwa \nd Bwana\nd*. Msipande mbegu katika mashamba yenu, wala msikate mizabibu yenu matawi.

LEV 25:5 Removed trailing space in v~: Msivune na kuweka akiba kinachoota chenyewe, wala kuvuna na kusindika zabibu ambayo hamkuhudumia mashamba yake. Nchi lazima iwe na mwaka wa mapumziko.

LEV 25:6 Removed trailing space in v~: Chochote nchi itoacho katika mwaka wa Sabato kitakuwa chakula chenu wenyewe, watumishi wenu wa kiume na wa kike, mfanyakazi aliyeajiriwa, na mkazi wa muda anayeishi miongoni mwenu,

LEV 25:7 Removed trailing space in v~: vilevile malisho ya mifugo yenu na wanyama pori katika nchi yenu. Chochote nchi itakachozalisha kinaweza kuliwa.

LEV 25:7 Removed trailing space in s1: Mwaka Wa Yubile

LEV 25:8 Removed trailing space in v~: “ ‘Hesabu Sabato saba za miaka, yaani miaka saba mara saba, ili Sabato saba za miaka utakuwa muda wa miaka arobaini na tisa.

LEV 25:9 Removed trailing space in v~: Ndipo tarumbeta itapigwa kila mahali katika siku ya kumi ya mwezi wa saba. Katika Siku ya Upatanisho, piga tarumbeta katika nchi yako yote.

LEV 25:10 Removed trailing space in v~: Mwaka wa hamsini mtauweka wakfu na kutangaza uhuru katika nchi kwa wakazi wake wote. Itakuwa ni yubile\f + \fr 25:10 \ft Yubile ni baragumu iliopigwa kila mwaka wa hamsini; ni Sabato ya nchi ya kila mwaka wa hamsini uliokuwa mwaka wa ukombozi, yaani kuachia huru.\f* kwenu; kila mmoja wenu atairudia mali ya jamaa yake, na kila mmoja kurudi kwenye ukoo wake.

LEV 25:11 Removed trailing space in v~: Mwaka wa hamsini utakuwa yubile kwenu, msipande wala msivune kile kiotacho chenyewe, au kuvuna zabibu zisizohudumiwa.

LEV 25:12 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa ni yubile, nayo itakuwa takatifu kwenu; mtakula tu kile kilichotoka moja kwa moja mashambani.

LEV 25:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika huu Mwaka wa Yubile, kila mmoja atarudi kwenye mali yake mwenyewe.

LEV 25:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa utauza ardhi kwa mmoja wa wazawa wa nchi yako, au ukinunua ardhi kutoka kwake, mmoja asimpunje mwingine.

LEV 25:15 Removed trailing space in v~: Utanunua ardhi kwa mzawa wa nchi yako kwa misingi ya hesabu ya miaka baada ya Yubile. Naye ataiuza kwako kwa misingi ya hesabu ya miaka iliyobaki kwa kuvuna mavuno.

LEV 25:16 Removed trailing space in v~: Miaka inapokuwa mingi, utaongeza bei, nayo miaka ikiwa michache, utapunguza bei, kwa sababu kile anachokuuzia kwa hakika ni hesabu ya mazao.

LEV 25:17 Removed trailing space in v~: Mmoja asimpunje mwingine, bali utamcha Mungu wako. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wako.

LEV 25:18 Removed trailing space in v~: “ ‘Fuateni amri zangu, mwe waangalifu kutii amri zangu, nanyi mtaishi salama katika nchi.

LEV 25:19 Removed trailing space in v~: Kisha nchi itazaa matunda yake, nanyi mtakula na kushiba na kuishi humo kwa salama.

LEV 25:20 Removed trailing space in v~: Mwaweza kuuliza, “Tutakula nini katika mwaka wa saba ikiwa hatutapanda wala kuvuna mazao yetu?”

LEV 25:21 Removed trailing space in v~: Nitawapelekeeni baraka ya pekee katika mwaka wa sita, kwamba nchi itazalisha mazao ya kutosha kwa miaka mitatu.

LEV 25:22 Removed trailing space in v~: Mnapopanda mwaka wa nane, mtakula mavuno ya miaka iliyopita. Pia mtaendelea kuyala mazao hayo hadi mvune mavuno ya mwaka wa tisa.

LEV 25:23 Removed trailing space in v~: “ ‘Kamwe ardhi isiuzwe kwa mkataba wa kudumu, kwa sababu nchi ni mali yangu, nanyi ni wageni na wapangaji wangu.

LEV 25:24 Removed trailing space in v~: Katika nchi yote mtakayoshika kuwa milki yenu, ni lazima mtoe ukombozi wa ardhi.

LEV 25:25 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mmoja wa wazawa wa nchi yako amekuwa maskini na akauza baadhi ya mali yake, ndugu yake wa karibu atakuja na kukomboa kile ndugu yako alichokiuza.

LEV 25:26 Removed trailing space in v~: Iwapo mtu huyo hana jamaa wa karibu wa kukomboa mali hiyo kwa ajili yake, lakini yeye mwenyewe akafanikiwa na kupata mali itoshayo kuikomboa,

LEV 25:27 Removed trailing space in v~: ataamua tena thamani yake kwa miaka tangu alipoiuza, na kurudisha kiasi kilichobaki cha thamani kwa mtu ambaye alikuwa amemuuzia mali hiyo, naye ataweza kuirudia mali yake.

LEV 25:28 Removed trailing space in v~: Lakini kama hatapata njia ya kumlipa mnunuzi, ile mali aliyouza itabaki kumilikiwa na mnunuzi mpaka Mwaka wa Yubile. Mali hiyo itarudishwa mwaka wa Yubile, naye ataweza kuirudia mali yake.

LEV 25:29 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mtu atauza nyumba iliyo ndani ya mji uliozungukwa kwa ukuta, yeye anayo haki ya kuikomboa mwaka mzima baada ya mauzo ya hiyo nyumba. Wakati huo anaweza kuikomboa.

LEV 25:30 Removed trailing space in v~: Ikiwa haikukombolewa kabla ya mwaka mmoja kamili kupita, nyumba iliyo ndani ya mji uliozungukwa kwa ukuta itakuwa mali ya kudumu ya mnunuzi na wazao wake. Haitarudishwa mwaka wa Yubile.

LEV 25:31 Removed trailing space in v~: Lakini nyumba zilizo vijijini bila ya kuwa na kuta zilizozizunguka zitahesabiwa kama mashamba. Zinaweza kukombolewa, nazo zirudishwe katika mwaka wa Yubile.

LEV 25:32 Removed trailing space in v~: “ ‘Walawi siku zote wana haki ya kukomboa nyumba zao katika miji ya Walawi wanayoimiliki.

LEV 25:33 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo mali ya Mlawi inaweza kukombolewa, yaani nyumba iliyouzwa katika mji wowote wanaoushikilia itarudishwa mwaka wa Yubile, kwa sababu nyumba zilizo katika miji ya Walawi ni mali yao miongoni mwa Waisraeli.

LEV 25:34 Removed trailing space in v~: Lakini nchi ya malisho iliyo mali ya miji yao kamwe isiuzwe, ni milki yao ya kudumu.

LEV 25:35 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mmoja wa wazawa wa nchi yako amekuwa maskini, naye akashindwa kujitegemeza mwenyewe katikati yako, msaidie kama vile ambavyo ungelimsaidia mgeni au kama mkazi wa muda, ili aweze kuendelea kuishi katikati yako.

LEV 25:36 Removed trailing space in v~: Usichukue riba wala faida yoyote kutoka kwake, bali utamwogopa Mungu wako, ili mzawa wa nchi yako aweze kuendelea kuishi katikati yako.

LEV 25:37 Removed trailing space in v~: Usimkopeshe fedha ili alipe na riba, wala usimuuzie chakula kwa faida.

LEV 25:38 Removed trailing space in v~: Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wako, niliyekuleta kutoka nchi ya Misri nikupe nchi ya Kanaani, nami niwe Mungu wako.

LEV 25:39 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mmoja wa wazawa wa nchi yako amekuwa maskini katikati yako, naye akajiuza kwako, usimfanye atumike kama mtumwa.

LEV 25:40 Removed trailing space in v~: Atatendewa kama mfanyakazi aliyeajiriwa, au kama mkazi wa muda katikati yako, naye atatumika mpaka Mwaka wa Yubile.

LEV 25:41 Removed trailing space in v~: Ndipo yeye na watoto wake wataachiwa, naye atarudi kwa watu wa ukoo wake, na kwenye mali ya baba zake.

LEV 25:42 Removed trailing space in v~: Kwa sababu Waisraeli ni watumishi wangu niliowaleta kutoka nchi ya Misri, kamwe wasiuzwe kama watumwa.

LEV 25:43 Removed trailing space in v~: Usiwatawale kwa ukatili, lakini utamcha Mungu wako.

LEV 25:44 Removed trailing space in v~: “ ‘Watumwa wako wa kiume na wa kike watatoka katika mataifa yanayokuzunguka; kutoka kwao waweza kununua watumwa.

LEV 25:45 Removed trailing space in v~: Pia waweza kununua baadhi ya wakazi wa muda wanaoishi katikati yako, na jamaa ya koo zao waliozaliwa katika nchi yako, nao watakuwa mali yako.

LEV 25:46 Removed trailing space in v~: Hao waweza kuwarithisha watoto wako kuwa urithi wao, na wanaweza kuwafanya watumwa maisha yao yote, lakini usiwatawale ndugu zako Waisraeli kwa ukatili.

LEV 25:47 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mgeni au mkazi wa muda katikati yako atakuwa tajiri, na mmoja wa wazawa wa nchi yako akawa maskini, naye akajiuza kwa yule mgeni anayeishi katikati yako, au kwa mmoja wa jamaa wa koo za wageni,

LEV 25:48 Removed trailing space in v~: anayo haki ya kukombolewa baada ya kujiuza. Mmoja wa jamaa zake aweza kumkomboa:

LEV 25:49 Removed trailing space in v~: Mjomba wake, au binamu yake, au yeyote aliye ndugu wa damu katika ukoo wake aweza kumkomboa. Au ikiwa atafanikiwa, anaweza kujikomboa mwenyewe.

LEV 25:50 Removed trailing space in v~: Yeye na huyo aliyemnunua watahesabu muda kuanzia mwaka aliojiuza hadi Mwaka wa Yubile. Mahali pa kuanzia bei ya kuachiwa kwake itakadiriwa kwa ujira unaolipwa mfanyakazi aliyeajiriwa kwa idadi ya hiyo miaka.

LEV 25:51 Removed trailing space in v~: Ikiwa imebaki miaka mingi, ni lazima atalipia ukombozi wake fungu kubwa la bei iliyolipwa kumnunua yeye.

LEV 25:52 Removed trailing space in v~: Ikiwa miaka iliyobaki ni michache kufikia Mwaka wa Yubile, atafanya hesabu yake, naye atalipa malipo yanayostahili kwa ajili ya ukombozi wake.

LEV 25:53 Removed trailing space in v~: Atatendewa kama mtu wa kuajiriwa mwaka hadi mwaka; lazima uone kwamba yule aliyemnunua hamtawali kwa ukatili.

LEV 25:54 Removed trailing space in v~: “ ‘Hata ikiwa hakukombolewa kwa njia mojawapo ya hizi, yeye na watoto wake wataachiwa katika Mwaka wa Yubile,

LEV 25:55 Removed trailing space in v~: kwa maana Waisraeli ni mali yangu kama watumishi. Wao ni watumishi wangu, niliowatoa kutoka nchi ya Misri. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wako.

LEV 26:0 Extra space after chapter number

LEV 26:0 Removed trailing space in c: 26

LEV 26:0 Removed trailing space in s1: Thawabu Ya Utii

LEV 26:0 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 7:12-24; 28:1-14)

LEV 26:1 Removed trailing space in v~: “ ‘Msijitengenezee sanamu au kusimamisha kinyago cha kuchonga, au mnara, wala jiwe la kuabudia, na pia msijiwekee jiwe lililochongwa katika nchi yenu na kusujudu mbele yake. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

LEV 26:2 Removed trailing space in v~: “ ‘Zishikeni Sabato zangu na kuheshimu mahali patakatifu pangu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

LEV 26:3 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa mtafuata amri zangu na kuwa waangalifu kutii maagizo yangu,

LEV 26:4 Removed trailing space in v~: nitawanyeshea mvua katika majira yake, nayo ardhi itatoa mazao yake, na miti ya mashambani itazaa matunda yake.

LEV 26:5 Removed trailing space in v~: Kupura nafaka kwenu kutaendelea mpaka wakati wa kuvuna zabibu. Pia kuvuna zabibu kutaendelea mpaka wakati wa kupanda mbegu, nanyi mtakula na kushiba, na mtaishi salama katika nchi yenu.

LEV 26:6 Removed trailing space in v~: “ ‘Nitawapa amani katika nchi, mpate kulala pasipo kutiwa hofu na yeyote. Nitawaondoa wanyama wakali watoke kwenye nchi, nao upanga hautapita katika nchi yenu.

LEV 26:7 Removed trailing space in v~: Mtawafukuza adui zenu, nanyi mtawaua kwa upanga mbele yenu.

LEV 26:8 Removed trailing space in v~: Watu wenu watano watafukuza adui mia, watu wenu mia watafukuza adui elfu kumi, nao adui zenu wataanguka kwa upanga mbele yenu.

LEV 26:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Nitawaangalia kwa upendeleo na kuwafanya mzae na kuzidisha idadi yenu, nami nitalishika Agano langu na ninyi.

LEV 26:10 Removed trailing space in v~: Wakati wa kuvuna mtakuwa bado mnakula mavuno ya mwaka uliopita, na itawalazimu kuyaondoa ghalani ili mpate nafasi ya mavuno mapya.

LEV 26:11 Removed trailing space in v~: Nitafanya makao yangu miongoni mwenu, nami sitawachukia.

LEV 26:12 Removed trailing space in v~: Nitatembea katikati yenu niwe Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu.

LEV 26:13 Removed trailing space in v~: Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu, niliyewatoa katika nchi ya Misri ili msiendelee kuwa watumwa wa Wamisri, nikavunja kongwa lenu, na kuwawezesha kutembea mkiwa mmeinua vichwa vyenu juu.

LEV 26:13 Removed trailing space in s1: Adhabu Ya Kutokutii

LEV 26:13 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 28:15-68)

LEV 26:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini kama hamtanisikiliza na kutimiza maagizo haya yote,

LEV 26:15 Removed trailing space in v~: nanyi kama mtazikataa amri zangu na kuzichukia sheria zangu, tena mkishindwa kutimiza amri zangu na hivyo mkavunja agano langu,

LEV 26:16 Removed trailing space in v~: ndipo nitakapowafanyia hili: Nitawaletea juu yenu hofu ya ghafula, magonjwa ya kufisha, na homa itakayopofusha macho yenu na kuwaondolea uhai wenu. Mtapanda mbegu bila mafanikio, kwa sababu adui zenu wataila.

LEV 26:17 Removed trailing space in v~: Nitauelekeza uso wangu dhidi yenu ili mshindwe na adui zenu; wale wanaowachukia watawatawala, nanyi mtakimbia ingawa hakuna mtu anayewafukuza.

LEV 26:18 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama baada ya haya yote hamtanisikiliza, nitawaadhibu mara saba zaidi kwa ajili ya dhambi zenu.

LEV 26:19 Removed trailing space in v~: Nitakivunja kiburi chenu cha ukaidi na kuifanya anga iliyo juu yenu iwe kama chuma, na ardhi yenu kama shaba.

LEV 26:20 Removed trailing space in v~: Nguvu zenu zitatumika bila ya mafanikio, kwa sababu ardhi yenu haitawazalia mazao yake, wala miti ya nchi yenu haitazaa matunda yake.

LEV 26:21 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mtaendelea kuwa na uadui nami, na kukataa kunisikiliza, nitawazidishia mateso yenu mara saba zaidi, kama dhambi zenu zinavyostahili.

LEV 26:22 Removed trailing space in v~: Nitawatuma wanyama mwitu dhidi yenu, nao watawaibieni watoto wenu, watawaangamiza ngʼombe wenu, na kuifanya idadi yenu kuwa ndogo, hivi kwamba barabara zenu zitakuwa hazina watu.

LEV 26:23 Removed trailing space in v~: “ ‘Ikiwa pamoja na mambo haya hamtakubali maonyo yangu lakini mkaendelea kuweka uadui nami,

LEV 26:24 Removed trailing space in v~: mimi mwenyewe nitaweka uadui nanyi, na kuwatesa kwa ajili ya dhambi zenu mara saba zaidi.

LEV 26:25 Removed trailing space in v~: Nitawaletea upanga juu yenu ili kuwapatiliza kwa kuvunja Agano langu. Mtakapokimbilia mijini mwenu, nitatuma tauni katikati yenu, nanyi mtatiwa mikononi mwa adui zenu.

LEV 26:26 Removed trailing space in v~: Nitakapowaondolea upatikanaji wa mkate wenu, wanawake kumi wataoka mkate wenu katika tanuru moja, nao wataugawa mkate kidogo kwa kupima. Mtakula, lakini hamtashiba.

LEV 26:27 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama hata baada ya haya bado hamtanisikiliza lakini mkaendelea kuweka uadui nami,

LEV 26:28 Removed trailing space in v~: ndipo katika hasira yangu nitaweka uadui nanyi, nami mwenyewe nitawaadhibu mara saba kwa ajili ya dhambi zenu.

LEV 26:29 Removed trailing space in v~: Mtakula nyama ya wana wenu na nyama ya binti zenu.

LEV 26:30 Removed trailing space in v~: Nitapaharibu mahali penu pa juu pa kuabudia miungu, nibomoe madhabahu zenu za kufukizia uvumba, na kuzilundika maiti zenu juu ya sanamu zenu zisizo na uhai, nami nitawachukia ninyi sana.

LEV 26:31 Removed trailing space in v~: Nitaifanya miji yenu kuwa magofu, na kuharibu mahali patakatifu penu pa kuabudia, nami sitapendezwa na harufu nzuri ya sadaka zenu.

LEV 26:32 Removed trailing space in v~: Nitaiharibu nchi, ili adui zenu watakaokuja kuishi humo washangae.

LEV 26:33 Removed trailing space in v~: Nitawatawanya ninyi miongoni mwa mataifa, na kuufuta upanga wangu na kuwafuatia. Nchi yenu itaharibiwa, nayo miji yenu itakuwa magofu.

LEV 26:34 Removed trailing space in v~: Ndipo nchi itafurahia Sabato zake muda wote ule itakapokuwa ukiwa, nanyi mkiwa katika nchi ya adui zenu. Ndipo nchi itapumzika na kufurahia Sabato zake.

LEV 26:35 Removed trailing space in v~: Wakati wote nchi itakapobaki ukiwa, itapumzika na kufurahia Sabato zake ambazo haikuzipata mlipokuwa mnaishi humo.

LEV 26:36 Removed trailing space in v~: “ ‘Kwa habari ya wenzenu wale watakaobaki, nitaifanya mioyo yao kuwa na hofu kuu katika nchi za adui zao, kiasi kwamba sauti ya jani linalopeperushwa na upepo itawafanya wakimbie. Watakimbia kana kwamba wanakimbia upanga, nao wataanguka, ingawa hakuna anayewafukuza.

LEV 26:37 Removed trailing space in v~: Watajikwaa mmoja juu ya mwingine kama wakimbiao upanga, hata ingawa hakuna anayewafuatia. Hivyo hamtaweza kusimama mbele ya adui zenu.

LEV 26:38 Removed trailing space in v~: Mtaangamia katikati ya mataifa; nchi ya adui zenu itawala.

LEV 26:39 Removed trailing space in v~: Wale wenu watakaobaki wataangamia katika nchi za adui zao kwa sababu ya dhambi zao; pia kwa sababu ya dhambi za baba zao wataangamia.

LEV 26:40 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini kama watatubu dhambi zao na dhambi za baba zao, udanganyifu wao dhidi yangu na uadui wao kwangu,

LEV 26:41 Removed trailing space in v~: ambao ulinifanya niwe na uadui nao hata nikawapeleka katika nchi ya adui zao, wakati mioyo yao isiyotahiriwa itanyenyekea na kutubu dhambi yao,

LEV 26:42 Removed trailing space in v~: nami nitakumbuka agano langu na Yakobo, na agano langu na Isaki, na agano langu na Abrahamu, nami nitaikumbuka nchi.

LEV 26:43 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa wataiacha nchi ukiwa, nayo itafurahia Sabato zake wakati itakuwa ukiwa bila wao. Wataadhibiwa kwa ajili ya dhambi zao, kwa sababu walizikataa sheria zangu na kuzichukia amri zangu.

LEV 26:44 Removed trailing space in v~: Lakini pamoja na hili, wakati watakuwa katika nchi ya adui zao, sitawakataa wala kuwachukia kiasi cha kuwaharibu kabisa na kuvunja agano langu nao. Mimi ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wao.

LEV 26:45 Removed trailing space in v~: Lakini kwa ajili yao nitalikumbuka agano langu na baba zao, ambao niliwatoa Misri mbele ya mataifa ili niwe Mungu wao. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.’ ”

LEV 26:46 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo amri, sheria na pia masharti ambazo \nd Bwana\nd* alifanya kati yake mwenyewe na Waisraeli katika Mlima Sinai kupitia kwa Mose.

LEV 27:0 Extra space after chapter number

LEV 27:0 Removed trailing space in c: 27

LEV 27:0 Removed trailing space in s1: Kukomboa Kile Kilicho Cha \nd Bwana\nd*

LEV 27:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

LEV 27:2 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli uwaambie: ‘Kama mtu yeyote ataweka nadhiri maalum ili kuweka watu wakfu kwa \nd Bwana\nd*, kwa kutoa kiasi cha thamani inayolingana,

LEV 27:3 Removed trailing space in v~: thamani ya kukomboa mwanaume mwenye kati ya umri wa miaka ishirini na miaka sitini itakuwa shekeli hamsini\f + \fr 27:3 \ft Shekeli 50 za fedha ni sawa na gramu 600.\f* za fedha, kulingana na shekeli ya mahali patakatifu;

LEV 27:4 Removed trailing space in v~: ikiwa ni mwanamke, weka thamani yake kwa shekeli thelathini.\f + \fr 27:4 \ft Shekeli 30 za fedha ni sawa na gramu 360.\f*

LEV 27:5 Removed trailing space in v~: Kama ni mtu mwenye umri wa miaka kati ya mitano na ishirini, weka thamani ya mwanaume kuwa shekeli ishirini,\f + \fr 27:5 \ft Shekeli 20 za fedha ni sawa na gramu 240.\f* na mwanamke shekeli kumi.\f + \fr 27:5 \ft Shekeli 10 za fedha ni sawa na gramu 120.\f*

LEV 27:6 Removed trailing space in v~: Kama ni mtu mwenye umri kati ya mwezi mmoja na miaka mitano, weka thamani ya mwanaume kuwa shekeli tano za fedha, na ile ya mwanamke kuwa shekeli tatu\f + \fr 27:6 \ft Shekeli tatu za fedha ni sawa na gramu 36.\f* za fedha.

LEV 27:7 Removed trailing space in v~: Kama ni mtu mwenye miaka sitini na zaidi, weka thamani ya mwanaume kuwa shekeli kumi na tano,\f + \fr 27:7 \ft Shekeli 15 za fedha ni sawa na gramu 180.\f* na mwanamke shekeli kumi.

LEV 27:8 Removed trailing space in v~: Kama mtu yeyote anayeweka nadhiri ni maskini mno kuweza kulipa kiasi kilichowekwa, atampeleka huyo mtu kwa kuhani, ambaye ataweka thamani yake kulingana na kile mweka nadhiri anachoweza kulipa.

LEV 27:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama kile mtu alichokiwekea nadhiri ni mnyama anayekubalika kama sadaka kwa \nd Bwana\nd*, mnyama wa namna hiyo aliyetolewa kwa \nd Bwana\nd* anakuwa mtakatifu.

LEV 27:10 Removed trailing space in v~: Mtu haruhusiwi kumbadilisha au kutoa mnyama mzuri kwa mbaya, au mnyama mbaya kwa mzuri. Kama atatoa mnyama badala ya mwingine, wanyama wote wawili, yaani yule aliyetolewa na yule aliyebadiliwa, ni watakatifu.

LEV 27:11 Removed trailing space in v~: Kama alichokiwekea nadhiri ni mnyama aliye najisi kiibada, yaani yule asiye kubalika kuwa sadaka kwa \nd Bwana\nd*, huyo mnyama lazima aletwe kwa kuhani,

LEV 27:12 Removed trailing space in v~: ambaye ataamua ubora wa mnyama huyo, kama ni mzuri au mbaya. Thamani yoyote atakayoweka kuhani, hivyo ndivyo itakavyokuwa.

LEV 27:13 Removed trailing space in v~: Kama mwenye mnyama atapenda kumkomboa mnyama huyo, lazima aongeze sehemu ya tano ya thamani yake.

LEV 27:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mtu ataweka nyumba yake wakfu kama kitu kitakatifu kwa \nd Bwana\nd*, kuhani ataamua ubora wa nyumba hiyo, kama ni nzuri au mbaya. Thamani yoyote kuhani atakayoweka, basi hivyo ndivyo itakavyokuwa.

LEV 27:15 Removed trailing space in v~: Kama mtu aliyeweka nyumba yake wakfu ataikomboa, lazima aongeze sehemu ya tano ya thamani yake, nayo nyumba itakuwa yake tena.

LEV 27:16 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mtu anaweka sehemu ya ardhi ya jamaa yake wakfu kwa \nd Bwana\nd*, thamani yake itawekwa kulingana na kiasi cha mbegu inayohitajiwa kupandwa katika ardhi hiyo, yaani homeri\f + \fr 27:16 \ft Homeri moja ni sawa na efa 10, ambazo ni sawa na kilo 100.\f* moja ya mbegu za shayiri kwa shekeli hamsini za fedha.

LEV 27:17 Removed trailing space in v~: Kama akiweka shamba lake wakfu katika Mwaka wa Yubile, ile thamani iliyokwisha wekwa itakuwa iyo hiyo.

LEV 27:18 Removed trailing space in v~: Lakini kama akiweka shamba lake wakfu baada ya Yubile, kuhani ataweka thamani kulingana na idadi ya miaka iliyobaki kufikia Mwaka wa Yubile unaofuata, na thamani yake iliyoamuliwa itapunguzwa.

LEV 27:19 Removed trailing space in v~: Kama mtu anayeweka wakfu shamba anataka kulikomboa, lazima aongeze sehemu ya tano ya thamani yake, nalo shamba litakuwa lake tena.

LEV 27:20 Removed trailing space in v~: Kama pengine halikomboi shamba hilo, au kama ameliuza kwa mtu mwingine, kamwe haliwezi kukombolewa.

LEV 27:21 Removed trailing space in v~: Shamba hilo litakapoachiwa mwaka wa Yubile, litakuwa takatifu, kama shamba lililotolewa kwa \nd Bwana\nd*, nalo litakuwa mali ya makuhani.

LEV 27:22 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mtu ameweka wakfu kwa \nd Bwana\nd* shamba alilonunua, ambalo si sehemu ya ardhi ya jamaa yake,

LEV 27:23 Removed trailing space in v~: kuhani ataamua thamani yake hadi Mwaka wa Yubile, naye huyo mtu atalazimika kulipa thamani yake siku hiyo kama kitu kitakatifu kwa \nd Bwana\nd*.

LEV 27:24 Removed trailing space in v~: Katika Mwaka wa Yubile, shamba litarudishwa kwa mtu yule ambaye lilinunuliwa kutoka kwake, yule ambaye ardhi ilikuwa mali yake.

LEV 27:25 Removed trailing space in v~: Kila thamani lazima iwekwe kulingana na shekeli ya mahali patakatifu,\f + \fr 27:25 \ft Shekeli moja ya mahali patakatifu ni sawa na gramu 11.\f* gera ishirini kwa shekeli.

LEV 27:26 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini hakuna mtu atakayeweka wakfu mzaliwa wa kwanza wa mnyama, kwa kuwa mzaliwa wa kwanza tayari ni mali ya \nd Bwana\nd*; awe ngʼombe au kondoo, ni wa \nd Bwana\nd*.

LEV 27:27 Removed trailing space in v~: Kama ni mmoja wa wanyama walio najisi, aweza kumnunua kwa bei iliyowekwa, akiongeza sehemu ya tano ya thamani yake. Kama hatamkomboa, mnyama huyo atauzwa kwa bei iliyowekwa.

LEV 27:28 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini chochote kile mtu alicho nacho na akakiweka wakfu\f + \fr 27:28 \fq Akakiweka wakfu \ft ina maana ya kumpa Mungu kabisa, daima, bila kurudiwa.\f* kwa \nd Bwana\nd*, iwe ni binadamu, au mnyama, au ardhi ya jamaa, hakiwezi kuuzwa au kukombolewa. Chochote kilichowekwa wakfu ni kitakatifu sana kwa \nd Bwana\nd*.

LEV 27:29 Removed trailing space in v~: “ ‘Mtu yeyote aliyewekwa wakfu ili kuangamizwa, hawezi kukombolewa. Mtu kama huyo lazima auawe.

LEV 27:30 Removed trailing space in v~: “ ‘Zaka ya kila kitu kutoka shambani, iwe ni nafaka kutoka kwa ardhi, au tunda kutoka kwa miti, ni mali ya \nd Bwana\nd*; ni takatifu kwa \nd Bwana\nd*.

LEV 27:31 Removed trailing space in v~: Kama mtu akikomboa chochote cha zaka yake, lazima aongeze sehemu ya tano ya thamani yake.

LEV 27:32 Removed trailing space in v~: Zaka yote ya kundi la ngʼombe au la kondoo na mbuzi, kila mnyama wa kumi apitaye chini ya fimbo ya yule awachungaye, atakuwa mtakatifu kwa \nd Bwana\nd*.

LEV 27:33 Removed trailing space in v~: Yule mnyama wa kumi hatachaguliwa kwa kigezo cha uzuri au ubaya, naye haruhusiwi kubadiliwa. Ikiwa atabadiliwa, basi mnyama yule wa kwanza na huyo aliyebadiliwa wote watahesabiwa kuwa watakatifu, na haiwezekani kuwakomboa.’ ”

LEV 27:34 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo maagizo \nd Bwana\nd* aliyompa Mose juu ya Mlima Sinai kwa ajili ya Waisraeli.

NUM -1:0 Removed trailing space in id: NUM - Biblica® Open Kiswahili Contemporary Version

NUM -1:1 Removed trailing space in rem: Copyright © 1984, 1989, 2009, 2015 by Biblica, Inc.

NUM -1:2 Removed trailing space in h: Hesabu

NUM -1:3 Removed trailing space in toc1: Hesabu

NUM -1:4 Removed trailing space in toc2: Hesabu

NUM -1:5 Removed trailing space in toc3: Hes

NUM -1:6 Removed trailing space in mt1: Hesabu

NUM 1:0 Extra space after chapter number

NUM 1:0 Removed trailing space in c: 1

NUM 1:0 Removed trailing space in s1: Watu Wahesabiwa Kwa Mara Ya Kwanza

NUM 1:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alisema na Mose katika Jangwa la Sinai, katika Hema la Kukutania, siku ya kwanza ya mwezi wa pili, katika mwaka wa pili baada ya Waisraeli kutoka nchi ya Misri. Akamwambia,

NUM 1:2 Removed trailing space in v~: “Hesabu watu wa jumuiya yote ya Waisraeli kwa kufuata koo zao na jamaa zao, ukiorodhesha kila mwanaume kwa jina lake, mmoja mmoja.

NUM 1:3 Removed trailing space in v~: Wewe na Aroni mtawahesabu kwa migawanyo yao wanaume wote katika Israeli wenye miaka ishirini na kuendelea ambao wanaweza kutumika katika jeshi.

NUM 1:4 Removed trailing space in v~: Mwanaume mmoja kutoka kila kabila, kila aliye kiongozi wa jamaa yake, atawasaidia.

NUM 1:5 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo majina ya wanaume watakaowasaidia:

NUM 1:5 Removed trailing space in p~: “kutoka Reubeni, ni Elisuri mwana wa Shedeuri;

NUM 1:6 Removed trailing space in v~: kutoka Simeoni, ni Shelumieli mwana wa Surishadai;

NUM 1:7 Removed trailing space in v~: kutoka Yuda, ni Nashoni mwana wa Aminadabu;

NUM 1:8 Removed trailing space in v~: kutoka Isakari, ni Nethaneli mwana wa Suari;

NUM 1:9 Removed trailing space in v~: kutoka Zabuloni, ni Eliabu mwana wa Heloni;

NUM 1:10 Removed trailing space in v~: kutoka wana wa Yosefu:

NUM 1:10 Removed trailing space in p~: kutoka Efraimu, ni Elishama mwana wa Amihudi;

NUM 1:10 Removed trailing space in p~: kutoka Manase, ni Gamalieli mwana wa Pedasuri;

NUM 1:11 Removed trailing space in v~: kutoka Benyamini, ni Abidani mwana wa Gideoni;

NUM 1:12 Removed trailing space in v~: kutoka Dani, ni Ahiezeri mwana wa Amishadai;

NUM 1:13 Removed trailing space in v~: kutoka Asheri, ni Pagieli mwana wa Okrani;

NUM 1:14 Removed trailing space in v~: kutoka Gadi, ni Eliasafu mwana wa Deueli;

NUM 1:15 Removed trailing space in v~: kutoka Naftali, ni Ahira mwana wa Enani.”

NUM 1:16 Removed trailing space in v~: Hawa walikuwa wanaume walioteuliwa kutoka jumuiya, viongozi wa makabila ya baba zao. Walikuwa wakuu wa koo za Israeli.

NUM 1:17 Removed trailing space in v~: Mose na Aroni wakawachukua wanaume hao waliokuwa wamepewa majina yao,

NUM 1:18 Removed trailing space in v~: wakaita jumuiya yote pamoja katika siku ya kwanza ya mwezi wa pili. Watu wakaonyesha nasaba zao kwa koo zao na jamaa zao, nao wanaume waliokuwa na miaka ishirini au zaidi waliorodheshwa kwa majina, mmoja mmoja,

NUM 1:19 Removed trailing space in v~: kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose. Hivyo aliwahesabu katika Jangwa la Sinai:

NUM 1:20 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Reubeni, mzaliwa wa kwanza wa kiume wa Israeli:

NUM 1:20 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, mmoja mmoja, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:21 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Reubeni ilikuwa watu 46,500.

NUM 1:22 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Simeoni:

NUM 1:22 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi walihesabiwa na kuorodheshwa kwa majina, mmoja mmoja, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:23 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Simeoni walikuwa watu 59,300.

NUM 1:24 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Gadi:

NUM 1:24 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:25 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Gadi walikuwa watu 45,650.

NUM 1:26 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Yuda:

NUM 1:26 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:27 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Yuda walikuwa watu 74,600.

NUM 1:28 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Isakari:

NUM 1:28 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:29 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Isakari walikuwa watu 54,400.

NUM 1:30 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Zabuloni:

NUM 1:30 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:31 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Zabuloni walikuwa watu 57,400.

NUM 1:32 Removed trailing space in v~: Kutoka wana wa Yosefu:

NUM 1:32 Removed trailing space in p~: Kutoka wazao wa Efraimu:

NUM 1:32 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:33 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Efraimu walikuwa watu 40,500.

NUM 1:34 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Manase:

NUM 1:34 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:35 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Manase walikuwa watu 32,200.

NUM 1:36 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Benyamini:

NUM 1:36 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:37 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Benyamini walikuwa watu 35,400.

NUM 1:38 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Dani:

NUM 1:38 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:39 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Dani walikuwa watu 62,700.

NUM 1:40 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Asheri:

NUM 1:40 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:41 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Asheri walikuwa watu 41,500.

NUM 1:42 Removed trailing space in v~: Kutoka wazao wa Naftali:

NUM 1:42 Removed trailing space in p~: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao.

NUM 1:43 Removed trailing space in v~: Idadi kutoka kabila la Naftali walikuwa watu 53,400.

NUM 1:44 Removed trailing space in v~: Hawa walikuwa wanaume waliohesabiwa na Mose, Aroni na viongozi kumi na wawili wa Israeli, kila mmoja akiwakilisha jamaa yake.

NUM 1:45 Removed trailing space in v~: Wanaume wote Waisraeli waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi la Israeli walihesabiwa kufuatana na jamaa zao.

NUM 1:46 Removed trailing space in v~: Jumla ya hesabu yao ilikuwa watu 603,550.

NUM 1:47 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, jamaa ya kabila la Lawi hawakuhesabiwa pamoja na wengine.

NUM 1:48 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alikuwa amemwambia Mose:

NUM 1:49 Removed trailing space in v~: “Kamwe usihesabu kabila la Lawi wala kuwaweka pamoja katika hesabu ya Waisraeli wengine.

NUM 1:50 Removed trailing space in v~: Badala yake, waweke Walawi kuwa viongozi wa Maskani ya Ushuhuda, juu ya samani zake na kila kitu kilichomo ndani yake. Wao watabeba Maskani na samani zake zote; wataitunza na kupiga kambi kuizunguka.

NUM 1:51 Removed trailing space in v~: Wakati wowote Maskani inapohamishwa, Walawi wataifungua, na wakati wowote maskani inapotakiwa kusimamishwa, Walawi watafanya kazi hiyo. Mtu yeyote mwingine ambaye atasogea karibu nayo atauawa.

NUM 1:52 Removed trailing space in v~: Waisraeli watapiga mahema yao kwa makundi makundi, kila mwanaume katika kambi yake mwenyewe chini ya bendera yake.

NUM 1:53 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, Walawi watapiga mahema yao kuzunguka Maskani ya Ushuhuda ili ghadhabu isiipate jumuiya ya Waisraeli. Walawi watawajibika kwa utunzaji wa Maskani ya Ushuhuda.”

NUM 1:54 Removed trailing space in v~: Waisraeli walifanya yote haya sawasawa kama \nd Bwana\nd* alivyomwamuru Mose.

NUM 2:0 Extra space after chapter number

NUM 2:0 Removed trailing space in c: 2

NUM 2:0 Removed trailing space in s1: Mpangilio Wa Kambi Za Makabila

NUM 2:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* aliwaambia Mose na Aroni:

NUM 2:2 Removed trailing space in v~: “Waisraeli watapiga kambi zao kuzunguka Hema la Kukutania kwa umbali fulani kutoka kwenye hema, kila mwanaume chini ya alama yake pamoja na bendera ya jamaa yake.”

NUM 2:3 Removed trailing space in v~: Kwa upande wa mashariki kuelekea mawio ya jua, kambi ya makundi ya Yuda watapiga kambi chini ya alama yao. Kiongozi wa watu wa Yuda ni Nashoni mwana wa Aminadabu.

NUM 2:4 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 74,600.

NUM 2:5 Removed trailing space in v~: Kabila la Isakari watapiga kambi karibu na Yuda. Kiongozi wa watu wa Isakari ni Nethaneli mwana wa Suari.

NUM 2:6 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 54,400.

NUM 2:7 Removed trailing space in v~: Kabila la Zabuloni litafuata. Kiongozi wa watu wa Zabuloni ni Eliabu mwana wa Heloni.

NUM 2:8 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 57,400.

NUM 2:9 Removed trailing space in v~: Wanaume wote walio katika kambi ya Yuda, kufuatana na makundi yao, ni 186,400. Wao watatangulia kuondoka.

NUM 2:10 Removed trailing space in v~: Kwa upande wa kusini kutakuwa kambi ya makundi ya Reubeni chini ya alama yao. Kiongozi wa watu wa Reubeni ni Elisuri mwana wa Shedeuri.

NUM 2:11 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 46,500.

NUM 2:12 Removed trailing space in v~: Kabila la Simeoni watapiga kambi karibu na Reubeni. Kiongozi wa watu wa Simeoni ni Shelumieli mwana wa Surishadai.

NUM 2:13 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 59,300.

NUM 2:14 Removed trailing space in v~: Kabila la Gadi litafuata. Kiongozi wa watu wa Gadi ni Eliasafu mwana wa Deueli.

NUM 2:15 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 45,650.

NUM 2:16 Removed trailing space in v~: Wanaume wote walio katika kambi ya Reubeni, kufuatana na makundi yao, ni 151,450. Nao watakuwa nafasi ya pili kuondoka.

NUM 2:17 Removed trailing space in v~: Kisha Hema la Kukutania na kambi ya Walawi vitakuwa katikati ya kambi zote. Wao watasafiri kwa utaratibu ule ule kama walivyopiga kambi, kila mmoja mahali pake mwenyewe chini ya alama yake.

NUM 2:18 Removed trailing space in v~: Upande wa magharibi kutakuwepo na kambi ya makundi ya Efraimu chini ya alama yao. Kiongozi wa watu wa Efraimu ni Elishama mwana wa Amihudi.

NUM 2:19 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 40,500.

NUM 2:20 Removed trailing space in v~: Kabila la Manase litafuata baada ya Efraimu. Kiongozi wa watu wa Manase ni Gamalieli mwana wa Pedasuri.

NUM 2:21 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 32,200.

NUM 2:22 Removed trailing space in v~: Kabila la Benyamini litafuata baada ya Manase. Kiongozi wa watu wa Benyamini ni Abidani mwana wa Gideoni.

NUM 2:23 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 35,400.

NUM 2:24 Removed trailing space in v~: Wanaume wote walio katika kambi ya Efraimu kufuatana na makundi yao ni 108,100. Nao watakuwa nafasi ya tatu kuondoka.

NUM 2:25 Removed trailing space in v~: Upande wa kaskazini kutakuwa na makundi ya kambi ya Dani, chini ya alama yao. Kiongozi wa watu wa Dani ni Ahiezeri mwana wa Amishadai.

NUM 2:26 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 62,700.

NUM 2:27 Removed trailing space in v~: Kabila la Asheri watapiga kambi karibu na Dani. Kiongozi wa watu wa Asheri ni Pagieli mwana wa Okrani.

NUM 2:28 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 41,500.

NUM 2:29 Removed trailing space in v~: Kabila la Naftali litafuata. Kiongozi wa watu wa Naftali ni Ahira mwana wa Enani.

NUM 2:30 Removed trailing space in v~: Kundi lake lina watu 53,400.

NUM 2:31 Removed trailing space in v~: Wanaume wote walio katika kambi ya Dani ni 157,600. Wao watakuwa wa mwisho kuondoka chini ya alama yao.

NUM 2:32 Removed trailing space in v~: Hawa ndio Waisraeli, wakiwa wamehesabiwa kufuatana na jamaa zao. Wote walio kambini kwa makundi yao ni watu 603,550.

NUM 2:33 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, Walawi hawakuhesabiwa pamoja na Waisraeli wengine, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

NUM 2:34 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Waisraeli wakafanya kila kitu \nd Bwana\nd* alichomwamuru Mose. Hivyo ndivyo walivyopiga kambi chini ya alama zao, pia hivyo ndivyo walivyoondoka, kila mmoja akiwa na ukoo wake na jamaa yake.

NUM 3:0 Extra space after chapter number

NUM 3:0 Removed trailing space in c: 3

NUM 3:0 Removed trailing space in s1: Walawi

NUM 3:1 Removed trailing space in v~: Hii ni hesabu ya jamaa ya Aroni na Mose kwa wakati ambao \nd Bwana\nd* alizungumza na Mose katika Mlima Sinai.

NUM 3:2 Removed trailing space in v~: Majina ya wana wa Aroni yalikuwa: Nadabu mzaliwa wa kwanza na Abihu, Eleazari na Ithamari.

NUM 3:3 Removed trailing space in v~: Hayo yalikuwa majina ya wana wa Aroni, makuhani wapakwa mafuta, waliokuwa wamesimikwa kuhudumu kama makuhani.

NUM 3:4 Removed trailing space in v~: Hata hivyo Nadabu na Abihu walikufa mbele za \nd Bwana\nd* walipotoa sadaka kwa moto usioruhusiwa mbele zake katika Jangwa la Sinai. Hawakuwa na wana; kwa hiyo Eleazari na Ithamari walihudumu peke yao kama makuhani wakati wote wa maisha ya Aroni baba yao.

NUM 3:5 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 3:6 Removed trailing space in v~: “Walete watu wa kabila la Lawi mbele ya Aroni kuhani ili wamsaidie.

NUM 3:7 Removed trailing space in v~: Watafanya huduma kwa ajili yake na kwa jumuiya yote katika Hema la Kukutania kwa kufanya kazi za Maskani.

NUM 3:8 Removed trailing space in v~: Watatunza samani zote za Hema la Kukutania, wakitimiza wajibu wa kuhudumia Waisraeli kwa kufanya kazi ya Maskani.

NUM 3:9 Removed trailing space in v~: Wakabidhi Walawi kwa Aroni na wanawe; hao ndio Waisraeli ambao wanakabidhiwa kwake kabisa.

NUM 3:10 Removed trailing space in v~: Waweke Aroni na wanawe kuhudumu kama makuhani; mtu mwingine yeyote atakayesogea mahali patakatifu ni lazima auawe.”

NUM 3:11 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 3:12 Removed trailing space in v~: “Nimewatwaa Walawi kutoka miongoni mwa Waisraeli badala ya mzaliwa wa kwanza wa kiume wa kila mwanamke wa Mwisraeli. Walawi ni wangu,

NUM 3:13 Removed trailing space in v~: kwa kuwa wazaliwa wote wa kwanza ni wangu. Nilipowaua wazaliwa wa kwanza huko Misri, nilimtenga kila mzaliwa wa kwanza katika Israeli awe wangu, akiwa mwanadamu au mnyama. Watakuwa wangu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.”

NUM 3:14 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose katika Jangwa la Sinai,

NUM 3:15 Removed trailing space in v~: “Wahesabu Walawi kwa jamaa zao na koo zao. Mhesabu kila mwanaume mwenye umri wa mwezi mmoja au zaidi.”

NUM 3:16 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akawahesabu, kama alivyoamriwa na neno la \nd Bwana\nd*.

NUM 3:17 Removed trailing space in v~: Haya yalikuwa majina ya wana wa Lawi:

NUM 3:17 Removed trailing space in p~: Gershoni, Kohathi na Merari.

NUM 3:18 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo yaliyokuwa majina ya koo za Wagershoni:

NUM 3:18 Removed trailing space in p~: Libni na Shimei.

NUM 3:19 Removed trailing space in v~: Koo za Wakohathi zilikuwa ni:

NUM 3:19 Removed trailing space in p~: Amramu, Ishari, Hebroni na Uzieli.

NUM 3:20 Removed trailing space in v~: Koo za Wamerari zilikuwa ni:

NUM 3:20 Removed trailing space in p~: Mahli na Mushi.

NUM 3:20 Removed trailing space in p~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Walawi, kufuatana na jamaa zao.

NUM 3:21 Removed trailing space in v~: Kulikuwa na koo za Walibni na Washimei kwa Gershoni; hizi ndizo zilizokuwa koo za Wagershoni.

NUM 3:22 Removed trailing space in v~: Idadi ya waume wote waliokuwa na mwezi mmoja au zaidi waliohesabiwa walikuwa 7,500.

NUM 3:23 Removed trailing space in v~: Ukoo wa Wagershoni walitakiwa kuweka kambi zao upande wa magharibi, nyuma ya Maskani.

NUM 3:24 Removed trailing space in v~: Kiongozi wa jamaa za Wagershoni alikuwa Eliasafu mwana wa Laeli.

NUM 3:25 Removed trailing space in v~: Katika Hema la Kukutania, Wagershoni walikuwa na wajibu wa kutunza Maskani na hema, vifuniko vyake, pazia katika mlango wa kuingilia ndani ya Hema la Kukutania,

NUM 3:26 Removed trailing space in v~: mapazia ya ua, pazia katika ingilio la ua unaozunguka Maskani na madhabahu, pamoja na kamba, na kila kinachohusika kwa matumizi yake.

NUM 3:27 Removed trailing space in v~: Kwa Kohathi kulikuwepo koo za Waamramu, Waishari, Wahebroni na Wauzieli; hizi ndizo zilizokuwa koo za Wakohathi.

NUM 3:28 Removed trailing space in v~: Hesabu ya waume wote wenye mwezi mmoja au zaidi ilikuwa watu 8,600. Wakohathi waliwajibika kutunza mahali patakatifu.

NUM 3:29 Removed trailing space in v~: Koo za Wakohathi zilitakiwa kuweka kambi zao upande wa kusini wa Maskani.

NUM 3:30 Removed trailing space in v~: Kiongozi wa jamaa za koo za Wakohathi alikuwa Elisafani mwana wa Uzieli.

NUM 3:31 Removed trailing space in v~: Waliwajibika kutunza Sanduku la Agano, meza, kinara cha taa, madhabahu, na vile vyombo vya mahali patakatifu vinavyotumika kuhudumu, pazia, na kila kitu kinachohusika na matumizi yake.

NUM 3:32 Removed trailing space in v~: Kiongozi mkuu wa Walawi alikuwa Eleazari mwana wa kuhani, Aroni. Aliwekwa juu ya wale waliowajibika kutunza mahali patakatifu.

NUM 3:33 Removed trailing space in v~: Kwa Merari kulikuwa na koo za Wamahli na Wamushi; hizi zilikuwa koo za Merari.

NUM 3:34 Removed trailing space in v~: Hesabu ya waume wote wenye umri wa mwaka mmoja au zaidi waliohesabiwa walikuwa 6,200.

NUM 3:35 Removed trailing space in v~: Kiongozi wa jamaa za koo za Wamerari alikuwa Surieli mwana wa Abihaili; hawa walitakiwa kuweka kambi zao upande wa kaskazini mwa Maskani.

NUM 3:36 Removed trailing space in v~: Wamerari waliwekwa kutunza miimo ya Maskani, mataruma yake, nguzo, vitako na vifaa vyake vyote na kila kitu kilichohusika na matumizi yake,

NUM 3:37 Removed trailing space in v~: na pia nguzo za ua unaozunguka pamoja na vitako vyake, vigingi vya hema na kamba zake.

NUM 3:38 Removed trailing space in v~: Mose, na Aroni na wanawe walitakiwa kuweka kambi zao mashariki mwa Maskani, kuelekea mawio ya jua, mbele ya Hema la Kukutania. Wao walihusika na utunzaji wa mahali patakatifu kwa niaba ya Waisraeli. Mtu mwingine yeyote aliyepasogelea mahali patakatifu angeuawa.

NUM 3:39 Removed trailing space in v~: Jumla ya hesabu ya Walawi waliohesabiwa na Mose na Aroni kwa amri ya \nd Bwana\nd*, kufuatana na koo, pamoja na kila mume mwenye umri wa mwezi mmoja au zaidi, walikuwa 22,000.

NUM 3:40 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Wahesabu wazaliwa wa kwanza wa kiume wote wa Waisraeli wenye umri wa mwezi mmoja au zaidi na uorodheshe majina yao.

NUM 3:41 Removed trailing space in v~: Nitwalie Walawi badala ya wazaliwa wa kwanza wa Waisraeli, nayo mifugo ya Walawi badala ya wazaliwa wa mifugo ya Waisraeli. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.”

NUM 3:42 Removed trailing space in v~: Hivyo Mose akawahesabu wazaliwa wa kwanza wote wa Waisraeli, kama \nd Bwana\nd* alivyomwamuru.

NUM 3:43 Removed trailing space in v~: Jumla ya hesabu ya wazaliwa wa kwanza waume wenye umri wa mwezi mmoja au zaidi, walioorodheshwa kwa majina, walikuwa 22,273.

NUM 3:44 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 3:45 Removed trailing space in v~: “Watwae Walawi badala ya wazaliwa wa kwanza wote wa Israeli, nayo mifugo ya Walawi badala ya mifugo yao. Walawi watakuwa wangu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*.

NUM 3:46 Removed trailing space in v~: Ili kukomboa wazao wa kwanza 273 wa Waisraeli ambao wamezidi hesabu ya Walawi,

NUM 3:47 Removed trailing space in v~: kusanya shekeli tano\f + \fr 3:47 \ft Shekeli tano ni sawa na gramu 55.\f* kwa kila mmoja, kufuatana na shekeli ya mahali patakatifu, ambayo ina uzito wa gera ishirini.\f + \fr 3:47 \ft Gera 20 ni sawa na gramu 11.\f*

NUM 3:48 Removed trailing space in v~: Mpe Aroni na wanawe hizo fedha kwa ajili ya ukombozi wa idadi ya Waisraeli waliozidi.”

NUM 3:49 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akakusanya fedha za ukombozi kutoka kwa wale ambao hesabu yao ilizidi wale waliokombolewa na Walawi.

NUM 3:50 Removed trailing space in v~: Kutokana na wazaliwa wa kwanza wa Waisraeli alikusanya fedha yenye uzito wa shekeli 1,365\f + \fr 3:50 \ft Shekeli 1,365 ni sawa na kilo 15.5.\f* kufuatana na shekeli ya mahali patakatifu.

NUM 3:51 Removed trailing space in v~: Mose akampa Aroni na wanawe ile fedha ya ukombozi, kama alivyoamriwa na neno la \nd Bwana\nd*.

NUM 4:0 Extra space after chapter number

NUM 4:0 Removed trailing space in c: 4

NUM 4:0 Removed trailing space in s1: Wakohathi

NUM 4:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akawaambia Mose na Aroni,

NUM 4:2 Removed trailing space in v~: “Wahesabu Wakohathi walio sehemu ya Walawi kwa koo zao na jamaa zao.

NUM 4:3 Removed trailing space in v~: Wahesabu wanaume wote wenye umri wa miaka thelathini hadi hamsini wanaokuja kutumika katika kazi ya Hema la Kukutania.

NUM 4:4 Removed trailing space in v~: “Hii ndiyo kazi ya Wakohathi katika Hema la Kukutania: Watatunza vitu vilivyo vitakatifu sana.

NUM 4:5 Removed trailing space in v~: Wakati kambi inapohamishwa, Aroni na wanawe wataingia ndani na kushusha lile pazia la kuzuilia na kufunika nalo Sanduku la Ushuhuda.

NUM 4:6 Removed trailing space in v~: Kisha watafunika juu yake na ngozi za pomboo,\f + \fr 4:6 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f* na kutandaza juu yake kitambaa cha rangi ya buluu iliyokolea na kuingiza mipiko mahali pake.

NUM 4:6 Found footnote ending with space in \v~: Kisha watafunika juu yake na ngozi za pomboo,\f + \fr 4:6 \fq Pomboo \ft hapa ina maana ya mnyama mwenye ngozi laini aishiye kwenye milima yenye misitu, au pengine nguva au sili. \f* na kutandaza juu yake kitambaa cha rangi ya buluu iliyokolea na kuingiza mipiko mahali pake.

NUM 4:7 Removed trailing space in v~: “Juu ya meza ya mikate ya Wonyesho watatandaza kitambaa cha buluu na waweke sahani juu yake, masinia, bakuli na magudulia kwa ajili ya sadaka za kinywaji; mkate ule ambao upo hapa daima utabaki juu yake.

NUM 4:8 Removed trailing space in v~: Juu ya hivyo vitu watatandaza kitambaa chekundu na kufunika kwa ngozi za pomboo na kuweka mipiko yake mahali pake.

NUM 4:9 Removed trailing space in v~: “Watachukua kitambaa cha buluu na kufunika kinara cha taa kilicho kwa ajili ya nuru, pamoja na taa zake, mikasi yake, sinia zake, magudulia yake yote yaliyotumika kuwekea mafuta.

NUM 4:10 Removed trailing space in v~: Kisha watakisokotea pamoja na vifaa vyake vyote katika ngozi za pomboo na kukiweka kwenye jukwaa lake.

NUM 4:11 Removed trailing space in v~: “Juu ya madhabahu ya dhahabu watatandaza kitambaa cha buluu na kukifunika kwa ngozi za pomboo na kuweka mipiko yake mahali pake.

NUM 4:12 Removed trailing space in v~: “Watavichukua vyombo vyote vinavyotumika kuhudumia mahali patakatifu, watavisokotea kwenye kitambaa cha buluu na kufunika kwa ngozi za pomboo, na kuviweka juu ya miti ya kuchukulia.

NUM 4:13 Removed trailing space in v~: “Wataondoa majivu kutoka madhabahu ya shaba na kutandaza kitambaa cha zambarau juu yake.

NUM 4:14 Removed trailing space in v~: Kisha wataweka vyombo vyote juu yake vinavyotumika kwa kuhudumia madhabahuni pamoja na vyombo vya kutolea moto, nyuma, miiko na mabakuli ya kunyunyizia. Juu yake watatandaza ngozi za pomboo ya kufunika, na kuweka mipiko mahali pake.

NUM 4:15 Removed trailing space in v~: “Baada ya Aroni na wanawe kumaliza kazi ya kufunika samani takatifu na vyombo vyake vyote, watu watakapokuwa tayari kungʼoa kambi, Wakohathi watakuja kufanya kazi ya kubeba. Lakini wasije wakagusa vitu vitakatifu la sivyo watakufa. Wakohathi ndio watakaobeba vile vitu vilivyomo katika Hema la Kukutania.

NUM 4:16 Removed trailing space in v~: “Eleazari mwana wa Aroni, kuhani, ndiye atakayesimamia mafuta kwa ajili ya taa, uvumba wenye harufu nzuri, sadaka za kila siku za nafaka na mafuta ya upako. Ndiye atakayekuwa msimamizi wa maskani yote ya \nd Bwana\nd* na kila kitu kilichomo ndani mwake pamoja na samani takatifu na vyombo vyake.”

NUM 4:17 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akawaambia Mose na Aroni,

NUM 4:18 Removed trailing space in v~: “Hakikisheni kwamba koo za kabila la Wakohathi hawatengwi kutoka Walawi.

NUM 4:19 Removed trailing space in v~: Ili wapate kuishi wala wasife wanapokaribia vitu vitakatifu sana, uwafanyie hivi: Aroni na wanawe watakwenda mahali patakatifu na kumgawia kila mtu kazi yake, na kwamba ni nini atakachochukua.

NUM 4:20 Removed trailing space in v~: Lakini Wakohathi hawaruhusiwi kuingia ndani ili kuangalia vitu vitakatifu, hata kwa kitambo kidogo, la sivyo watakufa.”

NUM 4:20 Removed trailing space in s1: Wagershoni

NUM 4:21 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 4:22 Removed trailing space in v~: “Wahesabu pia Wagershoni kwa jamaa zao na koo zao.

NUM 4:23 Removed trailing space in v~: Wahesabu wanaume wote wenye umri wa miaka thelathini hadi hamsini ambao huja kutumika katika Hema la Kukutania.

NUM 4:24 Removed trailing space in v~: “Hii ndiyo huduma ya koo za Wagershoni wakati wanapofanya kazi na kubeba mizigo.

NUM 4:25 Removed trailing space in v~: Watabeba mapazia ya maskani. Hema la Kukutania, kifuniko chake na kifuniko cha nje cha ngozi za pomboo, mapazia ya maingilio ya Hema la Kukutania,

NUM 4:26 Removed trailing space in v~: mapazia ya ua unaozunguka Maskani na madhabahu, pazia la maingilio, kamba na vifaa vyote vinavyotumika katika huduma yake. Wagershoni watafanya yote yatakiwayo kufanyika na vitu hivi.

NUM 4:27 Removed trailing space in v~: Utumishi wao wote ukiwa ni kuchukua au wa kufanya kazi nyingine, utafanyika chini ya maelekezo ya Aroni na wanawe. Mtawapangia kama wajibu wao yote watakayoyafanya.

NUM 4:28 Removed trailing space in v~: Hii ndiyo huduma ya koo za Wagershoni katika Hema la Kukutania. Wajibu wao utakuwa chini ya maelekezo ya Ithamari mwana wa kuhani Aroni.

NUM 4:28 Removed trailing space in s1: Wamerari

NUM 4:29 Removed trailing space in v~: “Wahesabu Wamerari kwa koo zao na jamaa zao.

NUM 4:30 Removed trailing space in v~: Wahesabu wanaume wote kuanzia umri wa miaka thelathini hadi hamsini ambao watakuja kutumika katika Hema la Kukutania.

NUM 4:31 Removed trailing space in v~: Huu ndio wajibu wao wanapofanya huduma katika Hema la Kukutania: kubeba miimo ya Maskani, mataruma yake, nguzo na vitako,

NUM 4:32 Removed trailing space in v~: nguzo za ua unaozunguka pamoja na vitako vyake, vigingi vya hema, kamba, vifaa vyake vyote na kila kitu kinachohusiana na matumizi yake. Kila mtu mpangie vitu maalum vya kubeba.

NUM 4:33 Removed trailing space in v~: Huu ndio utumishi wa koo za Merari kama watakavyofanya kazi katika Hema la Kukutania, chini ya maelekezo ya Ithamari mwana wa kuhani, Aroni.”

NUM 4:33 Removed trailing space in s1: Kuhesabiwa Kwa Koo Za Walawi

NUM 4:34 Removed trailing space in v~: Mose, Aroni na viongozi wa jumuiya wakawahesabu Wakohathi kwa koo zao na jamaa zao.

NUM 4:35 Removed trailing space in v~: Wanaume wote kuanzia umri wa miaka thelathini hadi hamsini ambao walikuja kutumika katika Hema la Kukutania,

NUM 4:36 Removed trailing space in v~: waliohesabiwa kwa koo zao, walikuwa 2,750.

NUM 4:37 Removed trailing space in v~: Hii ilikuwa ndiyo jumla ya wote wale wa koo za Wakohathi ambao walitumika katika Hema la Kukutania. Mose na Aroni waliwahesabu kufuatana na amri ya \nd Bwana\nd* kupitia kwa Mose.

NUM 4:38 Removed trailing space in v~: Wagershoni walihesabiwa kwa koo zao na jamaa zao.

NUM 4:39 Removed trailing space in v~: Watu wote kuanzia umri wa miaka thelathini hadi hamsini ambao walikuja kutumika katika Hema la Kukutania,

NUM 4:40 Removed trailing space in v~: waliohesabiwa kwa koo zao na jamaa zao, walikuwa 2,630.

NUM 4:41 Removed trailing space in v~: Hii ilikuwa ndiyo jumla ya wale wa koo za Gershoni ambao walitumika katika Hema la Kukutania. Mose na Aroni waliwahesabu kufuatana na amri ya \nd Bwana\nd*.

NUM 4:42 Removed trailing space in v~: Wamerari walihesabiwa kwa koo zao na jamaa zao.

NUM 4:43 Removed trailing space in v~: Wanaume wote kuanzia umri wa miaka thelathini hadi miaka hamsini ambao walikuja kutumika katika Hema la Kukutania,

NUM 4:44 Removed trailing space in v~: waliohesabiwa kwa koo zao, walikuwa 3,200.

NUM 4:45 Removed trailing space in v~: Hii ilikuwa ndiyo jumla ya wale wa koo za Wamerari. Mose na Aroni waliwahesabu kufuatia amri ya \nd Bwana\nd* kupitia kwa Mose.

NUM 4:46 Removed trailing space in v~: Hivyo Mose, Aroni na viongozi wa Israeli waliwahesabu Walawi wote kwa koo zao na jamaa zao.

NUM 4:47 Removed trailing space in v~: Wanaume wote wenye umri kuanzia miaka thelathini hadi hamsini waliokuja kufanya kazi ya kuhudumu na kubeba Hema la Kukutania

NUM 4:48 Removed trailing space in v~: walikuwa watu 8,580.

NUM 4:49 Removed trailing space in v~: Kwa amri ya \nd Bwana\nd* kupitia Mose, kila mmoja aligawiwa kazi yake na kuambiwa kitu cha kubeba.

NUM 4:49 Removed trailing space in p~: Hivyo ndivyo walivyohesabiwa kama \nd Bwana\nd* alivyomwamuru Mose.

NUM 5:0 Extra space after chapter number

NUM 5:0 Removed trailing space in c: 5

NUM 5:0 Removed trailing space in s1: Utakaso Wa Kambi

NUM 5:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 5:2 Removed trailing space in v~: “Waamuru Waisraeli kumtoa nje ya kambi mtu yeyote ambaye ana ugonjwa wa ngozi uambukizao,\f + \fr 5:2 \ft Ugonjwa wa ngozi uambukizao hapa ina maana ya ukoma.\f* au anayetokwa na majimaji ya aina yoyote, au ambaye ni najisi kwa utaratibu wa ibada kwa sababu ya maiti.

NUM 5:3 Removed trailing space in v~: Hii itakuwa ni kwa wote, yaani, wanaume na wanawake; watoeni nje ya kambi ili wasije wakanajisi kambi yao, ambamo ninaishi miongoni mwao.”

NUM 5:4 Removed trailing space in v~: Waisraeli wakafanya hivyo; wakawatoa nje ya kambi. Wakafanya kama vile \nd Bwana\nd* alivyokuwa amemwelekeza Mose.

NUM 5:4 Removed trailing space in s1: Malipo Kwa Ajili Ya Makosa

NUM 5:5 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 5:6 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli, ‘Wakati mwanaume au mwanamke akimkosea mwenzake kwa njia yoyote, na kwa hivyo akawa si mwaminifu kwa \nd Bwana\nd*, mtu huyo ana hatia,

NUM 5:7 Removed trailing space in v~: na ni lazima atubu dhambi aliyoifanya. Ni lazima atoe malipo kamili kwa ajili ya kosa lake, aongeze sehemu ya tano juu ya malipo hayo na kutoa yote kwa mtu aliyemkosea.

NUM 5:8 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa mtu huyo hana jamaa ya karibu ambaye malipo yanaweza kufanywa kwa ajili ya kosa, malipo yatakuwa mali ya \nd Bwana\nd*, nayo ni lazima apewe kuhani, pamoja na kondoo dume ambaye anatumika kufanyia upatanisho kwa ajili yake.

NUM 5:9 Removed trailing space in v~: Matoleo yote matakatifu ya Waisraeli wanayoleta kwa kuhani yatakuwa yake.

NUM 5:10 Removed trailing space in v~: Kila kitu cha mtu kilichowekwa wakfu ni chake mwenyewe, lakini kile atoacho kwa kuhani kitakuwa cha kuhani.’ ”

NUM 5:10 Removed trailing space in s1: Jaribio Kwa Ajili Ya Mke Asiye Mwaminifu

NUM 5:11 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 5:12 Removed trailing space in v~: “Nena na Waisraeli uwaambie: ‘Ikiwa mke wa mtu amepotoka na si mwaminifu kwa mumewe,

NUM 5:13 Removed trailing space in v~: kwa kukutana kimwili na mwanaume mwingine, tendo hili likafichika kwa mumewe na unajisi wake usigundulike (kwa kuwa hakuna ushahidi dhidi yake, naye hakukamatwa katika tendo hilo),

NUM 5:14 Removed trailing space in v~: nazo hisia za wivu zikamjia mumewe na kumshuku mkewe, naye mke yule ni najisi, au mumewe ana wivu na akamshuku ingawa si najisi,

NUM 5:15 Removed trailing space in v~: basi atampeleka mkewe kwa kuhani. Huyo mume itampasa apeleke pia sadaka ya unga wa shayiri kiasi cha sehemu ya kumi ya efa\f + \fr 5:15 \ft Sehemu ya kumi ya efa ni sawa na kilo moja.\f* kwa niaba ya mkewe. Huyo mwanaume kamwe asimimine mafuta juu ya huo unga wala asiweke uvumba juu yake, kwa sababu ni sadaka ya nafaka kwa ajili ya wivu, sadaka ya ukumbusho ili kukumbushia uovu.

NUM 5:16 Removed trailing space in v~: “ ‘Kuhani atamleta huyo mwanamke na kumsimamisha mbele za \nd Bwana\nd*.

NUM 5:17 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani atachukua sehemu ya maji matakatifu ndani ya gudulia la udongo na kuchanganya na baadhi ya vumbi kutoka sakafu ya Maskani.

NUM 5:18 Removed trailing space in v~: Baada ya kuhani kumsimamisha huyo mwanamke mbele za \nd Bwana\nd*, atazifungua nywele za huyo mwanamke na kuweka sadaka ya ukumbusho mikononi mwake, ile sadaka ya nafaka kwa ajili ya wivu, huku kuhani mwenyewe akishikilia yale maji machungu yaletayo laana.

NUM 5:19 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani atamwapiza huyo mwanamke, akimwambia, “Ikiwa hakuna mwanaume mwingine aliyekutana kimwili nawe, wala hujapotoka na kuwa najisi wakati ukiwa umeolewa na mumeo, maji haya machungu yaletayo laana na yasikudhuru.

NUM 5:20 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa umepotoka wakati ukiwa umeolewa na mume wako na umejinajisi mwenyewe kwa kukutana kimwili na mwanaume mwingine asiyekuwa mumeo”;

NUM 5:21 Removed trailing space in v~: hapa kuhani atamweka huyo mwanamke chini ya laana ya kiapo akisema: “\nd Bwana\nd* na awafanye watu wako wakulaani na kukukataa, wakati \nd Bwana\nd* atakapolifanya paja lako kupooza na tumbo lako kuvimba.

NUM 5:22 Removed trailing space in v~: Maji haya yaletayo laana na yaingie ndani ya mwili wako ili tumbo lako livimbe na paja lako lipooze.”\f + \fr 5:22 \ft Paja lipooze hapa ina maana ya kuwa tasa au kuharibu mimba.\f*

NUM 5:22 Removed trailing space in p~: “ ‘Kisha mwanamke atasema, “Amen. Iwe hivyo.”

NUM 5:23 Removed trailing space in v~: “ ‘Kuhani ataandika laana hizi kwenye kitabu, kisha atazioshea laana hizo kwenye yale maji machungu.

NUM 5:24 Removed trailing space in v~: Kuhani atamnywesha yule mwanamke yale maji machungu yaletayo laana, nayo maji haya yatamwingia na kumsababishia maumivu makali.

NUM 5:25 Removed trailing space in v~: Kuhani atachukua sadaka ya nafaka kwa ajili ya wivu kutoka mikononi mwa huyo mwanamke, naye ataipunga mbele za \nd Bwana\nd* na kuileta madhabahuni.

NUM 5:26 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani atachota sadaka ya nafaka mkono uliojaa kama sehemu ya kumbukumbu na kuiteketeza juu ya madhabahu, baada ya hayo, atamtaka huyo mwanamke anywe yale maji.

NUM 5:27 Removed trailing space in v~: Kama amejitia unajisi na kukosa uaminifu kwa mumewe, wakati anapotakiwa anywe maji yale yaletayo laana, yatamwingia na kusababisha maumivu makali; tumbo lake litavimba na paja lake litapooza, naye atakuwa amelaaniwa miongoni mwa watu wake.

NUM 5:28 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, ikiwa huyo mwanamke hakujitia unajisi, naye ni safi, atasafishwa hatia na ataweza kuzaa watoto.

NUM 5:29 Removed trailing space in v~: “ ‘Basi, hii ndiyo sheria ya wivu mwanamke anapopotoka na kujitia unajisi akiwa ameolewa na mumewe,

NUM 5:30 Removed trailing space in v~: au hisia za wivu zinapomjia mwanaume kwa sababu ya kumshuku mkewe. Kuhani atamfanya huyo mwanamke kusimama mbele za \nd Bwana\nd* na atatumia sheria hii yote kwa huyo mwanamke.

NUM 5:31 Removed trailing space in v~: Mume atakuwa hana hatia ya kosa lolote, bali mwanamke atayachukua matokeo ya dhambi yake.’ ”

NUM 6:0 Extra space after chapter number

NUM 6:0 Removed trailing space in c: 6

NUM 6:0 Removed trailing space in s1: Mnadhiri

NUM 6:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 6:2 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli na uwaambie: ‘Ikiwa mwanaume au mwanamke anataka kuweka nadhiri maalum, nadhiri ya kutengwa kwa ajili ya \nd Bwana\nd* kama Mnadhiri,

NUM 6:3 Removed trailing space in v~: ni lazima ajitenge na mvinyo na kinywaji kingine chochote chenye chachu, na kamwe asinywe siki itokanayo na mvinyo au itokanayo na kinywaji kingine chenye chachu. Kamwe asinywe maji ya zabibu wala kula zabibu mbichi au kavu.

NUM 6:4 Removed trailing space in v~: Kwa muda wote atakaokuwa Mnadhiri, kamwe hatakula chochote kitokanacho na mzabibu, sio mbegu wala maganda.

NUM 6:5 Removed trailing space in v~: “ ‘Kwa muda wote wa nadhiri yake ya kujitenga kwa ajili ya \nd Bwana\nd*, wembe hautapita kichwani mwake. Ni lazima awe mtakatifu mpaka kipindi cha kujitenga kwake kwa ajili ya \nd Bwana\nd* kiishe; ni lazima aache nywele za kichwa chake zirefuke.

NUM 6:6 Removed trailing space in v~: Kwa kipindi chochote cha kujitenga kwa ajili ya \nd Bwana\nd* hatakaribia maiti.

NUM 6:7 Removed trailing space in v~: Hata kama baba yake mwenyewe au mama au kaka au dada akifa, hatajinajisi mwenyewe kwa taratibu za ibada kwa ajili yao, kwa sababu ishara ya kujiweka wakfu kwake kwa Mungu ipo katika kichwa chake.

NUM 6:8 Removed trailing space in v~: Kwa kipindi chote cha kujitenga kwake yeye ni wakfu kwa \nd Bwana\nd*.

NUM 6:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mtu yeyote akifa ghafula karibu naye, atakuwa ametiwa unajisi nywele zake alizoziweka wakfu, hivyo ni lazima anyoe nywele zake siku ya utakaso wake, yaani siku ya saba.

NUM 6:10 Removed trailing space in v~: Kisha siku ya nane ni lazima alete hua wawili au makinda mawili ya njiwa kwa kuhani katika mlango wa Hema la Kukutania.

NUM 6:11 Removed trailing space in v~: Kuhani atatoa mmoja kama sadaka ya dhambi, na mwingine kama sadaka ya kuteketezwa ili kufanya upatanisho kwa ajili yake kwa sababu ametenda dhambi kwa kuwepo mbele ya maiti. Siku iyo hiyo atakiweka wakfu kichwa chake.

NUM 6:12 Removed trailing space in v~: Ni lazima ajitoe kabisa kwa \nd Bwana\nd* kwa kipindi cha kujitenga kwake, na ni lazima atoe mwana-kondoo wa mwaka mmoja kama sadaka ya hatia. Siku zilizopita hazitahesabiwa kwa sababu alijitia unajisi katika siku zake za kujitenga.

NUM 6:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Basi hii ndiyo sheria kwa ajili ya Mnadhiri baada ya kipindi chake cha kujitenga kupita. Ataletwa kwenye ingilio la Hema la Kukutania.

NUM 6:14 Removed trailing space in v~: Hapo atatoa sadaka zake kwa \nd Bwana\nd*: yaani, mwana-kondoo wa mwaka mmoja asiye na waa kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, kondoo mke wa mwaka mmoja asiye na waa kwa ajili ya sadaka ya dhambi, kondoo dume asiye na waa kwa ajili ya sadaka ya amani,

NUM 6:15 Removed trailing space in v~: pamoja na sadaka zake za nafaka na za vinywaji, na kikapu cha mikate isiyotiwa chachu, yaani maandazi yaliyotengenezwa kwa unga laini uliochanganywa na mafuta, na mikate myembamba iliyopakwa mafuta.

NUM 6:16 Removed trailing space in v~: “ ‘Kuhani atavileta vitu hivyo mbele za \nd Bwana\nd* na kufanya sadaka ya dhambi na sadaka ya kuteketezwa.

NUM 6:17 Removed trailing space in v~: Ataleta pia kikapu cha mikate isiyotiwa chachu, na atatoa dhabihu kondoo dume kama sadaka ya amani kwa \nd Bwana\nd*, pamoja na sadaka yake ya nafaka na sadaka ya kinywaji.

NUM 6:18 Removed trailing space in v~: “ ‘Kisha kwenye ingilio la Hema la Kukutania, Mnadhiri ni lazima anyoe nywele zake ambazo alikuwa ameziweka wakfu. Atazichukua hizo nywele na kuziweka ndani ya moto ulio chini ya dhabihu ya sadaka ya amani.

NUM 6:19 Removed trailing space in v~: “ ‘Baada ya Mnadhiri kunyoa hizo nywele zake za kujitenga kwake, kuhani atampa mikononi mwake bega la kondoo dume lililochemshwa, na pia andazi na mkate mwembamba kutoka kwenye kikapu, vyote vikiwa vimetengenezwa bila kuwekwa chachu.

NUM 6:20 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani ataviinua mbele za \nd Bwana\nd* kama sadaka ya kuinua; ni vitakatifu na ni mali ya kuhani, pamoja na kile kidari kilichoinuliwa na lile paja lililotolewa. Baada ya hayo, Mnadhiri anaweza kunywa divai.

NUM 6:21 Removed trailing space in v~: “ ‘Hii ndiyo sheria ya Mnadhiri ambaye anaweka nadhiri kwa matoleo yake kwa \nd Bwana\nd* kufuatana na kujitenga kwake, zaidi ya chochote kile anachoweza kupata. Ni lazima atimize nadhiri aliyoiweka kufuatana na sheria ya Mnadhiri.’ ”

NUM 6:21 Removed trailing space in s1: Baraka Ya Kikuhani

NUM 6:22 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 6:23 Removed trailing space in v~: “Mwambie Aroni na wanawe, ‘Hivi ndivyo mtakavyowabariki Waisraeli. Waambieni:

NUM 6:24 Removed trailing space in v~: “ ‘ “\nd Bwana\nd* akubariki

NUM 6:24 Removed trailing space in p~: na kukulinda;

NUM 6:25 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akuangazie nuru ya uso wake

NUM 6:25 Removed trailing space in p~: na kukufadhili;

NUM 6:26 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akugeuzie uso wake

NUM 6:26 Removed trailing space in p~: na kukupa amani.” ’

NUM 6:27 Removed trailing space in v~: “Hivyo wataliweka Jina langu juu ya Waisraeli, nami nitawabariki.”

NUM 7:0 Extra space after chapter number

NUM 7:0 Removed trailing space in c: 7

NUM 7:0 Removed trailing space in s1: Sadaka Wakati Wa Kuweka Wakfu Maskani Ya \nd Bwana\nd*

NUM 7:1 Removed trailing space in v~: Mose alipomaliza kuisimamisha Maskani, aliitia mafuta na kuiweka wakfu pamoja na samani zake zote. Pia alitia madhabahu mafuta na kuiweka wakfu, pamoja na vyombo vyake vyote.

NUM 7:2 Removed trailing space in v~: Ndipo viongozi wa Israeli, wale wakuu wa jamaa waliokuwa viongozi wa kabila wasimamizi wa wale waliohesabiwa, wakatoa sadaka.

NUM 7:3 Removed trailing space in v~: Walizileta kama matoleo yao mbele za \nd Bwana\nd*: magari sita ya kukokotwa yaliyofunikwa, pamoja na maksai kumi na wawili; yaani maksai mmoja kutoka kwa kila kiongozi, na gari moja la kukokotwa kutoka kwa kila viongozi wawili. Haya waliyaleta mbele ya Maskani.

NUM 7:4 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 7:5 Removed trailing space in v~: “Vikubali vitu hivi kutoka kwao, ili viweze kutumika katika kazi kwenye Hema la Kukutania. Wapatie Walawi kama kazi ya kila mtu itakavyohitaji.”

NUM 7:6 Removed trailing space in v~: Hivyo Mose akachukua yale magari ya kukokotwa pamoja na maksai, na kuwapa Walawi.

NUM 7:7 Removed trailing space in v~: Aliwapa Wagershoni magari mawili ya kukokotwa na maksai wanne, kama walivyohitaji kwa kazi yao,

NUM 7:8 Removed trailing space in v~: na pia aliwapa Wamerari magari manne ya kukokotwa na maksai wanane, kama kazi yao ilivyohitaji. Wote walikuwa chini ya maelekezo ya Ithamari mwana wa kuhani, Aroni.

NUM 7:9 Removed trailing space in v~: Lakini Mose hakuwapa Wakohathi chochote kati ya hivyo, kwa sababu walitakiwa kubeba vitu vitakatifu mabegani mwao, vile walikuwa wanawajibika.

NUM 7:10 Removed trailing space in v~: Wakati madhabahu yalitiwa mafuta, viongozi walileta sadaka zao kwa ajili ya kule kuwekwa wakfu kwake na kuziweka mbele ya madhabahu.

NUM 7:11 Removed trailing space in v~: Kwa maana \nd Bwana\nd* alikuwa amemwambia Mose, “Kila siku kiongozi mmoja ataleta sadaka yake ili kuwekwa wakfu madhabahu.”

NUM 7:12 Removed trailing space in v~: Yule ambaye alileta sadaka yake siku ya kwanza alikuwa Nashoni, mwana wa Aminadabu, wa kabila la Yuda.

NUM 7:13 Removed trailing space in v~: Sadaka yake ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130,\f + \fr 7:13 \ft Shekeli 130 za fedha ni sawa na kilo 1.5.\f* na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini,\f + \fr 7:13 \ft Shekeli 70 za fedha ni sawa gramu 800.\f* vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:14 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi,\f + \fr 7:14 \ft Shekeli 10 za dhahabu ni sawa na gramu 110.\f* likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:15 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:16 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:17 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Nashoni mwana wa Aminadabu.

NUM 7:18 Removed trailing space in v~: Siku ya pili yake Nethaneli mwana wa Suari, kiongozi wa kabila la Isakari, alileta sadaka yake.

NUM 7:19 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:20 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:21 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:22 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:23 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Nethaneli mwana wa Suari.

NUM 7:24 Removed trailing space in v~: Siku ya tatu Eliabu mwana wa Heloni, kiongozi wa kabila la Zabuloni, alileta sadaka yake.

NUM 7:25 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:26 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:27 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:28 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:29 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Eliabu mwana wa Heloni.

NUM 7:30 Removed trailing space in v~: Siku ya nne Elisuri mwana wa Shedeuri, kiongozi wa kabila la Reubeni, alileta sadaka yake.

NUM 7:31 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:32 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:33 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:34 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:35 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Elisuri mwana wa Shedeuri.

NUM 7:36 Removed trailing space in v~: Siku ya tano Shelumieli mwana wa Surishadai, kiongozi wa watu wa Simeoni, alileta sadaka yake.

NUM 7:37 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:38 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:39 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:40 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:41 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Shelumieli mwana wa Surishadai.

NUM 7:42 Removed trailing space in v~: Siku ya sita Eliasafu mwana wa Deueli, kiongozi wa watu wa Gadi, alileta sadaka yake.

NUM 7:43 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:44 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:45 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:46 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:47 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Eliasafu mwana wa Deueli.

NUM 7:48 Removed trailing space in v~: Siku ya saba Elishama mwana wa Amihudi, kiongozi wa watu wa Efraimu, alileta sadaka yake.

NUM 7:49 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:50 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:51 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:52 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:53 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Elishama mwana wa Amihudi.

NUM 7:54 Removed trailing space in v~: Siku ya nane Gamalieli mwana wa Pedasuri, kiongozi wa watu wa Manase, alileta sadaka yake.

NUM 7:55 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:56 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:57 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:58 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:59 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Gamalieli mwana wa Pedasuri.

NUM 7:60 Removed trailing space in v~: Siku ya tisa Abidani mwana wa Gideoni, kiongozi wa watu wa Benyamini, alileta sadaka yake.

NUM 7:61 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:62 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:63 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:64 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:65 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Abidani mwana wa Gideoni.

NUM 7:66 Removed trailing space in v~: Siku ya kumi Ahiezeri mwana wa Amishadai, kiongozi wa watu wa Dani, alileta sadaka yake.

NUM 7:67 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:68 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:69 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:70 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:71 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Ahiezeri mwana wa Amishadai.

NUM 7:72 Removed trailing space in v~: Siku ya kumi na moja Pagieli mwana wa Okrani, kiongozi wa watu wa Asheri, alileta sadaka yake.

NUM 7:73 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:74 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:75 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:76 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:77 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Pagieli mwana wa Okrani.

NUM 7:78 Removed trailing space in v~: Siku ya kumi na mbili Ahira mwana wa Enani, kiongozi wa watu wa Naftali, alileta sadaka yake.

NUM 7:79 Removed trailing space in v~: Sadaka aliyoleta ilikuwa sahani moja ya fedha yenye uzito wa shekeli 130, na bakuli moja la fedha la kunyunyizia lenye uzito wa shekeli sabini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vikiwa vimejazwa unga laini uliochanganywa na mafuta kama sadaka ya nafaka;

NUM 7:80 Removed trailing space in v~: sinia moja la dhahabu lenye uzito wa shekeli kumi, likiwa limejazwa uvumba;

NUM 7:81 Removed trailing space in v~: fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja na mwana-kondoo dume mmoja wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa;

NUM 7:82 Removed trailing space in v~: mbuzi dume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi;

NUM 7:83 Removed trailing space in v~: maksai wawili, kondoo dume watano, mbuzi dume watano na wana-kondoo dume watano wa mwaka mmoja, ili vitolewe dhabihu kama sadaka ya amani. Hii ndiyo ilikuwa sadaka ya Ahira mwana wa Enani.

NUM 7:84 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo zilikuwa sadaka za viongozi wa Israeli madhabahu yalipowekwa wakfu, wakati yalitiwa mafuta: sahani kumi na mbili za fedha, bakuli kumi na mbili za fedha za kunyunyizia, na masinia kumi na mawili ya dhahabu.

NUM 7:85 Removed trailing space in v~: Kila sahani ya fedha ilikuwa na uzito wa shekeli 130, na kila bakuli la fedha la kunyunyizia lilikuwa na uzito wa shekeli sabini. Masinia yote kumi na mawili yalikuwa na uzito wa shekeli 2,400\f + \fr 7:85 \ft Shekeli 2,400 za fedha ni sawa na kilo 28.\f*kulingana na shekeli ya mahali patakatifu.

NUM 7:86 Removed trailing space in v~: Sahani kumi na mbili za dhahabu zilizojazwa uvumba zilikuwa na uzito wa shekeli kumi kila moja, kulingana na shekeli ya mahali patakatifu. Kwa jumla, sahani za dhahabu zilikuwa na uzito wa shekeli 120.\f + \fr 7:86 \ft Shekeli 120 za dhahabu ni sawa na kilo 1.4.\f*

NUM 7:87 Removed trailing space in v~: Jumla ya wanyama waliotolewa kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa walikuwa fahali kumi na wawili wachanga, kondoo dume kumi na wawili na wana-kondoo dume kumi na wawili wa mwaka mmoja, pamoja na sadaka zao za nafaka. Mbuzi waume kumi na wawili walitolewa kwa ajili ya sadaka za dhambi.

NUM 7:88 Removed trailing space in v~: Jumla ya wanyama kwa ajili ya dhabihu ya sadaka ya amani walikuwa maksai ishirini na wanne, kondoo dume sitini, mbuzi dume wa mwaka mmoja sitini na wana-kondoo dume wa mwaka mmoja sitini. Hizi ndizo zilikuwa sadaka zilizoletwa kwa ajili ya kuwekwa wakfu kwa madhabahu baada ya kutiwa mafuta.

NUM 7:89 Removed trailing space in v~: Mose alipoingia kwenye Hema la Kukutania kuzungumza na \nd Bwana\nd*, alisikia sauti ikisema naye kutoka kati ya wale makerubi wawili waliokuwa juu ya kile kiti cha rehema, juu ya Sanduku la Ushuhuda. Mose akazungumza naye.

NUM 8:0 Extra space after chapter number

NUM 8:0 Removed trailing space in c: 8

NUM 8:0 Removed trailing space in s1: Kuwekwa Kwa Taa

NUM 8:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 8:2 Removed trailing space in v~: “Sema na Aroni umwambie, ‘Wakati utakapoziweka zile taa saba, zinatakiwa kuangaza eneo lililo mbele ya kinara cha taa.’ ”

NUM 8:3 Removed trailing space in v~: Aroni akafanya hivyo; akaziweka zile taa ili zielekee mbele kwenye kinara cha taa, kama vile \nd Bwana\nd* alivyomwamuru Mose.

NUM 8:4 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo kinara cha taa kilivyotengenezwa: Kilitengenezwa kwa dhahabu iliyofuliwa, kuanzia kwenye kitako chake hadi kwenye maua yake. Kinara cha taa kilitengenezwa sawasawa kabisa na kielelezo ambacho \nd Bwana\nd* alikuwa amemwonyesha Mose.

NUM 8:4 Removed trailing space in s1: Kutengwa Kwa Walawi Kwa Ajili Ya \nd Bwana\nd*

NUM 8:5 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose:

NUM 8:6 Removed trailing space in v~: “Watwae Walawi kutoka miongoni mwa Waisraeli wengine na uwatakase kwa kawaida ya ibada.

NUM 8:7 Removed trailing space in v~: Ili kuwatakasa fanya hivi: Nyunyizia maji ya utakaso juu yao; kisha uwaambie wanyoe nywele kwenye mwili mzima, wafue nguo zao na hivyo wajitakase wenyewe.

NUM 8:8 Removed trailing space in v~: Waambie wamchukue fahali mchanga pamoja na sadaka yake ya nafaka ya unga laini uliochanganywa na mafuta; kisha utamchukua fahali mchanga wa pili kwa ajili ya sadaka ya dhambi.

NUM 8:9 Removed trailing space in v~: Walete Walawi mbele ya Hema la Kukutania na ukusanye jumuiya yote ya Waisraeli.

NUM 8:10 Removed trailing space in v~: Utawaleta Walawi mbele za \nd Bwana\nd*, na Waisraeli wataweka mikono yao juu ya Walawi.

NUM 8:11 Removed trailing space in v~: Aroni atawaweka Walawi mbele za \nd Bwana\nd* kama sadaka ya kuinua kutoka kwa Waisraeli, ili kwamba wawe tayari kuifanya kazi ya \nd Bwana\nd*.

NUM 8:12 Removed trailing space in v~: “Baada ya Walawi kuweka mikono yao juu ya vichwa vya hao mafahali wawili, tumia mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi kwa \nd Bwana\nd*, na mwingine kuwa sadaka ya kuteketezwa, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya Walawi.

NUM 8:13 Removed trailing space in v~: Waambie hao Walawi wasimame mbele ya Aroni na wanawe, kisha wawatoe kama sadaka ya kuinuliwa kwa \nd Bwana\nd*.

NUM 8:14 Removed trailing space in v~: Kwa njia hii utakuwa umewatenga Walawi kutoka kwa Waisraeli wengine, nao Walawi watakuwa wangu.

NUM 8:15 Removed trailing space in v~: “Utakapokuwa umekwisha kuwatakasa Walawi na kuwatoa kama sadaka ya kuinuliwa, watakuja kufanya kazi yao katika Hema la Kukutania.

NUM 8:16 Removed trailing space in v~: Wao ndio Waisraeli ambao watatolewa kabisa kwangu. Nimewatwaa kama mali yangu mwenyewe badala ya mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza wa kiume kutoka kwa kila mwanamke wa Kiisraeli.

NUM 8:17 Removed trailing space in v~: Kila mzaliwa wa kwanza wa kiume katika Israeli, awe wa mwanadamu au mnyama, ni wangu. Wakati nilipowaua wazaliwa wote wa kwanza huko Misri, niliwatenga kwa ajili yangu mwenyewe.

NUM 8:18 Removed trailing space in v~: Nami nimewatwaa Walawi badala ya wazaliwa wote wa kwanza wa kiume katika Israeli.

NUM 8:19 Removed trailing space in v~: Kati ya Waisraeli wote, nimempa Aroni na wanawe Walawi kama zawadi ili wafanye kazi katika Hema la Kukutania kwa niaba ya Waisraeli, na kufanya upatanisho kwa ajili yao ili pasiwepo na pigo lolote litakalowapata Waisraeli wakati watakapokaribia mahali patakatifu.”

NUM 8:20 Removed trailing space in v~: Mose, Aroni na jumuiya yote ya Waisraeli wakawafanyia Walawi kama \nd Bwana\nd* alivyomwamuru Mose.

NUM 8:21 Removed trailing space in v~: Walawi wakajitakasa wenyewe na wakafua nguo zao. Kisha Aroni akawasogeza mbele za \nd Bwana\nd* kuwa sadaka ya kuinuliwa, na kufanya upatanisho kwa ajili yao ili kuwatakasa.

NUM 8:22 Removed trailing space in v~: Baada ya hayo, Walawi walikuja kufanya kazi yao katika Hema la Kukutania chini ya usimamizi wa Aroni na wanawe. Waliwafanyia Walawi kama vile \nd Bwana\nd* alivyomwamuru Mose.

NUM 8:23 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 8:24 Removed trailing space in v~: “Hili linawahusu Walawi: Wanaume wenye umri wa miaka ishirini na mitano au zaidi watakuja kushiriki katika kazi kwenye Hema la Kukutania,

NUM 8:25 Removed trailing space in v~: lakini watakapofika umri wa miaka hamsini, ni lazima waache kazi zao za kawaida wala wasiendelee.

NUM 8:26 Removed trailing space in v~: Wanaweza kuwasaidia ndugu zao kufanya wajibu wao katika Hema la Kukutania, lakini wao wenyewe kamwe hawatafanya hiyo kazi. Basi, hivi ndivyo utakavyogawa wajibu kwa Walawi.”

NUM 9:0 Extra space after chapter number

NUM 9:0 Removed trailing space in c: 9

NUM 9:0 Removed trailing space in s1: Pasaka Huko Sinai

NUM 9:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasema na Mose katika Jangwa la Sinai katika mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili baada ya Waisraeli kutoka Misri. Akasema,

NUM 9:2 Removed trailing space in v~: “Waamuru Waisraeli waadhimishe Pasaka katika wakati ulioamriwa.

NUM 9:3 Removed trailing space in v~: Adhimisheni wakati ulioamriwa, yaani wakati wa kuzama jua siku ya kumi na nne ya mwezi huu, kufuatana na desturi zake zote na masharti yake.”

NUM 9:4 Removed trailing space in v~: Hivyo Mose akawaambia Waisraeli waiadhimishe Pasaka,

NUM 9:5 Removed trailing space in v~: nao wakafanya hivyo kwenye Jangwa la Sinai wakati wa kuzama jua siku ya kumi na nne ya mwezi wa kwanza. Waisraeli wakafanya kila kitu kama vile \nd Bwana\nd* alivyomwamuru Mose.

NUM 9:6 Removed trailing space in v~: Lakini baadhi yao hawakuweza kuadhimisha Pasaka siku ile kwa sababu walikuwa najisi kwa taratibu za kiibada kwa ajili ya kugusa maiti. Kwa hiyo wakamwendea Mose na Aroni siku ile ile,

NUM 9:7 Removed trailing space in v~: wakamwambia Mose, “Tumekuwa najisi kwa sababu tumegusa maiti, lakini kwa nini tuzuiliwe kumtolea \nd Bwana\nd* sadaka yake pamoja na Waisraeli wengine katika wakati ulioamriwa?”

NUM 9:8 Removed trailing space in v~: Mose akawajibu, “Ngojeni mpaka nitafute kile \nd Bwana\nd* anachoagiza kuwahusu ninyi.”

NUM 9:9 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 9:10 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli: ‘Wakati mmoja wenu au wazao wenu wanapokuwa najisi kwa sababu ya maiti au wakiwa safarini, hata hivyo wanaweza kuadhimisha Pasaka ya \nd Bwana\nd*.

NUM 9:11 Removed trailing space in v~: Wataiadhimisha wakati wa kuzama jua siku ya kumi na nne ya mwezi wa pili. Watamla mwana-kondoo, pamoja na mkate usiotiwa chachu, na mboga chungu.

NUM 9:12 Removed trailing space in v~: Wasibakize chochote hadi asubuhi wala wasivunje mifupa ya mwana-kondoo. Wakati wanapoadhimisha Pasaka, hawana budi kufuata masharti yote.

NUM 9:13 Removed trailing space in v~: Lakini kama mtu ni safi kwa taratibu za kiibada naye hayuko safarini, asipoadhimisha Pasaka, mtu huyo hana budi kukatiliwa mbali na watu wake kwa sababu hakutoa sadaka ya \nd Bwana\nd* kwa wakati ulioamriwa. Mtu huyo atawajibika kubeba matokeo ya dhambi yake.

NUM 9:14 Removed trailing space in v~: “ ‘Mgeni anayeishi miongoni mwenu ambaye anataka kuadhimisha Pasaka ya \nd Bwana\nd*, lazima afanye hivyo kwa kufuata desturi na masharti. Lazima masharti yawe sawasawa kwa mgeni na mzawa.’ ”

NUM 9:14 Removed trailing space in s1: Wingu La Moto Juu Ya Maskani

NUM 9:14 Removed trailing space in r: (Kutoka 40:34-38)

NUM 9:15 Removed trailing space in v~: Katika siku hiyo ambayo Maskani, Hema la Ushuhuda, iliposimamishwa, wingu liliifunika. Kuanzia jioni mpaka asubuhi wingu lililokuwa juu ya Maskani lilionekana kama moto.

NUM 9:16 Removed trailing space in v~: Hivyo ndivyo lilivyoendelea kuwa; wingu liliifunika wakati wa mchana, na usiku lilionekana kama moto.

NUM 9:17 Removed trailing space in v~: Wakati wowote wingu lilipoinuka kutoka juu ya Hema, nao Waisraeli waliondoka; mahali popote wingu liliposimama, Waisraeli walipiga kambi.

NUM 9:18 Removed trailing space in v~: Kwa amri ya \nd Bwana\nd* Waisraeli waliondoka, na kwa amri yake walipiga kambi. Kwa muda wote wingu liliposimama juu ya Maskani, Waisraeli walibaki wamepiga kambi.

NUM 9:19 Removed trailing space in v~: Wakati wingu lilipobaki juu ya Maskani kwa muda mrefu, Waisraeli walitii amri ya \nd Bwana\nd* nao hawakuondoka.

NUM 9:20 Removed trailing space in v~: Wakati mwingine wingu lilikuwa juu ya Maskani kwa siku chache tu; kwa amri ya \nd Bwana\nd* wangelipiga kambi na kisha kwa amri yake wangeliondoka.

NUM 9:21 Removed trailing space in v~: Wakati mwingine wingu lilikuwepo kuanzia jioni mpaka asubuhi tu, na lilipoinuka asubuhi, nao waliondoka. Ikiwa ni mchana au usiku, wakati wowote wingu lilipoinuka, waliondoka.

NUM 9:22 Removed trailing space in v~: Ikiwa wingu lilikaa juu ya Maskani kwa siku mbili au mwezi au mwaka, Waisraeli wangebaki wamepiga kambi na hawakuondoka; lakini lilipoinuka, wangeondoka.

NUM 9:23 Removed trailing space in v~: Kwa amri ya \nd Bwana\nd* walipiga kambi, na kwa amri ya \nd Bwana\nd* waliondoka. Walitii amri ya \nd Bwana\nd*, kufuatana na agizo lake kupitia Mose.

NUM 10:0 Extra space after chapter number

NUM 10:0 Removed trailing space in c: 10

NUM 10:0 Removed trailing space in s1: Tarumbeta Za Fedha

NUM 10:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose:

NUM 10:2 Removed trailing space in v~: “Tengeneza tarumbeta mbili za fedha ya kufua, uzitumie kwa kuita jumuiya pamoja na wakati wa kuvunja makambi ili kuondoka.

NUM 10:3 Removed trailing space in v~: Tarumbeta zote mbili zikipigwa, jumuiya yote itakusanyika mbele yako katika ingilio la Hema la Kukutania.

NUM 10:4 Removed trailing space in v~: Kama tarumbeta moja tu ikipigwa, viongozi, yaani wakuu wa koo za Israeli, ndio watakaokusanyika mbele yako.

NUM 10:5 Removed trailing space in v~: Wakati mlio wa kujulisha hatari ukipigwa, makabila yaliyo na makambi upande wa mashariki yataondoka.

NUM 10:6 Removed trailing space in v~: Ukisikika mlio wa pili wa jinsi hiyo, walioko kwenye makambi ya kusini wataondoka. Mlio huo wa kujulisha hatari utakuwa ishara ya kuondoka.

NUM 10:7 Removed trailing space in v~: Ili kukusanya kusanyiko, piga tarumbeta zote, lakini siyo kwa mlio wa kujulisha hatari.

NUM 10:8 Removed trailing space in v~: “Wana wa Aroni, makuhani, ndio watakaopiga hizo tarumbeta. Hili litakuwa agizo la kudumu kwa ajili yenu na kwa vizazi vijavyo.

NUM 10:9 Removed trailing space in v~: Wakati mtakapopigana vita katika nchi yenu wenyewe dhidi ya adui anayewaonea, piga tarumbeta kwa mlio wa kujulisha hatari. Ndipo utakumbukwa na \nd Bwana\nd* Mungu wenu na kuokolewa kutoka kwa adui zenu.

NUM 10:10 Removed trailing space in v~: Pia nyakati za furaha yenu, yaani sikukuu zenu zilizoamriwa na sikukuu za Mwezi Mwandamo, mtapiga tarumbeta juu ya sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za amani, nazo zitakuwa ukumbusho kwa ajili yenu mbele za Mungu wenu. Mimi ndimi \nd Bwana\nd*, Mungu wenu.”

NUM 10:10 Removed trailing space in s1: Waisraeli Waondoka Sinai

NUM 10:11 Removed trailing space in v~: Katika siku ya ishirini ya mwezi wa pili wa mwaka wa pili, wingu liliinuka kutoka juu ya maskani ya Ushuhuda.

NUM 10:12 Removed trailing space in v~: Ndipo Waisraeli wakaondoka kutoka Jangwa la Sinai wakasafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine mpaka wingu lilipotua katika Jangwa la Parani.

NUM 10:13 Removed trailing space in v~: Waliondoka kwa mara ya kwanza kwa agizo la \nd Bwana\nd* kupitia kwa Mose.

NUM 10:14 Removed trailing space in v~: Vikosi vya kambi ya Yuda vilitangulia kwanza chini ya alama yao. Nashoni mwana wa Aminadabu alikuwa kiongozi wao.

NUM 10:15 Removed trailing space in v~: Nethaneli mwana wa Suari alikuwa kiongozi wa kabila la Isakari,

NUM 10:16 Removed trailing space in v~: naye Eliabu mwana wa Heloni alikuwa kiongozi wa kabila la Zabuloni.

NUM 10:17 Removed trailing space in v~: Ndipo Maskani iliposhushwa, nao wana wa Gershoni na wana wa Merari ambao waliibeba wakaondoka.

NUM 10:18 Removed trailing space in v~: Vikosi vya kambi ya Reubeni vilifuata, chini ya alama yao. Elisuri mwana wa Shedeuri alikuwa kiongozi wao.

NUM 10:19 Removed trailing space in v~: Shelumieli mwana wa Surishadai aliongoza kikosi cha kabila la Simeoni,

NUM 10:20 Removed trailing space in v~: naye Eliasafu mwana wa Deueli aliongoza kikosi cha kabila la Gadi.

NUM 10:21 Removed trailing space in v~: Kisha Wakohathi wakaondoka, wakichukua vitu vitakatifu. Maskani ilikuwa isimamishwe kabla wao hawajafika.

NUM 10:22 Removed trailing space in v~: Vikosi vya kambi ya Efraimu vilifuata, chini ya alama yao. Elishama mwana wa Amihudi alikuwa kiongozi wao.

NUM 10:23 Removed trailing space in v~: Gamalieli mwana wa Pedasuri aliongoza kikosi cha kabila la Manase,

NUM 10:24 Removed trailing space in v~: naye Abidani mwana wa Gideoni alikuwa kiongozi wa kikosi cha kabila la Benyamini.

NUM 10:25 Removed trailing space in v~: Mwishowe, kama kikosi cha nyuma cha ulinzi wa vikosi vyote, vikosi vya kambi ya Dani viliondoka chini ya alama yao. Ahiezeri mwana wa Amishadai alikuwa kiongozi wao.

NUM 10:26 Removed trailing space in v~: Pagieli mwana wa Okrani aliongoza kikosi cha kabila la Asheri,

NUM 10:27 Removed trailing space in v~: naye Ahira mwana wa Enani aliongoza kikosi cha kabila la Naftali.

NUM 10:28 Removed trailing space in v~: Huu ndio ulikuwa utaratibu wa kuondoka wa vikosi vya Waisraeli walipokuwa wanaondoka.

NUM 10:29 Removed trailing space in v~: Basi Mose akamwambia Hobabu mwana wa Reueli, Mmidiani, mkwewe Mose, “Tunaondoka kwenda mahali ambapo \nd Bwana\nd* amesema ‘Nitawapa ninyi mahali hapo.’ Twende pamoja nasi tutakutendea mema, kwa maana \nd Bwana\nd* ameahidi mambo mema kwa Israeli.”

NUM 10:30 Removed trailing space in v~: Akajibu, “Hapana, sitakwenda; nitarudi kwenye nchi yangu mwenyewe na watu wangu mwenyewe.”

NUM 10:31 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akasema, “Tafadhali usituache. Wewe unajua mahali ambapo yatupasa kupiga kambi jangwani, nawe unaweza kuwa macho yetu.

NUM 10:32 Removed trailing space in v~: Ikiwa utafuatana nasi, tutashirikiana nawe mema yoyote tutakayopewa na \nd Bwana\nd*.”

NUM 10:33 Removed trailing space in v~: Hivyo waliondoka kutoka mlima wa \nd Bwana\nd*, nao wakasafiri kwa siku tatu. Sanduku la Agano la \nd Bwana\nd* liliwatangulia kwa zile siku tatu ili kuwatafutia mahali pa kupumzika.

NUM 10:34 Removed trailing space in v~: Wingu la \nd Bwana\nd* lilikuwa juu yao wakati wa mchana walipoondoka kambini.

NUM 10:35 Removed trailing space in v~: Wakati wowote Sanduku lilipoondoka, Mose alisema,

NUM 10:35 Removed trailing space in p~: “Ee \nd Bwana\nd*, inuka!

NUM 10:35 Removed trailing space in p~: Watesi wako na watawanyike;

NUM 10:35 Removed trailing space in p~: adui zako na wakimbie mbele zako.”

NUM 10:36 Removed trailing space in v~: Wakati wowote Sanduku liliposimama, alisema,

NUM 10:36 Removed trailing space in p~: “Ee \nd Bwana\nd*, rudi,

NUM 10:36 Removed trailing space in p~: kwa maelfu ya Waisraeli wasiohesabika.”

NUM 11:0 Extra space after chapter number

NUM 11:0 Removed trailing space in c: 11

NUM 11:0 Removed trailing space in s1: Moto Kutoka Kwa \nd Bwana\nd*

NUM 11:1 Removed trailing space in v~: Basi watu wakalalamika kwa habari ya taabu zao masikioni mwa \nd Bwana\nd*, naye alipowasikia, hasira yake ikawaka. Ndipo moto kutoka kwa \nd Bwana\nd* ukawaka miongoni mwao na kuteketeza baadhi ya viunga vya kambi.

NUM 11:2 Removed trailing space in v~: Watu walipomlilia Mose, akamwomba \nd Bwana\nd*, nao moto ukazimika.

NUM 11:3 Removed trailing space in v~: Hivyo mahali pale pakaitwa Tabera,\f + \fr 11:3 \ft Tabera maana yake Kunaungua.\f* kwa sababu moto kutoka kwa \nd Bwana\nd* uliwaka miongoni mwao.

NUM 11:3 Removed trailing space in s1: Kware Kutoka Kwa \nd Bwana\nd*

NUM 11:4 Removed trailing space in v~: Umati wa watu wenye zogo waliokuwa miongoni mwao walitamani sana chakula kingine, Waisraeli wakaanza kulia tena na kusema, “Laiti tungekuwa na nyama tule!

NUM 11:5 Removed trailing space in v~: Tunakumbuka wale samaki tuliokula huko Misri bila gharama, pia yale matango, matikitimaji, mboga, vitunguu, na vitunguu saumu.

NUM 11:6 Removed trailing space in v~: Lakini sasa tumepoteza hamu ya chakula; hatuoni kitu kingine chochote isipokuwa hii mana!”

NUM 11:7 Removed trailing space in v~: Mana ilifanana kama mbegu za giligilani, nayo ilikuwa na rangi ya manjano iliyopauka.

NUM 11:8 Removed trailing space in v~: Hao watu walikwenda kukusanya, kisha waliisaga kwa mawe ya kusagia ya mkono au kuitwanga kwenye vinu. Waliipika vyunguni au kutengeneza maandazi. Ladha yake ilikuwa kama kitu kilichotengenezwa kwa mafuta ya zeituni.

NUM 11:9 Removed trailing space in v~: Umande ulipoanguka kambini wakati wa usiku, pia mana ilianguka pamoja nao.

NUM 11:10 Removed trailing space in v~: Mose akasikia watu wa kila jamaa wakilia, kila mmoja kwenye mlango wa hema lake. \nd Bwana\nd* akakasirika mno, naye Mose akafadhaika.

NUM 11:11 Removed trailing space in v~: Akamuuliza \nd Bwana\nd*, “Kwa nini umeleta taabu hii juu ya mtumishi wako? Nimekufanyia nini cha kukuchukiza hata ukaweka mzigo huu wa watu hawa wote juu yangu?

NUM 11:12 Removed trailing space in v~: Je, watu hawa wote mimi ndiye niliyewatungisha mimba? Je, ni mimi niliyewazaa? Kwa nini unaniambia niwachukue mikononi mwangu, kama vile mlezi abebavyo mtoto mchanga, hadi kwenye nchi uliyowaahidi baba zao?

NUM 11:13 Removed trailing space in v~: Nitapata wapi nyama kwa ajili ya watu wote hawa? Wanaendelea kunililia wakisema, ‘Tupe nyama tule!’

NUM 11:14 Removed trailing space in v~: Mimi siwezi kuwabeba watu hawa wote peke yangu, mzigo ni mzito sana kwangu.

NUM 11:15 Removed trailing space in v~: Kama hivi ndivyo unavyonitendea, uniue sasa hivi, yaani kama nimepata kibali machoni pako, wala usiniache nione maangamizi yangu mwenyewe.”

NUM 11:16 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose: “Niletee wazee sabini wa Israeli, unaowafahamu kama viongozi na maafisa miongoni mwa watu. Walete katika Hema la Kukutania, ili waweze kusimama huko pamoja nawe.

NUM 11:17 Removed trailing space in v~: Nami nitashuka na kusema nawe huko. Nami nitachukua sehemu ya Roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao. Watakusaidia kubeba mzigo wa watu hao ili usije ukaubeba peke yako.

NUM 11:18 Removed trailing space in v~: “Waambie hao watu: ‘Jiwekeni wakfu wenyewe kwa ajili ya kesho, wakati mtakapokula nyama. \nd Bwana\nd* aliwasikia mlipolia, mkisema, “Laiti tungekuwa na nyama tule! Tulikuwa na hali nzuri zaidi katika nchi ya Misri!” Sasa \nd Bwana\nd* atawapa nyama, nanyi mtaila.

NUM 11:19 Removed trailing space in v~: Hamtaila kwa siku moja tu, au siku mbili, au tano, kumi au siku ishirini,

NUM 11:20 Removed trailing space in v~: bali kwa mwezi mzima mpaka iwatokee puani, nanyi mtaichukia kabisa, kwa kuwa mmemkataa \nd Bwana\nd*, ambaye yupo miongoni mwenu, nanyi mmelia mbele zake, mkisema, “Hivi kwa nini tulitoka Misri?” ’ ”

NUM 11:21 Removed trailing space in v~: Lakini Mose alisema, “Mimi niko hapa miongoni mwa watu 600,000 wanaotembea kwa miguu, nawe umesema, ‘Nitawapa nyama ya kula kwa mwezi mzima!’

NUM 11:22 Removed trailing space in v~: Je, wangeweza kupata nyama ya kuwatosha hata kama makundi ya kondoo na ya ngʼombe yangechinjwa kwa ajili yao? Je, wangetosheka hata kama samaki wote wa baharini wangevuliwa kwa ajili yao?”

NUM 11:23 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamjibu Mose, “Je, mkono wa \nd Bwana\nd* ni mfupi sana? Sasa utaona kama jambo nililolisema litatimizwa kwa ajili yako au la.”

NUM 11:24 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akatoka na kuwaambia watu lile ambalo \nd Bwana\nd* alikuwa amesema. Akawakusanya wazee wao sabini, akawasimamisha kuzunguka Hema.

NUM 11:25 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akashuka katika wingu na kunena na Mose, naye akachukua sehemu ya Roho iliyokuwa juu ya Mose na kuiweka juu ya wale wazee sabini. Roho aliposhuka juu yao, wakatoa unabii, lakini hawakufanya hivyo tena.

NUM 11:26 Removed trailing space in v~: Lakini, watu wawili, ambao majina yao ni Eldadi na Medadi, walibaki kambini. Walikuwa wameorodheshwa miongoni mwa wale wazee sabini, lakini hawakutoka kwenda kwenye Hema. Lakini Roho pia alishuka juu yao, nao wakatabiri huko kambini.

NUM 11:27 Removed trailing space in v~: Mwanaume mmoja kijana alikimbia na kumwambia Mose, “Eldadi na Medadi wanatoa unabii kambini.”

NUM 11:28 Removed trailing space in v~: Yoshua mwana wa Nuni, ambaye alikuwa msaidizi wa Mose tangu ujana wake, akajibu akasema, “Mose bwana wangu, wanyamazishe!”

NUM 11:29 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akajibu, “Je, unaona wivu kwa ajili yangu? Ningetamani watu wote wa \nd Bwana\nd* wangekuwa manabii na kwamba \nd Bwana\nd* angeweka Roho yake juu yao!”

NUM 11:30 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose na wale wazee wa Israeli wakarudi kambini.

NUM 11:31 Removed trailing space in v~: Kisha ukatokea upepo kutoka kwa \nd Bwana\nd*, nao ukawaletea kware kutoka baharini. Ukawaangusha kwenye eneo lote linalozunguka kambi na kujaa ardhini kimo cha mita moja hivi kutoka ardhini kwenye eneo la umbali wa mwendo wa siku moja kila upande.

NUM 11:32 Removed trailing space in v~: Mchana kutwa na usiku kucha pamoja na siku nzima iliyofuata watu walitoka kwenda kuokota kware. Hakuna mtu yeyote aliyekusanya chini ya homeri kumi.\f + \fr 11:32 \ft Homeri 10 ni sawa na kilo 1,000.\f* Kisha wakazianika kuzunguka kambi yote.

NUM 11:33 Removed trailing space in v~: Lakini walipokuwa wakila nyama, ilipokuwa ingali kati ya meno yao na kabla hawajamaliza kula, hasira ya \nd Bwana\nd* ikawaka dhidi ya watu, naye akawapiga kwa tauni.

NUM 11:34 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo mahali hapo pakaitwa Kibroth-Hataava,\f + \fr 11:34 \ft Kibroth-Hataava maana yake Makaburi ya wenye tamaa nyingi.\f* kwa sababu huko ndiko walipowazika watu ambao walitamani sana chakula kingine.

NUM 11:35 Removed trailing space in v~: Kutoka Kibroth-Hataava watu wakasafiri mpaka Haserothi na kukaa huko.

NUM 12:0 Extra space after chapter number

NUM 12:0 Removed trailing space in c: 12

NUM 12:0 Removed trailing space in s1: Miriamu Na Aroni Wampinga Mose

NUM 12:1 Removed trailing space in v~: Miriamu na Aroni walianza kuzungumza dhidi ya Mose kwa sababu ya mke wake Mkushi, kwa kuwa alikuwa ameoa Mkushi.

NUM 12:2 Removed trailing space in v~: Waliuliza, “Je, \nd Bwana\nd* amesema kupitia Mose peke yake? Je, hajasema kutupitia sisi pia?” Naye \nd Bwana\nd* akasikia hili.

NUM 12:3 Removed trailing space in v~: (Basi Mose alikuwa mtu mnyenyekevu sana, mnyenyekevu kuliko mtu mwingine yeyote katika uso wa dunia.)

NUM 12:4 Removed trailing space in v~: Ghafula \nd Bwana\nd* akawaambia Mose, Aroni na Miriamu, “Njooni katika Hema la Kukutania, ninyi nyote watatu.” Kwa hiyo wote watatu wakaenda.

NUM 12:5 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama kwenye ingilio la Hema, akawaita Aroni na Miriamu. Wakati wote wawili waliposogea mbele,

NUM 12:6 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasema, “Sikilizeni maneno yangu:

NUM 12:6 Removed trailing space in p~: “Akiwapo nabii wa \nd Bwana\nd* miongoni mwenu,

NUM 12:6 Removed trailing space in p~: nitajifunua kwake kwa maono,

NUM 12:6 Removed trailing space in p~: nitanena naye katika ndoto.

NUM 12:7 Removed trailing space in v~: Lakini sivyo kwa mtumishi wangu Mose;

NUM 12:7 Removed trailing space in p~: yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote.

NUM 12:8 Removed trailing space in v~: Kwake nitanena naye uso kwa uso,

NUM 12:8 Removed trailing space in p~: waziwazi wala si kwa mafumbo;

NUM 12:8 Removed trailing space in p~: yeye ataona umbo la \nd Bwana\nd*.

NUM 12:8 Removed trailing space in p~: Kwa nini basi ninyi hamkuogopa

NUM 12:8 Removed trailing space in p~: kuzungumza kinyume cha mtumishi wangu Mose?”

NUM 12:9 Removed trailing space in v~: Hasira ya \nd Bwana\nd* ikawaka dhidi yao, akawaacha.

NUM 12:10 Removed trailing space in v~: Wakati hilo wingu liliinuka kutoka juu ya Hema, Miriamu akawa tayari ana ukoma, mweupe kama theluji. Aroni akamgeukia, akaona ana ukoma.

NUM 12:11 Removed trailing space in v~: Kisha Aroni akamwambia Mose, “Tafadhali, bwana wangu, usituhesabie dhambi hii ambayo tumeifanya kwa upumbavu.

NUM 12:12 Removed trailing space in v~: Usimwache awe kama mtoto mchanga aliyezaliwa akiwa mfu, ambaye nusu ya mwili wake imeharibika hapo atokapo katika tumbo la mama yake.”

NUM 12:13 Removed trailing space in v~: Hivyo Mose akamlilia \nd Bwana\nd* akisema, “Ee Mungu, nakuomba umponye!”

NUM 12:14 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamjibu Mose, “Je, kama baba yake angemtemea usoni, asingeona aibu kwa siku saba? Mfungie nje ya kambi kwa siku saba; baada ya hapo anaweza kurudishwa kambini.”

NUM 12:15 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Miriamu akafungiwa nje ya kambi kwa siku saba, nao watu hawakuendelea na safari mpaka aliporudishwa kambini.

NUM 12:16 Removed trailing space in v~: Baada ya hayo, watu waliondoka Haserothi, wakapiga kambi katika Jangwa la Parani.

NUM 13:0 Extra space after chapter number

NUM 13:0 Removed trailing space in c: 13

NUM 13:0 Removed trailing space in s1: Kupeleleza Kanaani

NUM 13:0 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 1:19-33)

NUM 13:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 13:2 Removed trailing space in v~: “Watume baadhi ya watu wakaipeleleze nchi ya Kanaani, ambayo ninawapa Waisraeli. Kutoka kwa kila kabila la baba zao, tuma mmoja wa viongozi wao.”

NUM 13:3 Removed trailing space in v~: Hivyo kwa agizo la \nd Bwana\nd* Mose akawatuma kutoka Jangwa la Parani. Wote walikuwa viongozi wa Waisraeli.

NUM 13:4 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo majina yao:

NUM 13:4 Removed trailing space in p~: kutoka kabila la Reubeni, Shamua mwana wa Zakuri;

NUM 13:5 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Simeoni, Shafati mwana wa Hori;

NUM 13:6 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Yuda, Kalebu mwana wa Yefune;

NUM 13:7 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Isakari, Igali mwana wa Yosefu;

NUM 13:8 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Efraimu, Hoshea mwana wa Nuni;

NUM 13:9 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Benyamini, Palti mwana wa Rafu;

NUM 13:10 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Zabuloni, Gadieli mwana wa Sodi,

NUM 13:11 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Manase (kabila la Yosefu), Gadi mwana wa Susi;

NUM 13:12 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Dani, Amieli mwana wa Gemali;

NUM 13:13 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Asheri, Sethuri mwana wa Mikaeli;

NUM 13:14 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Naftali, Nabi mwana wa Wofsi;

NUM 13:15 Removed trailing space in v~: kutoka kabila la Gadi, Geueli mwana wa Maki.

NUM 13:16 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo majina ya watu ambao Mose aliwatuma kuipeleleza nchi. (Mose akampa Hoshea mwana wa Nuni jina Yoshua.)

NUM 13:17 Removed trailing space in v~: Mose alipowatuma wakaipeleleze Kanaani, alisema, “Pandeni kupitia Negebu, mwende mpaka nchi ya vilima.

NUM 13:18 Removed trailing space in v~: Mwone nchi ni ya namna gani, na kama watu waishio humo wana nguvu au ni wadhaifu, iwapo ni wachache au wengi.

NUM 13:19 Removed trailing space in v~: Wanaishi katika nchi ya namna gani? Je, ni nzuri au mbaya? Wanaishi katika miji ya namna gani? Je, haina kuta au ngome?

NUM 13:20 Removed trailing space in v~: Ardhi iko aje? Ina rutuba au la? Je, kuna miti ndani yake au la? Jitahidini kadiri mwezavyo kuleta baadhi ya matunda ya nchi.” (Ulikuwa msimu wa kuiva zabibu za kwanza.)

NUM 13:21 Removed trailing space in v~: Hivyo wakapanda na kuipeleleza nchi kutoka Jangwa la Sini hadi Rehobu, kuelekea Lebo-Hamathi.

NUM 13:22 Removed trailing space in v~: Wakapanda kupitia Negebu hadi wakafika Hebroni, mahali ambapo Ahimani, Sheshai na Talmai, wazao wa Anaki, waliishi. (Hebroni ulikuwa umejengwa miaka saba kabla ya mji wa Soani ulioko Misri.)

NUM 13:23 Removed trailing space in v~: Walipofika katika Bonde la Eshkoli, walivunja tawi lililokuwa na kishada kimoja cha zabibu. Wawili wao wakalichukua lile tawi kwenye mti, pamoja na komamanga na tini.

NUM 13:24 Removed trailing space in v~: Eneo lile likaitwa Bonde la Eshkoli kwa sababu ya kile kishada cha zabibu ambacho Waisraeli walikikata huko.

NUM 13:25 Removed trailing space in v~: Mwishoni mwa siku arobaini wakarudi kutoka kuipeleleza nchi.

NUM 13:25 Removed trailing space in s1: Taarifa Juu Ya Upelelezi

NUM 13:26 Removed trailing space in v~: Wakarudi kwa Mose, Aroni na jumuiya yote ya Waisraeli huko Kadeshi kwenye Jangwa la Parani. Hapo ndipo walipotoa habari kwao na kwa kusanyiko lote na kuwaonyesha matunda ya hiyo nchi.

NUM 13:27 Removed trailing space in v~: Wakampa Mose taarifa hii: “Tuliingia katika nchi uliyotutuma, nayo inatiririka maziwa na asali! Hili hapa tunda lake.

NUM 13:28 Removed trailing space in v~: Lakini watu wanaoishi huko ni wenye nguvu, na miji yao ina ngome na ni mikubwa sana. Huko tuliona hata wazao wa Anaki.

NUM 13:29 Removed trailing space in v~: Waamaleki wanaishi Negebu; Wahiti, Wayebusi na Waamori wanaishi katika nchi ya vilima; nao Wakanaani wanaishi karibu na bahari na kando ya Yordani.”

NUM 13:30 Removed trailing space in v~: Kisha Kalebu akawanyamazisha watu mbele ya Mose na kusema, “Imetupasa kupanda na kuimiliki nchi, kwa maana hakika tunaweza kufanya hivyo.”

NUM 13:31 Removed trailing space in v~: Lakini watu waliokuwa wamepanda pamoja naye wakasema, “Hatuwezi kuwashambulia wale watu; wana nguvu kutuliko sisi.”

NUM 13:32 Removed trailing space in v~: Wakaeneza taarifa mbaya miongoni mwa Waisraeli kuhusu nchi waliyoipeleleza. Wakasema, “Nchi tuliyoipeleleza hula watu waishio ndani yake. Watu wote tuliowaona huko ni majitu.

NUM 13:33 Removed trailing space in v~: Tuliwaona Wanefili huko (wazao wa Anaki wanatokana na Wanefili.) Tulijiona kama panzi machoni petu wenyewe, nao ndivyo walivyotuona.”

NUM 14:0 Extra space after chapter number

NUM 14:0 Removed trailing space in c: 14

NUM 14:0 Removed trailing space in s1: Watu Wanaasi

NUM 14:1 Removed trailing space in v~: Usiku ule watu wote wa jumuiya walipaza sauti zao na kulia kwa sauti kuu.

NUM 14:2 Removed trailing space in v~: Waisraeli wote wakanungʼunika dhidi ya Mose na Aroni, nalo kusanyiko lote wakawaambia, “Laiti tungekuwa tumefia humo nchi ya Misri! Au humu kwenye hili jangwa!

NUM 14:3 Removed trailing space in v~: Kwa nini \nd Bwana\nd* anatuleta katika nchi hii ili tufe kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watachukuliwa kama nyara. Je, isingekuwa bora kwetu kurudi Misri?”

NUM 14:4 Removed trailing space in v~: Wakasemezana wao kwa wao, “Inatupasa kumchagua kiongozi na kurudi Misri.”

NUM 14:5 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose na Aroni wakaanguka kifudifudi mbele ya kusanyiko lote la Kiisraeli lililokusanyika hapo.

NUM 14:6 Removed trailing space in v~: Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune, waliokuwa miongoni mwa watu wale waliokwenda kuipeleleza nchi, wakararua nguo zao,

NUM 14:7 Removed trailing space in v~: wakasema na kusanyiko lote la Kiisraeli, wakawaambia, “Nchi tuliyopita katikati yake na kuipeleleza ni nzuri sana sana.

NUM 14:8 Removed trailing space in v~: Ikiwa \nd Bwana\nd* anapendezwa nasi, atatuongoza kuingia katika nchi ile, nchi itiririkayo maziwa na asali, naye atatupa nchi hiyo.

NUM 14:9 Removed trailing space in v~: Ila tu msimwasi \nd Bwana\nd*. Wala msiwaogope watu wa nchi hiyo, kwa sababu tutawameza. Ulinzi wao umeondoka, lakini \nd Bwana\nd* yupo pamoja nasi. Msiwaogope.”

NUM 14:10 Removed trailing space in v~: Lakini kusanyiko lote likazungumza juu ya kuwapiga kwa mawe. Ndipo utukufu wa \nd Bwana\nd* ukaonekana katika Hema la Kukutania kwa Waisraeli wote.

NUM 14:11 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Watu hawa watanidharau mpaka lini? Wataendelea kukataa kuniamini mimi mpaka lini, ingawa nimetenda ishara za miujiza miongoni mwao?

NUM 14:12 Removed trailing space in v~: Nitawapiga kwa tauni na kuwaangamiza, lakini nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa lenye nguvu kuliko wao.”

NUM 14:13 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia \nd Bwana\nd*, “Ndipo Wamisri watasikia juu ya jambo hili! Kwa uweza wako uliwapandisha watu hawa kutoka miongoni mwao.

NUM 14:14 Removed trailing space in v~: Nao watawaambia wenyeji wa nchi hii jambo hili. Wao tayari wameshasikia kwamba wewe, Ee \nd Bwana\nd*, upo pamoja na watu hawa, na kuwa wewe, Ee \nd Bwana\nd*, umeonekana uso kwa uso, nalo wingu lako hukaa juu yao. Tena wewe unawatangulia kwa nguzo ya wingu mchana na kwa nguzo ya moto usiku.

NUM 14:15 Removed trailing space in v~: Ikiwa utawaua watu hawa wote mara moja, mataifa ambayo yamesikia taarifa hii kukuhusu wewe watasema,

NUM 14:16 Removed trailing space in v~: ‘\nd Bwana\nd* alishindwa kuwaingiza watu hawa katika nchi aliyowaahidi kwa kiapo; hivyo akawaua jangwani.’

NUM 14:17 Removed trailing space in v~: “Basi sasa nguvu za Bwana na zionekane, sawasawa na vile ulivyosema:

NUM 14:18 Removed trailing space in v~: ‘\nd Bwana\nd* si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa upendo na mwenye kusamehe dhambi na uasi. Lakini haachi kumwadhibu mwenye hatia, huadhibu watoto kwa ajili ya dhambi ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne.’

NUM 14:19 Removed trailing space in v~: Kwa kadiri ya upendo wako mkuu, usamehe dhambi ya watu hawa, kama vile ulivyowasamehe tangu wakati walitoka Misri mpaka sasa.”

NUM 14:20 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akajibu, “Nimewasamehe kama ulivyoomba.

NUM 14:21 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, kwa hakika kama niishivyo, na kwa hakika kama utukufu wa \nd Bwana\nd* uijazavyo dunia yote,

NUM 14:22 Removed trailing space in v~: hakuna hata mmoja wa watu hawa ambao waliuona utukufu wangu na ishara za miujiza niliyotenda huko Misri na huko jangwani, lakini ambaye hakunitii na akanijaribu mara hizi kumi,

NUM 14:23 Removed trailing space in v~: hakuna hata mmoja wao atakayeona nchi niliyowaahidi baba zao kwa kiapo. Hakuna hata mmoja ambaye amenidharau atakayeiona.

NUM 14:24 Removed trailing space in v~: Lakini kwa sababu mtumishi wangu Kalebu ana roho ya tofauti na ananifuata kwa moyo wote, nitamwingiza katika nchi aliyoiendea, nao wazao wake watairithi.

NUM 14:25 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa Waamaleki na Wakanaani wanaishi katika mabonde, kesho geukeni mwelekee jangwani kwa kufuata njia iendayo Bahari ya Shamu.”\f + \fr 14:25 \ft Yaani Bahari Nyekundu au Bahari ya Mafunjo.\f*

NUM 14:26 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose na Aroni:

NUM 14:27 Removed trailing space in v~: “Jumuiya hii ovu itanungʼunika dhidi yangu hadi lini? Nimesikia malalamiko ya hawa Waisraeli wanaonungʼunika.

NUM 14:28 Removed trailing space in v~: Hivyo waambie, ‘Hakika kama niishivyo, asema \nd Bwana\nd*, nitawafanyia vitu vilevile nilivyosikia mkisema:

NUM 14:29 Removed trailing space in v~: Kila mmoja wenu mwenye umri wa miaka ishirini au zaidi ambaye alihesabiwa na amenungʼunika dhidi yangu, miili yenu itaanguka katika jangwa hili.

NUM 14:30 Removed trailing space in v~: Hakuna hata mmoja wenu atakayeingia katika nchi niliyoapa kwa mkono ulioinuliwa kuwa makao yenu, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune, na Yoshua mwana wa Nuni.

NUM 14:31 Removed trailing space in v~: Lakini watoto wenu ambao mlisema watachukuliwa kama mateka, nitawaingiza humo ili waifurahie nchi ambayo ninyi mmeikataa.

NUM 14:32 Removed trailing space in v~: Lakini ninyi, miili yenu itaanguka katika jangwa hili.

NUM 14:33 Removed trailing space in v~: Watoto wenu watakuwa wachungaji wa mifugo hapa kwa miaka arobaini, wakiteseka kwa ajili ya kukosa uaminifu kwenu, hadi mwili wa mtu wenu wa mwisho ulale katika jangwa hili.

NUM 14:34 Removed trailing space in v~: Kwa miaka arobaini, mwaka mmoja kwa kila siku katika zile siku arobaini mlizoipeleleza nchi, mtateseka kwa ajili ya dhambi zenu, na kujua jinsi ilivyo vibaya kunifanya mimi kuwa adui yenu.’

NUM 14:35 Removed trailing space in v~: Mimi \nd Bwana\nd* nimesema, na hakika nitafanya mambo haya kwa jumuiya hii yote ovu, ambayo imefungamana pamoja dhidi yangu. Watakutana na mwisho wao katika jangwa hili; hapa ndipo watafia.”

NUM 14:36 Removed trailing space in v~: Hivyo watu wale ambao Mose alikuwa amewatuma kuipeleleza nchi, waliorudi na kuifanya jumuiya nzima kunungʼunika dhidi ya Mose kwa kueneza taarifa mbaya kuhusu hiyo nchi:

NUM 14:37 Removed trailing space in v~: watu hawa waliohusika kueneza taarifa mbaya kuhusu hiyo nchi walipigwa na kuanguka kwa tauni mbele za \nd Bwana\nd*.

NUM 14:38 Removed trailing space in v~: Miongoni mwa watu waliokwenda kuipeleleza hiyo nchi, ni Yoshua mwana wa Nuni, na Kalebu mwana wa Yefune peke yao waliosalia.

NUM 14:39 Removed trailing space in v~: Mose alipotoa taarifa hii kwa Waisraeli wote, waliomboleza kwa uchungu.

NUM 14:40 Removed trailing space in v~: Mapema asubuhi siku iliyofuata walipanda juu kuelekea kwenye nchi ya vilima virefu, wakasema, “Tumetenda dhambi. Tutakwea mpaka mahali \nd Bwana\nd* alipotuahidi.”

NUM 14:41 Removed trailing space in v~: Lakini Mose akasema, “Kwa nini hamtii amri ya \nd Bwana\nd*? Jambo hili halitafanikiwa!

NUM 14:42 Removed trailing space in v~: Msipande juu, kwa kuwa \nd Bwana\nd* hayupo pamoja nanyi. Mtashindwa na adui zenu,

NUM 14:43 Removed trailing space in v~: kwa kuwa Waamaleki na Wakanaani watapambana nanyi huko. Kwa sababu mmemwacha \nd Bwana\nd*, hatakuwa pamoja nanyi, ninyi mtaanguka kwa upanga.”

NUM 14:44 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, kwa kiburi chao walipanda juu kuelekea nchi ya vilima virefu, ijapokuwa Mose hakutoka kambini wala Sanduku la Agano la \nd Bwana\nd*.

NUM 14:45 Removed trailing space in v~: Ndipo Waamaleki na Wakanaani walioishi katika hiyo nchi ya vilima wakateremka na kuwashambulia, wakawapiga njia yote hadi Horma.

NUM 15:0 Extra space after chapter number

NUM 15:0 Removed trailing space in c: 15

NUM 15:0 Removed trailing space in s1: Sadaka Za Nyongeza

NUM 15:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 15:2 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli uwaambie: ‘Baada ya ninyi kuingia katika nchi ninayowapa kama nyumbani,

NUM 15:3 Removed trailing space in v~: nanyi mkitoa sadaka za kuteketezwa kwa moto, kutoka makundi ya ngʼombe au kondoo, kama harufu nzuri inayompendeza \nd Bwana\nd*, ikiwa ni sadaka za kuteketezwa au dhabihu, kwa ajili ya nadhiri maalum ama sadaka ya hiari au sadaka ya sikukuu zenu,

NUM 15:4 Removed trailing space in v~: ndipo yeye aletaye sadaka yake ataiweka mbele za \nd Bwana\nd* sadaka ya nafaka, sehemu ya kumi ya efa\f + \fr 15:4 \ft Sehemu ya kumi ya efa ni sawa na kilo moja.\f* ya unga laini uliochanganywa na robo ya hini\f + \fr 15:4 \ft Robo ya hini ni sawa na lita moja.\f* ya mafuta.

NUM 15:5 Removed trailing space in v~: Pamoja na kila mwana-kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa au dhabihu, andaa robo ya hini ya divai kwa sadaka ya kinywaji.

NUM 15:6 Removed trailing space in v~: “ ‘Pamoja na kondoo dume andaa sadaka ya nafaka ya sehemu mbili za kumi za efa\f + \fr 15:6 \ft Sehemu mbili za kumi za efa ni sawa na kilo 2.\f* za unga laini uliochanganywa na theluthi moja\f + \fr 15:6 \ft Theluthi moja ya hini ni sawa na lita moja na nusu.\f* ya hini ya mafuta,

NUM 15:7 Removed trailing space in v~: na theluthi moja ya hini ya divai kama sadaka ya kinywaji. Vitoe kama harufu nzuri inayompendeza \nd Bwana\nd*.

NUM 15:8 Removed trailing space in v~: “ ‘Unapoandaa fahali mchanga kama sadaka ya kuteketezwa au dhabihu, kwa ajili ya nadhiri maalum au sadaka ya amani kwa \nd Bwana\nd*,

NUM 15:9 Removed trailing space in v~: leta pamoja na huyo fahali sadaka ya nafaka ya unga laini sehemu tatu za kumi za efa\f + \fr 15:9 \ft Sehemu tatu za kumi za efa ni sawa na kilo 3.\f* uliochanganywa na nusu ya hini\f + \fr 15:9 \ft Nusu ya hini ni sawa na lita 2.\f* ya mafuta.

NUM 15:10 Removed trailing space in v~: Pia utaleta nusu ya hini ya divai kama sadaka ya kinywaji. Itakuwa sadaka iliyoteketezwa kwa moto, harufu nzuri inayompendeza \nd Bwana\nd*.

NUM 15:11 Removed trailing space in v~: Kila fahali au kondoo dume, kila mwana-kondoo au mbuzi mchanga, atatayarishwa kwa njia hii.

NUM 15:12 Removed trailing space in v~: Fanyeni hivi kwa ajili ya kila mmoja, kwa kadiri ya wingi wa mtakavyoandaa.

NUM 15:13 Removed trailing space in v~: “ ‘Kila mmoja ambaye ni mzawa ni lazima afanye vitu hivi kwa njia hii hapo aletapo sadaka ya kuteketezwa kwa moto kama harufu nzuri inayompendeza \nd Bwana\nd*.

NUM 15:14 Removed trailing space in v~: Kwa vizazi vijavyo, wakati wowote mgeni au mtu mwingine yeyote anayeishi miongoni mwenu aletapo sadaka ya kuteketezwa kuwa harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*, ni lazima afanye sawasawa kabisa na jinsi mnavyofanya ninyi.

NUM 15:15 Removed trailing space in v~: Jumuiya itakuwa na sheria hizo hizo kwenu na kwa mgeni aishiye miongoni mwenu; hii ni amri ya kudumu kwa vizazi vijavyo. Ninyi na mgeni mtakuwa sawa mbele za \nd Bwana\nd*:

NUM 15:16 Removed trailing space in v~: Sheria hizo hizo na masharti hayo hayo hayo, yatawahusu ninyi na mgeni aishiye miongoni mwenu.’ ”

NUM 15:17 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 15:18 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli na uwaambie: ‘Mtakapoingia katika nchi ninayowapeleka

NUM 15:19 Removed trailing space in v~: nanyi mkala chakula cha nchi hiyo, toeni sehemu ya chakula hicho kama sadaka kwa \nd Bwana\nd*.

NUM 15:20 Removed trailing space in v~: Toeni andazi kutoka kwa malimbuko ya chakula chenu kitokacho katika ardhi, na mkitoe kama sadaka kutoka sakafu ya kupuria nafaka.

NUM 15:21 Removed trailing space in v~: Kwa vizazi vyote vijavyo hamna budi kutoa sadaka hii kwa \nd Bwana\nd* kutoka kwa malimbuko ya unga wenu.

NUM 15:21 Removed trailing space in s1: Sadaka Kwa Ajili Ya Dhambi Isiyo Ya Makusudi

NUM 15:22 Removed trailing space in v~: “ ‘Basi kama pasipo kukusudia umeshindwa kushika mojawapo katika amri hizi ambazo \nd Bwana\nd* alimpa Mose,

NUM 15:23 Removed trailing space in v~: amri yoyote ya \nd Bwana\nd* kwenu kupitia Mose, tangu siku ile \nd Bwana\nd* alipowapa na inaendelea hadi vizazi vyote vijavyo;

NUM 15:24 Removed trailing space in v~: ikiwa hili limefanyika pasipo kukusudia bila jumuiya kuwa na habari nalo, basi jumuiya yote itatoa fahali mchanga kuwa sadaka ya kuteketezwa ikiwa harufu nzuri inayompendeza \nd Bwana\nd*, pamoja na sadaka ya nafaka na ya kinywaji zilizoamriwa kwayo, na mbuzi dume kwa ajili ya sadaka ya dhambi.

NUM 15:25 Removed trailing space in v~: Kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya jumuiya yote ya Kiisraeli, nao watasamehewa, kwa kuwa haikuwa makusudi nao wamemletea \nd Bwana\nd* sadaka iliyoteketezwa kwa moto na sadaka ya dhambi kwa ajili ya kosa lao.

NUM 15:26 Removed trailing space in v~: Jumuiya yote ya Kiisraeli pamoja na wageni waishio miongoni mwao watasamehewa, kwa sababu watu wote walihusika katika kosa lile lisilokusudiwa.

NUM 15:27 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini kama mtu mmoja peke yake akitenda dhambi pasipo kukusudia, ni lazima alete mbuzi mke wa mwaka mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi.

NUM 15:28 Removed trailing space in v~: Kuhani atafanya upatanisho mbele za \nd Bwana\nd* kwa ajili ya yule aliyekosa kwa kufanya dhambi pasipo kukusudia, upatanisho utakapofanywa kwa ajili yake, atasamehewa.

NUM 15:29 Removed trailing space in v~: Sheria hiyo moja itamhusu kila mmoja ambaye ametenda dhambi pasipo kukusudia, awe Mwisraeli mzawa ama mgeni.

NUM 15:30 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini yeyote ambaye amefanya dhambi kwa dharau awe mzawa au mgeni, anamkufuru \nd Bwana\nd*, naye mtu huyo ni lazima akatiliwe mbali na watu wake.

NUM 15:31 Removed trailing space in v~: Kwa sababu amelidharau neno la \nd Bwana\nd* na kuvunja amri zake, mtu huyo ni lazima akatiliwe mbali; hatia yake inabaki juu yake.’ ”

NUM 15:31 Removed trailing space in s1: Mvunja Sabato Auawe

NUM 15:32 Removed trailing space in v~: Waisraeli walipokuwa jangwani, mtu mmoja alikutwa akikusanya kuni siku ya Sabato.

NUM 15:33 Removed trailing space in v~: Wale waliomkuta akikusanya kuni wakamleta kwa Mose, Aroni na kusanyiko lote,

NUM 15:34 Removed trailing space in v~: nao wakamweka kifungoni, kwa sababu haikufahamika kwa wazi kwamba afanyiwe nini.

NUM 15:35 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Huyo mtu ni lazima afe. Kusanyiko lote lazima limpige mawe nje ya kambi.”

NUM 15:36 Removed trailing space in v~: Hivyo kusanyiko likamtoa nje ya kambi na kumpiga mawe hadi akafa, kama \nd Bwana\nd* alivyomwamuru Mose.

NUM 15:36 Removed trailing space in s1: Vifundo Kwenye Mavazi

NUM 15:37 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 15:38 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli uwaambie: ‘Kwa vizazi vyote vijavyo jifanyieni vifundo katika pindo za mavazi yenu vikiwa na uzi wa buluu kwenye kila kifundo.

NUM 15:39 Removed trailing space in v~: Mtakuwa mkivitazama vifundo hivyo ili mpate kukumbuka amri zote za \nd Bwana\nd*, ili mpate kuzitii msije mkajitia uzinzi wenyewe kwa kuzifuata tamaa za mioyo yenu na za macho yenu.

NUM 15:40 Removed trailing space in v~: Ndipo mtakumbuka kuzitii amri zangu zote nanyi mtawekwa wakfu kwa Mungu wenu.

NUM 15:41 Removed trailing space in v~: Mimi Ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu, niliyewatoa Misri niwe Mungu wenu. Mimi Ndimi \nd Bwana\nd* Mungu wenu.’ ”

NUM 16:0 Extra space after chapter number

NUM 16:0 Removed trailing space in c: 16

NUM 16:0 Removed trailing space in s1: Kora, Dathani Na Abiramu

NUM 16:1 Removed trailing space in v~: Kora mwana wa Ishari, mwana wa Kohathi, mwana wa Lawi, pamoja na baadhi ya Wareubeni, yaani Dathani na Abiramu, wana wa Eliabu, na Oni mwana wa Pelethi, wakachukua baadhi ya watu,

NUM 16:2 Removed trailing space in v~: wakainuka dhidi ya Mose. Pamoja nao walikuwepo wanaume wa Kiisraeli 250, watu waliojulikana, viongozi wa jumuiya waliokuwa wameteuliwa kuwa wakuu wa kusanyiko.

NUM 16:3 Removed trailing space in v~: Wakaja kama kikundi kuwapinga Mose na Aroni, wakawaambia, “Ninyi mmejitukuza sana! Kusanyiko hili lote ni takatifu, kila mmoja wao, naye \nd Bwana\nd* yu pamoja nao. Kwa nini basi mmejitukuza wenyewe juu ya kusanyiko la \nd Bwana\nd*?”

NUM 16:4 Removed trailing space in v~: Mose aliposikia jambo hili, akaanguka kifudifudi.

NUM 16:5 Removed trailing space in v~: Kisha akamwambia Kora na wafuasi wake wote: “Asubuhi \nd Bwana\nd* ataonyesha ni nani aliye wake na ni nani aliye mtakatifu, tena atamtaka mtu huyo aje kwake. Mtu yule ambaye atamchagua atamfanya kuja karibu naye.

NUM 16:6 Removed trailing space in v~: Wewe Kora na wafuasi wako wote mtafanya hivi: Chukueni vyetezo,

NUM 16:7 Removed trailing space in v~: kesho wekeni moto na uvumba kwenye hivyo vyetezo mbele za \nd Bwana\nd*. Mtu ambaye \nd Bwana\nd* atamchagua atakuwa ndiye mtakatifu. Ninyi Walawi mmejitukuza sana!”

NUM 16:8 Removed trailing space in v~: Pia Mose akamwambia Kora, “Enyi Walawi! Sasa nisikilizeni.

NUM 16:9 Removed trailing space in v~: Haiwatoshi ninyi kwamba Mungu wa Israeli amewateua ninyi kutoka kusanyiko lote la Kiisraeli, na kuwaleta karibu naye mpate kufanya kazi kwenye Maskani ya \nd Bwana\nd*, na kusimama mbele ya kusanyiko ili kuwahudumia?

NUM 16:10 Removed trailing space in v~: Amekuleta wewe na ndugu zako Walawi mwe karibu naye, lakini sasa unajaribu kupata na ukuhani pia.

NUM 16:11 Removed trailing space in v~: Wewe na wafuasi wako wote mmekusanyika pamoja kinyume cha \nd Bwana\nd*. Aroni ni nani kwamba ninyi mnungʼunike dhidi yake?”

NUM 16:12 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akawaita Dathani na Abiramu, wana wa Eliabu. Lakini wao wakasema, “Sisi hatuji!

NUM 16:13 Removed trailing space in v~: Haitoshi tu kwamba wewe umetuleta kutoka nchi itiririkayo maziwa na asali ili kutuua sisi jangwani? Nawe sasa pia unataka kuwa mkuu juu yetu?

NUM 16:14 Removed trailing space in v~: Zaidi ya hayo, hujatuingiza katika nchi inayotiririka maziwa na asali, wala hujatupa urithi wa mashamba na mashamba ya mizabibu. Je, utayangʼoa macho ya watu hawa? Hapana, sisi hatuji!”

NUM 16:15 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akakasirika sana na kumwambia \nd Bwana\nd*, “Usiikubali sadaka yao. Mimi sikuchukua chochote, hata punda kutoka kwao, wala sijamkosea hata mmoja wao.”

NUM 16:16 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia Kora, “Wewe na wafuasi wako wote kesho mtatokea mbele za \nd Bwana\nd*: yaani wewe na hao wenzako, pamoja na Aroni.

NUM 16:17 Removed trailing space in v~: Kila mtu atachukua chetezo chake na kuweka uvumba ndani yake, vyetezo 250 kwa jumla, na kukileta mbele za \nd Bwana\nd*. Wewe na Aroni mtaleta vyetezo vyenu pia.”

NUM 16:18 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo kila mtu akachukua chetezo chake, akaweka moto na uvumba ndani yake, na kusimama pamoja na Mose na Aroni kwenye mlango wa Hema la Kukutania.

NUM 16:19 Removed trailing space in v~: Kora alipokuwa amekusanya wafuasi wake wote kuwapinga Mose na Aroni kwenye mlango wa Hema la Kukutania, utukufu wa \nd Bwana\nd* ukatokea kwa kusanyiko lote.

NUM 16:20 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose na Aroni,

NUM 16:21 Removed trailing space in v~: “Jitengeni kutoka kwenye kusanyiko hili ili nipate kuwaangamiza mara moja.”

NUM 16:22 Removed trailing space in v~: Lakini Mose na Aroni wakaanguka kufudifudi na kulia kwa sauti, wakasema, “Ee Mungu, Mungu wa roho za wanadamu wote, utakuwa na hasira na kusanyiko lote wakati ni mtu mmoja tu ametenda dhambi?”

NUM 16:23 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 16:24 Removed trailing space in v~: “Liambie kusanyiko, ‘Ondokeni hapo karibu na mahema ya Kora, Dathani na Abiramu.’ ”

NUM 16:25 Removed trailing space in v~: Mose akainuka na kuwaendea Dathani na Abiramu, nao wazee wa Israeli wakafuatana naye.

NUM 16:26 Removed trailing space in v~: Mose akalionya kusanyiko, “Sogeeni nyuma mbali na mahema ya hawa watu waovu! Msiguse kitu chochote kilicho mali yao, la sivyo mtafagiliwa mbali kwa sababu ya dhambi zao zote.”

NUM 16:27 Removed trailing space in v~: Hivyo wakaondoka karibu na mahema ya Kora, Dathani na Abiramu. Dathani na Abiramu walikuwa wametoka nje, nao walikuwa wamesimama pamoja na wake zao, watoto wao na wale wanyonyao kwenye mlango wa mahema yao.

NUM 16:28 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akasema, “Hivi ndivyo mtakavyojua kuwa \nd Bwana\nd* amenituma kufanya mambo haya, na kwamba halikuwa wazo langu.

NUM 16:29 Removed trailing space in v~: Ikiwa watu hawa watakufa kifo cha kawaida na kupatwa na yale ya kawaida yanayowapata wanadamu, basi \nd Bwana\nd* hakunituma mimi.

NUM 16:30 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa \nd Bwana\nd* ataleta jambo jipya kabisa, ardhi ikifunua kinywa chake na kuwameza wao, pamoja na kila kitu kilicho mali yao, nao washuke chini kaburini\f + \fr 16:30 \ft Kaburini hapa maana yake ni Kuzimu, kwa Kiebrania ni Sheol.\f* wakiwa hai, ndipo mtafahamu kuwa watu hawa wamemdharau \nd Bwana\nd*.”

NUM 16:31 Removed trailing space in v~: Mara Mose alipomaliza kusema haya yote, ardhi iliyokuwa chini yao ikapasuka,

NUM 16:32 Removed trailing space in v~: nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza wao, pamoja na jamaa zao, na watu wote wa Kora na mali zao zote.

NUM 16:33 Removed trailing space in v~: Wakashuka chini kaburini wakiwa hai, pamoja na kila kitu walichokuwa nacho; nchi ikajifunika juu yao, nao wakaangamia wakatoweka kutoka kusanyiko.

NUM 16:34 Removed trailing space in v~: Kutoka kilio chao, Waisraeli wote waliowazunguka walikimbia, wakipaza sauti, “Nchi inatumeza na sisi pia!”

NUM 16:35 Removed trailing space in v~: Moto ukaja kutoka kwa \nd Bwana\nd*, ukawateketeza wale watu 250 waliokuwa wakifukiza uvumba.

NUM 16:36 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 16:37 Removed trailing space in v~: “Mwambie Eleazari mwana wa kuhani Aroni, atoe vyetezo kwenye mabaki ya moto na kutawanya makaa mbali kiasi, kwa maana vyetezo ni vitakatifu:

NUM 16:38 Removed trailing space in v~: vyetezo vya watu waliofanya dhambi iliyowagharimu maisha yao. Fua vyetezo hivyo kuwa bamba ili kufunika madhabahu, kwa maana vimeletwa mbele za \nd Bwana\nd* na vimekuwa vitakatifu. Navyo viwe ishara kwa Waisraeli.”

NUM 16:39 Removed trailing space in v~: Hivyo kuhani Eleazari akavikusanya vile vyetezo vya shaba vilivyoletwa na wale waliokuwa wameteketezwa kwa moto, naye akavifua kufunika madhabahu,

NUM 16:40 Removed trailing space in v~: kama vile \nd Bwana\nd* alivyomwelekeza kupitia Mose. Hili lilikuwa kuwakumbusha Waisraeli kwamba hakuna mtu hata mmoja, isipokuwa mzao wa Aroni, awezaye kuja kufukiza uvumba mbele za \nd Bwana\nd*, la sivyo, angekuwa kama Kora na wafuasi wake.

NUM 16:41 Removed trailing space in v~: Siku iliyofuata jumuiya yote ya Kiisraeli wakanungʼunika dhidi ya Mose na Aroni, wakisema, “Mmewaua watu wa \nd Bwana\nd*.”

NUM 16:42 Removed trailing space in v~: Lakini wakati kusanyiko lilipokusanyika kupingana na Mose na Aroni, nalo likageuka kuelekea Hema la Kukutania, ghafula wingu likafunika Hema, nao utukufu wa \nd Bwana\nd* ukatokea.

NUM 16:43 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose na Aroni wakaenda mbele ya Hema la Kukutania,

NUM 16:44 Removed trailing space in v~: naye \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 16:45 Removed trailing space in v~: “Jitenge mbali na kusanyiko hili ili niweze kuwaangamiza mara moja.” Wakaanguka chini kifudifudi.

NUM 16:46 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akamwambia Aroni, “Chukua chetezo chako na uweke uvumba ndani yake, pamoja na moto kutoka madhabahuni, nawe uende haraka kwenye kusanyiko ili kufanya upatanisho kwa ajili yao. Ghadhabu imekuja kutoka kwa \nd Bwana\nd*, na tauni imeanza.”

NUM 16:47 Removed trailing space in v~: Hivyo Aroni akafanya kama Mose alivyosema, akakimbilia katikati ya kusanyiko. Tauni ilikuwa tayari imeanza miongoni mwa watu, lakini Aroni akafukiza uvumba na kufanya upatanisho kwa ajili yao.

NUM 16:48 Removed trailing space in v~: Aroni akasimama kati ya waliokuwa hai na waliokufa, nayo tauni ikakoma.

NUM 16:49 Removed trailing space in v~: Lakini walikufa watu 14,700 kutokana na tauni hiyo, licha ya wale waliokuwa wamekufa kwa sababu ya Kora.

NUM 16:50 Removed trailing space in v~: Ndipo Aroni akamrudia Mose kwenye mlango wa Hema la Kukutania, kwa maana tauni ilikuwa imekoma.

NUM 17:0 Extra space after chapter number

NUM 17:0 Removed trailing space in c: 17

NUM 17:0 Removed trailing space in s1: Kuchipuka Kwa Fimbo Ya Aroni

NUM 17:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 17:2 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli, na ujipatie fimbo kumi na mbili kutoka kwao, moja kutoka kwa kila mmoja wa viongozi wa kabila za baba zao. Andika jina la kila mtu kwenye fimbo yake.

NUM 17:3 Removed trailing space in v~: Kwenye fimbo ya Lawi andika jina la Aroni, kwa maana ni lazima iwepo fimbo moja kwa kila kiongozi kwa ajili ya kila kabila la baba zao.

NUM 17:4 Removed trailing space in v~: Ziweke hizo fimbo ndani ya Hema la Kukutania mbele ya Sanduku la Ushuhuda, mahali nikutanapo nawe.

NUM 17:5 Removed trailing space in v~: Fimbo ya mtu nitakayemchagua itachipuka, nami mwenyewe nitayakomesha haya manungʼuniko ya mara kwa mara ya Waisraeli dhidi yako.”

NUM 17:6 Removed trailing space in v~: Hivyo Mose akasema na Waisraeli, nao viongozi wao wakampa fimbo kumi na mbili, fimbo moja kwa ajili ya kila kabila la baba zao, nayo fimbo ya Aroni ikiwa miongoni mwa hizo.

NUM 17:7 Removed trailing space in v~: Mose akaziweka hizo fimbo mbele za \nd Bwana\nd* ndani ya Hema la Ushuhuda.

NUM 17:8 Removed trailing space in v~: Siku iliyofuata Mose aliingia kwenye Hema la Ushuhuda akaona ile fimbo ya Aroni ambayo iliwakilisha jamaa ya Lawi haikuwa tu imechipuka, bali pia ilikuwa imetoa machipukizi, kuchanua maua na kuzaa malozi.

NUM 17:9 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akaleta zile fimbo zote kwa Waisraeli wote kutoka mbele za \nd Bwana\nd*. Wakaziangalia, na kila mtu akaichukua fimbo yake mwenyewe.

NUM 17:10 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Rudisha fimbo ya Aroni mbele ya Sanduku la Ushuhuda, ili ihifadhiwe kama alama kwa waasi. Hili litakomesha manungʼuniko yao dhidi yangu, ili kwamba wasife.”

NUM 17:11 Removed trailing space in v~: Mose akafanya kama \nd Bwana\nd* alivyomwamuru.

NUM 17:12 Removed trailing space in v~: Waisraeli wakamwambia Mose, “Tutakufa! Tumepotea, sote tumepotea!

NUM 17:13 Removed trailing space in v~: Yeyote akaribiaye Maskani ya \nd Bwana\nd* atakufa. Je, sisi sote tutakufa?”

NUM 18:0 Extra space after chapter number

NUM 18:0 Removed trailing space in c: 18

NUM 18:0 Removed trailing space in s1: Wajibu Wa Makuhani Na Walawi

NUM 18:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Aroni, “Wewe, wanao na jamaa ya baba yako mtawajibika kwa makosa dhidi ya mahali patakatifu, na wewe na wanao peke yenu ndio mtakaowajibika kwa makosa dhidi ya ukuhani.

NUM 18:2 Removed trailing space in v~: Walete Walawi wenzako kutoka kabila la baba zako ili waungane nanyi na kuwasaidia wakati wewe na wanao mnapohudumu mbele ya Hema la Ushuhuda.

NUM 18:3 Removed trailing space in v~: Watawajibika kwenu na watafanya kazi zote za Hema, lakini kamwe wasisogelee vifaa vya patakatifu au madhabahu, la sivyo wao na ninyi mtakufa.

NUM 18:4 Removed trailing space in v~: Watajiunga nanyi na watawajibika kwa utunzaji wa Hema la Kukutania, yaani kazi zote kwenye Hema, wala hakuna mtu mwingine yeyote atakayeweza kusogea karibu hapo mlipo.

NUM 18:5 Removed trailing space in v~: “Mtawajibika katika utunzaji wa mahali patakatifu na madhabahu, ili kwamba ghadhabu isiwaangukie Waisraeli tena.

NUM 18:6 Removed trailing space in v~: Mimi mwenyewe nimewachagua Walawi wenzenu kutoka miongoni mwa Waisraeli kama zawadi kwenu, waliowekwa wakfu kwa \nd Bwana\nd* ili kufanya kazi katika Hema la Kukutania.

NUM 18:7 Removed trailing space in v~: Lakini ni wewe tu na wanao mtakaoweza kutumika kama makuhani kuhusiana na kila kitu kwenye madhabahu na ndani ya pazia. Ninawapa utumishi wa ukuhani kama zawadi. Mtu mwingine yeyote atakayekaribia mahali patakatifu ni lazima auawe.”

NUM 18:7 Removed trailing space in s1: Sadaka Kwa Ajili Ya Makuhani Na Walawi

NUM 18:8 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Aroni, “Mimi mwenyewe nimekuweka kuwa mwangalizi wa sadaka zote zitakazotolewa kwangu; matoleo yote matakatifu Waisraeli wanayonipa ninakupa wewe na wanao kama sehemu yenu na fungu lenu la kawaida.

NUM 18:9 Removed trailing space in v~: Mtachukua sehemu ya yale matoleo matakatifu sana ambayo hayateketezwi kwa moto. Kutoka kwa matoleo yote wanayoniletea kama sadaka takatifu sana, ziwe za nafaka, au za dhambi, au za makosa, sehemu ile itakuwa yako na wanao.

NUM 18:10 Removed trailing space in v~: Mtaila kama kitu kilicho kitakatifu sana; kila mwanaume ataila. Ni lazima mtaiheshimu kama takatifu.

NUM 18:11 Removed trailing space in v~: “Hiki pia ni chako: chochote kilichotengwa kutoka kwenye matoleo yote ya sadaka za kuinuliwa za Waisraeli. Ninakupa wewe haya, wana na binti zako kama sehemu yenu ya kawaida. Kila mmoja wa nyumba yako ambaye ni safi kwa taratibu za ibada anaweza kuyala.

NUM 18:12 Removed trailing space in v~: “Ninawapa mafuta ya zeituni yaliyo bora kuliko yote, na divai mpya iliyo bora kuliko zote na nafaka wanazompa \nd Bwana\nd* kama malimbuko katika mavuno yao.

NUM 18:13 Removed trailing space in v~: Malimbuko yote ya nchi ambayo wanamletea \nd Bwana\nd* yatakuwa yenu. Kila mmoja nyumbani kwako ambaye ni safi kwa taratibu za Ibada anaweza kula.

NUM 18:14 Removed trailing space in v~: “Kila kitu katika Israeli ambacho kimetolewa kwa \nd Bwana\nd* ni chenu.

NUM 18:15 Removed trailing space in v~: Kila mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na wa mnyama, ambaye ametolewa kwa \nd Bwana\nd* ni wenu. Lakini ni lazima mtamkomboa kila mwana mzaliwa wa kwanza na kila mzaliwa wa kwanza wa kiume wa wanyama wasio safi.

NUM 18:16 Removed trailing space in v~: Watakapokuwa na umri wa mwezi mmoja, ni lazima mtawakomboa kwa bei ya ukombozi iliyowekwa, kwa shekeli tano\f + \fr 18:16 \ft Shekeli tano za fedha ni sawa na gramu 55.\f* za fedha, kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, yenye uzito wa gera ishirini.\f + \fr 18:16 \ft Gera 20 ni sawa na gramu 55.\f*

NUM 18:17 Removed trailing space in v~: “Lakini kamwe usimkomboe mzaliwa wa kwanza wa maksai, kondoo au mbuzi; hawa ni watakatifu. Nyunyizia damu yao juu ya madhabahu na uchome mafuta yao kama sadaka itolewayo kwa moto, harufu nzuri inayompendeza \nd Bwana\nd*.

NUM 18:18 Removed trailing space in v~: Nyama zao zitakuwa chakula chenu, kama ilivyokuwa kidari cha kuinuliwa na paja la mguu wa kulia.

NUM 18:19 Removed trailing space in v~: Chochote kitakachotengwa kutoka sadaka takatifu ambazo Waisraeli wanamtolea \nd Bwana\nd*, ninakupa wewe, wanao na binti zako kama fungu lenu la kawaida. Ni Agano la milele la chumvi mbele za \nd Bwana\nd* kwako na watoto wako.”

NUM 18:20 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Aroni, “Hutakuwa na urithi wowote katika nchi yao, wala hutakuwa na sehemu miongoni mwao; Mimi ni fungu lako na urithi wako miongoni mwa Waisraeli.

NUM 18:21 Removed trailing space in v~: “Ninawapa Walawi zaka yote katika Israeli kama urithi wao kuwa kama malipo kwa kazi wanayoifanya wakati wanapohudumu katika Hema la Kukutania.

NUM 18:22 Removed trailing space in v~: Kuanzia sasa, kamwe Waisraeli wasisogelee karibu na Hema la Kukutania, la sivyo watabeba matokeo ya dhambi zao, nao watakufa.

NUM 18:23 Removed trailing space in v~: Ni Walawi watakaofanya kazi katika Hema la Kukutania na kubeba wajibu wa makosa dhidi yake. Hili ni agizo la kudumu kwa vizazi vijavyo. Hawatapokea urithi wowote miongoni mwa Waisraeli.

NUM 18:24 Removed trailing space in v~: Badala yake, ninawapa Walawi zaka zote zinazotolewa na Waisraeli kama sadaka kwa \nd Bwana\nd* kuwa urithi wao. Hiyo ndiyo sababu nimesema hivi kuhusu wao: ‘Hawatakuwa na urithi miongoni mwa Waisraeli.’ ”

NUM 18:25 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 18:26 Removed trailing space in v~: “Sema na Walawi na uwaambie: ‘Mtakapopokea zaka kutoka kwa Waisraeli ambayo ninawapa kama urithi wenu kutoka kwao, ni lazima mtoe sehemu ya kumi ya hiyo zaka kama sadaka kwa \nd Bwana\nd*, iwe zaka ya hiyo zaka.

NUM 18:27 Removed trailing space in v~: Sadaka yenu itahesabiwa kwenu kama nafaka kutoka sakafu ya kupuria, au divai kutoka kwenye shinikizo la kukamulia zabibu.

NUM 18:28 Removed trailing space in v~: Kwa njia hii, ninyi pia mtatoa sadaka kwa \nd Bwana\nd* kutoka zaka zote mtakazopokea kutoka kwa Waisraeli. Kutoka kwenye zaka hizi, ni lazima mtoe sehemu ya \nd Bwana\nd* kwa Aroni, kuhani.

NUM 18:29 Removed trailing space in v~: Ni lazima mtoe kama sehemu ya \nd Bwana\nd* iliyo nzuri sana tena ile sehemu iliyo takatifu sana kuliko zote ya kile kitu mlichopewa.’

NUM 18:30 Removed trailing space in v~: “Waambie Walawi: ‘Mtakapotoa sehemu zilizo bora sana, itahesabiwa kwenu kama mazao ya sakafu ya kupuria nafaka, au ya shinikizo la kukamulia zabibu.

NUM 18:31 Removed trailing space in v~: Ninyi na watu wa nyumbani mwenu mnaweza kula sehemu iliyobaki mahali popote, kwani ndio ujira wenu kwa ajili ya kazi yenu katika Hema la Kukutania.

NUM 18:32 Removed trailing space in v~: Kwa kutoa sehemu zake zilizo bora sana, hamtakuwa na hatia katika jambo hili; ndipo hamtatia unajisi sadaka takatifu za Waisraeli, nanyi hamtakufa.’ ”

NUM 19:0 Extra space after chapter number

NUM 19:0 Removed trailing space in c: 19

NUM 19:0 Removed trailing space in s1: Maji Ya Utakaso

NUM 19:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose na Aroni:

NUM 19:2 Removed trailing space in v~: “Hivi ndivyo sheria ambayo \nd Bwana\nd* ameagiza itakavyo: Waambie Waisraeli wakuletee mtamba mwekundu asiye na dosari wala waa, na ambaye hajapata kufungwa nira.

NUM 19:3 Removed trailing space in v~: Mpeni kuhani Eleazari huyo mtamba; naye atatolewa nje ya kambi na kuchinjwa mbele yake huyo kuhani.

NUM 19:4 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani Eleazari atachukua baadhi ya damu yake kwenye kidole chake na kuinyunyiza mara saba kuelekea upande wa mbele ya Hema la Kukutania.

NUM 19:5 Removed trailing space in v~: Wakati angali akitazama, mtamba huyo atateketezwa: ngozi yake, nyama yake, damu na sehemu zake za ndani.

NUM 19:6 Removed trailing space in v~: Kuhani atachukua kuni za mti wa mwerezi, hisopo na sufu nyekundu, na kuvitupa kwenye huyo mtamba anayeungua.

NUM 19:7 Removed trailing space in v~: Baada ya hayo, kuhani lazima afue nguo zake, na aoge mwili wake kwa maji. Kisha anaweza kurudi kambini, lakini atakuwa najisi kwa kawaida ya ibada mpaka jioni.

NUM 19:8 Removed trailing space in v~: Mtu amchomaye huyo mtamba lazima naye pia afue nguo zake na kuoga kwa maji, naye pia atakuwa najisi mpaka jioni.

NUM 19:9 Removed trailing space in v~: “Mtu ambaye ni safi atakusanya majivu ya mtamba huyo na kuyaweka mahali ambapo ni safi nje ya kambi kwa taratibu za kiibada. Yatahifadhiwa na jumuiya ya Kiisraeli kwa matumizi katika maji ya utakaso; ni kwa ajili ya kutakasa kutoka dhambini.

NUM 19:10 Removed trailing space in v~: Mtu akusanyaye majivu ya huyo mtamba ni lazima pia afue nguo zake, kadhalika naye pia atakuwa najisi hadi jioni. Hili litakuwa agizo la kudumu kwa Waisraeli na kwa wageni wanaoishi miongoni mwao.

NUM 19:11 Removed trailing space in v~: “Mtu yeyote agusaye maiti ya mtu yeyote atakuwa najisi kwa siku saba.

NUM 19:12 Removed trailing space in v~: Ni lazima ajitakase mwenyewe kwa maji katika siku ya tatu na siku ya saba, ndipo atakuwa safi. Lakini kama hatajitakasa mwenyewe katika siku ya tatu na ya saba, hatakuwa safi.

NUM 19:13 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote agusaye maiti ya mtu yeyote na kushindwa kujitakasa mwenyewe hunajisi Maskani ya \nd Bwana\nd*. Mtu huyo ni lazima akatiliwe mbali na Israeli. Kwa sababu hajanyunyiziwa maji ya utakaso, yeye ni najisi; unajisi wake unabaki juu yake.

NUM 19:14 Removed trailing space in v~: “Hii ndiyo sheria itumikayo wakati mtu amekufa ndani ya hema: Yeyote aingiaye ndani ya hema hilo na yeyote aliye ndani yake watakuwa najisi kwa muda wa siku saba,

NUM 19:15 Removed trailing space in v~: nacho kila chombo kisicho na kifuniko juu yake kitakuwa najisi.

NUM 19:16 Removed trailing space in v~: “Mtu yeyote aliyeko nje mahali pa wazi agusaye mtu aliyeuawa kwa upanga au mtu aliyekufa kwa kifo cha kawaida, au mtu yeyote agusaye mfupa wa mtu aliyekufa au kaburi, atakuwa najisi kwa siku saba.

NUM 19:17 Removed trailing space in v~: “Kwa mtu aliye najisi, weka majivu ya sadaka ya utakaso wa dhambi ndani ya chombo, umimine maji safi juu yao.

NUM 19:18 Removed trailing space in v~: Kisha mtu aliye safi kwa kawaida za kiibada atachukua hisopo, achovye ndani ya maji, na kunyunyizia hema na vifaa vyote pamoja na watu ambao walikuwamo. Pia ni lazima amnyunyizie mtu yeyote ambaye amegusa mfupa wa mtu aliyekufa, au kaburi, au mtu ambaye ameuawa, au mtu ambaye amekufa kifo cha kawaida.

NUM 19:19 Removed trailing space in v~: Mtu ambaye ni safi ndiye atakayemnyunyizia yeyote ambaye ni najisi siku ya tatu na siku ya saba, na katika siku ya saba atamtakasa mtu huyo. Mtu ambaye ametakaswa lazima afue nguo zake na kuoga kwa maji, na jioni ile atakuwa safi.

NUM 19:20 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa mtu ambaye ni najisi hakujitakasa mwenyewe, ni lazima akatiliwe mbali na jumuiya, kwa sababu ameinajisi Maskani ya \nd Bwana\nd*. Maji ya utakaso hayajanyunyizwa juu yake, naye ni najisi.

NUM 19:21 Removed trailing space in v~: Hii ni sheria ya kudumu kwao.

NUM 19:21 Removed trailing space in p~: “Mtu yeyote ambaye ananyunyiza yale maji ya utakaso lazima pia afue nguo zake, na yeyote ambaye hugusa maji ya utakaso atakuwa najisi mpaka jioni.

NUM 19:22 Removed trailing space in v~: Kitu chochote anachogusa mtu aliye najisi kitakuwa najisi, na yeyote akigusaye huwa najisi mpaka jioni.”

NUM 20:0 Extra space after chapter number

NUM 20:0 Removed trailing space in c: 20

NUM 20:0 Removed trailing space in s1: Maji Kutoka Kwenye Mwamba

NUM 20:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 17:1-7)

NUM 20:1 Removed trailing space in v~: Katika mwezi wa kwanza jumuiya yote ya Kiisraeli ilifika kwenye Jangwa la Sini, nao wakakaa Kadeshi. Miriamu akafa huko na kuzikwa.

NUM 20:2 Removed trailing space in v~: Mahali hapo hapakuwa na maji kwa ajili ya jumuiya hiyo, nao wakakusanyika ili kumpinga Mose na Aroni.

NUM 20:3 Removed trailing space in v~: Watu wakagombana na Mose, na kusema, “Laiti tungelikufa wakati ndugu zetu walipoanguka na kufa mbele za \nd Bwana\nd*!

NUM 20:4 Removed trailing space in v~: Kwa nini mmeileta jumuiya ya \nd Bwana\nd* kwenye jangwa hili, ili tufe humu, sisi na mifugo yetu?

NUM 20:5 Removed trailing space in v~: Kwa nini mmetupandisha kutoka Misri mpaka mahali hapa pa kutisha? Hapa hakuna nafaka wala tini, zabibu au makomamanga. Wala hapa hakuna maji ya kunywa!”

NUM 20:6 Removed trailing space in v~: Mose na Aroni wakaondoka pale kwenye kusanyiko mpaka kwenye mlango wa Hema la Kukutania na kuanguka kifudifudi, nao utukufu wa \nd Bwana\nd* ukawatokea.

NUM 20:7 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 20:8 Removed trailing space in v~: “Chukua ile fimbo, na wewe na ndugu yako Aroni mkusanye kusanyiko pamoja. Nena na ule mwamba mbele ya macho yao, nao utatoa maji yake. Utatoa maji kutoka huo mwamba kwa ajili ya jumuiya ili wao na mifugo yao waweze kunywa.”

NUM 20:9 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akaichukua hiyo fimbo kutoka pale ilipokuwa mbele za \nd Bwana\nd* kama alivyomwagiza.

NUM 20:10 Removed trailing space in v~: Mose na Aroni wakakusanya kusanyiko pamoja mbele ya huo mwamba, naye Mose akawaambia, “Sikilizeni, enyi waasi. Je, ni lazima tuwatoleeni maji kutoka mwamba huu?”

NUM 20:11 Removed trailing space in v~: Ndipo Mose akainua mkono wake na kuupiga mwamba mara mbili kwa fimbo yake. Maji yakabubujika, nayo jumuiya na mifugo yao wakanywa.

NUM 20:12 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* akamwambia Mose na Aroni, “Kwa sababu hamkuniamini mimi kiasi cha kuniheshimu kama mtakatifu machoni pa Waisraeli, hamtaiingiza jumuiya hii katika nchi ninayowapa.”

NUM 20:13 Removed trailing space in v~: Haya yalikuwa maji ya Meriba,\f + \fr 20:13 \ft Meriba maana yake Kugombana.\f* mahali pale ambapo Waisraeli waligombana na \nd Bwana\nd*, naye akajionyesha mwenyewe huko kuwa mtakatifu katikati yao.

NUM 20:13 Removed trailing space in s1: Edomu Wakatalia Israeli Kupita

NUM 20:14 Removed trailing space in v~: Mose akawatuma wajumbe kutoka Kadeshi kwenda kwa mfalme wa Edomu, akisema:

NUM 20:14 Removed trailing space in p~: “Hili ndilo ndugu yako Israeli asemalo: Wewe unafahamu juu ya taabu zote ambazo zimetupata.

NUM 20:15 Removed trailing space in v~: Baba zetu walishuka Misri, nasi tumeishi huko miaka mingi. Wamisri walitutesa sisi na baba zetu,

NUM 20:16 Removed trailing space in v~: lakini tulipomlilia \nd Bwana\nd*, alisikia kilio chetu na akamtuma malaika akatutoa Misri.

NUM 20:16 Removed trailing space in p~: “Sasa tupo hapa Kadeshi, mji ulio mpakani mwa nchi yako.

NUM 20:17 Removed trailing space in v~: Tafadhali turuhusu tupite katika nchi yako. Hatutapita katika shamba lolote, wala shamba la mizabibu, au kunywa maji kutoka kwenye kisima chochote. Tutasafiri kufuata njia kuu ya mfalme, na hatutageuka kulia wala kushoto mpaka tuwe tumeshapita nchi yako.”

NUM 20:18 Removed trailing space in v~: Lakini mfalme wa Edomu akajibu:

NUM 20:18 Removed trailing space in p~: “Hamtapita hapa; kama mkijaribu kupita, tutatoka na kuwashambulia kwa upanga.”

NUM 20:19 Removed trailing space in v~: Waisraeli wakajibu:

NUM 20:19 Removed trailing space in p~: “Sisi tutafuata njia kuu; tena ikiwa sisi au mifugo yetu tutakunywa tone la maji yenu, tutalilipia. Sisi tunataka tu kupita kwa miguu, wala si kitu kingine chochote.”

NUM 20:20 Removed trailing space in v~: Watu wa Edomu wakajibu tena:

NUM 20:20 Removed trailing space in p~: “Hamwezi kupita hapa.”

NUM 20:20 Removed trailing space in p~: Ndipo watu wa Edomu wakatoka dhidi ya Waisraeli, jeshi kubwa lenye nguvu.

NUM 20:21 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa Waedomu waliwakatalia Waisraeli kupita katika nchi yao, Israeli wakageuka, wakawaacha.

NUM 20:21 Removed trailing space in s1: Kifo Cha Aroni

NUM 20:22 Removed trailing space in v~: Jumuiya yote ya Kiisraeli ikaondoka kutoka Kadeshi, wakafika kwenye Mlima Hori.

NUM 20:23 Removed trailing space in v~: Kwenye Mlima Hori, karibu na mpaka wa Edomu, \nd Bwana\nd* akamwambia Mose na Aroni,

NUM 20:24 Removed trailing space in v~: “Aroni atakusanywa pamoja na watu wake. Hataingia katika nchi ninayowapa Waisraeli, kwa sababu ninyi wawili mliasi dhidi ya agizo langu kwenye maji ya Meriba.

NUM 20:25 Removed trailing space in v~: Watwae Aroni na Eleazari mwanawe, na uwapandishe juu katika Mlima wa Hori.

NUM 20:26 Removed trailing space in v~: Mvue Aroni mavazi yake, na umvike Eleazari mwanawe, kwa maana Aroni atakusanywa pamoja na watu wake; atakufa huko.”

NUM 20:27 Removed trailing space in v~: Mose akafanya kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza: Wakapanda Mlima Hori mbele ya macho ya jumuiya yote ya Kiisraeli.

NUM 20:28 Removed trailing space in v~: Mose akamvua Aroni mavazi yake na kumvika mwanawe Eleazari mavazi hayo. Naye Aroni akafia pale juu ya mlima. Kisha Mose na Eleazari wakateremka kutoka mlimani.

NUM 20:29 Removed trailing space in v~: Jumuiya yote ilipofahamu kwamba Aroni amekufa, jamaa yote ya Kiisraeli wakamwomboleza kwa siku thelathini.

NUM 21:0 Extra space after chapter number

NUM 21:0 Removed trailing space in c: 21

NUM 21:0 Removed trailing space in s1: Nchi Ya Aradi Yaangamizwa

NUM 21:1 Removed trailing space in v~: Mfalme wa Kikanaani wa Aradi aliyeishi huko Negebu aliposikia kwamba Waisraeli walikuwa wanakuja kwa njia ya Atharimu, aliwashambulia Waisraeli na kuwateka baadhi yao.

NUM 21:2 Removed trailing space in v~: Ndipo Israeli akaweka nadhiri hii kwa \nd Bwana\nd*: “Ikiwa utawatia watu hawa mikononi mwetu, tutaiangamiza kabisa miji yao.”

NUM 21:3 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasikiliza ombi la Waisraeli, naye akawapa ushindi juu ya Wakanaani. Wakawaangamiza kabisa na miji yao; hivyo mahali pale pakaitwa Horma.\f + \fr 21:3 \ft Horma maana yake Maangamizi.\f*

NUM 21:3 Removed trailing space in s1: Nyoka Wa Shaba

NUM 21:4 Removed trailing space in v~: Waisraeli wakasafiri kutoka mlima Hori kupitia njia inayoelekea Bahari ya Shamu,\f + \fr 21:4 \ft Yaani Bahari Nyekundu au Bahari ya Mafunjo (ona 14:25).\f* kuizunguka Edomu. Lakini watu wakakosa uvumilivu njiani,

NUM 21:5 Removed trailing space in v~: wakamnungʼunikia Mungu na Mose, wakisema, “Kwa nini umetupandisha kutoka Misri ili tufe jangwani? Hakuna mkate! Hakuna maji! Nasi tunachukia sana chakula hiki duni!”

NUM 21:6 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* akapeleka nyoka wenye sumu katikati yao; wakawauma watu, nao Waisraeli wengi wakafa.

NUM 21:7 Removed trailing space in v~: Watu wakamjia Mose na kusema, “Tumetenda dhambi wakati tuliponena dhidi ya \nd Bwana\nd* na dhidi yako. Mwombe \nd Bwana\nd* ili atuondolee hawa nyoka.” Hivyo Mose akawaombea hao watu.

NUM 21:8 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Tengeneza nyoka wa shaba na umweke juu ya mti; yeyote aliyeumwa na nyoka anaweza kumtazama na akaishi tena.”

NUM 21:9 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akatengeneza nyoka wa shaba na kumweka juu ya mti. Kisha wakati mtu yeyote aliumwa na nyoka, naye akamtazama yule nyoka wa shaba, aliishi.

NUM 21:9 Removed trailing space in s1: Safari Kwenda Moabu

NUM 21:10 Removed trailing space in v~: Waisraeli waliendelea na safari yao na wakapiga kambi huko Obothi.

NUM 21:11 Removed trailing space in v~: Kisha wakaondoka Obothi na kupiga kambi huko Iye-Abarimu, katika jangwa linalotazamana na Moabu kuelekea mawio ya jua.

NUM 21:12 Removed trailing space in v~: Kutoka hapo waliendelea mbele wakapiga kambi kwenye Bonde la Zeredi.

NUM 21:13 Removed trailing space in v~: Wakasafiri kutoka hapo na kupiga kambi kando ya Mto Arnoni, ambao uko katika jangwa lililoenea hadi nchi ya Waamori. Arnoni ni mpaka wa Moabu, kati ya Moabu na Waamori.

NUM 21:14 Removed trailing space in v~: Ndiyo sababu Kitabu cha Vita vya \nd Bwana\nd* kinasema:

NUM 21:14 Removed trailing space in p~: “…Mji wa Wahebu nchini Seifa na mabonde

NUM 21:14 Removed trailing space in p~: ya Arnoni,

NUM 21:15 Removed trailing space in v~: na miteremko ya mabonde

NUM 21:15 Removed trailing space in p~: inayofika hadi mji wa Ari

NUM 21:15 Removed trailing space in p~: na huelekea mpakani mwa Moabu.”

NUM 21:16 Removed trailing space in v~: Kutoka hapo waliendelea mbele hadi kisima cha Beeri; kwenye kisima ambacho \nd Bwana\nd* alimwambia Mose, “Wakusanye watu pamoja, nami nitawapa maji.”

NUM 21:17 Removed trailing space in v~: Kisha Israeli akaimba wimbo huu:

NUM 21:17 Removed trailing space in p~: “Bubujika, ee kisima!

NUM 21:17 Removed trailing space in p~: Imba kuhusu maji,

NUM 21:18 Removed trailing space in v~: kuhusu kisima ambacho kilichimbwa na wakuu,

NUM 21:18 Removed trailing space in p~: ambacho watu mashuhuri walikifukua,

NUM 21:18 Removed trailing space in p~: watu mashuhuri wakiwa na fimbo za utawala na bakora.”

NUM 21:18 Removed trailing space in p~: Kisha wakatoka jangwani kwenda Matana,

NUM 21:19 Removed trailing space in v~: kutoka Matana wakafika Nahalieli, kutoka Nahalieli wakafika Bamothi,

NUM 21:20 Removed trailing space in v~: na kutoka Bamothi wakafika kwenye bonde lililoko Moabu, mahali ambapo kilele cha Pisga kinatazamana na nyika.

NUM 21:20 Removed trailing space in s1: Kushindwa Kwa Sihoni Na Ogu

NUM 21:20 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 2:26–3:11)

NUM 21:21 Removed trailing space in v~: Israeli akawatuma wajumbe kumwambia Sihoni mfalme wa Waamori:

NUM 21:22 Removed trailing space in v~: “Uturuhusu tupite katika nchi yako. Hatutageuka kando kwenda katika mashamba au mashamba ya mizabibu, ama kunywa maji kutoka kisima chochote. Tutasafiri kwenye njia kuu ya mfalme hata tutakapokuwa tumekwisha kupita katika nchi yako.”

NUM 21:23 Removed trailing space in v~: Lakini Sihoni hakumruhusu Israeli apite katika nchi yake. Alilikutanisha jeshi lake lote, wakaondoka kwenda jangwani ili kupigana na Israeli. Alipofika huko Yahazi, akapigana na Israeli.

NUM 21:24 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, Israeli alimshinda kwa upanga na kuiteka ardhi yake kutoka Arnoni mpaka Yaboki, lakini ni hadi kufikia nchi ya Waamoni tu, kwa sababu mipaka yake ilikuwa imezungushwa ukuta.

NUM 21:25 Removed trailing space in v~: Israeli akaiteka miji yote ya Waamori na kuikalia, pamoja na Heshboni na makazi yote yanayoizunguka.

NUM 21:26 Removed trailing space in v~: Heshboni ulikuwa mji wa Sihoni mfalme wa Waamori, ambaye alikuwa amepigana dhidi ya mfalme wa Moabu aliyetangulia na akawa amechukua ardhi yake yote mpaka Arnoni.

NUM 21:27 Removed trailing space in v~: Ndiyo sababu watunga mashairi husema:

NUM 21:27 Removed trailing space in p~: “Njoo Heshboni na ujengwe tena;

NUM 21:27 Removed trailing space in p~: mji wa Sihoni na ufanywe upya.

NUM 21:28 Removed trailing space in v~: “Moto uliwaka kutoka Heshboni,

NUM 21:28 Removed trailing space in p~: mwali wa moto kutoka mji wa Sihoni.

NUM 21:28 Removed trailing space in p~: Uliteketeza Ari ya Moabu,

NUM 21:28 Removed trailing space in p~: raiya wa mahali pa Arnoni palipoinuka.

NUM 21:29 Removed trailing space in v~: Ole wako, ee Moabu!

NUM 21:29 Removed trailing space in p~: Umeharibiwa, enyi watu wa Kemoshi!

NUM 21:29 Removed trailing space in p~: Amewatoa wanawe kuwa wakimbizi,

NUM 21:29 Removed trailing space in p~: na binti zake kama mateka

NUM 21:29 Removed trailing space in p~: kwa Mfalme Sihoni wa Waamori.

NUM 21:30 Removed trailing space in v~: “Lakini tumewashinda;

NUM 21:30 Removed trailing space in p~: Heshboni umeharibiwa hadi Diboni.

NUM 21:30 Removed trailing space in p~: Tumebomoa hadi kufikia Nofa,

NUM 21:30 Removed trailing space in p~: ulioenea hadi Medeba.”

NUM 21:31 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Israeli akaishi katika nchi ya Waamori.

NUM 21:32 Removed trailing space in v~: Baada ya Mose kutuma wapelelezi kwenda mji wa Yazeri, Waisraeli waliteka viunga vya mji huo na kuwafukuza Waamori waliokuwa wanaishi huko.

NUM 21:33 Removed trailing space in v~: Kisha wakageuka na kwenda katika njia inayoelekea Bashani, naye Ogu mfalme wa Bashani pamoja na jeshi lake lote wakatoka kupigana nao huko Edrei.

NUM 21:34 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Usimwogope Ogu, kwa sababu nimeshamkabidhi mikononi mwako, pamoja na jeshi lake lote na nchi yake. Mtendee kama ulivyomtendea Sihoni mfalme wa Waamori, ambaye alitawala huko Heshboni.”

NUM 21:35 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wakamuua, pamoja na wanawe na jeshi lake lote, bila ya kumwacha hata mtu mmoja hai. Nao wakaimiliki nchi yake.

NUM 22:0 Extra space after chapter number

NUM 22:0 Removed trailing space in c: 22

NUM 22:0 Removed trailing space in s1: Balaki Anamwita Balaamu

NUM 22:1 Removed trailing space in v~: Kisha Waisraeli wakasafiri katika tambarare za Moabu na kupiga kambi kando ya Mto Yordani, ngʼambo ya Yeriko.

NUM 22:2 Removed trailing space in v~: Basi Balaki mwana wa Sipori, aliona mambo yale yote ambayo Israeli aliwatendea Waamori,

NUM 22:3 Removed trailing space in v~: Moabu aliogopa, kwa kuwa walikuwepo watu wengi sana. Hakika, Moabu alijawa na hofu kubwa kwa sababu ya Waisraeli.

NUM 22:4 Removed trailing space in v~: Wamoabu wakawaambia wazee wa Midiani, “Umati huu wa watu unakwenda kuramba kila kitu kinachotuzunguka, kama maksai arambavyo majani ya shambani.”

NUM 22:4 Removed trailing space in p~: Kwa hiyo Balaki mwana wa Sipori, ambaye alikuwa mfalme wa Moabu wakati huo,

NUM 22:5 Removed trailing space in v~: akatuma wajumbe kwenda kumwita Balaamu mwana wa Beori, ambaye alikuwa huko Pethori, karibu na Mto Frati, katika nchi yake ya kuzaliwa. Balaki akasema:

NUM 22:5 Removed trailing space in p~: “Taifa limekuja kutoka Misri, nao wamefunika uso wa nchi, nao wametua karibu nami.

NUM 22:6 Removed trailing space in v~: Sasa uje kuwalaani watu hawa, kwa kuwa wana nguvu sana kuniliko. Kisha huenda nikaweza kuwashinda na kuwatoa nje ya nchi. Kwa kuwa ninajua kwamba, wale unaowabariki wanabarikiwa na wale unaowalaani wanalaaniwa.”

NUM 22:7 Removed trailing space in v~: Wazee wa Moabu na wa Midiani wakaondoka, wakiwa wamechukua ada ya uaguzi. Walipokwenda kwa Balaamu, wakamweleza kile Balaki alikuwa amesema.

NUM 22:8 Removed trailing space in v~: Balaamu akawaambia, “Mlale hapa usiku huu, nami nitawaletea jibu lile \nd Bwana\nd* atakalonipa.” Kwa hiyo wakuu wa Moabu wakakaa naye.

NUM 22:9 Removed trailing space in v~: Mungu akamjia Balaamu na kumuuliza, “Watu gani hawa walio pamoja nawe?”

NUM 22:10 Removed trailing space in v~: Balaamu akamwambia Mungu, “Balaki mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, alinipelekea ujumbe huu:

NUM 22:11 Removed trailing space in v~: ‘Taifa ambalo limekuja kutoka Misri limefunika uso wa nchi. Sasa uje unilaanie hao watu. Kisha huenda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza.’ ”

NUM 22:12 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* akamwambia Balaamu, “Usiende pamoja nao. Hupaswi kulaani watu hao, kwa kuwa wamebarikiwa.”

NUM 22:13 Removed trailing space in v~: Asubuhi iliyofuata Balaamu akaamka, akawaambia wakuu wa Balaki, “Rudini katika nchi yenu, kwa kuwa \nd Bwana\nd* amenikataza nisiende pamoja nanyi.”

NUM 22:14 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo wakuu wa Moabu wakarudi kwa Balaki na kumwambia, “Balaamu amekataa kuja pamoja nasi.”

NUM 22:15 Removed trailing space in v~: Kisha Balaki akatuma wakuu wengine, wengi zaidi na wanaoheshimiwa zaidi kuliko wale wa kwanza.

NUM 22:16 Removed trailing space in v~: Wakafika kwa Balaamu na kumwambia:

NUM 22:16 Removed trailing space in p~: “Balaki mwana wa Sipori amesema hivi: Usiruhusu kitu chochote kikuzuie kuja kwangu,

NUM 22:17 Removed trailing space in v~: kwa sababu nitakulipa vizuri sana na kufanya lolote usemalo. Njoo unilaanie watu hawa.”

NUM 22:18 Removed trailing space in v~: Lakini Balaamu akawajibu, “Hata kama Balaki angenipa jumba lake la kifalme likiwa limejazwa fedha na dhahabu, singeweza kufanya kitu chochote kikubwa au kidogo ili kutenda kitu nje ya agizo la \nd Bwana\nd* Mungu wangu.

NUM 22:19 Removed trailing space in v~: Mlale hapa usiku huu kama wale wengine walivyofanya, nami nitatafuta ni nini kingine \nd Bwana\nd* atakachoniambia.”

NUM 22:20 Removed trailing space in v~: Usiku ule \nd Bwana\nd* akamjia Balaamu na kumwambia, “Kwa kuwa watu hawa wamekuja kukuita wewe, nenda nao, lakini ufanye tu lile nitakalokuambia.”

NUM 22:20 Removed trailing space in s1: Punda Wa Balaamu

NUM 22:21 Removed trailing space in v~: Balaamu akaamka asubuhi, akatandika punda wake akaenda pamoja na wakuu wa Moabu.

NUM 22:22 Removed trailing space in v~: Lakini Mungu alikasirika sana alipokwenda, naye malaika wa \nd Bwana\nd* akasimama barabarani kumpinga. Balaamu alikuwa amepanda punda wake, na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye.

NUM 22:23 Removed trailing space in v~: Wakati punda alipomwona malaika wa \nd Bwana\nd* akiwa amesimama barabarani akiwa na upanga uliofutwa mkononi mwake, punda akageukia upande kuelekea shambani. Balaamu akampiga ili amrudishe barabarani.

NUM 22:24 Removed trailing space in v~: Ndipo malaika wa \nd Bwana\nd* akasimama katika njia nyembamba iliyo kati ya mashamba mawili ya mizabibu, yakiwa na kuta pande zote mbili.

NUM 22:25 Removed trailing space in v~: Punda alipomwona malaika wa \nd Bwana\nd*, alijisukumiza karibu na ukuta, na kugandamiza mguu wa Balaamu ukutani. Ndipo Balaamu akampiga tena punda.

NUM 22:26 Removed trailing space in v~: Kisha malaika wa \nd Bwana\nd* akaendelea mbele na kusimama mahali pembamba ambapo hapakuwepo nafasi ya kugeuka, upande wa kulia wala wa kushoto.

NUM 22:27 Removed trailing space in v~: Punda alipomwona malaika wa \nd Bwana\nd*, alilala chini Balaamu angali amempanda, naye Balaamu akakasirika na kumpiga kwa fimbo yake.

NUM 22:28 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akakifungua kinywa cha punda, akamwambia Balaamu, “Nimekutendea nini kinachokufanya unipige mara hizi tatu?”

NUM 22:29 Removed trailing space in v~: Balaamu akamjibu punda, “Umenifanya mjinga! Kama ningelikuwa na upanga mkononi mwangu, ningelikuua sasa hivi.”

NUM 22:30 Removed trailing space in v~: Punda akamwambia Balaamu, “Je, mimi si punda wako mwenyewe, ambaye umenipanda siku zote, hadi leo? Je, nimekuwa na tabia ya kufanya hivi kwako?”

NUM 22:30 Removed trailing space in p~: Akajibu, “Hapana.”

NUM 22:31 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akafungua macho ya Balaamu, naye akamwona malaika wa \nd Bwana\nd* amesimama barabarani akiwa ameufuta upanga wake. Balaamu akainama, akaanguka kifudifudi.

NUM 22:32 Removed trailing space in v~: Malaika wa \nd Bwana\nd* akamuuliza Balaamu, “Kwa nini umempiga punda wako mara tatu hizi? Nimekuja kukuzuia kwa sababu njia yako imepotoka mbele yangu.

NUM 22:33 Removed trailing space in v~: Punda aliniona na kunikwepa mara hizi tatu. Kama punda hangenikwepa, hakika ningekuwa nimeshakuua sasa, lakini ningemwacha punda hai.”

NUM 22:34 Removed trailing space in v~: Balaamu akamwambia malaika wa \nd Bwana\nd*, “Nimetenda dhambi. Sikutambua kuwa umesimama barabarani kunizuia. Basi kama haikupendezi, nitarudi.”

NUM 22:35 Removed trailing space in v~: Malaika wa \nd Bwana\nd* akamwambia Balaamu, “Uende na watu hao, lakini useme tu lile nikuambialo.” Kwa hiyo Balaamu akaenda na wale wakuu wa Balaki.

NUM 22:36 Removed trailing space in v~: Balaki aliposikia kuwa Balaamu anakuja, akatoka kumlaki katika mji wa Moabu, katika mpaka wa Arnoni, ukingoni mwa nchi yake.

NUM 22:37 Removed trailing space in v~: Balaki akamwambia Balaamu, “Je, sikukupelekea jumbe za haraka? Kwa nini hukuja kwangu? Hivi kweli mimi siwezi kukulipa?”

NUM 22:38 Removed trailing space in v~: Balaamu akajibu, “Vema, sasa nimekuja kwako. Lakini kwani nina uwezo wa kusema tu chochote? Ni lazima niseme tu kile ambacho Mungu ataweka kinywani mwangu.”

NUM 22:39 Removed trailing space in v~: Kisha Balaamu alikwenda na Balaki mpaka Kiriath-Husothi.

NUM 22:40 Removed trailing space in v~: Balaki akatoa dhabihu ya ngʼombe na kondoo; baadhi yake akampa Balaamu na wakuu waliokuwa pamoja naye.

NUM 22:41 Removed trailing space in v~: Asubuhi iliyofuata Balaki akamchukua Balaamu mpaka Bamoth-Baali, na kutoka huko Balaamu akawaona baadhi ya watu.

NUM 23:0 Extra space after chapter number

NUM 23:0 Removed trailing space in c: 23

NUM 23:0 Removed trailing space in s1: Ujumbe Wa Kwanza Wa Balaamu

NUM 23:1 Removed trailing space in v~: Balaamu akasema, “Nijengee hapa madhabahu saba, mnitayarishie mafahali saba na kondoo dume saba.”

NUM 23:2 Removed trailing space in v~: Balaki akafanya kama Balaamu alivyosema; hao wawili kila mmoja wao akatoa fahali mmoja na kondoo dume mmoja juu ya kila madhabahu.

NUM 23:3 Removed trailing space in v~: Kisha Balaamu akamwambia Balaki, “Kaa hapa kando ya sadaka yako wakati mimi ninakwenda kando. Huenda \nd Bwana\nd* atakuja kukutana nami. Lolote atakalonifunulia, nitakuambia.” Basi akaenda hata mahali peupe palipoinuka.

NUM 23:4 Removed trailing space in v~: Mungu akakutana naye, kisha Balaamu akasema, “Nimekwisha kutengeneza madhabahu saba, na juu ya kila madhabahu nimetoa sadaka ya fahali mmoja na kondoo dume mmoja.”

NUM 23:5 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akaweka ujumbe katika kinywa cha Balaamu na kusema, “Rudi kwa Balaki umpe ujumbe huu.”

NUM 23:6 Removed trailing space in v~: Basi Balaamu akarudi kwa Balaki, akamkuta amesimama kando ya sadaka yake akiwa na wakuu wote wa Moabu.

NUM 23:7 Removed trailing space in v~: Ndipo Balaamu akasema ujumbe wake:

NUM 23:7 Removed trailing space in p~: “Balaki amenileta kutoka Aramu,

NUM 23:7 Removed trailing space in p~: mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki.

NUM 23:7 Removed trailing space in p~: Akasema, ‘Njoo, unilaanie Yakobo;

NUM 23:7 Removed trailing space in p~: njoo unishutumie Israeli.’

NUM 23:8 Removed trailing space in v~: Nitawezaje kuwalaani,

NUM 23:8 Removed trailing space in p~: hao ambao Mungu hajawalaani?

NUM 23:8 Removed trailing space in p~: Nitawezaje kuwashutumu

NUM 23:8 Removed trailing space in p~: hao ambao \nd Bwana\nd* hakuwashutumu?

NUM 23:9 Removed trailing space in v~: Kutoka vilele vya miamba ninawaona,

NUM 23:9 Removed trailing space in p~: kutoka mahali palipoinuka ninawatazama.

NUM 23:9 Removed trailing space in p~: Ninaliona taifa ambalo wanaishi peke yao,

NUM 23:9 Removed trailing space in p~: nao hawahesabiwi kama mojawapo ya mataifa.

NUM 23:10 Removed trailing space in v~: Ni nani awezaye kuhesabu mavumbi ya Yakobo,

NUM 23:10 Removed trailing space in p~: au kuhesabu robo ya Israeli?

NUM 23:10 Removed trailing space in p~: Mimi na nife kifo cha mtu mwenye haki,

NUM 23:10 Removed trailing space in p~: na mwisho wangu na uwe kama wao!”

NUM 23:11 Removed trailing space in v~: Balaki akamwambia Balaamu, “Ni nini ulichonitendea? Nimekuleta ulaani adui zangu, lakini wewe badala yake umewabariki!”

NUM 23:12 Removed trailing space in v~: Balaamu akajibu, “Je, hainipasi kusema kile \nd Bwana\nd* anachoweka katika kinywa changu?”

NUM 23:12 Removed trailing space in s1: Ujumbe Wa Pili Wa Balaamu

NUM 23:13 Removed trailing space in v~: Ndipo Balaki akamwambia, “Twende pamoja mahali pengine ambapo unaweza kuwaona; utawaona baadhi tu wala si wote. Nawe kutoka huko, unilaanie hao.”

NUM 23:14 Removed trailing space in v~: Basi akampeleka kwenye shamba la Sofimu, juu ya kilele cha Mlima Pisga. Pale akajenga madhabahu saba na kutoa sadaka ya fahali na kondoo dume mmoja juu ya kila madhabahu.

NUM 23:15 Removed trailing space in v~: Balaamu akamwambia Balaki, “Kaa hapa kando ya sadaka yako wakati ninapokwenda kuonana na Mungu kule.”

NUM 23:16 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akakutana na Balaamu, akaweka ujumbe katika kinywa chake akasema, “Rudi kwa Balaki umpe ujumbe huu.”

NUM 23:17 Removed trailing space in v~: Basi Balaamu akarudi kwa Balaki, akamkuta amesimama kando ya sadaka yake, akiwa na wakuu wa Moabu. Balaki akamuuliza, “Je, \nd Bwana\nd* amesema nini?”

NUM 23:18 Removed trailing space in v~: Ndipo Balaamu akasema ujumbe wake:

NUM 23:18 Removed trailing space in p~: “Balaki, inuka na usikilize,

NUM 23:18 Removed trailing space in p~: nisikie mimi, wewe mwana wa Sipori.

NUM 23:19 Removed trailing space in v~: Mungu si mtu, hata aseme uongo,

NUM 23:19 Removed trailing space in p~: wala yeye si mwanadamu, hata ajute.

NUM 23:19 Removed trailing space in p~: Je, anasema, kisha asitende?

NUM 23:19 Removed trailing space in p~: Je, anaahidi, asitimize?

NUM 23:20 Removed trailing space in v~: Nimepokea agizo kubariki;

NUM 23:20 Removed trailing space in p~: amebariki, nami siwezi kubadilisha.

NUM 23:21 Removed trailing space in v~: “Haijaonekana bahati mbaya katika Yakobo,

NUM 23:21 Removed trailing space in p~: wala taabu katika Israeli.

NUM 23:21 Removed trailing space in p~: \nd Bwana\nd*, Mungu wao yu pamoja nao,

NUM 23:21 Removed trailing space in p~: nayo sauti kuu ya Mfalme imo katikati yao.

NUM 23:22 Removed trailing space in v~: Mungu aliwatoa kutoka Misri;

NUM 23:22 Removed trailing space in p~: wao wana nguvu za nyati.

NUM 23:23 Removed trailing space in v~: Hakuna uchawi dhidi ya Yakobo,

NUM 23:23 Removed trailing space in p~: wala hakuna uaguzi dhidi ya Israeli.

NUM 23:23 Removed trailing space in p~: Sasa itasemwa kuhusu Yakobo

NUM 23:23 Removed trailing space in p~: na Israeli, ‘Tazama yale Mungu aliyotenda!’

NUM 23:24 Removed trailing space in v~: Taifa lainuka kama simba jike;

NUM 23:24 Removed trailing space in p~: linajiinua kama simba

NUM 23:24 Removed trailing space in p~: ambaye hatulii mpaka amalize kurarua mawindo yake

NUM 23:24 Removed trailing space in p~: na kunywa damu ya mawindo yake.”

NUM 23:25 Removed trailing space in v~: Kisha Balaki akamwambia Balaamu, “Usiwalaani kabisa, wala usiwabariki kabisa!”

NUM 23:26 Removed trailing space in v~: Balaamu akajibu, “Je, sikukuambia ni lazima nifanye lolote analosema \nd Bwana\nd*?”

NUM 23:26 Removed trailing space in s1: Ujumbe Wa Tatu Wa Balaamu

NUM 23:27 Removed trailing space in v~: Basi Balaki akamwambia Balaamu, “Njoo, nikupeleke mahali pengine. Huenda itampendeza Mungu kukuruhusu unilaanie hao watu kutoka mahali hapo.”

NUM 23:28 Removed trailing space in v~: Balaki akamchukua Balaamu juu ya Mlima Peori, unaotazamana na nyika.

NUM 23:29 Removed trailing space in v~: Balaamu akasema, “Nijengee hapa madhabahu saba, uandae mafahali saba na kondoo dume saba kwa ajili yangu.”

NUM 23:30 Removed trailing space in v~: Balaki akafanya kama Balaamu alivyosema, kisha akatoa sadaka ya fahali mmoja na kondoo dume mmoja juu ya kila madhabahu.

NUM 24:0 Extra space after chapter number

NUM 24:0 Removed trailing space in c: 24

NUM 24:1 Removed trailing space in v~: Basi Balaamu alipoona imempendeza \nd Bwana\nd* kubariki Israeli, hakuendelea tena kutafuta uchawi kama nyakati nyingine, bali aligeuza uso wake kuelekea nyikani.

NUM 24:2 Removed trailing space in v~: Balaamu alipotazama nje na kuona Israeli amepiga kambi kabila kwa kabila, Roho wa Mungu akawa juu yake,

NUM 24:3 Removed trailing space in v~: naye akatoa ujumbe wake:

NUM 24:3 Removed trailing space in p~: “Ujumbe wa Balaamu mwana wa Beori,

NUM 24:3 Removed trailing space in p~: ujumbe wake yeye ambaye jicho lake linaona vizuri;

NUM 24:4 Removed trailing space in v~: ujumbe wake yeye ambaye husikia maneno ya Mungu,

NUM 24:4 Removed trailing space in p~: ambaye huona maono kutoka kwa Mwenyezi,\f + \fr 24:4 \ft Mwenyezi hapa ina maana ya Shaddai kwa Kiebrania (pia 24:16).\f*

NUM 24:4 Removed trailing space in p~: ambaye huanguka kifudifudi, na ambaye macho yake yamefunguka:

NUM 24:5 Removed trailing space in v~: “Tazama jinsi yalivyo mazuri mahema yako, ee Yakobo,

NUM 24:5 Removed trailing space in p~: maskani yako, ee Israeli!

NUM 24:6 Removed trailing space in v~: “Kama mabonde, yanaenea,

NUM 24:6 Removed trailing space in p~: kama bustani kando ya mto,

NUM 24:6 Removed trailing space in p~: kama miti ya udi iliyopandwa na \nd Bwana\nd*,

NUM 24:6 Removed trailing space in p~: kama mierezi kando ya maji.

NUM 24:7 Removed trailing space in v~: Maji yatatiririka kutoka ndoo zake;

NUM 24:7 Removed trailing space in p~: mbegu yake itakuwa na maji tele.

NUM 24:7 Removed trailing space in p~: “Mfalme wake atakuwa mkuu kuliko Mfalme Agagi;

NUM 24:7 Removed trailing space in p~: ufalme wake utatukuka.

NUM 24:8 Removed trailing space in v~: “Mungu alimleta kutoka Misri;

NUM 24:8 Removed trailing space in p~: yeye ana nguvu kama nyati.

NUM 24:8 Removed trailing space in p~: Anayararua mataifa yaliyo adui zake,

NUM 24:8 Removed trailing space in p~: na kuvunja mifupa yao vipande vipande;

NUM 24:8 Removed trailing space in p~: huwachoma kwa mishale yake.

NUM 24:9 Removed trailing space in v~: Hujikunyata na kuvizia kama simba,

NUM 24:9 Removed trailing space in p~: kama simba jike; nani anayethubutu kumwamsha?

NUM 24:9 Removed trailing space in p~: “Abarikiwe kila akubarikiye,

NUM 24:9 Removed trailing space in p~: na alaaniwe kila akulaaniye!”

NUM 24:10 Removed trailing space in v~: Ndipo hasira ya Balaki ikawaka dhidi ya Balaamu. Akapiga mikono yake pamoja, akamwambia Balaamu, “Nilikuita uje kuwalaani adui zangu, lakini umewabariki mara hizi tatu.

NUM 24:11 Removed trailing space in v~: Sasa ondoka upesi uende nyumbani! Mimi nilisema nitakuzawadia vizuri sana, lakini \nd Bwana\nd* amekuzuia usizawadiwe.”

NUM 24:12 Removed trailing space in v~: Balaamu akamwambia Balaki, “Je, hukumbuki jinsi nilivyowaambia wajumbe uliowatuma kwangu? Niliwaambia hivi,

NUM 24:13 Removed trailing space in v~: ‘Hata ikiwa Balaki angenipa jumba lake la kifalme likiwa limejazwa fedha na dhahabu, nisingeweza kufanya kitu chochote kwa matakwa yangu, kikiwa kizuri au kibaya, kwenda kinyume na agizo la \nd Bwana\nd*, nami imenipasa kusema tu kile \nd Bwana\nd* atakachosema’?

NUM 24:14 Removed trailing space in v~: Sasa ninarudi kwa watu wangu. Lakini njoo, nikuonye kuhusu kile watu hawa watakachowatenda watu wako siku zijazo.”

NUM 24:14 Removed trailing space in s1: Ujumbe Wa Nne Wa Balaamu

NUM 24:15 Removed trailing space in v~: Kisha Balaamu akatoa ujumbe wake:

NUM 24:15 Removed trailing space in p~: “Ujumbe wa Balaamu mwana wa Beori,

NUM 24:15 Removed trailing space in p~: ujumbe wake yeye ambaye jicho lake linaona vizuri;

NUM 24:16 Removed trailing space in v~: ujumbe wake yeye ambaye husikia maneno ya Mungu,

NUM 24:16 Removed trailing space in p~: ambaye ana maarifa kutoka kwa Aliye Juu Sana,

NUM 24:16 Removed trailing space in p~: huona maono kutoka Mwenyezi,

NUM 24:16 Removed trailing space in p~: ambaye huanguka kifudifudi

NUM 24:16 Removed trailing space in p~: na ambaye macho yake yamefunguka:

NUM 24:17 Removed trailing space in v~: “Namwona yeye, lakini si sasa;

NUM 24:17 Removed trailing space in p~: namtazama yeye, lakini si karibu.

NUM 24:17 Removed trailing space in p~: Nyota itatoka kwa Yakobo,

NUM 24:17 Removed trailing space in p~: fimbo ya ufalme itainuka kutoka kwa Israeli.

NUM 24:17 Removed trailing space in p~: Atawaponda Wamoabu vipaji vya nyuso

NUM 24:17 Removed trailing space in p~: na mafuvu yote ya wana wa Shethi.

NUM 24:18 Removed trailing space in v~: Edomu itamilikiwa,

NUM 24:18 Removed trailing space in p~: Seiri, adui wake, itamilikiwa,

NUM 24:18 Removed trailing space in p~: lakini Israeli atakuwa na nguvu.

NUM 24:19 Removed trailing space in v~: Mtawala atakuja kutoka kwa Yakobo

NUM 24:19 Removed trailing space in p~: na kuangamiza walionusurika katika mji.”

NUM 24:19 Removed trailing space in s1: Ujumbe Wa Mwisho Wa Balaamu

NUM 24:20 Removed trailing space in v~: Kisha Balaamu akawaona watu wa Amaleki, na kutoa ujumbe wake:

NUM 24:20 Removed trailing space in p~: “Amaleki ilikuwa ya kwanza miongoni mwa mataifa,

NUM 24:20 Removed trailing space in p~: lakini mwisho wake itaangamizwa milele.”

NUM 24:21 Removed trailing space in v~: Kisha akawaona Wakeni, akatoa ujumbe wake:

NUM 24:21 Removed trailing space in p~: “Makao yenu ni salama,

NUM 24:21 Removed trailing space in p~: kiota chenu kiko kwenye mwamba.

NUM 24:22 Removed trailing space in v~: Hata hivyo ninyi Wakeni mtaangamizwa

NUM 24:22 Removed trailing space in p~: Ashuru atakapowachukua mateka.”

NUM 24:23 Removed trailing space in v~: Ndipo akatoa ujumbe wake:

NUM 24:23 Removed trailing space in p~: “Lo, ni nani atakayeweza kuishi wakati Mungu atakapofanya hili?

NUM 24:24 Removed trailing space in v~: Meli zitakuja kutoka pwani za Kitimu,

NUM 24:24 Removed trailing space in p~: zitaitiisha Ashuru na Eberi,

NUM 24:24 Removed trailing space in p~: lakini nao pia wataangamizwa.”

NUM 24:25 Removed trailing space in v~: Kisha Balaamu akainuka na kurudi nyumbani kwake, naye Balaki akashika njia yake.

NUM 25:0 Extra space after chapter number

NUM 25:0 Removed trailing space in c: 25

NUM 25:0 Removed trailing space in s1: Moabu Yashawishi Israeli

NUM 25:1 Removed trailing space in v~: Israeli alipokuwa akikaa Shitimu, wanaume wa Israeli walianza kuzini na wanawake wa Kimoabu,

NUM 25:2 Removed trailing space in v~: ambao waliwaalika kushiriki katika kutoa kafara kwa miungu yao. Watu wakala na kusujudu mbele ya miungu hii.

NUM 25:3 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Israeli akaungana katika kumwabudu Baali wa Peori. Hasira ya \nd Bwana\nd* ikawaka dhidi yao.

NUM 25:4 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Uwachukue viongozi wote wa watu hawa, uwaue na uwaweke hadharani mchana peupe mbele za \nd Bwana\nd*, ili hasira kali ya \nd Bwana\nd* iweze kuondoka kwa Israeli.”

NUM 25:5 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akawaambia waamuzi wa Israeli, “Kila mmoja wenu lazima awaue wale wanaume wenu, walioshiriki katika kumwabudu Baali wa Peori.”

NUM 25:6 Removed trailing space in v~: Ndipo mwanaume wa Kiisraeli akamleta mwanamke wa Kimidiani katika jamaa yake palepale mbele ya Mose na mkutano wote wa Israeli walipokuwa wakilia kwenye lango la Hema la Kukutania.

NUM 25:7 Removed trailing space in v~: Finehasi mwana wa Eleazari, mwana wa kuhani Aroni, alipoona jambo hili, akaondoka kwenye kusanyiko, akachukua mkuki mkononi mwake,

NUM 25:8 Removed trailing space in v~: akamfuata yule Mwisraeli ndani ya hema. Akawachoma mkuki wote wawili kwa pamoja, ukapenya kwenye mwili wa yule Mwisraeli na mwili wa yule mwanamke. Ndipo tauni iliyokuwepo dhidi ya Waisraeli ikakoma.

NUM 25:9 Removed trailing space in v~: Lakini wale waliokufa kwa hiyo tauni walikuwa watu 24,000.

NUM 25:10 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 25:11 Removed trailing space in v~: “Finehasi mwana wa Eleazari, mwana wa kuhani Aroni, amegeuza hasira yangu mbali na Waisraeli, kwa sababu alikuwa na wivu kama nilio nao kwa heshima yangu miongoni mwao, hata kwamba kwa wivu wangu sikuwaangamiza.

NUM 25:12 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo mwambie Finehasi ninafanya Agano langu la amani naye.

NUM 25:13 Removed trailing space in v~: Yeye pamoja na wazao wake watakuwa na Agano la ukuhani milele, kwa sababu alikuwa na wivu kwa ajili ya heshima ya Mungu wake, na akafanya upatanisho kwa Waisraeli.”

NUM 25:14 Removed trailing space in v~: Jina la Mwisraeli ambaye aliuawa pamoja na mwanamke wa Kimidiani ni Zimri mwana wa Salu, kiongozi wa jamaa ya Simeoni.

NUM 25:15 Removed trailing space in v~: Jina la mwanamke wa Kimidiani aliyeuawa ni Kozbi binti wa Suri, aliyekuwa mkuu wa kabila la jamaa ya Wamidiani.

NUM 25:16 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 25:17 Removed trailing space in v~: “Watendeeni Wamidiani kama adui na mwaue,

NUM 25:18 Removed trailing space in v~: kwa sababu wao waliwatendea kama adui wakati waliwadanganya katika tukio la Peori na dada yao Kozbi, binti wa kiongozi wa Kimidiani, mwanamke ambaye aliuawa wakati tauni ilikuja kama matokeo ya tukio la Peori.”

NUM 26:0 Extra space after chapter number

NUM 26:0 Removed trailing space in c: 26

NUM 26:0 Removed trailing space in s1: Kuhesabiwa Watu Mara Ya Pili

NUM 26:1 Removed trailing space in v~: Baada ya hiyo tauni, \nd Bwana\nd* akamwambia Mose na Eleazari mwana wa kuhani Aroni,

NUM 26:2 Removed trailing space in v~: “Hesabu jumuiya yote ya Kiisraeli kwa jamaa zao, wale wote wenye umri wa miaka ishirini na zaidi, ambao wanaweza kutumika katika jeshi la Israeli.”

NUM 26:3 Removed trailing space in v~: Hivyo Mose na kuhani Eleazari wakazungumza na watu kwenye nchi tambarare ya Moabu, ngʼambo ya Yordani kutokea Yeriko, wakasema,

NUM 26:4 Removed trailing space in v~: “Hesabuni wanaume wenye umri wa miaka ishirini na zaidi, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.”

NUM 26:4 Removed trailing space in p~: Hawa ndio Waisraeli waliotoka Misri:

NUM 26:5 Removed trailing space in v~: Wazao wa Reubeni, mwana mzaliwa wa kwanza wa Israeli, walikuwa:

NUM 26:5 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Hanoki, ukoo wa Wahanoki;

NUM 26:5 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Palu, ukoo wa Wapalu;

NUM 26:6 Removed trailing space in v~: kutoka kwa Hesroni, ukoo wa Wahesroni;

NUM 26:6 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Karmi, ukoo wa Wakarmi.

NUM 26:7 Removed trailing space in v~: Hizi zilikuwa ndizo koo za Reubeni; wale waliohesabiwa walikuwa 43,730.

NUM 26:8 Removed trailing space in v~: Mwana wa Palu alikuwa Eliabu,

NUM 26:9 Removed trailing space in v~: nao wana wa Eliabu walikuwa Nemueli, Dathani na Abiramu. Hawa wawili Dathani na Abiramu ndio walikuwa maafisa wa jumuiya ambao walimwasi Mose na Aroni, na walikuwa miongoni mwa wafuasi wa Kora wakati walimwasi \nd Bwana\nd*.

NUM 26:10 Removed trailing space in v~: Ardhi ilifunua kinywa chake na kuwameza pamoja na Kora, ambaye wafuasi wake walikufa wakati moto ulipowateketeza wanaume 250. Nao walikuwa kama alama ya onyo.

NUM 26:11 Removed trailing space in v~: Pamoja na hayo, hao ukoo wa Kora hawakufa.

NUM 26:12 Removed trailing space in v~: Wazao wa Simeoni kwa koo zao walikuwa:

NUM 26:12 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Nemueli, ukoo wa Wanemueli;

NUM 26:12 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Yamini, ukoo wa Wayamini;

NUM 26:12 Removed trailing space in p~: kutoka wa Yakini, ukoo wa Wayakini;

NUM 26:13 Removed trailing space in v~: kutoka kwa Zera, ukoo wa Wazera;

NUM 26:13 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Shauli, ukoo wa Washauli.

NUM 26:14 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo koo za Simeoni; walikuwa 22,200.

NUM 26:15 Removed trailing space in v~: Wazao wa Gadi kwa koo zao walikuwa:

NUM 26:15 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Sifoni, ukoo wa Wasifoni;

NUM 26:15 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Hagi, ukoo wa Wahagi;

NUM 26:15 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Shuni, ukoo wa Washuni;

NUM 26:16 Removed trailing space in v~: kutoka kwa Ozni, ukoo wa Waozni;

NUM 26:16 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Eri, ukoo wa Waeri;

NUM 26:17 Removed trailing space in v~: kutoka kwa Arodi, ukoo wa Waarodi;

NUM 26:17 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Areli, ukoo wa Waareli.

NUM 26:18 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Gadi; wale waliohesabiwa walikuwa 40,500.

NUM 26:19 Removed trailing space in v~: Eri na Onani walikuwa wana wa Yuda, lakini walifia huko Kanaani.

NUM 26:20 Removed trailing space in v~: Wazao wa Yuda kwa koo zao walikuwa:

NUM 26:20 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Shela, ukoo wa Washela;

NUM 26:20 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Peresi, ukoo wa Waperesi;

NUM 26:20 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Zera, ukoo wa Wazera.

NUM 26:21 Removed trailing space in v~: Wazao wa Peresi walikuwa:

NUM 26:21 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Hesroni, ukoo wa Wahesroni;

NUM 26:21 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Hamuli, ukoo wa Wahamuli.

NUM 26:22 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Yuda; wale waliohesabiwa walikuwa 76,500.

NUM 26:23 Removed trailing space in v~: Wazao wa Isakari kwa koo zao walikuwa:

NUM 26:23 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Tola, ukoo wa Watola;

NUM 26:23 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Puva, ukoo wa Wapuva;

NUM 26:24 Removed trailing space in v~: kutoka kwa Yashubu, ukoo wa Wayashubu;

NUM 26:24 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Shimroni, ukoo wa Washimroni.

NUM 26:25 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Isakari; wale waliohesabiwa walikuwa 64,300.

NUM 26:26 Removed trailing space in v~: Wazao wa Zabuloni kwa koo zao walikuwa:

NUM 26:26 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Seredi, ukoo wa Waseredi;

NUM 26:26 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Eloni, ukoo wa Waeloni;

NUM 26:26 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Yaleeli, ukoo wa Wayaleeli.

NUM 26:27 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Zabuloni, wale waliohesabiwa walikuwa 60,500.

NUM 26:28 Removed trailing space in v~: Wazao wa Yosefu kwa koo zao kutoka kwa Manase na kwa Efraimu walikuwa:

NUM 26:29 Removed trailing space in v~: Wazao wa Manase:

NUM 26:29 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Makiri, ukoo wa Wamakiri (Makiri alikuwa baba wa Gileadi);

NUM 26:29 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Gileadi, ukoo wa Wagileadi.

NUM 26:30 Removed trailing space in v~: Hawa ndio waliokuwa wazao wa Gileadi:

NUM 26:30 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Iezeri, ukoo wa Waiezeri;

NUM 26:30 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Heleki, ukoo wa Waheleki;

NUM 26:31 Removed trailing space in v~: kutoka kwa Asirieli, ukoo wa Waasirieli;

NUM 26:31 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Shekemu, ukoo wa Washekemu;

NUM 26:32 Removed trailing space in v~: kutoka kwa Shemida, ukoo wa Washemida;

NUM 26:32 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Heferi, ukoo wa Waheferi.

NUM 26:33 Removed trailing space in v~: (Selofehadi mwana wa Heferi hakuzaa wana, bali alikuwa na watoto wa kike tu, ambao majina yao yalikuwa Mahla, Noa, Hogla, Milka na Tirsa.)

NUM 26:34 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Manase; wale waliohesabiwa walikuwa 52,700.

NUM 26:35 Removed trailing space in v~: Hawa walikuwa wazao wa Efraimu kwa koo zao:

NUM 26:35 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Shuthela, ukoo wa Washuthela;

NUM 26:35 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Bekeri, ukoo wa Wabekeri;

NUM 26:35 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Tahani, ukoo wa Watahani;

NUM 26:36 Removed trailing space in v~: Hawa ndio walikuwa wazao wa Shuthela:

NUM 26:36 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Erani, ukoo wa Waerani.

NUM 26:37 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Efraimu; wale waliohesabiwa walikuwa 32,500.

NUM 26:37 Removed trailing space in p~: Hawa ndio waliokuwa wazao wa Yosefu kwa koo zao.

NUM 26:38 Removed trailing space in v~: Wazao wa Benyamini kwa koo zao walikuwa:

NUM 26:38 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Bela, ukoo wa Wabela;

NUM 26:38 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Ashbeli, ukoo wa Waashbeli;

NUM 26:38 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Ahiramu, ukoo wa Waahiramu;

NUM 26:39 Removed trailing space in v~: kutoka kwa Shufamu, ukoo wa Washufamu;

NUM 26:39 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Hufamu, ukoo wa Wahufamu.

NUM 26:40 Removed trailing space in v~: Wazao wa Bela kutoka kwa Ardi na Naamani walikuwa:

NUM 26:40 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Ardi, ukoo wa Waardi;

NUM 26:40 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Naamani, ukoo wa Wanaamani.

NUM 26:41 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Benyamini; wale waliohesabiwa walikuwa 45,600.

NUM 26:42 Removed trailing space in v~: Hawa ndio waliokuwa wazao wa Dani kwa koo zao:

NUM 26:42 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Shuhamu, ukoo wa Washuhamu.

NUM 26:42 Removed trailing space in p~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Dani:

NUM 26:43 Removed trailing space in v~: Wote walikuwa koo za Washuhamu; wale waliohesabiwa walikuwa 64,400.

NUM 26:44 Removed trailing space in v~: Wazao wa Asheri kwa koo zao walikuwa:

NUM 26:44 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Imna, ukoo wa Waimna;

NUM 26:44 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Ishvi, ukoo wa Waishvi;

NUM 26:44 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Beria, ukoo wa Waberia;

NUM 26:45 Removed trailing space in v~: kutoka kwa wazao wa Beria:

NUM 26:45 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Heberi, ukoo wa Waheberi;

NUM 26:45 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Malkieli, ukoo wa Wamalkieli.

NUM 26:46 Removed trailing space in v~: (Asheri alikuwa na binti aliyeitwa Sera.)

NUM 26:47 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Asheri; wale waliohesabiwa walikuwa 53,400.

NUM 26:48 Removed trailing space in v~: Wazao wa Naftali kwa koo zao walikuwa:

NUM 26:48 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Yaseeli, ukoo wa Wayaseeli;

NUM 26:48 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Guni, ukoo wa Waguni;

NUM 26:49 Removed trailing space in v~: kutoka kwa Yeseri, ukoo wa Wayeseri;

NUM 26:49 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Shilemu, ukoo wa Washilemu.

NUM 26:50 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo zilizokuwa koo za Naftali; wale waliohesabiwa walikuwa 45,400.

NUM 26:51 Removed trailing space in v~: Jumla ya hesabu ya wanaume wa Israeli ilikuwa 601,730.

NUM 26:52 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 26:53 Removed trailing space in v~: “Watagawiwa nchi kama urithi kwa kulingana na hesabu ya majina.

NUM 26:54 Removed trailing space in v~: Kundi kubwa zaidi lipe urithi mkubwa zaidi, na kundi dogo zaidi lipewe urithi mdogo zaidi; kila kundi litapokea urithi wake kulingana na hesabu ya wale walioorodheshwa.

NUM 26:55 Removed trailing space in v~: Hakikisha kuwa nchi inagawanywa kwa kura. Kile kitakachorithiwa na kila kikundi kitakuwa kwa kulingana na majina ya kabila la babu yao.

NUM 26:56 Removed trailing space in v~: Kila urithi utagawanywa kwa kura miongoni mwa makundi makubwa na madogo.”

NUM 26:57 Removed trailing space in v~: Hawa walikuwa Walawi ambao walihesabiwa kwa koo zao:

NUM 26:57 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Gershoni, ukoo wa Wagershoni;

NUM 26:57 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Kohathi, ukoo wa Wakohathi;

NUM 26:57 Removed trailing space in p~: kutoka kwa Merari, ukoo wa Wamerari.

NUM 26:58 Removed trailing space in v~: Hizi pia zilikuwa koo za Walawi:

NUM 26:58 Removed trailing space in p~: ukoo wa Walibni;

NUM 26:58 Removed trailing space in p~: ukoo wa Wahebroni;

NUM 26:58 Removed trailing space in p~: ukoo wa Wamahli;

NUM 26:58 Removed trailing space in p~: ukoo wa Wamushi;

NUM 26:58 Removed trailing space in p~: ukoo wa wana wa Kora.

NUM 26:58 Removed trailing space in p~: (Kohathi alikuwa baba aliyemzaa Amramu;

NUM 26:59 Removed trailing space in v~: jina la mke wa Amramu ni Yokebedi, naye pia alikuwa mzao wa Lawi, ambaye alizaliwa kwa Walawi nchini Misri. Alimzalia Amramu: Aroni, Mose na dada yao Miriamu.

NUM 26:60 Removed trailing space in v~: Aroni alikuwa baba yake Nadabu na Abihu, Eleazari na Ithamari.

NUM 26:61 Removed trailing space in v~: Lakini Nadabu na Abihu walikufa wakati walitoa sadaka mbele za \nd Bwana\nd* kwa moto usioruhusiwa.)

NUM 26:62 Removed trailing space in v~: Wanaume wote wa Walawi wa umri wa mwezi mmoja na zaidi walikuwa 23,000. Wao hawakuhesabiwa pamoja na Waisraeli wengine kwa sababu hawakupokea urithi miongoni mwao.

NUM 26:63 Removed trailing space in v~: Hawa ndio walioorodheshwa na Mose na kuhani Eleazari wakati waliwahesabu Waisraeli kwenye nchi tambarare ya Moabu, kando ya Yordani ngʼambo ya Yeriko.

NUM 26:64 Removed trailing space in v~: Hakuna hata mmoja wao aliyekuwa miongoni mwa wale waliohesabiwa na Mose na kuhani Aroni wakati waliwahesabu Waisraeli katika Jangwa la Sinai.

NUM 26:65 Removed trailing space in v~: Kwa maana \nd Bwana\nd* alikuwa amewaambia hao Waisraeli hakika wangekufa huko jangwani, wala hakuna mmoja wao aliyeachwa, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni.

NUM 27:0 Extra space after chapter number

NUM 27:0 Removed trailing space in c: 27

NUM 27:0 Removed trailing space in s1: Binti Wa Selofehadi

NUM 27:1 Removed trailing space in v~: Binti za Selofehadi mwana wa Heferi, mwana wa Gileadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase, walikuwa wa koo za Manase mwana wa Yosefu. Majina ya hao binti yalikuwa Mahla, Noa, Hogla, Milka na Tirsa. Walikaribia

NUM 27:2 Removed trailing space in v~: ingilio la Hema la Kukutania na kusimama mbele ya Mose, kuhani Eleazari, viongozi na kusanyiko lote, wakasema,

NUM 27:3 Removed trailing space in v~: “Baba yetu alikufa jangwani. Hakuwa miongoni mwa wafuasi wa Kora, ambao walifungamana pamoja dhidi ya \nd Bwana\nd*, lakini alikufa kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe na hakuacha wana.

NUM 27:4 Removed trailing space in v~: Kwa nini jina la baba yetu lifutike kutoka ukoo wake kwa sababu hakuwa na mwana? Tupatie milki miongoni mwa ndugu za baba yetu.”

NUM 27:5 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akalileta shauri lao mbele za \nd Bwana\nd*,

NUM 27:6 Removed trailing space in v~: naye \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 27:7 Removed trailing space in v~: “Wanachosema binti za Selofehadi ni sawa. Ni lazima kwa hakika uwape milki kama urithi miongoni mwa ndugu za baba yao, na kubadili urithi wa baba yao uwe wao.

NUM 27:8 Removed trailing space in v~: “Waambie Waisraeli, ‘Ikiwa mtu atakufa naye hakuacha mwana, utampa binti yake urithi wake.

NUM 27:9 Removed trailing space in v~: Ikiwa hana binti, wape ndugu zake wa kiume urithi wake.

NUM 27:10 Removed trailing space in v~: Ikiwa hana ndugu wa kiume toa urithi wake kwa ndugu za baba yake.

NUM 27:11 Removed trailing space in v~: Ikiwa baba yake hakuwa na ndugu wa kiume, toa urithi wake kwa ndugu wa karibu katika ukoo wake, ili aumiliki. Hili litakuwa dai la sheria kwa Waisraeli, kama \nd Bwana\nd* alivyomwamuru Mose.’ ”

NUM 27:11 Removed trailing space in s1: Yoshua Kuchukua Nafasi Ya Mose

NUM 27:11 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 31:1-8)

NUM 27:12 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Panda juu ya mlima huu katika kilele cha Abarimu uione nchi ambayo nimewapa Waisraeli.

NUM 27:13 Removed trailing space in v~: Baada ya kuiona, wewe pia utakusanywa pamoja na watu wako kama ndugu yako Aroni alivyokusanywa,

NUM 27:14 Removed trailing space in v~: kwa kuwa jumuiya ilipoasi amri yangu kwenye maji katika Jangwa la Sini, wakati jumuiya ilipogombana nami, nyote wawili mliacha kuitii amri yangu ya kuniheshimu kama mtakatifu mbele ya macho yao.” (Haya yalikuwa maji ya Meriba huko Kadeshi, katika Jangwa la Sini.)

NUM 27:15 Removed trailing space in v~: Mose akamwambia \nd Bwana\nd*,

NUM 27:16 Removed trailing space in v~: “\nd Bwana\nd*, Mungu wa roho zote za wanadamu, na amteue mtu juu ya jumuiya hii

NUM 27:17 Removed trailing space in v~: ili atoke na kuingia mbele yao, atakayewaongoza katika kutoka kwao na kuingia kwao, ili watu wa \nd Bwana\nd* wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji.”

NUM 27:18 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo \nd Bwana\nd* akamwambia Mose, “Mchukue Yoshua mwana wa Nuni, mtu ambaye Roho yuko ndani yake, uweke mkono juu yake.

NUM 27:19 Removed trailing space in v~: Msimamishe mbele ya kuhani Eleazari pamoja na kusanyiko lote, umpe maagizo mbele yao.

NUM 27:20 Removed trailing space in v~: Mpe sehemu ya mamlaka yako ili jumuiya yote ya Waisraeli ipate kumtii.

NUM 27:21 Removed trailing space in v~: Atasimama mbele ya kuhani Eleazari, ambaye atapokea maamuzi kwa ajili yake, kwa kuuliza mbele za \nd Bwana\nd* kwa ile Urimu.\f + \fr 27:21 \ft Urimu na Thumimu maana yake ni Nuru na Kweli; vifaa hivi viliwekwa kwenye kifuko cha juu cha kisibau cha kuhani mkuu ili kujua mapenzi ya Mungu kwenye mambo ya kutatanisha.\f* Kwa amri yake, yeye na jumuiya yote ya Waisraeli watatoka, na kwa amri yake, wataingia.”

NUM 27:22 Removed trailing space in v~: Mose akafanya kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza. Akamtwaa Yoshua na kumsimamisha mbele ya kuhani Eleazari na kusanyiko lote.

NUM 27:23 Removed trailing space in v~: Kisha akaweka mikono yake juu ya kichwa cha Yoshua na kumpa maagizo, kama vile \nd Bwana\nd* alivyoelekeza kupitia kwa Mose.

NUM 28:0 Extra space after chapter number

NUM 28:0 Removed trailing space in c: 28

NUM 28:0 Removed trailing space in s1: Sadaka Za Kila Siku

NUM 28:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 29:38-46)

NUM 28:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 28:2 Removed trailing space in v~: “Wape Waisraeli agizo hili na uwaambie: ‘Hakikisheni kwamba mnaniletea mimi kwa wakati uliowekwa chakula kwa ajili ya sadaka za kuteketezwa kwa moto, kama harufu nzuri ya kupendeza.’

NUM 28:3 Removed trailing space in v~: Waambie: ‘Hii ni sadaka ya kuteketezwa kwa moto mnayomtolea \nd Bwana\nd*: wana-kondoo wawili wa mwaka mmoja wasio na dosari, kama sadaka ya kawaida ya kuteketezwa kila siku.

NUM 28:4 Removed trailing space in v~: Andaa mwana-kondoo mmoja asubuhi na mwingine jioni,

NUM 28:5 Removed trailing space in v~: kila mmoja atolewe pamoja na sadaka ya nafaka sehemu ya kumi ya efa\f + \fr 28:5 \ft Sehemu ya kumi ya efa ni sawa na kilo moja.\f* ya unga laini uliochanganywa pamoja na robo ya hini\f + \fr 28:5 \ft Robo ya hini ni sawa na lita moja.\f* ya mafuta ya zeituni.

NUM 28:6 Removed trailing space in v~: Hii ni sadaka ya kawaida ya kuteketezwa iliyoanzishwa katika Mlima Sinai kama harufu nzuri ya kupendeza, sadaka iliyotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto.

NUM 28:7 Removed trailing space in v~: Sadaka ya kinywaji itakayotolewa pamoja na kila mwana-kondoo ni robo ya hini ya kinywaji kilichochachuka. Mimina sadaka ya kinywaji kwa \nd Bwana\nd* mahali patakatifu.

NUM 28:8 Removed trailing space in v~: Andaa yule mwana-kondoo wa pili jioni, pamoja na sadaka ya nafaka na sadaka ya kinywaji kama ulivyofanya kwa ile sadaka nyingine ya asubuhi. Hii ni sadaka iliyotolewa kwa kuteketezwa kwa moto, harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*.

NUM 28:8 Removed trailing space in s1: Sadaka Za Sabato

NUM 28:9 Removed trailing space in v~: “ ‘Siku ya Sabato, utatoa sadaka ya wana-kondoo wawili wa mwaka mmoja wasiokuwa na dosari pamoja na sadaka yake ya kinywaji na sadaka ya nafaka yenye uzito wa sehemu mbili za kumi za efa\f + \fr 28:9 \ft Sehemu mbili za kumi za efa ni sawa na kilo 2.\f* za unga laini uliochanganywa na mafuta.

NUM 28:10 Removed trailing space in v~: Hii ni sadaka ya kuteketezwa itakayotolewa kwa ajili ya kila Sabato, pamoja na sadaka ya kawaida ya kuteketezwa na sadaka yake ya kinywaji.

NUM 28:10 Removed trailing space in s1: Sadaka Za Kila Mwezi

NUM 28:11 Removed trailing space in v~: “ ‘Siku ya kwanza ya kila mwezi, mtamletea \nd Bwana\nd* sadaka ya kuteketezwa ya fahali wawili wachanga, kondoo dume mmoja na wana-kondoo saba wa mwaka mmoja, wote wasiokuwa na dosari.

NUM 28:12 Removed trailing space in v~: Pamoja na kila fahali, kutakuwa na sadaka ya nafaka ya unga laini sehemu tatu za kumi za efa,\f + \fr 28:12 \ft Sehemu tatu za kumi za efa ni sawa na kilo 3.\f* uliochanganywa na mafuta, pamoja na kondoo dume mmoja, sadaka ya nafaka ya unga laini uliochanganywa na mafuta;

NUM 28:13 Removed trailing space in v~: pamoja na kila mwana-kondoo, sadaka ya nafaka yenye uzito wa sehemu ya kumi ya efa ya unga laini uliochanganywa na mafuta. Hii ni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, harufu nzuri, sadaka ya kuteketezwa iliyotolewa kwa moto kwa \nd Bwana\nd*.

NUM 28:14 Removed trailing space in v~: Pamoja na kila fahali kutakuwa na sadaka ya kinywaji nusu ya hini\f + \fr 28:14 \ft Nusu ya hini ni sawa na lita 2.\f* ya divai; pamoja na kila kondoo dume, theluthi moja ya hini,\f + \fr 28:14 \ft Theluthi moja ya hini ni sawa na lita 1.2.\f* na pamoja na kila mwana-kondoo robo hini. Hii ni sadaka ya kuteketezwa ya kila mwezi itakayotolewa kila mwandamo wa mwezi kwa mwaka.

NUM 28:15 Removed trailing space in v~: Zaidi ya sadaka ya kawaida ya kuteketezwa pamoja na sadaka yake ya kinywaji, mbuzi mmoja dume atatolewa kwa \nd Bwana\nd* kama sadaka ya dhambi.

NUM 28:15 Removed trailing space in s1: Pasaka

NUM 28:15 Removed trailing space in r: (Walawi 23:5-14)

NUM 28:16 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika siku ya kumi na nne ya mwezi wa kwanza, itafanyika Pasaka ya \nd Bwana\nd*.

NUM 28:17 Removed trailing space in v~: Katika siku ya kumi na tano ya mwezi huo itakuwa sikukuu; kwa siku saba mtakula mikate isiyotiwa chachu.

NUM 28:18 Removed trailing space in v~: Katika siku ya kwanza mtakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi za kawaida.

NUM 28:19 Removed trailing space in v~: Leteni mbele za \nd Bwana\nd* sadaka ya kuteketezwa, sadaka ya kuteketezwa ya mafahali wawili wachanga, kondoo dume mmoja na wana-kondoo dume saba wenye umri wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari.

NUM 28:20 Removed trailing space in v~: Pamoja na kila fahali, andaa sadaka ya nafaka sehemu tatu za kumi za efa za unga laini uliochanganywa na mafuta; pamoja na kondoo dume, andaa sehemu mbili za kumi za efa;

NUM 28:21 Removed trailing space in v~: pia pamoja na kila mmoja wa wale wana-kondoo saba, andaa sehemu ya kumi ya efa.

NUM 28:22 Removed trailing space in v~: Pia mtoe beberu mmoja kama sadaka ya dhambi ambaye atafanya upatanisho kwa ajili yenu.

NUM 28:23 Removed trailing space in v~: Andaa hizi licha ya zile sadaka za kawaida za kuteketezwa za kila asubuhi.

NUM 28:24 Removed trailing space in v~: Kwa njia hii andaa chakula cha sadaka ya kuteketezwa kila siku, kwa siku saba kama harufu nzuri impendezayo \nd Bwana\nd*. Hii itaandaliwa licha ya ile sadaka ya kawaida ya kuteketezwa ya kila siku pamoja na sadaka yake ya kinywaji.

NUM 28:25 Removed trailing space in v~: Siku ya saba mwe na kusanyiko takatifu na msifanye kazi zenu za kawaida.

NUM 28:25 Removed trailing space in s1: Sikukuu Ya Majuma

NUM 28:25 Removed trailing space in r: (Walawi 23:15-22)

NUM 28:26 Removed trailing space in v~: “ ‘Siku ya malimbuko, mnapomletea \nd Bwana\nd* sadaka ya nafaka mpya wakati wa Sikukuu ya Majuma, mwe na kusanyiko takatifu na msifanye kazi zenu za kawaida.

NUM 28:27 Removed trailing space in v~: Mlete sadaka ya kuteketezwa ya mafahali wawili wachanga, kondoo dume mmoja, na pia wana-kondoo saba wenye umri wa mwaka mmoja, kama harufu nzuri ya kumpendeza \nd Bwana\nd*.

NUM 28:28 Removed trailing space in v~: Pamoja na kila fahali itatolewa sadaka ya nafaka ya unga laini sehemu tatu za kumi za efa uliochanganywa na mafuta; pamoja na kondoo dume, andaa sehemu mbili za kumi za efa za unga laini;

NUM 28:29 Removed trailing space in v~: na sehemu ya kumi ya efa ya unga laini kwa kila mmoja wa wana-kondoo saba.

NUM 28:30 Removed trailing space in v~: Ongeza beberu mmoja kwa kufanya upatanisho kwa ajili yenu.

NUM 28:31 Removed trailing space in v~: Andaa hizi sadaka pamoja na sadaka zake za vinywaji, kuwa nyongeza ya sadaka za kawaida za kuteketezwa, pamoja na sadaka yake ya nafaka. Hakikisha kuwa wanyama hao hawana dosari.

NUM 29:0 Extra space after chapter number

NUM 29:0 Removed trailing space in c: 29

NUM 29:0 Removed trailing space in s1: Sikukuu Ya Tarumbeta

NUM 29:0 Removed trailing space in r: (Walawi 23:23-25)

NUM 29:1 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika siku ya kwanza ya mwezi wa saba mtakuwa na kusanyiko takatifu na msifanye kazi ya kawaida. Ni siku kwa ajili yenu ya kupiga tarumbeta.

NUM 29:2 Removed trailing space in v~: Mtatayarisha sadaka ya kuteketezwa kama harufu nzuri impendezayo \nd Bwana\nd* ya fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja, na wana-kondoo saba wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari.

NUM 29:3 Removed trailing space in v~: Pamoja na fahali, andaeni sadaka ya nafaka sehemu ya kumi tatu za efa za unga laini uliochanganywa na mafuta; kwa kondoo dume, andaa unga sehemu ya kumi mbili za efa;

NUM 29:4 Removed trailing space in v~: na pamoja na wana-kondoo saba kila mmoja aandaliwe na sehemu ya kumi ya efa ya unga.

NUM 29:5 Removed trailing space in v~: Ongeza beberu mmoja kama sadaka ya dhambi kufanya upatanisho kwa ajili yenu.

NUM 29:6 Removed trailing space in v~: Hivi ni nyongeza ya sadaka za kuteketezwa kila mwezi na kila siku pamoja na sadaka zake za nafaka na sadaka za vinywaji kama ilivyoainishwa. Ni sadaka zinazotolewa kwa \nd Bwana\nd* kwa moto, harufu inayopendeza.

NUM 29:6 Removed trailing space in s1: Siku Ya Upatanisho

NUM 29:6 Removed trailing space in r: (Walawi 23:26-32)

NUM 29:7 Removed trailing space in v~: “ ‘Kwenye siku ya kumi ya mwezi huu wa saba mtakuwa na kusanyiko takatifu. Mtajikana wenyewe na msifanye kazi.

NUM 29:8 Removed trailing space in v~: Toeni sadaka ya kuteketezwa ya fahali mmoja mchanga, kondoo dume mmoja, na wana-kondoo saba wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari, kama harufu nzuri inayompendeza \nd Bwana\nd*.

NUM 29:9 Removed trailing space in v~: Pamoja na fahali, andaeni sadaka ya nafaka sehemu ya kumi tatu za efa za unga laini uliochanganywa na mafuta; pamoja na kondoo dume, sehemu ya kumi mbili za efa za unga laini;

NUM 29:10 Removed trailing space in v~: na kwa kila mmoja wa wana-kondoo saba andaa sehemu ya kumi ya unga laini kwa kila mmoja.

NUM 29:11 Removed trailing space in v~: Ongeza beberu mmoja kama sadaka ya dhambi, katika nyongeza ya sadaka ya dhambi kwa ajili ya upatanisho, na sadaka ya kawaida ya kuteketezwa pamoja na sadaka yake ya nafaka, na sadaka zake za vinywaji.

NUM 29:11 Removed trailing space in s1: Sikukuu Ya Vibanda

NUM 29:11 Removed trailing space in r: (Walawi 23:33-44)

NUM 29:12 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba, mtakuwa na kusanyiko takatifu, na hamtafanya kazi za kawaida. Adhimisheni sikukuu kwa \nd Bwana\nd* kwa siku saba.

NUM 29:13 Removed trailing space in v~: Toeni sadaka ya kuteketezwa mafahali wachanga kumi na watatu, kondoo dume wawili, na wana-kondoo kumi na wanne wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari, kama harufu nzuri inayompendeza \nd Bwana\nd*.

NUM 29:14 Removed trailing space in v~: Pamoja na hao mafahali kumi na watatu, kila mmoja aandaliwe na sadaka ya nafaka sehemu ya kumi tatu za efa za unga laini uliochanganywa na mafuta; kwa kondoo dume wawili, kila mmoja aandaliwe sehemu ya kumi mbili za efa za unga laini;

NUM 29:15 Removed trailing space in v~: na kwa wana-kondoo kumi na wanne, kila mmoja aandaliwe sehemu ya kumi ya efa ya unga laini.

NUM 29:16 Removed trailing space in v~: Ongeza beberu mmoja kama sadaka ya dhambi, kwa nyongeza ya sadaka ya kawaida ya kuteketezwa, na sadaka yake ya nafaka, pamoja na sadaka ya vinywaji.

NUM 29:17 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika siku ya pili andaeni mafahali wachanga kumi na wawili, kondoo dume wawili, na wana-kondoo kumi na wanne wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari.

NUM 29:18 Removed trailing space in v~: Pamoja na mafahali, kondoo dume, na wana-kondoo, andaeni sadaka zao za nafaka na sadaka za vinywaji, kulingana na idadi iliyoainishwa.

NUM 29:19 Removed trailing space in v~: Weka beberu mmoja kama sadaka ya dhambi, kwa nyongeza ya kawaida ya sadaka ya kuteketezwa, na sadaka yake ya nafaka, pamoja na sadaka zao za vinywaji.

NUM 29:20 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika siku ya tatu andaeni mafahali wachanga kumi na wawili, kondoo dume wawili, na wana-kondoo kumi na wanne wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari.

NUM 29:21 Removed trailing space in v~: Pamoja na mafahali, kondoo dume, na wana-kondoo, andaeni sadaka zao za nafaka na sadaka za vinywaji, kulingana na idadi iliyoainishwa.

NUM 29:22 Removed trailing space in v~: Weka beberu mmoja kama sadaka ya dhambi, kwa nyongeza ya kawaida ya sadaka ya kuteketezwa, na sadaka yake ya nafaka, pamoja na sadaka zao za vinywaji.

NUM 29:23 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika siku ya nne andaeni mafahali wachanga kumi na wawili, kondoo dume wawili, na wana-kondoo kumi na wanne wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari.

NUM 29:24 Removed trailing space in v~: Pamoja na mafahali, kondoo dume, na wana-kondoo, andaeni sadaka zao za nafaka na sadaka za vinywaji, kulingana na idadi iliyoainishwa.

NUM 29:25 Removed trailing space in v~: Weka beberu mmoja kama sadaka ya dhambi, kwa nyongeza ya kawaida ya sadaka ya kuteketezwa, na sadaka yake ya nafaka, pamoja na sadaka zao za vinywaji.

NUM 29:26 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika siku ya tano andaeni mafahali tisa, kondoo dume wawili na wana-kondoo kumi na wanne wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari.

NUM 29:27 Removed trailing space in v~: Pamoja na mafahali, kondoo dume na wana-kondoo, andaeni sadaka zao za nafaka na sadaka za kinywaji kulingana na idadi iliyoainishwa.

NUM 29:28 Removed trailing space in v~: Ongeza beberu mmoja kama sadaka ya dhambi katika nyongeza ya sadaka ya kawaida ya kuteketezwa na sadaka yake ya nafaka pamoja na sadaka ya kinywaji.

NUM 29:29 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika siku ya sita andaeni mafahali wachanga kumi na wawili, kondoo dume wawili, na wana-kondoo kumi na wanne wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari.

NUM 29:30 Removed trailing space in v~: Pamoja na mafahali, kondoo dume, na wana-kondoo, andaeni sadaka zao za nafaka na sadaka za vinywaji, kulingana na idadi iliyoainishwa.

NUM 29:31 Removed trailing space in v~: Weka beberu mmoja kama sadaka ya dhambi, kwa nyongeza ya kawaida ya sadaka ya kuteketezwa, na sadaka yake ya nafaka, pamoja na sadaka zao za vinywaji.

NUM 29:32 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika siku ya saba andaeni mafahali wachanga kumi na wawili, kondoo dume wawili, na wana-kondoo kumi na wanne wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari.

NUM 29:33 Removed trailing space in v~: Pamoja na mafahali, kondoo dume, na wana-kondoo, andaeni sadaka zao za nafaka na sadaka za vinywaji, kulingana na idadi iliyoainishwa.

NUM 29:34 Removed trailing space in v~: Weka beberu mmoja kama sadaka ya dhambi, kwa nyongeza ya kawaida ya sadaka ya kuteketezwa, na sadaka yake ya nafaka, pamoja na sadaka zao za vinywaji.

NUM 29:35 Removed trailing space in v~: “ ‘Katika siku ya nane mtakuwa na kusanyiko, na msifanye kazi ya kawaida.

NUM 29:36 Removed trailing space in v~: Toeni sadaka ya kuteketezwa kama harufu nzuri inayompendeza \nd Bwana\nd*, sadaka ya kuteketezwa ya fahali mmoja, kondoo dume mmoja, na wana-kondoo dume saba wa mwaka mmoja, wote wasio na dosari.

NUM 29:37 Removed trailing space in v~: Pamoja na fahali, kondoo dume na wana-kondoo, andaeni sadaka zao za nafaka, na sadaka za vinywaji, kulingana na idadi iliyoainishwa.

NUM 29:38 Removed trailing space in v~: Ongeza beberu mmoja kama sadaka ya dhambi, katika nyongeza ya sadaka ya kawaida ya kuteketezwa, na sadaka yake ya nafaka pamoja na sadaka ya kinywaji.

NUM 29:39 Removed trailing space in v~: “ ‘Zaidi ya kile unachoweka nadhiri na sadaka zenu za hiari, andaeni hizi kwa ajili ya \nd Bwana\nd* kwenye sikukuu zenu zilizoamriwa: sadaka zenu za kuteketezwa, sadaka za nafaka, sadaka za vinywaji, pamoja na sadaka zenu za amani.’ ”

NUM 29:40 Removed trailing space in v~: Mose akawaambia Waisraeli yale yote \nd Bwana\nd* alimwagiza.

NUM 30:0 Extra space after chapter number

NUM 30:0 Removed trailing space in c: 30

NUM 30:0 Removed trailing space in s1: Nadhiri

NUM 30:1 Removed trailing space in v~: Mose akawaambia viongozi wa makabila ya Israeli: “Hili ndilo \nd Bwana\nd* analoagiza:

NUM 30:2 Removed trailing space in v~: Mwanaume awekapo nadhiri kwa \nd Bwana\nd*, au anapoapa kujifunga kwa ahadi, kamwe asitangue neno lake, bali ni lazima afanye kila kitu alichosema.

NUM 30:3 Removed trailing space in v~: “Wakati mwanamwali anayeishi bado nyumbani kwa baba yake atakapoweka nadhiri kwa \nd Bwana\nd*, ama amejifunga mwenyewe kwa ahadi,

NUM 30:4 Removed trailing space in v~: na baba yake akasikia kuhusu nadhiri au ahadi yake lakini asimwambie lolote, ndipo nadhiri zake zote na kila ahadi aliyoiweka na kujifunga kwayo itathibitika.

NUM 30:5 Removed trailing space in v~: Lakini kama baba yake akimkataza wakati anapoisikia, hakuna nadhiri wala ahadi yake yoyote aliyojifunga kwayo itakayosimama; \nd Bwana\nd* atamweka huru huyo mwanamwali kwa sababu baba yake amemkataza.

NUM 30:6 Removed trailing space in v~: “Ikiwa ataolewa baada ya kuweka nadhiri au baada ya midomo yake kutamka ahadi fulani bila kufikiri akawa amejifunga hivyo,

NUM 30:7 Removed trailing space in v~: na mume wake akasikia habari hiyo asimwambie neno lolote, ndipo nadhiri zake ama ahadi zake ambazo alikuwa amejifunga nazo zitathibitika.

NUM 30:8 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa mume wake atamkataza atakaposikia kuhusu hilo, atakuwa ametangua nadhiri ambazo zilikuwa zimemfunga mkewe, ama ahadi aliyotamka pasipo kufikiri ambayo amejifunga kwayo, naye \nd Bwana\nd* atamweka huru yule mwanamke.

NUM 30:9 Removed trailing space in v~: “Nadhiri yoyote ama patano ambalo limefanywa na mjane ama mwanamke aliyeachwa vitakuwa vimemfunga.

NUM 30:10 Removed trailing space in v~: “Ikiwa mwanamke anayeishi na mumewe ataweka nadhiri ama kujifunga mwenyewe kwa ahadi chini ya kiapo,

NUM 30:11 Removed trailing space in v~: na mumewe akasikia kuhusu jambo hili lakini asimwambie lolote wala hakumkataza, ndipo viapo vyake vyote au ahadi zinazomfunga zitakapothibitika.

NUM 30:12 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa mumewe atabatilisha nadhiri hizo baada ya kuzisikia, basi hakuna nadhiri au ahadi zozote alizoziweka kwa midomo yake zitakazothibitika. Mumewe atakuwa amezibatilisha, na \nd Bwana\nd* atamweka huru yule mwanamke.

NUM 30:13 Removed trailing space in v~: Mumewe anaweza kuthibitisha au kutangua nadhiri yoyote anayoweka, au ahadi yoyote aliyoweka kwa kuapa ili kujikana mwenyewe.

NUM 30:14 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa mumewe hasemi lolote kwake kuhusu jambo hilo siku baada ya siku, basi mumewe atakuwa amethibitisha nadhiri zote, na ahadi zote zinazomfunga mkewe. Anavithibitisha kwa kutokusema lolote kwa mkewe anapoyasikia hayo.

NUM 30:15 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, ikiwa mumewe atavibatilisha baada ya kusikia hayo, basi atawajibika kwa hatia ya mkewe.”

NUM 30:16 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo masharti ambayo \nd Bwana\nd* alimpa Mose kuhusu mahusiano kati ya mtu na mkewe, na kati ya baba na binti yake ambaye bado anaishi nyumbani kwa baba yake.

NUM 31:0 Extra space after chapter number

NUM 31:0 Removed trailing space in c: 31

NUM 31:0 Removed trailing space in s1: Kulipiza Kisasi Juu Ya Wamidiani

NUM 31:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 31:2 Removed trailing space in v~: “Uwalipize kisasi Wamidiani kwa ajili ya Waisraeli. Halafu baada ya hayo, utakufa.”

NUM 31:3 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akawaambia watu, “Waandaeni baadhi ya wanaume wenu waende vitani kupigana na Wamidiani ili wawalipize kisasi cha \nd Bwana\nd*.

NUM 31:4 Removed trailing space in v~: Peleka wanaume 1,000 vitani kutoka kila kabila la Israeli.”

NUM 31:5 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo waliandaliwa wanaume 12,000 kwa vita, wanaume 1,000 kutoka kila kabila, walitolewa kutoka koo za Israeli.

NUM 31:6 Removed trailing space in v~: Mose aliwatuma vitani, watu 1,000 kutoka kila kabila, pamoja na Finehasi mwana wa kuhani Eleazari, ambaye alichukua vyombo vya mahali patakatifu na tarumbeta za kuashiria.

NUM 31:7 Removed trailing space in v~: Walipigana dhidi ya Wamidiani, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose, nao waliua kila mwanaume.

NUM 31:8 Removed trailing space in v~: Miongoni mwa watu waliouawa walikuwepo wafalme watano wa Midiani, nao ni Evi, Rekemu, Suri, Huri na Reba. Vilevile walimuua Balaamu mwana wa Beori kwa upanga.

NUM 31:9 Removed trailing space in v~: Waisraeli waliwateka wanawake wa Kimidiani pamoja na watoto wao na walichukua makundi ya ngʼombe, kondoo na mali zao kama nyara.

NUM 31:10 Removed trailing space in v~: Walichoma moto miji yote ambayo Wamidiani walikuwa wanaishi, pamoja na kambi zao zote.

NUM 31:11 Removed trailing space in v~: Walichukua nyara zote na mateka, pamoja na watu na wanyama,

NUM 31:12 Removed trailing space in v~: nao waliwaleta wafungwa mateka na nyara kwa Mose na kwa kuhani Eleazari, nao Waisraeli walikusanyika kwenye kambi zao katika tambarare za nchi ya Moabu, kando ya Yordani ngʼambo ya Yeriko.

NUM 31:13 Removed trailing space in v~: Mose, kuhani Eleazari na viongozi wote wa jumuiya wakatoka kuwalaki nje ya kambi.

NUM 31:14 Removed trailing space in v~: Mose aliwakasirikia maafisa wa jeshi, yaani hao wakuu wa jeshi wa maelfu na wakuu wa jeshi wa mamia, ambao walirudi kutoka vitani.

NUM 31:15 Removed trailing space in v~: Mose akawauliza, “Je, mmewaacha wanawake wote hai?”

NUM 31:16 Removed trailing space in v~: “Wanawake hao ndio waliofuata ushauri wa Balaamu, nao ndio waliowasababisha Waisraeli wamwasi \nd Bwana\nd* kwa kile kilichotokea kule Peori, na kwa hiyo pigo liliwapata watu wa \nd Bwana\nd*.

NUM 31:17 Removed trailing space in v~: Sasa waue wavulana wote. Pia muue kila mwanamke ambaye alikwisha fanya tendo la ndoa,

NUM 31:18 Removed trailing space in v~: lakini mwacheni hai kwa ajili yenu kila msichana ambaye kamwe hajawahi kuzini na mwanaume.

NUM 31:19 Removed trailing space in v~: “Ninyi nyote ambao mmeua mtu yeyote au kumgusa mtu yeyote ambaye ameuawa, lazima mkae nje ya kambi kwa muda wa siku saba. Katika siku ya tatu na ya saba lazima mjitakase wenyewe pamoja na wafungwa wenu.

NUM 31:20 Removed trailing space in v~: Takaseni kila vazi pamoja na kila kitu kilichotengenezwa kwa ngozi, kwa singa za mbuzi au kwa mti.”

NUM 31:21 Removed trailing space in v~: Kisha kuhani Eleazari aliwaambia askari waliokuwa wamekwenda vitani, “Haya ndiyo matakwa ya sheria ambayo \nd Bwana\nd* alimpa Mose:

NUM 31:22 Removed trailing space in v~: Dhahabu, fedha, shaba, chuma, bati, risasi,

NUM 31:23 Removed trailing space in v~: na kitu kingine chochote ambacho kinaweza kuhimili moto lazima mkipitishe kwenye moto, kisha kitakuwa safi. Lakini ni lazima pia kitakaswe kwa maji ya utakaso. Kitu chochote kisichoweza kuhimili moto lazima kipitishwe kwenye yale maji ya utakaso.

NUM 31:24 Removed trailing space in v~: Katika siku ya saba fueni nguo zenu, nanyi mtakuwa safi. Kisha mtaweza kuingia kambini.”

NUM 31:24 Removed trailing space in s1: Kugawanya Mateka

NUM 31:25 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 31:26 Removed trailing space in v~: “Wewe na kuhani Eleazari pamoja na viongozi wa jamaa ya jumuiya mtahesabu watu wote na wanyama ambao walitekwa.

NUM 31:27 Removed trailing space in v~: Gawanyeni hizo nyara kati ya askari ambao walishiriki katika vita na kwa jumuiya.

NUM 31:28 Removed trailing space in v~: Kutoka fungu la wale waliokwenda kupigana vitani, tenga kama ushuru kwa ajili ya \nd Bwana\nd* kitu kimoja kati ya kila mia tano, ikiwa ni wanadamu, ngʼombe, punda, kondoo au mbuzi.

NUM 31:29 Removed trailing space in v~: Chukua ushuru huu kutoka fungu lao, umpe kuhani Eleazari kama sehemu ya \nd Bwana\nd*.

NUM 31:30 Removed trailing space in v~: Kutoka fungu la Waisraeli, chukua kitu kimoja kati ya kila hamsini, ikiwa ni wanadamu, ngʼombe, punda, kondoo, mbuzi au wanyama wengine. Hivyo uwape Walawi, ambao wanawajibika kutunza Maskani ya \nd Bwana\nd*.”

NUM 31:31 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose na kuhani Eleazari wakafanya kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

NUM 31:32 Removed trailing space in v~: Nyara zilizobaki kutoka mateka ambayo askari walichukua ni kondoo 675,000,

NUM 31:33 Removed trailing space in v~: ngʼombe 72,000,

NUM 31:34 Removed trailing space in v~: punda 61,000,

NUM 31:35 Removed trailing space in v~: na wanawake 32,000 ambao hawakumjua mume kwa kufanya tendo la ndoa.

NUM 31:36 Removed trailing space in v~: Nusu ya fungu la wale waliokwenda kupigana vitani lilikuwa:

NUM 31:36 Removed trailing space in p~: Kondoo 337,500

NUM 31:37 Removed trailing space in v~: ambayo ushuru kwa ajili ya \nd Bwana\nd* ilikuwa kondoo 675;

NUM 31:38 Removed trailing space in v~: ngʼombe 36,000 ambao ushuru kwa ajili ya \nd Bwana\nd* ulikuwa ngʼombe 72;

NUM 31:39 Removed trailing space in v~: punda 30,500 ambao ushuru kwa ajili ya \nd Bwana\nd* ulikuwa punda 61;

NUM 31:40 Removed trailing space in v~: Watu 16,000 ambao ushuru kwa ajili ya \nd Bwana\nd* ulikuwa watu 32.

NUM 31:41 Removed trailing space in v~: Mose alimpa kuhani Eleazari ushuru kama sehemu ya \nd Bwana\nd*, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza Mose.

NUM 31:42 Removed trailing space in v~: Ile nusu iliyokuwa ya Waisraeli, ambayo Mose aliitenga kutoka kwa ile ya watu waliokwenda vitani,

NUM 31:43 Removed trailing space in v~: nusu iliyokuwa ya jumuiya, ilikuwa kondoo 337,500,

NUM 31:44 Removed trailing space in v~: ngʼombe 36,000,

NUM 31:45 Removed trailing space in v~: punda 30,500,

NUM 31:46 Removed trailing space in v~: na wanadamu 16,000.

NUM 31:47 Removed trailing space in v~: Kutoka hiyo nusu iliyokuwa ya Waisraeli, Mose alichagua moja kati ya kila hamsini ya wanadamu na wanyama, kama \nd Bwana\nd* alivyomwagiza, naye aliwapa Walawi, ambao waliwajibika kutunza Maskani ya \nd Bwana\nd*.

NUM 31:48 Removed trailing space in v~: Kisha maafisa waliokuwa juu ya vikosi vya jeshi, wakuu wa jeshi wa maelfu na wakuu wa jeshi wa mamia, walimwendea Mose

NUM 31:49 Removed trailing space in v~: na kumwambia, “Watumishi wako wamehesabu askari walio chini ya amri yetu na hakuna hata mmoja aliyekosekana.

NUM 31:50 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo tumeleta kama sadaka kwa \nd Bwana\nd* vyombo vya dhahabu kila mmoja wetu alivyopata, yaani vikuku, bangili, pete za muhuri, vipuli na mikufu, ili kufanya upatanisho kwa ajili yetu mbele za \nd Bwana\nd*.”

NUM 31:51 Removed trailing space in v~: Mose na kuhani Eleazari wakapokea kutoka kwao dhahabu, yaani vyombo vyote vilivyonakshiwa.

NUM 31:52 Removed trailing space in v~: Dhahabu yote kutoka kwa wakuu wa jeshi wa maelfu na wakuu wa jeshi wa mamia ambavyo Mose na kuhani Eleazari walimletea \nd Bwana\nd* kama zawadi ilikuwa shekeli 16,750\f + \fr 31:52 \ft Shekeli 16,750 ni sawa na kilo 200.\f*

NUM 31:53 Removed trailing space in v~: Kila askari alikuwa amejichukulia nyara zake binafsi.

NUM 31:54 Removed trailing space in v~: Mose na kuhani Eleazari walipokea dhahabu kutoka kwa wakuu wa jeshi wa maelfu na wakuu wa jeshi wa mamia, wakazileta katika Hema la Kukutania kama ukumbusho kwa Waisraeli mbele za \nd Bwana\nd*.

NUM 32:0 Extra space after chapter number

NUM 32:0 Removed trailing space in c: 32

NUM 32:0 Removed trailing space in s1: Makabila Ngʼambo Ya Yordani

NUM 32:0 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 3:12-22)

NUM 32:1 Removed trailing space in v~: Kabila la Wareubeni na Wagadi, waliokuwa na makundi makubwa ya ngʼombe, kondoo na mbuzi, waliona kuwa nchi ya Yazeri na nchi ya Gileadi ni nzuri kwa mifugo.

NUM 32:2 Removed trailing space in v~: Hivyo walimjia Mose, na kuhani Eleazari na viongozi wa jumuiya, na kuwaambia,

NUM 32:3 Removed trailing space in v~: “Atarothi, Diboni, Yazeri, Nimra, Heshboni, Eleale, Sebamu, Nebo na Beoni,

NUM 32:4 Removed trailing space in v~: nchi ambayo \nd Bwana\nd* ameishinda mbele ya wana wa Israeli, inafaa kwa mifugo, nao watumishi wako wana mifugo.

NUM 32:5 Removed trailing space in v~: Kama tumepata kibali mbele ya macho yako, nchi hii na ipewe watumishi wako kama milki yetu. Usitufanye tuvuke Yordani.”

NUM 32:6 Removed trailing space in v~: Mose akawaambia Wagadi na Wareubeni, “Je, watu wa nchi yenu watakwenda vitani wakati ninyi mmeketi hapa?

NUM 32:7 Removed trailing space in v~: Kwa nini mmewakatisha Waisraeli tamaa wasivuke katika nchi ambayo \nd Bwana\nd* amewapa?

NUM 32:8 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo baba zenu walivyofanya wakati nilipowatuma kutoka Kadesh-Barnea kuipeleleza nchi.

NUM 32:9 Removed trailing space in v~: Baada ya kufika kwenye Bonde la Eshkoli na kuitazama nchi, waliwakatisha tamaa Waisraeli wasiingie katika nchi ambayo \nd Bwana\nd* alikuwa amewapa.

NUM 32:10 Removed trailing space in v~: Siku ile hasira ya \nd Bwana\nd* iliwaka naye akaapa kiapo hiki:

NUM 32:11 Removed trailing space in v~: ‘Kwa kuwa hawakunifuata kwa moyo wote, hakuna mtu yeyote mwenye miaka ishirini au zaidi ambaye alikuja kutoka Misri atakayeona nchi niliyoahidi kwa kiapo kwa Abrahamu, Isaki na Yakobo;

NUM 32:12 Removed trailing space in v~: hakuna hata mmoja isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune, Mkenizi, na Yoshua mwana wa Nuni, kwa sababu walimfuata \nd Bwana\nd* kwa moyo wote.’

NUM 32:13 Removed trailing space in v~: Hasira ya \nd Bwana\nd* iliwaka dhidi ya Waisraeli na akawafanya watangetange katika jangwa kwa miaka arobaini, mpaka kizazi chote cha wale waliofanya maovu mbele yake kimeangamia.

NUM 32:14 Removed trailing space in v~: “Nanyi mko hapa, uzao wa wenye dhambi, mkisimamia mahali pa baba zenu na mkimfanya \nd Bwana\nd* kuwakasirikia Waisraeli hata zaidi.

NUM 32:15 Removed trailing space in v~: Kama mkigeuka na mkiacha kumfuata, atawaacha tena watu hawa wote jangwani, na mtakuwa sababu ya maangamizi yao.”

NUM 32:16 Removed trailing space in v~: Ndipo wakamjia Mose na kumwambia, “Tungalitaka kujenga mazizi hapa kwa ajili ya mifugo yetu na miji kwa ajili ya wanawake wetu na watoto.

NUM 32:17 Removed trailing space in v~: Lakini sisi tuko tayari kuchukua silaha zetu na kutangulia mbele ya Waisraeli mpaka tutakapowaleta mahali pao. Wakati huo wanawake wetu na watoto wataishi katika miji yenye ngome, kwa ajili ya ulinzi dhidi ya wenyeji wa nchi.

NUM 32:18 Removed trailing space in v~: Hatutarudi nyumbani mwetu mpaka kila Mwisraeli apokee urithi wake.

NUM 32:19 Removed trailing space in v~: Hatutapokea urithi wowote pamoja nao ngʼambo ya Yordani, kwa sababu urithi wetu umekuja kwetu upande wa mashariki ya Yordani.”

NUM 32:20 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akawaambia, “Kama mtafanya jambo hili, kama mtajivika silaha mbele za \nd Bwana\nd* kwa ajili ya vita,

NUM 32:21 Removed trailing space in v~: na kama ninyi nyote mtakwenda mmejivika silaha ngʼambo ya Yordani mbele za \nd Bwana\nd* mpaka awe amewafukuza adui zake mbele zake,

NUM 32:22 Removed trailing space in v~: hadi wakati nchi itakapokuwa imeshindwa mbele za \nd Bwana\nd*, ndipo mtaweza kurudi na kuwa huru kutoka masharti yenu kwa \nd Bwana\nd* na Israeli. Nayo nchi hii itakuwa milki yenu mbele za \nd Bwana\nd*.

NUM 32:23 Removed trailing space in v~: “Lakini mkishindwa kufanya hili, mtakuwa mnatenda dhambi dhidi ya \nd Bwana\nd*; nanyi kuweni na hakika kuwa dhambi yenu itawapata.

NUM 32:24 Removed trailing space in v~: Jengeni miji kwa ajili ya wanawake na watoto wenu, na mazizi kwa ajili ya mbuzi na kondoo zenu, lakini fanyeni yale mliyoahidi.”

NUM 32:25 Removed trailing space in v~: Wagadi na Wareubeni wakamwambia Mose, “Sisi watumishi wako tutafanya kama bwana wetu anavyotuagiza.

NUM 32:26 Removed trailing space in v~: Watoto na wake zetu, makundi ya mbuzi na kondoo, na makundi ya ngʼombe zetu, watabaki hapa katika miji ya Gileadi.

NUM 32:27 Removed trailing space in v~: Lakini watumishi wenu, kila mwanaume aliyevaa silaha za vita, watavuka ngʼambo kupigana mbele za \nd Bwana\nd*, sawa kama bwana wetu anavyosema.”

NUM 32:28 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akatoa amri kuhusu wao kwa kuhani Eleazari, na Yoshua mwana wa Nuni na viongozi wa jamaa za makabila ya Waisraeli.

NUM 32:29 Removed trailing space in v~: Mose akawaambia, “Ikiwa Wagadi na Wareubeni, kila mwanaume aliyevaa silaha za vita, atavuka Yordani pamoja nanyi mbele za \nd Bwana\nd*, basi wakati mtakapoishinda nchi iliyoko mbele yenu, wapeni nchi ya Gileadi kama milki yao.

NUM 32:30 Removed trailing space in v~: Lakini kama hawatavuka pamoja nanyi wakiwa wamevaa silaha za vita, lazima wakubali kupokea milki yao pamoja nanyi katika nchi ya Kanaani.”

NUM 32:31 Removed trailing space in v~: Wagadi na Wareubeni wakajibu, “Watumishi wako watafanya lile \nd Bwana\nd* alilosema.

NUM 32:32 Removed trailing space in v~: Tutavuka mbele za \nd Bwana\nd* kuingia Kanaani tukiwa tumevaa silaha za vita, lakini mali tutakayoirithi itakuwa ngʼambo hii ya Yordani.”

NUM 32:33 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akawapa Wagadi, Wareubeni, na nusu ya kabila la Manase mwana wa Yosefu ufalme wa Sihoni mfalme wa Waamori, na ufalme wa Ogu mfalme wa Bashani, nchi yote pamoja na miji yake, na nchi inayowazunguka.

NUM 32:34 Removed trailing space in v~: Wagadi wakajenga Diboni, Atarothi, Aroeri,

NUM 32:35 Removed trailing space in v~: Atroth-Shofani, Yazeri, Yogbeha,

NUM 32:36 Removed trailing space in v~: Beth-Nimra na Beth-Harani kama miji iliyozungushiwa ngome, tena wakajenga mazizi kwa ajili ya makundi yao ya mbuzi na kondoo.

NUM 32:37 Removed trailing space in v~: Nao Wareubeni wakajenga upya miji ya Heshboni, Eleale na Kiriathaimu,

NUM 32:38 Removed trailing space in v~: pia Nebo na Baal-Meoni (majina ya hiyo miji yalibadilishwa) na Sibma. Miji waliyoijenga upya waliipa majina.

NUM 32:39 Removed trailing space in v~: Wazao wa Makiri mwana wa Manase walikwenda Gileadi, wakaiteka nchi na kuwafukuza Waamori waliokuwa huko.

NUM 32:40 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo Mose akawapa Wamakiri, wazao wa Manase, nchi ya Gileadi, nao wakakaa huko.

NUM 32:41 Removed trailing space in v~: Yairi, mzao wa Manase, akateka makao yao, akayaita Hawoth-Yairi.

NUM 32:42 Removed trailing space in v~: Naye Noba akateka Kenathi na makao yaliyoizunguka, akayaita Noba kwa jina lake.

NUM 33:0 Extra space after chapter number

NUM 33:0 Removed trailing space in c: 33

NUM 33:0 Removed trailing space in s1: Vituo Katika Safari Ya Waisraeli

NUM 33:1 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo vituo katika safari ya Waisraeli walipotoka Misri kwa vikosi chini ya uongozi wa Mose na Aroni.

NUM 33:2 Removed trailing space in v~: Kwa agizo la \nd Bwana\nd*, Mose aliweka kumbukumbu ya vituo katika safari yao. Hivi ndivyo vituo katika safari yao:

NUM 33:3 Removed trailing space in v~: Waisraeli walisafiri kutoka Ramesesi katika siku ya kumi na tano ya mwezi wa kwanza, siku iliyofuata Pasaka. Walitembea kwa ujasiri wazi mbele ya Wamisri wote,

NUM 33:4 Removed trailing space in v~: waliokuwa wakizika wazaliwa wao wa kwanza wote, ambao \nd Bwana\nd* alikuwa amewaua katikati yao, kwa kuwa \nd Bwana\nd* alikuwa ameleta hukumu juu ya miungu yao.

NUM 33:5 Removed trailing space in v~: Waisraeli waliondoka Ramesesi na kupiga kambi huko Sukothi.

NUM 33:6 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Sukothi na kupiga kambi huko Ethamu, pembeni mwa jangwa.

NUM 33:7 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Ethamu, wakageuka wakarudi Pi-Hahirothi, hadi mashariki ya Baal-Sefoni, wakapiga kambi yao karibu na Migdoli.

NUM 33:8 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Pi-Hahirothi wakapita katikati ya bahari mpaka jangwani, na baada ya kusafiri kwa siku tatu katika Jangwa la Ethamu, walipiga kambi huko Mara.

NUM 33:9 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Mara wakaenda Elimu, mahali ambapo palikuwa na chemchemi kumi na mbili na mitende sabini, huko wakapiga kambi.

NUM 33:10 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Elimu na kupiga kambi kando ya Bahari ya Shamu.

NUM 33:11 Removed trailing space in v~: Wakaondoka kando ya Bahari ya Shamu na kupiga kambi katika Jangwa la Sini.

NUM 33:12 Removed trailing space in v~: Wakaondoka katika Jangwa la Sini, wakapiga kambi huko Dofka.

NUM 33:13 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Dofka, wakapiga kambi huko Alushi.

NUM 33:14 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Alushi, wakapiga kambi Refidimu, mahali ambapo hapakuwa na maji kwa ajili ya watu kunywa.

NUM 33:15 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Refidimu na kupiga kambi katika Jangwa la Sinai.

NUM 33:16 Removed trailing space in v~: Wakaondoka katika Jangwa la Sinai na kupiga kambi huko Kibroth-Hataava.

NUM 33:17 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Kibroth-Hataava na kupiga kambi huko Haserothi.

NUM 33:18 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Haserothi na kupiga kambi huko Rithma.

NUM 33:19 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Rithma na kupiga kambi huko Rimon-Peresi.

NUM 33:20 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Rimon-Peresi na kupiga kambi huko Libna.

NUM 33:21 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Libna na kupiga kambi huko Risa.

NUM 33:22 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Risa na kupiga kambi huko Kehelatha.

NUM 33:23 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Kehelatha na kupiga kambi kwenye mlima Sheferi.

NUM 33:24 Removed trailing space in v~: Wakaondoka kwenye mlima Sheferi na kupiga kambi huko Harada.

NUM 33:25 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Harada na kupiga kambi huko Makelothi.

NUM 33:26 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Makelothi na kupiga kambi huko Tahathi.

NUM 33:27 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Tahathi na kupiga kambi huko Tera.

NUM 33:28 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Tera na kupiga kambi huko Mithka.

NUM 33:29 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Mithka na kupiga kambi huko Hashmona.

NUM 33:30 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Hashmona na kupiga kambi Moserothi.

NUM 33:31 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Moserothi na kupiga kambi huko Bene-Yakani.

NUM 33:32 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Bene-Yakani na kupiga kambi huko Hor-Hagidgadi.

NUM 33:33 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Hor-Hagidgadi na kupiga kambi huko Yotbatha.

NUM 33:34 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Yotbatha na kupiga kambi huko Abrona.

NUM 33:35 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Abrona na kupiga kambi huko Esion-Geberi.

NUM 33:36 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Esion-Geberi na kupiga kambi huko Kadeshi katika Jangwa la Sini.

NUM 33:37 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Kadeshi na kupiga kambi kwenye Mlima Hori, mpakani mwa Edomu.

NUM 33:38 Removed trailing space in v~: Kwa amri ya \nd Bwana\nd*, kuhani Aroni alipanda Mlima Hori, mahali alipofia katika siku ya kwanza ya mwezi wa tano, mwaka wa arobaini baada ya Waisraeli kutoka Misri.

NUM 33:39 Removed trailing space in v~: Aroni alikufa juu ya Mlima Hori akiwa na umri wa miaka 123.

NUM 33:40 Removed trailing space in v~: Mfalme Mkanaani wa Aradi, ambaye aliishi huko Negebu ya Kanaani, akasikia kwamba Waisraeli wanakuja.

NUM 33:41 Removed trailing space in v~: Wakaondoka kwenye mlima Hori na kupiga kambi huko Salmona.

NUM 33:42 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Salmona, wakapiga kambi huko Punoni.

NUM 33:43 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Punoni, wakapiga kambi huko Obothi.

NUM 33:44 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Obothi, wakapiga kambi huko Iye-Abarimu, mipakani mwa Moabu.

NUM 33:45 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Iye-Abarimu, wakapiga kambi huko Dibon-Gadi.

NUM 33:46 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Dibon-Gadi na kupiga kambi huko Almon-Diblathaimu.

NUM 33:47 Removed trailing space in v~: Wakaondoka Almon-Diblathaimu na kupiga kambi katika milima ya Abarimu, karibu na Nebo.

NUM 33:48 Removed trailing space in v~: Wakaondoka kwenye milima ya Abarimu na kupiga kambi kwenye tambarare ya Moabu, kando ya Yordani ngʼambo ya Yeriko.

NUM 33:49 Removed trailing space in v~: Huko kwenye tambarare za Moabu walipiga kambi kandokando ya Mto Yordani, kuanzia Beth-Yeshimothi mpaka Abel-Shitimu.

NUM 33:50 Removed trailing space in v~: Katika tambarare za Moabu kando ya Yordani kuvukia Yeriko, \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 33:51 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli uwaambie: ‘Mtakapovuka Mto Yordani kuingia Kanaani,

NUM 33:52 Removed trailing space in v~: wafukuzeni wakazi wote wa nchi iliyo mbele yenu. Haribuni sanamu zao zote za kuchongwa, na sanamu zilizotengenezwa kwa kuyeyusha chuma, na kupabomoa mahali pao pa ibada.

NUM 33:53 Removed trailing space in v~: Mtaimiliki nchi hiyo na kukaa huko, kwa kuwa nimewapeni ninyi kuimiliki.

NUM 33:54 Removed trailing space in v~: Mtaigawanya nchi hiyo kwa kupiga kura, kufuatana na koo zenu. Kwa kundi kubwa zaidi toa urithi mkubwa zaidi, na kwa kundi dogo zaidi urithi mdogo zaidi. Chochote kinachowaangukia kwa kura kitakuwa chao. Mtaigawanya nchi kufuatana na makabila ya babu zenu.

NUM 33:55 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini kama hamkuwafukuza wenyeji wakaao katika nchi hiyo, wale mtakaowaruhusu wabaki watakuwa kama sindano kwenye macho yenu na miiba kwenu kila upande. Watawasumbua katika nchi mtakayoishi.

NUM 33:56 Removed trailing space in v~: Kisha nitawatenda ninyi kile ambacho nimepanga kuwatenda wao.’ ”

NUM 34:0 Extra space after chapter number

NUM 34:0 Removed trailing space in c: 34

NUM 34:0 Removed trailing space in s1: Mipaka Ya Kanaani

NUM 34:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 34:2 Removed trailing space in v~: “Waamuru Waisraeli na uwaambie: ‘Mtakapoingia nchi ya Kanaani, nchi ambayo itagawanywa kwenu kama urithi itakuwa na mipaka ifuatayo:

NUM 34:3 Removed trailing space in v~: “ ‘Upande wenu wa kusini utajumuisha sehemu ya Jangwa la Sini kufuata mpaka wa Edomu. Upande wa mashariki mpaka wenu wa kusini utaanzia mwisho wa Bahari ya Chumvi,\f + \fr 34:3 \ft Yaani Bahari Mfu.\f*

NUM 34:4 Removed trailing space in v~: katiza kusini mwa Pito la Akrabimu, endelea mpaka Sini na kwenda kusini ya Kadesh-Barnea. Kisha mpaka huo utaenda hadi Hasar-Adari hadi Azmoni,

NUM 34:5 Removed trailing space in v~: mahali ambapo utapinda, na kuunganika na Kijito cha Misri na kumalizikia kwenye Bahari ya Kati.\f + \fr 34:5 \ft Yaani Mediterania.\f*

NUM 34:6 Removed trailing space in v~: “ ‘Mpaka wenu wa magharibi utakuwa Bahari ya Kati. Huu utakuwa mpaka wenu upande wa magharibi.

NUM 34:7 Removed trailing space in v~: “ ‘Kwa mpaka wenu wa kaskazini, wekeni alama kuanzia Bahari ya Kati hadi mlima Hori,

NUM 34:8 Removed trailing space in v~: na kutoka mlima Hori hadi Pito la Hamathi. Kisha mpaka utaenda hadi Sedadi,

NUM 34:9 Removed trailing space in v~: kuendelea hadi Zifroni, na kuishia Hasar-Enani. Huu utakuwa mpaka wenu upande wa kaskazini.

NUM 34:10 Removed trailing space in v~: “ ‘Kwa mpaka wenu wa mashariki, wekeni alama kuanzia Hasar-Enani hadi Shefamu.

NUM 34:11 Removed trailing space in v~: Mpaka utaelekea kusini kuanzia Shefamu hadi Ribla upande wa mashariki wa Aini, na kuendelea kwenye miteremko mashariki mwa Bahari ya Kinerethi.\f + \fr 34:11 \ft Yaani Bahari ya Galilaya.\f*

NUM 34:12 Removed trailing space in v~: Kisha mpaka utashuka kuelekea Mto Yordani na kuishia katika Bahari ya Chumvi.

NUM 34:12 Removed trailing space in p~: “ ‘Hii itakuwa nchi yenu, ikiwa na mipaka yake kila upande.’ ”

NUM 34:13 Removed trailing space in v~: Mose akawaamuru Waisraeli: “Gawanyeni nchi hii kwa kura kama urithi. \nd Bwana\nd* ameagiza kwamba itolewe kwa yale makabila tisa na nusu,

NUM 34:14 Removed trailing space in v~: kwa sababu jamaa ya kabila la Reubeni, kabila la Gadi, na nusu ya kabila la Manase wamekwishapokea urithi wao.

NUM 34:15 Removed trailing space in v~: Haya makabila mawili na nusu wamekwishapokea urithi wao upande wa mashariki wa Yordani ngʼambo ya Yeriko, kuelekea mawio ya jua.”

NUM 34:16 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose,

NUM 34:17 Removed trailing space in v~: “Haya ndiyo majina ya watu ambao watakusaidia kugawanya nchi kama urithi: Eleazari kuhani na Yoshua mwana wa Nuni.

NUM 34:18 Removed trailing space in v~: Tena uteue kiongozi mmoja kutoka kila kabila kusaidia kuigawanya nchi.

NUM 34:19 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo majina yao:

NUM 34:19 Removed trailing space in p~: “Kalebu mwana wa Yefune,

NUM 34:19 Removed trailing space in p~: kutoka kabila la Yuda;

NUM 34:20 Removed trailing space in v~: Shemueli mwana wa Amihudi,

NUM 34:20 Removed trailing space in p~: kutoka kabila la Simeoni;

NUM 34:21 Removed trailing space in v~: Elidadi mwana wa Kisloni,

NUM 34:21 Removed trailing space in p~: kutoka kabila la Benyamini;

NUM 34:22 Removed trailing space in v~: Buki mwana wa Yogli,

NUM 34:22 Removed trailing space in p~: kiongozi kutoka kabila la Dani;

NUM 34:23 Removed trailing space in v~: Hanieli mwana wa Efodi,

NUM 34:23 Removed trailing space in p~: kiongozi kutoka kabila la Manase mwana wa Yosefu;

NUM 34:24 Removed trailing space in v~: Kemueli mwana wa Shiftani,

NUM 34:24 Removed trailing space in p~: kiongozi kutoka kabila la Efraimu mwana wa Yosefu;

NUM 34:25 Removed trailing space in v~: Elisafani mwana wa Parnaki,

NUM 34:25 Removed trailing space in p~: kiongozi kutoka kabila la Zabuloni;

NUM 34:26 Removed trailing space in v~: Paltieli mwana wa Azani,

NUM 34:26 Removed trailing space in p~: kiongozi kutoka kabila la Isakari;

NUM 34:27 Removed trailing space in v~: Ahihudi mwana wa Shelomi,

NUM 34:27 Removed trailing space in p~: kiongozi kutoka kabila la Asheri;

NUM 34:28 Removed trailing space in v~: Pedaheli mwana wa Amihudi,

NUM 34:28 Removed trailing space in p~: kiongozi kutoka kabila la Naftali.”

NUM 34:29 Removed trailing space in v~: Hawa ndio watu ambao \nd Bwana\nd* aliamuru wagawanye urithi kwa Waisraeli katika nchi ya Kanaani.

NUM 35:0 Extra space after chapter number

NUM 35:0 Removed trailing space in c: 35

NUM 35:0 Removed trailing space in s1: Miji Kwa Ajili Ya Walawi

NUM 35:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akamwambia Mose katika nchi tambarare ya Moabu, kando ya Mto Yordani kuvukia Yeriko,

NUM 35:2 Removed trailing space in v~: “Waagize Waisraeli kuwapa Walawi miji ya kuishi kutoka urithi ambao Waisraeli wataumiliki. Wape maeneo ya malisho kuzunguka hiyo miji.

NUM 35:3 Removed trailing space in v~: Kisha watakuwa na miji ya kuishi na maeneo ya malisho kwa ajili ya ngʼombe zao, mbuzi, kondoo na mifugo yao mingine yote.

NUM 35:4 Removed trailing space in v~: “Maeneo ya malisho kuzunguka miji hiyo ambayo mtawapa Walawi yataenea mita 450 kutoka kwenye ukuta wa miji.

NUM 35:5 Removed trailing space in v~: Nje ya mji, pima mita 900 upande wa mashariki, upande wa kusini mita 900, upande wa magharibi mita 900, na upande wa kaskazini mita 900, na mji utakuwa katikati. Eneo hili litakuwa lao kwa ajili ya malisho.

NUM 35:5 Removed trailing space in s1: Miji Ya Makimbilio

NUM 35:5 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 19:1-13; Yoshua 20:1-9)

NUM 35:6 Removed trailing space in v~: “Miji sita mtakayowapa Walawi itakuwa ya makimbilio, ambayo mtu anayemuua mwenzake aweza kukimbilia humo. Zaidi ya hiyo, wapeni miji mingine arobaini na miwili.

NUM 35:7 Removed trailing space in v~: Kwa jumla inawapasa kuwapa Walawi miji arobaini na minane, pamoja na maeneo ya malisho yao.

NUM 35:8 Removed trailing space in v~: Miji ambayo mtawapa Walawi kutoka nchi ambayo Waisraeli wanamiliki itatolewa kwa uwiano wa urithi wa kila kabila. Chukua miji mingi kutoka lile kabila lenye miji mingi, lakini uchukue miji michache kutoka kwa kabila lile lenye miji michache.”

NUM 35:9 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akamwambia Mose:

NUM 35:10 Removed trailing space in v~: “Sema na Waisraeli, uwaambie: ‘Mtakapovuka Yordani kuingia Kanaani,

NUM 35:11 Removed trailing space in v~: chagueni baadhi ya miji iwe miji yenu ya makimbilio, ambayo mtu ambaye ameua mwenzake bila kukusudia aweza kukimbilia humo.

NUM 35:12 Removed trailing space in v~: Itakuwa mahali pa kukimbilia kutoka mlipiza kisasi, ili kwamba mtu aliyeshtakiwa kwa mauaji asife kabla ya kujitetea mbele ya mkutano.

NUM 35:13 Removed trailing space in v~: Miji hii sita mtakayoitoa itakuwa miji yenu ya makimbilio.

NUM 35:14 Removed trailing space in v~: Mtatoa miji mitatu ngʼambo hii ya Yordani na miji mingine mitatu upande wa Kanaani kama miji ya makimbilio.

NUM 35:15 Removed trailing space in v~: Miji hii sita itakuwa mahali pa makimbilio kwa ajili ya Waisraeli, wageni na watu wengine wanaoishi katikati yenu, ili kwamba mtu yeyote ambaye ameua mtu mwingine pasipo kukusudia aweze kukimbilia humo.

NUM 35:16 Removed trailing space in v~: “ ‘Kama mtu akimpiga mwenzake kwa chuma naye mtu huyo akafa, mtu huyo ni muuaji; muuaji sharti atauawa.

NUM 35:17 Removed trailing space in v~: Au kama mtu analo jiwe mkononi mwake ambalo laweza kuua, naye akampiga mwenzake akafa, yeye ni muuaji; muuaji huyo sharti atauawa.

NUM 35:18 Removed trailing space in v~: Au kama mtu ana chombo cha mti mkononi mwake ambacho chaweza kuua, naye akampiga mwenzake akafa, yeye ni muuaji; muuaji huyo sharti atauawa.

NUM 35:19 Removed trailing space in v~: Mlipiza kisasi cha damu atamuua muuaji; wakati akikutana naye, atamuua.

NUM 35:20 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtu ana chuki ya siku nyingi na mwenzake akamsukuma au akamtupia kitu kwa kukusudia naye akafa,

NUM 35:21 Removed trailing space in v~: au ikiwa katika uadui akampiga ngumi naye akafa, mtu yule sharti atauawa; yeye ni muuaji. Mlipiza kisasi cha damu atamuua muuaji atakapokutana naye.

NUM 35:22 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini kama mtu akimsukuma mwenziwe ghafula pasipo chuki, au kumtupia kitu pasipo kukusudia,

NUM 35:23 Removed trailing space in v~: au, pasipo kumwona, akimwangushia jiwe ambalo laweza kumuua naye akafa, basi kwa kuwa hakuwa adui yake naye hakukusudia kumuumiza,

NUM 35:24 Removed trailing space in v~: kusanyiko lazima liamue kati yake na mlipiza kisasi wa damu kufuatana na sheria hizi.

NUM 35:25 Removed trailing space in v~: Kusanyiko ni lazima limlinde yule anayeshtakiwa kuua kutoka kwa mlipiza kisasi wa damu, na kumrudisha katika mji wa makimbilio alikokuwa amekimbilia. Lazima akae humo mpaka atakapokufa kuhani mkuu ambaye alikuwa amepakwa mafuta matakatifu.

NUM 35:26 Removed trailing space in v~: “ ‘Lakini kama mshtakiwa atatoka nje ya mipaka ya mji wa makimbilio ambao amekimbilia,

NUM 35:27 Removed trailing space in v~: na mlipiza kisasi wa damu akamkuta nje ya mji, mlipiza kisasi wa damu anaweza kumuua mshtakiwa huyo bila kuwa na hatia ya kuua.

NUM 35:28 Removed trailing space in v~: Mshtakiwa lazima akae katika mji wake wa makimbilio mpaka atakapokufa kuhani mkuu; atarudi tu kwenye mali yake baada ya kifo cha kuhani mkuu.

NUM 35:29 Removed trailing space in v~: “ ‘Hizi ndizo kanuni za sheria zitakazohitajiwa kwenu na katika vizazi vyenu vijavyo, popote mtakapoishi.

NUM 35:30 Removed trailing space in v~: “ ‘Yeyote anayeua mtu atauawa kama muuaji ikiwa tu kuna ushuhuda wa mashahidi. Lakini hakuna mtu atakayeuawa kwa ushuhuda wa shahidi mmoja tu.

NUM 35:31 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikubali fidia yoyote ya kuokoa uhai wa muuaji ambaye anastahili kufa. Mtu huyo hakika lazima auawe.

NUM 35:32 Removed trailing space in v~: “ ‘Usikubali fidia ya mtu yeyote ambaye amekimbilia katika mji wa makimbilio na kumruhusu kurudi kuishi katika nchi yake kabla ya kifo cha kuhani mkuu.

NUM 35:33 Removed trailing space in v~: “ ‘Msiinajisi nchi mnayoishi. Umwagaji damu hunajisi nchi, na upatanisho hauwezekani kufanyika katika nchi ambayo damu imemwagwa, isipokuwa tu kwa damu ya yule aliyeimwaga damu.

NUM 35:34 Removed trailing space in v~: Msiinajisi nchi mnayoishi, ambayo nami ninakaa, kwa kuwa Mimi, \nd Bwana\nd*, ninakaa katikati ya Waisraeli.’ ”

NUM 36:0 Extra space after chapter number

NUM 36:0 Removed trailing space in c: 36

NUM 36:0 Removed trailing space in s1: Urithi Wa Binti Za Selofehadi

NUM 36:1 Removed trailing space in v~: Viongozi wa jamaa ya ukoo wa Gileadi mwana wa Makiri, mwana wa Manase, waliokuwa wametoka katika koo za wazao wa Yosefu, walikuja na kuzungumza mbele ya Mose na viongozi, wakuu wa jamaa ya Waisraeli.

NUM 36:2 Removed trailing space in v~: Wakasema, “\nd Bwana\nd* alipomwamuru bwana wangu kuwapa Waisraeli nchi kama urithi kwa kura, alikuamuru kutoa urithi wa ndugu yetu Selofehadi kwa binti zake.

NUM 36:3 Removed trailing space in v~: Sasa ikiwa wataolewa na watu wa makabila mengine ya Kiisraeli, itakuwa kwamba urithi wao utaondolewa kutoka urithi wa mababu zetu na kuongezwa katika urithi wa kabila ambalo dada hao wameolewa. Kwa hiyo sehemu ya urithi tuliyogawiwa itachukuliwa kutoka kwetu.

NUM 36:4 Removed trailing space in v~: Wakati mwaka wa Yubile kwa Waisraeli utafika, urithi wao utaongezwa kwa lile kabila ambalo wameolewa, na mali yao itaondolewa kutoka urithi wa kabila la mababu zetu.”

NUM 36:5 Removed trailing space in v~: Ndipo kwa agizo la \nd Bwana\nd* Mose akatoa amri ifuatayo kwa Waisraeli: “Kile wazao wa kabila la Yosefu wanachosema ni kweli.

NUM 36:6 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo \nd Bwana\nd* anavyoamuru kwa binti za Selofehadi: Wanaweza kuolewa na mtu yeyote wampendaye, mradi tu waolewe miongoni mwa koo za kabila za baba yao.

NUM 36:7 Removed trailing space in v~: Hakuna urithi katika Israeli utakaohamishwa kutoka kabila moja kwenda kabila jingine, kwa kuwa kila Mwisraeli atatunza ardhi ya kabila lake aliyoirithi kutoka kwa baba zake.

NUM 36:8 Removed trailing space in v~: Kila binti atakayerithi ardhi katika kabila lolote la Israeli ni lazima aolewe na mtu kutoka kabila na ukoo wa baba yake, ili kila Mwisraeli amiliki urithi wa baba zake.

NUM 36:9 Removed trailing space in v~: Hakuna urithi uwezao kuhamishwa kutoka kabila moja kwenda kabila jingine, kwa kuwa kila kabila la Israeli litatunza nchi linayorithi.”

NUM 36:10 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo binti za Selofehadi wakafanya kama \nd Bwana\nd* alivyomwamuru Mose.

NUM 36:11 Removed trailing space in v~: Binti za Selofehadi, ambao ni Mahla, Tirsa, Hogla, Milka na Noa, wakaolewa na waume, wana wa ndugu za baba yao.

NUM 36:12 Removed trailing space in v~: Waliolewa ndani ya koo za wazao wa Manase mwana wa Yosefu, na urithi wao ukabaki katika ukoo na kabila la baba yao.

NUM 36:13 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo maagizo na masharti ambayo \nd Bwana\nd* aliwapa Waisraeli kupitia Mose katika tambarare za Moabu, karibu na Yordani ngʼambo ya Yeriko.

DEU -1:0 Removed trailing space in id: DEU - Biblica® Open Kiswahili Contemporary Version

DEU -1:1 Removed trailing space in rem: Copyright © 1984, 1989, 2009, 2015 by Biblica, Inc.

DEU -1:2 Removed trailing space in h: Kumbukumbu La Torati

DEU -1:3 Removed trailing space in toc1: Kumbukumbu La Torati

DEU -1:4 Removed trailing space in toc2: Kumbukumbu

DEU -1:5 Removed trailing space in toc3: Kum

DEU -1:6 Removed trailing space in mt1: Kumbukumbu La Torati

DEU 1:0 Extra space after chapter number

DEU 1:0 Removed trailing space in c: 1

DEU 1:0 Removed trailing space in s1: Amri Ya Kuondoka Mlima Horebu

DEU 1:1 Removed trailing space in v~: Haya ni maneno Mose aliyoyasema kwa Israeli yote jangwani mashariki ya Yordani, ambayo iko Araba, inayokabiliana na Sufu, kati ya Parani na Tofeli, Labani, Haserothi na Dizahabu.

DEU 1:2 Removed trailing space in v~: (Ni mwendo wa siku kumi na moja kutoka Horebu kwa njia ya Mlima Seiri mpaka Kadesh-Barnea.)

DEU 1:3 Removed trailing space in v~: Katika mwaka wa arobaini, siku ya kwanza ya mwezi wa kumi na moja, Mose aliwatangazia Waisraeli yale yote \nd Bwana\nd* aliyomwamuru kuwahusu.

DEU 1:4 Removed trailing space in v~: Hii ilikuwa baada ya kumshinda Sihoni mfalme wa Waamori, ambaye alitawala Heshboni, na pia huko Edrei alikuwa amemshinda Ogu mfalme wa Bashani, ambaye alitawala huko Ashtarothi.

DEU 1:5 Removed trailing space in v~: Huko mashariki ya Yordani katika nchi ya Moabu, Mose alianza kuielezea sheria hii, akisema:

DEU 1:6 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wetu alisema nasi huko Horebu, “Mmekaa vya kutosha katika mlima huu.

DEU 1:7 Removed trailing space in v~: Vunjeni kambi, msonge mbele kuelekea nchi ya vilima ya Waamori; nendeni kwa watu wote ambao ni majirani wa Araba, katika milima, upande wa magharibi chini ya vilima, katika Negebu na kandokando ya pwani, mpaka nchi ya Wakanaani hadi Lebanoni, na kufika mto mkubwa Frati.

DEU 1:8 Removed trailing space in v~: Tazama, nimewapa ninyi nchi hii. Ingieni mkaimiliki nchi ambayo \nd Bwana\nd* aliapa kuwa angaliwapa baba zenu, Abrahamu, Isaki na Yakobo, pamoja na vizazi vyao baada yao.”

DEU 1:8 Removed trailing space in s1: Uteuzi Wa Viongozi

DEU 1:8 Removed trailing space in r: (Kutoka 18:13-27)

DEU 1:9 Removed trailing space in v~: Wakati ule niliwaambia, “Ninyi mmekuwa mzigo mzito sana kwangu kuwachukua peke yangu.

DEU 1:10 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wenu ameongeza hesabu yenu, hivi kwamba leo ninyi ni wengi kama nyota za angani.

DEU 1:11 Removed trailing space in v~: Naye \nd Bwana\nd*, Mungu wa baba zenu na awaongeze mara elfu na kuwabariki kama alivyoahidi!

DEU 1:12 Removed trailing space in v~: Lakini mimi nitawezaje kubeba matatizo yenu, na mizigo yenu, na magomvi yenu peke yangu?

DEU 1:13 Removed trailing space in v~: Chagueni baadhi ya watu wenye hekima, wenye ufahamu na wanaoheshimika kutoka kila kabila lenu, nami nitawaweka juu yenu.”

DEU 1:14 Removed trailing space in v~: Mlinijibu, “Shauri ulilolitoa ni zuri.”

DEU 1:15 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo niliwachukua wanaume viongozi wa makabila yenu, wenye hekima na wanaoheshimika, nami nikawateua wawe na mamlaka juu yenu kama majemadari wa maelfu, wa mamia, wa hamsini, na wa makumi, na kama maafisa wa makabila.

DEU 1:16 Removed trailing space in v~: Nami wakati ule nikawaagiza waamuzi wenu: Sikilizeni magomvi kati ya ndugu zenu na mwamue kwa haki, hata kama shauri ni kati ya ndugu wa Kiisraeli, au kati ya mmoja wa ndugu wa Kiisraeli na mgeni.

DEU 1:17 Removed trailing space in v~: Msionyeshe upendeleo katika maamuzi; wasikilizeni wote sawasawa, wadogo kwa wakubwa. Msimwogope mtu yeyote, kwa kuwa hukumu ni ya Mungu. Mniletee mimi shauri lolote lililo gumu sana kwenu, nami nitalisikiliza.

DEU 1:18 Removed trailing space in v~: Nami wakati ule niliwaambia kila kitu ambacho mngefanya.

DEU 1:18 Removed trailing space in s1: Wapelelezi Wanatumwa

DEU 1:18 Removed trailing space in r: (Hesabu 13:1-33)

DEU 1:19 Removed trailing space in v~: Kisha, kama \nd Bwana\nd* Mungu wetu alivyotuamuru, tuliondoka kutoka Horebu na kwenda kuelekea nchi ya vilima ya Waamori, kupitia jangwa lile kubwa lote la kutisha, lile mliloliona, nasi tukafika Kadesh-Barnea.

DEU 1:20 Removed trailing space in v~: Kisha niliwaambia, “Mmefika katika nchi ya vilima ya Waamori, ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wetu anatupa.

DEU 1:21 Removed trailing space in v~: Tazama, \nd Bwana\nd* Mungu wenu amewapa nchi. Pandeni mkaimiliki kama \nd Bwana\nd*, Mungu wa baba zenu, alivyowaambia. Msiogope, wala msikate tamaa.”

DEU 1:22 Removed trailing space in v~: Ndipo ninyi nyote mkanijia na kusema, “Tupeleke watu watutangulie kuipeleleza nchi kwa ajili yetu, na kutuletea taarifa kuhusu njia tutakayopita, na miji tutakayoiendea.”

DEU 1:23 Removed trailing space in v~: Wazo hilo lilionekana zuri kwangu; kwa hiyo niliwachagua watu wenu kumi na wawili, mwanaume mmoja kutoka kila kabila.

DEU 1:24 Removed trailing space in v~: Waliondoka na kukwea katika nchi ya vilima, wakafika katika Bonde la Eshkoli na kuipeleleza.

DEU 1:25 Removed trailing space in v~: Wakachukua baadhi ya matunda ya nchi, wakatuletea na kutuarifu, “Ni nchi nzuri ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wetu anatupa.”

DEU 1:25 Removed trailing space in s1: Uasi Dhidi Ya \nd Bwana\nd*

DEU 1:25 Removed trailing space in r: (Hesabu 14:20-45)

DEU 1:26 Removed trailing space in v~: Lakini hamkuwa tayari kukwea, mkaasi dhidi ya amri ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

DEU 1:27 Removed trailing space in v~: Mkanungʼunika ndani ya mahema yenu na kusema, “\nd Bwana\nd* anatuchukia, kwa hiyo alitutoa Misri ili kututia mikononi mwa Waamori kutuangamiza.

DEU 1:28 Removed trailing space in v~: Twende wapi? Ndugu zetu wametufanya kufa moyo. Wanasema, ‘Watu wa huko wana nguvu zaidi na ni warefu kuliko sisi tulivyo; miji ni mikubwa, yenye kuta zilizofika juu angani. Zaidi ya hayo, tumewaona Waanaki huko.’ ”

DEU 1:29 Removed trailing space in v~: Ndipo nikawaambia, “Msihofu, wala msiwaogope.

DEU 1:30 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wenu anayewatangulia, atawapigania, kama alivyofanya kwa ajili yenu huko Misri, mbele ya macho yenu hasa,

DEU 1:31 Removed trailing space in v~: na pia huko jangwani. Huko mliona jinsi \nd Bwana\nd* Mungu wenu alivyowachukua, kama baba amchukuavyo mwanawe, katika njia yote mliyoiendea mpaka mkafika mahali hapa.”

DEU 1:32 Removed trailing space in v~: Pamoja na hili, hamkumtegemea \nd Bwana\nd* Mungu wenu,

DEU 1:33 Removed trailing space in v~: ambaye aliwatangulia katika safari yenu, kwa moto usiku na kwa wingu mchana, kuwatafutia mahali penu pa kupiga kambi na kuwaonyesha njia mtakayoiendea.

DEU 1:34 Removed trailing space in v~: Wakati \nd Bwana\nd* aliposikia lile mlilosema, alikasirika, akaapa, akasema:

DEU 1:35 Removed trailing space in v~: “Hakuna mtu wa kizazi hiki kiovu atakayeona nchi nzuri niliyoapa kuwapa baba zenu,

DEU 1:36 Removed trailing space in v~: isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune. Yeye ataiona, nami nitampa yeye na wazao wake nchi aliyoikanyaga kwa miguu, kwa sababu alimfuata \nd Bwana\nd* kwa moyo wote.”

DEU 1:37 Removed trailing space in v~: Kwa sababu yenu \nd Bwana\nd* pia alinikasirikia mimi, akasema, “Hutaingia hiyo nchi pia.

DEU 1:38 Removed trailing space in v~: Lakini msaidizi wako, Yoshua mwana wa Nuni, ataingia. Mtie moyo, kwa sababu atawaongoza Waisraeli kuirithi hiyo nchi.

DEU 1:39 Removed trailing space in v~: Wale watoto ambao mliwasema wangelichukuliwa mateka, yaani watoto wenu ambao bado hawajui jema na baya, wataingia katika nchi. Nitawapa hiyo nchi, nao wataimiliki.

DEU 1:40 Removed trailing space in v~: Bali ninyi geukeni, mwondoke kuelekea jangwani kwa kufuata njia ya Bahari ya Shamu.”

DEU 1:41 Removed trailing space in v~: Ndipo mkanijibu, “Tumemtenda \nd Bwana\nd* dhambi. Tutakwenda kupigana, kama \nd Bwana\nd* Mungu wetu alivyotuamuru.” Hivyo kila mmoja wenu akachukua silaha zake, huku mkifikiri kuwa ni rahisi kukwea katika nchi ya vilima.

DEU 1:42 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* aliniambia, “Waambie, ‘Msipande kupigana, kwa sababu sitakuwa pamoja nanyi. Mtashindwa na adui zenu.’ ”

DEU 1:43 Removed trailing space in v~: Hivyo niliwaambia, lakini hamkutaka kusikia. Mliasi dhidi ya amri ya \nd Bwana\nd*, na katika kiburi chenu mlienda katika nchi ya vilima.

DEU 1:44 Removed trailing space in v~: Waamori ambao waliishi katika vilima hivyo waliinuka dhidi yenu, wakawafukuza kama kundi la nyuki wakiwapiga njia yote ya Seiri mpaka Horma.

DEU 1:45 Removed trailing space in v~: Mlirudi na kulia mbele za \nd Bwana\nd*, lakini Mungu hakusikiliza kilio chenu, wala hakuwajali.

DEU 1:46 Removed trailing space in v~: Hivyo mlikaa Kadeshi kwa siku nyingi, kwa muda ule wote mliokaa huko.

DEU 2:0 Extra space after chapter number

DEU 2:0 Removed trailing space in c: 2

DEU 2:0 Removed trailing space in s1: Kutangatanga Jangwani

DEU 2:1 Removed trailing space in v~: Kisha tukageuka nyuma na kusafiri kuelekea jangwani kwa njia inayoelekea Bahari ya Shamu, kama \nd Bwana\nd* alivyonielekeza. Kwa muda mrefu tulitembea kuzunguka vilima katika nchi ya Seiri.

DEU 2:2 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akaniambia,

DEU 2:3 Removed trailing space in v~: “Umetembea kuzunguka hii nchi ya vilima kwa muda wa kutosha; sasa geukia kaskazini.

DEU 2:4 Removed trailing space in v~: Wape watu maagizo haya: ‘Mko karibu kupita katikati ya nchi ya ndugu zako ambao ni wazao wa Esau, ambao wanaishi Seiri. Watawaogopa, lakini mwe waangalifu.

DEU 2:5 Removed trailing space in v~: Msiwachokoze kwa vita kwa maana sitawapa ninyi sehemu yoyote ya nchi yao, hata sehemu ya kutosha kuweka wayo wenu juu yake. Nimempa Esau nchi ya vilima ya Seiri kama yake mwenyewe.

DEU 2:6 Removed trailing space in v~: Mtawalipa fedha kwa chakula mtakachokula na maji mtakayokunywa.’ ”

DEU 2:7 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wenu amewabariki kwa kazi yote ya mikono yenu. Amewalinda katika safari yenu katikati ya jangwa hili kubwa. Kwa miaka hii arobaini \nd Bwana\nd* Mungu wenu amekuwa pamoja nanyi, na hamkupungukiwa na kitu chochote.

DEU 2:8 Removed trailing space in v~: Basi tulipita kwa ndugu zetu wazao wa Esau ambao wanaishi Seiri. Tuligeuka kutoka njia ya Araba ambayo inatokea Elathi na Esion-Geberi, tukasafiri kufuata njia ya jangwa la Moabu.

DEU 2:9 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akaniambia, “Usiwasumbue Wamoabu kwa vita, kwa kuwa sitawapa sehemu yoyote ya nchi yao. Nimetoa nchi ya Ari kwa wazao wa Loti kama milki yao.”

DEU 2:10 Removed trailing space in v~: (Waemi walikuwa wakiishi huko hapo zamani, watu wenye nguvu na wengi, warefu kama Waanaki.

DEU 2:11 Removed trailing space in v~: Kama walivyokuwa Waanaki, hao pia walikuwa kama Warefai, lakini Wamoabu waliwaita Waemi.

DEU 2:12 Removed trailing space in v~: Wahori waliishi Seiri, lakini wazao wa Esau waliwafukuza. Waliwaangamiza Wahori na kukaa mahali pao, kama Waisraeli walivyofanya katika nchi ambayo \nd Bwana\nd* aliwapa kama milki yao.)

DEU 2:13 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akasema, “Sasa ondokeni mvuke Bonde la Zeredi.” Hivyo tukavuka bonde.

DEU 2:14 Removed trailing space in v~: Miaka thelathini na minane ilipita tangu wakati tulipoondoka Kadesh-Barnea mpaka tulipovuka Bonde la Zeredi. Kwa wakati huo kile kizazi chote cha wanaume kuanzia wale wawezao kwenda vitani kilikuwa kimekufa, kama \nd Bwana\nd* alivyokuwa amewaapia.

DEU 2:15 Removed trailing space in v~: Mkono wa \nd Bwana\nd* uliwakabili hadi alipowaangamiza wote huko kambini.

DEU 2:16 Removed trailing space in v~: Ikawa baada ya mtu wa mwisho kuanzia wale wawezao kwenda vitani kufa,

DEU 2:17 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akaniambia,

DEU 2:18 Removed trailing space in v~: “Leo utapita katika nchi ya Moabu huko Ari.

DEU 2:19 Removed trailing space in v~: Utakapokuja kwa Waamoni, msiwasumbue wala kuwachokoza kwa vita, kwa kuwa sitawapa ardhi yoyote iliyo ya Waamoni kuwa milki yenu. Nimeitoa kama milki ya wazao wa Loti.”

DEU 2:20 Removed trailing space in v~: (Hiyo pia ilidhaniwa kuwa nchi ya Warefai waliokuwa wakiishi huko, lakini Waamoni waliwaita Wazamzumi.

DEU 2:21 Removed trailing space in v~: Walikuwa watu wenye nguvu na wengi, warefu kama Waanaki. \nd Bwana\nd* akawaangamiza kutoka mbele ya Waamoni, ambao waliwafukuza na kukaa mahali pao.

DEU 2:22 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alikuwa amefanya vivyo hivyo kwa wazao wa Esau, ambao waliishi Seiri, wakati alipowaangamiza Wahori watoke mbele yao. Waliwafukuza na wao wakaishi mahali pao mpaka leo.

DEU 2:23 Removed trailing space in v~: Nao Waavi ambao waliishi katika vijiji mpaka Gaza, Wakaftori waliokuja kutoka Kaftori waliwaangamiza na kukaa mahali pao.)

DEU 2:24 Removed trailing space in v~: “Ondoka sasa na uvuke Bonde la Arnoni. Tazama, nimemweka mikononi mwako Sihoni Mwamori, mfalme wa Heshboni na nchi yake. Anza kuimiliki nchi hiyo na umwingize katika vita.

DEU 2:25 Removed trailing space in v~: Siku hii ya leo nitaanza kuwatia hofu na woga mataifa yote chini ya mbingu wawaogope ninyi. Watakaposikia taarifa zenu, watatetemeka na kufadhaika kwa sababu yenu.”

DEU 2:25 Removed trailing space in s1: Kushindwa Kwa Sihoni Mfalme Wa Heshboni

DEU 2:25 Removed trailing space in r: (Hesabu 21:21-30)

DEU 2:26 Removed trailing space in v~: Kutoka jangwa la Kedemothi nilituma wajumbe wenye maneno ya amani kwa Sihoni mfalme wa Heshboni kusema,

DEU 2:27 Removed trailing space in v~: “Turuhusu tupite katika nchi yako. Tutapita katika barabara kuu, hatutageuka kuume wala kushoto.

DEU 2:28 Removed trailing space in v~: Tuuzie chakula tule na maji tunywe kwa thamani yake katika fedha. Turuhusu tu tupite kwa miguu,

DEU 2:29 Removed trailing space in v~: kama wazao wa Esau ambao wanaishi Seiri na Wamoabu ambao wanaishi Ari walivyotufanyia, mpaka tuvuke Yordani kuingia nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wetu anatupatia.”

DEU 2:30 Removed trailing space in v~: Lakini Sihoni mfalme wa Heshboni alikataa kuturuhusu kupita. Kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wako alikuwa ameifanya roho yake kuwa ngumu na moyo wake kuwa mkaidi ili amweke kwenye mikono yenu, kama alivyofanya sasa.

DEU 2:31 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akaniambia, “Tazama, nimeanza kuwapa Mfalme Sihoni na nchi yake kwako. Sasa anzeni kuishinda na kuimiliki nchi yake.”

DEU 2:32 Removed trailing space in v~: Wakati Sihoni pamoja na jeshi lake lote walipokuja kukutana nasi katika vita huko Yahazi,

DEU 2:33 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wetu alimweka mikononi mwetu, nasi tukamwangamiza pamoja na wanawe na jeshi lake lote.

DEU 2:34 Removed trailing space in v~: Kwa wakati ule tuliteka miji yake yote na kuiangamiza kabisa: wanaume, wanawake na watoto. Hatukumwacha yeyote.

DEU 2:35 Removed trailing space in v~: Lakini mifugo na nyara tulizoziteka kutoka ile miji tulijichukulia wenyewe.

DEU 2:36 Removed trailing space in v~: Kutoka Aroeri kwenye ukingo wa Bonde la Arnoni, kutoka mji ulio ndani ya bonde, hata mpaka Gileadi, hapakuwa na mji hata mmoja uliokuwa na nguvu kutushinda. \nd Bwana\nd* Mungu wetu alitupa yote.

DEU 2:37 Removed trailing space in v~: Lakini kulingana na amri ya \nd Bwana\nd* Mungu wetu, hamkujiingiza katika nchi yoyote ya Waamoni, wala katika sehemu yoyote iliyo kandokando ya Mto Yaboki, wala katika miji iliyoko katika vilima.

DEU 3:0 Extra space after chapter number

DEU 3:0 Removed trailing space in c: 3

DEU 3:0 Removed trailing space in s1: Kushindwa Kwa Ogu Mfalme Wa Bashani

DEU 3:0 Removed trailing space in r: (Hesabu 21:31-35)

DEU 3:1 Removed trailing space in v~: Kisha tukageuka tukakwea kufuata njia iliyoelekea Bashani, Ogu mfalme wa Bashani akaondoka na jeshi lake lote kupigana na sisi huko Edrei.

DEU 3:2 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akaniambia, “Usimwogope kwa kuwa nimekwisha mkabidhi mikononi mwako pamoja na jeshi lake lote na nchi yake. Umfanyie sawasawa na ulivyomfanyia Sihoni mfalme wa Waamori, ambaye alitawala huko Heshboni.”

DEU 3:3 Removed trailing space in v~: Hivyo \nd Bwana\nd* Mungu wetu pia akamweka Ogu mfalme wa Bashani pamoja na jeshi lake lote mikononi mwetu. Tuliwaangamiza wote, hakubakia hata mmoja.

DEU 3:4 Removed trailing space in v~: Wakati huo tuliteka miji yake yote. Hakuna mji hata mmoja kati ya ile sitini ambao hatukuuteka, yaani eneo lote la Argobu, utawala wa Mfalme Ogu katika Bashani.

DEU 3:5 Removed trailing space in v~: Miji yote hii ilijengewa ngome zenye kuta ndefu zenye malango na makomeo, pia kulikuwako na vijiji vingi ambavyo havikujengewa kuta.

DEU 3:6 Removed trailing space in v~: Tuliwaangamiza kabisa, kama tulivyomfanyia Sihoni mfalme wa Heshboni, tukiangamiza kila mji, yaani wanaume, wanawake na watoto.

DEU 3:7 Removed trailing space in v~: Lakini wanyama wote wa kufuga pamoja na nyara kutoka kwenye miji yao tulichukua vikawa vyetu.

DEU 3:8 Removed trailing space in v~: Hivyo kwa wakati huo tukachukua kutoka kwa wafalme hawa wawili wa Waamori nchi ya mashariki ya Yordani, kutoka Bonde la Arnoni mpaka kufika kwenye Mlima Hermoni.

DEU 3:9 Removed trailing space in v~: (Wasidoni huuita mlima huo Sirioni, nao Waamori huuita Seniri.)

DEU 3:10 Removed trailing space in v~: Tuliteka miji yote kwenye uwanda wa juu, Gileadi yote, Bashani yote mpaka kufika Saleka na Edrei, miji ya utawala wa Ogu huko Bashani.

DEU 3:11 Removed trailing space in v~: (Mfalme Ogu wa Bashani ndiye peke yake aliyesalia miongoni mwa mabaki ya Warefai. Kitanda chake kilikuwa cha chuma chenye urefu wa dhiraa tisa\f + \fr 3:11 \ft Dhiraa tisa ni sawa na mita 4.\f* na upana wa dhiraa nne.\f + \fr 3:11 \ft Dhiraa nne ni sawa na mita 1.8.\f* Mpaka sasa kinaweza kuonekana katika mji wa Waamoni wa Raba.)

DEU 3:11 Removed trailing space in s1: Mgawanyo Wa Nchi Mashariki Ya Yordani

DEU 3:11 Removed trailing space in r: (Hesabu 32:1-42)

DEU 3:12 Removed trailing space in v~: Katika nchi tuliyoiteka wakati ule, niliwapa kabila la Reubeni na Gadi eneo lililoko kaskazini la Aroeri kando ya Bonde la Arnoni, na nusu ya eneo la milima ya Gileadi, pamoja na miji yake.

DEU 3:13 Removed trailing space in v~: Kisha nusu ya kabila la Manase niliwapa sehemu ya Gileadi iliyobaki pamoja na Bashani yote, ambayo ilikuwa utawala wa Ogu. (Eneo lote la Argobu katika Bashani lilikuwa linajulikana kama nchi ya Warefai.

DEU 3:14 Removed trailing space in v~: Yairi, mzao wa kabila la Manase, alichukua eneo lote la nchi ya Argobu hadi kufikia mpaka wa Wageshuri na Wamaaka, ukaitwa kwa jina lake; kwa hiyo mpaka leo hii Bashani inaitwa Hawoth-Yairi.)

DEU 3:15 Removed trailing space in v~: Nikampa Makiri nchi ya Gileadi.

DEU 3:16 Removed trailing space in v~: Lakini niliwapa Wareubeni na Wagadi eneo kuanzia Gileadi hadi Bonde la Arnoni (katikati ya bonde ulikuwa ndio mpaka), kuelekea mpaka Mto Yaboki, ambao ndio mpaka wa Waamoni.

DEU 3:17 Removed trailing space in v~: Kwa upande wa magharibi mpaka wao ulikuwa Yordani katika Araba, toka ziwa Galilaya hadi Bahari ya Araba (yaani Bahari ya Chumvi), kwenye miteremko ya Pisga upande wa mashariki.

DEU 3:18 Removed trailing space in v~: Wakati huo nilikuamuru: “\nd Bwana\nd* Mungu wako amekupa nchi hii uimiliki. Lakini ni lazima wanaume wenu wote wenye uwezo, wakiwa wamejiandaa tayari kwa vita, wavuke ngʼambo wakiwatangulia ndugu zako Waisraeli.

DEU 3:19 Removed trailing space in v~: Lakini wake zenu, watoto wenu na mifugo yenu (kwani najua mnayo mifugo mingi) wanaweza kukaa katika miji niliyowapa,

DEU 3:20 Removed trailing space in v~: mpaka hapo \nd Bwana\nd* atakapowapa ndugu zenu kupumzika kama alivyowapa ninyi, wao pia wamiliki ile nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa, ngʼambo ya Yordani. Baada ya hapo, kila mmoja wenu anaweza kurudi kwenye milki niliyowapa.”

DEU 3:20 Removed trailing space in s1: Mose Akatazwa Kuvuka Yordani

DEU 3:21 Removed trailing space in v~: Wakati huo nilimwamuru Yoshua, “Umejionea kwa macho yako mwenyewe yale yote ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu amewafanyia wafalme hawa wawili. \nd Bwana\nd* atazifanyia falme zote huko mnakokwenda vivyo hivyo.

DEU 3:22 Removed trailing space in v~: Msiwaogope, \nd Bwana\nd* Mungu wenu atapigana kwa ajili yenu.”

DEU 3:23 Removed trailing space in v~: Wakati huo nilimsihi \nd Bwana\nd*:

DEU 3:24 Removed trailing space in v~: “Ee \nd Bwana\nd* Mwenyezi, umemwonyesha mtumishi wako ukuu wako na mkono wako wenye uweza. Kwa kuwa ni mungu yupi aliye mbinguni au duniani anayeweza kufanya kazi na matendo makuu kama ufanyayo wewe?

DEU 3:25 Removed trailing space in v~: Acha niende nikaione hiyo nchi nzuri ngʼambo ya Yordani, ile nchi nzuri ya vilima na Lebanoni.”

DEU 3:26 Removed trailing space in v~: Lakini kwa sababu yenu \nd Bwana\nd* alinikasirikia na hakutaka kunisikiliza. \nd Bwana\nd* aliniambia, “Hilo latosha; usiseme nami jambo hili tena.

DEU 3:27 Removed trailing space in v~: Kwea juu ya kilele cha Pisga uangalie magharibi, kaskazini, kusini na mashariki. Iangalie hiyo nchi kwa macho yako, kwa vile wewe hutavuka Yordani.

DEU 3:28 Removed trailing space in v~: Lakini mwagize Yoshua, mtie moyo na umtie nguvu, kwa kuwa yeye atawaongoza watu hawa hadi ngʼambo na kuwarithisha nchi utakayoiona.”

DEU 3:29 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo tulikaa kwenye bonde karibu na Beth-Peori.

DEU 4:0 Extra space after chapter number

DEU 4:0 Removed trailing space in c: 4

DEU 4:0 Removed trailing space in s1: Waamriwa Utii

DEU 4:1 Removed trailing space in v~: Sikia sasa, ee Israeli, amri na sheria nitakazokufundisha wewe. Zifuate ili upate kuishi na uingie kuimiliki nchi ambayo \nd Bwana\nd*, Mungu wa baba zako anawapa.

DEU 4:2 Removed trailing space in v~: Usiongeze wala usipunguze chochote ninachowaamuru ninyi, ila myashike maagizo ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu ambayo nawapa.

DEU 4:3 Removed trailing space in v~: Mliona kwa macho yenu wenyewe kile \nd Bwana\nd* alichokifanya kule Baal-Peori. \nd Bwana\nd* Mungu wenu aliwaangamiza kutoka miongoni mwenu kila mmoja aliyemfuata Baali wa Peori,

DEU 4:4 Removed trailing space in v~: lakini ninyi nyote mlioshikamana na \nd Bwana\nd* kwa uthabiti, Mungu wenu, mko hai mpaka leo.

DEU 4:5 Removed trailing space in v~: Tazama, nimewafundisha amri na sheria kama \nd Bwana\nd* Mungu wangu alivyoniamuru mimi, ili mzifuate katika nchi mnayoiingia kuimiliki.

DEU 4:6 Removed trailing space in v~: Zishikeni kwa uangalifu, kwa kuwa hii itaonyesha hekima na ufahamu wenu kwa mataifa, ambayo yatasikia kuhusu amri zote hizi, nao watasema, “Hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na ufahamu.”

DEU 4:7 Removed trailing space in v~: Ni taifa gani jingine lililo kubwa kiasi cha kuwa na miungu yao iliyo karibu nao kama \nd Bwana\nd* Mungu wetu alivyo karibu nasi wakati wowote tunapomwomba?

DEU 4:8 Removed trailing space in v~: Nalo ni taifa gani jingine lililo kubwa hivi lenye kuwa na amri na sheria za haki kama hizi ninazoweka mbele yenu leo?

DEU 4:9 Removed trailing space in v~: Mwe waangalifu, na makini ili msije mkasahau mambo ambayo mliyaona kwa macho yenu, wala kuyaacha yaondoke moyoni mwenu siku zote za uhai wenu. Mwafundishe hayo watoto wenu na watoto wao baada yao.

DEU 4:10 Removed trailing space in v~: Kumbuka siku uliyosimama mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wako kule Horebu, wakati aliponiambia, “Wakutanishe watu mbele yangu wasikie maneno yangu ili kwamba waweze kujifunza kuniheshimu kwa muda wote watakaoishi katika nchi, nao waweze kuwafundisha watoto wao maneno hayo.”

DEU 4:11 Removed trailing space in v~: Mlisogea karibu na mkasimama chini ya mlima wakati ulipowaka moto mpaka mbinguni juu, pamoja na mawingu meusi na giza nene.

DEU 4:12 Removed trailing space in v~: Ndipo \nd Bwana\nd* alipozungumza nanyi kutoka moto. Mkasikia sauti ya maneno lakini hamkuona umbo, kulikuwa na sauti tu.

DEU 4:13 Removed trailing space in v~: Aliwatangazia Agano lake na Amri Kumi, ambazo aliwaamuru mzifuate, kisha akaziandika juu ya vibao viwili vya mawe.

DEU 4:14 Removed trailing space in v~: Naye \nd Bwana\nd* alinielekeza wakati huo kuwafundisha ninyi sheria na amri ambazo mnapaswa kuzifuata katika nchi ambayo mnavuka Yordani kuimiliki.

DEU 4:14 Removed trailing space in s1: Kuabudu Sanamu Kwakatazwa

DEU 4:15 Removed trailing space in v~: Hamkuona umbo la aina yoyote siku ambayo \nd Bwana\nd* alizungumza nanyi kule Horebu kutoka kwenye moto. Kwa hiyo mjihadhari kwa uangalifu sana,

DEU 4:16 Removed trailing space in v~: ili msije mkajichafua na kujitengenezea sanamu au kinyago chenye umbo lolote kama la mwanaume au mwanamke,

DEU 4:17 Removed trailing space in v~: au kama mnyama aliye juu ya nchi au ndege yeyote arukaye angani,

DEU 4:18 Removed trailing space in v~: au kama kiumbe kitambaacho juu ya ardhi au samaki yeyote aliye ndani ya maji.

DEU 4:19 Removed trailing space in v~: Na utazamapo juu angani na ukaliona jua, mwezi na nyota na vyote vinavyoipamba mbingu, usije ukashawishiwa kuviinamia na kuviabudu vile ambavyo \nd Bwana\nd* Mungu wenu alivyogawia mataifa yote chini ya mbingu.

DEU 4:20 Removed trailing space in v~: Lakini kwenu ninyi, \nd Bwana\nd* amewatoa kutoka kwenye tanuru ya kuyeyushia chuma, katika Misri kuwa watu wa urithi wake kama mlivyo sasa.

DEU 4:21 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alinikasirikia kwa sababu yenu na akaapa kwamba sitavuka Yordani kuingia katika nchi nzuri \nd Bwana\nd* Mungu wenu anayowapa kuwa urithi wenu.

DEU 4:22 Removed trailing space in v~: Nitakufa katika nchi hii; sitavuka Yordani, lakini ninyi ni karibu mvuke mkaimiliki ile nchi nzuri.

DEU 4:23 Removed trailing space in v~: Jihadharini msilisahau Agano la \nd Bwana\nd* Mungu wenu lile alilofanya nanyi; msijitengenezee sanamu katika umbo la kitu chochote ambacho \nd Bwana\nd* Mungu wenu amewakataza.

DEU 4:24 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu.

DEU 4:25 Removed trailing space in v~: Baada ya kuwa na watoto na wajukuu na kuishi katika nchi hiyo siku nyingi, tena kama mkijichafua na kutengeneza sanamu ya aina yoyote, mkifanya maovu machoni pa \nd Bwana\nd* Mungu wenu na kumfanya awe na hasira,

DEU 4:26 Removed trailing space in v~: ninaziita mbingu na nchi kama mashahidi dhidi yenu siku hii kwamba mtaangamia mara moja kutoka nchi ile ambayo mnavuka Yordani kuimiliki. Hamtaishi kule kwa muda mrefu bali kwa hakika mtaangamizwa.

DEU 4:27 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* atawatawanya miongoni mwa mataifa, na ni wachache wenu tu watakaosalia miongoni mwa mataifa hayo ambayo \nd Bwana\nd* atawafukuzia.

DEU 4:28 Removed trailing space in v~: Huko mtaabudu miungu ya miti na mawe iliyotengenezwa na watu, ambayo haiwezi kuona au kusikia wala kula au kunusa.

DEU 4:29 Removed trailing space in v~: Lakini kama mtamtafuta \nd Bwana\nd* Mungu wenu, mtampata; kama mtamtafuta kwa moyo wenu wote na kwa roho yote.

DEU 4:30 Removed trailing space in v~: Wakati mnapokuwa katika dhiki, nayo mambo haya yote yamewatokea siku hizo, ndipo mtamrudia \nd Bwana\nd* Mungu wenu na kumtii.

DEU 4:31 Removed trailing space in v~: Kwa maana \nd Bwana\nd* Mungu wenu ni Mungu mwenye huruma, hatawaacha au kuwaangamiza wala kusahau Agano alilofanya na baba zenu, alilowathibitishia kwa kiapo.

DEU 4:31 Removed trailing space in s1: \nd Bwana\nd* Ndiye Mungu

DEU 4:32 Removed trailing space in v~: Sasa uliza kuhusu siku za zamani, zamani kabla ya wakati wako, tangu siku ile Mungu alipomuumba mtu juu ya nchi, uliza kutoka mwisho mmoja wa mbingu mpaka mwisho mwingine wa mbingu. Je, kumepata kutokea jambo jingine lililo kubwa kama hili, au kuna jambo jingine kama hilo limepata kusikiwa?

DEU 4:33 Removed trailing space in v~: Je, kuna watu wengine wowote waliosikia sauti ya Mungu ikizungumza kwenye moto, kama mlivyosikia, nao wakaishi?

DEU 4:34 Removed trailing space in v~: Je, kuna mungu yeyote amepata kujaribu mwenyewe kuchukua taifa moja kutoka taifa lingine, kwa mapigo, kwa ishara za miujiza na maajabu, kwa vita, kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyooshwa au kwa matendo makuu ya kutisha, kama yale ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu aliyofanya kwa ajili yenu huko Misri mbele ya macho yenu?

DEU 4:35 Removed trailing space in v~: Mlionyeshwa mambo haya ili mpate kujua kuwa \nd Bwana\nd* ndiye Mungu; hakuna mwingine ila yeye.

DEU 4:36 Removed trailing space in v~: Kutoka mbinguni amewasikizisha sauti yake ili kuwaadilisha. Hapa duniani aliwaonyesha moto wake mkubwa, nanyi mlisikia maneno yake kutoka kwenye ule moto.

DEU 4:37 Removed trailing space in v~: Kwa sababu aliwapenda baba zenu na alichagua wazao wao baada yao, aliwatoa katika nchi ya Misri kwa Uwepo wake na kwa uwezo wake mkuu,

DEU 4:38 Removed trailing space in v~: aliwafukuza mbele yenu mataifa makubwa na yenye nguvu kuliko ninyi na kuwaleta ninyi katika nchi yao na akawapa ninyi kuwa urithi wenu, kama ilivyo leo.

DEU 4:39 Removed trailing space in v~: Kubalini na mweke moyoni leo kuwa \nd Bwana\nd* ndiye Mungu mbinguni juu na duniani chini. Hakuna mwingine.

DEU 4:40 Removed trailing space in v~: Mshike amri na maagizo yake ninayowapa leo, ili mpate kufanikiwa ninyi na watoto wenu baada yenu, na mpate kuishi maisha marefu katika nchi awapayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu siku zote.

DEU 4:40 Removed trailing space in s1: Miji Ya Makimbilio

DEU 4:41 Removed trailing space in v~: Kisha Mose akatenga miji mitatu mashariki ya Yordani,

DEU 4:42 Removed trailing space in v~: ambayo mtu yeyote aliyemuua mtu angeweza kukimbilia ikiwa amemuua jirani yake bila kukusudia na bila kuwa na chuki naye siku zilizopita. Angeweza kukimbilia katika mmojawapo ya miji hii na kuokoa maisha yake.

DEU 4:43 Removed trailing space in v~: Miji hiyo ilikuwa: Bezeri katika tambarare ya jangwa kwa ajili ya Wareubeni; Ramothi katika nchi ya Gileadi kwa ajili ya Wagadi; nao mji wa Golani katika nchi ya Bashani kwa ajili ya Wamanase.

DEU 4:43 Removed trailing space in s1: Utangulizi Wa Sheria

DEU 4:44 Removed trailing space in v~: Hii ndiyo sheria Mose aliyoweka mbele ya Waisraeli.

DEU 4:45 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo masharti, amri na sheria Mose aliyowapa wana wa Israeli wakati walitoka Misri,

DEU 4:46 Removed trailing space in v~: nao walikuwa katika bonde karibu na Beth-Peori mashariki ya Yordani, katika nchi ya Sihoni mfalme wa Waamori, ambaye alitawala Heshboni, naye alishindwa na Mose na Waisraeli walipokuja toka Misri.

DEU 4:47 Removed trailing space in v~: Waliimiliki nchi yake na nchi ya Ogu mfalme wa Bashani, wafalme wawili Waamori waliotawala mashariki ya Yordani.

DEU 4:48 Removed trailing space in v~: Nchi hii ilienea kutoka Aroeri ukingoni mwa Bonde la Arnoni mpaka Mlima Sioni (yaani Hermoni),

DEU 4:49 Removed trailing space in v~: pamoja na eneo lote la Araba mashariki ya Yordani, na kuenea mpaka Bahari ya Araba kwenye miteremko ya Pisga.

DEU 6:0 Extra space after chapter number

DEU 6:0 Removed trailing space in c: 6

DEU 6:0 Removed trailing space in s1: Mpende \nd Bwana\nd* Mungu Wako

DEU 6:1 Removed trailing space in v~: Haya ndiyo maagizo, amri na sheria ambazo \nd Bwana\nd* Mungu wenu aliniagiza niwafundishe ninyi ili mpate kuyashika katika nchi ambayo ninyi mnavuka Yordani kuimiliki,

DEU 6:2 Removed trailing space in v~: ili kwamba ninyi, watoto wenu na watoto wao baada yao wamche \nd Bwana\nd* Mungu wenu siku zote kwa kushika amri na maagizo yake yote ninayowapa, ili mweze kuyafurahia maisha marefu.

DEU 6:3 Removed trailing space in v~: Sikia, ee Israeli, nawe uwe mwangalifu kutii ili upate kufanikiwa na kuongezeka sana katika nchi itiririkayo maziwa na asali, kama \nd Bwana\nd*, Mungu wa baba zenu, alivyowaahidi ninyi.

DEU 6:4 Removed trailing space in v~: Sikia, ee Israeli: \nd Bwana\nd* Mungu wako, \nd Bwana\nd* ni mmoja.

DEU 6:5 Removed trailing space in v~: Mpende \nd Bwana\nd* Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote.

DEU 6:6 Removed trailing space in v~: Amri hizi ninazokupa leo zitakuwa katika moyo wako.

DEU 6:7 Removed trailing space in v~: Wafundishe watoto wako kwa bidii. Nena kuhusu amri hizi uketipo nyumbani na wakati utembeapo njiani, ulalapo na uamkapo.

DEU 6:8 Removed trailing space in v~: Zifunge kama alama juu ya mkono wako, na uzifunge juu ya paji la uso wako.

DEU 6:9 Removed trailing space in v~: Ziandike kwenye miimo ya milango ya nyumba yako na juu ya malango yako.

DEU 6:10 Removed trailing space in v~: Wakati \nd Bwana\nd* Mungu wako atakapokuleta katika nchi aliyowaapia baba zako, Abrahamu, Isaki na Yakobo, kukupa wewe, nchi kubwa, ina miji inayopendeza ambayo hukuijenga,

DEU 6:11 Removed trailing space in v~: nyumba zilizojaa vitu vizuri vya aina nyingi ambavyo hukuvijaza, visima ambavyo hukuchimba, na mashamba ya mizabibu na mizeituni ambayo hukupanda wewe, basi, utakapokula na kushiba,

DEU 6:12 Removed trailing space in v~: jihadhari usije ukamwacha \nd Bwana\nd*, aliyekutoa katika nchi ya Misri, kutoka nchi ya utumwa.

DEU 6:13 Removed trailing space in v~: Utamcha \nd Bwana\nd* Mungu wako, na umtumikie yeye peke yake na kuapa kwa jina lake.

DEU 6:14 Removed trailing space in v~: Usifuate miungu mingine, miungu ya mataifa yanayokuzunguka;

DEU 6:15 Removed trailing space in v~: kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wako, ambaye yuko katikati yako, ni Mungu mwenye wivu na hasira yake itawaka dhidi yako, naye atakuangamiza kutoka uso wa nchi.

DEU 6:16 Removed trailing space in v~: Usimjaribu \nd Bwana\nd* Mungu wako kama ulivyofanya huko Masa.

DEU 6:17 Removed trailing space in v~: Utayashika maagizo ya \nd Bwana\nd* Mungu wako kwa bidii, na masharti na amri alizokupa.

DEU 6:18 Removed trailing space in v~: Fanya lililo haki na jema mbele za \nd Bwana\nd*, ili upate kufanikiwa, uweze kuingia na kuimiliki nchi nzuri ambayo \nd Bwana\nd* aliahidi kwa kiapo kwa baba zako,

DEU 6:19 Removed trailing space in v~: kuwafukuza kwa nguvu adui zako mbele yako kama \nd Bwana\nd* alivyosema.

DEU 6:20 Removed trailing space in v~: Siku zijazo, mtoto wako atakapokuuliza, “Ni nini maana ya masharti haya, amri na sheria hizi ambazo \nd Bwana\nd* Mungu wako alikuagiza wewe?”

DEU 6:21 Removed trailing space in v~: Mwambie: “Tulikuwa watumwa wa Farao huko Misri, lakini \nd Bwana\nd* alitutoa sisi kutoka Misri kwa mkono wenye nguvu.

DEU 6:22 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akapeleka mbele yetu ishara za miujiza na maajabu makubwa na ya kutisha mno juu ya Misri na Farao pamoja na nyumba yake yote.

DEU 6:23 Removed trailing space in v~: Lakini Mungu akatutoa huko, akatuleta na kutupa nchi hii ambayo aliwaahidi baba zetu kwa kiapo.

DEU 6:24 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akatuagiza tutii amri hizi zote na kumcha \nd Bwana\nd* Mungu wetu, ili tupate kustawi na kuendelea kuwa hai kama ilivyo leo.

DEU 6:25 Removed trailing space in v~: Kama tukizitii kwa bidii amri hizi zote mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wetu, kama alivyotuamuru sisi, hiyo itakuwa haki yetu.”

DEU 7:0 Extra space after chapter number

DEU 7:0 Removed trailing space in c: 7

DEU 7:0 Removed trailing space in s1: Kuyafukuza Mataifa

DEU 7:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 34:11-16)

DEU 7:1 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wako akuletapo katika nchi unayoingia kuimiliki, na awafukuzapo mbele yako mataifa mengi, yaani Wahiti, Wagirgashi, Waamori, Wakanaani, Waperizi, Wahivi na Wayebusi, mataifa saba makubwa tena yenye nguvu kuliko wewe,

DEU 7:2 Removed trailing space in v~: pia \nd Bwana\nd* Mungu wako atakapowatia mkononi mwako na ukawashinda, basi ni lazima uwaangamize wote kabisa. Usifanye agano nao, wala usiwahurumie.

DEU 7:3 Removed trailing space in v~: Usioane nao. Usimtoe binti yako kuolewa na mwanawe, au kumchukua binti yake aolewe na mwanao.

DEU 7:4 Removed trailing space in v~: Kwa maana watamgeuza mwanao aache kunifuata, ili aitumikia miungu mingine, nayo hasira ya \nd Bwana\nd* itawaka dhidi yako, naye atakuangamiza ghafula.

DEU 7:5 Removed trailing space in v~: Hili ndilo utakalowafanyia: Vunja madhabahu yao, vunja mawe yao ya kuabudia, katakata nguzo zao za Ashera na kuchoma sanamu zao kwa moto.

DEU 7:6 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa wewe ni taifa takatifu kwa \nd Bwana\nd* Mungu wako. \nd Bwana\nd* Mungu wako amekuchagua wewe kutoka mataifa yote juu ya uso wa dunia kuwa watu wake, hazina yake ya thamani.

DEU 7:7 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* hakuweka upendo wake juu yenu na kuwachagua kwa sababu mlikuwa wengi mno kuliko watu wengine, kwa maana ninyi ndio mliokuwa wachache sana kuliko mataifa yote.

DEU 7:8 Removed trailing space in v~: Lakini ni kwa sababu \nd Bwana\nd* aliwapenda ninyi na kutunza kiapo alichowaapia babu zenu kwamba atawatoa ninyi kwa mkono wenye nguvu na kuwakomboa kutoka nchi ya utumwa, kutoka nguvu za Farao mfalme wa Misri.

DEU 7:9 Removed trailing space in v~: Basi ujue kwamba \nd Bwana\nd* Mungu wako ndiye Mungu; ni Mungu mwaminifu, anayetunza Agano la upendo kwa maelfu ya vizazi vya wale wanaompenda na kuzishika amri zake.

DEU 7:10 Removed trailing space in v~: Lakini

DEU 7:10 Removed trailing space in p~: kwa wale wanaomchukia

DEU 7:10 Removed trailing space in p~: atawalipiza kwenye nyuso zao

DEU 7:10 Removed trailing space in p~: kwa maangamizi;

DEU 7:10 Removed trailing space in p~: hatachelewa kuwalipiza kwenye nyuso zao

DEU 7:10 Removed trailing space in p~: wale wamchukiao.

DEU 7:11 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo, kuweni waangalifu kufuata maagizo, amri na sheria ninazowapa leo.

DEU 7:11 Removed trailing space in s1: Baraka Za Utiifu

DEU 7:11 Removed trailing space in r: (Kumbukumbu 28:1-14)

DEU 7:12 Removed trailing space in v~: Kama mkizingatia sheria hizi na kuzifuata kwa uangalifu, basi \nd Bwana\nd* Mungu wenu atatunza Agano lake la upendo nanyi, kama alivyowaapia baba zenu.

DEU 7:13 Removed trailing space in v~: Atawapenda ninyi na kuwabariki na kuongeza idadi yenu. Atabariki uzao wa tumbo lenu, mazao ya nchi yenu, nafaka, divai mpya na mafuta, ndama za ngʼombe wa makundi yenu, na kondoo za makundi yenu katika nchi ile aliyoapa kuwapa baba zenu.

DEU 7:14 Removed trailing space in v~: Mtabarikiwa kuliko mataifa mengine yote, hakuna wanaume wala wanawake kwenu watakaokosa watoto, wala mifugo yenu haitakuwa tasa.

DEU 7:15 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* atawakinga na kila ugonjwa. Mungu hatatia juu yenu ugonjwa wowote mbaya mlioufahamu huko Misri, lakini atatia ugonjwa juu ya wale wote wanaokuchukia.

DEU 7:16 Removed trailing space in v~: Ni lazima mwangamize watu wote ambao \nd Bwana\nd* Mungu wenu atawatia mikononi mwenu. Msiwatazame kwa kuwahurumia na msiitumikie miungu yao, kwa kuwa itakuwa mtego kwenu.

DEU 7:17 Removed trailing space in v~: Mnaweza kujiuliza wenyewe “Mataifa haya ni yenye nguvu kuliko sisi. Tutawezaje kuwafukuza?”

DEU 7:18 Removed trailing space in v~: Lakini msiwaogope. Kumbukeni vyema jinsi \nd Bwana\nd* Mungu wenu alivyofanya kwa Farao na kwa wote huko Misri.

DEU 7:19 Removed trailing space in v~: Mliona kwa macho yenu wenyewe majaribu makubwa, ishara za miujiza na maajabu, mkono wenye nguvu na ulionyooshwa, ambao kwa huo \nd Bwana\nd* Mungu wenu aliwatoa mtoke Misri. \nd Bwana\nd* Mungu wenu atawafanyia hivyo watu wote ambao mnawaogopa sasa.

DEU 7:20 Removed trailing space in v~: Zaidi ya hayo, \nd Bwana\nd* Mungu wenu atatuma manyigu miongoni mwao hadi yale mabaki watakaojificha waangamie.

DEU 7:21 Removed trailing space in v~: Msiingiwe na hofu kwa sababu yao, kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu, ambaye yupo miongoni mwenu ni mkuu naye ni Mungu wa kutisha.

DEU 7:22 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wenu atawafukuza mataifa hayo mbele yenu kidogo kidogo. Hamtaruhusiwa kuwaondoa wote kwa mara moja, la sivyo wanyama mwitu wataongezeka na kuwa karibu nanyi.

DEU 7:23 Removed trailing space in v~: Lakini \nd Bwana\nd* Mungu wenu atawatia watu hao mikononi mwenu, akiwatia katika kuchanganyikiwa kukubwa mpaka wawe wameangamizwa.

DEU 7:24 Removed trailing space in v~: Atawatia wafalme wao mikononi mwenu, nanyi mtayafuta majina yao chini ya mbingu. Hakuna hata mmoja atakayeweza kusimama dhidi yenu bali mtawaangamiza.

DEU 7:25 Removed trailing space in v~: Vinyago vya miungu yao mtavichoma moto. Msitamani fedha wala dhahabu iliyo juu yao, wala msizichukue kwa ajili yenu, la sivyo mtakuwa mmetekwa navyo. Kwa kuwa ni chukizo kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

DEU 7:26 Removed trailing space in v~: Msilete vitu vya machukizo katika nyumba zenu kwani ninyi, mtatengwa kama vitu hivyo kwa maangamizo. Ukichukie kabisa kitu hicho kwa kuwa kimetengwa kwa maangamizo.

DEU 8:0 Extra space after chapter number

DEU 8:0 Removed trailing space in c: 8

DEU 8:0 Removed trailing space in s1: Usimsahau \nd Bwana\nd*

DEU 8:1 Removed trailing space in v~: Uwe mwangalifu kufuata kila agizo ninalokupa wewe leo, ili mweze kuishi, kuongezeka na mweze kuingia mkamiliki nchi ambayo \nd Bwana\nd* aliahidi kwa kiapo kwa baba zenu.

DEU 8:2 Removed trailing space in v~: Kumbuka jinsi \nd Bwana\nd* Mungu wenu alivyowaongoza katika njia yote katika jangwa kwa miaka hii arobaini, kukunyenyekeza na kukujaribu ili ajue lililoko moyoni mwako, kwamba utayashika maagizo yake au la.

DEU 8:3 Removed trailing space in v~: Alikudhili na kukufanya uone njaa kisha akulishe kwa mana, ambayo wewe wala baba zako hamkuijua, awafundishe kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha \nd Bwana\nd*.

DEU 8:4 Removed trailing space in v~: Nguo zenu hazikuchakaa wala miguu yenu haikuvimba kwa miaka hii arobaini.

DEU 8:5 Removed trailing space in v~: Mjue basi ndani ya mioyo yenu kama mtu anavyomwadibisha mwanawe, ndivyo \nd Bwana\nd* Mungu wako atawaadibisha ninyi.

DEU 8:6 Removed trailing space in v~: Shikeni maagizo ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu mtembee katika njia zake na kumheshimu.

DEU 8:7 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawaleta katika nchi nzuri, nchi yenye vijito na mabwawa ya maji, yenye chemchemi zinazotiririka mabondeni na katika vilima;

DEU 8:8 Removed trailing space in v~: nchi yenye ngano na shayiri, mizabibu na mitini, mikomamanga, mafuta ya zeituni na asali;

DEU 8:9 Removed trailing space in v~: nchi ambayo chakula hakitapungua na hamtakosa chochote; nchi ambayo miamba yake ni chuma na mnaweza kuchimba shaba kutoka kwenye vilima.

DEU 8:10 Removed trailing space in v~: Wakati mtakapokwisha kula na kushiba, msifuni \nd Bwana\nd* Mungu wenu kwa ajili ya nchi nzuri aliyowapa.

DEU 8:11 Removed trailing space in v~: Jihadharini msimsahau \nd Bwana\nd* Mungu wenu, mkashindwa kushika maagizo yake, sheria na amri zake ambazo ninawapa leo.

DEU 8:12 Removed trailing space in v~: Angalia wakati mtakapokuwa mmekula na kushiba, mkajenga nyumba nzuri na kukaa humo,

DEU 8:13 Removed trailing space in v~: na wakati makundi yenu ya ngʼombe na mbuzi na kondoo yatakapoongezeka na fedha na dhahabu yenu itakapoongezeka na vyote mlivyo navyo vitakapozidishwa,

DEU 8:14 Removed trailing space in v~: basi mioyo yenu isiwe na kiburi mkamsahau \nd Bwana\nd* Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, kutoka nchi ya utumwa.

DEU 8:15 Removed trailing space in v~: Aliwaongoza kupitia jangwa lile kubwa na la kutisha, nchi ile ya kiu isiyo na maji, yenye nyoka wa sumu na nge. Aliwatolea maji kutoka kwenye mwamba mgumu.

DEU 8:16 Removed trailing space in v~: Aliwapa mana ya kula jangwani, kitu ambacho baba zenu hawakukijua, ili kuwanyenyekesha na kuwajaribu ninyi ili mwishoni apate kuwatendea mema.

DEU 8:17 Removed trailing space in v~: Mnaweza kusema, “Uwezo wangu na nguvu za mikono yangu ndizo zilizonipatia utajiri huu.”

DEU 8:18 Removed trailing space in v~: Lakini kumbukeni \nd Bwana\nd* Mungu wenu, ndiye ambaye huwapa uwezo wa kupata utajiri, na hivyo kulithibitisha Agano lake, ambalo aliwaapia baba zenu, kama ilivyo leo.

DEU 8:19 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtamsahau \nd Bwana\nd* Mungu wenu, mkaifuata miungu mingine, mkaiabudu na kuisujudia, ninashuhudia dhidi yenu leo kwamba hakika mtaangamizwa.

DEU 8:20 Removed trailing space in v~: Kama mataifa \nd Bwana\nd* aliyoyaangamiza mbele yenu, ndivyo ninyi mtakavyoangamizwa kwa kutokumtii \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

DEU 9:0 Extra space after chapter number

DEU 9:0 Removed trailing space in c: 9

DEU 9:0 Removed trailing space in s1: Si Kwa Sababu Ya Haki Ya Waisraeli

DEU 9:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 32:1-35)

DEU 9:1 Removed trailing space in v~: Sikiliza, ee Israeli. Sasa mnakaribia kuvuka Yordani mwingie na kuwafukuza mataifa makubwa na yenye nguvu kuliko ninyi pamoja na miji mikubwa yenye kuta zilizofika juu angani.

DEU 9:2 Removed trailing space in v~: Watu ni wenye nguvu na warefu, ni wana wa Waanaki! Mnafahamu habari zao na mmesikia inavyosemekana: “Ni nani awezaye kusimama dhidi ya Waanaki?”

DEU 9:3 Removed trailing space in v~: Kuweni na hakika leo kwamba \nd Bwana\nd* Mungu wenu ndiye atakayetangulia kuvuka mbele yenu kama moto uteketezao. Atawaangamiza; atawatiisha mbele yenu. Nanyi mtawafukuza na kuwaangamiza mara moja, kama \nd Bwana\nd* alivyowaahidi.

DEU 9:4 Removed trailing space in v~: Baada ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu kuwafukuza mbele yenu, msiseme mioyoni mwenu, “\nd Bwana\nd* ametuleta hapa kuimiliki nchi hii kwa sababu ya haki yetu.” La, ni kwa sababu ya uovu wa mataifa haya ndiyo \nd Bwana\nd* anawafukuza mbele yenu.

DEU 9:5 Removed trailing space in v~: Si kwa sababu ya haki yenu wala uadilifu wenu kwamba mtaimiliki nchi yao; lakini kwa sababu ya uovu wa mataifa haya, \nd Bwana\nd* Mungu wenu atawafukuza mbele yenu, ili kutimiza lile alilowaapia baba zenu Abrahamu, Isaki na Yakobo.

DEU 9:6 Removed trailing space in v~: Basi mjue, si kwa sababu ya haki yenu \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa nchi hii nzuri kuimiliki, kwa kuwa ninyi ni taifa lenye shingo ngumu.

DEU 9:6 Removed trailing space in s1: Ndama Ya Dhahabu

DEU 9:7 Removed trailing space in v~: Kumbukeni hili, kamwe msisahau jinsi mlivyomkasirisha \nd Bwana\nd* Mungu wenu kwa hasira huko jangwani. Tangu siku mlipotoka Misri mpaka mlipofika hapa, mmekuwa waasi dhidi ya \nd Bwana\nd*.

DEU 9:8 Removed trailing space in v~: Kule Horebu mliamsha ghadhabu ya \nd Bwana\nd*, kwa hiyo alikasirika vya kutosha hata akataka kuwaangamiza.

DEU 9:9 Removed trailing space in v~: Nilipopanda mlimani kupokea mbao za mawe, mbao za Agano lile \nd Bwana\nd* alilofanya nanyi, nilikaa mlimani siku arobaini usiku na mchana, sikula mkate wala sikunywa maji.

DEU 9:10 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* alinipa mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa kidole cha Mungu. Juu ya mbao hizo kulikuwepo amri zote ambazo \nd Bwana\nd* aliwatangazia kule mlimani kwa njia ya moto, siku ya kusanyiko.

DEU 9:11 Removed trailing space in v~: Mwisho wa siku arobaini usiku na mchana, \nd Bwana\nd* alinipa mbao mbili za mawe, mbao za Agano.

DEU 9:12 Removed trailing space in v~: Kisha \nd Bwana\nd* akaniambia, “Shuka chini mara moja, kwa sababu watu wako ambao umewatoa katika nchi ya Misri wamepotoka. Wamegeukia mbali haraka kutoka lile nililowaagiza, wamejitengenezea sanamu ya kusubu.”

DEU 9:13 Removed trailing space in v~: Naye \nd Bwana\nd* akaniambia, “Nimewaona watu hawa nao ni watu wenye shingo ngumu sana!

DEU 9:14 Removed trailing space in v~: Niache, ili nipate kuwaangamiza na kufuta jina lao kutoka chini ya mbingu. Nami nitakufanya kuwa taifa lenye nguvu zaidi na kuwa wengi kuliko wao.”

DEU 9:15 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo niligeuka na kuteremka kutoka mlimani kwani mlima ulikuwa ukiwaka moto. Pia vibao vile viwili vya Agano vilikuwa mikononi mwangu.

DEU 9:16 Removed trailing space in v~: Nilipotazama, niliona kuwa mmefanya dhambi dhidi ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu; mmejifanyia sanamu ya kusubu katika umbo la ndama. Mmegeuka upesi kutoka njia ile \nd Bwana\nd* aliyowaagiza.

DEU 9:17 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo nilichukua vibao vile viwili nikavitupa na kuvipasua vipande vipande mbele ya macho yenu.

DEU 9:18 Removed trailing space in v~: Ndipo tena nikasujudu mbele za \nd Bwana\nd* kwa siku arobaini usiku na mchana. Sikula mkate wala sikunywa maji, kwa sababu ya dhambi yote mliyoifanya, mkifanya lile lililo ovu mbele za \nd Bwana\nd* na kumkasirisha.

DEU 9:19 Removed trailing space in v~: Niliogopa hasira na ghadhabu ya \nd Bwana\nd*, kwa kuwa aliwakasirikia vya kutosha na kutaka kuwaangamiza. Lakini \nd Bwana\nd* alinisikiliza tena.

DEU 9:20 Removed trailing space in v~: Bali yeye alimkasirikia Aroni kiasi cha kutaka kumwangamiza, nami wakati huo nilimwombea Aroni pia.

DEU 9:21 Removed trailing space in v~: Kisha nikachukua ile sanamu ya ndama mliyoitengeneza na kuichoma kwenye moto. Nikaiponda na kuisaga ikawa unga laini kama vumbi, nikatupa lile vumbi kwenye kijito kilichotiririka toka mlimani.

DEU 9:22 Removed trailing space in v~: Pia mlimkasirisha \nd Bwana\nd* huko Tabera, Masa na Kibroth-Hataava.

DEU 9:23 Removed trailing space in v~: Vilevile wakati \nd Bwana\nd* alipowatuma kutoka Kadesh-Barnea, alisema, “Kweeni, mkaimiliki nchi ambayo nimewapa.” Lakini mliasi dhidi ya agizo la \nd Bwana\nd* Mungu wenu. Hamkumtegemea wala kumtii.

DEU 9:24 Removed trailing space in v~: Mmekuwa waasi dhidi ya \nd Bwana\nd* tangu nilipowajua ninyi.

DEU 9:25 Removed trailing space in v~: Nilianguka kifudifudi mbele za \nd Bwana\nd* kwa zile siku arobaini usiku na mchana kwa sababu \nd Bwana\nd* alikuwa amesema angewaangamiza ninyi.

DEU 9:26 Removed trailing space in v~: Nilimwomba \nd Bwana\nd* na kusema, “Ee \nd Bwana\nd* Mwenyezi, usiangamize watu wako, urithi wako mwenyewe ule ulioukomboa kwa uweza wako mkuu na kuwatoa katika nchi ya Misri kwa mkono wenye nguvu.

DEU 9:27 Removed trailing space in v~: Wakumbuke watumishi wako Abrahamu, Isaki na Yakobo. Usiangalie ukaidi wa watu hawa, uovu wao wala dhambi yao.

DEU 9:28 Removed trailing space in v~: Watu wa nchi ile uliyotutoa sisi wasije wakasema, ‘Ni kwa sababu \nd Bwana\nd* hakuweza kuwachukua mpaka nchi aliyokuwa amewaahidia, kwa sababu aliwachukia, akawaleta ili aje kuwaua jangwani.’

DEU 9:29 Removed trailing space in v~: Bali wao ni watu wako, urithi wako ule ulioutoa Misri kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyooka.”

DEU 10:0 Extra space after chapter number

DEU 10:0 Removed trailing space in c: 10

DEU 10:0 Removed trailing space in s1: Vibao Vingine Vya Amri Kumi

DEU 10:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 34:1-10)

DEU 10:1 Removed trailing space in v~: Wakati ule \nd Bwana\nd* aliniambia, “Chonga vibao viwili vya mawe kama vile vya kwanza uje kwangu juu mlimani. Pia utengeneze Sanduku la mbao.

DEU 10:2 Removed trailing space in v~: Nitaandika juu ya vibao maneno yaliyokuwa katika vile vibao vya kwanza, ambavyo ulivivunja. Kisha utaviweka ndani ya Sanduku.”

DEU 10:3 Removed trailing space in v~: Hivyo nikatengeneza Sanduku kwa mti wa mshita, nikachonga pia vibao vya mawe kama vile vya kwanza, kisha nikakwea mlimani nikiwa na vibao viwili mikononi mwangu.

DEU 10:4 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akaandika juu ya hivi vibao kile alichokuwa amekiandika kabla, Amri Kumi alizokuwa amewatangazia juu mlimani, kutoka kwenye moto siku ile ya kusanyiko. \nd Bwana\nd* akanikabidhi.

DEU 10:5 Removed trailing space in v~: Kisha nikashuka kutoka mlimani na kuweka vibao ndani ya Sanduku nililokuwa nimelitengeneza, kama \nd Bwana\nd* alivyoniagiza, navyo viko huko sasa.

DEU 10:6 Removed trailing space in v~: (Waisraeli walisafiri kutoka visima vya Yaakani hadi Mosera. Huko Aroni alifariki na kuzikwa, naye Eleazari mwanawe akachukua nafasi yake kama kuhani.

DEU 10:7 Removed trailing space in v~: Kutoka pale, walisafiri hadi Gudgoda wakaendelea mpaka Yotbatha, nchi yenye vijito vya maji.

DEU 10:8 Removed trailing space in v~: Wakati huo \nd Bwana\nd* aliteua kabila la Lawi kulibeba Sanduku la Agano la \nd Bwana\nd*, kusimama mbele za \nd Bwana\nd* ili kutoa huduma, na kutangaza baraka kwa Jina lake, kama wanavyofanya mpaka leo.

DEU 10:9 Removed trailing space in v~: Hiyo ndiyo sababu ya Walawi kutokuwa na sehemu wala urithi miongoni mwa ndugu zao; \nd Bwana\nd* ndiye urithi wao, kama \nd Bwana\nd* Mungu wao alivyowaambia.)

DEU 10:10 Removed trailing space in v~: Basi nilikaa mlimani kwa siku arobaini usiku na mchana, kama nilivyofanya mara ya kwanza, pia \nd Bwana\nd* alinisikiliza hata wakati huu. Haikuwa nia yake kuwaangamiza.

DEU 10:11 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akaniambia, “Nenda, ukawaongoze watu katika njia yao ili kwamba waweze kuingia na kuimiliki nchi ile niliyowaapia baba zao kuwapa.”

DEU 10:11 Removed trailing space in s1: Mche \nd Bwana\nd*

DEU 10:12 Removed trailing space in v~: Na sasa, ee Israeli, \nd Bwana\nd* Mungu wako anataka nini kwako ila kumcha \nd Bwana\nd* Mungu wako, kwenda katika njia zake, kumpenda na kumtumikia \nd Bwana\nd* Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote,

DEU 10:13 Removed trailing space in v~: na kuyashika maagizo ya \nd Bwana\nd* na amri zake ninazokupa leo kwa mafanikio yako mwenyewe?

DEU 10:14 Removed trailing space in v~: Mbingu, hata mbingu za juu sana, dunia na kila kitu kilichomo ndani yake, ni mali ya \nd Bwana\nd* Mungu wako.

DEU 10:15 Removed trailing space in v~: Hata hivyo \nd Bwana\nd* alikuwa na shauku na baba zako, akawapenda na akawachagua ninyi, wazao wao, kuliko mataifa yote, kama ilivyo leo.

DEU 10:16 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo tahirini mioyo yenu, na msiwe na shingo ngumu tena.

DEU 10:17 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu ni Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye uweza na wa kutisha, ambaye hana upendeleo na hapokei rushwa.

DEU 10:18 Removed trailing space in v~: Huwapigania yatima na wajane, humpenda mgeni, akimpa chakula na mavazi.

DEU 10:19 Removed trailing space in v~: Nanyi wapendeni wageni, kwa kuwa ninyi wenyewe mlikuwa wageni huko Misri.

DEU 10:20 Removed trailing space in v~: Mche \nd Bwana\nd* Mungu wako na umtumikie yeye. Shikamana naye kwa uthabiti na kuapa kwa jina lake.

DEU 10:21 Removed trailing space in v~: Yeye ni sifa yako; yeye ni Mungu wako, ambaye alikutendea yale maajabu makubwa na ya kutisha uliyoyaona kwa macho yako mwenyewe.

DEU 10:22 Removed trailing space in v~: Baba zako walioshuka kwenda Misri jumla yao walikuwa sabini, na sasa \nd Bwana\nd* Mungu wako amekufanya wengi kama nyota za angani.

DEU 11:0 Extra space after chapter number

DEU 11:0 Removed trailing space in c: 11

DEU 11:0 Removed trailing space in s1: Mpende Na Umtii \nd Bwana\nd*

DEU 11:1 Removed trailing space in v~: Mpende \nd Bwana\nd* Mungu wako na kushika masharti yake, amri zake, sheria zake na maagizo yake siku zote.

DEU 11:2 Removed trailing space in v~: Kumbuka hivi leo kwamba sio watoto wako walioona na kujua adhabu ya \nd Bwana\nd* Mungu wako: utukufu wake, mkono wake wenye nguvu, mkono wake ulionyooshwa;

DEU 11:3 Removed trailing space in v~: ishara alizozifanya na mambo aliyoyafanya katikati ya Misri, kwa Farao mfalme wa Misri na kwa nchi yake yote;

DEU 11:4 Removed trailing space in v~: lile alilolifanyia jeshi la Wamisri, farasi na magari yake, jinsi alivyowafurikisha na maji ya Bahari ya Shamu walipokuwa wakiwafuatilia ninyi, na jinsi \nd Bwana\nd* alivyowaletea angamizo la kudumu juu yao.

DEU 11:5 Removed trailing space in v~: Sio watoto wenu walioyaona yale Mungu aliyowafanyia huko jangwani mpaka mkafika mahali hapa,

DEU 11:6 Removed trailing space in v~: wala lile Mungu alilowafanyia Dathani na Abiramu, wana wa Eliabu wa kabila la Reubeni, wakati ardhi ilipofungua kinywa chake katikati ya Israeli yote, ikawameza pamoja na walio nyumbani mwao, hema zao na kila kitu kilichokuwa hai ambacho kilikuwa mali yao.

DEU 11:7 Removed trailing space in v~: Bali ilikuwa ni macho yenu wenyewe ambayo yaliyaona mambo haya yote makuu \nd Bwana\nd* aliyoyatenda.

DEU 11:8 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo fuateni maagizo yote ninayowapa leo, ili mpate kuwa na nguvu za kuingia na kuiteka nchi ile ambayo mnavuka Yordani kuimiliki,

DEU 11:9 Removed trailing space in v~: ili mpate kuishi siku nyingi katika nchi ile ambayo \nd Bwana\nd* aliapa kuwapa baba zenu na wazao wao, nchi itiririkayo maziwa na asali.

DEU 11:10 Removed trailing space in v~: Nchi mnayoiingia kuimiliki haifanani na nchi ya Misri mlikotoka ambako mlipanda mbegu yenu na kuinywesha, kama bustani ya mboga.

DEU 11:11 Removed trailing space in v~: Lakini nchi mnayovuka Yordani kuimiliki ni nchi ya milima na mabonde inywayo mvua kutoka mbinguni.

DEU 11:12 Removed trailing space in v~: Ni nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anaitunza; macho ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu yanaitazama daima kutoka mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka.

DEU 11:13 Removed trailing space in v~: Hivyo kama mkiyatii maagizo yangu ninayowapa leo kwa uaminifu, yaani kwa kumpenda \nd Bwana\nd* Mungu wenu, na kumtumikia kwa moyo wako wote na kwa roho yenu yote,

DEU 11:14 Removed trailing space in v~: ndipo atawanyweshea mvua katika nchi yenu kwa majira yake, mvua ya masika na ya vuli, ili mpate kuvuna nafaka zenu, divai mpya na mafuta.

DEU 11:15 Removed trailing space in v~: Nitawapa majani kwa ajili ya ngʼombe wenu, nanyi mtakula na kushiba.

DEU 11:16 Removed trailing space in v~: Jihadharini, la sivyo mtashawishika kugeuka na kuabudu miungu mingine na kuisujudia.

DEU 11:17 Removed trailing space in v~: Ndipo hasira ya \nd Bwana\nd* itawaka dhidi yenu, naye atafunga mbingu ili mvua isinyeshe nayo ardhi haitatoa mazao, nanyi mtaangamia mara katika nchi nzuri ambayo \nd Bwana\nd* anawapa.

DEU 11:18 Removed trailing space in v~: Yawekeni haya maneno yangu katika mioyo yenu na akili zenu, yafungeni kama alama juu ya mikono yenu na kwenye paji za nyuso zenu.

DEU 11:19 Removed trailing space in v~: Wafundisheni watoto wenu, yazungumzeni wakati mketipo nyumbani na wakati mtembeapo njiani, wakati mlalapo na wakati mwamkapo.

DEU 11:20 Removed trailing space in v~: Yaandikeni juu ya miimo ya nyumba zenu na juu ya malango yenu,

DEU 11:21 Removed trailing space in v~: ili kwamba siku zenu na siku za watoto wenu zipate kuwa nyingi katika nchi ile \nd Bwana\nd* aliyoapa kuwapa baba zenu, kama zilivyo nyingi siku za mbingu juu ya nchi.

DEU 11:22 Removed trailing space in v~: Kama mkishika kwa makini maagizo haya yote ninayowapa kuyafuata, ya kumpenda \nd Bwana\nd* Mungu wenu, kuenenda katika njia zake zote na kushikamana naye kwa uthabiti,

DEU 11:23 Removed trailing space in v~: ndipo \nd Bwana\nd* atawafukuza mataifa haya yote mbele yako, nawe utawafukuza mataifa yaliyo makubwa na yenye nguvu kukuliko wewe.

DEU 11:24 Removed trailing space in v~: Kila mahali mtakapoweka mguu wenu patakuwa penu: Nchi yenu itaenea kutoka jangwa la Lebanoni, na kutoka mto wa Frati hadi bahari ya magharibi\f + \fr 11:24 \ft Yaani Bahari ya Mediterania.\f*

DEU 11:25 Removed trailing space in v~: Hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama dhidi yenu. \nd Bwana\nd* Mungu wenu, kama alivyoahidi, ataweka juu ya nchi yote utisho na hofu kwa ajili yenu popote mwendako.

DEU 11:26 Removed trailing space in v~: Tazama, leo ninaweka mbele yenu baraka na laana:

DEU 11:27 Removed trailing space in v~: baraka kama mtatii maagizo ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu, ambayo ninawapa leo;

DEU 11:28 Removed trailing space in v~: laana kama hamtatii maagizo ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu na kuacha njia ambayo ninawaamuru leo kwa kufuata miungu mingine, ambayo hamkuijua.

DEU 11:29 Removed trailing space in v~: Wakati \nd Bwana\nd* Mungu wenu atakapokuwa amewaleta katika nchi mnayoiingia kuimiliki, mtatangaza baraka kutoka Mlima Gerizimu, na kutangaza laana kutoka Mlima Ebali.

DEU 11:30 Removed trailing space in v~: Kama mnavyofahamu, milima hii ipo ngʼambo ya Yordani, magharibi ya barabara, kuelekea machweo ya jua, karibu na miti mikubwa ya More, katika nchi ya wale Wakanaani wanaoishi Araba, jirani na Gilgali.

DEU 11:31 Removed trailing space in v~: Karibu mvuke ngʼambo ya Yordani kuingia na kuimiliki nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa. Wakati mtakapokuwa mmeichukua na mnaishi humo,

DEU 11:32 Removed trailing space in v~: hakikisheni kwamba mnatii amri na sheria zote ninazoziweka mbele yenu leo.

DEU 12:0 Extra space after chapter number

DEU 12:0 Removed trailing space in c: 12

DEU 12:0 Removed trailing space in s1: Mahali Pekee Pa Kuabudia

DEU 12:1 Removed trailing space in v~: Hizi ndizo amri na sheria ambazo ni lazima mwe waangalifu kuzifuata katika nchi ambayo \nd Bwana\nd*, Mungu wa baba zenu, amewapa kumiliki, kwa muda wote mtakaoishi katika nchi.

DEU 12:2 Removed trailing space in v~: Haribuni kabisa kila mahali pao pa kuabudia kwenye milima mirefu, vilima na chini ya kila mti mkubwa ambamo mataifa haya mnayokwenda kuchukua ardhi yao huabudia miungu yao.

DEU 12:3 Removed trailing space in v~: Bomoeni madhabahu zao, vunjeni yale mawe wanayoabudu, chomeni moto nguzo zao za Ashera; katilieni mbali sanamu za miungu yao na mfute majina yao mahali hapo.

DEU 12:4 Removed trailing space in v~: Kamwe msimwabudu \nd Bwana\nd* Mungu wenu kama wanavyoabudu wao.

DEU 12:5 Removed trailing space in v~: Bali mtatafuta mahali \nd Bwana\nd* Mungu wenu atakapopachagua katika makabila yenu yote ili aliweke jina lake huko kuwa makao yake. Mahali hapo ndipo iwapasapo kwenda;

DEU 12:6 Removed trailing space in v~: hapo ndipo mtakapoleta sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu, zaka zenu na changizo zenu, kile ulichoweka nadhiri kutoa, sadaka zenu za hiari na malimbuko ya makundi yenu ya ngʼombe pamoja na mbuzi na kondoo.

DEU 12:7 Removed trailing space in v~: Hapo, katika uwepo wa \nd Bwana\nd* Mungu wenu, ninyi pamoja na jamaa zenu, mtakula na kufurahia kila kitu ambacho mmegusa kwa mikono yenu, kwa sababu \nd Bwana\nd* Mungu wenu amewabariki.

DEU 12:8 Removed trailing space in v~: Msifanye kama tunavyofanya hapa leo, kila mtu anavyopenda mwenyewe,

DEU 12:9 Removed trailing space in v~: kwa kuwa bado hamjafikia mahali pa mapumziko na urithi ambao \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa.

DEU 12:10 Removed trailing space in v~: Lakini mtavuka Yordani na kuishi katika nchi \nd Bwana\nd* Mungu wenu anayowapa kama urithi, naye atawapa pumziko kutokana na adui zenu wote wanaowazunguka ili ninyi mpate kuishi kwa salama.

DEU 12:11 Removed trailing space in v~: Kisha kuhusu mahali \nd Bwana\nd* Mungu wenu atakapopachagua kuwa mahali pa makao ya Jina lake, hapo ndipo inapowapasa kuleta kila kitu ninachowaamuru: sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu, zaka zenu na changizo, pamoja na vitu vyote vyenye thamani ambavyo mmeweka nadhiri kumtolea \nd Bwana\nd*.

DEU 12:12 Removed trailing space in v~: Hapo furahini mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu, ninyi, wana wenu na binti zenu, watumishi wenu wa kiume na wa kike, pamoja na Walawi kutoka miji yenu ambao hawana mgawo wala urithi wao wenyewe.

DEU 12:13 Removed trailing space in v~: Kuweni waangalifu, msitoe dhabihu zenu za kuteketezwa mahali popote mnapopapenda.

DEU 12:14 Removed trailing space in v~: Mtazitoa tu mahali pale ambapo \nd Bwana\nd* atachagua katika mojawapo ya makabila yenu, nanyi hapo zingatieni kila jambo ninalowaamuru.

DEU 12:15 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, mnaweza kuwachinja wanyama wenu katika miji yenu yoyote ile na kula nyama nyingi mpendavyo kama vile mmemchinja paa au kulungu, kulingana na baraka mtakazojaliwa na \nd Bwana\nd* Mungu wenu. Watu walio najisi au walio safi wanaweza kula.

DEU 12:16 Removed trailing space in v~: Lakini kamwe usinywe damu; imwage juu ya ardhi kama maji.

DEU 12:17 Removed trailing space in v~: Hamruhusiwi kula katika miji yenu zaka yenu ya nafaka, ya divai mpya na ya mafuta, au mzaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ngʼombe na makundi yenu ya mbuzi na kondoo, wala chochote ambacho mmeweka nadhiri kukitoa, au sadaka zako za hiari, wala matoleo maalum.

DEU 12:18 Removed trailing space in v~: Badala yake, mtakula vitu hivyo katika uwepo wa \nd Bwana\nd* Mungu wenu mahali ambapo \nd Bwana\nd* Mungu wenu atapachagua: wewe, wana wako na binti zako, watumishi wako wa kiume na wa kike, na Walawi kutoka miji yenu. Mnatakiwa mfurahi mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu kwa kula kitu mtakachoweka mikono yenu.

DEU 12:19 Removed trailing space in v~: Mwe waangalifu msiwapuuze Walawi kwa muda wote mnaoishi katika nchi yenu.

DEU 12:20 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wenu atakapokuwa ameongeza nchi yenu kama alivyowaahidi, nanyi mkitamani nyama na mkisema, “Ningependa nyama,” hapo unaweza kula nyingi upendavyo.

DEU 12:21 Removed trailing space in v~: Kama mahali ambapo \nd Bwana\nd* Mungu wenu atapachagua kuweka Jina lake ni mbali sana kutoka kwenu, unaweza kuchinja wanyama kutoka makundi yenu ya ngʼombe, ya mbuzi na ya kondoo ambayo \nd Bwana\nd* amewapa, kama nilivyokuamuru, na mkiwa katika miji yenu wenyewe mnaweza kula nyingi mtakavyo.

DEU 12:22 Removed trailing space in v~: Mle kama vile mngekula paa na kulungu. Wote walio najisi kiibada na walio safi mwaweza kula.

DEU 12:23 Removed trailing space in v~: Lakini hakikisheni kwamba hamkunywa damu, kwa sababu damu ni uhai, kamwe msile uhai pamoja na nyama.

DEU 12:24 Removed trailing space in v~: Hamruhusiwi kamwe kunywa damu; imwageni juu ya ardhi kama maji.

DEU 12:25 Removed trailing space in v~: Msinywe damu, ili mweze kufanikiwa ninyi pamoja na watoto wenu baada yenu, kwa sababu mtakuwa mkifanya lililo haki machoni pa \nd Bwana\nd*.

DEU 12:26 Removed trailing space in v~: Lakini vichukueni vitu vyenu vilivyowekwa wakfu pamoja na vile mlivyoweka nadhiri, mwende mahali pale \nd Bwana\nd* atakapopachagua.

DEU 12:27 Removed trailing space in v~: Leteni sadaka zenu za kuteketezwa juu ya madhabahu ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu, vyote nyama na damu. Damu ya dhabihu zenu lazima imiminwe kando ya madhabahu ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu, lakini nyama mnaweza kula.

DEU 12:28 Removed trailing space in v~: Mwe waangalifu kutii masharti haya yote ninayowapa, ili kwamba siku zote mweze kufanikiwa, ninyi pamoja na watoto wenu baada yenu, kwa sababu mtakuwa mkifanya lililo jema na sahihi mbele za macho ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

DEU 12:29 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wenu atayakatilia mbali mbele yenu mataifa ambayo punde kidogo mtayavamia na kuyaondoa. Lakini mtakapokuwa mmeyafukuza na kuishi katika nchi yao,

DEU 12:30 Removed trailing space in v~: na baada ya kuangamizwa mbele yenu, mwe waangalifu msijiingize katika tanzi kwa kuuliza habari za miungu yao, mkisema, “Je, mataifa haya hutumikiaje miungu yao? Nasi tutafanya vivyo hivyo.”

DEU 12:31 Removed trailing space in v~: Kamwe msimwabudu \nd Bwana\nd* Mungu wenu kwa njia wanayoabudu miungu yao, kwa sababu katika kuabudu miungu yao, wanafanya aina zote za machukizo anayoyachukia \nd Bwana\nd*. Hata huwateketeza wana wao na binti zao kwa moto kama kafara kwa miungu yao.

DEU 12:32 Removed trailing space in v~: Angalieni kwamba mnafanya yote niliyowaamuru; msiongeze kitu wala msipunguze kitu.

DEU 13:0 Extra space after chapter number

DEU 13:0 Removed trailing space in c: 13

DEU 13:0 Removed trailing space in s1: Kuabudu Miungu Mingine

DEU 13:1 Removed trailing space in v~: Kama nabii, au yule anayetabiri kwa njia ya ndoto, akijitokeza miongoni mwenu na akawatangazia ishara ya miujiza na ajabu,

DEU 13:2 Removed trailing space in v~: ikiwa ishara au ajabu ya aliyozungumza ikatokea, naye akasema, “Na tufuate miungu mingine” (miungu ambayo hamjaifahamu) “na tuiabudu,”

DEU 13:3 Removed trailing space in v~: kamwe msiyasikilize maneno ya nabii wala mwota ndoto huyo. \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawajaribu kuangalia kama mnampenda kwa moyo wenu wote na kwa roho yenu yote.

DEU 13:4 Removed trailing space in v~: Ni \nd Bwana\nd* Mungu wenu ambaye mnapaswa kumfuata tena ni yeye mnapaswa kumheshimu. Shikeni maagizo yake na kumtii, mtumikieni na kushikamana naye.

DEU 13:5 Removed trailing space in v~: Huyo nabii au mwota ndoto lazima auawe, kwa sababu amehubiri uasi dhidi ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu, ambaye aliwatoa kutoka nchi ya Misri na kuwakomboa kutoka nchi ya utumwa; amejaribu kuwageuza kutoka njia ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu aliwaagiza mfuate. Ni lazima mwondoe uovu miongoni mwenu.

DEU 13:6 Removed trailing space in v~: Kama ndugu yako hasa, au mwanao au binti yako, au mke umpendaye, au rafiki yako wa karibu sana akikushawishi kwa siri, akisema, “Na twende tukaabudu miungu mingine” (miungu ambayo ninyi wala baba zenu hamkuifahamu,

DEU 13:7 Removed trailing space in v~: miungu ya watu wanaowazunguka, ikiwa karibu au mbali, kutoka mwisho mmoja wa nchi mpaka mwingine),

DEU 13:8 Removed trailing space in v~: usikubali wala usimsikilize. Usimhurumie! Usimwache wala usimkinge.

DEU 13:9 Removed trailing space in v~: Hakika ni lazima auawe. Ni lazima mkono wako uwe wa kwanza katika kumuua kisha mikono ya watu wengine wote.

DEU 13:10 Removed trailing space in v~: Mpigeni kwa mawe mpaka afe, kwa sababu alijaribu kuwageuza mtoke kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu ambaye aliwatoa Misri, kutoka nchi ya utumwa.

DEU 13:11 Removed trailing space in v~: Kisha Israeli wote watasikia na kuogopa, wala hakuna mmoja miongoni mwenu atakayefanya uovu tena.

DEU 13:12 Removed trailing space in v~: Kama mkisikia ikisemwa kwamba moja ya miji ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa mkae ndani yake

DEU 13:13 Removed trailing space in v~: kuna wanaume waovu wameinuka miongoni mwenu na wamewapotosha watu wa mji, wakisema, “Twendeni tukaabudu miungu mingine” (miungu ambayo hamkuifahamu),

DEU 13:14 Removed trailing space in v~: ndipo itakubidi kuuliza, kupima na kuchunguza kwa makini. Kama ni kweli, tena ikihakikishwa kwamba jambo hili lichukizalo limefanyika miongoni mwenu,

DEU 13:15 Removed trailing space in v~: kwa hakika ni lazima mwaue kwa upanga wale wote wanaoishi katika mji ule. Uharibuni kabisa, pamoja na watu wake na mifugo yake.

DEU 13:16 Removed trailing space in v~: Kusanyeni nyara zote za mji katika uwanja wa wazi na kuuchoma mji kabisa pamoja na nyara zake zote kama sadaka ya kuteketezwa kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu. Utabaki kuwa magofu milele na hautajengwa tena.

DEU 13:17 Removed trailing space in v~: Hakuna kimoja kati ya vitu vilivyolaaniwa kitakachokutwa mikononi mwenu, ili \nd Bwana\nd* ageuze hasira yake kali. Atawahurumia na kuwa na rehema kwenu pia kuongeza idadi yenu, kama alivyowaahidi baba zenu,

DEU 13:18 Removed trailing space in v~: kwa sababu mnamtii \nd Bwana\nd* Mungu wenu, mkizishika amri zake zote zile ninazowapa leo na kufanya lile lililo jema machoni pake.

DEU 14:0 Extra space after chapter number

DEU 14:0 Removed trailing space in c: 14

DEU 14:0 Removed trailing space in s1: Vyakula Vilivyo Najisi Na Vilivyo Safi

DEU 14:0 Removed trailing space in r: (Walawi 11:1-47)

DEU 14:1 Removed trailing space in v~: Ninyi ni watoto wa \nd Bwana\nd* Mungu wenu. Msijichanje ama kujinyoa upara kwenye paji la uso kwa ajili ya aliyekufa,

DEU 14:2 Removed trailing space in v~: kwa maana ninyi ni taifa takatifu kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu. \nd Bwana\nd* amewachagua ninyi kuwa taifa la kipekee kutoka mataifa yote juu ya uso wa dunia, mwe tunu yake.

DEU 14:3 Removed trailing space in v~: Msile kitu chochote ambacho ni machukizo.

DEU 14:4 Removed trailing space in v~: Hawa ndio wanyama mtakaokula: ngʼombe, kondoo, mbuzi,

DEU 14:5 Removed trailing space in v~: kulungu, paa, kongoni, paa mweupe, mbuzi-mwitu, pofu na kondoo wa mlimani.

DEU 14:6 Removed trailing space in v~: Mnaweza kumla mnyama yeyote mwenye kwato zilizogawanyika mara mbili, pia yule anayecheua.

DEU 14:7 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, miongoni mwa wale wanaocheua au wale walio na kwato zilizogawanyika kamwe msile ngamia, sungura na pelele. Iwapo wanacheua, lakini hawana kwato zilizogawanyika; ni najisi kwenu kwa taratibu za kiibada.

DEU 14:8 Removed trailing space in v~: Nguruwe pia ni najisi; ingawa ana kwato zilizogawanyika, hacheui. Msile nyama yake wala kugusa mzoga wake.

DEU 14:9 Removed trailing space in v~: Katika viumbe hai vyote viishivyo kwenye maji, mnaweza kula yeyote aliye na mapezi na magamba.

DEU 14:10 Removed trailing space in v~: Lakini chochote kisicho na mapezi na magamba msile; kwenu ni najisi.

DEU 14:11 Removed trailing space in v~: Mnaweza kula ndege yeyote aliye safi.

DEU 14:12 Removed trailing space in v~: Lakini wafuatao msiwale: tai, furukombe, kipungu,

DEU 14:13 Removed trailing space in v~: kengewa mwekundu, kengewa mweusi, mwewe wa aina yoyote,

DEU 14:14 Removed trailing space in v~: kunguru wa aina yoyote,

DEU 14:15 Removed trailing space in v~: mbuni, kiruka-njia, dudumizi, kipanga wa aina yoyote,

DEU 14:16 Removed trailing space in v~: bundi, mumbi, bundi mkubwa,

DEU 14:17 Removed trailing space in v~: mwari, nderi, mnandi,

DEU 14:18 Removed trailing space in v~: korongo, koikoi wa aina yoyote, hudihudi na popo.

DEU 14:19 Removed trailing space in v~: Wadudu wote warukao kwa makundi ni najisi kwenu, msiwale.

DEU 14:20 Removed trailing space in v~: Lakini viumbe vyote vyenye mabawa vilivyo safi mwaweza kula.

DEU 14:21 Removed trailing space in v~: Msile kitu chochote mtakachokuta kimekufa. Mnaweza kumpa mgeni yeyote anayeishi katika mojawapo ya miji yenu, naye anaweza kula au mnaweza kumuuzia mtu wa nchi nyingine. Lakini ninyi ni watu watakatifu kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

DEU 14:21 Removed trailing space in p~: Msitokose mwana-mbuzi katika maziwa ya mama yake.

DEU 14:21 Removed trailing space in s1: Zaka

DEU 14:22 Removed trailing space in v~: Hakikisheni mmetenga sehemu ya kumi ya mazao yote ya mashamba yenu kila mwaka.

DEU 14:23 Removed trailing space in v~: Mtakula zaka za nafaka yenu, divai mpya, mafuta na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ngʼombe na ya kondoo na mbuzi mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu pale mahali atakapopachagua kama maskani kwa ajili ya Jina lake, ili kwamba mpate kujifunza kumheshimu \nd Bwana\nd* Mungu wenu daima.

DEU 14:24 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa mahali pale ni mbali sana nanyi mmebarikiwa na \nd Bwana\nd* Mungu wenu na hamwezi kubeba zaka yenu (kwa sababu mahali pale \nd Bwana\nd* atakapopachagua kuliweka Jina lake ni mbali sana),

DEU 14:25 Removed trailing space in v~: basi badilisheni zaka yenu kuwa fedha, mkaichukue hiyo fedha mwende nayo mahali \nd Bwana\nd* Mungu wenu atakapopachagua.

DEU 14:26 Removed trailing space in v~: Tumieni hiyo fedha kununua chochote ukitakacho: ngʼombe, kondoo, divai au kinywaji chochote chenye chachu au chochote mnachotaka. Kisha ninyi na wa nyumbani mwenu mtaila mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu na kufurahi.

DEU 14:27 Removed trailing space in v~: Msiache kuwajali Walawi waishio katika miji yenu, kwa kuwa hao hawana shamba wala urithi wao wenyewe.

DEU 14:28 Removed trailing space in v~: Mwishoni mwa kila mwaka wa tatu, leteni zaka zote za mazao ya miaka ile na uyahifadhi kwenye miji yenu,

DEU 14:29 Removed trailing space in v~: ili Walawi (ambao hawana mashamba wala urithi wao wenyewe) na wageni, yatima na wajane wanaoishi kwenye miji yenu wapate kuja kula na kushiba, ili \nd Bwana\nd* Mungu wenu apate kuwabariki ninyi katika kazi zote za mikono yenu.

DEU 15:0 Extra space after chapter number

DEU 15:0 Removed trailing space in c: 15

DEU 15:0 Removed trailing space in s1: Mwaka Wa Kufuta Madeni

DEU 15:0 Removed trailing space in r: (Walawi 25:1-7)

DEU 15:1 Removed trailing space in v~: Kila mwisho wa miaka saba ni lazima mfute madeni.

DEU 15:2 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo itakavyofanyika: Kila mkopeshaji atafuta mkopo aliomkopesha Mwisraeli mwenzake. Hatamtaka Mwisraeli mwenzake au ndugu yake amlipe hilo deni, kwa sababu wakati wa \nd Bwana\nd* wa kufuta madeni umetangazwa.

DEU 15:3 Removed trailing space in v~: Unaweza kudai malipo kwa mgeni, lakini lazima ufute kila deni ambalo unamdai ndugu yako.

DEU 15:4 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, hapatakuwepo maskini miongoni mwenu, kwa kuwa katika nchi \nd Bwana\nd* Mungu wenu anayowapa kuimiliki kama urithi wenu, atawabariki sana,

DEU 15:5 Removed trailing space in v~: ikiwa tutamtii \nd Bwana\nd* Mungu wenu kikamilifu na kuwa waangalifu kuyafuata maagizo haya yote ninayowapa leo.

DEU 15:6 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu atawabariki kama alivyoahidi, nanyi mtawakopesha mataifa mengi lakini hamtakopa kwa yeyote. Mtatawala mataifa mengi lakini hakuna taifa litakalowatawala ninyi.

DEU 15:7 Removed trailing space in v~: Ikiwa kuna mtu maskini miongoni mwa ndugu zenu, katika mji wowote wa hiyo nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa, msiwe na moyo mgumu wala usimfumbie mkono ndugu yako aliye maskini.

DEU 15:8 Removed trailing space in v~: Afadhali fungua mikono yako na umkopeshe kwa hiari chochote anachohitaji.

DEU 15:9 Removed trailing space in v~: Jihadhari usijiwekee wazo hili ovu: “Mwaka wa saba, mwaka wa kufuta madeni umekaribia,” usije ukaonyesha nia mbaya kwa ndugu yako mhitaji na ukaacha kumpa chochote. Anaweza kumlalamikia \nd Bwana\nd* dhidi yako nawe utakuwa umepatikana na hatia ya dhambi.

DEU 15:10 Removed trailing space in v~: Mpe kwa ukarimu na ufanye hivyo bila kinyongo moyoni, ndipo kwa sababu ya hili \nd Bwana\nd* Mungu wenu atakubariki katika kazi zako zote na kwa kila kitu utakachokiwekea mkono wako.

DEU 15:11 Removed trailing space in v~: Siku zote watakuwepo watu maskini katika nchi. Kwa hiyo ninawaamuru mwe na mikono iliyokunjuliwa kuwaelekea ndugu zenu, kuwaelekea maskini na wahitaji katika nchi yenu.

DEU 15:11 Removed trailing space in s1: Kuwaacha Huru Watumwa

DEU 15:11 Removed trailing space in r: (Kutoka 21:1-18)

DEU 15:12 Removed trailing space in v~: Kama Mwebrania mwenzako, mwanaume au mwanamke, akijiuza kwako na kukutumikia miaka sita, katika mwaka wa saba ni lazima umwache aende zake akiwa huru.

DEU 15:13 Removed trailing space in v~: Nawe wakati utakapomwachia usimwache aende mikono mitupu.

DEU 15:14 Removed trailing space in v~: Mpe kwa uhuru kutoka zizi lako la kondoo na mbuzi, kutoka sakafu yako ya kupuria nafaka na kutoka mashinikizo yako ya kukamulia divai. Mpe kama vile ambavyo \nd Bwana\nd* Mungu wako alivyokubariki.

DEU 15:15 Removed trailing space in v~: Kumbukeni kuwa ninyi mlikuwa watumwa huko Misri naye \nd Bwana\nd* Mungu wenu aliwakomboa. Ndiyo sababu nimewapa agizo hili leo.

DEU 15:16 Removed trailing space in v~: Lakini mtumishi wako akikuambia, “Sitaki kukuacha,” kwa sababu anakupenda wewe na jamaa yako naye anaridhika nawe,

DEU 15:17 Removed trailing space in v~: ndipo utachukua chuma kidogo utoboe sikio lake mpaka hicho chuma kiingie kwenye ubao wa mlango, naye atakuwa mtumishi wako wa maisha. Ufanye vivyo hivyo kwa mtumishi wa kike.

DEU 15:18 Removed trailing space in v~: Usifikiri kuwa kuna ugumu kumwacha mtumishi wako huru, kwa sababu utumishi wake kwako kwa miaka hii sita umekuwa wa thamani mara mbili ya ujira wa mtumishi wa kuajiriwa. Naye \nd Bwana\nd* Mungu wenu atakubarikia kwa kila kitu utakachofanya.

DEU 15:18 Removed trailing space in s1: Wazaliwa Wa Kwanza Wa Wanyama

DEU 15:19 Removed trailing space in v~: Wekeni wakfu kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu kila mzaliwa wa kwanza wa kiume wa makundi yenu ya ngʼombe na ya mbuzi na kondoo. Maksai walio wazaliwa wa kwanza msiwafanyize kazi, wala msinyoe manyoya ya wazaliwa wa kwanza wa kondoo.

DEU 15:20 Removed trailing space in v~: Kila mwaka ninyi na jamaa zenu mtapaswa kuwala mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu pale mahali atakapopachagua.

DEU 15:21 Removed trailing space in v~: Kama mnyama ana dosari, akiwa ni kilema au kipofu au kama ana kilema kibaya, kamwe usimtoe dhabihu kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

DEU 15:22 Removed trailing space in v~: Itawapasa kumla ninyi wenyewe katika miji yenu. Wote wasio safi na walio safi kwa desturi za kiibada mwaweza kula kama vile mnavyokula paa au kulungu.

DEU 15:23 Removed trailing space in v~: Lakini kamwe msinywe damu; imwageni ardhini kama maji.

DEU 16:0 Extra space after chapter number

DEU 16:0 Removed trailing space in c: 16

DEU 16:0 Removed trailing space in s1: Pasaka

DEU 16:0 Removed trailing space in r: (Kutoka 12:1-20)

DEU 16:1 Removed trailing space in v~: Shikeni mwezi wa Abibu, na kuiadhimisha Pasaka ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu, kwa sababu katika mwezi wa Abibu, Mungu aliwatoa Misri usiku.

DEU 16:2 Removed trailing space in v~: Mtatoa dhabihu ya Pasaka ya mnyama kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu kutoka kundi lenu la mbuzi na kondoo au la ngʼombe, mahali pale ambapo \nd Bwana\nd* atapachagua kama makao kwa ajili ya Jina lake.

DEU 16:3 Removed trailing space in v~: Msile nyama hiyo pamoja na mikate iliyotiwa chachu, lakini kwa siku saba mtakula mikate isiyotiwa chachu, mikate ya kujitesa, kwa sababu mliondoka Misri kwa haraka, ili kwamba siku zote za maisha yenu mpate kukumbuka wakati wenu wa kuondoka Misri.

DEU 16:4 Removed trailing space in v~: Chachu isionekane katika mali zenu katika nchi yenu yote kwa siku saba. Nyama yoyote ya dhabihu mtakayotoa jioni ya siku ya kwanza isibakizwe mpaka asubuhi.

DEU 16:5 Removed trailing space in v~: Kamwe msitoe dhabihu ya Pasaka katika mji wowote ambao \nd Bwana\nd* Mungu wenu amewapa,

DEU 16:6 Removed trailing space in v~: isipokuwa mahali atakapopachagua kama makao kwa ajili ya Jina lake. Hapo ndipo lazima mtoe dhabihu ya Pasaka jioni, jua litakapotua, iwe kumbukumbu yenu ya kutoka Misri.

DEU 16:7 Removed trailing space in v~: Okeni na mle mahali pale ambapo \nd Bwana\nd* Mungu wenu atakapopachagua, kisha asubuhi mrudi kwenye mahema yenu.

DEU 16:8 Removed trailing space in v~: Kwa siku sita mtakula mikate isiyotiwa chachu na siku ya saba fanyeni kusanyiko kwa ajili ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu na msifanye kazi.

DEU 16:8 Removed trailing space in s1: Sikukuu Ya Mavuno

DEU 16:8 Removed trailing space in r: (Kutoka 34:22; Walawi 23:15-21)

DEU 16:9 Removed trailing space in v~: Mhesabu majuma saba tangu wakati mnapoanza kuchukua mundu kuvuna nafaka.

DEU 16:10 Removed trailing space in v~: Kisha msherehekee Sikukuu ya Majuma kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu kwa kutoa sadaka ya hiari kwa kadiri ya baraka ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu amewapa.

DEU 16:11 Removed trailing space in v~: Shangilieni mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu mahali atakapopachagua kama makao ya Jina lake, ninyi, wana wenu na binti zenu, watumishi wenu wa kiume na wa kike, Walawi walio katika miji yenu, na wageni, yatima na wajane waishio miongoni mwenu.

DEU 16:12 Removed trailing space in v~: Kumbukeni kwamba mlikuwa watumwa kule Misri na mfuate amri hizi kwa uangalifu.

DEU 16:12 Removed trailing space in s1: Sikukuu Ya Vibanda

DEU 16:12 Removed trailing space in r: (Walawi 23:33-43)

DEU 16:13 Removed trailing space in v~: Adhimisheni sikukuu ya vibanda kwa siku saba baada ya kukusanya mazao yenu ya nafaka na kukamua zabibu.

DEU 16:14 Removed trailing space in v~: Mfurahie sikukuu yenu, ninyi, wana wenu, binti zenu, watumishi wenu wa kiume na wa kike, Walawi, wageni, yatima na wajane ambao wanaishi katika miji yenu.

DEU 16:15 Removed trailing space in v~: Kwa siku saba mtaiadhimisha sikukuu ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu katika mahali atakapopachagua \nd Bwana\nd*. Kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu atawabariki katika mavuno yenu na katika kazi zote za mikono yenu na furaha yenu itakamilika.

DEU 16:16 Removed trailing space in v~: Wanaume wenu wote lazima wajitokeze mara tatu kwa mwaka mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu mahali atakapopachagua: kwa ajili ya Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu, Sikukuu ya Majuma, na Sikukuu ya Vibanda. Hakuna mtu atakayejitokeza mbele za \nd Bwana\nd* mikono mitupu:

DEU 16:17 Removed trailing space in v~: Kila mmoja wenu ni lazima alete zawadi kulingana na jinsi ambavyo \nd Bwana\nd* Mungu wenu alivyowabariki.

DEU 16:17 Removed trailing space in s1: Waamuzi

DEU 16:18 Removed trailing space in v~: Wateue waamuzi na maafisa kwa kila kabila lenu katika kila mji ambao \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa, nao watawaamua watu kwa usawa.

DEU 16:19 Removed trailing space in v~: Msipotoshe haki wala msifanye upendeleo. Msikubali rushwa kwa sababu rushwa hupofusha macho ya wenye busara na kugeuza maneno ya wenye haki.

DEU 16:20 Removed trailing space in v~: Mfuate haki na haki peke yake, ili mweze kuishi na kuimiliki nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa.

DEU 16:20 Removed trailing space in s1: Kuabudu Miungu Mingine

DEU 16:21 Removed trailing space in v~: Msisimamishe nguzo yoyote ya Ashera kando ya madhabahu mliyomjengea \nd Bwana\nd* Mungu wenu,

DEU 16:22 Removed trailing space in v~: wala msisimamishe jiwe la kuabudu, kwa maana \nd Bwana\nd* Mungu wenu anavichukia vitu hivi.

DEU 17:0 Extra space after chapter number

DEU 17:0 Removed trailing space in c: 17

DEU 17:1 Removed trailing space in v~: Msimtolee \nd Bwana\nd* Mungu wenu dhabihu ya maksai au kondoo ambaye ana dosari yoyote au hitilafu ndani yake, kwa kuwa hilo litakuwa chukizo kwake.

DEU 17:2 Removed trailing space in v~: Ikiwa mwanaume au mwanamke anayeishi kati ya mojawapo ya miji akupayo \nd Bwana\nd*, anakutwa anafanya uovu mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu, kwa kuvunja Agano lake,

DEU 17:3 Removed trailing space in v~: naye amekwenda kinyume na agizo langu kuabudu miungu mingine na kuisujudia, kama vile jua, mwezi au nyota za angani,

DEU 17:4 Removed trailing space in v~: hili likiwa limeletwa mbele yenu, ni lazima kulichunguza kikamilifu. Ikiwa ni kweli na kuwa limehakikishwa kwamba hili ni chukizo lililofanyika katika Israeli,

DEU 17:5 Removed trailing space in v~: mchukueni huyo mwanaume au mwanamke ambaye amelifanya tendo hili ovu kwenye lango la mji wenu na kumpiga mawe mtu huyo mpaka afe.

DEU 17:6 Removed trailing space in v~: Kwa ushuhuda wa mashahidi wawili au watatu mtu huyo atauawa, bali hakuna mtu atakayeuawa kwa ushuhuda wa shahidi mmoja tu.

DEU 17:7 Removed trailing space in v~: Ni lazima kwanza mikono ya mashahidi itangulie kumuua huyo mtu, kisha mikono ya watu wote. Ni lazima mwondoe uovu miongoni mwenu.

DEU 17:7 Removed trailing space in s1: Mahakama Za Sheria

DEU 17:8 Removed trailing space in v~: Kama mashauri yanaletwa katika mahakama zenu ambayo ni magumu zaidi kwenu kuyaamua, ikiwa ni umwagaji wa damu, madai au mashambulio, yapelekeni mahali ambapo \nd Bwana\nd* Mungu wenu atapachagua.

DEU 17:9 Removed trailing space in v~: Nendeni kwa makuhani, ambao ni Walawi, na kwa mwamuzi ambaye atakuwa kazini wakati huo. Ulizeni kwao nao watawapa maamuzi.

DEU 17:10 Removed trailing space in v~: Ni lazima mtende sawasawa na maamuzi watakayowapa mahali \nd Bwana\nd* atakapopachagua. Kuweni waangalifu kufanya kila kitu watakachowaongoza kufanya.

DEU 17:11 Removed trailing space in v~: Fanyeni sawasawa na sheria wanayowafundisha na maamuzi wanayowapa. Msigeuke mkono wa kuume au kushoto kuacha kufanya yale wanayowaambia.

DEU 17:12 Removed trailing space in v~: Mwanaume atakayeonyesha dharau kwa mwamuzi au kwa kuhani ambaye amewekwa kumtumikia \nd Bwana\nd* Mungu wenu lazima auawe. Lazima mwondoe uovu katika Israeli.

DEU 17:13 Removed trailing space in v~: Watu wote watasikia na kuogopa, nao hawatakuwa wenye kudharau tena.

DEU 17:13 Removed trailing space in s1: Mfalme

DEU 17:14 Removed trailing space in v~: Wakati utakapoingia katika nchi anayowapa \nd Bwana\nd* Mungu wenu kuimiliki na kukaa humo, nanyi mkasema, “Na tumweke mfalme juu yetu kama mataifa yanayotuzunguka,”

DEU 17:15 Removed trailing space in v~: kuweni na uhakika wa kumweka mfalme juu yenu ambaye \nd Bwana\nd* Mungu wenu atamchagua. Ni lazima atoke miongoni mwa ndugu zenu wenyewe. Msimweke mgeni juu yenu ambaye si ndugu wa Kiisraeli.

DEU 17:16 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, kamwe mfalme asijipatie hesabu kubwa ya farasi kwa ajili yake mwenyewe, au kuwafanya watu warudi Misri ili kupata farasi zaidi, kwa maana \nd Bwana\nd* amekuambia, “Hamtairudia njia ile tena.”

DEU 17:17 Removed trailing space in v~: Kamwe asioe wake wengi, la sivyo moyo wake utapotoka. Kamwe asijilimbikizie kiasi kikubwa cha fedha na dhahabu.

DEU 17:18 Removed trailing space in v~: Atakapokuwa amekalia kiti cha ufalme wake, ajiandikie kwenye kitabu nakala ya sheria kwa ajili yake mwenyewe kutoka zile sheria za makuhani ambao ni Walawi.

DEU 17:19 Removed trailing space in v~: Atakuwa na nakala hiyo, naye ataisoma siku zote za maisha yake ili kwamba ajifunze kumheshimu \nd Bwana\nd* Mungu wake na kufuata kwa uangalifu maneno yote ya sheria hii na amri hizi,

DEU 17:20 Removed trailing space in v~: naye asijifikirie kuwa ni bora kuliko ndugu zake na kuipotosha sheria. Ndipo yeye na wazao wake watatawala katika ufalme wake kwa muda mrefu katika Israeli.

DEU 18:0 Extra space after chapter number

DEU 18:0 Removed trailing space in c: 18

DEU 18:0 Removed trailing space in s1: Sadaka Kwa Makuhani Na Walawi

DEU 18:1 Removed trailing space in v~: Makuhani ambao ni Walawi, yaani kabila lote la Lawi, hawatakuwa na mgawo wala urithi pamoja na Israeli. Wataishi kwa sadaka zitolewazo kwa ajili ya \nd Bwana\nd* za kuteketezwa kwa moto, kwa maana huo ndio urithi wao.

DEU 18:2 Removed trailing space in v~: Hawatakuwa na urithi miongoni mwa ndugu zao; \nd Bwana\nd* ndiye urithi wao, kama alivyowaahidi.

DEU 18:3 Removed trailing space in v~: Hili ndilo fungu la makuhani kutoka kwa watu watakaotoa dhabihu ya fahali au kondoo: mguu wa mbele, mataya na matumbo.

DEU 18:4 Removed trailing space in v~: Mtawapa malimbuko ya nafaka zenu, divai mpya, mafuta na sufu ya kwanza kutoka manyoya ya kondoo zenu,

DEU 18:5 Removed trailing space in v~: kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu amewachagua pamoja na wazao wao kutoka makabila yenu kusimama na kuhudumu katika jina la \nd Bwana\nd* siku zote.

DEU 18:6 Removed trailing space in v~: Ikiwa Mlawi atahama kutoka mmojawapo ya miji yenu popote katika Israeli ambapo anaishi, akaja kwa moyo wote mahali ambapo \nd Bwana\nd* atapachagua,

DEU 18:7 Removed trailing space in v~: anaweza akahudumu katika jina la \nd Bwana\nd* Mungu wake kama Walawi wenzake wote wanaohudumu hapo mbele za \nd Bwana\nd*.

DEU 18:8 Removed trailing space in v~: Atashiriki sawa katika mafao yao, hata kama amepokea fedha kutoka mauzo ya mali ya jamaa yake.

DEU 18:8 Removed trailing space in s1: Matendo Ya Machukizo

DEU 18:9 Removed trailing space in v~: Wakati mtakapoingia katika nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa, msijifunze kuiga njia za machukizo za mataifa ya huko.

DEU 18:10 Removed trailing space in v~: Asionekane mtu yeyote miongoni mwenu ampitishaye mwanawe au binti yake katika moto, atakayefanya uaguzi, ulozi, anayetabiri nyakati, anayejishughulisha na uchawi,

DEU 18:11 Removed trailing space in v~: wala arogaye kwa kupiga mafundo, wala mwaguzi au anayeabudu mizimu, wala awaombaye wafu.

DEU 18:12 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote afanyaye mambo haya ni chukizo kwa \nd Bwana\nd*, tena ni kwa sababu ya matendo haya ya kuchukiza wayafanyayo ndiyo maana \nd Bwana\nd* Mungu wenu atayafukuza mataifa hayo mbele yenu.

DEU 18:13 Removed trailing space in v~: Kamwe msilaumiwe mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

DEU 18:13 Removed trailing space in s1: Nabii

DEU 18:14 Removed trailing space in v~: Mataifa mtakayowafukuza husikiliza wale wafanyao ulozi na uaguzi. Lakini kwenu ninyi, \nd Bwana\nd* Mungu wenu hajawaruhusu kufanya hivyo.

DEU 18:15 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wenu atawainulia nabii kama mimi kutoka miongoni mwa ndugu zenu wenyewe. Msikilizeni yeye.

DEU 18:16 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa hivi ndivyo mlivyomwomba \nd Bwana\nd* Mungu wenu kule Horebu siku ile ya kusanyiko, wakati mliposema, “Na tusiisikie sauti ya \nd Bwana\nd* Mungu wetu, wala kuuona moto huu mkubwa tena, ama sivyo tutakufa.”

DEU 18:17 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* akaniambia: “Wanachosema ni vyema.

DEU 18:18 Removed trailing space in v~: Nitawainulia nabii kama wewe kutoka miongoni mwa ndugu zao; nitaweka maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia kila kitu nitakachomwamuru.

DEU 18:19 Removed trailing space in v~: Kama mtu yeyote hatasikiliza maneno yangu ambayo huyo nabii atayasema kwa Jina langu, mimi mwenyewe nitamwajibisha.

DEU 18:20 Removed trailing space in v~: Lakini nabii ambaye atathubutu kusema kwa Jina langu kitu chochote ambacho sikumwamuru akiseme, au nabii ambaye husema kwa jina la miungu mingine ni lazima auawe.”

DEU 18:21 Removed trailing space in v~: Mnaweza kuulizana wenyewe, “Tutawezaje kujua wakati ujumbe haukusemwa na \nd Bwana\nd*?”

DEU 18:22 Removed trailing space in v~: Ikiwa kile nabii anachotangaza kwa jina la \nd Bwana\nd* hakikutokea au kutimia, huo ni ujumbe ambao \nd Bwana\nd* hakusema. Nabii huyo amesema kwa ujuaji. Msimwogope huyo.

DEU 19:0 Extra space after chapter number

DEU 19:0 Removed trailing space in c: 19

DEU 19:0 Removed trailing space in s1: Miji Ya Makimbilio

DEU 19:0 Removed trailing space in r: (Hesabu 35:9-34; Yoshua 20:1-9)

DEU 19:1 Removed trailing space in v~: Wakati \nd Bwana\nd* Mungu wenu atakapokuwa amewaangamiza mataifa ambayo nchi yao anawapa ninyi, wakati mtakapokuwa mmewafukuza na kuishi katika miji yao na nyumba zao,

DEU 19:2 Removed trailing space in v~: ndipo mtenge miji mitatu iliyopo katikati ya nchi kwa ajili yenu, katika nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa kuimiliki.

DEU 19:3 Removed trailing space in v~: Jengeni barabara katika miji hiyo na kuigawa mara tatu, nchi anayowapa \nd Bwana\nd* Mungu wenu kama urithi, ili kwamba yeyote amuuaye mtu aweze kukimbilia humo.

DEU 19:4 Removed trailing space in v~: Hii ndiyo kanuni kuhusu mtu amuuaye mwingine na kukimbilia humo kuokoa maisha yake, yaani, yeye amuuaye jirani yake bila kukusudia, wala hakumchukia kabla ya hapo.

DEU 19:5 Removed trailing space in v~: Kwa mfano, mtu aweza kwenda msituni na jirani yake kukata miti, naye anapozungusha shoka kuangusha mti, shoka linaweza kuchomoka kutoka kwenye mpini na kumpiga jirani yake na kumuua. Yule mtu anaweza kukimbilia katika mmojawapo ya miji hii na kuokoa maisha yake.

DEU 19:6 Removed trailing space in v~: Kama sivyo, mlipiza kisasi cha damu anaweza kumfuatilia kwa hasira kali, naye akamkamata na kumuua kama umbali ni mrefu sana hata ingawa hastahili kifo, kwa sababu amemuua jirani yake bila kukusudia.

DEU 19:7 Removed trailing space in v~: Hii ndiyo sababu nimewaagiza ninyi kutenga miji mitatu ya makimbilio kwa ajili yenu.

DEU 19:8 Removed trailing space in v~: Kama \nd Bwana\nd* Mungu wenu akipanua nchi yenu, kama alivyoahidi kwa kiapo kwa baba zenu na kuwapa nchi yote aliyowaahidi,

DEU 19:9 Removed trailing space in v~: kwa sababu mmefuata kwa uangalifu sheria zote ninazowaamuru leo, kumpenda \nd Bwana\nd* Mungu wenu na kuenenda siku zote katika njia zake, ndipo mtenge miji mingine, mitatu zaidi.

DEU 19:10 Removed trailing space in v~: Fanyeni hivi ili damu isiyo na hatia isimwagwe katika nchi yenu, ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa kama urithi wenu, ili kwamba msije mkawa na hatia ya kumwaga damu.

DEU 19:11 Removed trailing space in v~: Lakini kama mtu anamchukia ndugu yake, akamvizia, akamshambulia na kumuua, kisha akakimbilia katika mmojawapo ya miji hii,

DEU 19:12 Removed trailing space in v~: wazee wa mji wake watatuma ujumbe kwake, kumleta kutoka mji ule na kumkabidhi mlipiza kisasi cha damu kumuua.

DEU 19:13 Removed trailing space in v~: Msimwonee huruma. Lazima mwondoe katika Israeli hatia ya umwagaji damu isiyo na hatia ili kwamba mpate kufanikiwa.

DEU 19:14 Removed trailing space in v~: Usisogeze jiwe la mpaka wa jirani yako ambao uliwekwa na wale waliokutangulia katika urithi upokeao katika nchi \nd Bwana\nd* Mungu wako anayowapa kuimiliki.

DEU 19:14 Removed trailing space in s1: Mashahidi

DEU 19:15 Removed trailing space in v~: Shahidi mmoja hatoshi kumtia hatiani mtu kwa uhalifu au kosa lolote ambalo anaweza kuwa amelitenda. Lazima shauri lolote lithibitishwe kwa ushuhuda wa mashahidi wawili au watatu.

DEU 19:16 Removed trailing space in v~: Kama shahidi mwenye nia ya kumdhuru mwingine akisimama kumshtaki mtu kwa uhalifu,

DEU 19:17 Removed trailing space in v~: watu wawili wanaohusika katika mabishano lazima wasimame mbele za \nd Bwana\nd* na mbele ya makuhani na waamuzi ambao wako kazini wakati huo.

DEU 19:18 Removed trailing space in v~: Waamuzi lazima wafanye uchunguzi kwa makini na shahidi akionekana kuwa ni mwongo, akitoa ushuhuda wa uongo dhidi ya ndugu yake,

DEU 19:19 Removed trailing space in v~: basi mtende kama alivyotaka kumtendea ndugu yake. Ni lazima mwondoe uovu miongoni mwenu.

DEU 19:20 Removed trailing space in v~: Watu watakaosalia watasikia hili na kuogopa, uovu kama huo kamwe hautatendeka tena miongoni mwenu.

DEU 19:21 Removed trailing space in v~: Msionyeshe huruma, uhai kwa uhai, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu.

DEU 20:0 Extra space after chapter number

DEU 20:0 Removed trailing space in c: 20

DEU 20:0 Removed trailing space in s1: Kwenda Vitani

DEU 20:1 Removed trailing space in v~: Mtakapokwenda vitani kupigana na adui zenu na mkaona farasi na magari ya vita na jeshi kubwa kuliko lenu, msiwaogope, kwa sababu \nd Bwana\nd* Mungu wenu aliyewatoa kutoka Misri, atakuwa pamoja nanyi.

DEU 20:2 Removed trailing space in v~: Wakati mtakapokaribia kwenda vitani, kuhani atakuja mbele na kuhutubia jeshi.

DEU 20:3 Removed trailing space in v~: Atasema: “Sikia, ee Israeli, leo unakwenda vitani kupigana na adui zako. Usife moyo wala usiogope, usitishwe wala usitiwe hofu mbele yao.

DEU 20:4 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu ndiye huenda pamoja nanyi kuwapigania dhidi ya adui zenu na kuwapatia ushindi.”

DEU 20:5 Removed trailing space in v~: Maafisa wataliambia jeshi: “Je, kuna yeyote aliyejenga nyumba mpya ambayo haijawekwa wakfu? Yeye na arudi nyumbani, ama sivyo anaweza kufa vitani na mtu mwingine akaiweka wakfu.

DEU 20:6 Removed trailing space in v~: Je, kuna yeyote aliyepanda shamba la mizabibu na hajaanza kulifurahia? Yeye na arudi nyumbani, au sivyo anaweza kufa vitani na mtu mwingine akalifurahia.

DEU 20:7 Removed trailing space in v~: Je, kuna yeyote aliyeposa mwanamke na hajamwoa? Yeye na arudi nyumbani, ama sivyo anaweza kufa vitani na mtu mwingine akamwoa.”

DEU 20:8 Removed trailing space in v~: Kisha maafisa wataongeza haya, “Je, kuna mtu anayeogopa ama kufa moyo? Yeye na arudi nyumbani ili ndugu zake nao wasije wakafa moyo pia.”

DEU 20:9 Removed trailing space in v~: Wakati maafisa watakapomaliza kuzungumza na jeshi, watawateua wakuu wa vikosi.

DEU 20:10 Removed trailing space in v~: Wakati mtakapokwenda kushambulia mji, wapeni watu wake masharti ya amani.

DEU 20:11 Removed trailing space in v~: Wakikubali na kuwafungulia malango yao, watu wake wote watawatumikia kwa kufanya kazi ngumu na watawatumikia.

DEU 20:12 Removed trailing space in v~: Ikiwa watakataa kufanya mapatano ya amani na wakiwaingiza katika vita, basi mtauzunguka mji huo kwa vita.

DEU 20:13 Removed trailing space in v~: Wakati \nd Bwana\nd* Mungu wenu atakapouweka mji huo mkononi mwenu, waueni kwa upanga wanaume wote waliomo ndani yake.

DEU 20:14 Removed trailing space in v~: Kwa upande wa wanawake, watoto, mifugo na kila kitu kingine chochote ndani ya huo mji, mnaweza kuvichukua kama nyara kwa ajili yenu. Nanyi mnaweza kuzitumia hizo nyara ambazo \nd Bwana\nd* Mungu wenu amewapa kutoka kwa adui zenu.

DEU 20:15 Removed trailing space in v~: Hivi ndivyo mtakavyofanya kwa miji yote ambayo iko mbali nanyi, ambayo haimilikiwi na mataifa ya karibu.

DEU 20:16 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, katika miji ya mataifa ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa kama urithi, msiache kitu chochote hai kinachopumua.

DEU 20:17 Removed trailing space in v~: Waangamizeni kabisa Wahiti, Waamori, Wakanaani, Waperizi, Wahivi na Wayebusi, kama \nd Bwana\nd* Mungu wenu alivyowaamuru.

DEU 20:18 Removed trailing space in v~: La sivyo, watawafundisha kufuata mambo yote ya machukizo wanayofanya wakiabudu miungu yao, nanyi mtatenda dhambi dhidi ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

DEU 20:19 Removed trailing space in v~: Wakati mtakapouzunguka mji kwa vita kwa muda mrefu, mkipigana dhidi yake ili kuuteka, msiharibu miti yake kwa kuikata kwa shoka, kwa sababu mtaweza kula matunda yake. Hivyo msiikate. Je, miti hiyo ya mashambani ni watu, hata muizingire?

DEU 20:20 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, mnaweza kuikata miti ambayo sio miti ya matunda na kuitumia kujenga ngome, mpaka mji ulio katika vita na ninyi utakapoanguka.

DEU 21:0 Extra space after chapter number

DEU 21:0 Removed trailing space in c: 21

DEU 21:0 Removed trailing space in s1: Upatanisho Kuhusu Mauaji

DEU 21:1 Removed trailing space in v~: Kama mtu akikutwa ameuawa, naye amelala kwenye shamba katika nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa kuimiliki, wala haijulikani ni nani aliyemuua,

DEU 21:2 Removed trailing space in v~: wazee wenu na waamuzi watatoka na kupima umbali kutoka maiti alipolala mpaka kwenye miji ya jirani.

DEU 21:3 Removed trailing space in v~: Kisha wazee wa ule mji ulio karibu zaidi na yule maiti watamchukua mtamba ambaye hajapata kufanyishwa kazi na ambaye hajafungwa nira,

DEU 21:4 Removed trailing space in v~: na kumpeleka kwenye bonde ambalo halijapata kulimwa au kupandwa mazao na ambapo kuna chemchemi itiririkayo. Huko kwenye hilo bonde, wazee watamvunja yule mtamba shingo.

DEU 21:5 Removed trailing space in v~: Makuhani, hao wana wa Lawi, watasogea mbele, kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu, amewachagua kuhudumu na kutoa baraka katika jina la \nd Bwana\nd*, na kuamua mashauri yote ya mabishano na mashambulio.

DEU 21:6 Removed trailing space in v~: Ndipo wazee wote wa mji ulio karibu zaidi na huyo maiti watanawa mikono yao juu ya huyo mtamba ambaye shingo yake imevunjwa huko kwenye bonde,

DEU 21:7 Removed trailing space in v~: nao watatangaza: “Mikono yetu haikumwaga damu hii, wala macho yetu hayakuona likifanyika.

DEU 21:8 Removed trailing space in v~: Ee \nd Bwana\nd*, ukubali upatanisho kwa watu wako Israeli, ambao umewakomboa, wala usiwahesabie watu wako hatia ya damu ya mtu asiyekuwa na hatia.” Nayo damu iliyomwagika itakuwa imefanyiwa upatanisho.

DEU 21:9 Removed trailing space in v~: Hivyo mtakuwa mmejitakasa wenyewe kutoka hatia ya kumwaga damu isiyokuwa na hatia, kwa kuwa mmefanya lile lililo sawa mbele za macho ya \nd Bwana\nd*.

DEU 21:9 Removed trailing space in s1: Kuoa Mwanamke Mateka

DEU 21:10 Removed trailing space in v~: Mkienda vitani kupigana na adui zenu naye \nd Bwana\nd* Mungu wenu akawatia adui mikononi mwenu, nanyi mkachukua mateka,

DEU 21:11 Removed trailing space in v~: kama ukiona miongoni mwa mateka mwanamke mzuri wa sura nawe wavutwa naye, waweza kumwoa akawa mke wako.

DEU 21:12 Removed trailing space in v~: Mlete nyumbani mwako, anyoe nywele na kukata kucha zake,

DEU 21:13 Removed trailing space in v~: avue nguo alizokuwa amevaa alipotekwa. Baada ya kuishi nyumbani mwako na kumwombolezea baba yake na mama yake kwa mwezi mzima, ndipo utakapoweza kumwendea na kuwa mume wake naye atakuwa mke wako.

DEU 21:14 Removed trailing space in v~: Lakini kama hutaendelea kupendezwa naye, mwache aende popote anapotaka. Kamwe huwezi kumuuza au kumtendea kama mtumwa, kwa sababu utakuwa umemvunjia heshima.

DEU 21:14 Removed trailing space in s1: Haki Ya Mzaliwa Wa Kwanza

DEU 21:15 Removed trailing space in v~: Kama mwanaume ana wake wawili, naye anampenda mmoja na mwingine hampendi na wote wawili wamemzalia wana wa kiume, lakini mwana mzaliwa wa kwanza ni wa yule mke asiyempenda,

DEU 21:16 Removed trailing space in v~: wakati anapotoa wosia wa mali yake kwa wanawe, kamwe asitoe haki za mzaliwa wa kwanza kwa mwana wa mke ampendaye kwa upendeleo, badala ya mzaliwa hasa wa kwanza, ambaye ni mwana wa mke ambaye hampendi.

DEU 21:17 Removed trailing space in v~: Ni lazima amkubali mwana wa mke asiyempenda kama mzaliwa wa kwanza kwa kumpa sehemu ya vile vyote alivyo navyo maradufu. Mwana huyo ni ishara ya kwanza ya nguvu za baba yake. Haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake yeye.

DEU 21:17 Removed trailing space in s1: Mwana Mwasi

DEU 21:18 Removed trailing space in v~: Kama mtu ana mwana mkaidi na mwasi ambaye hamtii baba yake na mama yake, na hasikii wazazi wanapomrudi,

DEU 21:19 Removed trailing space in v~: baba yake na mama yake watamleta kwa wazee kwenye lango la mji wake.

DEU 21:20 Removed trailing space in v~: Watawaambia wazee, “Huyu mwanetu ni mkaidi na mwasi. Hatutii sisi, yeye ni mpotovu na mlevi.”

DEU 21:21 Removed trailing space in v~: Kisha wanaume wote wa mjini mwake watampiga kwa mawe mpaka afe. Ndivyo imewapasa kuondoa maovu kati yenu. Israeli yote itasikia hili na kuogopa.

DEU 21:21 Removed trailing space in s1: Sheria Mbalimbali

DEU 21:22 Removed trailing space in v~: Kama mtu ana hatia ya kosa linalompasa kuuawa naye akauawa, mwili wake utaangikwa mtini,

DEU 21:23 Removed trailing space in v~: kamwe msiuache mwili wake mtini usiku kucha. Hakikisheni mnauzika mwili wake siku ile ile, kwa sababu kila mtu anayeangikwa mtini yupo chini ya laana ya Mungu. Msiinajisi nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa kama urithi wenu.

DEU 22:0 Extra space after chapter number

DEU 22:0 Removed trailing space in c: 22

DEU 22:1 Removed trailing space in v~: Kama ukimwona ngʼombe au kondoo wa ndugu yako anapotea, usipuuze, bali uhakikishe unamrudisha kwa mwenyewe.

DEU 22:2 Removed trailing space in v~: Ikiwa huyo ndugu haishi karibu nawe au kama hufahamu yeye ni nani, mchukue nyumbani kwako huyo mnyama umweke mpaka mwenyewe aje kumtafuta. Ndipo umrudishie.

DEU 22:3 Removed trailing space in v~: Fanya vivyo hivyo ukimkuta punda wa nduguyo au joho lake au chochote alichopoteza. Usipuuze jambo hilo.

DEU 22:4 Removed trailing space in v~: Kama ukimwona punda wa nduguyo au ngʼombe wake ameanguka barabarani, usipuuze jambo hilo. Msaidie asimame kwa miguu yake.

DEU 22:5 Removed trailing space in v~: Haimpasi mwanamke kuvaa nguo za kiume wala mwanaume kuvaa nguo za kike, kwa maana \nd Bwana\nd* Mungu wenu anachukia yeyote ambaye hufanya hivi.

DEU 22:6 Removed trailing space in v~: Kama ukikuta kiota cha ndege kando ya barabara, iwe juu ya mti au chini, naye ndege amelala juu ya makinda au mayai, usimchukue huyo ndege pamoja na makinda yake.

DEU 22:7 Removed trailing space in v~: Waweza kuchukua makinda, lakini uwe na hakika ya kumwacha huyo ndege, ili upate kufanikiwa na uweze kuishi maisha marefu.

DEU 22:8 Removed trailing space in v~: Wakati unapojenga nyumba mpya, fanya ukuta wa kuzuia kandokando ya dari ili usijiletee hatia ya kumwaga damu juu ya nyumba yako ikiwa yeyote ataanguka kutoka humo.

DEU 22:9 Removed trailing space in v~: Usipande aina mbili za mbegu katika shamba lako la mizabibu; ikiwa utafanya hivyo, si mazao utakayopanda tu yatakuwa najisi, bali nayo matunda ya shamba la mizabibu pia.

DEU 22:10 Removed trailing space in v~: Usilime kwa maksai aliyefungwa nira pamoja na punda.

DEU 22:11 Removed trailing space in v~: Usivae nguo za sufu na kitani zilizofumwa pamoja.

DEU 22:12 Removed trailing space in v~: Fanya vishada kwenye pembe nne za joho unalovaa.

DEU 22:12 Removed trailing space in s1: Kukiuka Taratibu Za Ndoa

DEU 22:13 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtu atamwoa mke na, baada ya kufanya naye tendo la ndoa, akamchukia,

DEU 22:14 Removed trailing space in v~: akimsingizia na kumwita jina baya, akisema, “Nilimwoa mwanamke huyu, lakini nilipomkaribia sikupata uthibitisho wa ubikira wake”

DEU 22:15 Removed trailing space in v~: ndipo baba na mama wa msichana wataleta uthibitisho kwamba alikuwa bikira kwa wazee wa mji kwenye lango.

DEU 22:16 Removed trailing space in v~: Baba wa msichana atawaambia wazee, “Nilimwoza binti yangu kwa huyu mwanaume, lakini hampendi.

DEU 22:17 Removed trailing space in v~: Sasa amemsingizia na kusema, ‘Sikumkuta huyu binti akiwa bikira.’ Lakini hapa kuna uthibitisho wa ubikira wa binti yangu.” Kisha wazazi wake wataonyesha nguo zake kwa wazee wa mji,

DEU 22:18 Removed trailing space in v~: nao wazee watamchukua huyo mwanaume na kumwadhibu.

DEU 22:19 Removed trailing space in v~: Watamtoza shekeli mia moja\f + \fr 22:19 \ft Shekeli 100 za fedha ni sawa na kilo moja.\f* za fedha na kupewa wazazi wa msichana, kwa sababu mwanaume huyu amempa bikira wa Kiisraeli jina baya. Ataendelea kuwa mke wake; kamwe hawezi kumpa talaka siku zote za maisha yake.

DEU 22:20 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, kama shtaka ni la kweli na hakuna uthibitisho juu ya ubikira wa huyo msichana ulioweza kupatikana,

DEU 22:21 Removed trailing space in v~: huyo msichana ataletwa kwenye mlango wa nyumba ya baba yake, na hapo watu wa mji wake watampiga kwa mawe hadi afe. Amefanya kitu cha aibu katika Israeli kwa kufanya ukahaba akiwa nyumbani kwa babaye. Lazima mwondoe uovu katikati yenu.

DEU 22:22 Removed trailing space in v~: Ikiwa mwanaume atakutwa akizini na mke wa mtu mwingine, wote wawili, mwanaume na mwanamke aliyezini naye, lazima wauawe. Lazima mwondoe uovu katika Israeli.

DEU 22:23 Removed trailing space in v~: Ikiwa mwanaume atakutana na bikira mjini ambaye ameposwa na mtu akazini naye,

DEU 22:24 Removed trailing space in v~: utawachukua wote wawili kwenye lango la mji na kuwapiga kwa mawe mpaka wafe; yule msichana kwa kuwa alikuwa mjini na hakupiga kelele kuomba msaada, na yule mwanaume kwa sababu amemtenda jeuri mke wa mtu mwingine. Lazima mwondoe uovu katikati yenu.

DEU 22:25 Removed trailing space in v~: Lakini ikiwa itatokea mwanaume akakutana na msichana aliyeposwa huko mashambani, akambaka, mwanaume aliyefanya hivi peke yake ndiye atakayeuawa.

DEU 22:26 Removed trailing space in v~: Usimtendee msichana yule jambo lolote; hajafanya dhambi inayostahili kifo. Shauri hili ni kama lile la yeyote ambaye anamshambulia na kumuua kwa makusudi jirani yake,

DEU 22:27 Removed trailing space in v~: kwa maana mwanaume huyo alimkuta msichana huko mashambani, na ingawa msichana aliyeposwa alipiga kelele, hapakuwa na mtu wa kumwokoa.

DEU 22:28 Removed trailing space in v~: Ikiwa itatokea mwanaume akutane na bikira ambaye hajaposwa na kumbaka nao wakakutwa,

DEU 22:29 Removed trailing space in v~: mwanaume atamlipa baba wa msichana shekeli hamsini\f + \fr 22:29 \ft Shekeli 50 za fedha ni sawa na gramu 600.\f* za fedha. Ni lazima amwoe huyo msichana, kwa maana amemfanyia jeuri. Kamwe hawezi kumpa talaka siku zote za maisha yake.

DEU 22:30 Removed trailing space in v~: Mwanaume asimwoe mke wa baba yake; kamwe asidhalilishe kitanda cha baba yake.

DEU 23:0 Extra space after chapter number

DEU 23:0 Removed trailing space in c: 23

DEU 23:0 Removed trailing space in s1: Kutengwa Na Mkutano

DEU 23:1 Removed trailing space in v~: Asiingie mtu yeyote aliyehasiwa kwa kupondwa makende au kwa kukatwa uume wake katika kusanyiko la \nd Bwana\nd*.

DEU 23:2 Removed trailing space in v~: Mtu yeyote ambaye amezaliwa kwenye ndoa isiyo halali au wazao wake wasiingie kwenye kusanyiko la \nd Bwana\nd*, hata mpaka kizazi cha kumi.

DEU 23:3 Removed trailing space in v~: Hapatakuwa na Mwamoni au Mmoabu au yeyote wa wazao wao atakayeruhusiwa kuingia katika kusanyiko la \nd Bwana\nd*, hata mpaka kizazi cha kumi.

DEU 23:4 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa hawakuja kuwalaki wakiwa na mkate na maji mlipokuwa njiani mlipotoka Misri, tena walimwajiri Balaamu mwana wa Beori kutoka Pethori iliyoko Aramu-Naharaimu\f + \fr 23:4 \ft Yaani Mesopotamia ya Kaskazini-Magharibi.\f* ili kuwalaani ninyi.

DEU 23:5 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, \nd Bwana\nd* Mungu wenu hakumsikiliza Balaamu bali aligeuza laana kuwa baraka kwenu kwa sababu \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapenda.

DEU 23:6 Removed trailing space in v~: Msitafute mapatano ya urafiki nao maisha yenu yote.

DEU 23:7 Removed trailing space in v~: Usimchukie Mwedomu, kwa kuwa yeye ni ndugu yako. Usimchukie Mmisri, kwa sababu uliishi kama mgeni katika nchi yake.

DEU 23:8 Removed trailing space in v~: Kizazi cha tatu cha watoto watakaozaliwa nao wanaweza kuingia katika kusanyiko la \nd Bwana\nd*.

DEU 23:8 Removed trailing space in s1: Unajisi Katika Kambi

DEU 23:9 Removed trailing space in v~: Unapokuwa umepiga kambi dhidi ya adui zako, jitenge na kitu chochote kisicho safi.

DEU 23:10 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtu amechafuka kwa sababu ya kutokwa na shahawa usiku, inampasa atoke nje ya kambi na kukaa huko.

DEU 23:11 Removed trailing space in v~: Lakini jioni ikikaribia ataoga, na baada ya jua kuzama ataingia tena kambini.

DEU 23:12 Removed trailing space in v~: Tengeni mahali nje ya kambi ambapo mnaweza kwenda kujisaidia.

DEU 23:13 Removed trailing space in v~: Kama sehemu ya vifaa vyenu kuweni na kitu cha kulimia, nanyi mnapojisaidia, chimba shimo na kisha funika kile kikutokacho.

DEU 23:14 Removed trailing space in v~: Kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu hutembea katika kambi yenu ili kuwalinda na kuwaweka adui zenu mikononi mwenu. Kambi yenu ni lazima iwe takatifu, ili asione kitu chochote miongoni mwenu kilicho kichafu akageuka na kuwaacha.

DEU 23:14 Removed trailing space in s1: Sheria Mbalimbali

DEU 23:15 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtumwa amekimbilia kwako, usimrudishe kwa bwana wake.

DEU 23:16 Removed trailing space in v~: Mwache aishi miongoni mwenu mahali popote anapopapenda na katika mji wowote anaochagua. Usimwonee.

DEU 23:17 Removed trailing space in v~: Asiwepo Mwisraeli mwanamke kahaba au mwanaume hanithi wa mahali pa kuabudia miungu.

DEU 23:18 Removed trailing space in v~: Kamwe usilete mapato ya ukahaba ikiwa ni ya mwanamke au ni ya mwanaume katika nyumba ya \nd Bwana\nd* Mungu wako kwa ajili ya nadhiri yoyote, kwa sababu \nd Bwana\nd* Mungu wako anachukizwa na yote mawili.

DEU 23:19 Removed trailing space in v~: Usimtoze ndugu yako riba, iwe ni fedha ama chakula ama kitu kingine chochote ambacho waweza kupata riba juu yake.

DEU 23:20 Removed trailing space in v~: Unaweza kumtoza mgeni riba, lakini siyo nduguyo Mwisraeli, ili kwamba \nd Bwana\nd* Mungu wako akubariki katika kila kitu unachoweka mkono katika nchi unayoingia kuimiliki.

DEU 23:21 Removed trailing space in v~: Ukiweka nadhiri kwa \nd Bwana\nd* Mungu wako, usichelewe kuitimiza, kwa kuwa \nd Bwana\nd* Mungu wako atakudai, nawe utakuwa na hatia ya dhambi.

DEU 23:22 Removed trailing space in v~: Lakini ukijizuia kuweka nadhiri, hutakuwa na hatia.

DEU 23:23 Removed trailing space in v~: Chochote kitakachotamkwa kwa midomo yako ni lazima uhakikishe umekifanya, kwa sababu uliweka nadhiri yako kwa hiari mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wako kwa kinywa chako mwenyewe.

DEU 23:24 Removed trailing space in v~: Kama ukiingia katika shamba la mizabibu la jirani yako, unaweza kula zabibu kadiri utakavyo, lakini usiweke chochote kwenye kikapu chako.

DEU 23:25 Removed trailing space in v~: Kama ukiingia katika shamba la nafaka la jirani yako, unaweza kukwanyua kwa mikono yako, lakini usikate kwa mundu nafaka iliyosimama.

DEU 24:0 Extra space after chapter number

DEU 24:0 Removed trailing space in c: 24

DEU 24:0 Removed trailing space in s1: Sheria Kuhusu Ndoa Na Talaka

DEU 24:1 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtu atamwoa mke na akamchukia kwa sababu ya kukosa adabu, naye akamwandikia hati ya talaka, akampa na kumfukuza kutoka nyumbani kwake,

DEU 24:2 Removed trailing space in v~: ikiwa baada ya kuondoka nyumbani kwake atakuwa mke wa mtu mwingine,

DEU 24:3 Removed trailing space in v~: ikiwa mume wake wa pili atachukizwa naye akamwandikia hati ya talaka, akampa na kumfukuza kutoka nyumbani kwake, au kama akifa,

DEU 24:4 Removed trailing space in v~: basi yule mume wake wa kwanza, ambaye alimpa talaka, haruhusiwi kumwoa tena baada ya mwanamke huyo kuwa najisi. Hayo yatakuwa machukizo machoni pa \nd Bwana\nd*. Usilete dhambi juu ya nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wako anakupa kama urithi.

DEU 24:5 Removed trailing space in v~: Kama mtu ameoa karibuni, kamwe asipelekwe vitani au kupewa wajibu mwingine wowote. Kwa mwaka mmoja atakuwa huru kubaki nyumbani ili amfurahishe mke aliyemwoa.

DEU 24:6 Removed trailing space in v~: Usitoe jozi ya mawe ya kusagia, hata ikiwa lile la juu, kuweka rehani kwa ajili ya deni, kwa sababu itakuwa ni kuweka uhai wa mtu kama dhamana.

DEU 24:7 Removed trailing space in v~: Kama mtu akikamatwa akiiba yeyote miongoni mwa ndugu zake wa Waisraeli na kumtenda kama mtumwa au akimuuza, mwizi huyo ni lazima auawe. Nawe utaondoa uovu kutoka miongoni mwenu.

DEU 24:8 Removed trailing space in v~: Pakitokea magonjwa ya ngozi ya kuambukiza, mwe waangalifu sana kufanya sawasawa na maagizo ya makuhani, ambao ni Walawi. Ni lazima mfuate kwa uangalifu yale niliyowaamuru.

DEU 24:9 Removed trailing space in v~: Kumbukeni kile \nd Bwana\nd* Mungu wenu alichomfanyia Miriamu njiani baada ya ninyi kutoka Misri.

DEU 24:10 Removed trailing space in v~: Unapomkopesha jirani yako chochote, usiingie nyumbani kwake kutwaa kile anachokitoa kama rehani.

DEU 24:11 Removed trailing space in v~: Ukae nje na umwache huyo mtu uliyemkopesha akuletee hiyo rehani.

DEU 24:12 Removed trailing space in v~: Ikiwa mtu huyo ni maskini, usiende kulala ukiwa na hiyo rehani yake katika milki yako.

DEU 24:13 Removed trailing space in v~: Rudisha vazi lake kabla ya machweo ya jua ili apate kulilalia. Kisha atakushukuru na kitaonekana kama kitendo cha haki mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wako.

DEU 24:14 Removed trailing space in v~: Usimwonee mtu maskini na mhitaji ambaye umemwajiri, akiwa ni nduguyo Mwisraeli au mgeni anayeishi katika mojawapo ya miji yenu.

DEU 24:15 Removed trailing space in v~: Mlipe ujira wake kila siku kabla ya jua kutua, kwa sababu yeye ni maskini na anautegemea ujira huo. La sivyo, anaweza kumlilia \nd Bwana\nd* dhidi yako, nawe ukapata hatia ya dhambi.

DEU 24:16 Removed trailing space in v~: Baba wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao; kila mmoja atakufa kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe.

DEU 24:17 Removed trailing space in v~: Usipotoshe hukumu ya mgeni au yatima, au kuchukua vazi la mjane kama rehani.

DEU 24:18 Removed trailing space in v~: Kumbukeni kwamba mlikuwa watumwa huko Misri, naye \nd Bwana\nd* Mungu wenu akawakomboa kutoka huko. Hii ndiyo sababu ninawaamuru kutenda hili.

DEU 24:19 Removed trailing space in v~: Unapovuna shamba lako na ukasahau mganda, usirudi kuuchukua. Acha kwa ajili ya mgeni, yatima na mjane, ili \nd Bwana\nd* Mungu wako aweze kukubariki wewe katika kazi zote za mikono yako.

DEU 24:20 Removed trailing space in v~: Unapovuna zeituni kutoka miti yako, usirudie matawi mara ya pili. Acha kilichobaki kwa ajili ya mgeni, yatima na mjane.

DEU 24:21 Removed trailing space in v~: Unapochuma zabibu katika shamba lako la mizabibu usirudie tena. Acha zinazobaki kwa ajili ya mgeni, yatima na mjane.

DEU 24:22 Removed trailing space in v~: Kumbuka kwamba mlikuwa watumwa katika nchi ya Misri. Ndiyo sababu ninawaamuru kufanya hili.

DEU 25:0 Extra space after chapter number

DEU 25:0 Removed trailing space in c: 25

DEU 25:1 Removed trailing space in v~: Watu wanapokuwa na ugomvi, wapeleke mahakamani na waamuzi wataamua shauri hilo; watawaachia wasio na kosa na kuwahukumu wenye hatia.

DEU 25:2 Removed trailing space in v~: Kama mtu mwenye hatia anastahili kuchapwa, mwamuzi atamwamuru alale chini ili achapwe mbele yake idadi ya viboko kulingana na kosa lake,

DEU 25:3 Removed trailing space in v~: lakini kamwe asichapwe zaidi ya viboko arobaini. Ikiwa atachapwa zaidi ya viboko arobaini, nduguyo atadhalilika machoni pako.

DEU 25:4 Removed trailing space in v~: Usimfunge maksai kinywa anapopura nafaka.

DEU 25:5 Removed trailing space in v~: Ikiwa ndugu wanaishi pamoja na mmoja wao akafa bila kuacha mwana, kamwe mjane wake asiolewe nje ya jamaa hiyo. Ndugu wa mumewe atamchukua, amwoe na kutimiza wajibu wa shemeji kwake.

DEU 25:6 Removed trailing space in v~: Mwana wa kwanza atakayemzaa atapewa jina la ndugu aliyekufa ili jina lake lisifutike katika Israeli.

DEU 25:7 Removed trailing space in v~: Hata hivyo, ikiwa ndugu huyo wa mume hataki kuoa huyo mke wa nduguye, mjane atawaendea wazee kwenye lango la mji na kusema, “Ndugu wa mume wangu anakataa kuendeleza jina la nduguye katika Israeli. Hataki kutimiza wajibu wa shemeji kwangu.”

DEU 25:8 Removed trailing space in v~: Ndipo wazee wa mji wake watamwita na kuzungumza naye. Kama atashikilia kukataa akisema, “Sitaki kumwoa,”

DEU 25:9 Removed trailing space in v~: mjane wa nduguye atamwendea mbele ya wazee, atamvua kiatu kimoja na kumtemea mate usoni, na kusema, “Hivi ndivyo ambavyo hufanywa kwa mtu ambaye atakataa kuendeleza jamaa ya ndugu yake.”

DEU 25:10 Removed trailing space in v~: Jamaa ya mtu huyo itafahamika katika Israeli kama Jamaa ya Aliyevuliwa Kiatu.

DEU 25:11 Removed trailing space in v~: Ikiwa watu wawili wanapigana na mke wa mmoja wao akaja kumwokoa mumewe na yule anayemshambulia, naye mke huyo akifika na kumkamata sehemu za siri,

DEU 25:12 Removed trailing space in v~: huyo mwanamke utamkata mkono wake. Usimhurumie.

DEU 25:13 Removed trailing space in v~: Usiwe na mawe ya kupimia ya aina mbili katika mkoba wako, moja zito na jingine jepesi.

DEU 25:14 Removed trailing space in v~: Usiwe na vipimo viwili tofauti katika nyumba yako, kimoja kikubwa, kingine kidogo.

DEU 25:15 Removed trailing space in v~: Ni lazima uwe na uzito na vipimo sahihi na vya haki, ili upate kuishi maisha marefu katika nchi anayokupa \nd Bwana\nd* Mungu wako.

DEU 25:16 Removed trailing space in v~: Kwa maana \nd Bwana\nd* Mungu wako humchukia yeyote ambaye hufanya mambo kama haya, yeyote anayetenda kwa udanganyifu.

DEU 25:17 Removed trailing space in v~: Kumbuka kile Waamaleki walichowatendea mlipokuwa njiani mkitoka Misri.

DEU 25:18 Removed trailing space in v~: Wakati mlipokuwa mmechoka na kuishiwa nguvu kwa safari yenu, wakawapiga wale wote waliokuja nyuma. Waamaleki hawakumwogopa Mungu.

DEU 25:19 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wako atakapokupa pumziko mbali na adui zako wote wanaokuzunguka katika nchi akupayo kuimiliki kuwa urithi, utafutilia mbali kumbukumbu lote la Waamaleki chini ya mbingu. Usisahau!

DEU 26:0 Extra space after chapter number

DEU 26:0 Removed trailing space in c: 26

DEU 26:0 Removed trailing space in s1: Malimbuko Na Zaka

DEU 26:1 Removed trailing space in v~: Mtakapokuwa mmeingia nchi ile ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa kama urithi na mtakapokuwa mmeimiliki na kukaa ndani yake,

DEU 26:2 Removed trailing space in v~: chukueni baadhi ya mavuno ya kwanza ya yale yote mtakayozalisha kutoka udongo wa nchi ambayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu anawapa na mweke kwenye kapu. Kisha uende mahali ambapo \nd Bwana\nd* Mungu wako atapachagua kuwa makao kwa ajili ya Jina lake

DEU 26:3 Removed trailing space in v~: na umwambie kuhani atakayekuwepo kwa wakati huo, “Ninatangaza leo kwa \nd Bwana\nd* Mungu wako kwamba nimekuja katika nchi ambayo \nd Bwana\nd* aliwaapia baba zetu kwamba atatupa.”

DEU 26:4 Removed trailing space in v~: Kuhani atapokea lile kapu mikononi mwako na kuliweka chini mbele ya madhabahu ya \nd Bwana\nd* Mungu wako.

DEU 26:5 Removed trailing space in v~: Kisha utatangaza mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wako: “Baba yangu alikuwa Mwaramu aliyekuwa anatangatanga, akaenda Misri pamoja na watu wachache, akaishi huko hadi akawa taifa kubwa, lenye nguvu na watu wengi.

DEU 26:6 Removed trailing space in v~: Lakini Wamisri walituonea na kututaabisha, wakitufanyisha kazi ngumu.

DEU 26:7 Removed trailing space in v~: Kisha tulimlilia \nd Bwana\nd*, Mungu wa baba zetu, naye \nd Bwana\nd* akasikia sauti yetu na akaona huzuni yetu, taabu yetu na mateso yetu.

DEU 26:8 Removed trailing space in v~: Kwa hiyo \nd Bwana\nd* akatutoa nchi ya Misri kwa mkono wenye nguvu na ulionyooshwa, pamoja na utisho mkuu, ishara za miujiza na maajabu.

DEU 26:9 Removed trailing space in v~: Akatuleta mahali hapa akatupa nchi hii, nchi inayotiririka maziwa na asali;

DEU 26:10 Removed trailing space in v~: nami sasa ninaleta malimbuko ya ardhi ambayo wewe, Ee \nd Bwana\nd*, umenipa.” Weka kapu mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wako na usujudu mbele zake.

DEU 26:11 Removed trailing space in v~: Kisha wewe pamoja na Walawi na wageni wote walioko miongoni mwenu mtafurahi katika vitu vyote vizuri ambavyo \nd Bwana\nd* Mungu wenu amewapa pamoja na wa nyumbani mwenu.

DEU 26:12 Removed trailing space in v~: Wakati utakapokuwa umeshatoa zaka zote za mazao yako katika mwaka wa tatu, ambao ni mwaka wa zaka, utampa Mlawi, mgeni, yatima na mjane, ili waweze kula katika miji yenu na kushiba.

DEU 26:13 Removed trailing space in v~: Kisha umwambie \nd Bwana\nd* Mungu wako: “Nimeondoa katika nyumba yangu ile sehemu iliyowekwa wakfu na nimempa Mlawi, mgeni, yatima na mjane, kulingana na yote uliyoamuru. Sijazihalifu amri zako wala kusahau hata mojawapo.

DEU 26:14 Removed trailing space in v~: Sijala sehemu iliyowekwa wakfu wakati nilipokuwa nikiomboleza, wala sijaondoa mojawapo wakati nilipokuwa najisi, wala sijatoa sehemu yake yoyote kwa wafu. Nimemtii \nd Bwana\nd* Mungu wangu; nimefanya kila kitu ulichoniamuru.

DEU 26:15 Removed trailing space in v~: Angalia chini kutoka mbinguni, maskani yako matakatifu, uwabariki watu wako Israeli pamoja na nchi uliyotupa kama ulivyoahidi kwa kiapo kwa baba zetu, nchi inayotiririka maziwa na asali.”

DEU 26:15 Removed trailing space in s1: Fuata Maagizo Ya \nd Bwana\nd*

DEU 26:16 Removed trailing space in v~: \nd Bwana\nd* Mungu wako anakuagiza leo kufuata amri hizi na sheria; zishike kwa bidii kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote.

DEU 26:17 Removed trailing space in v~: Umetangaza leo kwamba \nd Bwana\nd* ndiye Mungu wako na kwamba utafuata njia zake, kwamba utayashika maagizo yake, amri zake na sheria zake nawe utamtii.

DEU 26:18 Removed trailing space in v~: Naye \nd Bwana\nd* ametangaza leo kwamba ninyi ni taifa lake, hazina yake ya thamani kama alivyoahidi, ili kwamba mpate kuyashika maagizo yake yote.

DEU 26:19 Removed trailing space in v~: Ametangaza kwamba atawaweka juu kuliko mataifa mengine aliyoyafanya katika sifa, kuwa fahari na heshima, na kwamba mtakuwa taifa takatifu kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu, kama alivyoahidi.

DEU 27:0 Extra space after chapter number

DEU 27:0 Removed trailing space in c: 27

DEU 27:0 Removed trailing space in s1: Madhabahu Katika Mlima Ebali

DEU 27:1 Removed trailing space in v~: Mose na wazee wa Israeli wakawaagiza watu: “Yashikeni maagizo haya yote ninayowaagiza leo.

DEU 27:2 Removed trailing space in v~: Mtakapokuwa mmevuka Mto Yordani na kuingia katika nchi awapayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu, msimamishe mawe makubwa na mkayatie lipu.

DEU 27:3 Removed trailing space in v~: Andikeni juu yake maneno yote ya sheria hii wakati mtakapokuwa mmevuka na kuingia katika nchi awapayo \nd Bwana\nd* Mungu wenu, nchi itiririkayo maziwa na asali, kama vile \nd Bwana\nd*, Mungu wa baba zenu, alivyowaahidi.

DEU 27:4 Removed trailing space in v~: Mtakapokuwa mmevuka Yordani, simamisheni mawe haya juu ya Mlima Ebali, kama ninavyowaagiza leo, mkayatie lipu.

DEU 27:5 Removed trailing space in v~: Huko mjengeeni \nd Bwana\nd* Mungu wenu madhabahu, madhabahu ya mawe. Msitumie kifaa chochote cha chuma juu yake.

DEU 27:6 Removed trailing space in v~: Jengeni madhabahu ya \nd Bwana\nd* Mungu wenu kwa mawe ya shambani, na mtoe sadaka za kuteketezwa juu yake kwa \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

DEU 27:7 Removed trailing space in v~: Toeni sadaka za amani juu yake, mkizila na kufurahia mbele za \nd Bwana\nd* Mungu wenu.

DEU 27:8 Removed trailing space in v~: Nanyi mtaandika maneno yote ya sheria hii kwa wazi sana juu ya mawe haya ambayo mmesimamisha.”

DEU 27:8 Removed trailing space in s1: Laana Kutoka Mlima Ebali

DEU 27:9 Removed trailing space in v~: Kisha Mose na makuhani, ambao ni Walawi, wakawaambia Israeli wote, “Nyamaza ee Israeli, sikiliza! Sasa umekuwa taifa la \nd Bwana\nd* Mungu wako.

DEU 27:10 Removed trailing space in v~: Mtii \nd Bwana\nd* Mungu wako, na kufuata amri zake na maagizo ninayokupa leo.”

DEU 27:11 Removed trailing space in v~: Siku ile ile Mose akawaagiza watu:

DEU 27:12 Removed trailing space in v~: Mtakapovuka Mto Yordani, makabila haya yatasimama juu ya Mlima Gerizimu kubariki watu: Simeoni, Lawi, Yuda, Isakari, Yosefu na Benyamini.

DEU 27:13 Removed trailing space in v~: Makabila haya yatasimama juu ya Mlima Ebali kwa kutamka laana: Reubeni, Gadi, Asheri, Zabuloni, Dani na Naftali.

DEU 27:14 Removed trailing space in v~: Nao Walawi watawasomea watu wote wa Israeli kwa sauti kubwa:

DEU 27:15 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu afanyaye sanamu ya kuchonga au mwenye kusubu sanamu, kitu ambacho ni chukizo kwa \nd Bwana\nd*, kazi ya mikono ya fundi stadi, na kuisimamisha kwa siri.”

DEU 27:15 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:16 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu amdharauye baba yake na mama yake.”

DEU 27:16 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:17 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu asogezaye jiwe la mpaka wa jirani yake.”

DEU 27:17 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:18 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu ampotoshaye kipofu njiani.”

DEU 27:18 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:19 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu apotoshaye haki ya mgeni, yatima au mjane.”

DEU 27:19 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:20 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu akutanaye kimwili na mke wa baba yake, kwa maana anadharau malazi ya baba yake.”

DEU 27:20 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:21 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu akutanaye kimwili na mnyama yeyote.”

DEU 27:21 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:22 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu akutanaye kimwili na dada yake, binti wa baba yake au binti wa mama yake.”

DEU 27:22 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:23 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu akutanaye kimwili na mama mkwe wake.”

DEU 27:23 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:24 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu amuuaye jirani yake kwa siri.”

DEU 27:24 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:25 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu apokeaye rushwa ili kumuua mtu asiye na hatia.”

DEU 27:25 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 27:26 Removed trailing space in v~: “Alaaniwe mtu yule ambaye hatashikilia maneno ya sheria hii kwa kuyatekeleza.”

DEU 27:26 Removed trailing space in p~: Kisha watu wote watasema, “Amen!”

DEU 28:0 Extra space after chapter number

DEU 28:0 Removed trailing space in c: 28

DEU 28:0 Removed trailing space in s1: Baraka Za Utiifu

DEU 28:0 Removed trailing space in r: (Walawi 26:3-13; Kumbukumbu 7:12-24)

DEU 28:1 Removed trailing space in v~: Kama ukimtii \nd Bwana\nd* Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote ninazokupa leo kwa bidii, \nd Bwana\nd* Mungu wako atakuweka juu ya mataifa yote katika dunia.

DEU 28:2 Removed trailing space in v~: Baraka hizi zote zitakuja juu yako na kukupata, kama ukimtii \nd Bwana\nd* Mungu wako:

DEU 28:3 Removed trailing space in v~: Utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani.

DEU 28:4 Removed trailing space in v~: U