Open Bible Data Home  About  News  OET Key

Demonstration version—prototype quality only—still in development

OETOET-RVOET-LVULTUSTBSBBLBAICNTOEBWEBWMBNETLSVFBVTCNTT4TLEBBBEMOFJPSASVDRAYLTDBYRVWBSKJBBBGNVCBTNTWYCSR-GNTUHBRelatedParallelInterlinearDictionarySearch

KJBBy Document By Section By ChapterDetails

KJB FRTGENEXOLEVNUMDEUJOSJDGRUTH1SA2SA1KI2KI1CH2CHEZRANEHESTJOBPSAPROECCSNGISAJERLAMEZEDANHOSJOELAMOSOBAYNAMICNAHHABZEPHAGZECMALTOBJDTESGWISSIRBARPAZSUSBEL1MA2MAGESLESMANMATMARKLUKEYHNACTsROM1COR2CORGALEPHPHPCOL1TH2TH1TIM2TIMTITPHMHEBYAC1PET2PET1YHN2YHN3YHNYUDREV

Index of sections for KJB OBA

Intro:0 OBA (Headers)

1:1 Obadiah 1 (Start of chapter)